Jobmonitor. Search results for Health service managers

59 Jobs found

Used filters:
 • Health service managersx
Displaying 1-50 of 59 results.
 • Company Hof bo- og aktivitetssenter in Other
  15.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: 19/5568 Presentasjon av stillingen :Velkommen til en utviklingsorientert avdelingsleder med faglig interesse for geriatri/demens! Er det deg?Vi søker etter deg som vil være med på å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester gjennom samskaping med brukere, pårørende og faglig dyktige medarbeidere. Vi kan tilby en spennende og inspirerende lederstilling.Kommunens helse- og omsorgstjenester er i endring. Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi og velferdsteknologi vil bli tatt i bruk i tjenestene i langt større grad enn i dag. Holmestrand kommune har ambisjon om å legge til rette for digitalisering og er i gang med bred implementering av ulike typer velferdsteknologi. Vi har et fremtidsrettet sykehjem med høy fokus på pasientsikkerhet og fagutv...

 • Company Sykehuset I Vestfold in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142643907 Presentasjon av stillingen:Sjelden mulighet! Vi søker seksjonsleder til vår utrednings- og behandlingspost.Avdeling for rusbehandling tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.Avdeling for rusbehandling består av seksjonene Poliklinikk rus og avhengighet og LAR nord og sør, seksjon for Fellesfunksjoner, Døgn stoffavhengige -- avrusning, Døgn alkohol- og medikamentavhengige og Døgn stoffavhengige -- utredning og behandling. Avdelingen er utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus- og avhengigh...

 • Company Stavanger Universitetssjukehus in Other
  15.10.2019

  Klinikk psykisk helsevern er delt inn i to klinikker; Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige og Klinikk psykisk helsevern voksne.Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i sør-Rogaland. Klinikkens strategi bygger på Helse Stavanger sin visjon om å fremme helse, mestring og livskvalitet. Klinikken har fire avdelinger ved sykehuset Våland: avdeling affektiv og psykose, avdeling akutt- og intensiv psykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling sikkerhet, samt avdelinger ved DPSene Stavanger, Sola og Dalane i Egersund.Alderpsykiatrisk avdeling består av poliklinikk, regionalt kompetansesenter (SESAM) og sengepost B1. Alderpsykiatrisk avdeling utreder, diagnostiserer og behandler personer som debuterer med en psykiatrisk lidelse etter 65 å...

 • Company Distriktspsykiatrisk senter Sør (DPS-Sør) in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 973255177 Stillingsident: 4142127588 Presentasjon av stillingen:DPS Strømme døgnenhet er en åpen avdeling som har tilbud for pasienter med midlertidig behov for døgnbehandling. Enheten samarbeider med poliklinikkene om å gi et helhetlig psykiatrisk behandlingstilbud. Det gis tilbud om behandling av alle typer psykiske lidelser. Mange pasienter legges inn fra egen bolig etter søknad fra fastlege, mens andre kommer direkte fra sykehusavdelingene i Kristiansand. Behandlingen tilpasses den enkeltes behov. Døgnenheten har 25 sengeplasser. DPS Strømme er lokalisert på østsiden av Kristiansand.Vi har ledig 100 % fast stilling som assisterende enhetsleder.Stillingen er ledig fra 01.01.2020Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derf...

 • Company Sykehuset Innlandet HF in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141656153 Presentasjon av stillingen:Medisinsk avdeling Lillehammer har ansvar for hjertemedisin, infeksjonsmedisin, nyremedisin, lungemedisin, geriatri og fordøyelsessykdommer og dialyse. Avdelingen består av to sengeposter, dialyseenhet, Legetjeneste, medisinsk undersøkelsesenhet med kontortjeneste og poliklinikk.Fast 100% stilling som assisterende avdelingssjef medisinsk avdeling Lillehammer. Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverAvdelingssjefens nærmeste medarbeider og har sammen med avdelingssjef et overordnet faglig, strategisk og driftsmessig ansvar for avdelingen.Skal som medlem av avdelingens ledergruppe bidra til samlet måloppnåelse for avdelingen.Gi råd og støtte til avdelingssjef i ledelsesfaglige spørsmål.Bistå i administrative oppgaver, være rådg...

 • Company Akershus universitetssykehus HF (Ahus) in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140898012 Presentasjon av stillingen:Vi søker en engasjert og initiativrik seksjonsleder til vårt lederteam i Medisinsk teknologi og e-helseAvdeling for Medisinsk teknologi og e-helse ivaretar virksomhetsnære områder innen IKT, medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler. Seksjon for Medisinsk teknikk er en av fire seksjoner i avdelingen. Hovedoppgavene til seksjonen er å bistå i anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr, forvaltning, service og vedlikehold av utstyr. Seksjonen er rådgiver innen fagområdet for både ledere og den kliniske virksomheten. En viktig oppgave for stillingen er å rigge seksjonen for å ivareta eksisterende, nye og endrede oppgaver. Du har evne til å gjennomføre til det beste for virksomheten og helheten. Du evner å lede og motiver...

 • Company Storfjord kommune in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Storfjord kommune ønsker å legge til rette for at alle kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tilbudet for hjemmeboende personer med demenssykdom utvides derfor med flere plasser på dagaktivitetssenteret.Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Dagaktivitetssenteret skal gi tilbud til personer med demenssykdom.Krav til kvalifikasjoner:Relevant høyskoleutdanning med videreutdanning innenfor demens og geriatri. Det er en forutsetning at du har bred erfaring fra eldreomsorg. Du må kunne arbeide selvstendig, være strukturert og planlegge aktiviteter i samarbeid med brukere og andre tjenester. Personlige egenskaper som tydelighet, gjennomføringsevne og at du er omsorgsfull vektlegges.Hovedarbeidsoppgave...

