Jobmonitor. Search results for Health care assistants

259 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 259 results.
 • Company Sveio Omsorgssenter in Other
  15.10.2019

  Sveio Kommune har ca 5500 innbyggarar og ligg tett opp mot Stord i nord og Haugesund i sør. Omsorgssenteret er eit moderne bygg opna i 2010 med flott utsikt over Sveio sentrum. Omsorgssenteret ligg om lag 17 minutt frå Haugesund og 25 minutt frå Stord . På natt har me eit felles team, som server både Sveio Omsorgssenter og heimetenesta i kommunen.Omsorgssenteret er preget av eit godt miljø, godt samarbeid, fagleg fokus og mye godt humør. Me er ein samla arbeidsgruppe som brenn for å yte fagleg gode tenester til våre brukarar. Me tar godt i mot ny tilsette, og du skal få ei god opplæring. Me er opptatt av at du trives og føler deg trygg i avdelingane. Sveio omsorgssenter har 3 avdelingar med til saman 42 plassar. Sjå gjerne på vår Instagramkonto;# SveioOmsorgsenter med mange flotte bilete a...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE TILTAK BOLIG in Other
  15.10.2019

  Tiltaks- og boligenheten gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgs- tjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i boliger med heldøgns bemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er ni avdelinger i TIltaks- og boligenheten, åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for miljøarbeidertjenesten og for et avlastningshjem for barn og ungdom.Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tiltaks- og boligenheten er det ca. 300 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.Arbeidsoppgaverfamileavlastning for en glad og sprudlende jente på ni år som det er lett å bli gladvi ønsker helst avlastere som er par med store barn i skolealder eller eldre, e...

 • Company Sørum sykehjem in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142931851 Presentasjon av stillingen:Sørum sykehjem er en virksomhet i omstilling. Vi er i en prosess hvor sykehjemmet endres fra en institusjon med langtidsplasser, til kun korttids- og rehabiliteringsplasser. I tillegg til dette er vi med i prosessen på å bli en del av Lillestrøm kommune, sammen med Fet og Skedsmo. I skrivende stund har vi 6 døgnplasser til rehabiliteringsopphold, 13 langtidsplasser, to plasser til utskrivningsklare pasienter fra sykehus, korttidsplasser etter behov, palliative rom og et pårørenderom. Pasientene på rehabiliteringsopphold jobber med konkrete målsetninger for å kunne komme tilbake til et så høyt funksjonsnivå som mulig. Tilnærmingen til pasientene innebærer at en jobber mye . For korttidspasientene er tilnærmingen også preget av...

 • Company HAMAR KOMMUNE PSYKIATRISK DAGSENTER in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 970540008 Stillingsident: 4140376339 Presentasjon av stillingen:Tjenesten for funksjonshemmede består av bofellesskap som er organisert som selvstyrte arbeidslag. Noen av våre fokusområder er å gi våre bruker en meningsfylt hverdag, bidra til god brukermedvirkning og hele tiden utvikle den faglige kvaliteten på våre tjenester.ArbeidsoppgaverPraktisk bistand og veiledning til brukereKoordinere og bidra til tverrfaglig samarbeid i en hektisk hverdagBidra til et positivt samarbeid med pårørendeDokumentere i fagsystemet GericaKvalifikasjonerAutorisert helsefagarbeiderErfaring fra arbeid med mennesker med epilepsiErfaring fra arbeid med utfordrende adferd, miljøterapi og målrettet miljøarbeidKjennskap til Helse - og omsorgstjenestelov kap. 9 (tvang og makt)Være en faglig pådriver og en...

 • Company STORÅSEN BOFELLESSKAP in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142957690 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende resultatenhet med 307 årsverk fordelt på 21 tjenestesteder . Enheten har spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Resultatenheten yter tjenester til barn, unge og voksne uavhengig av boform. Våre ledere og ansatte arbeider sammen om kompetansebygging og om å skape et godt arbeidsmiljø. Enheten har fokus på fagutvikling og jobber aktivt for å sikre faglig kvalitet og gode tjenester for våre tjenestemottakere . Flere av våre ansatte har god kompetanse på epilepsi og somatikk, og andre har videreutdanning innen fagområdene atferd, aggresjon, miljø/-og familieterapi, pedagogikk og Marte Meo.Har du lyst til å jobbe som ekstra hjelp ved Bot...

 • Company VÆKERØVEIEN BOLIG in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140155034 Presentasjon av stillingen:Samlokalisert bolig i Bydel Ullern er en heldøgnsbemannet bolig hvor det ytes tjenester i form av veiledning og praktisk bistand til 16 personer med psykiske helseutfordringer. Boligen ansees som en rehabiliteringsbolig der målet er at de som flytter inn på sikt vil kunne flytte til en egen bolig uten heldøgnsbemanning. Det er per i dag knyttet ca 8 årsverk til boligen. Personalgruppen har tverrfaglig utdanningsbakgrunn.Det er ledig fast stilling som for tiden er hver annen helg, lørdag og søndag.For tiltredelse kreves det gyldig politiattest. Kun elektronisk søknad vil bli vurdert.ArbeidsoppgaverYte tjenester ihht til gjeldende vedtakOppfølging av fagadministrativt system, tiltaksplaner og ukeplanerPraktiske arbeidsoppgaverM...

 • Company BYDEL ULLERN GUSTAV VIGELANDS VEI in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142919477 Presentasjon av stillingen:Gustav Vigelands vei bolig er en samlokalisert bolig med heldøgnsbemanning hvor det ytes tjenester etter vedtak om praktisk bistand og opplæring til 9 voksne med utviklingshemming. Beboerne har et varierende bistandsbehov, mange interesser og ønsker en aktiv tilværelse. I tillegg til boligen er det tilknyttet en avlastningsenhet hvor det ytes tjenester til 8 barn og ungdom som bor her på rullering.Vi søker en initiativrik, humørfylt og engasjert medarbeider som vil være med å bidra til at boligen blir et godt sted å bo.Det er ledig våken nattevaktstilling i 50%, med krav om ettårig relevant utdanning som helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Mulig å jobbe ekstra i boligen hvis ønskelig.Vi krever f...

