SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Lawyers

46 Jobs found

Used filters:
 • Lawyersx
Displaying 1-46 of 46 results.
 • Company LENDO PART OF SCHIBSTED AS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 189745Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pålagt undervisning og utviklingsarbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand hvor Institutt for rettsvitenskap er lokalisert. Det må påregnes jevnlige samarbeidsmøter med andre stipendiater ved samme prosjekt ved Campus Grimstad.Tiltredelse etter avtale med Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, men fortrinnsvis innen årsskiftet 2020/2021.Institutt for rettsvitenskap er organisert under Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Handelshøyskolen ved UiA er internasjonalt akkreditert i den amerikanske organisasjonen AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). Institutt for rettsvitenskap e...

 • Company FORBRUKERRÅDET TROMSØ in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Forbrukerrådet har en viktig rolle i det utenrettslige tvisteløsningssystemet i Norge.Vi har et stort juridisk fagmiljø i avdeling tvisteløsning med til sammen cirka 50 jurister fordelt på kontorene i Skien, Stavanger og Tromsø. Vi samarbeider på tvers av kontorene for å sikre et godt tilbud i hele landet. På vårt kontor i Tromsø er vi i dag 20 ansatte.Vårt kontor er moderne og trivelig, og kontoret har en sentral beliggenhet i sentrum. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø med mange hyggelige kolleger. Fra 1.1.21 blir vi en del av det nye Forbrukertilsynet, men arbeidsstedet vil fortsatt være i Tromsø.ArbeidsoppgaverArbeidet består i mekling og juridisk veiledning innenfor et vidt spekter av sakstyper -- herunder saker som faller inn under forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, håndverkertjenestel...

 • Company NORDIC SEMICONDUKTOR ASA AVD OSLO in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ADVOKATFIRMAET KPU DA in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG TRONDHEIM AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKATTEETATEN STAVANGER LAGÅRDSVEIEN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248038379 Presentasjon av stillingen:Er du jurist og ønsker å arbeide med et bredt spekter av interessante juridiske problemstillinger? Da kan du være den vi ønsker med på laget.Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.I Stavanger er det ledig en juriststilling i en gruppe som håndterer skattepliktvurderinger av alle etterskuddspliktige i det internasjonale segmentet, blant annet vurdering om utenlandske selskaper med virksomhet i Norge er skattepliktige etter norsk internrett og skatteavtaler med andre land. Gruppen bid...

 • Company POLITIETS FELLESFORBUND AGDER in Other
  26.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4242574434 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter politiadvokat II med saksportefølje tilknyttet avsnitt for seksuelle overgrep og grov vold mot barn ved Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE). Stillingen er stedplassert på seksjon for påtale Midtre Agder og rapporterer til seksjonspåtaleleder i Midtre.Stillingen er ledig fom. 01.09.20.Seksjon for påtale Midtre er den største påtaleseksjonen i Agder politidistrikt med ca. 20 påtalejurister, flere av dem tilknyttet spesialavsnitt. Det er et stort arbeidspress og saksområdet seksuelle overgrep og grov vold mot barn er økende.Kjønnsbalansen i påtaleenheten er 50/50, men på spesialporteføljen er samtlige jurister kvinner. Vi oppfordrer derfor menn til å søke.Stillingene innebærer nært ...

 • Company KIRKENS BYMISJON I KRISTIANSAND in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VAAR ADVOKAT AS in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKATTEETATEN STAVANGER LAGÅRDSVEIEN in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HEDMARKEN TINGRETT in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189598Om stillingenDet blir ledig en konstitusjon som tingrettsdommer ved Hedmarken tingrett. Konstitusjonen har en varighet på åtte måneder. Tiltredelse etter nærmere avtale. Domstolen blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg fire tingrettsdommere, administrasjonssjef, to dommerfullmektiger og 10 saksbehandlere. Domstolen har lokaler i Hamar tinghus.KvalifikasjonskravSøkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på . For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. For stillingen kreves at kandidaten kan sikkerhetsklareres for høyeste nivå. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gj...

 • Company NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189595Om stillingenHavbruksnæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer, og er av stor betydning for verdiskaping og aktivitet langs hele kysten. I havbruksavdelingen får du jobbe med videreutvikling og forvaltning av denne fremtidsrettede næringen. Seksjon for havbrukspolitikk og -økonomi skal utvikle en næringspolitikk som legger til rette for lønnsomme arbeidsplasser og å realisere havbruksnæringens verdiskapingspotensial. Hos oss får du brynt deg på avveininger mellom næringsutvikling og miljø og på krysningspunktet mellom fag og politikk.ArbeidsoppgaverUtvikling av juridiske rammevilkår og gjennomføring av næringspolitikken på havbruksområdetUtarbeide stortingsmeldinger, lovforslag, forskrifter, høringsnotater mv.I tillegg vil du bistå med forberedelse av saker, mø...