 • Company Sørlandet sykehus HF in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 875326252 Stillingsident: 4138573328 Presentasjon av stillingen:Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Aust-Agder og Vest-Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Aust- og Vest-Agder.Avdelingens merkantile funksjoner er samlet i en enhet som har ca. 16 stillinger fordelt på fire lokasjoner. Merkantil enhet skal yte administrative støttefunksjoner til hele PSA.Vi har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder av merkantil enhet.Tiltredelse etter avtale.Enhetsleder inngår i ledergruppe/stab og er bindeled...

 • Company Asker kommune in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Avd. Helsefremmende og forebyggende tjenester utlyser faste stillinger som ergoterapeut og fysioterapeutVil du være med å videreutvikle helsefremmende og forebyggende tjenester i ny kommune?Vi søker deg som har kompetanse, interesse og erfaring innen rehabilitering og helsefremmende arbeid.Asker som ny kommune fra 01.01.2020 søker en ergoterapeut og en fysioterapeut til tverrfaglig team som gir tjenester i form av hverdagsrehabilitering, forebyggende hjemmebesøk og læring og mestringstilbud.Ved å være en del det tverrfaglige teamet bidrar du til at den enkelte innbyggerenoppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet ellers.Oppstartdato etter avtale.Stillingsstørrelse: 100 % ergoterapeut og 100 % fysioterapeut. Vi ber deg oppgi i søknaden...

 • Company Nasjonalt folkehelseinstitutt in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Området smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområdet, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.I området er det ledig fast stilling som avdelingsdirektør for Avdeling for bakteriologi, som sammen med blant annet Avdeling for virologi utgjør en viktig del av Folkehelseinstituttets mikrobiologiske fagmiljø. De mikrobiologiske enhetene ved Folkehelseinstituttet h...

 • Company Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi har om lag 280 tilsette og er den største av fem laboratorieavdelingar i Laboratorieklinikken. Avdelinga utfører over 10 millionar analysar årleg og har ein særs viktig og sentral funksjon i Laboratorieklinikken mellom anna når det gjeld preanalytisk verksemd, drift av Kjernelaboratoriet og IKT (laboratorieinformasjonssystem). Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi er lokalisert til Laboratoriebygget med ei rekkje seksjonar. I tillegg har avdelinga seksjonar ved Sentralblokka, Kvinneklinikken, Barne- og ungdomsklinikken, Nevroklinikken, Kysthospitalet i Hagevik, samt ei ekstern prøvetakingseining i Bergen sentrum. RELIS vest og Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisjukdomar er organisert i avdelinga, og det er eit tett samarbeid mello...

 • Company Lillehammer kommune in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138605666 Presentasjon av stillingen:Tjenesteområde Tilrettelagte tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne og sammensatte utfordringer søker leder i 100% stilling til Pluss tjenesten for barn og unge. Pluss tjenesten gir tjenester til barn og unge med ulike sammensatt utfordringer. Tjenesten gis ambulant og som bo-tjeneste.ArbeidsoppgaverSom leder i Tilrettelagte tjenester har du et helhetlig ansvar for økonomi, personal og fag. Dette betyr å styre innenfor tildelte rammer og melde fra og dokumentere endringer.Som leder skal du ha tett dialog med brukere og pårørendeSom leder skal du rekruttere og sikre riktig kompetanse hos de ansatte, slik at tjenestene som gis er basert på et juridisk, faglig og etisk grunnlag.Som leder skal du sammen med miljøterape...

 • Company Lovisenberg Diakonale Sykehus in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org.nr.:965985166 Stillingsident: 2019-170 Presentasjon av stillingen :På Lovisenberg Diakonale Sykehus er vi opptatt av å utvikle medarbeidere og ledere for å skape gode arbeidsmiljø som bidrar til at vi når vårt mål om å gi våre pasienter best mulig behandling.Nå er vi på utkikk etter en dyktig og engasjert leder til vårt Dokumentsenter.Vi søker deg som er systematisk, har god gjennomføringsevne og høy serviceinnstilling. Er du i tillegg nytenkende og tar initiativ til utvikling, kan du være rett person for jobben!Dokumentsenteret er organisert i sykehusets avdeling for Pasientsikkerhet og Forskning, og består av 15 medarbeidere. Vi har ansvar for sentralt postmottak, pasientarkiv og sak- og personalarkiv for hele sykehuset.Du vil få personalansvar for medarbeiderne i avdelingen og resul...

 • Company Surnadal sjukeheim in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org.nr.:964981892 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Arbeidsoppgåver:Stillinga inngår i leiargruppa på sjukeheimenDagleg drift og tilrettelegging for eit forsvarleg tenestetilbod, etter gjeldande lover, forskrifter, vedtekne prosedyrer og målsettingarPersonaloppfølging og leiing av medarbeidaraneRessursstyring i tråd med budsjett og økonomiske føringarFag- og utviklingsarbeidSamarbeid med leiargruppa, fagutviklingssjukepleiar, tillitsvalgte/ verneombod og andre støttefunksjonar i organisasjonenOrdinær arbeidstid er mån-fre frå kl. 08-16 i fleksitidsordning.Stillinga er underlagt einingsleiar ved sjukeheimen. Per i dag er det 24 bebuarrom og om lag 27 årsverk tilknytta langtidsavdelingane.Kvalifikasjonar:Til stillinga søkjer vi deg som:Har norsk offentleg autorisasjon som sjukeplei...

