Jobmonitor. Search results for Geologists and geophysicists

23 Jobs found

Used filters:
 • Geologists and geophysicistsx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company BANGS OPPMÅLING AS in Other
  01.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SØRLANDET REKRUTTERING AS in Other
  31.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Org. nr: 912299597 Stillingsident: 4227007947 Presentasjon av stillingen:Norway has historically been an exciting country to work in from a geotechnician's point of view. With wild nature and challenging ground conditions, geotechnical engineers from all over the world find joy and increased knowledge of working here. In Norway much of the infrastructure is built on challenging ground conditions, where soft clay soil and often quick clay require advanced geotechnics. Norway has been among the leading countries in developing the geotechnical industry, and now climate change is reinforcing the demand for geotechnics due to increased risk of floods and landslides.Therefore, the demand for geotechnical expertise in Norway is high. Norway need more engineers with the right expertise to handle t...

 • Company TOPTEMP AS AVD OSLO in Other
  31.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  For vår kunde søker vi etter en entusiastisk GIS konsulent .Du liker kontroll, da særlig kontroll av dokumentasjon av ledningsnett for el, tele, bredbånd og kabel-TV.Det kan også være aktuelt med prosjektering av samme type nett.Kunden ønsker deg som er ingeniør, har en bachelor innen relevant fagbakgrunn, tekniker innen samme fagområde dekker dette. Realkompetanse og erfaring vil dekke kravet om formell kompetanse.Dersom du i tillegg har erfaring med programvare som Netbas, NIMS, Smallworld eller andre GIS verktøy -- da er vi skikkelig interessert.Ellers liker vi deg som kan jobbe selvstendig, nøyaktig og effektivt; har du kompetanse på ledningsnett er det supert. Videre behersker du norsk skriftlig og muntlig.Vi tilbyr deg et stor GIS-miljø med glade teknologer og en variert arbeidshverd...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS NARVIK in Other
  31.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Jobbnorge ID: 178306The positionThe Faculty of Engineering Sience and Technology, The Department of building, energy and material technology has a vacant PhD position for applicants who wish to obtain the degree of Doctor of Philosophy (PhD). The position is attached to the research group Building, energy and material technology (BEaM), and the Circulus research project.The appointment is for a period of three years.The PhD position is for a fixed term, with the objective of completion of research training to the level of a doctoral degree. Admission to a PhD programme is a prerequisite for employment, and the programme period starts on commencement of the position.The PhD candidate shall participate in the faculty's organized research training, and the PhD project shall be completed durin...

 • Company VESTNES KOMMUNE TEKNISKE TENESTER ADMINISTRASJON in Other
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Org.nr.:939901965 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :StillingstypeGIS-ingeniør/Eigedomsskattansvarleg i 100 % fast stillingArbeidsstadTekniske tenesterArbeidsoppgåverDrift og forvaltning av kommunen sine kartdata og geografiske informasjonssystem - GIS.Utvikling og tilrettelegging av digitale tenester for interne og eksterne brukarar.Vere kommunen sin representant i kartsamarbeidet "Romsdalskart".Delta i tilrettelegging av digitale tenester og automatisering av arbeidsprosessar.Forvaltning av eigedomsskattesystmet (KomTek E-skatt), organisering og gjennomføring synfaring som grunnlag for taksering, i samarbeid med fleire kollegaer i administrasjonen. Rektaksering kan bli aktuelt frå 2022/2023. Saksbehandling til Sakkunning nemnd og ankenemd og kontakt med fagpersonar og innbyggara...

 • Company NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) PERSONAL- OG ORGANISASJONSSEKSJONEN in Other
  28.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4235977893 Presentasjon av stillingen:Ved seksjon for hydrometri -- teknikk og feltdrift ved Hydrologisk avdeling har vi nå ledig et ett års vikariat med mulighet for forlengelse. Arbeidssted vil være Oslo.NVE overvåker vannressursene i Norge gjennom et landsomfattende stasjonsnett for bl.a. vannføring, grunnvann og snø. Vi har også en pågående satsing innen overvannshåndtering hvor vi ser på nye instrumenter og metoder for å dokumentere avrenning og effekter av LOD-tiltak i urbane områder. I arbeidet inngår mye feltarbeid som i kombinasjon med kvalitetssikring av innsamlede data sørger for viktig beslutningsgrunnlag for forvaltningen og informasjon til allmenheten om tilstanden i vassdragene og overvannshåndteringen i tettbygde strøk. Vi søker nå noen som kan bi...

