Jobmonitor. Search results for Health service managers

197 Jobs found

Used filters:
 • Health service managersx
Displaying 1-50 of 197 results.
 • Company HAMNA DAGSENTER in Other
  30.09.2022

  Avdeling Bu og Habilitering består av samlokaliserte bustadar, avlastning, barnebustad og aktivitetssenter for personar med utviklingshemming. Hamna dagsenter er eit interkommunalt tilbod mellom Volda og Ørsta kommune. Senteret er eit tilrettelagt arbeids- og aktiviseringstilbod for personar med psykisk utviklingshemming.Seksjonsleiarstillinga har dagarbeidstid der ein kombinerer direkte tenesteyting med leiing og administrative oppgåver. På denne arbeidsplassen får ein jobbe tverrfagleg og sjølvstendig med mange spanande utfordringar ilag med engasjerte og kompetente medarbeidarar. ArbeidsoppgåverAnsvar for den daglege drifta i seksjonenPersonalansvarMedansvar for budsjett og økonomiVere ein pådrivar i utvikling- og endringsprosessarVere ein tydeleg leiar som kan stå i utfordringar og som...

 • Company OSLO AKUTTEN AS in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TRONDHEIM KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vil du ha en av Trondheim kommunes viktigste lederjobber?Bo- og aktivitetstilbudene har ledig ti faste 100 prosent stillinger som avdelingsleder.Bo- og aktivitetstilbudene skal styrke fag- og personalledelsen i tjenestene og ansetter ti nye avdelingsledere. Vil du være med å styrke laget vårt, utvikle tjenestene og skape mening sammen med våre tjenestemottakere, samarbeidspartnere og dyktige medarbeidere? Bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim gir tjenester til mennesker over 18 år, med ulike typer funksjonsnedsettelser. Dette kan for eksempel være en utviklingshemming eller en utviklingsforstyrrelse. Vi jobber for at de som får tjenester fra oss, skal få den hjelpen de trenger for at de skal oppleve god livskvalitet og leve livet sitt så selvstendig som mulig.“Jeg skulle ønske jeg kunne b...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Har du lyst til å utvikle deg i en spennende stilling som seksjonsleder ved Barne- og ungdomsposten?Levanger har rundt 20.000 innbyggere og er en av 23 kommuner i nedslagsfeltet til Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag (HNT).Levanger ligger omtrent 80 km nord for Trondheim og 50 km fra Værnes Lufthavn. Flytiden Værnes-Gardermoen er 1 time.Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.  Klinikk for kvinne, barn og familie - KBF, er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinne, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det enkelt å gi et helhetlig tilbud til pasientgruppen. Avde...

 • Company SONGDALSTUNET OMSORGSSENTER in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du en autorisert sykepleier som liker å spille på lag med andre, ha ting på stell, er på hugget, og har en lederspire i deg?  Nå søker vi ny avdelingsleder for Songdalstunet omsorgssentre.Vi søker deg som er en positiv lagspiller, har et engasjement for gode omsorgstjenester, og som gjerne kan tilføre oss ny og spennende kunnskap. Du vil bli en del av vårt lederteam, som sammen vil få en viktig rolle med å videreutvikle fremtidens omsorgstjenester. Songdalstunet består av en korttidsavdeling med 10 plasser, en langtidsavdeling med 23 plasser, en nattjeneste og 29 omsorgsboliger.Vi vektlegger et tett samarbeid mellom Omsorgssentret og Omsorgsboligene.  ArbeidsoppgaverAvdelingsleder er delegert faglig-, personal- og økonomisk ansvar for sitt område, og rapporterer til enhetsleder. Stillin...

 • Company LURØY KOMMUNE HELSESEKTOR in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vil du være med på laget i en av Norges mest veldrevne kommuner? Lurøy kommune havnet på 2.plass i Agenda Kaupangs kommuneindeks blant de best styrte kommunene i Norge. Kommunen har satset stort på omsorgsutbygging med 15 nye omsorgsboliger spredt rundt i kommunen. Disse skal etter hvert tas i bruk for å møte fremtidens økende omsorgsutfordringer. Kommunalområdet Helse, sosial og omsorg (HSO) er i dag delt inn i 6 avdelinger. Ytre omsorgsdistrikt, som en av avdelingene dekker Lovund og Sleneset.  Tjenestemottakerne har vedtak på hjemmesykepleie og praktisk bistand. Tjenestene gis til beboere bosatt i omsorgssentrene og til hjemmeboende utenfor omsorgssentret. Ved behov og ledighet gis korttidsplass og/eller avlastning i begge omsorgssentrene. Avdelingen har til sammen ca 15 årsverk beståen...

 • Company QUALITY HEALTH CARE AS in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For vår kunde søker vi nå etter en teamleder til en av deres klinikker i Oslo. Behovet er i en 100% stilling mandag-fredag kl. 8-16.Kan være behov for merarbeid eller noe kveld/helgearbeid i perioder. Som en unik mulighet kan vi tilby gratis bolig i en av våre leiligheter sentralt i Oslo mot at man jobber i en 100% stilling for oss i avtalt periode.Arbeidsoppgaver:Resepsjonsarbeid, telefon, ta imot pasienter, timebooking, assistere tannlegen, sterilisering av utstyr og forefallende arbeidElektronisk dokumentasjon i OPUSVære klinikken sitt ansikt utadLede teamet og ha ansvar for opplæringEtablering av gode rutinerHa en generell oversikt over klinikkenOppfølging av tildelte arbeidsoppgaver til de ansatteBestilling av varerSørge for god oppfølging av pasienteneSe til at det er en god arbeidsf...

