SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

65 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 65 results.
 • Company TYRILISENTERET LILLEHAMMER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4252934870 Presentasjon av stillingen:Helsefaglig simulering har i økende grad har fått betydning i utdanning og etter-/videreutdanning av leger og øvrig helsepersonell. Simulering gir mulighet for praktisk trening i et bredt spekter; fra individuell ferdighetstrening til tverrfaglig teamtrening i akutte og komplekse situasjoner.Helse Nord RHF etablerer nå en regional koordinerende enhet for helsefaglig simulering (heretter kalt RegSim Nord). UNN HF har fått ansvar for å etablere og drifte enheten. RegSim Nord blir en del av Regionalt utdanningssenter og skal ha et tett samarbeid med UNNs lokale simuleringsressurser (FOSS/SIMNORD).RegSim skal være faglig spydspiss i helsefaglig tverrprofesjonell simulering i regionen, som inkluderer alt helsepersonell hvo...

 • Company LØRENSKOG LEGESENTER DA in Other
  28.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246678418 Presentasjon av stillingen:Det er ledig fastlegehjemmel ved Lørenskog Legesenter DAListestørrelsen er i dag på 1500 pasienter.Legesenteret er et populært og moderne legesenter lokalisert i nye lokaleri Fjellhamar Torg ved siden av Fjellhamar togstasjon, 20 minutter fra OsloS. Apotek og butikker i samme bygg. Parkeringsmuligheter i garasjeanlegg. Gangavstandtil Ahus.Det er et veldrevet legesenter med 5 erfarne fastleger. Velutstyrt laboratorium og 2behandlingsrom. 4 stabile og dyktige helsesekretærer, som gir et hyggelig,stabilt og godt arbeidsmiljø. Det benyttes i dag System X journalsystem, men detplanlegges overgang til skybasert journalsystem. Mulighet forhjemmekontor.Tiltredelse senest 01.12.20 eller tidligere etter avtaleFastlegene i kommunen er s...

 • Company KOMMUNELEGEN I TYSNES in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251147603 Presentasjon av stillingen:Tysnes kommune har ledig eit vikariat som kommunelege, med oppstart 1.9.20.Kommunen har i dag 3 fastlegar, som er fast tilsett i kommunen ved Tysnes legekontor, samt ein LIS1 lege.Tysnes kommune føl dei til ei kvar tid gjeldande avtalar mellom Kommunenes organisasjon (KS) og Den Norske Legeforening (Dnlf).ArbeidsoppgåverKlinisk oppfølging og behandling av pasientar i fastlegeordningTilsynslege på omsorgssenter 1 dag pr vekeBidra til kvalitetssikring ogKvalifikasjonarNorsk autorisasjon som legeRelevant erfaring innan arbeidsområda som beskriveGod evne til å planlegge og gjennomføre pasientforløp etter gjeldande fagnormer og kravGode norskkunnskapar, skriftleg og munnlegPolitiattest må framleggast ved tilsetjingPersonlege eigen...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252027751 Presentasjon av stillingen:Det er ledig vikariat 100 % stilling som radiolog/nukleærmedisiner med oppgaver innen kvalitetsarbeid/pasientsikkerhet, hvor det er tenkt 50 % i FoU og 50 % radiologisk/nukleærmedisinsk arbeid i en av avdelingene i KRN.Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.ArbeidsoppgaverPlanlegging og gjennomføring av forbedringsprosjekter og pasientsikkerhetstiltak innen radiologi/nukleærmedisinBistå klinikkens ledere i behandling av Achilles-, NPE- og tilsynssakerBistå klinikkens ledere i utøvelse og vedlikehold av kvalitetssystemetGjennomføre nødvendig opplæring og veiledning av ledere i klinikken innen kvalitetsarbeidOrganisere arbeidet med klinikkens risikovurderingerPlanlegge og bistå i gjennomføringen av inte...

 • Company SOLA SJUKEHEIM AVD SJUKEHEIM in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Kort om stillingenSoltun sykehjem har ledig vikariat som sykehjemslege i 46,66 % stilling. Oppstart august 2020 med varighet til september 2021. Sykehjemmet har 42 somatiske langtidsplasser fordelt på tre avdelinger. Det er ønskelig med tilstedeværelse av lege to dager per uke, fortrinnsvis tirsdager og torsdager. I tillegg kommer 5 timers arbeidsdag annen hver uke. Oppsett på ukefordelingen kan diskuteres.ArbeidsstedSoltun sykehjem ligger sentralt i Sola sentrum og flytter i løpet av oktober inn i et helt nytt og moderne sykehjemsbygg.ArbeidsoppgaverMedisinskfaglig behandlingsansvar.Ansvarlig for løpende utredning, behandling og oppfølging av pasientene.Veiledning av helsepersonell.Deltakelse i virksomhetens kvalitetsutvalg.Bidra i internundervisning og ved utarbeidelse av rutiner og pros...

 • Company RØROS LEGESENTER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingenVi har ledig et seks måneders vikariat i 100 % stilling som kommunalt ansatt lege fra og med 28.09.2020, med mulighet for forlengelse. Listelengden er per i dag 850 pasienter.Om ossRøros legesenter er et kommunalt legesenter med syv leger og en LIS1 lege. Det er til sammen 5,8 årsverk på avdelingen som sykepleier, bioingeniør og helsesekretær. Røros legesenter ligger sentralt i Røros sentrum, like ved Røros sykehus og i samme lokaler som helsestasjon for barn og unge. Det er tett samarbeid med fagmiljøet på Røros sykehus, ambulansetjenesten og øvrige kommunale helsetjenester. Vi er et veldrevet legesenter med varierte arbeidsoppgaver. Avdelingen vår har et meget godt arbeidsmiljø, og et fagmiljø med stort fokus på kvali...

