SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Health care assistants

169 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 169 results.
 • Company SOLA SJUKEHEIM AVD SJUKEHEIM in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Kort om stillingenDet er ledige helgestillinger ved Sola sjukeheim, arbeid hver tredje helg.ArbeidsstedSola sjukeheim ligger sentralt i Sola og består av 5 avdelinger, med totalt 70 pasienter. De fem avdelingene består av en lindrende avdeling, en kortid/rehab avdeling, 2 somatiske langtidsavdelinger og en langtidsavdeling for personer med demens.Arbeidsoppgaveromsorg og pleietverrfaglig samarbeiddokumentasjonKvalifikasjonerDet er ønskelig med erfaring/utdanning fra pleiesektoren og derfor vil helsefagarbeidere/sykepleierstudenter bli prioritert.I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, bestått prøve B.Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse.Personlige egenskapergode relasjonelle og kommunikative ferdigheterpositivlike å jobbe i teamjobbe selvstendig og ta a...

 • Company BØMLO KOMMUNE HEIMETENESTER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Bømlo heimeteneste har ledig 2 faste 75% stillingar for helsefagarbeidarar frå 1. september 2020.Bømlo heimeteneste organiserer tilbod om heimesjukepleie, heimerehabilitering, matombringing, dagtilbod, praktisk bistand og brukarstyrt personleg assistanse. Mål for heimetenesta er at flest mogleg av brukarane får hjelp/bistand til å meistre eige liv i eigen heim eller anna tilrettelagt bustad.Arbeidsoppgåver: Personretta hjelp Heimerehabilitering Matombringing Praktisk hjelp og vegleiing i heimenKvalifikasjonar: Fagbrev som helsefagarbeider Dersom det ikkje er kvalifiserte søkjarar kan det vere aktuelt å tilsetje andre Relevant erfaring og praksis FørarkortPersonlege eigenskapar: Gode samarbeidsevner Kunna jobba sjølvstendig, vere initiativrik og fleksibel Bidra til ein positiv kultur og eit...

 • Company BØMLO KOMMUNE HEIMETENESTER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Bømlo heimeteneste har ledig faste helgestillingar som sjukepleiar, student eller helsefagarbeidar med arbeid kvar tredje helg.Bømlo heimeteneste organiserer tilbod om heimesjukepleie, heimerehabilitering, matombringing, dagtilbod, praktisk bistand og brukarstyrt personleg assistanse. Mål for heimetenesta er at flest mogleg av brukarane får hjelp/bistand til å meistre eige liv i eigen heim eller anna tilrettelagt bustad.Arbeidsoppgåver på helg:Personretta hjelpHeimerehabiliteringMatombringingPraktisk vegleiingKvalifikasjonar:Helgestilling er aktuell for Offentleg godkjend sjukepleiar, studentar innan helse- og sosialfag eller helsefagarbeidar.Gode samarbeidsevne og evne til å arbeide sjølvstendigFørarkortPersonlege eigenskapar:Du må trives med variert arbeid, lika ein viss grad av uforutsi...

 • Company BOFELLESSKAPET I MILDEVEGEN 135 in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4243560838 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 21 tjenestesteder.Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk.Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.Mildeveien 2 bofellesskap ligger i naturskjønne omgivelser ytterst på Hjellestad, like ved Arboretet. Mildeveien 2 er et døgnbemannetbofellesskap for beboere med ulik grad av utviklingshemming og psykiskelidelser. Bofellesskapet øker fra 3 til 4 beboere og vi har behov forflere gode kolleger.Tre beboere har 2:1 beman...

 • Company INDERØY KOMMUNE HJEMMETJENESTEN in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249895616 Presentasjon av stillingen:Ved hjemmetjenesten er det ledig fast 62,44% stilling som helsefagarbeider på natt. Turnusstilling med arbeid hver tredje helg. Stillingen er for tiden i omsorgsboligene Næss. Det er totale 22 leiligheter på Næss med heldøgns bemanning. Det er tilrettelagt for at beboerne skal oppleve innholdsrike dager med tilbud om dagaktiviteter av forskjellige slag.Næss er pilot og satsingsområde for digitalisering. Bemanninga på Næss består av høgskolepersonell og helsefagarbeidere. Helsefaglærlinger og sykepleierstudenter har tilbud om praksisperiode i lokalene.ArbeidsoppgaverSelvstendig ansvar som omfatter iverksetting av vedtak, oppfølging av forordnet behandling, observasjon og dokumentasjonBidra til å opprettholde en høy faglig kval...

 • Company BOTJENESTER I FANA OG YTREBYGDA in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252168104 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Fana og Ytrebygda søker Helsefagarbeidere på natt t il å yte tjenester for en ny privatinitiert bolig med beliggenhet sentralt på Paradis.Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 21 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.Botjenester i Fana og Ytrebygda utvider nå sine tjenester og skal yte tjenester til en privatinitierte bolig, Jacob Kjødesveg. I denne forbindelse søker vi 3 helsef...

 • Company BERGEN KOMMUNE BERGENSHUS BOFELLESSKAP in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251123218 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Fana og Ytrebygda søker Helsefagarbeidere t il å yte tjenester for en ny privatinitiert bolig med beliggenhet sentralt på Paradis.Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 21 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.Botjenester i Fana og Ytrebygda utvider nå sine tjenester og skal yte tjenester til en privatinitierte bolig, Jacob Kjødesveg. I denne forbindelse søker vi en helsefagarbei...

