Jobmonitor. Search results for Health service managers

162 Jobs found

Used filters:
 • Health service managersx
Displaying 1-50 of 162 results.
 • Company FURUHAUGANE OMSORGSENTER LANGTID in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 820 956 532 Stillingsident: 4406459778 Presentasjon av stillingen:Furuhaugane omsorgssenter er ein somatisk institusjon med 1 korttidsavdeling og 1 langtidsavdeling og har 50 sengar + palliativt rom. I tillegg har vi mottakskjøkken, aktivitetsstove og frisør. Vi er med på • Leve heile livet- satsinga, etisk refleksjon, kulturvertar og musikkterapeutar. Tilbyr vurdering-, rehabilitering-, avlastingopphald samt lindring- og langtidsopphald. Vi har familie / palliativt rom og kommunale akutte sengar. Vi har fokus på tverrfagleg samarbeid, og du får engasjerte kollegaer og eit godt mangfaldig fagmiljø. Tenesteleiar vil få ei sentral rolle i utforminga av den nye institusjonen som er under planlegging og korleis framtidas institusjon skal organiserast og driftast. Som tenesteleiar blir...

 • Company ULLENSVANG KOMMUNE HELSE OG OMSORG AVD ODDA in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Me har ledig 100% fast stilling som verksemdsleiar ved Røldal pleie og omsorg frå d.d.Ullensvang kommune er ein endringsdyktig organisasjon som byggjer på brukarorientering, service, kvalitet og kompetanse, og me søkjer leiarar som er inkluderande, tydelege, målretta og utviklingsretta.Me ynskjer ein leiar som kan utvikle Røldal pleie og omsorg framover, i tråd med dei føringar som ligg.Røldal pleie og omsorg består av omsorgsbustadar, heimesjukepleie og eit bufellesskap for psykisk utviklingshemma.Hovudarbeidsoppgåver for stillinga:• Verksemdsleiar har delegert personal-, budsjett- og fagansvar• Verksemdsleiar vil inngå i kommunalsjefens leiargruppe, og vil ha vide fullmakter knytt til fagleg utvikling av området• Verksemdsleiar rapport...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF VOKSENPSYKIATRI - TANA in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  DPS Øst- Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud.Døgnenheten er en åpen sengepost der alle er frivillig innlagte. Enheten har et tverrfaglig sammensatt personale samt et aktivt og dynamisk miljø.Vi samarbeider med kommunehelsetjenesten, andre instanser i spesialisthelsetjenesten samt innad i DPSet og Finnmarkssykehuset.Vi søker en ny kollega til et 100 % vikariat i et år, med mulighet for fast ansettelse. Vi ønsker deg til å søke på stillingen!Døgnenheten har 10 sengeplasser, og gir tilbud til pasienter med ulik problematikk som bla angstlidelser, depresjoner, avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykose.Du vil få den opplæringen som er nødvendig slik at du vil kunne funger...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974795345 Stillingsident: 4406056432 Presentasjon av stillingen:Nordlandssykehusets psykisk helse- og rusklinikk omfatter alle tilbud ved Nordlandssykehuset innen psykisk helsevern og rusbehandling. Vi yter tjenester for alle aldersgrupper og på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nordland. Klinikken har også regionale tjenestetilbud. Sikkerhetspsykiatrisk enhet (SPE) er organisert under Spesialpsykiatrisk avdeling (SPA) som er klinikkens største avdeling og har primært elektiv drift.SPE er en høyspesialisert, fylkesdekkende sikkerhetsenhet med 15 behandlingsplasser. Enheten gir et tilbud til pasienter med sammensatte utfordringer og behov for strukturerte trygge omgivelser. Dette omfatter også mennesker som er dømt til behandling etter tvungen psykisk helsev...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - STOKMARKNES in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Nordlandssykehuset HF skal være et sykehus preget av kvalitet, trygghet og respekt.Alle våre tjenester og alle våre valg skal ha pasientens beste som målsetting og vi jobber kontinuerlig for å forbedre våre tjenester.Nordlandssykehuset HF ønsker ledere som er ansvarlige, helhetstenkende, endringsvillig, handlekraftige, kommuniserende og inspirerende. En god leder skaper best mulige resultater gjennom sine medarbeidere. Evne til å fokusere, planlegge, bygge et godt arbeidsmiljø og være empatisk er viktige kjennetegn som vi ser etter. Vi trenger en leder som arbeider strategisk, som kan utvikle og styrke medarbeiderskapet for å nå foretakets mål gjennom kontinuerlig forbedring.I stillingen som enhetsleder for medisinsk poliklinikk og dagbehandling vil du lede både leger og sykepleiere, og di...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4405376016 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer ein framtidsretta einingsleiar, som ønskjer å bidra til vidare utvikling og forbetringsarbeid i ein sentral klinikk ved Haukeland universitetssjukehus. Vi søkjer ein einingsleiar som er konstruktiv, involverande og nytenkjande i dialog med pasienten, fagmiljø og samarbeidspartnarar.Einingsleiaren vert ein viktig støttespelar i arbeidet med å oppretthalde og vidareutvikle dei gode prosessane som allereie er sett i gang, samt ein pådrivar til framtidige utvikling- og forbetringsoppgåver. Vi ønskjer oss ein einingsleiar som trivast når det er travelt og som har solid kunnskap om spesialisthelsetenesta og det pasientnære, kliniske arbeidet. Som einingsleiar vil du rapportere til klinikkdirektør Anne Taule, og du...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406279446 Presentasjon av stillingen:Kirkenes Sykehus har ledig 1 x 100 % fast stilling som Avdelingsleder Medisinsk Service.Fagområdet for Medisinsk Service omfatter sykehusets tjenester innen:Medisinsk Biokjemi og BlodbankMerkantilRadiologiHar du ett blikk for framtiden for de aktuelle fagområdene og ett ønske om å være en pådriver for videre faglig utvikling innen alle fagområdene? Da er du en søker for oss.Avdelingen er svært interessant på grunn av det store spennet i fagområder, med en fellesnevner at de alle driver service opp mot den totale pasientbehandlingen i sykehuset, og ut mot primærhelsetjeneste og andre samarbeidene sykehus. Denne stillingen gir deg en spennende mulighet til å være med på å prege utviklingen av de ulikefagområdene, både i avdelin...