 • Company BETANIEN SYKEHUS AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi søker en fremtidsrettet leder, som ønsker å bidra til styrking og videreutvikle Betanien sykehus sitt tilbud innen dagkirurgi, røntgen og laboratorievirksomhet. Du skal sammen med dine ledere og medarbeidere utvikle en framtidsvisjon for fagområdene, basert på høy faglig kvalitet, effektivitet og fremtidig drift. Enhetsleder for somatikk inngår i sykehusdirektørs ledergruppe og har fullt ansvar for personal, fag og økonomi innenfor sitt ansvarsområde. Samlet har enheten 45 årsverk. Vi ønsker en leder som er resultatorientert, samlende, relasjonssterk og prosessorientert. Dokumentert gjennomføringsevne vil vektlegges. Tillit hos, og god samhandling med ulike aktører internt og eksternt, er viktig for å lykkes i stillingen.Sentrale arbe...

 • Company BETANIEN SYKEHUS AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker en fremtidsrettet leder, som ønsker å bidra til styrking og videreutvikle Betanien sykehus sitt tilbud innen dagkirurgi, røntgen og laboratorievirksomhet. Du skal sammen med dine ledere og medarbeidere utvikle en framtidsvisjon for fagområdene, basert på høy faglig kvalitet, effektivitet og fremtidig drift. Enhetsleder for somatikk inngår i sykehusdirektørs ledergruppe og har fullt ansvar for personal, fag og økonomi innenfor sitt ansvarsområde. Samlet har enheten 45 årsverk. Vi ønsker en leder som er resultatorientert, samlende, relasjonssterk og prosessorientert. Dokumentert gjennomføringsevne vil vektlegges. Tillit hos, og god samhandling med ulike aktører internt og eksternt, er viktig for å lykkes i stillingen.Sentrale arbeidsoppgaverAnsvar for den daglige ledelsen av Betanie...

 • Company Tokke kommune in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Tokke kommune er ein kraftkommune som ligg i nordenden av Telemarkskanalen og har 2250 innbyggjarar. Frå kommunesentret på Dalen er det om lag same lengde til Stavanger som Oslo. Ynskjer du å busetje deg midt mellom aust og vest, er Tokke staden. Kommunen er rik på kultur og lange tradisjonar innan industri, gruvedrift, jord- og skogbruk. I dag har kommunen òg verksemder som er tufta på høg kompetanse. Kommunen som går frå 72 moh til 1537 moh, har gode friluftstilhøve ein kan nytte heile året.Frå 01.01.20 vil vår leiar i heimetenesta slutte, og det vil bli ledig ei fast 100 % stilling som avdelingsleiar for heimetenestane. Avdelingsleiar har det faglege og administrative ansvaret for heimetenesta i Tokke kommune. ID 644Stillinga omfattar fyljande:-Hovudansvar for daglege drift heimesjukepl...

 • Company Akershus universitetssykehus HF (Ahus) in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137623202 Presentasjon av stillingen:Urologisk sengepost søker seksjonsleder med kunnskap om urologiske sykdommer og erfaring i å lede et aktivt kirurgisk sengeområde. Vi kan tilby en spennende og krevende lederstilling i et hektisk miljø med høy fagkompetanse, og et godt kollegialt samarbeid. Avdelingen er veldrevet, med en god struktur og har 28 senger fordelt på 4 sengetun.Seksjonen gir behandling og pleie til pasienter med sykdommer i urinveiene og mannlige genitalia, og gir også undervisning og veiledning til ulike faggrupper. Man har fokus både på pasient og pårørende, og har et nært samarbeid med andre seksjoner, avdelinger og primærhelsetjenesten.Det er 32,5 stillinger fordelt på hjelpepleiere/helsefagarbeidere og sykepleiere.ArbeidsoppgaverPersonalansva...

 • Company Solli DPS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138476887 Presentasjon av stillingen:Kunne du tenke deg å ha spennende lederoppgaver i en seksjon med stor faglig bredde fordelt på 20 ansatte. Solli DPS har et engasjert og sterkt fagmiljø, hvor vi er involvert i forskningsprosjekt med nasjonal og internasjonal tilknytning. Som seksjonsleder vil du inngå i DPSets øverste ledergruppe, og bidra i planlegging og implementering av faglig utviklingsarbeid og strategi.Allmennpoliklinisk seksjon utgjør en del av det polikliniske tilbudet innenfor DPSets allmennakse, som samlet består av psykiatere, leger, psykologspesialister, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og merkantilt personale. Seksjonen og resten av allmennaksen samarbeider ellers tett med psykose - og rehabiliteringsaksen.Arbeidsoppgave...