 • Company NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION MIDT-NORGE in Other
  28.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4235851038 Presentasjon av stillingen:NVE har det nasjonale ansvaret for kartlegging og overvaking av ustabile fjell som kan utvikle fjellskred. I dag er sju fjell i Noreg underlagt kontinuerleg overvaking med sann tids data. NVE har også ansvar for ei nasjonal kartlegging av fjellskredfare, og NVE ynskjer å setja i gang eit forskings- og utviklingsprosjekt retta mot fjellskred og permafrost. Personen vi søkjer vil få ein sentral rolle i planlegging og etablering av dette prosjektet, men vil også kunne få andre oppgåver ved seksjonen. Stillinga gjeld for 9 månader.NVE er eit direktorat underlagt Olje- og energidepartementet. NVE står overfor ei rekke spennande utfordringar i åra som kjem. Klimaendringane, fornybar energi, forsyningssikkerheit, flaum, skred og int...

 • Company SWECO NORGE AS AVD SOGN OG FJORDANE in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  27.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Jobbnorge ID: 187866Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Postdoktor - paleozoologi (zooarkeologi/osteologi)Vi lyser ut ei fulltids stilling som postdoktor (24 månader) ved Dei osteologiske samlingane, Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen. Avdelinga har vitskapeleg og kuratorisk ansvar for store vitskaplege museumssamlingar i botanikk, geologi og zoologi. Avdelinga har omlag 70 tilsette, av dei 19 fast tilsette i vitskaplege stillingar.Dei osteologiske samlingane har beinmateriale frå omlag 1800 arkeologiske utgravingar og frå zoologiske og geologiske granskingar i Noreg...

 • Company VIKEN FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJON in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4232948150 Presentasjon av stillingen:Vi søker 4 NVDB/geodataforvaltere/rådgivere i faste stillinger i Oslo og DrammenNVDB/geodataforvalterne skal tilhøre Grunnerverv- og geomatikkseksjonen på Fagavdelingen.Seksjonen har ansvar for data til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabaser (FKB),produksjon av temakart, bistå med kartleggings- og landmålingsoppdrag, terrengmodeller og bruk avBIM i veiprosjekter.Seksjonen har kontorsteder i Drammen, Oslo og Moss med til sammen 25ansatte. På hvert av kontorstedene vil det være flere medarbeidere innenfor fagområdenegeomatikk, landmåling og grunnerverv.NVDB/geodataforvalter er bidragsyter i hele prosessen, fra oppstart av planarbeid til ferdigstillelse avanlegg. I Viken vil det være utstrakt samarbeid både internt,...

 • Company NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE AVD TRONDHEIM in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4235880704 Presentasjon av stillingen:Ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det ledig en fast stilling som forsker i berggrunnsgeologi. Stillingen er organisatorisk knyttet til laget for Fastfjellsgeologi.ArbeidsoppgaverForskeren skal bidra til NGUs program for berggrunnskartlegging i ulik skala på norsk fastland. Arbeidet omfatter feltarbeid, delvis i krevende terreng samt oppfølgende dataanalyse og tolking. De fleste prosjekt tar sikte på å utgi kart og data til bruk i planlegging av infrastruktur, formidling, og evaluering av naturressurser. Laget for Fastfjellsgeologi bruker metoder som digitalt feltarbeid, strukturgeologi, geofysikk, geokronologi, geokjemi, petrologi og seismisk tolking for å øke kunnskapen om den geologiske utviklingen i Norge. Kart o...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Jobbnorge ID: 187950Job descriptionTwo positions as Postdoctoral Research Fellows are available at the Section for Meteorology and Oceanography ("MetOs") within the Department of Geosciences, with a preferred starting date of 01.11.2020. The appointments are full-time positions and are made for a period of up to three years.No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.More about the positionBoth postdocs will work on a project focused on understanding the effects of rough bottom topography on oceanic flows, including on the vertical structure of time-varying currents, the stability of currents and planetary waves, and the dynamics of bottom-intensifed waves. The project is being done in collaboration with scientists at the Scripps Instituti...