 • Company RANA KOMMUNE MILJØTERAPEUTISK AVDELING in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Miljøterapeutisk avdelingMiljøterapeutisk avdeling (MTA) er en egen fagavdeling innen helse og omsorg. Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og funksjonshemmede personer hjemlet i Lov om kommunale omsorg og helsetjenester, som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. MTA er inndelt i tre tjenesteområder; boligtjenester, hjemmeboende og dag- og arbeidstilbud.Ved seksjon boligtjenesten er det ved avdeling Ranheimgata 23, ledig:69,25% miljøarbeiderstilling, hvilende natt, fra 01.09.2020Vi søker selvstendige personer som er brukerorientert, ansvarsfull, tydelig og arbeidsglad.Kvalifikasjonskrav:Autorisert helsefagarbeider.Personer med relevant praksiser...

 • Company SKIEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Informasjon om arbeidssted og stillingSentrum 1 hj.tj. er lokalisert i Hother Bøttgersgate på Bakken, sammen med Sentrum 2 hj.tj., Kreftteamet og Scheen matservice.Vi dekker et geografisk område som strekker seg fra Bakken, Klosterøya, Herkules området, Moflatablokkene, Varpet, Åfoss og opp mot kommunegrensa til Nome.Hjemmetjenesten er et aktivt miljø å jobbe i, og vi samarbeidet tett med Tjenestekontoret og andre kommunale instanser.Vi verdsetter et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Ingen dager er like, tiden står ikke stille i hjemmetjenesten.Vi er en del av piloteringsarbeid knyttet til elektronisk planlegging av arbeidslister.ArbeidsoppgaverPasientnært arbeid i brukers hjem.Medisinansvar for brukere.Håndtering av trygghetsalarmer.Bilkjøring.UtdanningKrav om autorisasjon som Helsefagar...

 • Company RINGSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Avdelingene for hjemmetjenester Ringsaker har ansvar for å yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i kommunen. Hjemmetjenesten i Ringsaker har 6 avdelinger med baser fordelt på Nes, Moelv og Brumunddal, samt egen avdeling for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Tjenesten har fokus på å gi brukerne tjenester av høy kvalitet og tilrettelegge for helhetlig omsorg i alle livsfaser. Vi yter hjemmesykepleie og praktisk bistand med fokus på høy faglig kvalitet, en overordnet visjon om å være i forkant og et mål om at alle brukere skal være aktive i eget liv uavhengig av behov for omsorg. For utenom hjemmetjenester yter også enheten dagavdelingstilbud til hjemmeboende. Hjemmetjenesten har fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er vår viktigste, menneskelige resu...

 • Company RAKKESTAD KOMMUNE SERVICEKONTORET in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Beskrivelse av enhetenRakkestad kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet, fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser. Vi skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funkssjonssvikt kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Rakkestad kommune bygger velferd på innbyggernes ressurser, teknologiske løsninger, samhandling og koordinerte tjenester. Omsorgsboligene som er en del av hjembaserte tjenester har beliggenhet ved Skautun bo- og reabiliteringssenter. Enhet omsorgsboliger består av 3 boenheter og er i en utviklings fase. Omsorgsboligene er boliger med livsløpsstandard.Kort om stillingen59,39% svangerskapsvikariat som helsefagerbeider er ledig fra 17.08.20 i Bjørkebo. Vikariatets varighet beregnes til 22.08.21. Stillingen er todelt. 27,58% av st...

 • Company NEDSTRANDTUNET AKTIVITET- OG OMSORGSSENTEER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Oppstart 01.08.20Vi søker etter ein sjølvstendig helsefagarbeidar/person med interesse for meiningsfullt og spanande arbeid i kommunehelsetenesta, fortrinnsvis knytta opp mot vaksne/eldre brukarar.Om tilsetjing i utlyst stilling skulle føre til at ein annan stilling i organisasjonen blir ledig, kan aktuelle søkjarar vurderast også i forhold til denne. Vikariatet vil være fra 01.08.20 - 28.02.21.Beskrivelse av avdelingHeimebaserte tenester i Nedstrand distrikt har base på Nedstrandtunet aktivitet- og omsorgssenter. Det meste av arbeidstida for medarbeidarane i heimesjukepleien vil vere i heimane til brukarane eller i bil i distriktet, i tillegg til at ein har rapportering- og dokumentasjonsoppgåver ved basen. Ein har stort fokus på folkehelse og arbeider etter prinsippet om å mobilisere bru...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE TILTAK BOLIG in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248021129 Presentasjon av stillingen:Tiltaks- og boligenheten gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorg tjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. det er ni avdelinger i Tiltaks- og boligenheten, åtte av disse er boliger i tilknytting til døgnbemannet personalbase. enheten har også ansvar for miljøarbeidertjenesten og har avlastning for barn og ungdom. avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. Tiltaks- og boligenheten er det ca 300 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familie avlaster.Stallvegen 35 ligger nord i Haugesund og er en avdeling som gir tjenester til 8 unge voksene mennesker med utviklingshemming og...