 • Company Fjell Kommune Heimetenesta Sone Litlesotra in Other
  15.10.2019

  Kort om stillingaDet vert no lyst etter helsefagarbeidar 85% stilling - vikariat i tida 01.11.19 - medio august 2020 for området Helse -og velferd, i heimetenesta Sone Straume. Frå 01.01.20 høyrer stillinga til heimetenesta sone Nord.OppgåverHelsefaglege oppgåver i heimen til brukarIvareta brukarane sine individuelle behovKvalifikasjoner for stillingaAutorisert HelsefagarbeidarAndre KravGode norskkunnskapar både skriftleg og munnlegFørarkort for bilØnskjeleg med erfaring frå arbeid i heimetenesta/ arbeid med eldrePersonlege egenskaperEngasjertGode samarbeidsevnerSjølvstendigBidrar til eit godt arbeidsmiljø ved å fremme det positiveMeir om søknadenNye Øygarden kommune ber alle søkjarar å søkja på stillingar elektronisk. For ytterlegare informasjon og rettleiing kring søknadsprosessen ta kon...

 • Company HØLONDA DAG OG AKTIVITETSSENTER in Other
  15.10.2019

  Vi søker faglig engasjert og dyktig helsefagarbeider/ hjelpepleier til 50 % stilling på natt ved sykehjemsavdelingen, Hølonda helse- og omsorgssenter. Vi søker deg som har evne og vilje til å bidra til økt fagkunnskap på enheten, skape tillit/trygghet og tar ansvar.Hølonda helse- og omsorgssenter skal bli et sertifisert "Livsgledehjem" som ligger på Korsvegen, 2 mil fra Melhussentrum. Avdelingen er inndelt i 2 tun, Kåret og Nordtun, der vi har 8 somatiske plasser, og tilbud om 7 plasser til eldre med demenssykdom. Vi er en avdeling bestående av sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og assistenter, og i tillegg 1 miljøterapeut og 1 aktivitør. Nærmeste leder er avdelingsleder.I samme hus ligger base for hjemmetjenester og vi samarbeider tett faglig. Melhus kommune har en egen tilsynsl...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142312447 Presentasjon av stillingen:Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi har cirka 9800 fødsler per år. Vi er lokalsykehus for Oslo og regionsykehus for Helse Sør-Øst. Fødeavdelingene er lokalisert to ulike steder i Oslo; Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien.Føde/Barsel A ved Ullevål sykehus er en kombinert føde- og barselseksjon med omtrentlig 3350 per år. Vi håndterer både normale og patologiske fødsler. Vi har til sammen 6 fødestuer og 13 sengeplasser på barsel. På barsel har vi ansvar for kvinner og nyfødte som har behov for ekstra oppfølging. Våre medarbeidere jobber både på føde og barsel. Ansatte jobber i tredelt turnus med arbeid hver tredje helg.Vi har...

 • Company HUSABØRYGGEN BOFELLESSKAP in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142953273 Presentasjon av stillingen:Bo og aktivitet psykisk helse er en virksomheten som består av 17 bofellesskap innen psykisk helse & ROP. Vi jobber målrettet med miljøterapeutisk relasjonsarbeid og har Recovery som grunnlag for det arbeidet som utføres. Virksomhetens visjon er "Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter."Husabøryggen bofellesskap har 8 beboere som mottar tjenester. Aktivitet og det å ha en hverdag som er meningsfull for beboer er grunnleggende. Vår jobb er å støtte og veilede beboer til å oppleve mestring i eget liv, samtidig som vi ser beboers ressurser og utforinger i et helhetsperspektiv.Hos oss vil du få kollegaer som engasjerer seg i jobben sin, som jobber sammen med beboerne, som gir tid og rom for utvikling. Vi søker ette...

 • Company Samnanger kommune in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140788924 Presentasjon av stillingen:Natt stillingar på Samnangerheimen og i Heimetenesta med arbeid kvar 3 helg.80 % vikariat helsefagarbeider natt i heimetenesta ut året57,5 % vikariat sjukepleiar natt, helg i heimetenesta og resten inne på Samnangerheimen til juni neste årHelgestillinga - oppfordra studentar og elever å søkja -- med arbeid kvar 2 eller 3 kvar helg. Inne og uteRingevikarar til pleie og omsorg tenestaArbeidsoppgåverDelta i team rundt brukar og bidra med fagleg kompetanseDelta i direkte tenesteyting mot brukararBidra til trygg medikamanethandteringDelta i daglege gjeremål i einingaMedansvar for at oppgåvene i eininga blir løyst på ein god måteUtføra oppgåvene etter visjon, verdiar og målsetjing for einingaAndre delegerte arbeidsoppgaver frå lede...

 • Company UNICARE HJEMMETJENESTER BÆRUM in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140297210 Presentasjon av stillingen:Vi trenger flinke helsefagarbeidere som tilkallingsvikarer. I den forbindelse har vi behov for deg som er opptatt av brukermedvirkning, har et høyt faglig fokus, og ønsker å være en del av et spennende team. Vi skal utvikle og styrke den tjenesten Unicare Hjemmetjenester skal levere til brukere i Bærum kommune.Det vil være mulighet for arbeid på dag, kveld og i helger.Søknader vil bli vurdert fortløpende.Vi ser frem til å ta imot nye engasjerte og dyktige helsefagarbeidere i vårt team.Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.ArbeidsoppgaverLevering av hjemmetjenester til innbyggere i Bærum kommuneSelvstendig arbeid med muligheter for å kunne sette personlig preg på drift og rutinerKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som...