 • Company HOLMESTRAND KOMMUNE HJEMMETJENESTER AVD HOLMESTRAND in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Har du lyst til å lede en spennende virksomhet i utvikling?Området Helse og velferd søker etter deg som vil være med på å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester i samskaping med brukere og faglig dyktige medarbeidere.Kommunen kan tilby en spennende virksomhetslederstilling ved én av 7 virksomheter i Helse og velferd. Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av om lag 150 årsverk fordelt på tre hjemmesykepleie avdelinger, omsorgsboliger, nattjeneste og praktisk bistand. Målsetningen for virksomheten er å legge til rette for at innbyggerne kan bo i eget hjem så lenge som mulig.Kommunens helse- og omsorgstjenester er i endring, og det arbeides nå med Helhetlig innsatstrapp, som skal gi brukerne «rett tjeneste, på ret...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF FÆRINGEN TERAPAUTISKE SAMFUNN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974547058 Stillingsident: 4397345687 Presentasjon av stillingen:Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor rusbehandling omfatter virksomheten Ruspoliklinikk og 5 døgnbaserte virksomheter.Rusavdelingen består av to seksjoner (Narvik og Tromsø). Russeksjon Tromsø består av 4 enheter;• Avrusing Tromsø med 10 døgnplasser• Rusbehandling Restart med 12 døgnplasser• Rusbehandling ung med 15 døgnplasser• RuspoliklinikkenVi har ledig fast 100 % stilling som enhetsleder ved Rusbehandling ung.Enheten er lokalisert i Tromsø, og har 15 døgnplasser for unge voksne med rus- og avhengighetslidelser. Behandlingen er gruppebasert, men tilpasses individuelt til den enkelte pasient. Det legges stor vekt på miljøterapeu...

 • Company VEGÅRSHEI KOMMUNE LEGEKONTORET in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Er du vår nye enhetsleder for helse og mestring?Vegårshei kommune2. gangs utlysning.Vegårshei kommune søker etter en strategisk, målrettet og tydelig leder som ønsker å bidra til videreutvikling av morgendagens helse- og omsorgstjenester, og som brenner for innovasjon og kvalitet i kommunal tjenesteutvikling.    Vi kan tilby en spennende stilling som leder for helse- og mestringsenheten i kommunen. Tjenestene i helse- og omsorgssektoren må hele tiden tilpasses befolkningens behov og vår nye leder får store muligheter til å påvirke denne utviklingen. Helse og mestring er organisert som en egen resultatenhet. Leder har totalansvar for drift av alle enhetens tjenester, og har støtte fra to seksjonsledere med fagansvar samt merkantil støtte. Enhetslederen inngår i kommunedirektørens ledergrupp...

 • Company VEGÅRSHEI KOMMUNE LEGEKONTORET in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 964 965 048 Stillingsident: 4382730532 Presentasjon av stillingen:gangs utlysning.Vegårshei kommune søker etter en strategisk, målrettet og tydelig leder som ønsker å bidra til videreutvikling av morgendagens helse- og omsorgstjenester, og som brenner for innovasjon og kvalitet i kommunal tjenesteutvikling.Vi kan tilby en spennende stilling som leder for helse- og mestringsenheten i kommunen. Tjenestene i helse- og omsorgssektoren må hele tiden tilpasses befolkningens behov og vår nye leder får store muligheter til å påvirke denne utviklingen.Helse og mestring er organisert som en egen resultatenhet. Leder har totalansvar for drift av alle enhetens tjenester, og har støtte fra to seksjonsledere med fagansvar samt merkantil støtte. Enhetslederen inngår i kommunedirektørens ledergru...

 • Company SØR-VARANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingen:Sør-Varanger kommune har ledig en spennende stilling som enhetsleder i Tjenesten for funksjonshemmede. Stillingen inngår i kommunalsjefens strategiske ledergruppe. Helse, omsorg og velferd er i en omorganiseringsprosess noe som kan medføre endringer i ansvarsområdet for denne stillingen.EnhetTjenesten for funksjonshemmede består p.t av tre avdelinger. Enheten gir tjenester i form av dagtilbud, avlastning og boligoppfølging til personer med ulike funksjonsnedsettelser.HovedarbeidsoppgaverEnhetsleder har et overordnet ansvar for saker innen sitt fagområde og har ansvar for å følge opp avdelingene med fokus på økonomi, fag, HMS, personal og administrasjon. Enhetsleder har direkte personalansvar for avdelingsleder...