 • Company KVAM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257225282 Presentasjon av stillingen:Kvam herad forvaltar store økonomiske ressursar, både i drifts- og investeringsmidlar og eigedelar. Kommunen har no ledig eit lengre vikariat for jurist som vil få ansvar for å levera juridisk rådgjeving internt i Kvam herad og representera kommunen i tvistesaker og rettssaker. Du vil bidra med kompetanse i bl.a. kontraktsrådgjeving, avtaleforvaltning , innkjøpsprosessar og kommunal eigedomsforvaltning. Kommunen kan også vurdera å gjera om stillinga til ei advokatfullmektigstilling. Som jurist er du ein viktig del av den analytiske kompetansen i Kvam herad. Arbeidsoppgåvene er varierte, utfordrande og stillinga yter støtte til heile den kommunale organisasjonen med totalt ca. 1000 tilsette.ArbeidsoppgåverJuridisk rådgjeving t...

 • Company POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974769484 Stillingsident: 4249588196 Presentasjon av stillingen:Vil du jobbe med forebyggende sikkerhet og bidra til å redusere innsidetrusselen? Det er svært viktig at personer som får tilgang til skjermingsverdig informasjon, objekt eller infrastruktur, er vurdert på en måte som ivaretar nasjonale sikkerhetsinteresser.Vi har nå en ledig fast stilling som jurist ved klareringsmyndigheten i PST i avdelingen for sikkerhet og beredskap. Arbeidshverdagen er variert, hektisk og interessant.ArbeidsoppgaverDu skal jobbe med sikkerhetsklareringer av PSTs egne medarbeidere. Dette inkluderer innsyns- og klagesaker, korrespondanse med involverte parter, forberedelser og gjennomføring av sikkerhetssamtaler, samt annen saksbehandling. Du vil også bli engasjert i kvalitetssikring, rådgiving, u...

 • Company KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188165Hva gjør vi i polar- og nordområdeseksjonen?Vi har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt arbeid knyttet til miljø i polarområdene. Seksjonen har spesielt ansvar for forvaltning av naturmiljøet på Svalbard, etatsstyring av Norsk polarinstitutt, Svalbard miljøvernfond og miljøvernarbeidet hos Sysselmannen på Svalbard. Seksjonen forvalter statens eierskap i Kings Bay AS. Utvikling av forskningsbasert kunnskap om miljø i polarområdene er et viktig virkemiddel i arbeidet.Dine arbeidsoppgaver vil være:eierstyring av Kings Bay AS som drifter Ny-Ålesund på Svalbardnasjonal koordinering og internasjonalt arbeid vedrørende miljø i Svalbard og Antarktissamarbeid med andre departementer på polarområdetoppfølging av miljøarbeidet hos Sysselmannen på Svalbardandre a...

 • Company SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189534Om stillingeneDet er for tiden ledig én fast stilling og ett til to vikariater som jurist (førstekonsulent/rådgiver) hos Sivilombudsmannen. Minimum én vil være for førstekonsulent.Stillingene innebærer interessante, varierte og utfordrende oppgaver innen flere rettsområder og et inspirerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse. Ombudsmannen mottar klager innenfor nær sagt alle rettsområder som har en side til forvaltningen. Som klagesaksbehandler vil din hovedoppgave være å foreta en rettslig og objektiv vurdering av klager. Etter å ha vurdert om klagen kan og bør tas til behandling, vil du i utvalgte saker foreta nærmere undersøkelser og sørge for en kontradiktorisk behandling av saken. Du har ansvar for din egen portefølje av saker. Saksbehandlingen er skriftlig, s...

 • Company BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189564Om stillingenVed Bygg og miljø, seksjon for byggesak er det ledig 100 % fast stilling som juridisk rådgiver med tiltredelse snarest.Teknisk avdeling består av ca. 200 ansatte og er inndelt i fire ulike kontorer; Bygg og miljø, Byutvikling, Byteknikk og Vann og avløp. Avdelingen ledes av kommunaldirektør for Teknisk avdeling. Bodø er en by i vekst og Teknisk avdeling har stor tjenesteproduksjon innenfor mange viktige områder som har betydning for innbyggernes dagligliv: Drikkevannsforsyning og avløpshåndtering, vei- og trafikkanlegg, Park- og grøntanlegg, Byplanlegging, Byggesakstjenester og seksjonering, geodatatjenester og Bypakken. Videre bidrar avdelingen gjennom aktivt samarbeid med andre til gjennomføring av kommunens øvrige planer. Teknisk avdeling er styrket med ...

 • Company NORGES BANK in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SAMFERDSELSDEPARTEMENTET in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188404Om seksjonen og avdelingenSeksjon for regulatoriske og internasjonale saker ivaretar Samferdselsdepartementets sektoransvar for luftfart og post, og har et overordnet ansvar for lov- og forskriftsarbeid innenfor luftfarts- og postområdene. Seksjonen er en av to seksjoner i Avdeling for luftfart, post og kjøp. Avdelingen har også ansvar for koordinering av departementets EØS-arbeid og annet internasjonalt arbeid.ArbeidsoppgaverVi søker en allsidig jurist med interesse for oppgaver knyttet til luftfarts- og postområdet. Du vil spesielt jobbe medregelverksarbeid både nasjonalt, innenfor EØS og globaltklagesaksbehandlinggenerell juridisk saksbehandlingannet internasjonalt arbeidPå sikt kan det bli aktuelt med andre oppgaver innen seksjonen, for eksempel utredningsarbeid.Kva...

 • Company NEDRE ROMERIKE TINGRETT in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188762Se annonsen og søk på stillingen Om arbeidsgiveren:Det blir ledig en konstitusjon som tingrettsdommer ved Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett, med kontorsted Eidsvoll, i 4 måneder, med tiltredelse 10. august 2020. Det kan være en mulighet for at konstitusjonsperioden blir forlenget i inntil 2 måneder.Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett er fullfaglige domstoler. Øvre Romerike tingrett ledes av en sorenskriver og har i tillegg fem tingrettsdommerstillinger, fire dommerfullmektiger, administrasjonssjef og 10 saksbehandlerstillinger. Vi holder til i sentralt beliggende lokaler rett ved Eidsvoll stasjon.Stillingen lønnes for tiden med kr 1 185 000 pr år. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse for tiden 2%. Søkere må ha...

 • Company SJØFARTSDIREKTORATET HOVEDKONTORET in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Avdeling Regelverk og internasjonalt arbeid søker etter juridiske rådgivere/seniorrådgivere, en fast stilling og et vikariat.Sjøfartsdirektoratet er en framoverlent sjøfartsadministrasjon i en næring som stadig utvikler ny og mer miljøvennlig teknologi. Oppdraget vårt er å arbeide for høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier, og målet er at alle skipsarbeidere skal komme trygt hjem etter endt seilas. Sjøfartsdirektoratet er opptatt av å finne gode løsninger på globale utfordringer, og er aktive i FNs sjøfartsorganisasjon IMO og relevante EU-fora. Regelverksavdelingen er en viktig del av dette arbeidet.ArbeidsoppgaverRegelverk og avtaler er en underavdeling i Avdeling for regelverk og internasjonalt arbeid. Underavdelingen koordinerer og utfører regelverksarbeid i Sjøfartsd...

 • Company ADVOKATFIRMAET SØLVERUD AS in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Advokatfirmaet Sølverud søker en ny advokatfullmektig til vårt kontor i Oslo.Advokatfirmaet Sølverud er et allmennpraktiserende advokatfirma, hvor hovedvekten av saker er innenfor barnefordeling, barnevern, arbeidsrett, familie- og arverett, strafferett og erstatningsrett.Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Det er god tilgang på prosedyreoppdrag.Du må være motivert, selvstendig, positiv og lærevillig. Nyutdannende kan søke.Søknader vil bli vurdert fortløpende.Om arbeidsgiveren:null...

 • Company KIRKENS BYMISJON I KRISTIANSAND in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:985319243 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.Barnas Jurist vil være organisert under Gatejuristen i Kristiansand, og vil yte rettshjelp innenfor de fleste rettsområder for barn og unge opp til 25 år. Målgruppen er likevel først og fremst utsatte barn og unge. Barnas Jurist vil drive utstrakt oppsøkende virksomhet rettet mot målgruppen.Stillingen i Barnas Jurist er et 3-årig engasjement som prosjektleder i en 100 % stilling, med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverEtablere samarbeid med sentrale aktørerVeilede frivillige studenterYte rådgivning og bistand i enkeltsakerDrive op...

 • Company DELOITTE ADVOKATFIRMA AS AVD TRONDHEIM in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GABLER AS AVD OSLO in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GABLER AS AVD OSLO in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MANPOWER AS AVD STAVANGER in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189337Om stillingenDet juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo leder forskningsprosjektet . Prosjektet er ledet av professor Kristin Bergtora Sandvik, og finansiert med midler fra Norges Forskningsråd under SAMRISK II-programmet (samfunnssikkerhet). Prosjektet skal nå ansette en ph.d.-stipendiat eller postdoktor i rettsvitenskap. Den som ansettes skal ha arbeidsplass på Institutt for offentlig rett, men skal også inngå i prosjektets tverrfaglige forskergruppe.Tilsetting er i utgangspunktet for tre år. Dersom kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet, kan det avtales tilsetting for fire år med 25 % undervisningsplikt. For en postdoktor vil en treårig stilling ha 10 % undervisningsplikt.Stipendiatstillinger er utdanningsstillinger og skal lede fram...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189333Om stillingenDet juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo leder forskningsprosjektet Prisoner Health in Healthy Prisons: Punishment, marginalization, and access to welfare (). Prosjektet er ledet av professor Thomas Ugelvik og finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet skal nå ansette en postdoktor i rettsvitenskap, med arbeidsplass på Institutt for offentlig rett. Postdoktoren skal gjennomføre et delprosjekt i PRISONHEALTH, men også inngå i prosjektets tverrfaglige forskergruppe.Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap.Tilsetting er i utgangspunktet for to år uten undervisningsplikt. Dersom kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet, kan det avtales lengre tilsetting med undervis...

 • Company CLAIMS LINK AS in Other
  24.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET in Other
  24.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Jobbnorge ID: 188718Om stillingenSeksjonen har ansvaret for konkurranseretten, selskapsretten og det øvrige sammenslutningsrettslige området, samt regelverket for Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Den følger opp disse rettsområdene i internasjonale fora, blant annet EU, EFTA og OECD. Dette innebærer bl.a. deltakelse i møter i de ulike organisasjonene og utarbeidelse av innlegg til rettssaker i andre land og for Kommisjonen. Seksjonen behandler også en rekke ulike henvendelser innenfor sitt ansvarsområde, klagesaker fra Brønnøysundregistrene og dispensasjonssaker etter aksjelovene.Vi søker etter en jurist med særskilt interesse for selskapsrett, men gjerne også med interesse for seksjonens og avdelingens øvrige arbeidsområder. Vi stiller ikke krav om tidligere erfaring. Vi legger stor...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT KRIMINALTEKNISK AVSNITT in Other
  23.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4219804421 Presentasjon av stillingen:Enhet øst har ansvaret for det meste av all kriminalitet begått i enhetens område. Det er et spesielt fokus på forebygging og kriminalitetsbekjempelse av gjeng, barne- og ungdomskriminalitet, hatkrim og vold i nære relasjoner.Ved påtaleavsnitt 2, som har påtaleansvar for alle anmeldte saker i enheten med unntak av vold i nære relasjoner, er det ledig fast stilling som politiadvokat 2. Hovedfunksjonen for stillingen er å påtaleavgjøre og aktorere straffesaker innenfor U18-saker på generell påtale, samt bistå i andre straffesaker seksjonen får ansvaret for. Ved eventuelt internt opprykk, vil det kunne bli ledighet i fast/midlertidig stilling som politiadvokat.Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorient...

 • Company ADVOKATFIRMAET BRATLIEN AS in Other
  23.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Vi er i behov for arbeidskraft til vår travle hverdag.Arbeidet er rettet inn mot strafferett og barnevern.En del reise må påregnes.Nyutdannede kan søke men erfaring med relevant arbeid er en fordel.Send CV på mail snarest tilTiltredelse snarestKrav til kompetanseJuridisk embetseksamen/masterHøy arbeidskapasitetØnsket kompetanseFørerkort klasse BStrafferettserfaringErfaring fra barnevern/barnerettOm arbeidsgiveren:Advokatfirma med spisskompetanse på strafferett.Jobber også med barnerett.Vi fokuserer på et effektivt og etisk forsvar for enkeltmennesker i krise....

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187519721 Presentasjon av stillingen:Oslo politidistrikt har samlet og rendyrket fellesfunksjoner i straffesakssporet i en enhet -- Felles kriminalenhet (FKE). Enheten yter service og bistand til øvrige driftsenheter i politidistriktet ut fra felles mål og kriterier med uavhengighet til saksporteføljer, og består av en administrativ og politifaglig stab, samt ni seksjoner, herunder påtaleseksjonen. Målet er å effektivisere straffesaksavviklingen med økt fokus på straksetterforskning og rask påtalebehandling.Det er ledig fast stilling som politiadvokat 2 på påtaleavsnittet FSI Jour. Ved eventuelt intern ansettelse kan det bli ledig stilling som politiadvokat.Ved FSI jour er det høyt fokus på effektivitet og kvalitet i initialfasen av straffesakene, samt bistandsf...

 • Company GE HEALTHCARE NORGE AS in Other
  23.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company WESTBROKER AS in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO FRIOMSORGSKONTOR in Other
  23.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Jobbnorge ID: 187844Om stillingenOslo friomsorgskontor har ledig 1 års svangerskapsvikariat som jurist/saksbehandlerArbeidsoppgaversaksbehandling og rådgivning innenfor straffegjennomføringsloven bl.a søknader og klagesaker om elektronisk kontrolldeltakelse i tverrfaglig samarbeid internt og eksterntveilede/bistå om relevant lov- og regelverk knyttet til de offentlige velferdstjenestene, forvaltningsrett mvbistå ved gjennomføringen av ulike straffegjennomføringsformer og reaksjoner som tilligger friomsorgenDen som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.Utdanning og erfaringDu må hajuridisk embetseksamen/master i rettsvitenskapminimum3 års relevant erfaring (gjelder for rådgiverstilling)god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er et kravDet er ønskelig at du ha...

 • Company GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT/THE NORWEGIAN EXPORT CREDIT GUARANTEE AGENCY in Other
  22.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BOB EIENDOMSTJENESTER OG RÅDGIVNING AS VAKTMESTERTJENESTER in Other
  22.06.2020 Updated on: 24.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company IF SKADEFORSIKRING AVD IF VÆKERØ in Other
  22.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CAVERION NORGE AS AVD ADMINISTRASJON in Other
  22.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KUNNSKAPSDEPARTEMENTET in Other
  22.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Jobbnorge ID: 188277Juridisk rådgiver i UnitVi søker deg som ønsker å jobbe som jurist i et spennende og dynamisk arbeidsmiljø. Stillingen er for tiden plassert i seksjon for Jus og informasjonssikkerhet i avdeling Strategi og styring med arbeidssted i Trondheim.I stillingen som juridisk rådgiver vil du få oppgaver relatert til Unit sine ansvarsområder. Dette omfatter fagområder som personvern/GDPR, regelverksforvaltning, kontraktsrett, selskapsrett og forvaltningsrett.Seksjonen består av 10 medarbeidere med oppgaver innen fagområdene juridisk rådgivning, personvern og informasjonssikkerhet. Seksjonen har i tillegg sekretariatsfunksjonen for Felles klagenemnd, som behandler saker etter uhl. §§ 4-7 til 4-10 og klager etter offentleglova.Har du høy grad av faglig integritet, evner til å sama...

 • Company TØNSBERG POLITIHUS in Other
  21.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4242149339 Presentasjon av stillingen:I Sør-Øst politidistrikt, ft stedsplassert ved Felles enhet for påtale, Seksjon for påtale Vestfold er det ledig en faste stillinger fom 01.10.20 som politiadvokat 2 ev. politiadvokat 1 . Stillingen er stedsplassert ved politihuset i Tønsberg.Avsnittet består av 25 medarbeidere, 15 påtelejurister, 9 påtelejurister FSI og en leder. Arbeidspresset kan i perioder være høyt.Avsnitt for påtale Vestfold har ansvaret for etterforskingen, påtalespørsmålet og iretteføringen av saker som omhandler alle saker som ikke er særskilt unntatt i Sør-Øst politidistrikt. Avsnittet er lokalisert i Tønsberg. De ansatte må etter oppnådd utvidet påtalekompetanse kunne påregne og gå vaktjour som omfatter helg, kveld og nattSeksjonen jobber svært tet...

 • Company FINANSTILSYNET in Other
  21.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248142900 Presentasjon av stillingen:Finanstilsynet har styrket arbeidet med krisehåndtering i finanssektoren, og da en av våre dyktige medarbeidere går ut i foreldrepermisjon, søker vi etter hennes vikar for ett år. Fra 1. januar 2019 ble det innført et nytt regelverk som skal legge til rette for at banker, kredittforetak og visse verdipapirforetak kan krisehåndteres eller avvikles uten å true den finansielle stabiliteten. Viktige hensyn er at kritiske funksjoner kan videreføres, og at tap bæres av eiere og kreditorer, mens innskudd, klientmidler og offentlige midler beskyttes. Regelverket legger også vekt på beredskapsløsninger og forebyggende tiltak.Stillingen er plassert i avdeling for bank- og forsikringstilsyn, seksjon for forvaltning og kriseberedskap. Se...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Lawyers Edit filters