 • Company BREMANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 959 318 166 Stillingsident: 4244233770 Presentasjon av stillingen:Bremanger kommune med omlag 3700 innbyggjarar, har ledig ein fastlegeheimel frå 01.09.2020 ved Svelgen helsesenter.Bremanger kommune har 5 fastlegeheimlar der 2 er på Hauge legekontor i ytre Bremanger og 3 ved Svelgen helsesenter.ArbeidsoppgåverFastlegen sitt arbeid omfattar kurativt arbeid, deltaking i legevakt og deltidsstilling som kommuneoverlege. Ein må pårekne å verte tilplikta kommunale oppgåver.Kommunen er tilslutta interkommunal legevaktsentral, lokalisert i Førde.Det er per no lokal legevakt i kommunen mellom kl. 08.00 og 22.00.Vi deltek i eit legevaktprosjekt der legevakt mellom 22.00 og 08.00 er lokalisert til Førde. Legevakt mellom 22.00 og 08.00 er organisert under interkommunal legevakt i Førde. I sam...

 • Company KAIGATA LEGEKONTOR AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4240197381 Presentasjon av stillingen:Tromsø kommune har en ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende f.o.m. 18.11.20 ved Kaigata Legekontor.Kaigata Legekontor er en 6- legerspraksis sentralt i Tromsø sentrum. Legekontoret er organisert som et AS. Kontoret har fortiden 5 helsesekretærer i 4,6 årsverk. Personalet blir faglig oppdatert med kurs og interne møter. Journalsystemet er System X.Den ledig hjemmelen har et listetak på 1100 pasienter. Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes inntil 7.5 timer pr. uke kommunal deltidsstilling. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Ny hjemmelsinnehaver må kjøpe seg inn i legesenterets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales me...

 • Company LØTEN LEGESENTER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246242130 Presentasjon av stillingen:Løten Legesenter er en godt innarbeidet og veldrevet praksis som pr i dag har fire fastleger, en turnuslege og tre kommunalt ansatte helsesekretærer.Løten kommune har avtalebasert drift av legesenteret utenom selve legepraksisen med økonomisk gunstige betingelser. Vi bruker CGM-journalsystem.Løten legesenter holder til i hyggelige lokaler i Stasjonsvegen 13 (2. etasje) i samme bygg som Bristol legesenter med fire legehjemler og fire helsesekretærer. Det jobbes konkret med etablering av nye lokaler. Legetjenesten i Løten kjennetegnes av høy faglig standard, god kontinuitet gjennom mange år og et godt arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverFastlege i åpen uselektert praksis med listelengde på 900 pasienterIht. Rammeavtalen kan fastleger p...

 • Company RØDE KORS HUSENE AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATENS HELSETILSYN - UNDERENHET in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4216484368 Presentasjon av stillingen:Statens helsetilsyn har det overordnede ansvaret for det faglige tilsynet med sosiale tjenester i Nav, barneverns-, helse- og omsorgstjenestene. Statens helsetilsyn skal utvikle tilsynsvirksomheten og drive kompetanseoppbygging. Videre skal vi medvirke til at erfaringer fra tilsyn blir gjort tilgjengelig for de politiske oppdragsgiverne våre, de som har ansvar for tjenestene og personellet der, brukere av tjenestene og befolkningen.Statens helsetilsyn skal nå etablere ressurser og kompetanse til å gjennomføre tilsynsaktiviteter knyttet til IKT-systemene i helsetjenestene. Til dette behøver vi dyktige og motiverte medarbeidere. Gjennom tilsyn vil disse fåviktige roller i å forbedre IKT-løsningene i helsetjenestene i Norge. I 2...

 • Company HATLANE OMSORGSSENTER in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249139088 Presentasjon av stillingen:100 % stilling, vikariat ledig for tiltreding 01.09.20, eventuelt tidlegare etter avtale. Siste arbeidsdag for vikariat 31.08.21. Det kan vere aktuelt å forlenge.Verksemd for legetenester og akutt helseberedskap har ansvar for all klinisk legeteneste i kommunen. Aktuelle stilling vil i utgangspunktet ha sitt arbeid ved Sanitetshjemmet og Hatlane omsorgssenter. Kan verte aktuelt med andre institusjonar og, meiner ein ønsker stabilitet på den einsklide institusjon.Ein tilbyr vegleiing, og har jamlege møter for legar ved institusjonane. Samt ein har eigen fagsjef knytt til dette. Ein arbeider for å utvikle teneste i fellesskap, og har eit godt kollegialt fag miljø.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåver er blant anna:Arbeidet vil hovudsa...

 • Company VAKSDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:961 821 967 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Det er ledig fastlegeheimel i Vaksdal kommuneFast heil stilling. Stillinga driftast som sjølvstendig næringsdrivande etter leigeavtale med Vaksdal kommune som disponerer heimelen, i tillegg til kommunal deltidsstilling.Praksisopplysningar:For tida solopraksis i Skulegata 2, 5722 Dalekvam, 5 minutt å gå frå jernbanestasjonen. Praksisen har liste med om lag 1100 pasientar, og eit listetak på 1200.Det er daglegevakt ein dag/veke.Deltaking i interkommunal legevakt Voss.Arbeidstid kvardagar frå kl. 08.30 -- kl. 16.00. Det må påreknast inntil 7, 5 timar kommunalt arbeid per veke, som vert løna i samsvar med gjeldande tariffavtale.Kvalifikasjonar og eigenskapar:Norsk autorisasjon som lege (HPR nummer vert oppgitt i søknad).Gjennomfør...