 • Company FÆRDER KOMMUNE TJENESTEKONTORET in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Smidsrød helsehus består av 5 avdelinger med 16 pasienter i hver avdeling. Her tilbys korttid, langtid, rehabilitering og lindrende behandling. I tillegg til institusjonsplasser består helsehuset av et dagsenter, sentralkjøkken, legesenter med migrasjonshelsetjeneste, friskliv og mestring og Sjølyst eldresenter.Virksomhetsleder skal aktivt delta i planleggingen og utviklingen av helsehuset, og bidra til at helse og omsorg fungerer som en helhetlig virksomhet. Virksomhetsleder har en sentral rolle i organisering av sitt ansvarsområde, og stillingen utgjør en del av virksomhetsdirektørens ledergruppe.Vi søker deg som:har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerer løsningsorientert med stor arbeidskapasiteter beslutningsdyktig og med evne ti...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398625071 Presentasjon av stillingen:Anestesiavdelingen har ledig fast stilling som seksjonsleder for legene.Anestesiavdelingen ved Ahus har over 320 ansatte. Legeseksjonen består av 65 er leger, 24 av disse er LIS.Som seksjonsleder vil du ha driftsansvaret for 7 vaktlinjer for leger på flere lokasjoner på Nordbyhagen og på Gardermoen.Overlegene inngår i de ulike overlegevaktsjiktene avhengig av kompetanse og behov. Anestesiavdelingen er en stor avdeling med arbeid ved sentraloperasjon, postoperativ, intensivseksjon, smertepoliklinikk, dagkirurgisk senter og for anestesitjenester på Ahus Gardermoen. Det er knyttet to professorater til avdelingen. Du vil måtte påregne arbeid tilknyttet beredskapssituasjoner. Det forventes tett samarbeid med det andre seksjonslede...

 • Company HELSE- OG VELFERDSKONTOR LERKENDAL in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 986458611 Stillingsident: 4397744891 Presentasjon av stillingen:Ved Helse- og velferdskontor Lerkendal er det ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder.Helse- og velferdskontoret (HVK) er veien inn til kommunens helse og velferdstjenester for voksne. Vi tar tar beslutninger og fatter enkeltvedtak på vegne av kommunen om hvilke tjenester som skal innvilges. HVK er også kommunens koordinerende enhet.HVK Lerkendal har også en avdeling med byomfattende tjenester, denne består av to team. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) for voksne og Ressurssenter for hørsel og syn (RHS). PPT for voksne bistå personer som ønsker opplæring på grunnskole området og til elever på norskkurs som trenger særskilt tilrettelegging og gir systemveiledning til Trondheim voksenopplæringssenter. ...

 • Company LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE FONNA HF HAUGALAND DPS RUSPOLIKLINIKK in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Ruspoliklinikken ved Haugaland DPS startar frå hausten 2021 FACT-rusteam med 7 omliggande kommunar i opptaksområdet. Vi har fått prosjektmidler frå Statsforvaltaren til dette arbeidet..FACT er ein behandlingsmodell som skal gje behandlingstilbod og oppfølging til personar over 18 år med rusmiddelavhengigheit, ønske om behandling og stort funksjonsfall. Dette kan være mennesker som av ulike grunner er i behov av samansatte og samtidige tenester frå kommune og spesialisthelsetjeneste.For FACT -- team er ambulant verksemd ein sentral del av måten å arbeide på, teamet er tverrfagleg samansett. FACT - rus er eit 3-årig prosjekt, med mål om vidareføring og implementering i ordinær drift etter endt prosjektperiode.Vi søkjer nå etter teamleiar som vil vere med å utvikle FACT i Helse -- Fonna i tet...

 • Company SANDE BO- OG BEHANDLINGSSENTER in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Sande bo- og behandlingssenter trenger deg som ønsker å ta lederansvar!Vi søker etter en leder som er handlekraftig og har visjoner for en verdig alderdom. Sande bo- og behandlingssenter skal være et godt sted å bo!En av våre dyktige avdelingsledere slutter for å ta nye utfordringer. Vi søker derfor etter en ny avdelingsleder med ansvar for en av våre avdelinger for langtidsopphold. Avdelingen har 20 beboere og ca. 14 årsverk. Våre ledere er plassert i avdelingen for å kunne oppfølge vårt prinsipp om nærledelse og være synlig i avdelingen. Det skal gjennomføres en del endringer i tiden fremover i vårt sektor og det vil kreve nytenking og innsats hos alle ansatte. Blant annet skal Sande BBS blir en kompetansebase innenfor demensomsorgen. Derfor ønsker vi deg som er interessert i demensomsor...

 • Company DESETTUNET SYKEHJEM in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398567104 Presentasjon av stillingen:Vi søker vikar som avdelingsleder i demensomsorgen i Åmot kommune ved Deset-tunet sykehjem:100% svangerskapsvikariat som avdelingsleder. Oppstart i august/september 2021 vikariat med varighet t.o.m juli 2023.Har du ledererfaring - vil du bli med på å utvikle gode tjenester, heltidskultur og utvikle medarbeiderskap? Da er dette muligheten for deg!Vi søker avdelingsleder i vikariat som vil være ansvarlig for Deset-tunet sykehjem i Åmot kommune.Deset-tunet ligger idyllisk til langs Renaelva ved Deset, 25 km nord-øst for kommunesenteret og har 12 langtidsplasser og 1 utredningsplass.Deset-tunet er hovedsakelig en avdeling for personer med demens sykdom. Uteområdet har hage/tursti ned mot elvebredden, tilrettelagt for pasientgrupp...