 • Company EIDSVOLL KOMMUNE KOMMUNAL FORVALTINIG in Other
  25.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4227018761 Presentasjon av stillingen:Vi søker ny ingeniør innen geodata - et års vikariat i 100 % stilling.Avdeling Landbruk og Geodata, er en del av virksomheten Kommunal forvaltning som også omfatter planavdeling og byggesaksavdeling. Avdelingen har totalt 28 ansatte.Avdeling for landbruk og geodata består i dag av 9 personer med en god blanding av kvinner og menn.Kommunen ønsker en medarbeider som kan bidra til god og effektiv løsning av de oppgavene geodata har, og som kan delta aktivt i det spennende arbeidet med å utvikle Eidsvoll videre.ArbeidsoppgaverHovedvekt på oppgaver etter matrikkelloven inkl. å avholde oppmålingsforretninger og føring av matrikkel.Saker etter eierseksjonsloven.Noe saksbehandling etter plan og bygningsloven kan bli tillagt stillinge...

 • Company FYLKESMANNEN I ROGALAND in Other
  24.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Jobbnorge ID: 186425Om stillingaAreal av stor nasjonal og regional verdi for matproduksjon og natur-, kulturlandskaps- og friluftsformål er i store delar av Rogaland under sterkt press.Fylkesmannen har ansvar for at nasjonal politikk blir formidla og følgt opp både i praktiseringa av plan- og bygningslova og sektorlovane i landbruket, særskilt i behandlinga og oppfølginga av kommunale og regionale planar. Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen har ei viktig rolle i å medverke til gjennomføring av den nasjonale landbruks- og arealpolitikken, med jordvern som sentralt tema.Landbruksavdelinga har ledig ei fast stilling som rådgivar innan samfunnsplanlegging og arealforvaltning.Arbeidsoppgåverbidra til å nå målet om å sikre verdifulle jordbruksareal og kulturlandskapsaksbehandling og utgreiings- ...

 • Company NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE AVD TRONDHEIM in Other
  23.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4240384903 Presentasjon av stillingen:Det er ledig ei fast stilling som forskar i kvartærgeologi ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Som geolog ved NGU er du del av eit stort og kompetent fagmiljø, med trivelege og produktive geologar frå heile verda. NGU som arbeidsplass gjev gode vilkår for di eiga faglege utvikling og auka kompetanse som geolog, både akademisk og samfunnsretta.ArbeidsoppgåverVi ynskjer ein sjølvstendig og sterkt fagleg motivert geolog som skal delta i kvartærgeologisk kartlegging og relatert forsking. Du vil få varierte og spennande faglege utfordringar og du vil vera involvert i heile NGUs arbeidsløype «frå felt til folk». Du vil delta i alt frå innsamling av nye geologiske observasjonar, prøvetaking og målingar i felt, til vidare analy...

 • Company SAMFERDSELSKONTORET I MØRE OG ROMSDAL in Other
  23.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Vi søker etterdeg som er ein initiativrik og samarbeidsorientert geoteknikkar til 100% fast stilling påseksjonen for vegdrift ved fylkesvegavdelinga i Møre og Romsdal Fylkeskommune.Du får jobbe medGeoteknisk sakshandsaming knytt til vegar, tunnelar og bruer både i plan, utførings- og driftsfasen.Geoteknisk prosjektering, rådgjeving og kontrolloppfølging i både plan-, bygge- og driftsfasen,planlegging og oppfølging av grunnboringar i feltoppfølging og sikringstiltak av skredhendingar i Møre og Romsdal fylkeskommuneVi søker deg somHar relevant høgare utdaning innan geoteknikk frå høgskule eller universitet. Relevant erfaring og gode resultat frå arbeidsområdet er ønskeleg. Du må ha førarkort klasse B.Du er ein person somer resultatorientert og effektiver strukturerthar evne til å handtere in...