 • Company ORKLAND KOMMUNE ORKDALSTORGET in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Bo- og miljø søker etter en dyktig og ansvarsbevisst avdelingsleder til fast stilling ved Myrantunet. Vi ser etter deg som har ledererfaring, er brukerorientert og kvalitetsbevisst, og som ønsker å være med å videreutvikle tjenestetilbudet i Orkland kommune.Myrantunet i Lensvik er boliger med et tilbud om heldøgns pleie og omsorgstjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og behov for bistand bosatt i bofellesskap/omsorgsbolig. Avdelingen har til sammen ca 20 årsverk. I tillegg har avdelingsleder ansvar for driften ved dagsenter lokalisert i Lensvik.Myrantunet består av:Boform I har 8 boenheter, der en er avlastningsleilighetBoform II har 4 boenheterOmsorgsbase Myrantunet har 2 boenheterDagsenterBo og miljøtjenesten består av om lag 200 ansatte og yter tjenester til personer med kogn...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF ADM OG FELLESTJENESTER SKIEN in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Sykehuset Telemark HF har besluttet å starte et traineeprogram for sykepleiere fra juni2023. Vi søker nå en dedikert programleder som får i oppgave å drifte ogvidereutvikle traineeprogrammet. Vi ønsker å gi deg en viktig og sentral rolleallerede i oppstart av programmet, hvor du sammen med dyktige kollegaer vedSykehuset Telemark skal utarbeide et innholdsrikt traineeprogram. Du vil ogsådelta i rekruttering av traineesykepleiere og få et overordnet faglig ansvarfor disse i traineeperioden.Stillingen vil også innebære prosjektarbeid knyttet til sykehusets opplæringsmodellfor lærlinger innen helsearbeiderfaget og oppgaveglidning mellom sykepleiere oghelsefagarbeidere. I tillegg lede et arbeid med å vurdere «en vei inn»for helsepersonell til Sykehuset Telemark HF. Satsningene er en del avsykeh...

 • Company GRIMSTAD KOMMUNE HELSETJENESTEN in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Grimstad kommune har ledig 100% stilling som avdelingsleder for helsetjenesten. Helsetjenesten består av legetjenesten og miljørettet helsevern. Stillingen er plassert på Dømmesmoen.Som avdelingsleder vil du ha ansvar for administrativ personalmessig ledelse av legetjenesten i tett samarbeid med kommuneoverlegen. Legetjenesten består av kommuneoverlegene, sykehjemslegene og fastlegene. Legetjenesten består av 25 fastlegestillinger og 2 LIS1 stillinger fordelt på 5 legesentre. 2 av disse er drevet av kommunen. Du vil også få ansvaret for saksbehandling innen Miljørettet helsevern i tett samarbeid med kommuneoverlegen. Miljørettet helsevern dekker mange fagområder slik som godkjenning og tilsyn i skoler og barnehager, klagebehandling, rådgivning, behandling av forespørsler og generelt tilsy...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker deg som er opptatt av ledelse, er pådriver for gode resultater for pasienter og pårørende, samt et godt og utviklendearbeidsmiljø for ansatte. Du må trives i et hektisk miljø, hvor ivaretagelse av faglig forsvarlig drift og aktivitet skal kombineres med oppfølging av dineansatte. Avdeling BIGH består av fire fagseksjoner med tilhørende sengeposter.Poliklinikkaktivitet er lagt under Avdeling for fordøyelse- og nyresykdommer, men du vil ha ansvar for at organisering avpoliklinikkdrift innen eget fagområde ivaretas. Som seksjonsleder vil du delta i avdelingens avdelingslederteam.Litt om seksjon for hormonsykdommer:Seksjonen samarbeider tett med seksjon for blodsykdommer, og har én sengeplass for pasient i sengeposten for blodsykdommer. Seksjonen ivaretar alle typer endokrine sykdomm...

 • Company LINDESNES KOMMUNE TJENESTETILDELING VELFERD in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker etter en prosjektleder i 100% stilling som ønsker å være med på å skape fremtidens helse- og omsorgstjenester. Prosjektperioden varer i 18 måneder, med mulighet for forlengelse.Demografiske endringer medfører at flere innbyggere vil ha behov for helse- og omsorgstjenester. Samtidig vil det være en nedgang i tilgjengelig helsepersonell, noe som betyr at det er behov for omstilling av tjenestene. Vi må utvikle nye arbeidsformer og endringer i ansvars- og oppgavefordeling mellom de ulike fagkompetansene. Stillingen vil bli organisatorisk plassert i avdeling for utvikling og støttetjenester. Avdelingen jobber sammen med alle enhetene i Velferd innenfor områdene tjenesteutvikling og innovasjonsprosjekter, fag- og kompetanseutvikling, merkantile oppgaver og støttefunksjoner, systemansva...