 • Company Spydeberg kommune, sentraladministrasjon in Other
  15.10.2019

  Kort om stillingenLøvestadjordet rus- og psykisk helsetjeneste søker flere engasjerte og kompetente medarbeidereBeskrivelseVi søker etter flere engasjerte og kompetente medarbeidere til seks samlokaliserte ROP boliger på Løvestadjordet, Rus- og psykisk helsetjeneste når vi nå skal bygge opp et godt, kvalifisert team.Løvestadjordet er en avdeling under rus- psykisk helsetjeneste hvor det er en personalbase tilknyttet til stedet med døgnoppfølging av beboere. Brukerne har tilgang på fellesområder på personalbasen. Vi jobber etter miljøterapeutiske metoder.Vi har behov for følgende stillinger:22,44% fast stilling helsefagarbeider/høgskolestudenter, hvilende natt med jobb annenhver helg.17,61% fast stilling helsefagarbeider/høgskolestudenter. Helgestilling med jobb hver fjerde helg der vaktene...

 • Company BÆRUM KOMMUNE ØSTERÅS BO- OG in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142971202 Presentasjon av stillingen:Østerås bo- og behandlingssenter ligger sentralt til på Østerås, like ved t-bane og buss. Østerås bo- og behandlingssenter flytter til Lindelia 3.kvartal 2020. Lindelia som er under oppføring nå, blir et toppmoderne bo- og behandlingssenter med 132 plasser. Lindelia ligger sentralt på Gjettum med både t-bane og busslinjer i umiddelbar nærhet.Vi søker nå etter pleiemedarbeidere som tilkallingsvikarer til våre to somatiske avdelinger, skjermet enhet for mennesker med demenssykdom og til vårt dagaktivitetessenter.Arbeidsoppgaver- Gi stell og omsorg til beboerne- Delta i avdelingens aktiviteter og rutiner- DokumentasjonsansvarKvalifikasjoner- Du må være fortrolig med bruk av IT-verktøy- Erfaring fra pleie og omsorg er ønskeligFor...

 • Company BÅRLISKOGEN SYD in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140738675 Presentasjon av stillingen:Bårliskogen Syd 1 er organisert under Bo- og omsorgstjenesten (BOT) i Lørenskog Kommune. Her bor det 5 voksne mennesker med utviklingshemming og tilleggsdiagnoser, som har behov for heldøgns omsorg. Vi har en travel hverdag med stort fokus på fagutvikling i et trygt arbeidsmiljø. Personalgruppa er organisert i team hvor alle har ansvarsområder og oppgaver. Personalgruppa kjennetegnes ved at det er stor andel tverrfaglig høgskolekompetanse og fagarbeidere, med god erfaring i målrettet miljøarbeid og fysisk konflikthåndtering. Vi søker deg som vil trives i et sprudlende fagmiljø med høyt aktivitetsnivå og tett tjenesteyting, og som ønsker å bidra til fagutvikling i et godt arbeidsmiljøVi har ledig 4 x 32% stillinger med arbeid ...

 • Company LINDÅS KOMMUNE HEIMETENESTA in Other
  15.10.2019

  VIL DU VERE EIN DEL AV VÅRT FLOTTE ARBEIDSFELLESSKAP ?Vi treng fleire dyktige folk på laget!Eining"Heimetenesta til å stola på, ein arbeidsplass å vera stolt av".Som medarbeidar hjå oss er du ein verdfull tilsett. Vi vonar du vil setja preg på, og vera med å utvikla tenestene til beste for brukarane. Eininga har fem avdelingar som er inndelte geografisk; Ostereidet, Knarvik sørvest, Knarvik nordaust, Lindås og Alversund /Seim. Avdelingane samarbeider tett. Eininga stiller biler til disposisjon.AvdelingAvdeling Alversund/Seim har base i Galteråsen i Isdal. I avdelinga arbeider sjukepleiarar, hjelpepleiarar/helsefagarbeidarar, omsorgsarbeidarar og assistentar. Vi er ei avdeling som er i stadig vekst, vi har eit stort geografisk område med eit aukande antall brukarar i alle aldrar som treng h...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE GJESTAD 1 BOFELL in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4143114008 Presentasjon av stillingen:Stillingstype: FastArbeidstid: Turnus med arbeid hver 3. helgStillingsstørrelse: 40Lønn: SKO 7076, gruppe 4.1.2 med årslønn i 100% stilling fra kr.350 800 til kr 430 000 (etter ansiennitet)Tiltredelse: Etter avtaleArbeidssted: Gjestad 1, enhet Bolig med BistandArbeidsoppgaver-· Hovedarbeidsoppgavene er å yte gode tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov. Dette innebærer daglig oppfølging i kvelds- og morgenrutiner samt hviletid med tilgjengelighet.· Praktisk bistand, tilrettelegging og veiledning til brukere, i tråd med enhetens og avdelingens rutiner og vedtatte mål.· Daglig rapportering i kommunens elektroniske pasientjournalsystem Cosdoc.KvalifikasjonerOffentlig godkjent helsefagarbeider/hjelpepleierStudenter innen ...

 • Company Kløfta bo- og aktivitetssenter in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135372483 Presentasjon av stillingen:Stillingen vil pt være tilknyttet avdeling Institusjonen i enhet PRO Kløfta. Institusjonen består av 3 bogrupper med 9 beboere, dvs 27 plasser totalt.ArbeidsoppgaverStell og pleie av våre beboere.Kartlegge, utarbeide, følge opp og evaluere mål, planer, rutiner, tiltak og prosedyrer rundt beboerne.Ha fokus på miljørettede tiltak.Legemiddelhåndtering.Kvalitetssikring og dokumentasjon.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsefagarbeider.Erfaring fra pleie og omsorg, fortrinnsvis demensomsorg.Må kunne jobbe selvstendig og i team, med fokus på oppgaveløsning og måloppnåelse .God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.Må beherske data som dokumentasjonsverktøy.Sykepleierstudenter oppfordres til å søke.Personlige egenskaperG...