 • Company Åsnes kommune in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Opplysninger om stillingen Fast 100 % stilling som enhetsleder, underlagt sektorleder for Helse, omsorg og velferd. Enhetsleder inngår i sektorens ledergruppe og har en sentral rolle som bidragsyter til utvikling av både egen enhet og sektoren. Enhetsleder har ansvar for å utarbeide faglige strategier innenfor enheten og lede enheten ut fra mål, økonomi og personalmessige rammer. Er du en engasjert leder som vil være med å videreutvikle en framtidsrettet hjemmebasert omsorg i Åsnes kommune? Hverdagsmestring og "Hva er viktig for deg" er grunnleggende tankesett sektoren jobber etter. Tjenestene utformes i samarbeid med bruker og pårørende hvor målsettingen er at flere er aktive i egne liv - i eget hjem - lengst mulig. Vi ønsker en leder som er motiverende for sine kollegaer og for den enkel...

 • Company ADMINISTRASJON PSYKISK HELSE OG RUS in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137423237 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig for oppstart 01.11.19 eller etter avtale.Behovet for tjenester til personer med utfordringer innen psykisk helse har vært økende de siste årene, og kommer til å øke videre. I forbindelse med samhandlingsreformen blir fortløpende flere oppgaver lagt fra spesialisthelsetjenesten over til kommunehelsetjenesten.Ålesund kommune er tilgjengelig med rask hjelp, tilrettelegging og rehabilitering, rådgivning og praktisk hjelp til innbyggere som er hjelpetrengende. Avdelingsleiar har ansvar for daglig drift av avdelingen sin og for at brukere får forsvarlige helsetjenester. Vedkommende er en del av virksomheten sitt lederteam.Stillingen er knyttet til Habiliteringsteamet, som gir miljøterapeutisk oppfølging ti...

 • Company Holmlia BUP in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Org. nr: 975326063 Stillingsident: 4135363582 Presentasjon av stillingen:BUP Nordstrand søker ny enhetsleder. Vi ønsker en fagperson med erfaring fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatrien, gjerne poliklinikk og med ledererfaring og interesse for ledelse som fag.BUP Nordstrand er en del av BUP Oslo Syd, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet. BUPA består av 4 seksjoner: BUP Oslo Syd og BUP Oslo Nord, samt Barneseksjonen og Ungdomsseksjonen. BUP Oslo Syd er en stor poliklinisk seksjon med ca 80 ansatte organisert i fire polikliniske enheter og en kontorenhet. Disse er BUP Nordstrand, BUP Søndre Nordstrand, BUP Østensjø og Spesialenheten, som består avTIPS Ung, Ambulant team, Lavterskelteam (i de videregående skolene i vårt opptaksområde). BU...

 • Company Husafjellheimen Ungdomshjem in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176294Om stillingenVed Husafjellheimen er det ledig fast 100 % stilling som avdelingsleder ved avdeling familiehjem.Avdelingen har ansvar for oppfølging og veiledning for inntil 16 familiehjem i Møre og Romsdal.Avdelingen har 2 rådgivere i 100% stilling. Skoleansvarlig, familieansvarlig og psykolog er også tilknyttet avdelingen.Arbeidssted/kontorsted er for tiden i lokalene til fosterhjemstjenesten i Ålesund.Tiltredelse medio januar 2020.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderFaglig leder for avdelingenAdministrative lederoppgaverVære en del av lederteamet ved enhetenKoordinere arbeid rundt plassering av barn og ungdom i familiehjemVeilede og følge opp familiehjemAnsvar for gruppeveiledningSkriftlig dokumentasjon i tråd med faglige krav som forventes gjennom bl.a. utarbeidelse av hand...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Org. nr: 879848482 Stillingsident: 4138660706 Presentasjon av stillingen: Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Alta har ledig stilling som enhetsleder med tiltredelse snarest.Leder har et delegert ansvar for sin enhet innenfor enhver gjeldende fullmakter. Leder er ansvarlig for faglige resultater, personal, økonomi, endring og utvikling.VPP-Alta er en av fem enheter ved Distriktspsykiatrisk senter Vest-Finnmark. Vi holder til i Alta Helsesenter. Her finnes også BUP-Alta og døgnenheten Alta. I tillegg huser helsesentret en enhet av klinikk Hammerfest (ambulerende somatisk spesialistpoliklinikk), Sentrum legepraksis og Alta kommunale legevakt.Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur med masse...

 • Company Helgelandssykehuset HF in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 989305700 Stillingsident: 4138072250 Presentasjon av stillingen:Ved ambulanseflyet i Brønnøysund har vi ledig to 50% samt en 30% fast stilling i turnus for anestesi eller intensivsykepleier. 30% stillingen kan bli omgjort til stilling økning på fast ansatte som søker. I tillegg søker vi etter avdelingsleder i 100% stilling fra februar 2020 da vår avdelingsleder går i pensjon. Avdelingslederstillingen er en kombinasjonsstilling med avdelingsledelse og flysykepleier. Derfor er kravene til denne stillingen de samme som flysykepleier og i tillegg vil det bli vektlagt ledererfaring.Arbeidstiden er med 12t vakter, halvparten dag og natt. Dagvakt fra kl. 08:00 til kl. 20:00, Nattvakt fra 20:00 til kl. 08:00. Basen har kalenderturnus. Flysykepleier har det medisinske ansvaret for pasiente...