 • Company HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD BERGEN in Other
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Jobbnorge ID: 186139About the position:The Institute of Marine Research (IMR) has an immediate opening for a 3 year PhD position on the ecosystem impacts of cumulative impact using end-to-end modelling. The position is placed in Bergen, Norway.Area of research:The position will be a part of the project BarentsRISK; Assessing risk of cumulative impacts on the Barents Sea ecosystem and its services. The project runs for 4 years, 2019-2022, is funded by the Norwegian Research Council and includes cooperation between IMR, the University of Tromsø, NINA, and international universities and institutes; University of Hamburg, PINRO, CSIRO and NOAA. The main objective of the project is to develop and implement the first Ecosystem Risk Assessment (ERA) for the Barents Sea ecosystem, assessing cumula...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK in Other
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Jobbnorge ID: 186781Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: ForskarVed Institutt for geovitskap er det ledig eit vikariat som forskar innan isotopklynge-paleoseanografi.Stillinga er for ein periode på 1,5 år og er finansiert av UiB. Forskaren er forventa å bruke halvparten av arbeidstida på å assistere med laboratorieoppsyn, og den resterande halvparten på forsking innan isotopklynge-termometri og paleoseanografi.Stabilisotoplaboratoriet ved UiB, FARLAB, er ein nasjonal laboratorieinfrastruktur som har to toppmoderne system for isotopklyngeanalysar på karbonatmateriale, samansett av Thermo Scientific Kiel ...

 • Company VANN- OG AVLØPSETATEN in Other
  20.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4228970121 Presentasjon av stillingen:Er du en lagspiller med engasjement og evne til å formidle geodata til våre brukere på en trygg, god og entusiastisk måte? Og kunne du tenke deg å bli en del av det store, tverrfaglige miljøet som sørger for rent vann til Oslo? Da bør du se nærmere på denne ledige stillingen hos oss.GIS-utviklingsfunksjonen er organisert under Geografisk informasjonsseksjon, som er en del av Avdeling plan og prosjekt. Seksjonen ivaretar etatens ledningsdata og annen stedfestet informasjon fra planfase til driftsfase.Systemforvaltning og tilgjengeliggjøring av informasjonen for våre brukere ved hjelp av våre verktøy, som ArcGIS-Enterprise, FME og Geocortex er sentrale oppgaver i funksjonen.GIS-utvikling jobber opp mot fagmiljøene for å effekti...

 • Company MILJØDIREKTORATET TRONDHEIM in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Jobbnorge ID: 187703Om stillingenMiljødirektoratet forvalter og formidler samfunnsnyttige data om klima, naturmangfold, forurensning, friluftsliv og polare områder. Vi mottar stadig mer geografiske data, som vi kontrollerer, strukturerer og distribuerer i mange ulike formater. Dataene er viktige i arbeidet vårt med å løse klima- og miljøutfordringene.Nå søker vi en strukturert GIS-ekspert med orden i sysakene, og som har lett for å se datastrukturer. Du liker å sjonglere mellom ulike verktøy og sørger for at dataflyten går på skinner. Du gløder for at data som kommer inn og distribueres internt og eksternt, er pålitelige og kvalitetssikrede.Du vil jobbe tett sammen med en gjeng hyggelige GIS-hoder. Verktøypakken vår består av FME, Microsoft SQL/ArcSDE, PostgreSQL/PostGIS, Python, QGIS, Arc...

 • Company SWECO NORGE AS AVD NARVIK in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SWECO NORGE AS AVD NARVIK in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  20.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Jobbnorge ID: 187619Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: PostdoktorstillingVed er det ledig ei stilling som postdoktor i 3D-numerisk modellering av overflateprosessar i rift-basseng. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, og er knytt til PETROMAKS2-prosjektet DeepRift.Om prosjektet/arbeidsoppgåverDeepRIft-prosjektet er eit tverrfagleg prosjekt som integrerer data og observasjonar frå geologiske feltblotningar med marine geofysiske data frå Korint-rifta, numerisk modellering av tektonikk og overflateprosessar, og 3D seismikk og brønndata frå den norske kontinentalsokkelen. Formålet er å arbeide ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Geologists and geophysicists Edit filters