 • Company Kløfta bo- og aktivitetssenter in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137247965 Presentasjon av stillingen:Stillingen vil pt være tilknyttet avdeling Institusjonen, i enhet PRO Kløfta. Institusjonen består av 3 bogrupper med 9 beboere, dvs 27 plasser totalt.ArbeidsoppgaverStell og pleie av våre beboere.Kartlegge, utarbeide, følge opp og evaluere mål, planer, rutiner, tiltak og prosedyrer rundt beboerne.Ha fokus på miljørettede tiltak.Legemiddelhåndtering.Kvalitetssikring og dokumentasjon.Kvalifikasjoner (overskrift)Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.Erfaring fra pleie og omsorg, fortrinnsvis demensomsorg.Må kunne jobbe selvstendig og i team, med fokus på oppgaveløsning og måloppnåelse .God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.Må beherske data som dokumentasjonsverktøy.Sykepleierstudenter oppfordres til å søke.Gode kom...

 • Company Kløfta bo- og aktivitetssenter in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137252117 Presentasjon av stillingen:Stillingen vil pt være tilknyttet avdeling Institusjonen i enhet PRO Kløfta. Institusjonen består av 3 bogrupper med 9 beboere, dvs 27 plasser totalt.ArbeidsoppgaverStell og pleie av våre beboere.Kartlegge, utarbeide, følge opp og evaluere mål, planer, rutiner, tiltak og prosedyrer rundt beboerne.Ha fokus på miljørettede tiltak.Legemiddelhåndtering.Kvalitetssikring og dokumentasjon.Kvalifikasjoner (overskrift)Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.Erfaring fra pleie og omsorg, fortrinnsvis demensomsorg.Må kunne jobbe selvstendig og i team, med fokus på oppgaveløsning og måloppnåelse .God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.Må beherske data som dokumentasjonsverktøy.Sykepleierstudenter oppfordres til å søke.Gode komm...

 • Company Skei bufellesskap in Other
  15.10.2019

  Jølster kommune har oppretta eit flexiteam på 6 årsverk i pleie- og omsorgstenestene, der målet er å betre kontinuiteten og den fagleg kompetansen ved fråvær og redusere vikarinnleige. Heimly har 1 årsverk i flexiteam og har behov for fleksible medarbeidarar som ynskjer utfordringar og fagleg utvikling. Som tilsett i flexiteamet, vil du bli kjent med alle avdelingane på Heimly.Bu- og miljøtenesta yt døgnkontinuerlig tenester til personar med psykisk utviklingshemming som treng langvarige og koordinerte tenester. Tenesta har 16 årsverk, fordelt på 25 tilsette. Tenesta er lokaliset i Heimy bufellesskap på Skei. Vi yt tverrfaglege tenester som inneber støtte og opplæring knytt til dagleglivet sine funksjonar som, hygiene, ernæring, sosiale ferdigheiter og aktivitet. Støtta inneber også hjelp ...

 • Company Tysværtunet Aktivitets- og Omsorgssenter in Other
  15.10.2019

  Beskrivelse av avdelingTysværtunet aktivitet og omsorgsenter er 1 av 3 institusjonar i kommunen. Me har 14 korttidsplassar hvorav 2-4 plassar er avsett til Kommunal øyeblikkelig hjelp pasientar.Tysværtunet er også base for heimebaserte tenester.Våre verdiar er KVALITET, HEILSKAP OG FLEKSIBILITET. Dette er verdiar som er viktige for oss og som me arbeider etter i heile organisasjonen.Vi søkjerVi søkjer etter to 75% helsefagarbeidarar i fast stilling fra 15.12.19.ArbeidsoppgåverStillinga inneberer at ein arbeidar både inne på institusjon og i heimesjukepleien. Det er turnusjobbing med arbeid 3. kvar helg.Ein skal styrkje bemanninga ved korttidsavdelinga noko som gjer at hovudtyngda i den eine stillinga er inne på korttidsavdelinga, medan den andre stillinga blir tilknytta heimebaserte tenest...

 • Company PERSAUNET HELSE- OG VELFERDSSENTER in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 916622961 Stillingsident: 4141651835 Presentasjon av stillingen:Ved Persaunet helse- og velferdssenter har vi ledig en fast 100 prosent stilling som helsefagarbeider.Persaunet er et nytt helse- og velferdssenter som har vært i drift siden januar 2017. Det er byens største senter med 96 sykehjemsplasser, 50 omsorgsboliger og aktivitetssenter for seniorer. Bygget er helt nytt, med moderne lokaler og utstyr. Egen bydelskafè, sansehage, trimrom og sykkelparkering. I tillegg har vi stor takterrasse som kan benyttes av brukere og ansatte. Sykehjemmet består av fire avdelinger med 24 brukere. Hver avdeling er inndelt i tre fløyer à åtte brukere.Vi søker etter helsefagarbeider som vil være med og bidra med fagkunnskap og humør så vi kan videretuvikle det gode arbeidsmiljøet vi har.Vi beny...

 • Company GJØVIK KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE ÅSLUNDMARKA in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Beskrivelse av arbeidsstedetStillingen er i en avdeling som består av 4 bokollektiv for personer med demens. Vi har 24 beboere og de har hver sin leilighet/rom knyttet opp mot fellesarealer. Beboerne er å regne som hjemmeboende og får enkeltvedtak på omsorgtjenester som praktisk bistand og hjemmesykepleie. Målretta miljøarbeid er en del av hverdagen. Vi vektlegger den enkelte beboers mestringsevne og livskvalitet.ArbeidsoppgaverGi tjeneste til brukerne etter enkeltvedtakKontaktpersonoppgaverJobbe med målretta miljøtiltakAktivisering/erindringsarbeid innarbeidet i de daglige gjøremålVeiledning av elever og andre som er påUtføre daglige gjøremål i et kollektivTurnus: Dag og aftenvakter og 2.hver helgKvalifikasjonerAutorisasjon som helsefagarbeiderErfaring fra demensomsorgPersonlig egnethet v...