 • Company Vinje kommune in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Vinje sjukeheim har to avdelingsleiarstillingar, ei av desse er ledig for fast tilsetting: korttidsavdeling 100% fast stilling ID - 1699Søknadsfrist: 18.10.2019Om oss:Vinje sjukeheim har 34 døgnplassar fordelt på fleire funksjonar, der 7 plassar er disponert til korttidsopphald, 2 til KAD, og 25 til ulike langtidsopphald. Avdelingane er organiserte i mindre grupper på 6-12 pasientar. I lokala er det i tillegg dialyseeining med tilbod på dagtid tre dagar per veke.Den ledige stillinga har ansvaret for kommunens korttidsplassar, KAD -tilbodet for Tokke og Vinje kommune og dialyseeininga som er ein satelitt til Sykehuset Telemark HF. I tillegg ligg ansvaret for sjukeheimens kjøkenvertar, kommunens kreftkoordinator og bemanning på natt til stillinga. Nattpatrulja i heimetenesta i Åmot er lokali...

 • Company Indre Sogn psykiatrisenter in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138043545 Presentasjon av stillingen:Indre Sogn psykiatrisenter søker etter seksjonsleiar ved Seksjon Dag frå januar 2020.Indre Sogn psykiatrisenter er eit moderne DPS delt i seksjon Dag og Døgn. Vertskommunen er Sogndal, med mange og varierte arbeidsplassar. Kommunen er også kjent for sine bratte fjell og unike natur som er skapt for ei aktiv fritid.Seksjon Døgn har 13 sengeplassar, godt kompetente miljøterapeutar, psykiater, lege og psykologspesialist knytt til posten. Seksjon Dag har ambulant team, generell psykiatrisk poliklinikk, TSB team, jobbspesialistar, spisskompetanse på levevanar, alderspsykiatri med meir. Seksjonen er tverrfagleg bemanna med mellom anna psykiater,lege, psykologspesialistar, psykologar, psykiatriske sjukepleiarar, kliniske sosionomar ...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE TILDELINGSKTR in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  BeskrivelseAvdeling 3 i Tildelingskontoret har ledig 100 % fast stilling som spesialkonsulent. Stillingen er ledig fra 1 desember 2019. Stillingen innebærer saksbehandling av helse og omsorgstjenester. Dette er en spennende og utfordrende saksbehandlerstilling der du får mulighet til å være med å skape fremtidens helse- og velferdstjenester i Fredrikstad kommune. Det innebærer blant annet endringer som nye arbeidsmetoder, arbeidsoppgaver og etablering av nye arbeidsformer i åpent landskap.HovedoppgaverArbeidsoppgaver som er tillagt stillingen er saksbehandling av tjenestene praktisk bistand/opplæring, helsehjelp, støttekontakt, pårørendestøtte i form av avlastning, omsorgsstønad og opplæring/veiledning, dagtilbud og BPA. Det er utstrakt samarbeid internt og eksternt.KvalifikasjonskravDu må...

 • Company Vestre Toten Kommune Sentraladministrasjon in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Fakta om stillingenMiljøarbeidertjenesten i Vestre Toten kommune er inne i en omorganiseringsprosess.I den forbindelse søker vi 4 avdelingsledere som kan lede hver sin enhet.Fast dagtid med arbeid hver 6.helg.Tjenesten kommer til å bestå av fire avdelinger som gir tjenester til personer med ulikehjelpebehov, barn og voksne.Dagsenter, avlastningstilbud for barn med funksjonshemming, botilbud for barn og voksnemed psykisk utviklingshemming og/eller fysisk nedsatt funksjonsevne, hjemmeboende barn.Tiltredelse/ varighetStillingene er ledig fra 03.01.20Ansvarlede og videreutvikle enhetendelta i brukerrettet arbeidse til at avdelingens faglige arbeid opprettholdes og utviklespersonalansvar med oppfølging og medarbeidersamtalerKvalifikasjonerHelse/sosialfaglig høgskoleutdanning.Det er ønskelig med...

 • Company SANDNES KOMMUNE - BARNE- OG in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135827173 Presentasjon av stillingen:Barne- og familieenheten i Sandnes kommune har ledig en spennende stilling i Barneverntjenesten, som seksjonsleder for undersøkelse og oppfølging. Dette er stilling for deg som har et brennende engasjement for barn og unge, samt er god på koordinering og ledelse.Barne- og familieenheten består av 2 avdelinger: Avdeling barnevern og avdeling psykisk helse barn og unge. Avdeling barnevern har flere seksjoner, hvorav seksjon undersøkelse og oppfølging har ansvar for å gjennomføre undersøkelser og følge opp familier med tiltak i hjemmet.Seksjonen består av 22 saksbehandlerstillinger og 4 fagledere fordelt på 4 team. Samarbeid med barn, unge og deres foreldre er sentralt i vårt arbeid og vi har tatt i bruk FIT som hjelpemiddel i d...

 • Company NANNESTAD KOMMUNE PSYKISK HELSEVERN in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138931355 Presentasjon av stillingen:Rus- og psykisk helsetjeneste er en tverrfaglig sammensatt faggruppe med spesialkompetanse i rus og psykisk helsearbeid, som gir tilbud til barn og voksne med psykososiale vansker, symptomer på psykiske lidelser og/eller et rusproblem.Rus- og psykisk helsetjeneste har dagsenterdrift med 20 plasser fordelt på ca. 60 personer i løpet av et år. Vi har nå ledig 100% fast stilling og søker etter rette person som har nødvendig kompetanse og lyst til å være med å utvikle dagsentertilbudet i retning av recoveryorient praksis.Dette innebærer bl.a. økt fokus på selvbestemmelse og selvstyring for tjenestemottakerne. Recovery kan kort beskrives som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve menin...