 • Company KLETOR AS in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  60% VIKARIAT SOM SYKEHJEMSLEGE OPPSTART OMGÅENDE (40 MIN FRA OSLO)OPPSTART: omgående- og ut august 2020 med opsjon på forlengelseArbeidstid: 08.00-16.00Betingelser: Det er gode betingelser på oppdraget med fastpris på dagtid. Du kan være ansatt i eget firma eller være ansatt hos Dignus Medical, hvor vi har alt arbeidsgiveransvaret. (Med hensyn til betaling av skatt, feriepenger, pensjon etc).Kvalifikasjoner:Norsk autorisasjon, og erfaring som sykehjemslege i Norge2 leger på sykehjemmet og en med.student, som det er ønskelig får litt veiledningDu må kunne kommunisere godt på Norsk både muntlig og skriftlig. Nødvendig lokal opplæring vil bli gittDe benytter journalsystem cos docGodt humør og gode kommunikasjonsevner verdsettes høyt.Ønskelig med gjennomført Akutt medisinsk kursHvorfor jobbe s...

 • Company ASKØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257469970 Presentasjon av stillingen:Det er for tiden ledig en fastlegehjemmel ved Fenring legesenter, kombinert med 50 % sykehjemslegestilling. Fenring legesenter ligger sentralt på Helsetunområdet, Kleppestø i Askøy kommune. Legesenteret er et moderne godt utstyrt legesenter med 8 fastleger og en LIS1 lege. Legene har husleieavtale med kommunen. Legesenteret bruker Infodoc journalsystem og er oppdatert med det siste innen digital kommunikasjon. Besøk gjerne hjemmesiden ArbeidsoppgaverArbeid knyttet til avtaleverket for fastlegeordningen kombinert med sykehjemslegearbeid.Med stillingen følger det deltakelse i kommunal legevaktordning ved Askøy legevakt som er tilknyttet hjelpepersonell og med stor grad av fleksibilitet mht antall vakter.KvalifikasjonerNorsk aut...

 • Company ØRSTA KOMMUNE SERVICE OG INFORMASJON in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258305115 Presentasjon av stillingen:Ørsta kommune søker etter kommuneoverlege i 50 % stilling frå 01.01.2021. Stillinga er for tida plassert i stab Tildeling og koordinering under kommune-direktør. Stabsleiar Tildeling og koordinering vil vere næraste overordna.ArbeidsoppgåverIvareta oppgåver innan miljøretta helsevern, smittevern og helseberedskap.Oppfølging av LIS 1 og LIS 3 i kommunenMedisinskfagleg kvalitets- og utviklingsarbeid i helse- og omsorgstenesta, inkludert samarbeid med nærliggande kommunar og helseføretakMedisinskfagleg rådgjeving til andre kommunale einingarDelta i folkehelse- og planarbeidet i kommunenDet kan vere aktuelt å forhandle om auka stillingsstorleik ved å legge til andre oppgåver til stillinga.KvalifikasjonarNorsk autorisasjon som leg...

 • Company STAMINA HELSE AS AVD TROMSØ in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:884039312 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Stamina Helse avdeling Tromsø og Harstad søker lege som trives med å jobbe systematisk og har interesse for arbeidshelse og rehabilitering. I Tromsø leverer Stamina Helse bedriftshelsetjenester til private og offentlige kunder, samt overvektsrehabilitering etter avtale med Helse Nord.Vi har en stor faglig bredde, inkludert en erfaren legegruppe. Sammen med våre kolleger vil du være med å utvikle våre tjenester videre, slik at vi kan møte morgendagens utfordringer og bidra til bedre folkehelse. Hos oss vil du få interessante og utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet for faglig og personlig utvikling.Stamina Helse er LIS 3 utdanningsvirksomhet.Nyutdannete leger oppfordres til å søke.Vi ser etter deg som:Er engasjert i arbeidsmedi...

 • Company STORD KOMMUNE HELSESTASJON SAGVÅG in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Stord kommune har oppretta ny fastlegeavtale som vil få 600 personar på liste eller grunntilskot ved etablering.Stord kommune har vel 18 000 innbyggjarar. Det er stor og variert aktivitet både i arbeidsliv og for fritid. Me har eit rikt kulturliv og det er gode vilkår for idretts- og friluftsliv. Her er flott natur med skog, sjø, vatn og fjell som ligg nær til for trivlege opplevingar og aktivitetar ute. Det er god kommunikasjon til Haugesund, Stavanger og Bergen. Barnehagar og skuleverket har god kvalitet. Me har m.a. vidaregåande skular, allmenn- og førskulelærar-, sjukepleiar- og ingeniørutdanning. Stord sjukehus er lokalsjukehuset for 50000 innbyggjarar i regionen Sunnhordland.Praksisen er lokalisert i Landsbylegane Stord sentralt på Leirvik. Det er eit senter med 4 legar der 2 er spes...

 • Company ALNA BYDELSADMINISTRASJON in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249855744 Presentasjon av stillingen:Er du utdannet lege og ønsker å jobbe i skolehelsetjenesten, kan denne stillingen være perfekt for deg!Vi i bydel Alna har vært heldige å fått tildelt styrkningsmidler via Helsedirektoratet og søker derfor etter en lege til skolehelsetjenesten i 100 % stilling. Stillingen er et engasjement fra 1. september 2020 til 30. mai 2021, og vil i hovedsak være tilknyttet alle bydelens 10 barneskoler.Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal ivareta den fysiske og psykiske helse og gi et helsefremmende og forebyggende tilbud. I forlengelse av dette ønsker vi oss en skolelege som har et stort engasjement for barn og unge og ser verdien av tidlig intervensjon. Skolehelsetjenesten følger et fast program, men ønsker i tillegg å...