 • Company SARPSBORG KOMMUNE HJEMMETJENESTER in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Beskrivelse av arbeidsstedVil du være med å forme hjemmetjenesten i Vest, Sarpsborg kommune. SØK NÅ.Er du en engasjert helsefagarbeider som ønsker å jobbe i hjemmetjenesten i et team preget av faglig engasjement, pågangsmot og humor? Da må du lese videre, for nå har vi ledig 1 års vikariat med mulighet for forlengelse hos oss ved Team Hannestad/Brevik. Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 2 helg.Teamet er organisert i Virksomhet omsorgstjenester Vest og er lokalisert i lokalene til Eplehagen bofellesskap på Tindlund. Vi samarbeider tett med team Greåker/Solli som holder til i samme lokaler og team Grålum/Lande/Kurland som har lokaler ved Tingvoll sykehjem.Er du nysgjerrig på oss?Du vil være en viktig bidragsyter i vår enhet. Teamene, er tverrfaglig sammensatt med dyktige og motive...

 • Company SARPSBORG KOMMUNE HJEMMETJENESTER in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Beskrivelse av arbeidsstedVil du være med å forme hjemmetjenesten i Vest, Sarpsborg kommune. SØK NÅ.Er du en engasjert helsefagarbeider som ønsker å jobbe i hjemmetjenesten i et team preget av faglig engasjement, sykepleietekniske prosedyrer, pågangsmot og humor? Da må du lese videre, for nå har vi ledig 100% fast stilling hos oss i resurs team Hannestad/Brevik.Vi søker etter DEG som ønsker fast stilling i hjemmetjenesten i todelt turnus med arbeid hver 2 helg.Teamet er organisert i Virksomhet omsorgstjenester Vest og er lokalisert i lokalene til Eplehagen bofellesskap på Tindlund.Som ansatt i resurs teamet må arbeid på tvers av teamene påregnes. Vi samarbeider tett med team Greåker/Solli og team Grålum/Lande/KurlandEr du nysgjerrig på oss?Du vil være en viktig bidragsyter i vår enhet. Tea...

 • Company SARPSBORG KOMMUNE HJEMMETJENESTER in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Bakgrunn for utlysning/ beskrivelse av arbeidssted:I forbindelse med innføring av årsturnus, vil det bli ledige stillingsprosenter i vår virksomhet. Dette er et ledd i Sarpsborg kommunes satsing på heltidskultur.Deltidsansatte i virksomheten vil bli prioritert og har fortrinnsrett til økning av stilling, jmf AML §14.3.1. og HTA §2.3.1. Autoriserte sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere/hjelpepleiere, samt medarbeidere med uønsket deltid, oppfordres til å søke.Vi har ledig ulike stillinger som sykepleier, vernepleier og helsefagarbeider i turnus 35,5 t pr uke med vakter på dag /kveldstid, og nattevakter for søknader til team samordnet natt.Virksomhet hjemmetjenester sentrum består av 4 team: team hjemmetjenester Fritznerbakken og Opsund, team hjemmetjenester Kruseløkka og Kulås,, te...

 • Company VADMYRA AVLASTNING in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141716489 Presentasjon av stillingen:Enhet for avlastningstjenester er en byomfattende enhet som har 9 kommunale avlastningsboliger, 3 private avlastningstiltak og 120 besøkshjem. Enheten gir tilbud til barn og ungdom med funksjonshemming og utviklingshemming. En av våre kommunale avlastningsboliger gir tilbud til barn og unge med psykiske lidelser.Vårt mål er å være en forlengelse av hjemmet.Vadmyra avlastning startet opp i 1992, og er en heldøgnsbemannet avlastningsbolig med 6 plasser - med 10,5 årsverk fordelt på 21 ansatte. Vi holder til i Bergen Vest i nærheten av Vestkanten, og gir tilbud om ukesopphold/helgeopphold til utviklingshemmede barn, unge og voksne. Ved hjelp av målrettet miljøarbeid tilrettelegger vi for meningsfulle opphold med ulike aktivitete...

 • Company GRIMSTAD KOMMUNE HELSE OG OMSORG in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 987922788 Stillingsident: 4137801418 Presentasjon av stillingen:Bemanningstjenesten er en nyopprettet tjeneste helse- og omsorgssektoren i Grimstad kommune. Tjenesten er en del av avdelingTjenestekoordinering i enhet for Innovasjon og forvaltning. Målet er å formidlekompetent og serviceinnstilt personale til alle avdelingene med turnusdrift isektoren. Bemanningstjenesten har base på I4Helse ved UIA.Med forbehold om godkjenning i kommunestyret søker vi etter helsefagarbeidere til stillingene i ressursteamet.Vi ønsker å rekruttere fleksible og selvstendige helsefagarbeidere, som trives med utfordringer, til denne nye spennende tjenesten. Vi ønsker å rekruttere deg som trives med variasjon og som er innstilt på å jobbe på flere avdelinger.Vi er på utkikk etter akkurat deg som ønsker ...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE TJENESTER FOR F in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  ArbeidsstedHar du lyst til å gjøre en forskjell for barn, unge og voksne med ulike funksjonshemninger?Vi har behov for engasjerte vikarer på natt innen tjenesteområdene avlastning og bofellesskap.Etaten gir bistand til barn, unge og voksne som har ulike funksjonshemminger. Arbeidet er et viktig bidrag til at vårebrukere får gode og meningsfylte dager.Etaten har turnuser og vaktordninger innenfor ordinær turnus og langvaktsordninger.HovedoppgaverBistå mennesker med ulike funksjonsnedsettelser til å leve et fullverdig liv.Dette innbefatter blant annet veiledning/hjelp i hverdagen, skape trygghet og ro på huset, personlig hygiene, rapportering og journalføring mm.Arbeidsoppgaver vil variere ut fra hvor i etaten du skal jobbe.KvalifikasjonskravUtdanning som helsefagarbeider eller annen helsefa...