 • Company SANDEFJORD KOMMUNE BERGLI SAMLOKALIS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: 19/27801 Presentasjon av stillingen :Vi skal rekruttere ny avdelingsleder til vår seksjon.Seksjon bolig, aktivitet og avlastning består til sammen av 23 avdelinger som er organisert i 3 enheter. Seksjonen omfatter ulike botiltak, aktivitetstiltak, støttekontakttiltak og avlastningstiltak for mennesker med funksjonshemming, rus- og psykiske lidelser. Seksjonen har også boliger for enslige mindreårige flyktninger.Enhet bolig og ambulerende tjenster gir boveiledning og individuell oppfølging til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. Både stasjonært i bolig og som ambulante tjenester. Enheten gir også boveiledning og oppfølging til mennesker med nedsatt funskjonsevne og ansvar for boliger-og ambulant oppfølging av enslig mindereårige flykninger. Enhe...

 • Company Ryen DPS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135672547 Presentasjon av stillingen:Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentre vedOslo universitetssykehus HF ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vitilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydeleneØstensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med tilsammen over 130 000innbyggere. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og harca. 140 faste stillinger. DPSet har følgende seksjoner: Døgnseksjon, Seksjonfor psykose og rus og Allmenpsykiatrisk seksjon. DPSet har flere spesialfunksjonerslik som DBT-behandling, 4-dagers angstbehandling, medikamentfri døgnbehandlingog fordypningsområde i transkulturell psykiatri for LIS-leger. Seksjon forpsykose og rus er i gang med å etablere en ny og moderne FACT enhe...

 • Company Lovisenberg DPS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Lovisenberg DPS har bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen med ca. 150 000 innbyggere som hovedopptaksområde. Lovisenberg DPS har bred kompetanse på storbypsykiatri og rus. Vi har fokus på samarbeid med pasienter, pårørende og sykehusets avdelinger. DPS' et har følgende seksjoner: Seksjon døgnbehandling, 3 voksenpsykiatriske poliklinikker, Seksjon gruppebehandling, Seksjon ambulant virksomhet, Seksjon ruspoliklinikk, Seksjon Raskere tilbake og Seksjon for merkantile tjenester.Seksjon DøgnSeksjon døgn ved Lovisenberg DPS er en åpen døgnseksjon med 17 døgnplasser. Seksjonen er tverrfaglig sammensatt av ulike fagprofesjoner og består av ca. 30 årsverk. Utredning av den enkeltes ressurser, sosiale ferdigheter og funksjon er en sentral del av innleggelsen. Behandlingstilbudet består...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139028095 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast stilling som enhetsleder innen rus og avhengighetsmedisin. (2. gangs utlysning). Tiltredelse snarest eller etter avtale.Døgnenheten Alta, psykisk helsevern utvider fra 10 til 15 plasser. I tillegg opprettes det egne plasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tilslutning til allerede eksisterende Døgnenhet. Ved den nye enheten innen TSB opprettes det 6 plasser og 2 avrusingsplasser. Døgnenheten PHV og TSB er i 3. etasje ved Alta Helsesenter og er fysisk adskilt, men det legges opp til mye samorganisering og samarbeid, spesielt på ledernivå og spesialistnivå.ArbeidsoppgaverDaglig ledelse av Enhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandlingAnsvar for evaluering/planlegging av behandlingstilbudene ift p...

 • Company Sykehuset Østfold in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134063848 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling som assisterende avdelingssjef ved hjerte- og akuttmedisinsk avdeling med direkte personalansvar for leger i spesialisering indremedisin (LIS)Vi søker etter ny medarbeider til en spennende og utfordrende stilling!Til den nyopprettede stillingen som assisterende avdelingssjef søker vi etter deg som er initiativrik og engasjert og som vilvære med å bidra til videreutvikling av avdelingene hjerte- og akuttmedisin. Avdelingene hjerte- og akuttmedisin er organisert under felles ledelse i klinikk for medisin. Hjertemedisinskavdeling har ansvar for døgnområde med 4 tun og poliklinisk virksomhet vedKalnes og Moss. Akuttmedisinsk avdeling har ansvar for diagnostikk og behandling av våre indremedisinske ø-hjelps pas...

 • Company Sykehuset Innlandet HF in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Sykehuset Innlandet trenger ny smittevernoverlege. Vedkommende vil ha det medisinskfaglige ansvaret og ha en sentral rolle i foretakets arbeid med smittevern. Stillingen kan kombineres med annen klinisk stilling.Organisatorisk er stillingen plassert i stabsområde helse, avdeling kvalitet og pasientsikkerhet og rapporterer direkte til direktør medisin og helsefag.Smittevernoverlegen samarbeider med faggruppe smittevern og hygiene; hygienesykepleiere på alle somatiske sykehus, tuberkulosekoordinator og hygienesykepleiere som arbeider ut mot kommunehelsetjenesten i Hedmark og Oppland.Arbeidssted kan være ved lokalt sykehus etter nærmere avtale.ArbeidsoppgaverAnsvar for faglig ledelse av smittevern i Sykehuset Innlandet, i samarbeid med faggruppeleder smittevern og hygiene. Delta i hygieneutva...