 • Company ÅMOT KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398576586 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat som avdelingsleder for tjenester i hjemmet avdeling Osen i Åmot kommune:80 % svangerskapsvikariat som avdelingsleder. Oppstart i august/september 2021 vikariat med varighet t.o.m juni 2022.Har du ledererfaring - vil du bli med på å utvikle gode tjenester, heltidskultur og utvikle medarbeiderskap? Da er dette muligheten for deg!Vi søker avdelingsleder i vikariat som vil være ansvarlig for tjenester i hjemmet avdeling Osen i Åmot kommune.Osen ligger fire mil øst for kommunesenteret. Tjenester i hjemmet, avdeling Osen, har ansvar for bemannet omsorgsbolig med 20 leiligheter i sentrum av Osen samt tjenester i hjemmet i tilhørende område.Som avdelingsleder vil du få ansvar for å lede arbeid innen egen avdelin...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, ADMINISTRASJON OG SERVICE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 914330017 Stillingsident: 4397883102 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye avdelingssjef som har gode evner som leder og er tydelig på hvor vi skal?Som leder vil du ha et stort ansvar for å utvikle avdelingen i takt med endrede behov. En viktig oppgave for stillingen er å legge til rette for å ivareta eksisterende, nye og endrede oppgaver. Du har en evne til å gjennomføre til det beste for virksomheten og helheten. Du evner å lede og motivere medarbeidere til å utnytte sitt potensiale både som enkeltindivid og gruppe.Avdelingen er delt i to seksjoner. En seksjon har ansvar for sykehusets medisin tekniske utstyr og den andre har ansvar for behandlingshjelpemidler til hjemmeboende pasienter i Vestfold. Avdelingen forvalter over 9 000 utstyrsenheter på Sykehuset i Vestfold, i till...

 • Company HUMANA HELSE AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen virksomhetsområdene; Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barnevernsinstitusjoner, psykisk helse og rus, helse og omsorgstjenester og familiehjem og hjelpetiltak.Humana er en verdibasert virksomhet. Våre verdier glede, engasjement og ansvar er selskapets ledestjerner og er limet som binder oss sammen.Humanatjenestene i Norge er en del av Humana AB. Humana har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge, Danmark og Finland som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen «Alle har rett til et godt liv». Les mer om Humana på og Vil du jobbe i en virksomhet der du daglig bidrar til å gi andre mennesker et godt liv og der du tilbys en jobb med spennende ut...

 • Company KONGSBERG KOMMUNE MESTRINGSSENTERET in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Seksjon Kongsberghjelpa har en rekke tilbud og tjenester til innbyggere over 18 år med milde, moderate og alvorlige psykiske helseutfordringer/ rusavhengighet. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte, og benytter FIT i deler av tjenesten. Kongsberghjelpa inneholder ulike mestringskurs, Frisklivstilbud, Mestringssenter, Psykisk helse og rusteam, boliger med ulik grad av bemanning, FACT.Avdeling bolig psykisk helse består av to bofellesskap:Kragsgate: 12 leiligheter, fellesareal, personalbase, bemannet dag/ kveld.Landsgate: 5 leiligheter, personalbase, fellesareal og bemannet 24/7.20 årsverk er tilknyttet avdelingen, og medarbeiderne yter tjenester til beboere i henhold til enkeltvedtak.Avdeling bolig psykisk helse har ledig 100...

 • Company KONGSBERG KOMMUNE MESTRINGSSENTERET in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Seksjon Kongsberghjelpa har en rekke tilbud og tjenester til innbyggere over 18 år med milde, moderate og alvorlige psykiske helseutfordringer/ rusavhengighet. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte, og benytter FIT i deler av tjenesten. Kongsberghjelpa inneholder ulike mestringskurs, Frisklivstilbud, Mestringssenter, Psykisk helse og rusteam, boliger med ulik grad av bemanning, FACT.Avdeling bolig psykisk helse består av to bofellesskap:Kragsgate: 12 leiligheter, fellesareal, personalbase, bemannet dag/ kveld.Landsgate: 5 leiligheter, personalbase, fellesareal og bemannet 24/7.20 årsverk er tilknyttet avdelingen, og medarbeiderne yter tjenester til beboere i henhold til enkeltvedtak.Avdeling bolig psykisk helse har ledig 100...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - GRAVDAL in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404970688 Presentasjon av stillingen:Fra 09.08.21 har vi ledig et års vikariat som enhetsleder ved vår felles poliklinikk.Poliklinikken er organisert under kirurgisk klinikk i Nordlandssykehuset, men tar imot polikliniske pasienter innen mange ulike fagområder. Områdene fordeler seg på kreftpoliklinikk, kirurgisk poliklinikk og medisinsk poliklinikk.Vi er en del av Kirurgisk klinikk som består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst --endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, urologi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen. Klinikken har ca 800 ansatte fordelt på leger, ...

 • Company VESTBY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Vestby kommune/ resultatområde Helse og Livsmestring søker enhetsleder til 100% fast stilling ved Solerunden ambulante tjenester.Resultatområde Helse og Livsmestring (HLM) omfatter kommunale helse- og omsorgstjenester; helsesykepleier- og jordmortjenester, psykisk helse- og rustjenester, tjenester til personer med funksjonsnedsettelser, avlastningstiltak, dagtilbud, pårørendestøtte, kriseteamet, fysioterapitjenesten og barneverntjenesten. Resultatområdet yter tjenester til innbyggere gjennom hele livsløpet, og har i 2021 ha 145,9 årsverk fordelt på elleve enheter.Solerunden er en døgnbasert enhet med samlokalisering av boliger og tjenesteyting. Det gis individuelle helse- og omsorgstjenester etter Lov om pasient- og brukerrettigheter og Lov om helse- og omsorgstjenesten i kommunene, til pe...

 • Company DYRØY KOMMUNE SOSIALKONTOR in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Dyrøy kommune har ledig 100% fast stilling som helsesykepleier på helsestasjonen.Tiltredelse medio september, men tiltredelsestidspunkt kan tilpasses.KvalifikasjonskravKvalifikasjoner:Norsk offentlig godkjenning som helsesykepleierHelsesykepleierstudenter kan også søkeBeherske norsk språk skriftlig og muntligMå ha førerkort og bør disponere bilPolitiattest kreves av den som tilbys stillingenPersonlige egenskaper:Selvstendig, fleksibel og god på teamarbeidViser gode relasjonelle ferdigheterDyktig på å formidle og motivereInteressert i å videreutvikle tjenestetilbudetPersonlig egnethet vektleggesVi forutsetter at lokale rutiner for dokumentasjon av helsehjelp etterleves i henhold til faglige og formelle kravOm stillingenHelsesykepleier jobber forebyggende og helsefremmende med barn, unge og ...

 • Company UNICARE BO & OMSORG AS AVD BPA in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405763861 Presentasjon av stillingen:Unicare BPA leverer Brukerstyrt Personlig Assistanse i en rekke av landets kommuner. Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en ordning for mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser, som har behov for bistand i hverdagen. Gjennom praktisk bistand og personlig assistanse er et av målene med ordningen å gi personer med funksjonsnedsettelser muligheten til å leve ett fritt, aktivt og selvstendig liv -- med muligheter! I BPA-ordningen er det personen med funksjonsnedsettelse som selv er arbeidsleder for sine assistenter.Vi søker en dyktig teamleder til vårt BPA-lederteam!Som teamleder har du ansvaret for å bistå arbeidsleder med de administrative oppgavene i den daglige driften av BPA-ordningen. Du vil være dine arbe...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4397441181 Presentasjon av stillingen:Spennende og strategisk viktig lederstillingVi søker en engasjert og samlende, dedikert og tydelig avdelingsleder som har evne til å lede fagpersoner fra ulike profesjoner, og som kan bidra til å utvikle forskningsstøttefunksjonene i det nord-norske universitetssykehuset, UNN.Forsknings- og utdanningssenteret i UNN er stabsenhet for forskning, utdanning og strategi. Senteret ledes av forsknings- og utdanningssjefen og har en tverrfaglig stab lokalisert ved UNN Breivika. Klinisk forskningsavdeling er en av to avdelinger i senteret.ArbeidsoppgaverForskning er en av foretakets fire hovedoppgaver. Klinisk forskningsavdeling er forskningsstøtteavdelingen i UNN. Avdelingen har ca. 30 ansatte som bistår UNN og de øvrige enhe...

 • Company JOBBSYS.NO AS in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Vi skal stykre satsingen vår på tiltak som omfatter hjemmeresperatorerVi søker deg med erfaring frå ledelse og helse, deg som har et ønske om å fortsette å utvikle satsingen vår som god og attraktiv arbeidsplass for våre tilsatte og som kvalitativt og omsorgsfulle indiviretta tilbud til tjenestemottakere.Tiltakene har omlag 40 årsverk fordelt på 3 ulike lokasjoner i fylket.Vi søker deg med høy integritet, gjennomføringskraft og evnet til å utvikle.Avdelingsleder i ECURA er opptatt av våre kjerneverdier Endring, omsorg, utvikling, respekt og ansvarlighet.Avdelingslederene våre ser og behandler mennesker med respekt og ydmykhet, men også være tydelig og rettferdig.Personlig egnethet tillegges stor vekt.Avdelingslederen inngår i ledergruppen til Regionasvarlig, samarbeider tett med fagkonsule...

 • Company AHUS KJELLER BARN- OG UNGDOMSPSYKIATRI in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402723495 Presentasjon av stillingen:BUP Nedre Romerike utvider overlegegruppen og søker sin sjette psykiaterAvdeling BUP består av 8 seksjoner; de 6 poliklinikkene på Grorud, Nedre Romerike, Øvre Romerike, Furuset, Follo og Kongsvinger, samt de to døgnenhetene Ungdomspsykiatrisk Klinikk (UK) og Bråten behandlingssenter.BUP Nedre Romerike er lokalisert på Åråsen stadion og har 68 ansatte hvorav det er 5 overleger og 5 LIS. Vi er en kompetent klinikk med mange spesialister, 14 psykologspesialister, 8 spesialister i klinisk pedagogikk og 7 kliniske sosionomer.Vi ivaretar det polikliniske tilbudet i spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helsevern. Vårt opptaksområde består av kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Aurskog-Høland.Vi søke...

 • Company AHUS KONGSVINGER VOKSENPSYKIATRI DPS in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Kongsvinger har ledig stilling som seksjonsleder.Stillingen er underlagt avdelingsleder og deltar i DPS sin ledergruppe og har et selvstendig lederansvar for poliklinikkens drift.Poliklinikken har omkring 30 fulltidsstillinger og er organisert i ulike team: ambulant akutteam, voksenpsykiatriske team, team for gruppebehandling, psykose og tillegg også et nevroteam.ArbeidsoppgaverTotalansvar for seksjonens drift og utvikling, herunder ledelse, fag, økonomi, forbedringsarbeid og internkontrollUtvikle et nært samarbeid med andre avdelinger og seksjoner innen divisjonen og kommunal helsetjenestePersonalansvar for ansatte ved poliklinikken, herunder også seksjonens legerDrive seksjonen i overensstemmelse med gjeldende lovverk le...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK LABORATORIER/RADIOLOGI - ÅLESUND in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405603814 Presentasjon av stillingen:Avdeling for radiologi Ålesund og Volda er ei av fem avdelingar i Klinikk for diagnostikk som i tillegg til bildediagnostikk omfattar alle område innan laboratoriefaga. Klinikken har einingar på alle fire sjukehusa i fylket. Seksjon for radiologi i Ålesund tilbyr tenester innan konvensjonell røntgen, mammografi, intervensjon, MR, CT, UL og nukleærmedisinsk tilbod. Seksjonen har nær 60 stillingshjemlar som består av radiografar, bioingeniørar, sekretærar/helsesekretærar og fysikerar. Vi har mykje spennande på gang, mellom anna oppstart av eit nytt diagnostisk tilbod med PET/CT ultimo 2021. Seksjonsleiar blir ein viktig ressurs i utvikling av det bildediagnostiske tilbodet i Møre og Romsdal.Har du ønskje og ambisjon om å bli le...

 • Company ORKLAND KOMMUNE ORKDAL HELSETUN in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vår korttidsavdeling trenger ny leder. Er det deg?Er du faglig dyktig og engasjert? Ønsker du å skape en god hverdag for eldre? Liker du å motivere andre til å gjøre en god jobb? Er du tydelig, kreativ, engasjert og har godt humør? Da vil vi gjerne arbeide sammen med deg!Korttidsavdelingen ligger på Orkdal helsetun. Den har plass til 20 pasienter, som alle har et pleie- og omsorgsbehov. Avdelingen har beboere fra hele Orkland kommune.Avdelingsleder deltar i virksomhetens ledergruppe.Arbeidsoppgaver:Ansvar for fag, drift og økonomi i avdelingen.Personalansvar for cirka 20 årsverk.Ansvar for å utvikle tilbudet ut fra pasientgruppens behov.Kvalifikasjoner:Norsk autorisasjon som sykepleier.Lederutdanning og/eller ledererfaring.Relevant erfar...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 975326209 Stillingsident: 4399374167 Presentasjon av stillingen:Psykiatrisk sykehusavdeling har ledig fast 100 % stilling som overlege i spiseforstyrrelsespoliklinikken.Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Avdelingen består av: Psykiatrisk sikkerhetspost og langtidspost som er lokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner for kognitiv svikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som er lokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg.Spiseforstyrrelsespoliklinikk jobber med mennesker rammet av en alvorlig spiseforstyrrelse. Poliklinikken tilbyr spesialisert utredning og polikli...

 • Company ASKER KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUS in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402932278 Presentasjon av stillingen:Virksomheten Psykisk helse og rustjenester gir tjenester til personer over 18 år, med psykisk helse- og/eller rusutfordringer av kort eller lang varighet, og behandling av begynnende og milde psykiske helse- og rusproblemerVirksomheten gir et variert tjenestetilbud avhengig av hva den enkelte trenger for å mestre hverdagen og bli mest mulig selvhjulpen. Dette kan omfatte råd og veiledning, kurs, behandling, praktisk hjelp, ambulant oppfølging, omsorgsbolig og forskjellige aktivitetstilbudVirksomheten har ansvar for henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.Virksomheten organiserer og leder kommunens psykososiale kriseteam og i tillegg kommunens Evakuerte- og pårørendesenter, i krisesituasjonerVi er en virksomhet i...

 • Company ASKER KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUS in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402935278 Presentasjon av stillingen:Virksomheten Psykisk helse og rustjenester gir tjenester til personer over 18 år, med psykisk helse- og/eller rusutfordringer av kort eller lang varighet, og behandling av begynnende og milde psykiske helse- og rusproblemerVirksomheten gir et variert tjenestetilbud avhengig av hva den enkelte trenger for å mestre hverdagen og bli mest mulig selvhjulpen. Dette kan omfatte råd og veiledning, kurs, behandling, praktisk hjelp, ambulant oppfølging, omsorgsbolig og forskjellige aktivitetstilbudVirksomheten har ansvar for henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.Virksomheten organiserer og leder kommunens psykososiale kriseteam og i tillegg kommunens Evakuerte- og pårørendesenter, i krisesituasjonerVi er en virksomhet i...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: 974795515 Stillingsident: 4399331330 Presentasjon av stillingen:Helgelandssykehuset Mo i Rana søker deg som er autorisert sykepleier til fast stilling som avdelingsleder ved akuttmottaket. Tiltredelse 1. august 2021, eller etter avtale.Helgelandssykehuset Mo i Rana har til sammen ca. 500 årsverk og gir primært et tilbud til 34 000 innbyggere. I tillegg har Helgelandssykehuset Mo i Rana Helgelandsfunksjonen for ortopedisk kirurgi for befolkningen på hele Helgeland, ca 78 000 innbyggere.Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, ...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL STOVNER in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4388112280 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å utvikle og løfte faglig kompetanse hos oss?Bydel Stovner ser nå etter en ny assisterende Seksjonsleder til Stigenga omsorgsbolig og dagsenter. Stigenga gir tilbud til fysisk funksjonshemmede og personer med utviklingshemming med store bistandsbehov. Stigenga ligger vakkert til 5 minutt fra Høybråten togstasjon.Stigenga består av 20 leiligheter og et dagsenter. Boligen har 38 årsverk, har et sterkt faglig miljø med 9 høyskolestillinger (vernepleier, sykepleier, fysio- og ergoterapeut. I direkte tilknytning til boligene er det etablert tjenester som omfatter hjemmesykepleie, miljøarbeid, praktisk bistand, ergoterapi, fysioterapi og nattjeneste.Stigenga er en del av seksjon for heldøgnstjenester og avlastning s...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396593318 Presentasjon av stillingen:Ønskjer du ein spennande leiarjobb? Då har vi ledig stilling som seksjonsleiar til deg!Vi søkjer etter ein positiv, engasjert og dyktig leiar til fast stilling som seksjonsleiar for Seksjon for dialyse og nyrepoliklinikk i Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. I samband med nytt fellessykehus (SNR) vil det vere dialyse einingar både ved SNR Hjelset og SNR Kristiansund. Seksjonsleiar er administrativt og fagleg underlagt avdelingssjef, og inngår i avdelinga si leiargruppe. Det er godt samarbeid mellom seksjonsleiarane på tvers i avdelinga.Til seksjon for dialyse kjem pasientar med kronisk nyresvikt som har behov for dialysebehandling. Vi har åpent 6 dagar i veka - mandag til laurdag, med aftenvakt på mandagar.Visste du dette om Kris...

 • Company RANA KOMMUNE LIENGBAKKEN BOFELLESSKAP in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgssektoren. Avdelingen yter blant annet tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.Ved Liengbakken bofellesskap er det ledig100% fast stiling som avdelingsleder, fra 01.09.2021.Tiltredelse etter avtaleStillingen er direkte underlagt seksjonsleder for boligtjenester og krisesenter.Liengbakken bofelleskap er en døgnbemannet bolig for mennesker med rusavhengighet og fysiske eller psykiske følgeskader.Arbeidsoppgaver:Avdelingsleder vil inngå i ukentlige møter med de øvrige virksomhetene i seksjonen. Avdelingsleder vil ha det daglige ansvaret for å følge opp personalarbeid, økonomi og faglig utvikling ved enheten. Feltet er stadi...

 • Company ORKLAND KOMMUNE BOLIGKONTOR in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org.nr.:921 233 418 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Arbeidsoppgaver:Stillingen er en lederstilling i rehabiliteringsteamet vårt. Dette teamet jobber med tjenester til brukere med alvorlige, langvarige og sammensatte utfordringer, både med psykiske helseutfordringer og rusutfordringer. Dette inkluderer oppfølgingstjenester og aktivitetstilbud. Teamet har 12 ansatte.Innholdet i stillingen er todelt, 50 % administrative oppgaver og fagledelse 50 % klinisk arbeid med tjenester til våre brukere.Avdelingsleder tilhører lederteamet i enheten sammen med leder for omsogsboligen Litjgårdsveien, og leder for behandlingsteamet, samt enhetsleder. Lederteamet deler utfordringsbildet i enheten, og samarbeider om å løse oppgavene våre.Samarbeid med våre samarbeidspartnere.Veiledning, både av a...

 • Company MÅLSELV HELSETUN in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Sollitind/Vassbruna er en sykehjemsavdeling med 10 korttidsplasser (inkl. 2 ØHD-senger) og 10 ordinære langtidsplasser. Her jobber en gjeng med engasjerte, dedikerte og utviklingslystne ansatte som ser frem til å jobbe sammen med sin nye avdelingsleder. Avdelingen jobber tett sammen legetjenesten, fysioterapitjenesten, hjemmetjenesten og ulike frivillige organisasjoner. Vi har et klart tverrfaglig fokus og skal ha en forløpstankegang i alt vi foretar oss sammen med pasient, pårørende og andre samarbeidsparter. Du vil bli en del av ledergruppen i PRO Nedre, sammen med de andre avdelingslederne og enhetsleder.Ledig 100% stilling som avdelingsleder ved avdeling Sollitind/Vassbruna på Målselv Helsetun.Vi ønsker at vår nye avdelingsleder kan ...

 • Company TROMSØ KOMMUNE SENTRUM HJEMMETJENESTE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4365276307 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye avdelingsleder ?Sentrum hjemmetjeneste har ledig 100 % stilling som avdelingsleder fra 1. September 2021. Vi søker etter sykepleier med lederkompetanse.Er du samlende og engasjerende, med evne til å skape tillit, stolthet og gode resultater? Har du en brennende interesse for faget, samt evner til å videreutvikle et godt tverrfaglige team? Vi søker etter en faglig dyktig leder som vil være med å utvikle fremtidens hjemmetjenester. Stillingen er en dagstilling med 37,5 t/uke med fleksitidsavtale.Heracleum bo- og servicesenter har 64 omsorgsboliger fordelt på to avdelinger (Heracleum Nord og Heracleum Sør) og er lokalisert i sentrum av Tromsø. I bygget finner du Heracleum seniorsenter med kafé, dagsentertilbud og f...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4402688825 Presentasjon av stillingen:Bemanningspool er en seksjon med sykepleiere, helsefagarbeidere og jordmødre som jobber ved tre til fem fagområder på Ahus. Vi tilbyr kompetente medarbeidere som kan dekke inn for fravær og økt behov for bemanning på kort varsel. I tillegg har vi utdanningsstillinger for sykepleiere som tar videreutdanning, samthelgestillinger for faglært personell.Seksjonen ble opprettet i 2018 og har vokst seg stor på kort tid. I dag samarbeider vi med medisinsk divisjon inkl akuttområdene, kirurgisk divisjon, psykisk helsevern, ortopedisk klinikk og kvinneklinikken. I tillegg har vi et samarbeid med overvåkningsavdelingene og intensivavdelingen i forbindelse med utdanningsstillingene. Det er planlagt en stor vekst av Bemanningspool...

 • Company BREMANGER SJUKEHEIM in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: 959 318 166 Stillingsident: 4404764352 Presentasjon av stillingen:Er du den vi ser etter?Vi ser etter ein sjølvstendig og serviceinnstilt medarbeidar som kommuniserer og samarbeider godt.Bremanger sjukeheim har ledig vikariat som fagleiar i 100 % stilling i perioden 01.07.21 til 01.07.22, med moglegheit for fast tilsetjing. Dette er ei dagarbeidsstilling med 37.5 timar arbeidsveke.ArbeidsoppgåverKvardagen hos oss er variert, kor du lærer mykje på kort tid. Bremanger sjukeheim har 35 bueiningar, fordelt på 3 avdelingar. Den eine avdelinga er spesielt tilrettelagt for demente, og ein har og eit lindrande rom.Fagleiaren har tett samarbeid med driftssjef og andre tilsette i kommunen. Fagleiar har det daglege faglege ansvaret for drifta ved Bremanger sjukeheim, der ein skal støtte og h...

 • Company HELSE BERGEN HF REHABILITERINGSKLINIKKEN in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: 983 974 724 Stillingsident: 4390685149 Presentasjon av stillingen:Vil du vere med på laget? Styrking av habiliteringstilbodet til pasientar med medfødde funsjonsnedsettingar.Habiliteringsavdelinga for vaksne (HAVO) søkjer overlege nevrolog i 100% fast stilling.Avdelinga er ein del av ReHabiliteringsklinikken, som i tillegg består av Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) og Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Avdelingane er i dag på ulike lokalisasjonar. Det er planlagd innflytting i felles bygg på Nordås i 2024.Habilitering for vaksne er retta mot personar over 18 år med medfødd eller tidleg erverva funksjonsnedsetting. Fagfeltet er spennande og variert og grensar opp mot ulike spesialitetar. Pasientgruppa i HAVO har ofte samansette kog...

 • Company STATSFORVALTAREN I VESTLAND AVD LEIKANGER in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Om stillingaHelse-, sosial og barnevernsavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland har ledig fast stilling frå snarast.Avdelinga har ulike rådgjevings- og forvaltningsoppgåver og fører tilsyn med barneverns-, helse-, omsorg- og sosialtenestene. Avdelinga har brei kontakt med kommunar, spesialisthelstenester og nasjonale styresmakter. Vi behandlar enkeltsaker og fører tilsyn med kommunar, helseføretak og institusjonar, gir råd og rettleiing og medverkar til gjennomføring av nasjonale mål.Fylkeslegen/avdelingsdirektøren leier avdelinga som har tilsette med kompetanse innan barnevern, sosial- og helsefag, rettsvitskap, pedagogikk, samfunnsfag og administrasjonAvdelinga har tre seksjonar og tilsette på Leikanger og i Bergen. Stillinga er knytt til seksjon for kommunehelse og -omsorg, ved kontor...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401101893 Presentasjon av stillingen:Er du klar for nye utfordringer som leder av en seksjon i utvikling?Vår mangeårige seksjonsleder ønsker seg tilbake til klinisk arbeid og vi har derfor ledig en 100% fast stilling som seksjonsleder.Hjertemedisinsk avdeling Ahus har betydelig aktivitet og utreder og behandler de fleste kardiologiske tilstander. Avdelingen består av 7 seksjoner ved Nbh med Hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 14 senger), stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole. I tillegg PM/ICD -virksomhet, spesialisert ekkokardiografi, høyresidig hjertekateterisering og seksjon for invasiv kardiologi. Avdelingen betjener en brystsmerteenhet organisert under Akuttmottaket. Det er...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Om enhetenEnhet Familiesentral ligger organisatorisk plassert i seksjon Livsmestring, og består av avdelingene; , Helsestasjon , Skolehelsetjenste med HFU og forebyggende avdeling famile og ungdomshjelpen.  Avdelingene skal virkeliggjøre Oppvekst sine visjoner om at barn og familier som trenger ekstra bistand får dette tidligst mulig, slik at de blir i stand til å mestre livet sitt mest mulig på egen hånd. Barn og unge skal oppleve inkluderende fellesskap som fremmer helse, trygghet, trivsel og læring.Stillingen er plassert ved Skolehelsetjensten som inneholder et tverrfaglig helsefremmende og forebyggende tilbud til barn og unge i skole og HFU. Tjenesten gir tilbud om undervisning i klasser, grupper og enkeltsamtaler og oppfølging knyttet til foreldre og barns fysiske og psykososiale utvi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health service managers Edit filters