 • Company STRANDA KOMMUNE EINING FOR HAB/REHAB in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141775252 Presentasjon av stillingen:Eininga yter miljøterapeutiske tenester til personar med samansette behov. Målet med all habilitering/ rehabilitering er at tenestemottakaren skal oppnå el. vedlikehalde eit best mogleg funksjons- el. meistringsnivå.Det er ledig 64,15 % fast stilling som miljøarbeidar frå 6. januar 2020.Arbeidstid etter den til ei kvar tid gjeldande turnus, for tida med arbeid kvar 4. helg.Aktuelle søkjarar kan/vil bli innkalla til intervju. Tilsetting skjer etter gjeldande lover, reglement og tariffavtalar, herunder 6 mnd. prøvetid og 2% pensjonsinnskot. Vitnemål og attestar skal leggast ved søknaden.Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje bli ført opp på søkjarliste. Søk...

 • Company HJEMMEHJELPSTJENESTER ARNA ÅSANE in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141733568 Presentasjon av stillingen:Ønsker du deg en fast helgestilling med gode kolleger og spennende oppgaver? I Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane er det nå ledig flere faste helgevaktstillinger.Er du helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller sykepleier, eller holder på med en utdanning i helsefaglig retning, så kan du passe godt til å jobbe i hos oss. Vi har 7 gruppekontorer, og det er ledig stilling både i Åsane området og i Arna området. Skriv gjerne hvor du helst ønsker. Arbeidsdagen hos oss er variert med stor grad av selvstendighet og hvor du lærer mye på kort tid.Helgevaktstillingene er en del av hjemmesykepleiens bemanningen på helgene. Stillingene er fra ca. 13 % til ca. 23 % størrelse. Det er arbeid annenhver helg for de største st...

 • Company LINNEA KOMPETANSESENTER AS in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  På grunn av økt etterspørsel etter våre tjenester trenger vi nå flere fosterhjem. Vi søker etter familier som:er gifte eller samboende, likekjønnede eller flerkulturelle med gode norskkunnskaperhar barn eller ønsker seg barnhar ordnet økonomi og et soverom til overshar alminnelig god helse og vandelsamarbeider godt med hverandrehar erfaring med, og ikke minst glede av å jobbe med barn/unge, og som kan tenke seg å bruke hjemmet sitt som arbeidsplass.er komfortabel med å utforske og være nysgjerrig på sin egen oppveksthistorie og omsorgserfaringer i samarbeid med en fagpersoner mellom 27-55 årbor innenfor en radius på inntil 1,5 time med bil fra Bergen, Drammen eller TønsbergVi kan tilby:Godtgjøring tilsvarende 100 % stillingSkattefri utgiftsdekningBakvaktsystem som er tilgjengelig hele døgn...

 • Company Hamarøy kommune in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138805420 Presentasjon av stillingen:Hamarøy kommune søker etter helsefagarbeider 65% stilling natt. Stillingen er for tiden ved hjemmetjenesten. Turnusen er arbeid hver tredje helg.ArbeidsoppgaverPleie og omsorg til pasienter og brukereIvaretakelse av pårørendeMedisinhåndteringDokumenteringKvalitetssikringTett samarbeid med andre faggrupper og enheterKvalifikasjonerFagbrev som helsefagarbeider eller tilsvarendeGode norskkunnskaper muntlig og skriftligPolitiattest må fremvises ved ansettelseFørerkort er en fordelPersonlige egenskaperDu er en voksen og ansvarsfull person, gjerne med erfaring og interesse for å jobbe innen eldreomsorgenDu er fleksibel, har stå på vilje og godt humørGode samarbeidsevner, men også trygg på egen selvstendighet i arbeidetPersonlig egn...

 • Company SONJATUN OMSORGSSENTER in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vihar ledig fast 50 % stilling som helsefagarbeider, tiltredelse snarest.Fortiden gjelder: 2-delt turnus med arbeid 2 av 6 helger, arbeidssted Nord-TromsDistriktsmedisinsk Senter, Sonjatun.Stillingen innebærer arbeid i døgnavdelingen,som har til sammen 10 senger, hvorav 6 er innen områdegeriatrisk tjeneste (OGT)Nord-Troms. OGT er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og rehabiliteringunderlagt medisinsk klinikk i UNN HF. Avdelingen har og to senger forøyeblikkelig hjelp og to senger for korttidsopphold. Det gis også poliklinisktilbud innen cellegift, transfusjoner og geriatri.Ved intern rullering/tilsetting kan annen stilling somhelsefagarbeider bli ledig. Veden eventuell tilsetting av intern søker vil den da ledige stillingen kunnetilbys søkeren. Søkere bes opplyse om interesse for ev...

 • Company HØGDA BOSENTER in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141424751 Presentasjon av stillingen:Høgda bosenter har døgnkontinuerlige tjenester for personer med utviklingshemming. Høgda ligger på Romsås med T-bane og busstopp som nermeste nabo. Vi søker ekstravakter som kan jobbe dag-, kvelds- og nattevakter hovedsaklig på helg.ArbeidsoppgaverIndividuelt tilrettelagt bistand i alle dagliglivets gjøremålGjøre seg kjent med, følge og gjennomføre faglig utformede rutiner og tiltakSamarbeide med medarbeidere og andre instanserGjennomføre skadeavvergende tiltakKvalifikasjonerErfaring fra arbeid med skadeavvergende tiltak og/eller miljøarbeid vil trekke oppGod muntlig og skrftlig framstillingsevne. Dersom norsk ikke er morsmål må språknivå tilsvarende minimum B1 dokumenteres (gjelder ikke skandinavia)Personlig egnethet vil bli...

 • Company HARRY FETTS VEI BOFELLESSKAP in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141376047 Presentasjon av stillingen:Harry fettsvei bolig, avd 2 er et bo- og omsorgstilbud for mennesker med primært psykiske lidelser som er i behov for et botilbud med døgnbemanning. Avdelingen består av åtte leiligheter, felles oppholdsrom med kjøkken og personalrom. Det er 11,2 årsverk knyttet til avdelingen. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler ved Bryn senter.ArbeidsoppgaverMiljøterapeutisk arbeidPraktisk bistand og opplæringBistå beboere i daglig aktiviteter, følge opp prosedyrer og tiltak som er iverksattLevere ferdig doserte medisinerFor øvrig utføre de oppgaver nærmeste leder påleggerKvalifikasjonerAutorisert hjelpepleier eller helsefagarbeider. Andre med helsefaglig bakgrunn og/eller relevant utdanning er også velkommen til å søkeRelevant erfari...

 • Company OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Kort om stillingaBu og avlastingstenesta, har ledig ei stilling med langvakter, 27,46%, kvar 4. helg, og to vakne nattevaktstillingar, 21,13%, kvar 4.helg.ArbeidsoppgåverHjelp og rettleiing etter brukars behov.Gje hjelp og omsorg i eigen heim.Måretta miljøarbeid etter utarbeidde tiltak.Praktiske gjeremål og andre delegerte oppgåver.KompetanseMe søkjer etter helsefagarbeidar, men andre kan og søkja.Erfaring/kjennskap til utviklingshemming og autisme.Personlege eigenskaparSporty og likar utfordringar.Ansvarsbevisst og kunna jobba sjølvstendig.Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.Vera trygg og tydeleg.Lærevillig.Personleg egnethet vert vektlagt.Vi tilbyrLønn etter tariff.Fagleg rettleiing.Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø.AnnaTiltreding etter avtale.Førarkort klasse B er ynskjeleg.Derso...

 • Company Rana kommune in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Fagavdeling for hjemmebaserte tjenesterRana kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestetildelingen foregår i et felles tildelingskontor.I Helse- og omsorgsavdelingen er det ved avdeling for hjemmebaserte tjenester, sentrum avd.2, ledig:16,52 % fast rekrutteringsstilling for helsefagarbeider/sykepleierstudent, fra 01.11.2019Vi søker en selvstendig person som er brukerorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsglad.Kvalifikasjoner:Norsk autorisasjon s...

 • Company GJØVIK KOMMUNE BOLIGER OPSAHLVEGEN in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Beskrivelse av arbeidsstedetØvre Kopperud er en avdeling som gir tjenester til mennesker med utviklingshemming som bor i en samlokalisert bolig med heldøgnsomsorg, og til personer med ulike funksjonsnedsettelser som bor mere selvstendig med oppfølgingstjenester og bistand i hjemmet.ArbeidsoppgaverDaglig gjennomføring og oppfølging av tjenestene som gisDokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjerKompetanse i bruk av dataverktøy (gat, gerica og eqs), opplæring gisVeiledning / opplæring av ansatteNatt med tredje hver helg.KvalifikasjonerAutorisasjon som hjelpepleier eller fagarbeider (helsefagarbeider, omsorgsarbeider, aktivitør)Søkere uten formalkompetanse kan bli vurdert ved realkompetanse og personlig egnethetErfaring med brukergruppen, relevant praksis vektle...

 • Company Vestre Viken HF in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974706156 Stillingsident: 4141644974 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig en 65 % stilling for helsefagarbeider/hjelpepleier med arbeid for tiden på natt og vi ønsker deg som er en engasjert og dyktig medarbeider i vårt team.Alderspsykiatrisk seksjon A har 10 døgnplasser fordelt på to grupper, og vi tilbyr utredning og behandling til eldre mennesker der psykisk lidelse oppstår etter 65 års alder. De vanligste lidelsene er depresjon, psykose, demens, delir og angst. Bemanningen består av et tverrfaglig personale (psykolog, leger, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere, vernepleiere) med og uten spesialutdanning. Vi samarbeider med Alderspsykiatrisk sekjson B og Alderspsykiatrisk poliklinikk.ArbeidsoppgaverUtøvelse av miljøterapi og pl...

 • Company HÅ KOMMUNE GJEGNET PU in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Ved Gjegnet 3 omsorgs - og barnebolig på Vigrestad har vi ledig fast stilling som nattevakt på 53,5 %, fra 01.01.2020.Vi arbeider etter Hå kommune sine verdier om å løfte i lag, hvor vi er åpne, driftige og stolte.Vi leter etter en person med engasjement og gjennomføringsevne, og med et ønske om å bidra til at tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for brukers sin integritet og selvbestemmelse. Gjegnet 3 har fokus på å ha et fagbevisst og godt arbeidsmiljø, samt aktive brukere. Vi er opptatt av god opplæring for å sikre trygghet og trivsel for brukerne.Kvalifikasjonerautorisert helsefagarbeiderønskelig med erfaring fra målrettet arbeid med utviklingshemmedeønskelig med kjennskap til Visma, Cosdoc og Compilomå ha sertifikatAndre med fagbrev, som har erfaring fra brukergruppen, kan...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE AKUTTAVDELING in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  ArbeidsstedAkuttavdelingen er lokalisert på Helsehuset i Fredrikstad, og er organisert i virksomhet Medisinske tjenester i etat hjemmesykepleie. Virksomheten for øvrig består av legevakt, rehabiliteringsavdeling, legetjeneste, overgrepsmottak, nattpatrulje, helsesvakt og trygghetspatrulje.Akuttavdelingen har 11 kommunale akutte døgnplasser (KAD) og 9 korttidsplasser.Avdelingen er bemannet med to sykepleiere på nattevakt, og ønskes forsterket med en helsefagarbeider/hjelpepleier.StillingsbeskrivelseHelsefagarbeider - 26%. Fast stilling med 3 netter hver 3. helg. Tiltredelse så raskt som mulig.KvalifikasjonskravDu har autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleierDu behersker norsk skriftlig og muntligDu har gode IKT-kunnskaperPersonlige egenskaperPersonlig egnethet vektlegges i særski...