 • Company POSTNORD AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Bli en del av teamet som distriktleder i E-handels-avdelingenMyPack collect er vår velkjente tjeneste for pakkeutlevering i butikk. Netthandelen øker, og PostNord ønsker å være en markedsleder i dette segmentet og har et landsdekkende butikknettverk for utlevering av pakker. Vi søker nå etter ny Distriktleder med base i Trondheim, som vil få ansvar for butikker i Midt-Norge.Du har det som skal tilSom distriktsleder har du ansvar for utvikling og opplæring av Mypack-konseptet mot butikk. Rollen er ansvarsfull og selvstendig og inngår i et av PostNord sine mest sentrale satsingsområder.Stillingen krever mye reisevirksomhet (4 dager i uka), og det kreves at du har førerkort og egen bil til disposisjon.Godt samarbeid med dine kolleger og våre kunder vil være viktig for at du skal gjøre en god ...

 • Company Omsorgstjenesten Fastlandet in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Vi har ledig stilling som avdelingsleder på Sone 2, som geografisk strekker seg fra Planetveien - Tromsdalselven.Vår nye avdelingsleder skal være med å utvikle hjemmetjenesten. Du har evner til å motivere og legge til rette for samarbeid innenfor egen avdeling, i enheten og eksterne samarbeidspartnere. Du skal bidra til å skape en kultur for læring, forbedring og bygge en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit. Tiltredelse etter avtale med enhetslederArbeidsoppgaverAvdelingsleder har det faglige ansvaret for brukere tilknyttet sonen, samt personal- og økonomiansvar.Vi er opptatt av å være en organisasjon i bevegelse og setter pris på nytenkning og kreativitet.Stillingen inngår i enhetens lederteamKvalifikasjonerBachelor i sykepleie og relevant videreutdanningRelev...

 • Company Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136736079 Presentasjon av stillingen:Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre består av 5 seksjonar. Lokal SikkerhetspsykiatriHMR, Utgreiing og Behandling, Akutt psykisk helse, Spesialisert habiliteringSunnmøre og Alderpsykiatri Sunnmøre.Ledig fast 100% stilling som seksjonsleiar ved Lokal Sikkerhetspsykiatri HMRfrå 01.11.2019.Lokal Sikkerhetspsykiatri HMR er ein fylkesdekkjande sikkerheitsseksjon som tekimot pasientar med samansette utfordringar innan psykisk helse, rus- ogvoldsproblematikk. Vi jobbar tett saman i tverrfaglege team med fokus påpasient- og personalsikkerheit. Arbeidet består både av oppfølging av pasientarinne i seksjonen og poliklinisk ambulant virksomheit.Vi kan tilby eit særdeles godt arbeidsmiljø med god fordeling av kjønn og ulikealdersgrupp...

 • Company Pleie og omsorg administrasjon in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: 970540008 Stillingsident: 4135309540 Presentasjon av stillingen:Hverdagsmestring sone 2 yter tjenester til hjemmeboende i Hamar kommune. Vi har fokus for hverdagsmestring og ønsker å jobbe forebyggende. Det utlyses et vikariat for sykepleier. Helse og omsorg er under omorganisering. Ny struktur iverksettes 30.09.2019.ArbeidsoppgaverPraktisk bistand og veiledning til brukereKoordinere og bidra til tverrfaglig samarbeid i en hektisk hverdagBidra til et positivt samarbeid med pårørendeDokumentere i fagsystemet GericaAnsvar for medikamenthåndteringKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleierDu må ha gode fremstillingsevner - både muntlig og skriftligGode IKT kunnskaper - gjerne erfaring fra fagsystemet GericaHa evne til å gi omsorg og trygghetFørerkort kl. BGjerne innsikt i tverrf...

 • Company Klinikk Hammerfest in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4129924134 Presentasjon av stillingen:LiteArbeid hver 3. helgArbeidsoppgaverVære stedfortreder for enhetsleder.Oppfølging av innleie og vikarer.Turnusarbeid og oppfølging i GAT, ressursstyringssystemet.Ha oversikt over og kunne bestille operasjonsutstyr.Opplæring av nyansatte.Noe prosedyrearbeid.Må av og til inn i daglig drift.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleieErfaring som operasjonssykepleierGod datakunnskapKjennskap til utstyr vi bruker for å kunne ivareta HMS og pasientsikkerhetDu må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur.Personlige egenskaperGodt humør, samarbeidsvillig og løsningsorientertPersonlig e...

 • Company Stavanger Universitetssjukehus in Other
  01.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4121317372 Presentasjon av stillingen:Avdeling døgn er en av fire avdelinger innen PH-BURA. Innenfor avdeling døgn har vi 3 sengeposter som har ansvar for døgntilbud/innleggelser i sengepost for barn og ungdom i alderen 0-18 år. hovedoppgaven er å diagnostisere, gi råd/veiledning og behandling til barn/ungdom og deres familier.Post M1er en akutt psykiatrisk sengepost for ungdom i alderen 113-18 år. Vi har 6 sengeplasser, både til akutte og planlagte innleggelser med utredning, behandling og tett samarbeid med pårørende og andre instanser. Hovedtyngeden av innleggelsene er akutte fra våre samarbeidpartnere internt på sykehuset, fastleger, legevakt og privatpraksiser.Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting av alle som yter tjeneste til mindreårige eller perso...

 • Company SageneHjemmet in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Vi søker deg som:Har stort hjerte og engasjement for eldreomsorg.Er positiv og løsningsorientert.Har gode kommunikasjonsevner.Samarbeider godt og kan jobbe både i team og selvstendig.Er ansvarsbevisst og faglig engasjert i sykepleierfaget.Har gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.Er fleksibel og kreativ.Er strukturert og planleger arbeidsdagen slik at arbeidsoppgavene blir gjennomført.Vi legger stor vekt på personlig egnethet.ArbeidsoppgaverSom sykepleier har du en koordinerende rolle mellom de ulike yrkesgruppene som er involvert i beboerens behandling.Du utøver direkte sykepleie og påser at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet.Dokumenterer og rapporterer i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer.Sørger for at tiltak, oppfølging og doku...

 • Company Bråset bo- og omsorgssenter in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4132549489 Presentasjon av stillingen:Vil du være med i lederteamet på et av Norges største sykehjem?Bråset bo- og omsorgssenter søker ny avdelingsleder til demensavdeling.Bråset bo- og omsorgssenter ligger i Røyken og blir fra 1.1.2020 en del av virksomhet Heldøgnsomsorg 2 i den nye Asker kommune. Virksomheten har en institusjonsleder og 12 avdelingsledere, som sammen med virksomhetsleder utgjør ledergruppen. Oppgavene til avdelingslederne er mange, spennende og varierte. Fusjonsprosessen er i full gang og gir innhold til verdiene raus, nær, modig og skapende. Ledere i Asker kommune er forpliktet til å samhandle på tvers av virksomheter og tjenesteområder, samt tenke på individets og fellesskapets beste. Våre avdelingsledere skal være gode rollemodeller, tydelig...

 • Company Nordlandssykehuset Vesterålen in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: 975326594 Stillingsident: 4123292594 Presentasjon av stillingen:Lofoten og Vesterålen DPS (LOVE DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen. Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen er lokalisert på Stokmarknes.Vi søker har et ledig vikariat som enhetsleder til Voksenpsykiatrisk enhet da vår dyktige enhetsleder har søkt permisjon for et årNoe reisevirksomhet må påregnesOrdinærarbeidstid er mellom kl. 08.00-15.30.ArbeidsoppgaverSom enhetsleder for Voksenpsykiatrisk enhet må du ha kompetanse på faget, være god til å skape gode relasjoner, og være ryddig og strukturert. Enheten er i en positiv utvikling, vi har fl...

 • Company Stavanger Universitetssjukehus, avd. Eigersund in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134823819 Presentasjon av stillingen:Ledig stilling for avdelingssjef ved MOBA, Mottaksklinikken, SUS.Avdelingen omfatter akuttmottaket, observasjonsposten, diagnostisk senter, akutt poliklinikk, innskrivningen.Det er en lederstilling med helhetlig og enhetlig ansvar for virksomheten innenfor avdelingen. Avdelingssjefen er en del av klinikkens ledergruppe og rapporterer til klinikksjef.Tiltredelse etter avtale.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverOverordnet ansvar for daglig drift og utvikling av avdelingen, dette innebærer ansvar for personal, budsjett, aktivitet, fag og kvalitet samt fastsette mål for avdelingen.Avdelingssjef har ansvar for å tilrettelegge for faglig utvikling, forskning, pasientsikk...

 • Company TØNSBERG KOMMUNE SENTER FOR FOREBYG in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du glad i folk og har lyst til å gjøre en forskjell?Vi søker leder av Senter for Forebygging:Senter for Forebygging er en del av virksomhet Barn og unge. Barn og unge består av barnevern, helsestasjon, PPT, Tiltak for enslige mindreårige flykninger og asylsøkere, barnevernvakt og Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF)Senter for Forebygging er en del av Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF). TFF består av en tjenesteleder, en rådgiver, et saksbehandlerteam og tre avlastningssentre. Fra 2020 blir vi sammenslått med Re og består da av 4 avlastningssentre. TFF har et eget brukerråd.Senter for Forebygging tilbyr bl. a døgnavlastning til barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne.Senteret har totalt 70...

 • Company Bergenhus bydel, driftsavdelingen in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135939072 Presentasjon av stillingen:I Barne- og Familietjenesten i vårt byområde Bergenhus og Årstad er det 5 avdelinger, Vi har ledig nyopprettet stilling som avdelingsleder innenfor helsestasjon og skolehelsetjenesten.Vi ønsker avdelingsledere med et stort og tydelig engasjement for ledelse, utviklingsarbeid, og motivasjon for ledelsesoppgaver og - ansvar. Barne- og Familietjenesten er under modernisering og utvikling, og som avdelingsleder får du mulighet til å være en pådriver i dette spennende arbeidet.Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjon- og skolehelsetjenesten , helsestasjon for ungdom og Barne- og Familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barnevernstjenesten, Barneve...

 • Company Vestre Viken HF, Adm Drammen (inkl KIS) in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: 988744816 Stillingsident: 4130482817 Presentasjon av stillingen:Vår tjeneste står overfor store utfordringer når det gjelder kapasitet og kompetanse innenfor sentrale områder. Ny teknologi endrer pasient- og brukerrollen, og åpner for nye muligheter. Det vil kreves nytenkning for å møte de forventninger som stilles til vår sektor. Det vil få betydning for utdanningen av helsepersonell, og medføre et behov for andre typer kompetanse, som for eksempel teknologi og logistikk. For å styrke arbeidet med utdanning og kompetanse er oppgaver og ansvar på dette området samlet i en egen avdeling for utdanning.Avdeling for utdanning har blant annet ansvaret for å implementere den nye spesialistutdanning for leger og videre- og etterutdanning av sykepleiere og øvrige personellgrupper. Dette g...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health service managers Edit filters