 • Company HJEMMETJENESTEN KONNERUD in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251728982 Presentasjon av stillingen:Virksomheten har ledige stillinger som helsefagarbeider / hjelpepleier i 50 til 100%. Vi er på jakt etter kompetente og engasjerte fagpersoner, som er faglig dyktige og bidrar til utvikling gjennom endringsprosesser.Omsorgstjenester Konnerud og Skoger vest gir primært helsetjenester til innbyggerne i kommunedelen.Virksomheten består av Konnerud bo- og servicesenter, Fredholt bo- og servicesenter, hjemmetjeneste, ressurssenter,dagsenter og kafeteria. Ressurssenteret består av faste ansatte som jobber i flere avdelinger i virksomheten.Både Konnerud- og Fredholt bo- og servicesenter sertifisert som livsgledehjem for eldre.I alle avdelinger møter du allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver fordi pasientgruppen ofte har flere samm...

 • Company ØYGARDEN KOMMUNE RÅDMANNEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om avdelinga:Straume arbeids- og aktivitetssenter er for vaksne utviklingshemma. Oppgåvene er varierte og tilpassa den einskilde. Det vert lagt vekt på arbeidstrening, aktivisering og stimulering.I Lyngheia bufellesskap er det unge vaksne med samansette hjelpebehov som mottek tenester.Stillinga er delt med 80 % på Straume Arbeids og aktivitetssenter, og 20 % helg i Lyngheia bufellesskapArbeidsoppgåver: (min. 3 punkt)Aktivisering og stimuleringTilrettelegging av arbeids- og aktivitetsoppgåverSosial- og adl treningRettleiing og oppfølging av bebuararKvalifikasjonar:Må ha:Fagbrev innan helse- og sosialGode norskkunnskapar munnleg og skriftlegFørarkort Kl BØnskjeleg med:Erfaring frå liknande arbeidKjennskap til målgruppaPersonlege eigenskapa...

 • Company HARAM OMSORGSSENTER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248138618 Presentasjon av stillingen:Ålesund kommune søker etter helsefagarbeidarar for tiden ved Haram Omsorgssenter i Brattvåg. Vi søker 2 stk 100 % vikariat i perioden 01.08.20-31.08.21. Ei stilling har langvakter på dag/kveld med arbeid 3. kvar helg. Langvaktene er 12,5 t og har betalt matpause på 30 min og 1 time betalt kviletid. Ei stilling har turnus med ordinære vakter, med arbeid på dag/kveld og 3. kvar helg. Det kan vere moglegheit for fast tilsetjing etter endt vikariat.Vi på Haram Omsorgssenter har ein visjon om å vidareutvikle måten vi tenkjer på i kommunehelsetjenesta. Vår sektor er i stadig endring og vi søkjer etter deg som ønskjer å vere med å bidra til denne endringa. Vi har fokus på fagleg- og teknologisk utvikling samt å jobbe aktivt med dei ...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258778190 Presentasjon av stillingen:Stillinga som fagkonsulent er tilknytt Habilitering for Vaksne (HAVO). Stillinga inneber klinisk arbeid retta mot pasientar. Habiliteringstenesten er organisert i medisinsk klinikk og består av barnehabilitering, vaksenhabilitering og læring og meistring.Habilitering for Vaksne har 8 fagstillingar. Målgruppa er menneske med medfødt eller tidleg erverva funksjonshemming og/eller utviklingshemming/utviklingsforstyrring. Problema er ofte samansette; dette krev tett samarbeid innad i spesialisthelsetenesta, mellom fagområde/team i seksjonen og mellom 1. og 2. linjetenesta.Arbeidsforma er poliklinisk og ambulant.ArbeidsoppgåverHovudvekt av arbeidsoppgåver er relatert til rettleiing av personale og oppfølging av vaksne med medfødt ...

 • Company SOLA SJUKEHEIM AVD SJUKEHEIM in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Kort om stillingenDet er ledig stilling for helsefagarbeider natt ved Sola sjukeheim. Stillingen er på 47,77 % med arbeid hver tredje helg.ArbeidsstedSola sjukeheim ligger sentralt i Sola og består av 5 avdelinger med totalt 70 pasienter. De fem avdelingene består av en lindrende avdeling, en kortid/rehab. avdeling, 2 somatiske langtidsavdelinger og en langtidsavdeling for personer med demens.Arbeidsoppgaveromsorg og pleietverrfaglig samarbeiddokumentasjonKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsefagarbeider.Ønskelig med erfaring og/eller videreutdanning i geriatri/palliasjon.Ønskelig med medisinkompetanse.I tillegg kreves gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig, bestått prøve B.Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse.Personlige egenskapergode relasjonelle og kommunikativ...