 • Company PORSANGER KOMMUNE PLEIE/OMSORGSTJ PSYKIATRITJENESTER in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188858Om tjenestestedetLegestasjonen er organisert under helse- og omsorgstjenesten og består av i alt syv leger fordelt på fem hjemler, hvorav fire er spesialister i allmennmedisin. Det er knyttet hjelpepersonell (sekretær/lab) til legetjenesten.En av våre fastleger skal ha utdanningspermisjon og Porsanger kommune har følgende ledige vikariat ved legestasjonen:100% stilling som fastlege - vikariat til 31.01.21.Tiltredelse: snarestKommuneoverlegen er medisinskfaglig leder og personalansvar / organisering /adm.ledelse ligger under leder for Forebyggende tjenester. Fastlegene arbeider selvstendig fortrinnsvis på sine lister, men det må også påregnes noe oppfølging av kollegers lister i perioder med fravær. Fastlegene ivaretar også legevakten etter en gitt vaktplan. For tiden er...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247421406 Presentasjon av stillingen:Hjemmelen er på Kløfta legesenter. Kløfta ligger 8 km sør for Jessheim. Hjemmelen er en ny null hjemmel etablert i 2017 med listestørrelse på 1200. Denne driftes pr. i dag av vikar og det er pr. nå ca. 200 pasienter på listen.ArbeidsoppgaverNy fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med kontorets andre leger. Individuell kontrakt med kommunen gir arbeidsplikt ukens fem første dager. Dette er ikke til hinder for at dette tilpasses legekontorets interne avtaler om arbeidsdager og drift. Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.Andre henvendelser kan rettes til kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad, mobil 974 88 401.KvalifikasjonerSøker må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, og det legges stor vekt p...

 • Company FLEKKEFJORD KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 964 967 369 Stillingsident: 4250125433 Presentasjon av stillingen:Flekkefjord kommune søker lege til kommunens «korona-team» i sommer. Teamet består av en lege og en medhjelper. Kommunen har en egen teststasjon for covid-19 testing og en «luftveislegevakt» lokalisert i en smittebrakke utenfor Flekkefjord interkommunale legevakt og akuttmottak ved Flekkefjord sykehus.Stillingsstørrelse er 50-100%, men kan avtales nærmere.Dersom du er interessert, ønsker vi din henvendelse snarest.ArbeidsoppgaverTesting av personer for covid-19 etter Folkehelseinstituttet sine testkriterier.Motta, vurdere og behandle pasienter som trenger legetilsyn ved kommunens «luftveislegevakt».KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som lege med refusjonsrettKrav om politiattest.Spesialist i allmennmedisin, lege unde...

 • Company ÅS KOMMUNE HELSE OG MESTRING ADM in Other
  26.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Kvalifikasjoner:Ferdig utdannet lege med norsk autorisasjon, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, evt. lege under spesialisering innen samme felt. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt. En lege som har høy arbeidskapasitet og evner å sette grenser og være tydelig. Har gode kommunikasjonsevner i norsk, muntlig og skriftelig.Opplysninger om arbeidssted og stilling:Begge stillingene er fast.Vi søker etter 2 leger, der 1 stilling skal fordeles 50% på fastlegekontoret og 50% på helsestasjonen samt 1 stilling fordeles 50 % på fastlegekontoret og 50% demensenheten.Ås kommunale fastlegekontor:Lokaler som er godt tilrettlagt for legepraksis, men eget laboratoie/undersøkelsesrom.Godt arbeidsmiljøHøy faglig kompetanseHøy arbeidskapasitet på et travelt legekontor.Hovedoppgav...

 • Company HELSETJENESTEN I MODUM in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Ved Geithus helsesenter er det ledig nyopprettet fastlegehjemmel/fastlegevikariat med mulighet for overtakelse av hjemmel. Oppstart i perioden 15.06.20 - 07.09.20. En opprinnelig hjemmel med 1450 pasienter er delt opp i to hjemler etter at hjemmelshaver har gått av med pensjon. Nå er det to fastlegehjemler med 725 pasienter på hver. Den ene hjemmelen er nylig besatt.Geithus helsesenter vil med dette ha 4 fastlegehjemler. En av legene er erfaren spesialist i allmennmedisin, og det er en nyopprettet kommunal ALIS-stilling besatt med en ung dyktig kvinnelig lege. En nyopprettet hjemmel er nylig besatt. Den ledige fastlegehjemlen har 725 pasienter, listetaket kan økes hvis ønskelig. Legekontoret har moderne laboratorium med spirometri og EKG, utstyr for småkirurgi og gynekolog. Det benyttes jo...

 • Company LINDESNES KOMMUNE LEGETJENESTEN in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255849105 Presentasjon av stillingen:Det er ledig fastlegehjemmel ved Sjøsanden legesenter i Lindesnes kommune. Sjøsanden legesenter er et velorganisert legesenterlokalisert i flotte og moderne lokaler. Senteret har til sammen 6 fastleger oghar stabile og dyktige legesekretærer. Senteret er godt utstyrt og brukerSystem X som journalsystem.Sjøsanden legesenter er en privat fastlegevirksomhet organisert som DA, og ny kollega forutsettes å tre inn pålik linje med etablerte kollegaer.ArbeidsoppgaverFastlegehjemmel etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.Ledig fastlegehjemmel med som lyses ut har 1200 pasienter.Arbeidsfellesskap på Sjøsanden legesenter med flere leger og legesekretærer.Journalsystem X benyttes i arbeidet.Det forutsettes deltakelse i legevakt...

 • Company KOMMUNELEGEN I HØYLANDET in Other
  24.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Høylandet kommune lyser med dette ut fast 100% stilling som kommunelegeStillinga er knyttet til Høylandet legekontor som har to faste stillinger for kommunelege og en stilling for LIS 1. Høylandet Legekontor har velutstyrte lokaler, og det er knyttet tre sykepleierstillinger til kontoret. Legekontoret benytter pr. i dag SystemX journalsystem.Hvis du ønsker tilrettelegging for en ALIS-utdannelse, kan vi tilby god faglig veiledning av en erfaren kollega som er spesialist i allmennmedisin..Som kommunelege i Høylandet blir du en del av legevaktsamarbeidet som er organisert gjennom legevakt i Midtre-Namdal og Legevakten i Namdalen (LINA) på natt. Inntekt knyttet til legevakt utbetales til legevaktslege.Legevaktlokalene er i Namsos. Her vil du gå inn i en legevaktturnus, med ca. 3 vakter pr. mnd...

 • Company ØYGARDEN KOMMUNE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ULSTEIN LEGESENTER AS in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257243545 Presentasjon av stillingen:Det er ledig to vikariat for fastleger i perioden 01.09.20-31.12.21. ( evt tidlegare oppstart). Vikariata er lokalisert ved Ulstein legesenter som er eit aksjedrive praksisfellesskap med 10 fastleger LIS1. Ulstein kommune har interkommunal legevakt saman med Hareid på ettermiddag og kveld samt nattlegevakt i samarbeid med 5 andre kommuner. Nattlegevakta er fastlønna . No i koronatida er kvelds og helgevakta også fastlønna. Det er pliktig deltaking i legevakta .Avtale om vikariat er mellom fastlege og vikar. Ved ynskje om nærare opplysningar, ta kontakt med fastlege Andreas Lunde, tlf. 476 66 884 eller fastlege Alice Viktoria Egset, tlf. 971 81 767.ArbeidsoppgåverFastlegeoppgaver i eit aktivt fagleg og godt sosialt miljøListes...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF KREFTREGISTERET in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247321627 Presentasjon av stillingen:Det lyses for snarlig tiltredelse ut stilling som Leder av seksjon for tarmkreftscreening.Et nytt nasjonalt screeningprogram for tarmkreft er under etablering og skal starte opp høsten 2021. Kreftregisterets seksjon for tarmscreening har en sentral rolle i innføringen av det nye programmet.Som leder for seksjonen vil du rapportere direkte til Kreftregisterets direktør, og vil samarbeide med regionale og nasjonale aktører i planlegging og innføring av programmet.Et pilotprosjekt for screening mot kreft i tykk- og endetarm ble startet i 2012 og alle deltagere er nå inkludert. Det gjenstår ferdigstillelse av iFOBT-delen. Sekretariatet for pilotprosjektet er også lagt til seksjon for tarmkreftscreening ved Kreftregisteret. Du vil...

 • Company TROMSØ KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSETJENESTER in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257727618 Presentasjon av stillingen:Vi søker en lege til 70 % vikariat i perioden 14.08.20 fram til 21.04.21. Oppstartsdato kan diskuteres.Dette pga. svangerskapsvikariat hos en av våre ansatte.ArbeidsoppgaverBehandling og oppfølging av pasienter/beboere på sykehjem, og i helsestasjonKvalifikasjonerFormelle krav:Norsk autorisasjon som legeDokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmålØnskelig med:Gjennomført turnustjeneste/LIS1Erfaring fra sykehjem eller annet relevant legearbeid i primærhelsetjenestenFørerkort klasse BPersonlige egenskaperEngasjement for allmennmedisinAnsvarsbevisst og beslutningsdyktigTrives med å jobbe tverrprofesjoneltGode kommunikasjon- og samarbeidsevnerDet vil bli lagt vek...

 • Company SØRFOLD KOMMUNE HELSESJEFENS KONTOR in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189460Sørfold legekontorLegekontoret er lokalisert i kommunesenteret på Straumen og er bemannet med 3 fastleger hvorav kommuneoverlegen er en av dem. Det er ca 1 time reisevei fra Bodø og 15 minutter fra Fauske. Kontoret har kommunalt ansatt hjelpepersonell tilsvarende 2,5 årsverk som disponeres av legene. Legene har fastlønn med bonusordning for egenandel fra pasienter og HELFO-refusjon. Kommunale oppgaver som fordeles mellom legene er helsestasjon, tilsyn sykehjem, faglig ansvar for oppfølging av KAD-plasser og råd og veiledning til øvrig helsepersonell i kommunen. Legekontoret ivaretar legevakt dagtid, og har egen bil til disposisjon for dette. Utenom normal arbeidstid deltar alle legene i interkommunal legevakt som er lokalisert på Fauske.Stillingen som kommuneoverlegeOve...

 • Company SYKKYLVEN KOMMUNE LEGESENTER in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 964 980 365 Stillingsident: 4246876560 Presentasjon av stillingen:Sykkylven kommune har ledig avtaleheimel for fastlege med snarleg oppstart. Avtaleheimlen har 1000 listepasientar som ved oppstart har om lag 500 listepasientar. Kommunen vil i ei periode på inntil to år kunne stille med inntektsgaranti under oppbygging av pasientlista.Etter legeplanen for Sykkylven kommune skal talet på fastlegeheimlar aukast, og dette er ein nyoppretta legeheimel.ArbeidsstadKontorstad er Sykkylven Legetjenester AS. Dette er for tida eit privat eigd og drive legesenter og dei som får tildelt heimlane må inngå leigekontrakt med Sykkylven Legetjenester AS. Sykkylven kommune skal overta legesenteret innan 1.7.2021.Senteret er lokalisert sentralt og ligg like ved Sykkylven Bu- og aktivitetssenter, BUAS...

 • Company ØKSNES ENHETEN HELSE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4243608590 Presentasjon av stillingen:Øksnes Helsesenter ligger i kommunesenteret Myre. Vi har fine lokaler og et godt tverrfaglig samarbeid. Vi benytter EPJ System X. Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten er god. Nordlandssykehuset, Stokmarknes ligger 7 mil unna. ØNH spesialist finnes på Myre. Kommunen har 6 legehjemler 2 turnusleger. Deltagelse i lokal vakt mandag -- torsdag kl. 16 -- 21 og interkommunal legevakt kveld/natt, helg og høytid ved Vesterålen legevakt, Stokmarknes.ArbeidsoppgaverFastlegehjemmel.Listestørrelse pr.t. ca. 450.Mulig off. legeoppgaver.Lokal og interkommunal legevakt.Økonomiske vilkår:Vikarleger har tilbud om avtale om 0 løsning i kommunalt drevet legekontor.KvalifikasjonerDet kreves autorisasjon som lege, gjennomført LIS 1 / turnust...

 • Company LOPPA KOMMUNE ADMINISTRASJONSSEKSJ in Other
  23.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Kommuneleger søkes til legekontor i fjord- og fjellrik kommune.2 x 100 % faste stillingerVi søker to stabile og faglig engasjerte kommuneleger til vårt kommunale legekontor.Bemanningen ved kontoret består av kommuneoverlege, 2 kommuneleger, 1 LIS1 lege, 2 helsesekretærer og sykepleier.Lokalene er velutstyrte og moderne og er samlokalisert med alle tjenestetilbud innen helse og omsorg. Samlokalisering av fagmiljøet gir grunnlag for et godt og tverrfaglig samarbeid.Legekontoret har et velutstyrt laboratorium som betjenes av helsesekretærer med god kjennskap til lokalsamfunnet, logistikk og drift. Journalsystem System X.Akutte turer går med legeskyssbåt til nærmeste sykehus i Hammerfest. Legene betjener også ulike veiløse utekontor i hht. vaktplan, som gir en variert arbeidsdag med interessan...

 • Company KLETOR AS in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  VI SØKER FASTLEGEVIKAR TIL 2 MND. OPPDRAG PÅ VESTLANDET MED OPPSTART 29.06.20, GODE BETINGELSER!OPPSTART: 29.06.2020- 28.08.2020.Arbeidstid : 08.00-16.00.**Legevakt:**legevakt avtales direkte med kunden, her er det muligheter for å på ta seg en del ekstra vakter om ønskelig.Betingelser: Det er gode betingelser på oppdraget med fastpris på dagtid. Du kan være ansatt i eget firma eller være ansatt hos Dignus Medical, hvor vi har alt arbeidsgiveransvaret. (Med hensyn til betaling skatt, feriepenger, pensjon etc).**Bolig:**Inkludert.**Reise:**Inkludert, GOD LOGISTIKK.KVALIFIKASJONER:Norsk autorisasjon, og erfaring som fastlege i Norge.Du må kunne kommunisere godt på Norsk både muntlig og skriftlig. Nødvendig lokal opplæring vil bli gitt.Godkjent arbeid for spesialisering.Ønskelig med gjennomfø...

 • Company KLETOR AS in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  VI SØKER FASTLEGEVIKAR TIL 2 MND. OPPDRAG PÅ VESTLANDET MED OPPSTART I 3.8.20, GODE BETINGELSER!OPPSTART: 3.08.2020- 2.10.2020Arbeidstid : 08.00-16.00**Legevakt:**legevakt avtales direkte med kunden, her er det muligheter for å på ta seg en del ekstra vakter om ønskelig.Betingelser: Det er gode betingelser på oppdraget med fastpris på dagtid. Du kan være ansatt i eget firma eller være ansatt hos Dignus Medical, hvor vi har alt arbeidsgiveransvaret. (Med hensyn til betaling skatt, feriepenger, pensjon etc).**Bolig:**Inkludert.**Reise:**Inkludert, GOD LOGISTIKK.KVALIFIKASJONER:Norsk autorisasjon, og erfaring som fastlege i Norge.Du må kunne kommunisere godt på Norsk både muntlig og skriftlig. Nødvendig lokal opplæring vil bli gitt.Godkjent arbeid for spesialisering.Ønskelig med gjennomført k...

 • Company KLETOR AS in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  VI SØKER FASTLEGEVIKAR TIL 6 UKERS. OPPDRAG PÅ VESTLANDET MED OPPSTART I 20.7.20, GODE BETINGELSER!OPPSTART: 20.07.2020- 28.08.2020.Arbeidstid : 08.00-16.00.**Legevakt:**legevakt avtales direkte med kunden, her er det muligheter for å på ta seg en del ekstra vakter om ønskelig.Betingelser: Det er gode betingelser på oppdraget med fastpris på dagtid. Du kan være ansatt i eget firma eller være ansatt hos Dignus Medical, hvor vi har alt arbeidsgiveransvaret. (Med hensyn til betaling skatt, feriepenger, pensjon etc).**Bolig:**Inkludert.**Reise:**Inkludert, GOD LOGISTIKK.KVALIFIKASJONER:Norsk autorisasjon, og erfaring som fastlege i Norge.Du må kunne kommunisere godt på Norsk både muntlig og skriftlig. Nødvendig lokal opplæring vil bli gitt.Godkjent arbeid for spesialisering.Ønskelig med gjenno...

 • Company KLETOR AS in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  VI SØKER FASTLEGEVIKAR TIL 4 UKERS. OPPDRAG I ROGALAND MED OPPSTART 9.7.20, GODE BETINGELSER!OPPSTART: 9.07.2020- 7.08.2020Arbeidstid : 08.00-16.00**Legevakt:**legevakt avtales direkte med kunden, her er det muligheter for å på ta seg en del ekstra vakter om ønskelig.Betingelser: Det er gode betingelser på oppdraget med fastpris på dagtid. Du kan være ansatt i eget firma eller være ansatt hos Dignus Medical, hvor vi har alt arbeidsgiveransvaret. (Med hensyn til betaling skatt, feriepenger, pensjon etc).**Bolig:**Inkludert.**Reise:**Inkludert, GOD LOGISTIKK.KVALIFIKASJONER:Norsk autorisasjon, og erfaring som fastlege i Norge.Du må kunne kommunisere godt på Norsk både muntlig og skriftlig. Nødvendig lokal opplæring vil bli gitt.Godkjent arbeid for spesialisering.Ønskelig med gjennomført kurs...

 • Company STRANDA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255840256 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 2 x 100% faste stillingar som fastlege med listelengde på ca. 950 pasientar.Stillingane er ledige frå 14.09.20, eller etter avtale.Stillingane er kommunalt fastløna stillingar med gode løns- og pensjonsvilkår.Legetenesta i Stranda omfattar 5 fastlegar og turnuskandidat. Pliktig deltaking i legevakt, kommunen arbeider med å knyte seg til større interkommunal legevakt. Datasystemet som blir brukt er System-X journalsystem.Til stillingane er det tilplikta offentleg legearbeid med ca. 7,5 t/pr. veke, eller etter avtale.Aktuelle søkjarar kan/ vil bli innkalla til intervju. Tilsetting skjer etter gjeldande lover, reglement og tariffavtalar, herunder 6 mnd. prøvetid og 2% pensjonsinnskot.Vitnemål og attestar skal leggas...

 • Company TIME KOMMUNE HELSE OG REHABILITERING AVD ALLMENN LEGETJENESTE in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252065294 Presentasjon av stillingen:Time kommune søkjer fastlege til privat næringsdrift ved Sandtangen legesenter. Heimelen er ledig frå 3.12.2020, med moglegheit for å avtale oppstart før viss det er ønskeleg. Økonomiske vilkår ved overdraging av praksis vert forhandla med avtredande fastlege.Kommunen legg til rette for spesialisering og kan nytta seg av offentlege ordningar. Helsedirektoratet opplyser at det truleg vil lysast ut tilskotsmiddel til næringsdrivande ALIS-stillingar i 2020. Kommunen kan då søkja om tilskot etter avtale med den enkelte legen. Eit slikt tilskot vil kunna dekkja ekstra utgifter i oppstartfasen og i samband med spesialistutdanninga. Kommunen vil sørgja for nødvendig rettleiing og supervisjon.ArbeidsoppgåverFølge opp pasienter på lis...

 • Company ALVDAL KOMMUNE ALMINNELIG HELSEVERN in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org.nr.:939 984 194 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingen:Kommunelege 2 vil ha fastlegevirksomhet i 80% og kommunale legeoppgaver i 20% av stillingen, tilsynslege sykehjem. Stillingen inngår i den interkommunale legevaktsordningen med 15-delt vakt.Kort om enheten:Virkeområdet for enhet helse er legetjenesten (primærhelsetjenesten), helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, rus- og psykiatritjenesten, kommunefysioterapeut, ergoterapeut og forebyggende helsearbeid og miljørettet helsevern. I tillegg ligger barnevernet, legevakt og krisesenter i enhet helse. Dette er tjenester som utføres av andre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid.Krav til kompetanse:Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjenesteSpesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialiser...

 • Company FORSVARET in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249136094 Presentasjon av stillingen:Er du autorisert lege med gjennomført militær utdanning?Forsvaret ved Operasjonsstøtteavdeling Hæren har en ledig militær legestilling ved Kampbase Huseby.Som lege hos oss vil du bidra ved den militærmedisinske virksomheten i avdelingen. Det er en selvstendig jobb som blant annet innebærer medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell, samt sanitetsstøtte ved øvelser, seleksjon og sakkyndig arbeid. Arbeidet utføres i tråd med sivile- og militære reglement.Legestillingen er 100 % med redusert bunden arbeidstid 18 timer per uke, og er en del av sykestuen i basen.Kampbase Huseby er hovedkvarter for Hans Majestet Kongens Garde og er lokalisert vest i Oslo kommune.ArbeidsoppgaverUtføre sanitetstjeneste etter sivile- og...

 • Company TYDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: 864983472 Stillingsident: 4256733500 Presentasjon av stillingen:Tydal kommune søker allmennlege i 100% stilling.Tydal legekontor er det eneste legekontoret i kommunen og er kommunalt drevet. Listetak på 600.ArbeidsoppgaverJobben innebærer et bredt og spennende spekter av allmennlegeoppgaver i kommunal regi, med preg av god samhandlingI stillingen inngår pliktig deltagelse i legevakt. Tydal kommune er en av fire kommuner som samarbeider om Værnesregionen interkommunale legevakt. Denne har base på StjørdalKvalifikasjonerSøker må fylle kompetansekrav jfr. «Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten» § 3 eller § 5.Beherske skandinavisk språk godt, skriftlig og muntligFørerkort klasse BPersonlig egnethet vil bli vektlagtPersonlige egenskaperEr fagl...

 • Company HORTEN KOMMUNE LEGETJENESTEN in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246300716 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariater av 6 mndr varighet ved Trimveien legesenter og Vektergården legesenter i Horten.Det kan være mulighet for forlengelse av vikariatene.Trimveien legesenter er en veletablert tre-legepraksis i Trimveien 41.Praksisen ligger lett tilgjengelig ved et større butikksenter med gode parkeringsmuligheter.Praksisen har p.t. 1200 listepasienter og listen er fylt opp.Trimveien bruker syststem X journalprogram.Vektergården legesenter er en veletablert legepraksis i Langgata 2, med fire leger pluss LIS1-lege (turnuslege).Praksisen ligger lett tilgjengelig i et kjøpesenter midt i Hortensentrum der det er godeparkeringsmuligheter.Praksisen har pt. 1200 listepasienter og listen er fylt opp.Vektergården bruker fra 08.06 P...

 • Company AVERØY LEGESENTER DA in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Det er ledig ALIS stilling ved Averøy legesenter med tiltredelse etter avtale.Beskrivelse av arbeidsstedAverøy legesenter er en veletablert praksis med 5 leger og turnuslege, organisert som DA. Det er lokalisert på Bruhagen som er kommunesenteret. Sentrum av Kristiansund er kun 15 km unna senteret.Legesenteret drives i selveide lokaler som eies av legene og kommunen gjennom et aksjeselskap. Lokalene var nybygd i 2009. Senteret er velutstyrt med romslige lokaler med blant annet ultralyd, to skadestuer og tre undersøkelsesrom for gynekologisk undersøkelse i tilknytning til kontorene. Senteret har 3,2 årsverk hjelpepersonale.Stillingens ansvarsområder e rFastlegeoppgaver og kommunale legeoppgaver.Stillingen inngår i legevaktordningen. Averø...

 • Company MOSKENES KOMMUNE ANLEGGSTJENESTEN in Other
  23.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Jobbnorge ID: 188547Om stillingenReine legekontor er et kommunalt legesenter med tilsammen 2 fastleger og 2 helsesekretærer. Kontoret er samlokalisert med fysioterapitjenesten og helsesykepleier. Det er totalt ca 1050 pasienter på fastlegelistene. Senteret har en sentral beliggenhet i kommunen og er plassert i samme bygg som kommuneadministrasjonen på Rådhuset.Vi lyser nå ut 100 % fastlegehjemmel med snarlig tiltredelse etter avtale.Lofoten er kjent for sine vakre natur med meget gode turmuligheter i fjellheimen, her er muligheter for kajakk og SUP-padling, havfiske, surfing og dykking, og regionen er kjent for sitt levende kulturliv. Det er gode forhold for å ha en balansert hverdag mellom yrkesliv og fritidsaktiviteter.ArbeidsoppgaverFastlege med liste på maks 800 pasienter.Kommunale leg...

 • Company LILLESTRØM LEGESENTER in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246748295 Presentasjon av stillingen:Lillestrøm legesenter er sentralt lokalisert i tribunen på Åråsen stadion i Lillestrøm kommune. Legegruppen består i dag av 7 fastlegehjemler og skal utvide med en 8. kollega. Det er et velfungerende legekontor med 7 fastleger/partnere og 4 legevikarer samt 5 erfarne, dyktige legesekretærer i til sammen 4,6 stillinger. Driften av senteret deles mellom partnerne.Det er nyoppussede, moderne og romslige kontorer. Lokalene er velutstyrt med bl.a. EKG, 24-timers blodtrykksmåling, spirometri og ultralydapparat på hvert kontor samt egne på rom for gynekologiske undersøkelser og kirurgi. Kroniske leggsår behandles i dedikert sårstue. Vi har eget laboratorium med en rekke hurtigtester samt sendeprøver. Det er smågruppeundervisning en ...

 • Company VEKTERGÅRDEN LEGESENTER AS in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246273048 Presentasjon av stillingen:Ledig fastlegehjemmel i en veletablert legepraksis ved Vektergården legesenter i Horten.Vektergården legesenter har fire leger pluss LIS1-lege (turnuslege).Vi holder til i moderne lokaler som er tilrettelagt for legepraksis, lett tilgjengelig midt i Horten sentrum. Vi har kjøpesenter, flere legespesialister og gode parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet.Praksisen er godt utstyrt, har erfarne medarbeidere og bruker fra 08.06 Pridok journalsystem.Praksisen har pt. 1200 listepasienter. Listen er full og velorganisert.ArbeidsoppgaverFastlegeansvar for egne listepasienterDeltagelse i kommunens legevaktsordningSamarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetakSom fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil...

 • Company BÆRUM KOMMUNE HOSPICE STABEKK in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4244306311 Presentasjon av stillingen:Stabekk sykehjem og Hospice Stabekk ligger i naturskjønne omgivelser mellom Stabekk og Høvik i Bærum kommune. Tjenestestedet leverer differensierte tjenester til kommunens innbyggere. Sykehjemmet har 58 langtidsplasser hvorav 18 av disse er forbeholdt beboere med behov for skjerming. Hospice Stabekk har 22 plasser og er et pleie- og omsorgstilbud til alvorlig syke. Hovedoppgaven er å lindre smerter og andre plager, og å gi pasient og pårørende støtte til å håndtere psykiske, sosiale og eksistensielle/åndelige behov.Vikariatet som sykehjemslege kan vurderes delt på to kandidater avhengig av kompetanse (60% Stabekk sykehjem, 40% Hospice Stabekk)ArbeidsoppgaverKlinisk oppfølging og behandling av pasienterBidra til kvalitetssikri...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters