Jobmonitor. Search results for Health service managers

116 Jobs found

Used filters:
 • Health service managersx
Displaying 1-50 of 116 results.
 • Company LILLESTRØM HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316477583 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye leder ved helsestasjon- og skolehelsetjenesten? Vi søker etter deg som vil lede vår allerede gode avdeling og utvikle denne i nært samarbeid med andre kollegaer i virksomheten.Helsestasjons- og skolehelsetjenesten omfatter jordmortjeneste, helsestasjon 0 - 5 år, skolehelsetjeneste i grunn- og videregående skole, helsestasjon for ungdom, migrasjonshelseteam og Home-Start Familiekontakten. Vi har til sammen 6 helsestasjoner som hver ledes av en seksjonsleder. Det er ca. 850 fødsler pr. år i hele kommunen. Vi betjener 29 grunnskoler og 4 videregående skoler. Det er totalt 70 årsverk i avdelingen, fordelt på 83 ansatte.Helsestasjons og skolehelsetjenesten er organisert i Kommunalområde helsetjenester for barn, unge ...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - NAMSOS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311830849 Presentasjon av stillingen:Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer. Helse Nord-Trøndelag`s bygningsmasse utgjør til sammen ca. 100 000 m² fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger. Avdelingen er ISO 9001 og 14001 sertifisert.Driftsseksjonen ved Sykehuset Namsos har ansvar for drift og vedlikehold av bygningsmassen ved sykehuset.Driftsseksjonen har 11 medarbeidere med høy kompetanse innenfor ulike faggrupper.Vi søkere etter en serviceinnstilt person med godt humør og engasjement.Du må ha ønske om og evne til å lede og videreutvikle vår driftsseksjon ved Sykehuset Namsos.ArbeidsoppgaverDriftsansvar for egen seksjon innebærer:Ivaretagelse av bygningsmessi...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE STRØMMEHAVEN in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303471980 Presentasjon av stillingen:Omsorgsenter vest er en enhet som har som hovedmålsetting om å være en veldreven, utviklingsorientert og bærekraftig enhet. Alle som får jobb hos oss må derfor være forberedt på å bidra aktivt til utvikling av morgendagens omsorgstjeneste. Dette innebærer å være fleksibel, nysgjerrig, digital og søkende etter ny kompetanse. Vi skal ha brukeren i sentrum, og være spesielt gode på tverrfaglig samarbeid. Vårt arbeidsmiljø skal være preget av tillit og trivsel. Kort sagt PÅ LAG, PÅ STELL PÅ HUGGET!Omsorgsenter vest består av Ternevig, Langenes og Søgne omsorgssenter, samt nye omsorgsboliger i Søgne som bygges i disse dager.Langenes og Ternevig - felles avdelingslederVi har ledig svangerskapsvikariat for den avdelingen som består ...

 • Company MODUM BAD FORSKNINGSINSTITUTTET in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SOLÅS BO- OG REHABILITERINGSSENTER in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308934897 Presentasjon av stillingen:Vi søker ass. avdelingsleder som sammen med leder av Solås bo- og rehabilitering skal videreutvikle gode tjenester for innbyggere i Gjesdal kommune. Fokus i vårt arbeid skal være, fag, kvalitet samhandling og arbeidsmiljø. Stillingen er 100% fast og vil ha sitt kontor på Solås bo- og rehabiliteringssenter.Solås bo- og rehabiliteringssenter er det eneste sykehjemmet i kommunen. Dette gir et bredt faglig miljø og store variasjoner i pasientgruppen. Sykehjemmet har 30 senger fordelt på to etasjer hvorav 7 er i skjermet enhet for demente, og 8 senger er langtidsplasser. I 2. etasje er det 15 senger som er korttid, rehabilitering og lindring. Vi har også et eget kjøkken tilknyttet sykehjemmet.ArbeidsoppgaverStillingen vil inngå i ...

 • Company MODUM BAD PSYKISK HELSEVERN in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Ved avdelingen er det ledig 100% fast stilling som nestleder.Familieavdelingen er en del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne. Tilbudet er for par ogfamilier med omfattende relasjons- og samspillsvansker relatert til psykiske lidelser hos de voksne. Innleggelsestidener inntil 12 uker. Avdelingen har innlagt 9- 10 par og familier med barn i alderen 1-16 år og har egen barnehage ogskole.BehandlingsmodellBehandlingen bygger på integrativ systemisk terapi (IST) som integrerer kunnskap og metoder fra ulike terapiretningerinnen individualorienterte- og systemiske tilnærminger. Avdelingen har implementert et elektronisktilbakemeldingsverktøy for pasienter. Det kartlegger terapiprosesser gjennom hele forløpet og legger grunnlaget for enevidensbasert praksis. Sentrale elem...

 • Company BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADM in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305546888 Presentasjon av stillingen:Andelen eldre øker og andelen yrkesaktive går ned. Det oppstår nye behov, og stadig flere oppgaver overføres til kommunene. Kommunen skal sikre tjenester med rett kvalitet og riktig omfang, og samtidig arbeide for at behovet for tjenester reduseres.For å løse fremtidens utfordringer må tjenestene drives på en annen måte enn i dag. Vi ruster oss for fremtiden og trenger en dyktig leder som skal lede et nytt team av engasjerte medarbeidere.Vi ser etter deg som evner å samarbeide med både innbyggere, næringsliv, organisasjoner, medarbeidere og kommunens øverste ledelse for å oppnå bærekraftig velferd.ArbeidsoppgaverLede et ressursteam på inntil 10 personer direkte underlagt kommunedirektørKoordinere og utvikle fremtidens tjenest...

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - POLIKLINIKKER in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316051066 Presentasjon av stillingen:Vi søker deg som vil være med å videreutvikle sykehuset frem mot innflytting i Nytt Drammen Sykehus i 2025.Stillingen som fagsjef medisin er organisert i staben til sykehusledelsen ved Drammen sykehus og rapporterer til klinikkdirektør.ArbeidsoppgaverMål og strategisk videreutviklingKvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidKartlegging av forbedringsområder innen klinisk virksomhet og avviksbehandlingOppfølging av risikoområder innenfor pasientsikkerhetsarbeid og pasientadministrativ arbeidMedisinskfaglig rådgivningSaksbehandlingBeredskapKlinikkens kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalgKvalifikasjonerMedisinsk embetseksamen og spesialistutdanning som er relevant for klinikken.Klinisk erfaring og god kjennskap og forståelse knyttet ...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF DØVBLINDESENTERET in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315656612 Presentasjon av stillingen:Vi søker en engasjert seksjonsleder til å lede Forskningsposten ved UNN.Forskningsposten er organisert som en egen seksjon i Klinisk forskningsavdeling som igjen er en del av Forsknings- og utdanningssenteret i UNN.Forskningsposten har rundt 15 ansatte og bidrar inn kliniske forskningsprosjekter med blant annet hjelp til veiledning, planlegging, praktisk tilrettelegging og gjennomføring. Posten drives i dag i hovedsak som poliklinikk men med mulighet for noe fleksibilitet etter forskningsprosjektenes behov. Forskningsposten tar imot studiedeltakere i egne lokaler, men bidrar også ute i de ulike klinikkene. Vi har et trivelig arbeidsmiljø med interessante og varierte arbeidsoppgaver.Seksjonsleder inngår i lederteam i klinisk f...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303312740 Presentasjon av stillingen:Klinikk psykisk helse og avhengighet utreder og behandler pasienter innen psykisk helsevern barn, unge og voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikken yter tjenester på lokalsykehusnivå, har områdefunksjoner for hele Oslo og har ansvar for regionale og nasjonale funksjoner. Andre sentrale oppgaver er fagutvikling, forskning og undervisning.Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er organisert i fire seksjoner: De polikliniske seksjonene BUP Oslo Nord og BUP Oslo Syd, samt dag og døgntjenestene Barneseksjonen og Ungdomsseksjonen som har områdefunksjon. Seksjonene og deres underliggende enheter er geografisk lokalisert i Sognsvannsveien, i Gjerdrums vei(Nydalen) og på Mortensrud. BUPA har 290 årsverk. Avdeli...

 • Company VÅLER KOMMUNE KULTURKONTORET in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi søker etter en virksomhetsleder som ønsker å videreutvikle barneverntjenesten i Våler kommune. Barnverntjenesten står overfor en spennende utvikling fremover med barnevernreformen fra 2022, mer forebyggende arbeid og tverrsektorielt samarbeid internt og eksterne. Vi ser etter deg som ønsker å videreutvikle barneverntjenesten sammen med våre engasjerte ansatte og i tett samspill med det øvrige tjenesteapparatet i Våler kommune.Barneverntjenesten er organisert under kommunedel oppvekst og kultur og har 6 dyktige ansatte. Barneverntjenesten holder til i Herredshuset i Våler kommune.ArbeidsoppgaverArbeide strategisk med langsiktige drifts- og utviklingsmålOrganisere og forvalte arbeidet med barnevern innenfor forsvarlighetskravetVære akti...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4298199569 Presentasjon av stillingen:Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre, i form av personlig og praktisk bistand gjennom hele døgnet. Hjemmetjenesten er inndelt i tre soner, med avdelingsleder og to fagansvarlige ved hver sone. Det er ca 160 årsverk og 240 ansatte hvorav 50 sykepleierstillinger.Hjemmetjenesten har som del av kommunen sin personalpolitikk fokus på heltidskultur.sår og diabeteskreft og palliasjonrehabilitering og nevrologihjerte- og lungesykdommerrus og psykiatridemensernæringvelferdsteknologiHjemmetjenesten har egen natt-tjenesteArbeidsoppgaverstillingen tilhører for tiden hjemmetjenesten nord, hvor det er ansatt sykepleiere, fagarbeidere og assistenter. Sonen omfatter ca 55 årsverk.v...

 • Company LØDINGEN KOMMUNE MILJØARBEIDERTJEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 945 468 661 Stillingsident: 4307862393 Presentasjon av stillingen:Stillingen er nyopprettet og tilpasset ny organisasjonsstruktur. Arbeidsområde er hjemmebaserte tjenester knyttet til miljøtjenesten. Stillingen rapporterer og er underlagt avdelingsleder for miljøtjenesten.Miljøtjenesten har 13 brukere og ei personalgruppe på 36 årsverk som er bredt faglig sammensatt.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene spenner vidt innenfor personal, økonomi, fag og drift. Sammen med avdelingsleder skal du planlegge, organisere og lede arbeidet på en måte som sikrer god kvalitet i tjenesten i tråd med gjeldende regelverk, kommunale vedtak og målsettinger. Kun dagarbeidstid. I avdelingsleders fravær vil du gå inn som stedfortreder på full tid.KvalifikasjonerVi søker en person med helsefaglig bakgrunn, g...

 • Company HEMNES SYKEHJEM in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TYNSET KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.:940837685 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vår erfarne leder for Tynset legekontor går av med pensjon 1.3.2021 og vi har derfor ledig stilling som avdelingsleder fra 22.02.2021. Stillingen innehar budsjett-, økonomi- og personalansvar og inngår i helsetjenestens ledergruppe.Om stillingenHelse- og omsorgssektoren er i stadig utvikling. Dette inkluderer også tjenester knyttet til fastlegetjenesten. Vil du være den som bidrar til videreutvikling og tilpasning av denne tjenesten i årene fremover?ArbeidsoppgaverAvdelingsleder rapporterer til tjenesteområdeleder for helsetjenestenKlinisk arbeidBidra til å utvikle legetjenester i helse- og omsorgssektoren, og fremme et tett samarbeid mellom ulike tjenesterVære en aktiv bidragsyter inn i helsetjenestens ledergruppeAnsvarlig for ...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4302760781 Presentasjon av stillingen:Hjertemedisinsk avdeling søker enhetsleder for legeenheten ved Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, MIHO.MIHO er en seksjon i Hjertemedisinsk avdeling som har ansvaret for å ivareta og videreutvikle avdelingens forpliktelser innen akutt- og intensivmedisin. Legeenheten ved MIHO består av hjertemedisinske spesialister som har hoveddelen av sitt arbeid ved MIHO, samt avdelingens LIS2/3 som er sentrale for akuttberedskapen ved sykehuset.Enhetsleder rapporterer til seksjonsleder. Tett samarbeid om drift med øvrige enheter på MIHO, samt seksjoner i Hjertemedisinsk avdeling er nødvendig for utdanning, vaktfunksjoner, sengepost og poliklinikk. Det forutsettes også et nært samarbeid med Medisinsk klinikk om indremedisinsk utdannin...

 • Company UNICARE BO & OMSORG AS AVD F19 in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303117791 Presentasjon av stillingen:Vi søker teamledere til to av våre tre team ved Dagsenteret i Unicare Bo og omsorg.En teamleder til team blå hvor vi har brukere med utfordrende atferd og vedtak etter kap.9. Diagnosespekteret i team blå er vidt og omfavner ulik grad av psykisk utviklingshemming, autisme og epilepsi. Alle ansatte som skal jobbe i team blå har HAVA-kurs og det legges vekt på å ha ansatte som har kompetanse, erfaring og er personlig egnet til å jobbe med atferdsproblematikk.Og en teamleder til team grønn hvor vi har brukere med psykisk utviklingshemming, autisme, Downs syndrom, lettere grad av cerebral parese og overvektsproblematikk. Alle brukerne er gående og har et visst nivå av verbalt språk. Fokusområder i team grønn er blant annet aktivis...

 • Company BERGEN KOMMUNE BYMILJØETATEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308627385 Presentasjon av stillingen:Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet har ansvaret for kommunens tjenestetilbud innen sentrale samfunnsoppgaver somfolkehelse, tjenester til eldre, helsetjenester og frivillighet. Vi er politisksekretariat for byråden og har det overordnete strategiske, administrative ogfaglige ansvaret for tjenestene. Seksjon for plan og utvikling har ansvar foretatsoppfølging, politiske leveranser som temaplaner, handlingsplaner,statusmeldinger, politiske spørsmål, representantforslag og interpellasjoner,vi følger opp tillits -- og faglighetsreformen, ernæringssatsing, folkehelse,kvalitet- og risikostyring og frivillighet.Bergen kommune har som mål å gå i front for en kunnskapsbasert helse - og omsorgstjeneste kjennetegnet av høy ...

 • Company LOVISENBERG SYKEHJEMSDRIFT AS PAULUS SYKEHJEM in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309422587 Presentasjon av stillingen:Lovisenberg Omsorg AS overtok 1.juli 2020 eierskap og ansvar for driften ved Paulus sykehjem.Paulus sykehjem har 92 beboere, fordelt på 6 avdelinger. Sykehjemmet ligger naturlig integrert i et boligfelt med en blomstrende, avskjermet indre gård og sansehage med Grünerløkkas særegne sjarm og folkeliv.Ved å benytte oss av nærområdets ressurser kan vi skape generasjonsmøter og gjøre kultur og aktivitet som en naturlig del av hverdagen. Med fokus på hvert individ ønsker stolte ansatte å tilrettelegge og opprettholde beboernes interesser. Vårt mål er en god og meningsfull hverdag.Sykehjemmet drives på kontrakt med Oslo kommune.Vi søker nå etter en Daglig leder som motiveres av faglig kvalitet, har interesse for forbedrings- og end...

 • Company LOVISENBERG OMSORG AS ADMINISTRASJON in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314326174 Presentasjon av stillingen:Lovisenberg Omsorg AS overtok 1.juli 2020 eierskap og ansvar for driften ved Romsås sykehjem.Romsås sykehjem har 93 heldøgnsplasser, dette inkluderer en skjermet avdeling for beboere med demens.Våre beboere ivaretas av et tverrfaglig team bestående av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeut og kulturarbeidere. Alle våre ledere er utdannet sykepleiere.På Romsås setter vi fokus på å styrke individet. Det vil si at beboerne skal ha en høy grad av medbestemmelse og påvirkningskraft, ut fra sine egne forutsetninger og muligheter, og oppleve trygghet og god omsorg."Midt i hverdagen" er en rettesnor for oss og vi benytter oss av det tilbudet Romsås senter og nærmiljøet gir. Dette innebærer at vi er integ...

 • Company GISKE KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER VALDERØY OMSORGSDISTRIKT in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315628571 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår nye avdelingsleiar? 100% fast stilling som avdelingsleiar er ledig frå 01.01.21.Leiaroppgåvene er knytt til tre avdelingar ved Giske omsorgssenter, der vi har tilbod om langtidsopphald, kortidsopphald, avlastning, rehabilitering og palliative rom. Det er knytt 27 årsverk til avdelingane. Leiarteamet har kultur for samarbeid og hjelper kvarandre på tvers av teneste- og ansvarsområder.Til stillinga ligg personalansvar samt fagleg og administrativt ansvar for bukollektiv-avdelingane. Avdelingsleiar er ein del av leiarteamet i eininga som elles består av heimebasert omsorg, avdeling Hustruhamna, praktisk bistand, dagsenter og kjøkken. Einingsleiar er næraste overordna.I tillegg til formell utdanning og praksis vil ...

 • Company BERGEN KOMMUNE HELSEVERNENHETEN in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306721179 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 25 tjenestesteder.Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.Du vil være avdelingsleder for privat bogruppe Sandslimarka. Som avdelingsleder inngår du i enhetsleder sin ledergruppe sammen med de andre avdelingslederne i enheten. Videre haravdelingsleder tilgang til enhetens rådgivere innen fag, personal og økonomi,samt andre støttefunksjoner.Sandslimarka skal yte heldøgns oms...

 • Company HOLMESTRAND KOMMUNE ROVEVEIEN 17 in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Stilling for en utviklingsorientert og faglig interessert avdelingsleder.Ved to av våre botilbud kan vi tilby en spennende avdelingslederstilling for deg som vil ha en aktiv rolle i utvikling av tjenestetilbudet til personer med ulike funksjonsnedsettelser.Virksomhet Voksenhabilitering består av seks døgnbemannende botilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, et aktivitetssenter, og støttekontakt - og avlastningstilbud. Ved våre botilbud i Roveveien 17 og ved 7- tallet søker vi nå etter en avdelingsleder. Begge tjenestestedene er lokalisert på Rove med kort avstand til fjellheisen som går til Holmestrand jernbanestasjon, med god forbindelse både sør - og nordover i fylket.Virksomheten benytter fagsystemene Cosdoc og GAT. I tillegg be...

 • Company HELSE BERGEN HF HABILITERINGSTJ FOR BARN OG UNGDOM in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4315624079 Presentasjon av stillingen:Stillinga som einingsleiar ved Habiliteringstenesta for barn- og ungdom (HABU) er ledig. Vi søkjer etter ein person som gjennom sitt engasjement og gode leiarskap vil vere med å vidareutvikle tenesta i ei spennande framtid.HABU er ei del av Seksjon for barnenevrologi og habilitering i Barne- og ungdomsklinikken. HABU arbeider med barn og ungdom i alderen 0-18 år, som har nedsett funksjonsevne. Eininga sitt fagmiljø er tverrfagleg samansett der dei ulike spesialfelta jobbar saman slik at barn- og unge får eit godt tilbod med høg fagleg kvalitet. Vi er 27 fagpersonar, med psykologar, fysioterapeutar, ergoterapeutar, pedagogar, logopedar, sosionom, vernepleiarar og legar.Leiketerapien består av 2 pedagogar. I tillegg har...

 • Company HELSE BERGEN HF REHABILITERINGSKLINIKKEN - POLIKLINIKK in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4311958346 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer seksjonsleiar i poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.ReHabiliteringsklinikken består av Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR), Habiliteringstenesta for vaksne (HAVO) og Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. AFMR gir spesialiserte tilbod og tenester til personar med samansette medisinske rehabiliteringsbehov.Avdelinga gir tilbod til pasientar med erverva hjerneskade, multitraume, muskel- og skjelettlidingar, nevrologiske lidingar og skadar, kreft, brannskade m.a. som treng utgreiing, vurdering og spesialisert rehabilitering i sjukehus. Tilbodet omfattar døgnbehandling, dagbehandling og poliklinikk, både i eit akuttforløp og i seinfase.Poliklinikken bes...

 • Company NORCONSULT AS AVD TROMSØ in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, DPS VESTFOLD, SANDEFJORD - PRESTÅSEN in Other
  26.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Org. nr: 974116995 Stillingsident: 4315148087 Presentasjon av stillingen:DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og avhengighet(KPA) er lokalisert i Sandefjord ogLarvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv28 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 32psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering.DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter hvor av en BET (Basal Eksponerings Terapi) post, en psykosepost og syv poliklinikker,i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrkemestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en fellesforståelse hos pasient og behandler omkring ...

 • Company GROVFJORD BO- OG SERVICESENTER in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 959469326 Stillingsident: 4306127825 Presentasjon av stillingen:Grovfjord Bo- og Servicesenter er et aldershjem med 8 plasser. Hjemmetjenesten nord holder til i samme bygg, og institusjonen er bygd sammen med en omsorgsbolig med 7 leiligheter som betjenes av hjemmetjenesten.ArbeidsoppgaverDaglig fagansvar for driften av institusjonenDirekte pasientrettet arbeid og oppfølging av pårørendekontaktAnsvar for målsettinger og iverksette tiltak etter pasientenes behovSaksbehandling og kvalitetsutvikling av tjenestenPersonaloppfølging, delegert oppgaver i forhold til medarbeidersamtaler og sykefraværsoppfølgingUtarbeidelse av ulike hjelpeturnuser. Deltar i utarbeidelse av grunnturnus sammen med enhetslederInnleie av vakter og oppfølging timelister i Visma ressursstyringDeltar i enhetslede...

 • Company GRUE KOMMUNE BOFELLESSKAP PSYKIATRI in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 964 948 143 Stillingsident: 4306860187 Presentasjon av stillingen:Tilrettelagte tjenester har ledig stilling som avdelingsleder psykisk helse og rus.Enhet tilrettelagte tjenester består av blant annet psykisk helseteam, tre bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemning, ett bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser og rusmisbrukere, uteteam, tjenester til barn og unge, tjenester til mindreårige flyktninger, støttekontakttjeneste og to dagsentre.Enheten ledes av en enhetsleder og skal videre deles opp i avdelinger som ledes av avdelingsledere.ArbeidsoppgaverEr faglig leder i avdelingen.Er personalleder og skal utøve personalledelse og -forvaltning.Organisere, lede og utføre tjenesten på en faglig forsvarlig måte.Sørge for god informasjonsflyt.Ansvar for rasjonell ...

 • Company OSTERØYTUNET in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AHUS NORDBYHAGEN AKUTTPSYKIATRI in Other
  25.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4302832014 Presentasjon av stillingen:Er du god til å skape tillit, til å lede andre og vil være med å videreutvikle Norges største akuttpsykiatriske avdeling?Vil du bidra til å utvikle Seksjon D i tråd med avdelingens og divisjonens behov? Da er det DEG vi ønsker som vår nye kollega!Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon psykisk helsevern. Avdelingen har 73 døgnplasser og består av akuttpsykiatrisk mottak, en affektiv seksjon med tilknyttet ECT-poliklinikk, fire psykose seksjoner, mor-barn psykiatrisk poliklinikk samt enhet for konsultasjons- og liaisonpsykiatri. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med de andre avdelingene i sykehuset og kommuner/bydeler i opptaksområdet.Hver dag jobber...

 • Company OSTERØYTUNET in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org.nr.:864 338 712 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingaPå Osterøytunet har vi ledig ei ny stilling som avdelingsleiar. Osterøytunet er ein moderne sjukeheim, bygd i 2004, med 56 einsengsrom fordelt på 6 grupper. Vi har eigen natteneste som også servar heimebuande.Med tilsetting i denne stillinga går vi frå å vere inndelt i to avdelingar til tre avdelingar. Som avdelingsleiar er du med i kommunen si leiarutviklingsgruppe. Me har godt samarbeid med andre einingar og god moglegheit for medverknad.Institusjonen har eige kjøkken og eigen lege. Osterøytunet ligg på Osterøy, 40 minuttar kjøring frå Bergen sentrum.ArbeidsoppgåverOppgåvene består i å sikre dagleg drift og i stillinga ligg personalansvar for medarbeidarar i avdeling herunder bemanning, personaloppfylging og...

 • Company OSLO KOMMUNE HELSEETATEN AVDELING AKER in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307142769 Presentasjon av stillingen:Sammen for bedre Oslohelse er Helseetatens visjon og vi ser etter en leder som kan operasjonalisere dette i avdeling Aker som er en samhandlingsarena mellom Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus. Du vil ha ansvar for Kommunal akutt døgnenhet (KAD), Forsterket rehabilitering Aker (FRA), Rådgivningskontoret for syn og hørsel (RSH) og legevakt samtidig som du vil få muligheten til å bidra inn i arbeidet med ny storbylegevakt.Stillingen inngår i Helseetatens lederteam og rapporterer til etatsdirektør. Har du erfaring med harmonisering og effektivisering av driftsmodeller, arbeide med arbeidsmiljø, drift og strategi så vil vi at du søker og forteller oss om det.Våre ledere er rollemodeller og har et særlig ansvar for relasjon- ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF POLIKLINIKK OSLO FENGSEL in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 986375740 Stillingsident: 4313090395 Presentasjon av stillingen:Regional sikkerhetsseksjon er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse Sør-Øst. Seksjonen har tre kliniske enheter på Dikemark sykehusområde og poliklinisk enhet; Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP) med pasientansvar for innsatte i Oslo fengsel, Bredtveit fengsel og Ungdomsenheten Øst, Eidsvoll. RSA har i tillegg drift av Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern.RSA Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP) tilbyr utredning og behandling til innsatte med psykiske lidelser av en alvorlighetsgrad som gir rett til helsehjelp i hht Pasientrettighetsloven §2-1b og Helsedirektoratets prioriteringsveileder Psykisk helsevern for voksne (IS-1637).FPP har stillinger for enhetsleder, ov...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF HABILITERING OG REHABILITERING OTTESTAD in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: 874631752 Stillingsident: 4314905317 Presentasjon av stillingen:Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ligger under Div. Habilitering og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF. Avdelingen er inndelt i 5 seksjoner, bestående av seksjon Helse og arbeid, seksjon Rehabilitering Ottestad, seksjon Rehabilitering Solås, seksjon Muskel- og skjelettsmerter og seksjon Lungerehabilitering Granheim. Avdelingen har 15 sengeplasser på Ottestad og 13 sengeplasser på Solås. I tillegg er det betydelig poliklinisk virksomhet.Pga uforutsett fravær har vi ledig vikariat for overlege i perioden 01.01.21 - 02.07.21. Vikariatet er knyttet til Seksjon rehabilitering, Ottestad.ArbeidsoppgaverStillingen er knyttet til Seksjon rehabilitering, Ottestad, der overlegen for tiden jobber sammen med to...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN LABORATORIER OG RADIOLOGI in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313806260 Presentasjon av stillingen:Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi består av åtte seksjoner: Genteknologi, Prøvemottak, Prøvetaking, Klinisk kjemi, Hematologi, koagulasjon og flowcytometri, Immunologi, Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank, og Medisinske fag, forskning og utvikling. Avdelingen har totalt 160 ansatte og utfører 7,6 millioner analyser i året. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med høyt faglig nivå. Avdelingen er akkreditert iht. ISO/EN 15189.Genteknologi utvikler og utfører rutineanalyser for alle laboratoriespesialitetene; mikrobiologi, patologi, immunologi og transfusjonsmedisin og medisinsk biokjemi.Seksjonen benytter molekylærbiologiske teknikker for påvisning av sykdomsfremkallende agens eller varianter i det humane...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - SOMATIKK in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 974795639 Stillingsident: 4313024222 Presentasjon av stillingen:Anestesiavdelingen ved UNN Harstad styrker lokal bemanning og utlyser derfor en fast stilling, samt et årsvikariat som overlege anestesi. Vikariatet er med muligheter for forlengelse.UNN Harstad er et bærekraftig lokalsykehus med alle akutt-funksjoner. Planlegging for fremtidens sykehus i Harstad pågår. Sykehuset har en stabil og lokal bemanning med spesialiteter i et godt og tverrfaglig kollegium.Man bor og lever godt i byen som har alle fasiliteter innenfor en liten radius. Harstad er kjent som kulturbyen i nord med filmfestival, klassisk festival, vinfestival, Festspillene i Nord-Norge og gode matopplevelser. Vi har kort vei til sterke naturopplevelser og kjente naturperler i Lofoten, Vesterålen og Senja. Oversiktl...

 • Company HAMMERFEST KOMMUNE HELSESYKEPLEIERTJENESTEN in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 196467Om arbeidsstedetVår helsestasjons- og skolehelsetjeneste dekker både Hammerfest og Kvalsund, med et bredt ansvarsområde:Helsestasjon 0 - 5 år, skolehelsetjeneste i grunn- og videregående skole, helsestasjon for ungdom (HFU), jordmortjeneste, migrasjonshelse og vaksinasjonskontor. Vi har tilknyttet helsestasjons- og skolelege, psykolog i HFU, og har et nært samarbeid med kommunal fysioterapitjeneste.Virksomheten er organisert i Sektor for oppvekst og kultur sammen med PPT, barneverns- og ungdomstjenesten, i egen enhet Barn og unge. I sektoren for øvrig inngår barnehager, skoler, kultur, innvandring/integrering og voksenopplæring. Barn og Unge har et eget aktivt lederteam. Virksomhetsleder er med i kommunens folkehelsegruppe.Det tilbys en arbeidshverdag med nytenking og l...

 • Company KONGSBERG KOMMUNE SAMFUNNSHELSE in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Samfunnshelse er en interkommunal samfunnsmedisinsk enhet for kommunene Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Kommunene har til sammen ca. 50 000 innbyggere. De ligger sentralt på Østlandet med nærhet til Drammen og Oslo og med rikelig av friluftsmuligheter i skog og fjell rett i nærheten.Vertskommunen med hovedkontor er på Kongsberg. Nærmere beskrivelse av den samfunnsmedisinske enheten kan vi sende deg på forespørsel.Vi søker deg som vil engasjere deg i kommunal samfunnsmedisin, har vilje til å utvikle deg innen faget, har en stor porsjon humor, er fleksibel og har gode samarbeidsevner.Den nye kommuneoverlegen vil gå inn i et team som i dag består av tre andre kommuneoverleger og to rådgivere innen miljørettet helse...

 • Company ELVERUM KOMMUNE SVARTHOLTET BOFELLESSKAP in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312902925 Presentasjon av stillingen:Vi søker avdelingsleder til Svartholtet bofellesskap.Enhet for personer med nedsatt funksjonsevne består i dag av 7 bofellesskap, 1 avlastningsbolig for barn ogunge, og arbeids- og aktivitetstilbud.Avdelingsleder har delegert ansvar for økonomi, personal og fag fordet aktuelle bofellesskapet stillingen tilhører. Stillingen har arbeidstiddag. Det må påberegnes noe tid i drift. Stillingen er ledig fra01.12.20. Stillingen lyses ut for 2. gang.ArbeidsoppgaverAvdelingsleder rapporterer til enhetsleder for tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne.Ledelse med ansvar for budsjett/økonomi, personal og fag.Lede og videreutvikle den faglige tjenesten i avdelingen.Delta i brukerrettet arbeid etter behov.Kontinuerlig forbedringsar...

 • Company AHUS FOLLO ÅSENVEIEN VOKSENPSYKIATRI DPS in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: 984075340 Stillingsident: 4308043699 Presentasjon av stillingen:Seksjonsleder i Allmennpoliklinikken ved DPS FolloDPS Follo er ett av 5 Distrikstpsykiatriske sentre i Divisjon psykisk helse ved Ahus som igjen består av 11 avdelinger. DPS Follo har sammen med poliklinikkene i BUP og ARA ansvar for å gi lokalbasert tilbud innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden.DPS Follo består av en allmennpoliklinikk seksjon, en seksjon for psykoselidelser, en seksjon for gruppebehandling, to døgnseksjoner, en kontorfaglig seksjon, og et akutt team.Allmennpoliklinikken er en stor poliklinikk med godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi har for tiden 27,5 årsverk, tverrfaglig sammensatt og med god spesialistdekning. Poliklinikken er for tiden organisert i 3...

 • Company BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DRAMMEN KOMMUNE FELLESTJENESTER - ANSKAFFELSER/PERSONAL in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314786035 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å utvikle fremtidens hjemmetjenester?Omsorgstjenester Mjøndalen og Krokstadelva yter mangfoldige tjenester og vi ivaretar de fleste trinnene i omsorgstrappen. Virksomheten består av hjemmetjenester, korttids- og langtidsinstitusjoner herunder Bråta helse- og aktivitetssenter, Solberglia sykehjem og Spinnerisletta institusjon, bemannende omsorgsboliger og dagtilbud. Et samarbeid på tvers og tverrfaglighet er grunnpilarer for oss, og vi ønsker å skape et enda mer spennende og lærerikt samarbeid på tvers av virksomheten.Vi søker nå etter avdelingsleder for avdeling Hjemmetjeneste sone Krokstadelva. Dette er en spennende hjemmetjenesteavdeling med ca. 23 årsverk som har ansvar for å yte bistand til ca. 150 innbygg...

 • Company STAD KOMMUNE SELJETUNET OMSORG OG REHABILITERING in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312217375 Presentasjon av stillingen:Seljetunet omsorg og rehabilitering har ledig 100% fast stilling som fagleiar for korttids- og langtidsavdelingane i eininga.Stillinga er organisert under einingsleiar for Seljetunet. Fagleiarstillinga vert organisert i turnus 3. kvar helg, med dagvakter i vekene.I tilfelle intern tilsetjing kan det bli det ledig stilling som sjukepleiar. Vi ønskjer at du presiserer i søknadenom du også ønskjer å bli vurdert for sjukepleiarstilling. Som sjukepleiar er det for tida tre- delt turnus.Seljetunet omsorg og rehabilitering har totalt 46 plassar der 29 plassar er institusjonsplassar og 16 plassar er bemanna omsorgsbustader.Ein har tre avdelingar for langtidsopphald, der den eine avdelinga er spesielt tilpassa bebuarar med behov for s...

 • Company FEDJE KOMMUNE ALMINNELIG HELSEVERN in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du ein strategisk og samlande leiar som både kan vera med og leia arbeidet med dei store reformane, og ha eit auge for detaljane i helse- og sosialfeltet i Fedje kommune? Som tek sin naturlege plass i det interkommunale utviklingsarbeidet, og samstundes kan motivera og leia samarbeidet mellom einingane her i kommunen?Me søkjer etter ein handlekraftig og tillitsbyggjande leiar som skal leia helse- og omsorgssektoren. Helse- og omsorgssjefen har eit heilskapleg leiaransvar, med økonomiansvar, personalansvar, fagansvar og utviklingsansvar. Helse- og omsorgssjefen er med i rådmannen si leiargruppe.Me ønskjer deg som harhøgare helse- og sosialfagleg, økonomisk/juridisk, administrativ eller samfunnsfagleg utdanningleiarerfaring og kunnskap ...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312917778 Presentasjon av stillingen:Nordlandssykehuset søker etter flysykepleier som har lyst å jobbe i en spennende og variert stilling som kombinert enhetsleder og flysykepleier ved ambulanseflybasen ved Nordlandssykehuset Bodø!En enhetsleder her vil jobbe både på dagtid og i turnus, vekselvis som enhetsleder og flysykepleier. Ved enheten jobber det 10 anestesi-/intensivsykepleiere, som du som enhetsleder skal følge opp og du vil ha ansvar for deres fagutvikling. I tillegg er anestesileger knyttet til tjenesten,Ambulanseflytjenesten er en del av det offentlige helsevesenet og Nordlandssykehuset HF har ansvaret for ambulanseflyet i Bodø. Tjenesten er operativt underlagt Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjenesten HF og medisinsk underlagt Helseforetakene...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315094168 Presentasjon av stillingen:2 faste overlege stillingerOppstart henholdsvis fra 02.02.2021 og 01.03.2021.Avdelingen tilhører Klinikk for Hode, Hals og rekonstruktiv kirurgi og behandler pasienter innen avdelingens definerte fagområde.Den spesialiserte plastikk kirurgien og generell plastikkirurgi har sengepost, poliklinikk, dagkirurgi og operasjonsgang på Rikshospitalet, og primær brystrekonstruksjon ved Aker sykehus. Onkologisk plastikk kirurgi er lokalisert på Radiumhospitalet med sengepost, poliklinikk og dagkirurgi på Montebello og Aker.Multitraumepasienter behandles som regel ved Ullevål, ofte sammen med ortopeder og traumeteam. Seksjonens leger jobber på tvers av lokalisasjonene.Endringer i organisasjonsstruktur etter hvert som ulike fagområder og...

 • Company KVÆFJORD KOMMUNE HELSE OG OMSORGSAVDELINGEN in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Jobbnorge ID: 196533Om stillingenVi søker etter en helse- og omsorgssjef som er tydelig og samlende i sitt lederskap og som har god kjennskap til og forståelse for kommunal forvaltning. Du må være fremtidsrettet og være i stand til å skape motivasjon, engasjement og god samhandling i egen organisasjon for utvikling.Helse- og omsorgssjefen er en del av kommunedirektørens ledergruppe og deltar aktivt i kommunens strategiske arbeid, med hovedansvar for hele helse- og omsorgssektoren.Vår helse- og omsorgssjef gjennom mange år har bestemt seg for å bli pensjonist i løpet av våren 2021. Vi skal derfor rekruttere hennes etterfølger med ønsket oppstart våren 2021.Som helse- og omsorgssjef i Kvæfjord får du en spennende stilling med bredt fag- og ledelsesområde.ArbeidsoppgaverArbeidsområdene omfatt...

 • Company SAGENE HJEMMEBASERTE TJENESTER in Other
  23.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306803607 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å utvikle Sagene hjemmebaserte tjenester i tråd med bydel Sagenes satsing på helse, rehabilitering og egenmestring?Samfunnsoppdraget til Sagene hjemmebaserte tjenester er at bydelens innbyggere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Vi skal tilby tjenester som gir mulighet for mestring i eget liv og er tilpasset innbyggernes behov.Enhet for hjemmebaserte tjenester behandler søknader om helse -og omsorgstjenester i hjemmet, sykehjemsplasser, rehabiliterings- og korttidsopphold, bo-og omsorgstilbud, trygghetsalarmer, TT- kort, vederlag, forvaltning m.m. Det er daglig tverrfaglig samarbeid i enheten mellom tjenester og tiltak som omfatter frisklivsentral, velferdsteknologi, klinisk ernæringsfysiolog, dagaktivite...

 • Company KONGSBERG KOMMUNE MYNTGATA BOLIG in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Helse- og omsorgstjenesten i Kongsberg kommune arbeider for å skape et helhetlig og fremtidsrettet tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Avdelingsledere har en helt sentral rolle i dette utviklingsarbeidet. Vi søker deg som ønsker å være med på drifte etablerte bofellesskap samtidig som du bidrar med å bygge opp og utvikle nye tjenester Du motiveres av å se muligheter, utfordringer og trives i endring og omstilling.Seksjonen Bo, aktivitet og avlastning består av 8 avdelingsledere som rapporterer til seksjonsleder, og inngår i tjenestens ledergruppe. Fra 1 januar 2021 har vi ledig 100 % fast lederstilling i Avdeling Myntgt/ P4. Stillingen innebærer delegert ansvar for oppfølging av personal, fag/kvalitet og økonomistyring. Avdelingen b...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health service managers Edit filters