 • Company LØKENTUNET ALDERS- OG SYKEHJEM in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  BeskrivelseKommunalområdet Helse og velferd er delt inn i 6 seksjoner med mer enn 1500 ansatte og et årlig budsjett på ca. 930 mill. Pleie og omsorg er en av seksjonene og består av 6 enheter med pleie og omsorgssentre og hjemmetjenester.Løkentunet er et sykehjem som ligger i Askim med 108 sykehjemsplasser fordelt på 10 avdelinger. 8 bogrupper for langtidsopphold, derav en skjermet avdeling for pasienter med demenssykdom, Palliativ enhet med 8 plasser og Korttids- rehabiliteringsavdeling med 25 plasser.Enheten har også eget produksjonskjøkken i påvente av overflytting til Helsehuset.Kort om stillingenBogruppe 6 og 7 søker dyktig helsefagarbeider til fast 59,15 % nattstilling, med arbeid hver 3. helgArbeidsoppgaverPleie, omsorg og helseoppfølgingKvalifikasjonerAutorisert helsefagarbeiderGod...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  BeskrivelseSeksjon Tjenester for funksjonshemmede er organisert under kommunalområde Helse og Velferd i Indre Østfold kommune. Kommunalområdet er delt inn i 6 seksjoner med mer enn 1500 ansatte og et årlig budsjett på ca. 930 mill.Tjenester for funksjonshemmede består av 2 enheter og har ca. 280 årsverk. Enhetene har totalt 12 avdelinger/botilbud, 3 dag-/aktivitetssenter, 10 ulike botilbud og et avlastningshjem. Tjenesten jobber etter metoden målrettet miljøarbeid og er opptatt av brukermedvirkning. Vi yter i hovedsak tjenester til mennesker med utviklingshemming.Kort om stillingenVi søker etter flere engasjerte og faglig dyktige kollegaer i et botilbud hvor faglig engasjement er sentralt.49 % fast stilling som helsefagarbeider60 % fast stilling som helsefagarbeider60 % fast stillimg som f...

 • Company HEIMEBASERT OMSORG I OSTERØY in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:864 338 712 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Heimetenesta i Osterøy kommune har ledige 50% stillingar som Helsefagarbeidarar, med arbeid kver 3.helg frå og med 01.10.2020.Heimetenesta yter tenester til heimebuande i alle aldre som har rett til nødvendig helsehjelp i henhald til helse- og omsorgstenestelova. Me har eit bredt fagfelt der du får nytta heile din fagkompetanse og det er moglegheitar for viderutvikling. Heimetenesta er i stadig utvikling, og er i gong med fleire spanande prosjekt som velferdsteknologi, kvardagsrehabilitering,digihelse og er i planleggingsfasa til omsorg +. I heimetenesta har vi tverrfaglege fora innanfor ulike fagfelt, til dømes palliasjon.Osterøy er Norges største innlandsøy med rett over 8000 innbyggjarar. Øya ligg nordaust for Bergen og har...

 • Company VÆRØY KOMMUNE BOLIG 1 VÆRØY in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 964994307 Stillingsident: 4048896454 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 2 stillinger som helsefagarbeider i miljøtjenesten for tiltredelse snarest.Stillingsstørrelser 81% og 50% faste stillinger.ArbeidsoppgaverPleie og omsorgsoppgaver til personer med ulike bistandsbehov.Bidra til at tjenestemottakerne har en meningsfylt hverdag, der det skal legges til rette for aktiviteter og sosialisering.Stillingene innebærer arbeid i turnus, fordelt på 16 timer annen hver uke/ helg.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider. Søkere uten helsefaglig utdanning kan også bli vurdertErfaring fra arbeid med utviklingshemmedeBeherske norsk muntlig og skriftligPersonlige egenskaperKunne arbeide selvstendig og i teamInteresse og engasjement for tjenesteområdetFleksibel og...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF DPS SOLVANG DØGNENHET in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 973255185 Stillingsident: 4257753239 Presentasjon av stillingen:DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus.Avdelingen har 10,5 stillinger for psykiater, 23,2 stillinger for psykolog, hvorav 16,2 er psykologspesialister. Disse betjener en døgnpost samt en poliklinikk med allmennteam, FACT-team og gruppeteam. I tillegg har vi 78 stillingshjemler med annen helsefaglig utdanning, mellom tilbudene i døgn-, dag- og poliklinisk behandling.Vi tilstreber å gi et tilbud til befolkningen preget av fleksibilitet, tilgjengelighet og faglig høy standard.FACT-teamet skal gi tverrfaglig og tverrsektoriell behandling og oppfølging av pasienter med alvorlig psykoselidelse. FACT-teamet har 3 stillinger for overlege og 3 stillinger for psykologspesialist, samt 1...

 • Company BÆRUM KOMMUNE AVLASTNING OG BARNEBOLIGER AVD SOLBERGVEIEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258746492 Presentasjon av stillingen:Vi er et avlastningshjem for ca 20 familier med barn i alderen 0 -- 18 år med sammensatte funksjonshemninger. Personalet er tverrfaglig sammensatt. Vi har en betydelig kontaktate og samarbeider nært med familiene og mange arenaer/instanser rundt det enkelte barn.Vi søker etter miljøarbeidere, gjerne studenter, som har interesse for omsorg for barn og unge med ulike funksjonshemminger. Vi trenger deg som kan stille på kort varsle når personalet skal på kurs, ved sykdom eller over litt lengre perioder ved ferie avvikling.ArbeidsoppgaverOppfølging, stell og pleieTilrettelegge hverdag og fritidAktivisering og bistand i daglige gjøremål Det enkelte barns behov for individuell tilrettelegging, omsorg og oppfølging står i fokus, her...

 • Company BÆRUM KOMMUNE AVLASTNING OG BARNEBOLIGER AVD SOLBERGVEIEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258755813 Presentasjon av stillingen:Vi er et avlastningshjem for ca. 20 familier med barn i alderen 0 -- 18 år med sammensatte funksjonshemninger. Personalet er tverrfaglig sammensatt. Vi har en betydelig kontaktate og samarbeider nært med familiene og mange arenaer/instanser rundt det enkelte barn.Vi søker etter miljøarbeidere, gjerne studenter, som har interesse for omsorg for barn og unge med ulike funksjonshemminger og som kan jobbe helger, og på tilkallingsvakter, samt i ferier.ArbeidsoppgaverOppfølging, stell og pleieTilrettelegge hverdag og fritidAktivisering og bistand i daglige gjøremål Det enkelte barns behov for individuell tilrettelegging, omsorg og oppfølging står i fokus, herunder følge fastsatte planer for hvert enkelt barnKvalifikasjonerInteress...

 • Company SULA KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258667889 Presentasjon av stillingen:Sula kommune har ledig 92% fast stilling som Helsefagarbeidar ved nyoppretta tiltak i Bu- og aktivitetstenesta avdeling Nymarkvegen.Bu- og aktivitetstenesta yter tenester til personar med ulike typar nedsett funksjonsevne. Tenestemottakarane er personar med funksjonsnedsetting som skuldast medfødde eller erverva tilstandar. Tenesta omfattar praktisk bistand, personleg hjelp, målretta miljøarbeid i heimen, sysselsetting , aktivisering og opplæring ved arbeidssenter/dagsenter, privat avlastning og avlastning i institusjon, støttekontakt og brukarstyrt personleg assistanse.Stillinga er for tida lagt til eit nyoppretta tiltak i avdeling Nymarkvegen. Avdelinga yter heildøgnstenester til personar med ulike omsorgsbehov.Tiltaket har...

 • Company ANKENES BO- OG SERVICESENTER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4254365771 Presentasjon av stillingen:Ankenes Bo- og Servicesenter søker helsefagarbeider som p.t arbeider turnus natt, med arbeid hver 3 helg. Vi søker deg som er interessert i omsorg for eldre, og som har fokus på kvalitet og innhold i omsorgen som gis til våre beboere. Vi ønsker en kollega som er motivert for å jobbe med livsglede for eldre i et aktivt og positivt miljø. Vi praktiserer rullering av alt personell mellom avdelingene sykehjem og bofellesskap. ABS ligger ca 1 mil sør for Narvik sentrum. Enheten har 16 plasser i bofellesskap, 17 plasser i sykehjem samt eget vaskeri og renholdsavdeling. Vi ønsker deg velkommen som søker for å bli en del av vårt team.ArbeidsoppgaverPlanlegge å gjennomføre nødvendige tiltak/pleieplaner for beboerneFølge rutiner ved en...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK FLEKKEFJORD in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974595214 Stillingsident: 4255480684 Presentasjon av stillingen:Er du en person som ser muligheter, liker utfordringer og kan motivere og skape entusiasme? Da ønsker vi deg som medarbeider hos oss.Flekkefjord er et av tre sykehus i Sørlandet sykehus HF, har nærmere 40000 innbyggere i nedslagsfeltet og er lokalsykehus for Listerkommunene samt Lund og Sokndal kommune.Enhet for føde/barsel er en kombinert lavrisikoenhet med ca 400 fødsler pr år. Vi er en "mor/barn vennlig" enhet med 2 fødestuer, 7 barselsenger og 2 familierom. For tiden er vi 12 jordmødre og 7 barnepleiere. 4 gynekologer er knyttet til enheten og barnelege fra Kristiansand kommer ukentlig for nyfødtundersøkelser. Enheten har egen ultralydjordmor.Vi har ledig 50 % fast stilling fra 1.9.20. Barnepleierne går for tiden ...

 • Company SONJATUN BO- OG KULTURSENTER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255813440 Presentasjon av stillingen:Stillingen fast, med arbeid hver tredje helg, 3-delt turnus. Den er for tiden på Sonjatun Bo -og Kultursenter.Dette er et sykehjem med tre avdelinger, som i dag har 16 langtidsplasser og 5 korttidsplasser. Det er bygget på bakkenivå og er lett tilgjengelig for pasienter med rullestol. Personalet skal gjøre den daglige tilværelsen for beboerne så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig. De ansatte ved bo- og kultursenteret skal være motivert og interessert i å jobbe med eldre og til enhver tid tilstrebe å holde seg faglig oppdatert. De skal skape et godt arbeidsmiljø med respekt for og tillit til hverandre.Sykehjemmet er i gang med å innføre trygghetsskapende teknologi i hverdagen.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver som naturli...

 • Company BORETTSLAGET BETZY KJELSBERGSVEI 123-147 in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257699470 Presentasjon av stillingen:Boligene i Betzy Kjelsbergsvei og Sølfast trenger flere tilkallingsvikarer. Du skal yte tjenester til mennesker med utviklingshemning i deres hjem.Du jobber vakter etter avdelingens behov fortløpende, det kan være ordinære dag/kveld og nattevakter, samt langvakter. Du søker ledige vakter gjennom vår elektroniske vaktboksystem GAT eller vi kontakter deg per telefon.Du blir en del av en stabil og hyggelig personalgruppe, som har lang erfaring og god kjennskap til driften.Menn oppfordres til å søke og stillingen er ledig fra d.d.I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offenliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlig.ArbeidsoppgaverTjenester/oppgaver etter brukers tiltaksplan. Som f.ek...

 • Company NAMSOS BO- OG SERVICESENTER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig 22,5 % fast stilling og 2 x 50 % fast stilling.Hjemmetjenesten er i stadig utvikling og det er spennende og varierte arbeidsoppgaver. Vi er et tverrfaglig team somhar et godt arbeidsmiljø og som ønsker oss flere helsefagarbeidere med på laget.Stillingen er f.t. lagt til Hjemmetjenesten, Namsos bo- og velferdsenter, avd 1 og innebærer jobb i hjemmesykepleienved Namsos bo-og velferdssenter og ute i tilhørende distrikt. Stillingen innebærer turnusarbeid med arbeid hver 3. helgStillingens arbeidsområdeDirekte underlagt avdelingslederDelta i direkte tjenesteyting overfor pasient og bidra til at ansvarsområder følges opp og at målsettinger innenfortjenesten nåsBidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i trå...

 • Company NORDIC CARE AS AVD OSLO in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDIC CARE AS AVD TRONDHEIM in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VAKSDAL KOMMUNE HEIMESYKEPLEIE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:961 821 967 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ledige helgestillingar i heimetenestaLikar du å arbeide sjølvstendig, er løysningsorientert og ser heilskap? Då har du moglegheit for å bli del av eit godt fagteam i heimetenesta. Du må ha sertifikat på bil. Erfaring frå pleie og omsorg er ein fordel.Krav til kompetanseIngen særskild krav til kompetanse.Må ha sertfikat.Godkjent politiattest må leggjast fram ved tilsetjing.Personlege eigenskaparLika å jobba i eit miljø med varierte oppgåverEvnar å sjå heilskapen i tenesteflyt, samt finne dei gode løysinganeEvna å bidra til eit godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima mellom tilsette, pasientane og pårørandePersonlege eigenskapar vert vektlagt.LønsvilkårEtter gjeldande lov og avtaleverk.Vaksdal kommune kan tilbyFaglege og personlege...

 • Company STAVANGER KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249216056 Presentasjon av stillingen:Rennesøy helse og omsorgssenter er fra 01.01.20 en virksomhet under tjenesteområdet Helse og velferd i Stavanger kommune.Senteret vårt består av sykehjem med 20 langtidsplasser, korttidsavdeling, omsorgsboliger og base for hjemmebaserte tjenester.Vi har ledig 75% stilling for helsefagarbeider fra oktober. Stillingen har 2 delt turnus med arbeid hver 3 helg.Stillingen er for tiden plassert ved institusjonsbaserte tjenester( sykehjem).Sykehjemmet har 3 avdelinger. En av disse er beregnet for personer med demens med skjermingsbehov.ArbeidsoppgaverArbeidet består i pleie og omsorgsoppgaver til beboere ved langtidsavdelinger.Du skal bidra med aktivisering og gi beboere godt innhold i dagenMedisinhåndtering til beboere etter gjelde...

 • Company ÅSNES KOMMUNE OMSORGSTJENESTE SYKEHJEM in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 964 948 232 Stillingsident: 4249363259 Presentasjon av stillingen:Åsnes Sykehjem ligger sentralt til på Flisa og har 92 plasser fordelt på tilrettelagte enheter for personer med en demenssykdom, palliativ enhet, rehabiliteringsenhet samt somatisk enhet. Det er både kort- og langtidsplasser ved sykehjemmet. Sykehjemmet har egen lege.Vi har ledig 2 stillinger for helsefagarbeider ved avdeling 4:1 fast stilling med arbeid på helg, 15%, ledig fra 01.08.2020.1 vikariat med arbeid på helg, 18,78%, for perioden 01.08.20 - 17.08.21.Avdeling 4 består av 24 sengeplasser fordelt på 2 team.ArbeidsoppgaverMan skal yte helsehjelp til pasienter med redusert egenomsorgsevne. Dette innebærer pleie og stell, samarbeid med andre yrkesgrupper og pårørende, samt dokumentasjon av planlagt og gjennomfør...

 • Company MILDEVEGEN BOFELLESSKAP in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4243568750 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 21 tjenestesteder.Enheten yter tjenester til barn og voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk.Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.Mildeveien 2 bofellesskap ligger i naturskjønne omgivelser ytterst på Hjellestad, like ved Arboretet. Mildeveien 2 er et døgnbemannetbofellesskap for beboere med ulik grad av utviklingshemming og psykiskelidelser. Bofellesskapet øker fra 3 til 4 beboere og vi har behov forflere gode kolleger.Tre beboere har 2...

 • Company AURE KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORD in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:921357990 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om stillingenVed hjemmetjenesten Aure er det ledig 100% stilling, fast, som helsefagarbeider, med tradisjonelle pleie- og omsorgsoppgaver. To arbeidshelger fordelt på seks uker. Todelt turnus med dag- og kveldsarbeid.Hjemmetjenesten Aure har base i Aure sentrum.Stillingen er ledig fra 1. september. Stillingen kan ikke delesVed ledige hjemler som følge av ansettelse, kan øvrige søkere få tilbud om det måtte bli ledig.BeskrivelseHjemmetjenesten i Aure kommune er en avdeling med to baser, en på Gullstein (sør) og en i Aure sentrum (nord). Avdelingen ligger under enhet for Omsorg. Avdelingen har ca. 46 årsverk og yter helsehjelp i hjemmet. I tillegg utfører hjemmetjenesten oppgaver som praktisk bistand, matombringing, støttekontakte...

 • Company PORANGER KOMMUNE HELSE- PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188909Om tjenestestedetSykeavdelinigen i Porsanger er en del av kommunehelsetjenesten og gir tjenester til innbyggerne og besøkende i helekommunen. Tjenesten har 30,7 årsverk fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiearbeidere. Avdelingen har 28 plasser derav langtidsplasser, korttids-/avlastnings og rehabiliteringsplasser, skjermet enhet for personer med demens og to KAD/sykestueplasser. Avdelingen inngår i legevakt på ettermiddag, natt og i helger og akuttmottak for ambulanse hele døgnet. Ansatte går i 2- og 3-delt turnus i et til tider hektisk men trivelig miljø. Arbeidet er variert og gir våre ansatte mange faglige utfordringer.Ved sykeavdelingen har vi ledig 80% fast stilling som helsefagarbeider.Stillingen inngår i 3-delt turnus, også helgearbeid.Arbeidsoppgaver...

 • Company AURE KOMMUNE HJEMMETJENESTEN SØR in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:921357990 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om stillingenVed hjemmetjenesten Tustna er det ledig 55% stilling, fast, som helsefagarbeider. Stillingen består av tradisjonelle pleie- og omsorgsoppgaver.Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.Stillingen kan ikke delesBeskrivelseHjemmetjenesten i Aure kommune er en avdeling med to baser, en på Gullstein (sør) og en i Aure sentrum (nord). Avdelingen ligger under enhet for Omsorg. Avdelingen har ca. 46 årsverk og yter helsehjelp i hjemmet. I tillegg utfører hjemmetjenesten oppgaver som praktisk bistand, matombringing, støttekontakter, fritidsassistent for voksne, trygghetsalarmer, samt formidling av hjelpemidler.Vi betjener boliger med heldøgnsbemanning på Gullstein og ved Tustna helse- og omsorgssenter. Hjemmetjenesten har...

 • Company AURE KOMMUNE HJEMMETJENESTEN SØR in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:921357990 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om stillingenVed hjemmetjenesten Tustna er det ledig 100% stilling, fast, som helsefagarbeider. Stillingen består av tradisjonelle pleie- og omsorgsoppgaver.Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.Stillingen kan ikke deles.BeskrivelseHjemmetjenesten i Aure kommune er en avdeling med to baser, en på Gullstein (sør) og en i Aure sentrum (nord). Avdelingen ligger under enhet for Omsorg. Avdelingen har ca. 46 årsverk og yter helsehjelp i hjemmet. I tillegg utfører hjemmetjenesten oppgaver som praktisk bistand, matombringing, støttekontakter, fritidsassistent for voksne, trygghetsalarmer, samt formidling av hjelpemidler.Vi betjener boliger med heldøgnsbemanning på Gullstein og ved Tustna helse- og omsorgssenter. Hjemmetjenesten h...

 • Company HELSE BERGEN HF KYSTHOSPITALET I HAGEVIK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250087714 Presentasjon av stillingen:Kysthospitalet i Hagevik (KiH) er ei avdeling i Ortopedisk klinikk og er eit elektivt sjukehus for ortopedisk kirurgi. Sjukehuset ligg i flotte omgjevnader i Bjørnafjorden kommune. Sengeavdelinga har inntil 30 pasientsenger fordelt på 2 etasjer. Personalgruppa vår består av sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og postsekretær.Vi har ledig 75% fast stilling for helsefagarbeidar i turnus med arbeid ca. kvar 3 helg. Vi søkjer helsefagarbeidar/hjelpepleiar med interesse for ortopedi og som ønskjer å jobbe med ortopediske pasientar i eit fagleg godt miljø..ArbeidsoppgåverPre- og postoperativ oppfølging av pasientarDelta i det tverrfaglege miljøet ved sjukehusetBidra til å skape eit inkluderande arbeidsmiljøRettleiing til pasientar og...

 • Company PORSANGER KOMMUNE OFFENTLIG SERVICEKONTOR in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188824Om tjenestestedet:Sykeavdelingen i Porsanger er en del av det kommunale tjenestetibudet til innbyggere i kommunen. Tjenesten har 30,7 årsverk fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiearbeidere. Avdelingen har 28 plasser fordelt på langtidsplasser, korttidsplasser og to KAD / sykestueplasser. Avdelingen inngår i legevaktsordningen utenom åpningstid på legestasjonen. Ansatte går i 2- og 3-delt turnus i et til tider hektisk men trivelig miljø. Arbeidet er variert og gir våre ansatte mange faglige utfordringer.Ved sykeavdelingen har vi ledig faste helgestillinger (20 - 35% stillinger) med arbeid hver andre helg i 2-delt turnus (dag- og aftenvakter) for både helsefagarbeidere og pleiearbeidere.ArbeidsoppgaverPleie og stell av eldre og syke på institusjonRehabiliteri...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4251600895 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk post 2A er en sengepost med 25 kirurgiske senger, fordelt mellom ø.hjelp og planlagt innleggelse/behandling.Vi har ledig:1 x 14 % fast helgestilling som helsefagarbeider/hjelpepleier. P.t jobb hver 3.helg.KvalifikasjonerHelsefagarbeider/HjelpepleierDet kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.UtdanningsretningSykepleiePersonlige egenskaperPersonlig egnethet vektlegges.Fleksibel.Strukturert.Nøyaktig.Pasientorientert.Gode samarbeidsevner.Vi tilbyrGodt opplæringsprogram.Trivelig arbeidsmiljøTilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.Vi...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF VOKSENPSYKRIATI DIKEMARK in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 874588962 Stillingsident: 4251729375 Presentasjon av stillingen:Seksjon for psykosebehandling, Dikemark består av 3 enheter med til sammen 32 døgnplasser. Vi tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller atferdsproblemer. Seksjonen er beliggende på Dikemark i Asker.Psykoseenhet 1 har ledig fast stilling i 28,17 %, for tiden på natt. Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverFølge opp pasienter i henhold til behandlingsplaner og tilrettelegging i hverdagen.KvalifikasjonerAutorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier.Videreutdanning innen psykisk helsevern er ønskelig.Fordel med klinisk erfaring.Personlige egenskaperDu må ha en positiv innstilling til arbeidet.Må også kunne håndtere uforutsette pasienthendelser og oppt...