 • Company PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I HADSEL in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi har følgende ledige stillinger som helsefagarbeider:15 stillinger med stillingsprosent mellom 17-24%.Stillingene er primært helgearbeid, med arbeid hver andre helg. Stillingene inngår pr. tiden i tre-delt turnus.Ved internt opprykk kan annen stillingsprosent bli ledig.Om stillingenMiljøtjenesten gir opplæringstjenester og praktisk bistand til personer med ulike funksjonshemminger og personermed psykisk utviklingshemming.Vi i miljøtjenesten ønsker oss engasjerte medarbeidere som vil være med på å tilrettelegge for en god hverdag for vårebeboere. Du må kunne ha evne til å veilede og motivere medarbeidere. Du bør like å jobbe både selvstendig, menogså i team. Det er ønskelig om du har erfaring fra å jobbe med utviklingshemming, men ikke et krav.Krav til kompetanseOff. godkjent helsefagarbe...

 • Company RANDABERG KOMMUNE INFORM NÆRING in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Randaberg kommune Avd. Sentrum søker engasjert person til fast helgestilling på 18% hver tredje helg.ArbeidsoppgaverIndividuell oppfølging av beboernePraktiske gjøremål i bofelleskapetForefallende arbeidKvalifikasjonerFørerkort klasse BKrav til språkDet stilles krav om gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntligPersonlige egenskaperAnsvarbevisstEngasjert og fleksibelSelvstendig, men også god på samarbeidHøy grad av personlig egnethetDen som ansettes må levere politi- og tuberkuloseattest iht. forskrift.Vi tilbyrGodt og nært tverrfaglig samarbeid.Veiledning for nyutdannede.Gode muligheter for påvirkning.Gode velferdsordninger.Vi er en HjemJobbHjem-bedrift og har tilbud om el-bysykkel.Kort reisetid fra Stavanger sentrum.Nærhet til Randaberg sentrum med alt det har å tilby.Randaberg kommu...

 • Company HADSEL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker helsefagarbeider til fast stilling:Stillingen er 50% - pr.tiden i tre-delt turnus, med arbeid hver tredje helg.Tiltredelse snarest.Ved internt opprykk kan annen stillingsprosent bli ledig.Krav til kompetanseAutorisasjon som helsefagarbeiderPersonlig egnethet vil bli vektlagtFørerkort klasse BVi tilbyrKonkurransedyktige betingelserGode pensjons- og forsikringsordningerUtviklende og spennende stilling der få dager er likeIA-avtale og bedriftshelsetjenesterSpråkkunnskaperDet stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkerehar de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2 eller trinn 3 ved et universitet.AnsettelseTilsettingen skjer i henhold til ...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Er du vår helsefagarbeider som er klar for en ny utfordring? Vil du jobbe i en spennende virksomhet med høy faglig kompetanse og samtidig ha en turnus som lettere kan kombineres med familielivet? Ønsker du å kunne utvikle deg som helsefagarbeider sammen med andre ansatte med ulik bakgrunn? Vi trenger deg som ønsker å være med på å utvikle vår virksomhet!Hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune har 6 virksomheter (nord, syd, øst, vest, ressursenheten og fellestjenester). Ressursenheten er en virksomhet som skal bistå med faglig kompetanse og dekke fravær i de øvrige virksomhetene. Vi arbeider på tvers av team i en fast turnus og i minimunn to virksomheter og 6 team.Hjemmesykepleien kan gi deg en bredde av erfaring i møte med ulike pasientgrupper. Samtidig som møte med ulike virksomheter vil g...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Er du vår helsefagarbeider som er klar for en ny utfordring? Vil du jobbe i en spennende virksomhet med høy faglig kompetanse og samtidig ha en turnus som lettere kan kombineres med familielivet? Ønsker du å kunne utvikle deg som helsefagarbeider sammen med andre ansatte med ulik bakgrunn? Vi trenger deg som ønsker å være med på å utvikle vår virksomhet!Hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune har 6 virksomheter (nord, syd, øst, vest, ressursenheten og fellestjenester). Ressursenheten er en virksomhet som skal bistå med faglig kompetanse og dekke fravær i de øvrige virksomhetene. Vi arbeider på tvers av team i en fast turnus og i minimunn to virksomheter og 6 team.Hjemmesykepleien kan gi deg en bredde av erfaring i møte med ulike pasientgrupper. Samtidig som møte med ulike virksomheter vil g...

 • Company Frivolltun Bo- og omsorgssenter in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974548984 Stillingsident: 4135151540 Presentasjon av stillingen:Ledig fast stilling som helsefagarbeider på natt , Frivolltun bo og omsorgssenter.Frivolltun er et livsgledehjem. Avdelingen har 12 senger for personer med demenssykdom.KvalifikasjonerAutorisert helsefagarbeiderPersonlige egenskaperAnsvarsbevisstGod muntlig og skriftlig fremstillingsevneGode samarbeidsevnerPersonlig egnethetFleksibelVi tilbyrNatt stillingGode kollegerLivsgledesatsningGodt arbeidsmiljøKontaktinformasjonIngebjørg Solhaug, avdelingsleder, 90182843, ingbjorg.solhaug@grimstad kommune.noArbeidsstedDybedalsveien 154877 GrimstadSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:GrimstadReferansenr.:4135151540Stillingsprosent: 60%Startdato: 21.10.2019Søknadsfrist: 27.10.2019PAM...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters