Jobmonitor. Search results for Health service managers

21 Jobs found

Used filters:
 • Health service managersx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company VELFERDSFORENINGEN BARDU KOMMUNE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om stillingen:Ønsker du en lederstilling med et stort samfunnsansvar der du kan være med å utvikle akuttmedisinsk beredskap i legevaktsdistriktet vårt?Da er stillingen som avdelingsleder for Bardu interkommunale legevakt noe for deg. I denne stillingen får du være leder for en gjeng engasjerte, fleksible og faglig dyktige medarbeidere ved legevakten. Vi vil ha deg med på laget for å utvikle legevakten videre slik at vi kan møte fremtidens utfordringer. Stillingen er 80% administrativ og 20% i turnus. Bardu interkommunale legevakt leverer legevakttjenester for innbyggerne i Bardu, Målselv, Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy. Legevakten har egen legevaktsentral og koordinerer selv oppdragene sammen med andre nødtjenester. Legevakten er en heldøgnstjeneste. Bardu interkommunale legevakt er ...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  08.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Nordlandssykehuset HF søker klinikksjef til BarneklinikkenNordlandssykehuset HF har over 5000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø. Nordlandssykehuset HF skal være et sykehus preget av kvalitet, trygghet og respekt. Alle våre tjenester og alle våre valg skal ha pasientenes beste som øverste målsetting og vi vil arbeide kontinuerlig for å forbedre våre tjenester.Om BarneklinikkenBarneklinikken er lokalisert i Bodø, og tilbyr helsetjenester innenfor barnesykdommer, intensivbehandling av premature og syke nyfødte, og barnehab...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SALTEN DPS DØGNAVDELING - BODØ in Other
  08.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Akuttenhet Salten er en av tre akutte mottaksenheter for Nordland. Akuttenhet Salten er akutt mottaksenhet for Bodø Kommune. Enheten har 12 senger i enerom, 2 skjermings enheter og oversiktlige lyse lokaler med byens fineste park rett utenfor. Ved enheten gis det korttidsbehandling til personer med psykotiske tilstander, alvorlige affektive lidelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser, akutt selvmordtruende pasienter, samt personer med sammensatte tilstandsbilder. Hos oss kommer de ansatte på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben og pasient / individ orientert.Vi har 28 stillinger i miljø, med et tverrfaglig sammensatt miljøpersonale bestående av spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og kokk. Behandlerstaben ved Akut...

 • Company ALTA KOMMUNE VIRKSOMHET FOR TILRETTELAGTE TJENESTER in Other
  04.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  Vi har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder i Virksomhet for tilrettelagte tjenester, avdeling Sandfalltunet/Tiltaksbasen; fritid og avlastning for barn og unge.Avdeling Sandfalltunet/Tiltaksbasen er en av tre avdelinger i Virksomhet for tilrettelagte tjenester i Helse og sosial. Virksomheten yter tjenester og bistand til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Sandfalltunet/Tiltaksbasen består av to enheter. Begge enhetene yter et fritids- og avlastningstilbud til barn og unge 0-18 år med ulike behov for bistand og helsehjelp. Sandfalltunet/Tiltaksbasen er en avlastningsinstitusjon med et bredt tverrfaglig miljø. Vi legger vekt på å utvikle pårørendestøttende tiltak ved at barn og unge får gode og tilpassete opplevelser, som fremmer egenaktivitet, læring og mestring. Vår visj...

 • Company HORTEN KOMMUNE LEGEVAKT in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vi ser etter en engasjerende person med ledererfaring og høy gjennomføringsevne til å lede kommunens akuttfunksjoner for legetjenester. I kombinasjon med legevakta vil avdelingslederen også lede driften av Horten kommunale legesenter med 5 fastleger og 1 LIS1-lege.Horten kommunale legevakt og legesenter er plassert i nye lokaler ved gamle Horten sykehus. Legevakten er et viktig ledd i det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus.Avdelingen omfatter ca 11,5 årsverk inkludert sykepleiere, helsesekretærer og legevaktsoverlege. Kommunens fastleger og vikarleger dekker legevaktene på legevakt. Avdelingen er organisert i Enhet for legetjenester. Enhet for legetjenester omfatter også helsetjenesten i Horten fengsel og Bastøy fengsel, institusjonslegene, kommuneoverleger og kommunens fastlegeordni...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vil du vere med på laget? Vi søkjer leiar til seksjon for dagkirurgi og Elektiv sengepost ved Kristiansund sjukehus.Vi søkjer etter ein nytenkande og løysningsorientert leiar, og som med sin veremåte bidrar til eit positivt og godt arbeidsmiljø. Du er engasjert, opptatt av leiarskap, tar ansvar og samarbeider godt både internt og eksternt. Du har eit ønskje om å kunne bidra til utvikling av pasienten si helseteneste. Du vil få gleda av å leie engasjerte, fagleg oppdaterte og kompetente medarbeidarar. Vi arbeider for kontinuerleg høg fagleg kvalitet og pasienttryggleik i eit triveleg miljø. Du vil vere ein viktig pådrivar for at vi skal lykkast med å imøtekome fremtidas krav til dagkirurgi og elektiv drift. Seksjonen er ein del av det framtidige SNR (Sjukehuset Nordmøre og Romsdal). Det vil...

 • Company BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR ELDRE, HELSE OG OMSORG ADM/STAB in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Ved Stølsveien private bogruppe har vi ledig stilling som avdelingsleder i 100% stilling.Bogruppen ligger sentralt i Arna (8 minutters gange fra togstasjon) og er en del av Enhet for privatinitierte bogrupper og hjemmeteam. Enheten er nyetablert og by- omfattende med ca. 250 årsverk fordelt på 25 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne og barn med utviklingshemming og arbeider målrettet med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere.I Stølsveien ytes det heldøgns omsorgstjenester til 3 unge voksne med utviklingshemming som har ulike bistandsbehov. Det er nydelig tilrettelagte boforhold og arbeidsforhold med fasiliteter som gir mulighet for fellesskap og privatliv. Personalets oppgave er blant annet å gi veiledning og hjelp til dagliglivets gjøremål. V...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Nordlandssykehuset HF søker klinikksjef til BarneklinikkenNordlandssykehuset HF har over 5000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø. Nordlandssykehuset HF skal være et sykehus preget av kvalitet, trygghet og respekt. Alle våre tjenester og alle våre valg skal ha pasientenes beste som øverste målsetting og vi vil arbeide kontinuerlig for å forbedre våre tjenester.Om BarneklinikkenBarneklinikken er lokalisert i Bodø, og tilbyr helsetjenester innenfor barnesykdommer, intensivbehandling av premature og syke nyfødte, og barnehab...

 • Company SKJERVØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  28.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Har du lyst til å være med på å videreutvikle fremtidens kommunale fysioterapitjeneste til det beste for innbyggerne i Skjervøy kommune?Nåværenede ledende fysioterapeut går over i en driftsavtale og vi søker etter hennes etterfølger. Er du fysioterapifaglig engasjert med gode lederegskaper, så har vi ledig ei fast og spennende 100% stilling med oppstart fra snarest. Som leder for tjenesten har du ansvar for kommunale og private fysioterapeuter og ledelse av Koordinerende enhet. Avdelingen består i dag av 3 fysioterapeuter og 1 privatpraktiserende fysioterapeut.Tjenesten yter helsetjenester til alle kommunens innbyggere. Arbeidsområdene består av helsefremmende-, forebyggende- og behandlende tjenester, rehabilitering og habilitering. Tjenesten jobber både på individuelt nivå og i grupper, m...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF FORSKNINGSVEIEN - LAB/RØNTGEN in Other
  27.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Vil DU bli vår nye kollega i landets største fagmiljø innen rettspatologi og klinisk rettsmedisin?Avdeling for rettsmedisinske fag har viktige samfunnsoppgaver innen fagområdene rettspatologi og klinisk rettsmedisin, rettsgenetikk og rettstoksikologi. Avdelingen driver en utstrakt oppdragsvirksomhet innen undersøkelse av biologisk materiale og sakkyndig beskrivelse av resultater og deres betydning. Vi utvikler metoder og gir faglige råd. Resultatene og rådene anvendes i beslutninger innen rettsvesenet og i annen offentlig forvaltning. Vi driver betydningsfull forskning og fagutvikling innen alle våre fagområder. Avdelingen er del av Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus HF.Vi har fra 01.08.2024 ledig fast 100 % stilling som enhetsleder i Enhet for laboratoriefunksjone...

 • Company LØRENSKOG KOMMUNE HELSE, OMSORG OG MESTRING ADMINISTRASJON in Other
  27.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Er du opptatt av kvalitet og utvikling innenfor helsetjenester til barn og unge? Er du en engasjert fagperson og leder som ønsker å bidra til å ta Helsestasjon og skolehelsetjenesten i Lørenskog et steg videre!Stillingen er i endring og du vil få mulighet til å påvirke! Du vil være en del av en utviklingsorientert og modig kommune når det gjelder barn og unges oppvekst Du vil delta i og lede spennende utviklingsarbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten på ulike arenaer Du vil bidra i strategisk og systematisk helsefremmende utviklingsarbeid Du vil være i et lederfelleskap som driver mestringsorientert ledelse og gir utviklingsmulighet for medarbeidereArbeidsoppgaverLedelse og administrasjon av for tiden, helsestasjon, svangerskapsomsorgen, skolehelsetjenesten ungdom, helsestasjon for un...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF RUS OG AVHENGIGHET RUS KLOSTERGATA in Other
  27.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin har to døgnavdelingen som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Herunder avdeling for Krise korttid døgn (inkl rusakutt) og Allmenn døgn.Allmenn døgn har 17 sengeplasser forbeholdt elektive innleggelser der målsetningen for behandlingen er livsendring og rusfrihet. Avdelingen har 31 årsverk og har en tverrfaglig profil, bestående av leger, psykologer og miljøterapeuter med ulik høgskolebakgrunn. Det er et stort fokus på samhandling med lokalt hjelpeapparat, tverrfaglig samarbeid, samt målrettet utredning og behandling.Allmenn døgn er en veldrevet døgnavdeling med mange erfarne fagfolk. Vi søker nå en seksjonsleder som kompletterer en liten ledergruppe, som består at to seksjonsledere og en avdelingssjef. Vi ser etter deg som er løsningsorien...

 • Company ALTA KOMMUNE VIRKSOMHET FOR TILRETTELAGTE TJENESTER in Other
  27.03.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vi har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder i Virksomhet for tilrettelagte tjenester, avdeling Sandfalltunet/Tiltaksbasen; fritid og avlastning for barn og unge.Avdeling Sandfalltunet/Tiltaksbasen er en av tre avdelinger i Virksomhet for tilrettelagte tjenester i Helse og sosial. Virksomheten yter tjenester og bistand til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Sandfalltunet/Tiltaksbasen består av to enheter. Begge enhetene yter et fritids- og avlastningstilbud til barn og unge 0-18 år med ulike behov for bistand og helsehjelp. Sandfalltunet/Tiltaksbasen er en avlastningsinstitusjon med et bredt tverrfaglig miljø. Vi legger vekt på å utvikle pårørendestøttende tiltak ved at barn og unge får gode og tilpassete opplevelser, som fremmer egenaktivitet, læring og mestring. Vår visj...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  23.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Kreftklinikken er for tiden organisert med tre sengeposter, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal) og stråleterapienhet. Stråleterapienheten disponerer fire moderne lineærakseleratorer og utstyr for stereotaktisk stråleterapi. I samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU har vi også et regionalt kompetansesenter i lindrende behandling og et europeisk forskningssenter i palliasjon. Kreftklinikken n ønsker å satse på og videreutvikle undervisning og forskning som en del av det integrerte universitetssykehuset, i tett samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU. Det legges stor vekt på å delta i kliniske studier. Undervisning på St. Olavs Hospital og i helseregionen er sentrale oppgaver for klinikken. Vi søker ny seksjonsleder ved seksjon sengeområde ved Kreftklin...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF AMBULANSE NAMSOS STASJON in Other
  23.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Har du lyst til å bli vår nye seksjonsleder? Vi søker etter en relasjonell leder, som liker å jobbe i team og som ønsker å være med å utvikle ambulansetjenesten til det beste for pasienten!Seksjonsleder i ambulansetjenesten - seksjonsområde Namsos.Ambulanseavdelingen i Helse Nord-Trøndelag HF består for tiden av seks seksjonsområder og inngår som en del av Klinikk for prehospitale tjenester. De øvrige avdelingene i klinikken er Pasientreiser og AMK Nord-Trøndelag. Klinikken har ca. 250 medarbeidere. Ambulanseavdelingen drifter 20 ambulanser fordelt på 13 ambulansestasjoner. Avdelingen har samlet ca. 170 årsverk og ca. 220 medarbeidere.Ambulanseavdelingen har ledig stilling som seksjonsleder ved Namsos ambulansestasjon og søker deg som er engasjert og er opptatt av å følge opp og få frem de...

 • Company ECURA BO OG HABILITERING AS AVD ØST ADMINISTRASJON in Other
  23.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Vi søker en avdelingsleder, hvor vi har kontorfasiliteter i flere av våre tjenestelokasjoner, samt dropp inn kontor på vårt senter i Østensjøveien.Som avdelingsleder i Ecura er du en del av driftsledelsen i regionen, som skal sikre at avdelingen er kvalitetssikret gjennom blant annet tilfredsstillende kompetanse, trivsel blant medarbeidere og at avdelingen driftes innenfor gitte økonomiske rammer. Avdelingsleder rapporterer til regionleder.Du trives med selvstendig arbeid og har stor grad av gjennomføringsevne, samtidig som du trives med å veilede flere ulike personalgrupper i løpet av en måned. Vi håper at nettopp du som har ambisjoner og liker å etablere/følge opp tiltak med høy faglig standard, søker på stilling som avdelingsleder. Det må påregnes noe reisevirksomhet.Som avdelingsleder ...

 • Company BYDEL FROGNER MESTRING OG FOLEKHELSE in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Bydel Frogner søker en erfaren og faglig engasjert koordinator til vårt Mestringsteam. Koordinator har ansvar for daglig drift og koordinering av Mestringsteamet. Mestringsteamet har ansvar for tverrfaglig oppfølging og rehabilitering for hjemmeboende brukere over 67 år. Oppfølgingen har som mål at bruker oppnår god funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i eget hjem og nærmiljø. Mestringsteamet er et tverrfaglig team med 14 ansatte, herunder sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjemmetrenere og en helsefagarbeider. Ansatte jobber dagtid fra mandag til fredag. Teamet samarbeider tett med saksbehandlere, hjemmesykepleien og bydelens lavterkseltilbud. Mestringsteamet er plassert i Enhet for hjemmetjenester, Seksjon Fag og Mestring, sammen med andre fagstillinger so...

 • Company MÅLØY MILJØTENESTE in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Kinn kommune er ein heimetenestekommune og miljøtenesta vår er ein del av heimetenesta. Du blir ein del av vårt dyktige leiarteam som har fokus på utvikling, kompetanse og systematisk etisk refleksjon. Tenesteområdet du skal ha medansvar for, er ei teneste for menneske med nedsett funksjonsevne, som bur i eigen heim. Avdelinga har døgnkontinuerlig drift. Kontorstad er i Måløy på Vågsøy omsorgssenter. Tenesteleiar blir din overordna leiar og du vil jobbe 60 % i drift og 40 % i leiing. ArbeidsoppgåverMedansvar for faglege vurderingar, rettleie av personale og utvikling av avdelinga. Samhandle med pårørande, verge og andre aktuelle partar.Ha ansvar for den daglege drifta i samarbeid med tenesteleiar og øvrig leiing. Oppfølging av tilsette med sjukefråvær.Samhandle på tvers av einingane i kom...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  22.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Avdeling for geriatri er en del av Medisinsk klinikk. Medisinsk klinikk består av syv avdelinger med sengeposter og poliklinikker. Klinikken vår er stor og har mange ulike fagspesialiteter, majoriteten av pasientene våre blir innlagt som øyeblikkelig hjelp. Vi samarbeider godt mellom de ulike fagfeltene. Ved avdeling for geriatri er det nå ledig vikariat som assisterende seksjonsleder, i 100 % stilling. Avdeling for geriatri består av sengepost med 2 sengetun med til sammen 15 sengeplasser, hvor vi hovedsakelig driver akuttgeriatri med eldre, skrøpelige pasienter som preges av akutt sykdom og sammensatte sykdomsbilder. Avdelingen gir et helhetlig og tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud tilpasset hver enkelt pasient og vektlegger utreiseplanlegging og samhandling med primærhelsetjen...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKER - SOMATIKK in Other
  22.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Avdeling for urologi, Seksjon for sengeposter og innleggelse søker ny assisterende enhetsleder til et spennende og delaktig fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.Assisterende enhetsleder er stedfortreder for enhetsleder ved dennes fravær. Assisterende enhetsleder skal ivareta de oppgaver som delegeres fra leder, samt ha innsikt i enhetsleders ansvar og myndighetsområde.                              Stillingsinnehaver skal i tillegg arbeide med fag- og kompetanseutvikling for sykepleietjenesten på sengepostene. Stillingen kombineres med tredelt turnus på sengepost.    Stillingen deles mellom de to sengepostene Urologisk sengepost A og urologisk sengepost B.Avdeling for urologi er landets største urologiske enhet med 34 pasientsenger fordelt på to sengeposter for tiden lokalis...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  22.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Kreftklinikken er for tiden organisert med tre sengeposter, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal) og stråleterapienhet. Stråleterapienheten disponerer fire moderne lineærakseleratorer og utstyr for stereotaktisk stråleterapi. I samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU har vi også et regionalt kompetansesenter i lindrende behandling og et europeisk forskningssenter i palliasjon. Kreftklinikken n ønsker å satse på og videreutvikle undervisning og forskning som en del av det integrerte universitetssykehuset, i tett samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU. Det legges stor vekt på å delta i kliniske studier. Undervisning på St. Olavs Hospital og i helseregionen er sentrale oppgaver for klinikken. Vi søker ny seksjonsleder ved seksjon sengeområde ved Kreftklin...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health service managers Edit filters