 • Company NORDRE FOLLO KOMMUNE RUS OG PSYKISK HELSE STRANDLIVEIEN in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker en strukturert, dyktig og fleksibel person som trives med å arbeide selvstendig med fagutvikling, velferdsteknologi, internkontroll og undervisning.I denne stillingen vil du få anledning til å delta i et stort spennende, inkluderende og utviklende fagmiljø, med mulighet for faglig og personlig utvikling. Tjenesteområdet Psykisk helse og rus består i dag av tre virksomheter og åtte ulike avdelinger. Det kan bil endringer i organiseringen.Vi organiserer tjenestetilbudet ut fra forløpstenkningen som skisseres i veilederen Sammen om mestring, og vi forventer at tjenestene vil bli tilpasset i forbindelse med utviklingen av «pakkeforløp». Vi er opptatt av brukermedvirkning og Recovery-tanken og er godt i gang med å innføre FIT (feedback-informerte tjenester). Det gjør vi fordi vi ønsker...

 • Company BØMLO KOMMUNE HABILITERINGSTENESTA in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Habiliteringstenesta i Bømlo kommune gjev tilbod til personar med utviklingshemming som har behov for omfattande og langvarige tenester. Me har for tida 128 årsverk som yt heildøgns tenester til personar i 9 burettslag, samt dagtilbod. Stillinga innehar både administrativt arbeid og miljøarbeid kvar 3. helg.ArbeidsoppgåverAnsvar for å yta tenester etter gjeldande lovverk. Utarbeide, setje i verk og evaluere tiltak og prosedyrar kring enkeltbrukarar og fagleg rettleiing av medarbeidarar med fokus på målretta miljøarbeidYta praktisk bistand og rettleiing i daglege gjeremål, samt legge til rette for miljø som gjev høve til god livskvalitet og personleg vekst hjå den einskilde brukarPersonalansvar og aktiv oppfølging av kommunen sin arbeidsgjevar-, løns- og personalpolitikk...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling søker ny medarbeider i stilling som enhetsleder ved Nevro-, hud- og revmatologisk sengepost.Enhetsleder er ansvarlig for utvikling og drift av sengeposten, og jobber tett med seksjonsleder og fagutviklingssykepleier. Ressurskoordinator bistår arbeidet med vaktbok og kalenderplan. I hverdagen er det tett samarbeid med enhetsledere på Nevro-, hud- og revmatologisk dagenhet og poliklinikk.  Sengeposten består av tre fagområder med totalt 15 senger:hudnevrologirevmatologiNærmeste leder for enhetsleder vil være seksjonsleder.ArbeidsoppgaverDaglig drift av sengepostAnsvar for turnusplanleggingAnsvar for personal, drift og økonomiTett samarbeid med hud og revmatologisk poliklinikk/dagenhetKontinuerlig forbedringNye oppgaver må påregnesKvalifikasjonerSøkere m...

 • Company BEIARN KOMMUNE KULTURSJEFEN in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  De viktigste ansvarsområder vil være å:Sikre nødvendig og god individuell helsehjelp.Legge til rette for at folk med omsorgsbehov får bo i egen bolig lengst mulig.Utvikle og sikre helsefremmende og forebyggende arbeid.Bidra til økonomisk trygghet og ivareta tjenesteområdets sentrale rolle i det overordnede samfunnsperspektivet, og bidra til at kommuneplanens målsetting om gode og trygge helse- og omsorgstjenester oppfylles.Inspirere til og være pådriver for å videreutvikle tjenesteområdets tjenestetilbud, også ved å legge til rette for at man tar i bruk nye teknologiske løsninger.Særskilt fokus på å profesjonalisere tjenesteområdet til å balansere god kvalitet på tjenestene innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.Legge til rette for god samhandling, gjennom dialog med interne og eksterne ...

 • Company SILJAN KOMMUNE HELSESTASJONSTJEN in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Siljan kommune søker fagleder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten  i 100% stilling.Siljan kommune er en liten kommune der man får god oversikt over kommunens tjenestetilbud, og hvor samarbeidet med øvrige ansatte er preget av en uformell og hyggelig tone.Helsestasjon- skolehelsetjenesten i Siljan har som målsetting å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse, forebygge sykdom, skade eller lyte og bidra til trygge oppvekstsvilkår.Stillingen er organisatorisk underlagt avdeling for helse, med leder for forebyggende tjenester som nærmeste leder. Avdeling helse består av helsestasjon/skolehelsetjenesten, psykisk helse/rusforebyggende arbeid, legekontor med 2 fastlegehjemler og 1 kommuneoverlege, fysioterapi og ergoterapitjenesten med kommunale og privatpraktiserende fysioter...

 • Company KONGSBERG DIGITAL AS AVD STAVANGER in Other
  27.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE FØRDE HF AMBULANSETENESTER FØRDE in Other
  26.09.2022 Updated on: 26.09.2022

  Seksjonsleiar for Vaksenhablitering Psykiatrisk klinikk, Helse FørdeVi har ledig fast stilling frå 01.11.2022 som seksjonsleiar for vaksenhabilitering.  Vaksenhabilitering har 7 fagstillingar som jobbar med menneske med utviklingshemming, autismespekterforstyrring og samansatte vanskar som atferdsproblem/ psykiske helsevanskar. Vi jobbar både ambulant i tiltaka til brukarane og poliklinisk. Seksjonsleiar har tett samarbeid innover i spesialisthelsetenesta, kommunale helse og omsorgstenester og med pårørande. Tenesta dekkjer heile Helse Førde sitt område. Arbeidsoppgåver Einskapleg leiing etter vedtekne mål og strategiar for seksjonen, med fag-, personal og økonomiansvar, og i samsvar med Helse Førde sine prinsipp for leiingPlanlegge og vidareutvikle organisering og behandlingstilbod i sams...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVD BUP HARSTAD in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vil du bli leder for BUP Harstad? Vi ønsker oss en positiv, strukturert, fremoverlent og dyktig seksjonsleder som vil lede arbeidet med å gjøre tjenestene vi tilbyr til barn og unge i Harstad og omegn enda bedre.BUP Harstad/Sør-Troms har lokaler i Harstad, men dekker et opptaksområde som består av 4 kommuner og et befolkningsgrunnlag på ca. 6 900(0 - 17 år). Vi har 12 faste fagstillinger, samt vikariater, som er tverrfagligbesatt. I tillegg har vi 1,5 kontorstilling tilknyttet virksomheten.Helsetjenestene i BUPA skal være helsefremmende, sammenhengende og være bygget rundt pasientenes behov. Vi ønsker å gi utredning og behandling til barn, unge og familier som trenger det, slik at de får best mulig forutsetning for utvikling og vekst. Sammen med dyktige ansatte ønsker vi å gi det enkelte b...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi har ledig 100% fast stilling som seksjonsleder ved alderspsykiatrisk døgnpost, Avdeling for alderspsykiatri.Alderspsykiatrisk døgnpost tilbyr utredning og behandling av eldre med ulike psykiske lidelser. Behandlingstilbudet vil blant annet innebære samtaler med behandler og miljøkontakter, somatisk undersøkelse, vurdering av medikamentell behandling, samt tilpassede individuelle - og gruppeaktiviteter etter behov. Hovedmål for oppholdet vil være stabilisering/bedring av psykisk tilstand og økt mestring av egen livssituasjon.Varighet på opphold varierer fra noen dager/uker til noen måneder. Fagmiljøet vektlegger tverrfaglig samarbeid og består av psykologer, leger, ergoterapeuter, fysioterapeut, aktivitør, sykepleiere/psykiatriske sykepleiere og helsefagarbeidere.Posten har et tett samar...

 • Company ENHET FOR SERVICE OG INTERNKONTROLL in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vil du bidra til å understøtte helsetjenesteutviklingen i Midt-Norge i årene som kommer?Enhet for service  og internkontroll (Esikt) søker avdelingsleder til en fast 100 prosent stilling ved avdeling for fagsystem Helseplattformen for snarlig tiltredelse. Esikt er en intern tjeneste for helse- og velferdsområdet som skal bidra til at området fremstår med kvalitet, tillit og troverdighet, ivareta tjenesteeierskapet for fagsystem på helse -og velferdsområdet samt videreføre velferdsteknologisatsningen i tråd med Program for bærekraftige helse- og velferdstjenester.Enheten har 60 ansatte fordelt på tre avdelinger, og blir i løpet av høsten 2022 organisert under et nytt kommunalsjefområde for samhandling og kvalitet.De tre siste årene har enheten hatt en sentral rolle i bygging og innføring av...

 • Company HAMMERFEST KOMMUNE KIRKEPARKEN in Other
  24.09.2022 Updated on: 24.09.2022

  Jobbe og bo i HammerfestVelkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!Nyttige nettsteder å besøke:Innbyggere i Finnmark tilbys av studielånTiltakssonen Om arbeidsstedetKirkeparkens intermediæravdeling har 20 heldøgns omsorgsplasser fordelt på to avdelinger. Plassene består av avlastning/rullering, rehabilitering, lindring, kartlegginger, ernæring, smertelindring, etterbehandlinger og for avklaring av tjenestenivå.  Vi har institusjonsleger som er tilknyttet avdelingen og Kirkeparken omsorgssenter. Vi som jobber her setter pasienten i sentrum. Vi arbeider for gode rutiner og for godt pårørendesamarbeid, faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø.  Vi  tilbyr introduk...

 • Company RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL SYKEHJEM in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Enhet for institusjonstjenester består av 238 sykehjemsplasser fordelt på 4 sykehjem i Ringsaker kommune som er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Helgøya. Institusjonstjenester i Ringsaker kommune er en attraktiv arbeidsplass som leverer tjenester som er helhetlig og faglig oppdatert. Vi arbeider med å sikre kvalitet i tjenestene, faglig oppdatering av ansatte, kontinuerlig forbedring av struktur og innhold i kvalitetsarbeidet innenfor økonomisk ramme. Vi er opptatt av at ansatte er myndiggjorte og den individuelle ansattes arbeidskraft er kompetanse. Avdelingsledergruppen består av 10 avdelingsledere som hver rapporterer til enhetsleder. Sykehjemsavdelingene er inndelt i grupper med egne postkjøkken og oppholdsrom. Tildeling av sykehjemsplasser ivaretas av egen enhet for t...

 • Company ASKVOLL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Helse- og omsorgsetaten i Askvoll kommune søkjer etter assisterande seksjonsleiar til seksjon Solstova/Rask frå 01.02.23 . Seksjonsleiar deltek i leiarteamet saman med institusjonsleiar for sjukeheimen.Stillinga er delt mellom  administrativt arbeid på dagtid  og 50% sjukepleiefagleg arbeid i turnus. Stillinga vert løna etter etter 35,5 t/veke og vil ha arbeid kvar 3. helg.  Vi søkjer etter deg som ynskjer å vere med å utvikle gode tenester i eit hektisk miljø. Med fagleg inspirerande einingar der bebuarane sine behov og ressursar er i sentrum. Sjukeheimen består av: -  Kårstova; eining med 16 plassar med kognitiv svikt og demens, 1 avlastingsplass og dagtilbod for heimebuande pasientar med demens      - Solstova/Rask; eining med 16 plassar i bufellesskap - Smia/Fløyen/Omsorg 2; eining med...

 • Company AHUS KONGSVINGER SOMATIKK in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Akershus universitetssykehus ved Medisinsk divisjon, Medisinsk avdeling Kongsvinger har ledig stilling som seksjonsleder for Medisinsk sengeområde 2. Akershus universitetssykehus lokasjon Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca. 120 000 innbyggere. Medisinsk avdeling Kongsvinger består av to sengeposter, 1 og 2. Medisinsk sengeområde 2 har per nå 17 senger, som skal økes til 22 senger i løpet av høsten 2022. Sengeområde 2 har hovedsakelig øyeblikkelig-hjelp-pasienter med indremedisinske diagnoser innen hjerte, slag og generell indremedisin.   Sengeområde 2 er bemannet med egen slagsykepleier og egen fagutviklingssykepleier. Ellers består personellgruppen av sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og studenter. Enheten er i en læringsarena for sykepleierstudenter i tett samarbeid m...

 • Company GLOPPEN KOMMUNE HEIMETENESTA BREIM in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Breim heimeteneste er eit av tre heimetenesteområde i Gloppen kommune.Vi er eit arbeidsfellesskap av  sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og assistentar og har vårt kontorlokale i Reedsenter 2 etasje. Vi treng deg som likar utfordringar og varierte arbeidsoppgåver, og som har ønskje og vilje til å sjå framover og vere med på å utvikle dei gode tenestene våre.Målet vårt er at brukarane skal kunne bli buande heime lengst mogleg. Vi ønskjer å bidra til at brukarane får moglegheit til å meistre eigen kvardag trass sjukdom eller skade.Stillinga er delt i 80 % som avdelingsleiar og 20 % som utøvande sjukepleiar med arbeid på dagtid i vekedagar.ArbeidsoppgåverSom avdelingsleiar er du underlagt tenesteleiar og deltek i heimetenesta sitt leiarteam.Du vil delta i arbeidstidsplanlegging/turnusarbeid.An...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Intensivavdelingen ved UNN Tromsø er en ny og moderne intensivavdeling. I vår avdeling har vi 10 senger og rundt 90 ansatte intensivsykepleiere, sykepleiere og assistenter. Vi er en generell intensivavdeling og har i hovedsak pasienter med svikt i ett eller flere organer som krever organstøttende behandling i form av ventilasjonsstøtte, kontinuerlig dialyse, hjerte (IABP, ECMO) gastrokirurgi, nevrointensiv, traume og barn. I tillegg har vi noen intermediære senger.Som seksjonsleder i Intensivavdelingen vil du være en del av et lederteam med avdelingsleder, avdelingsoverlege og tre seksjonsledere. Organisatorisk ligger avdelingen i Operasjons- og intensivklinikken. ArbeidsoppgaverSeksjonsleder har fag-, personal- og økonomiansvar Ansvar for daglig drift Ansvar for pasientsikkerhet, sys...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  23.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Det er ledig stilling som avdelingsleiar ved avdeling for habilitering, læring og meistring Haugesund sjukehus. Avdelinga består av barnehabilitering (HABU), vaksenhabilitering (HAVO) og lærings- og meistringssenteret (LMS), og utgjer til saman omlag 25 årsverk. Personalet er tverrfagleg samansett, med anna vernepleiarar, pedagogar, psykologspesialistar, sosionom, ergoterapeutar, fysioterapeutar med meir. Stillinga inneber heilskapleg resultatansvar på nivå 3, for fag og kvalitet, drift, personell, økonomi og samarbeid. Avdelingsleiar rapporterer til klinikkdirektør og inngår i leiargruppa i klinikk for medisin Haugesund og Odda.Helse Fonna er i ein prosess knytt til utbygging av Haugesund sjukehus. Vi ønskjer ein leiar som kan bidra til å vidareutvikle avdelinga i pågåande endringsprosess...

 • Company KARASJOK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Om stillingenUtviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Norge er en nasjonal satsning delfinansiert av Helsedirektoratet, og er et av virkemidlene for å realisere målene i gjeldende nasjonale reformer. Utviklingssentrenes hovedmål er å være pådrivere for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i sine respektive fylker. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Troms og Finnmark/Finnmark (USHT-samisk) har særskilt ansvar for samiske pasienter i Finnmark, i fylket samt i samiske språkforvaltningsområder og i landet for øvrig. Samiske pasienter har rett på å få helse- og omsorgstjenester på sitt eget morsmål, uansett hvor i landet de bor. Dette er en pasientrettighet som må løftes høyt og etterleves på alle nivå i tjenestene. USHT-sam...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK ALTA in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Vi søker etter et nytt hjerte i enheten vår: En ny enhetsleder på Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Klinikk Alta!Vi leter etter en person som elsker travle dager, som kjenner at det klør i fingrene når nye utfordringer dukker opp og må løses. Ikke nok med det, i tillegg ønsker vi oss en person som er omsorgsfull og varm i møte med mennesker, og som har autoritet og pondus. Vi er kravstore, men det er fordi du kommer til å ha en så utrolig viktig funksjon hos oss. Du skal nemlig ha personalansvaret for våre dyktige behandlere og sekretærer. Du vil lede en enhet hvor det skjer mye. Enheten har over 30 ansatte og mange samarbeidspartnere å bli kjent med, forholde seg til og ta vare på. Vi har mange prosjekter, er stadig i endring, og vi jobber hele tiden for å være best. Vi kan tilby et unikt o...

 • Company HAMMERFEST KOMMUNE KINO in Other
  23.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Jobbe og bo i HammerfestVelkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!Nyttige nettsteder å besøke:Innbyggere i Finnmark tilbys av studielånTiltakssonen Om arbeidsstedetKirkeparkens intermediæravdeling har 20 heldøgns omsorgsplasser fordelt på to avdelinger. Plassene består av avlastning/rullering, rehabilitering, lindring, kartlegginger, ernæring, smertelindring, etterbehandlinger og for avklaring av tjenestenivå.  Vi har institusjonsleger som er tilknyttet avdelingen og Kirkeparken omsorgssenter. Vi som jobber her setter pasienten i sentrum. Vi arbeider for gode rutiner og for godt pårørendesamarbeid, faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø.  Vi  tilbyr introduk...

 • Company KARASJOK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  23.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Om stillingenUtviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Norge er en nasjonal satsning delfinansiert av Helsedirektoratet, og er et av virkemidlene for å realisere målene i gjeldende nasjonale reformer. Utviklingssentrenes hovedmål er å være pådrivere for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i sine respektive fylker. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Troms og Finnmark/Finnmark (USHT-samisk) har særskilt ansvar for samiske pasienter i Finnmark, i fylket samt i samiske språkforvaltningsområder og i landet for øvrig. Samiske pasienter har rett på å få helse- og omsorgstjenester på sitt eget morsmål, uansett hvor i landet de bor. Dette er en pasientrettighet som må løftes høyt og etterleves på alle nivå i tjenestene. USHT-sam...

 • Company LOPPA KOMMUNE ADMINISTRASJONSSEKSJ in Other
  22.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Om stillingenLoppa kommune søker kommunalleder helse og omsorg i 100% fast stilling med tiltredelse snarest.Kommunen er inne i en større omstillingsprosess, og stillingen vil dermed ha stor påvirkningskraft. Endrings- og utviklingsarbeid vil være en viktig del av arbeidet. Du vil få utfordret dine evner innen problemløsning, som vil kreve sterkt fokus på samhandling og inkludering.ArbeidsoppgaverBudsjett- og resultatansvar for drift og investeringer innen tjenesteområdetOverordnet ansvar for drift og tjenesteutvikling innen tjenesteområdetSamordning på tvers av enheter og tjenesteområderStrategisk planlegging av tjenesteområdetBidragsyter til strategisk utvikling av kommunenVeiledning og oppfølging av avdelingslederKontakt med folkevalgtnivå og ansvar for saker til politisk behandlingRepre...

 • Company LILLESTRØM KOMMUNE FOREBYGGENDE TJENESTER ADMINISTRASJON in Other
  22.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Vi har ledig vikariat som seksjonsleder for avdeling forebygging og rehabilitering. Vi søker deg som har god innsikt i tjenestene i fagområdene forebygging – frisklivssentral, hjelpemiddeltjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste og læring og mestring. Lillestrøm kommune satser på mestring og teknologi, hvor et av målene er at innbyggere med helseutfordringer så langt det er mulig skal få bo hjemme og oppleve god livskvalitet og mestring ved bruk av teknologi, hjelpemidler og tjenester fra kommunen.Stillingen som seksjonleder er organisert i avdeling forebygging og rehabilitering, og består av 23,8 årsverk ergo- og fysioterapeuter og servicebetjenter. Vi har et stort fagmiljø, og bred kompetanse innen forebygging, rehabilitering, hjelpemiddelformidling og læring og mestring.ArbeidsoppgaverGje...

 • Company STATSFORVALTAREN I ROGALAND in Other
  22.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenHelse-, sosial- og barnevernsavdelingen har ansvar for gjennomføring av statlig helse- og omsorgspolitikk, bl.a. folkehelsearbeid, forebyggende helsetjenester og oppfølging av statlige handlingsplaner på avdelingen sine områder. Avdelingen har et omfattande ansvar for tildeling av tilskudd til kommunene i Rogaland. Avdelingen fører tilsyn med helse- og omsorgstjenestene, helsepersonellet, barnevernstjenestene og de sosiale tjenestene i fylket. Videre skal avdelingen ivareta rettssikkerheten for den enkelte gjennom saksbehandling av rettighetssaker og andre forvaltningssaker etter helse-, omsorgs-, sosial- og barnevernslovgivningen. Helse-, sosial- og barnevernsavdelingen har ledig en ny fast stilling som seniorrådgiver med tiltredelse så snart som mulig.ArbeidsoppgaverVi ser e...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SPESIALSYKEHUSET FOR EPILEPSI SSE - SOMATIKK in Other
  21.09.2022 Updated on: 27.09.2022

  Seksjon for voksenepilepsi post 1 søker enhetsleder. Dette er en spennende og utfordrende stilling. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) holder til i Sandvika og er en del av OUS. Post 1 ligger inn under Seksjon for voksne med epilepsi og har 29 senger med 27 hjemler, fordelt på pleiepersonale, hvilende nattevakter og avdelingsbetjenter. Du vil ha ansvar for denne personalgruppen og jobbe tett sammen med fagutviklingssykepleiere, enhetsledere for de andre postene, legene på posten og ledergruppen på SSE. I postens lederteam inngår assisterende enhetsleder, som også er hovedansvarlig for vaktbok i GAT og driftssykepleier. Det er nødvendig med ledererfaring og kunnskap innenfor epilepsi er ønskelig. Posten yter sykepleie til pasientene i et tverrfaglig team, og det er tett samarbeid med klini...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SYKEHUS LABORATORIE- OG RØNTGENTJENESTER in Other
  20.09.2022 Updated on: 26.09.2022

   Vi har ledig stilling som avdelingsleiar ved Avdeling for laboratoriemedisin i Helse Fonna. Ansvarsområdet til avdelingsleiaren er å sikre drift av laboratorietenestene i Helse Fonna. Stillinga inneber heilskapleg resultatansvar for fag, kvalitet, drift, personell, økonomi og samarbeid, på nivå 3.  Stillinga har ansvar for all laboratoriedrift i Helse Fonna på våre sjukehus på Stord, Odda og Haugesund. Avdelingsleiar rapporterer til klinikkdirektør og inngår i leiargruppa i klinikken.Helse Fonna er i ein prosess knytt til utbygging av Haugesund sjukehus. Helse Fonna har bygd ut ei ny sykehusblokk som var ferdig i 2021 og Avdeling for laboratoriemedisin har flytta inn i nye lokalar med oppdatert maskinpark. Vi ønskjer ein leiar som kan bidra til å vidareutvikle avdelinga i pågåande endring...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  20.09.2022 Updated on: 26.09.2022

  Midt i det beste Noreg kan by på av fjord og fjell finn du Volda. Opplev dei ville og vakre Sunnmørsalpane med alt frå enkle ruter og oppmerka stiar i flate fjelldalar til utfordrande klatreturar og fantastiske toppturar. Vi byr også på eit særs blomstrande kultur- og idrettsliv og eit framoverlent høgskule miljø. Det er gode kommunikasjonar med flysamband til Bergen og Oslo frå Ørsta/Volda lufthamn. Sjå meir om Volda her  - Og her Akuttmottak Volda har ledig stilling som seksjonsleiar.Volda sjukehus er eit akuttsjukehus med traumefunksjon for Søre Sunnmøre. Hovudoppgåver for akuttmottaket er mottak, vurdering og stabilisering av pasientar med behov for øyeblikkeleg hjelp.  I tillegg er seksjonen skadepoliklinikk for kirurgisk og ortopediske pasientar på kveld, natt og helg. Akuttmottak de...

 • Company SKJERVØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  20.09.2022 Updated on: 26.09.2022

  Har du lyst til å være med på å videreutvikle tjenestetilbudet innenfor rus- og psykisk helse i Skjervøy kommune? Da vil vi ha deg med på laget.Rus- og psykisk helsetjeneste (ROP) er i dag ei egen avdeling som drifter på dagtid og favner 3,5 stillinger. Tjenesten har oppfølging av tjenestemottakere i en habilitering/rehabilitering- og mestringsprosess i forbindelse med psykiske- og/eller rusutfordringer. Det kan være miljøterapeutiske tiltak, læring og mestringsstrategier for å bedre kunne mestre dagliglivets utfordringer. Målet for tjenesten er å sikre at tjenestemottakerne får et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud fra tidlig kartlegging, oppfølging, samarbeid med lege, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Tjenesten skal forebygge og redusere problemutvikling og frem...

 • Company STJØRDAL BOSENTER in Other
  20.09.2022 Updated on: 26.09.2022

  I Stjørdal Kommune tenker vi fremtidsrettet, og jobber kontinuerlig med ulike spennende løsninger for å imøtekomme krav og forventninger til morgendagens omsorg. Vi er nytenkende og ledende innenfor omsorgsteknologi og nye arbeidsformer. Dersom du ønsker en fleksibel, fremtidsrettet og kvalitetsbevisst arbeidsgiver med mange faglige utfordringer, har du muligheten nå. Hos oss vil du oppleve å få utviklende arbeidsoppgaver sammen med faglig dyktige kolleger. Som arbeidsgiver verdsetter vi dyktige medarbeidere, og vi stiller krav og forventninger som utfordrer ditt potensial.Hjemmetjenesten omhandler geografisk sonene Hegra, Skatval, Lånke og Halsen. Vi søker nå ny enhetsleder for Stjørdal bosenter med tiltredelse fra november 2022.Stjørdal bosenter har 50 leiligheter fordelt på 3 etg. Bosen...

 • Company TYSVÆR KOMMUNE JORDMORTENESTE in Other
  20.09.2022 Updated on: 27.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF REHABILITERING OG HABILITERING FYSIKALSK MEDISIN LIAN in Other
  20.09.2022 Updated on: 26.09.2022

       Avdeling for ervervet hjerneskade har ledig fast stilling som seksjonsleder for sykepleietjenesten.   Avdeling for ervervet hjerneskade er en avdeling i Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering ved St.Olavs hospital, lokalisert på Lian. Avdelingen gir tilbud om spesialisert rehabilitering til voksne med ervervet hjerneskade. Avdelingen har totalt 22 senger; hvorav 14 senger i en heldøgns sengepost og 8 senger i en femdøgnspost/dagpost. I tillegg drives poliklinisk virksomhet. Som seksjonsleder er du en del av avdelingssjefens ledergruppe. Med stillingen følger fagansvar, personalansvar for ca. 35 medarbeidere, samt delansvar for økonomi. Hos oss vil du inngå i et bredt tverrfaglig team med dyktige og dedikerte medarbeidere. Vi søker deg med interesse for og erfaring med led...

 • Company LEGEVAKT VEST AS in Other
  19.09.2022 Updated on: 19.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF AMBULANSE BODØ in Other
  19.09.2022 Updated on: 19.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKIEN KOMMUNE ADMINISTRASJONEN HELSE OG VELFERD in Other
  18.09.2022 Updated on: 22.09.2022

  Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling med ansvar og handlingsrom til å utvikle gode tjenester for hjemmeboende. Vi søker en tydelig leder med engasjement til å lede helsetjenester, der samarbeid og kvalitet står i fokus. Hjemmetjenesten jobber for at brukere skal ha et godt og selvstendig liv i sitt hjem. Helsetjenesten for hjemmeboende er flerfaglig sammensatt av assistenter, fagarbeidere, sykepleiere og spesialsykepleiere. Enhetsleder er ansvarlig for effektiv drift og videreutvikling av tjenesten. Det er viktig å skape trygghet for tjenestetilbudet gjennom god dialog med bruker og pårørende, og gi god helsehjelp. Hjemmetjenesten gir helsehjelp til mennesker med svært ulike behov, der tjenestetilbudet er omfattende fra omsorgstjenester til komplekse medisinske helsetjeneste...

 • Company VELFERDSETATEN ADMINISTRASJON in Other
  18.09.2022 Updated on: 21.09.2022

  Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggere i Oslo. Vi drifter og utvikler institusjonsplasser fordelt på ulike omsorgsnivåer, herunder akutt og utredning, mestring, omsorg og ressurs. Vi har ansvar for brukerrom, lavterskel substitusjonsbehandling, forebygging og behandling av Hep C, RusFact og poliklinikk for rusbehandling. Østensjøveien hus er en del av Velferdsetaten, og er organisatorisk plassert i Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger (ART).  Østensjøveien hus skal tilby et  tidsavgrenset skjermet opphold i institusjon til kvinner i aktiv rus, ofte med sammensatte lidelser. Tjenesten skal bidra til at kvinnene får tilbud i tråd med varierende fungering og grad av rusmestring.  Beboere i aktiv ru...

 • Company FOLLUMSHAGEN OMSORGSBOLIG in Other
  18.09.2022 Updated on: 19.09.2022

  Follumshagen omsorgsboliger er lokalisert ved Alta omsorgssenter med nye teknologiske og praktiske løsninger. Dette vil muliggjøre en utvikling av våre personalressurser for å skape økt kvalitet for våre beboere.   Virksomheten har vært i en oppbyggingsfase av en ny tjeneste i kommunen fra januar 2021. Vi er nå kommet dit at vi tar noen organisatoriske grep på avdelingsledernivå og deler tidligere avdelinger i flere enheter.  Derfor har vi nå en nyopprettet stilling som avdelingsleder ved avdeling Tørrfossen. Det er 18 boenheter på avdelingen med fellesareal. Avdelingen er for eldre personer som trenger bistand i hverdagen. Heldøgns bemanning og husvert. I Alta kommune arbeides det aktivt med heltidskultur for å øke stabilitet og kontinuitet for de som mottar våre tjenester. Vi vil bi...

 • Company ASKER KOMMUNE DØGNREHABILITERING in Other
  18.09.2022 Updated on: 30.09.2022

   Avdeling rehabilitering er en del av virksomhetenHelse, rehabilitering og mestring, og tilbyr tverrfagligedøgnrehabiliteringstjenester både individuelt og i gruppe.I avdeling Døgnrehabilitering jobber sykepleiere, helsefagarbeidere,fysioterapeuter og ergoterapeuter. Avdelingsleder, fagkooordinator,fysioterapeuter og ergoterapeuter jobber kun på dagtid. Avdelingen har 18 rehabplasser/senger og totalt 30 ansatte. Døgnrehabiliteringen samarbeider tett med øvrigerehabiliteringstjenester: Rehabiliteringsteam i hjemmet ogdagrehabiliteringsteam bestående av sykepleiere, fysioterapeuter ogergoterapeuter følger opp brukere med rehabiliteringsbehov i samarbeid med andrerelevante faggrupper og tjenester i Asker kommune. Sammen med fagkoordinator vildu videreutvikle tilbudet til pasienter med behov f...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  18.09.2022 Updated on: 19.09.2022

  Vi søker etter deg til ledig stilling som avdelingssjef til avdeling akuttmottak.Vi søker etter en motiverende og tydelig avdelingssjef som sammen med øvrige ledere og medarbeiderne skal sikre en fremtidsrettet utvikling av avdeling akuttmottak. Avdelingssjefen har overordnet ansvar for fag, kvalitet, personal og økonomi. Vi ønsker at du har erfaring med, og sterk motivasjon for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid. Avdelingen består av seksjon akuttmottak og seksjon observasjon og akuttkirurgi. Seksjon akuttmottak mottar pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp, diagnostikk, behandling og observasjon. Hverdagen i seksjon akuttmottak innebærer tidvis svært stor pågang av pasienter som skal prioriteres og sikres rett behandling til rett tid. I seksjon observasjon og akuttkirurg...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health service managers Edit filters