 • Company BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN STORSTEINNES in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189430Om stillingenHelsefagarbeider i 50 % stilling . Stillingen innehar arbeid hver 3dje helg. Stillingen inngår i arbeidsteam på korttidsavd./hjemmetjenesten.delta med pleie og omsorgsoppgaverKvalifikasjonerhelsefagarbeiderErfaring?Beherske norsk skriftlig og muntligFørerkort kl.Betc etcPersonlige egenskaper (rediger etter ønske)Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert'Kunne utføre fysiske oppgaver som samsvarer med gjeldende lover .Være ansvarsbevisstGode samarbeidsevner, være fleksibel og utadvendtPersonlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse .Vi tilbyrLønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverkPensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP)Generell informasjonAktuelle søk...

 • Company HELSE FONNA HF KARMØY DPS DØGNAVDELING in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258380690 Presentasjon av stillingen:Psykoseposten er ein døgnavdeling lokalisert på Karmøy DPS med 10 sengeplassar. Avdelinga behandlar voksne med alvorlig psykisk lidelse fra heile Helse-Fonna sitt opptaksområdet.Stillinga er 75% fast i todelt turnus med arbeid kvar 3 helg.Stillinga er ledig fra 14 desember 2020ArbeidsoppgåverMiljøterapiPasientbehandling i tverrfagleg teamPraktiske oppgåver i daglig drift av avdelingaKvalifikasjonarErfaring med recoverybasert arbeidErfaring med tverrfagleg samarbeidErfaring med pasientgruppaPersonlege eigenskaparGode samarbeidsevnerGode relasjonsferdigheiterGode kommunikasjonsferdigheiterInteresse og engasjement for pasientgruppaGod evne til å ta og gi veildeningVi tilbyrLøn i samsvar med gjeldande overeinskomstGodt arbeidsmil...

 • Company TIME KOMMUNE FOREN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257351481 Presentasjon av stillingen:Ved Foren burettslag på Kvernaland har me ledig 69% helsefagarbeidar natt med arbeid 4. kvar helg. Ved intern ansettelse kan andre stillingar bli ledige, både dag/kveld/helg turnus og natt, i tillegg til vikariat. Vennligst opplys i søknaden kva fpr stillingar som er interessante.Om arbeidsplassen:Foren burettslag er ein del av miljøtenesta i Time kommune og består av 7 leilegheiter for unge personar med ulike hjelpebehov tilknytte ein personalbase. Bustaden hadde oppstart i februar 2018, og har heildøgnsteneste. Me ønskjer høg trivsel for bebuarane og personalet. Eit burettslag der bebuarane får ein aktiv og meiningsfull kvardag gjennom eigen meistring med fokus på brukarmedverknad.I miljøtenesta jobbar me aktivt for å gi br...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  26.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: 974795930 Stillingsident: 4258441496 Presentasjon av stillingen:Medisinsk sengepost ved Kirkenes sykehus søker nye kolleger og har ledig følgende stillinger for helsefagarbeider/hjelpepleier:1 x 100% fast stilling1 x vikariat 100% med varighet ut august 20212 x 50% faste stillinger.Ved interne søkere kan det bli ledig andre tilsvarende stillinger. Tiltredelse snarlig eller etter avtale.Medisinsk sengepost er en generell medisinsk sengepost med 24 senger fordelt på 3 tun. Pasientgruppen er variert og muligheten for faglig utvikling er stor. Vi har god plass til nye kolleger enten du har erfaring eller er nyutdannet!ArbeidsoppgaverSamarbeid internt med andre faggrupperDaglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteamSamarbeid med pasientenes hjelpeapp...

 • Company GOL VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248014317 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår fagarbeider/elevassistent og hjelpe enkeltelevar og grupper av elevar ?Gol vidaregåande skule har ledig inntil 175% stilling for fagarbeider/elevassistent frå 01.08.2020.Gol vidaregåande skule har i dag om lag 365 elevplassar og 60 tilsette fordelt på fire utdanningsprogram: studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans, drama og restaurant og matfag. I tillegg har skulen ansvaret for vaksenopplæringa i regionen. Skulen har gode undervisningslokale og eigen kantine. I tillegg ligg bibliotek, scene og idrettsanlegg i nær tilknyting til skulen.Gjennom samhandling og medverknad på alle nivå ynskjer vi å motivere elevar og tilsette til å ha fokus på det som fungerer godt og dele dette. Tilsette ved Gol vidaregåand...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters