Jobmonitor. Search results for Lawyers

23 Jobs found

Used filters:
 • Lawyersx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company ADVOKATFIRMA BLIKRA, SLOTTERØY & FONN AS in Other
  12.04.2024

  Advokatfirma Blikra, Slotterøy og Fonn AS er lokalisert med kontor både i Førde og i Florø. Her finnes et relativt stort juristmiljø innenfor både privat og offentlig sektor. Vi søker vi etter ny advokat/ advokatfullmektig ved vårt kontor i Førde.For fullmektiger er det ønskelig med noe arbeidserfaring, men det er ikke en absolutt forutsetning. I tillegg til faglige kvalifikasjoner vektlegges også personlige egenskaper.Vi tilbyr:godt og trivelig arbeidsmiljø i en spennende bransje i stadig utviklinggod tilgang til prosedyrefastlønn og pensjon etter avtalefleksibel arbeidstidTiltredelse etter avtale.Søknadsfrist: snarest mulig.Ved spørsmål til stillingen kan advokat Ida Elin Hallem kontaktes på ida@fylkesadvokat.no.For ytterligere informasjon om oss -- se www.fylkesadvokat.noAdvokatfirma Bl...

 • Company SORTLAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Teknisk og samfunnsutvikling har nå ledig stilling som jurist på vår enhet for Prosjekt og utvikling. Vi planlegger for god byutvikling og bygger offentlig og sosial infrastruktur. Vi jobber etter visjonen: “Teknisk – sammen i forkant”. Som jurist hos oss vil du bli en del av et kompetent og engasjert fagmiljø. Vi har ansvar for et bredt spekter av oppgaver og ansvarsområder innenfor kommunale bygg og anleggsoppgaver, og vi opplever også en økning i antall komplekse saker.  Nå søker vi etter deg som er jurist og/eller har erfaring med juridisk rådgivning, eiendomsfag, prosjektledelse eller lignende. Du må være selvstendig og trives med å tenke strategisk for å oppnå langsiktige mål.  Arbeidsoppgavene: Utarbeide og kvalitetssikre ulike typer kontrakter Bistå i offentlig anskaffelse, og frem...

 • Company DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE AVD BERGEN in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om stillingen og avdelingenDirektoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning og kompetansepolitikk. Hovedkontoret ligger i Bergen med kontorer i Tromsø, Trondheim, Oslo og Brussel. Avdeling for juridiske tjenester, anskaffelse og tilsyn er en del av Divisjonen for styring og organisasjon og er blant annet sekretariat for Felles klagenemnd. Avdelingen yter i tillegg juridisk rådgivning og bistand til Kunnskapsdepartementet, kunnskapssektoren nasjonalt og internt i organisasjonen. Vi har også ansvaret for offentlige anskaffelser og tilsyn, og har ansvaret for den strategiske utviklingen på det juridiske området.  Vi ser etter deg som liker å arbeide med komplekse juridiske problemstillinger, og som trives med s...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Folkehelseinstituttet (FHI) er en stor, spennende og sammensatt kunnskapsorganisasjon i rask utvikling. Instituttet har et bredt samfunnsoppdrag med en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. FHI overvåker, gir råd og utfører analyser, i tillegg til å drive omfattende forskningsaktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Ved nyttår ble alle de nasjonale helseregistrene samlet i FHI. FHI skal rendyrkes som en kunnskapsetat som skal sørge for bedre utnyttelse av helsedata - til forskning, formidling og statistikk, både i normaltid og ikke minst under kriser. COVID 19-pandemien viste hvor viktig det er å kunne levere gode, korrekte og raske data til de som skal ta viktige bes...

 • Company NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN in Other
  06.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen har ledig stilling i vikariat som fagkoordinator kontantstøtte. Enheten har avdelinger som jobber med saksbehandling innen foreldrepenger, barnebidrag, kontantstøtte, gravferdsstønad og foreldreskap. Vi holder til i fine lokaler i Bergen sentrum. Vi er ca. 110 ansatte og har som mål å være en spennende arbeidsplass som legger vekt på å oppnå gode resultater for brukerne, og utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider.ArbeidsoppgaverFagkoordinatorer er fagpersoner med høy kompetanse på regelverk, system og arbeidsprosesser. Alle enheter har én fagkoordinator på hver ytelse de har resultatansvar for. Fagkoordinator jobber for å øke kvaliteten i egen enhet, men også for å sikre lik og rett kvalitet på tvers av enheter. Fagkoordinatorene har et medan...

 • Company NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET REGION LILLESAND in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Nkom jobber for at alle i Norge har tilgang til gode og fremtidsrettede posttjenester. Nå søker vi etter en dyktig jurist som skal inngå i postteamet vårt. Gode posttjenester tilpasset folks behov har vært sentralt for kommunikasjon i generasjoner, men behovene endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. I en verden med mer elektronisk kommunikasjon, mindre brevpost og mer internetthandel, betyr det en ny virkelighet for post- og pakkeomdeling. Postmarkedet er et marked preget av innovasjon og nytenkning, og behovet endres stadig. Nkom følger denne utviklingen tett, og våre jurister er oppdaterte på de siste markedstrendene.Et av våre viktige fokusområder er å følge med på utviklingen og konkurransesituasjonen i postmarkedet nasjonalt. Postteamet vårt er ansvarlig for å føre tilsyn med at t...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJONER FOR SENTRALADMINISTRASJON in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Virksomhet personal og lønn i Fredrikstad kommune har ledig stilling som arbeidsrettsjurist på avdeling for arbeidsgiverstøtte. Avdelingen har som oppgave å gi kommunens ledere støtte i å utøve arbeidsgiverrollen. Våre tre arbeidsrettsjurister vil ha en sentral rolle i dette, i tett samarbeid med ledere og kolleger i egen virksomhet.   Som arbeidsrettsjurist hos oss vil du få praktisere innen hele spekteret av arbeidsrett, eksempelvis komplekse tariffspørsmål og personalsaker. Kommunen er nå midt i en omorganiseringsprosess, så du vil få anledning til å arbeide med å støtte ledere i omstillings- og endringsarbeid.   Vi søker deg som er god til å balansere det formelle juridiske med å finne de gode løsninger, og som blir motivert av å dele kompetanse og støtte ledere gjennom utfordrende ...

 • Company STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingen og arbeidsoppgaverStillingen er i hovedsak knyttet til rettssikkerhetsoppgaver tillagt Statsforvalteren etter barnevernsloven. En av hovedoppgavene vil være saksbehandling og tilsynsvirksomhet rettet mot barneverntjenestene i Trøndelag.Du vil også få andre oppgaver fra seksjonens portefølje som råd og veiledning av kommuner og enkeltindivider, samt opplæring rettet mot ansatte og ledere i barnevernsfeltet, og andre aktuelle instanser. Andre arbeidsoppgaver på seksjonen/avdelingen må kunne påregnes.Vikariatet er heltidsstilling ved kontorsted Steinkjer, og har en varighet på 1 år med mulighet for forlengelse.Snarlig tiltredelse etter nærmere avtale.Hvilke kvalifikasjoner må du ha?Du må være ferdig utdannet jurist (ha mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen). V...

 • Company KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingaKulturdepartementet søker to juristar til eit eittårig engasjement og eit seks månaders vikariat i avdelinga for likestilling, diskriminering og internasjonalt arbeid, begge stillingane med moglegheit for forlenging. Det er i gang fleire større arbeid innanfor departementet sitt diskrimineringsrettslege ansvarsområde, og vi søker etter deg som har interesse for å jobbe med juridiske saker i eit departement. Du bør har spesiell interesse for og helst erfaring med diskrimineringsrett og EU/EØS-rett. Det er ein fordel om du òg kjenner til dei internasjonale FN-konvensjonane på området. I det eittårige engasjementet er det spesielt relevant med kjennskap til FNs konvensjon om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD). Stillinga er plassert i seksjonen for juridiske og i...

 • Company NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen har ledig stilling i vikariat som fagkoordinator kontantstøtte. Enheten har avdelinger som jobber med saksbehandling innen foreldrepenger, barnebidrag, kontantstøtte, gravferdsstønad og foreldreskap. Vi holder til i fine lokaler i Bergen sentrum. Vi er ca. 110 ansatte og har som mål å være en spennende arbeidsplass som legger vekt på å oppnå gode resultater for brukerne, og utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider.ArbeidsoppgaverFagkoordinatorer er fagpersoner med høy kompetanse på regelverk, system og arbeidsprosesser. Alle enheter har én fagkoordinator på hver ytelse de har resultatansvar for. Fagkoordinator jobber for å øke kvaliteten i egen enhet, men også for å sikre lik og rett kvalitet på tvers av enheter. Fagkoordinatorene har et medan...

 • Company KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om stillingeneVi søker to jurister som sammen med kolleger i et tett og tverrfaglig samarbeid vil være med på politikkutviklingen innenfor havforvaltningsområdet og for en grønnere skipsfart.Hva gjør vi i havseksjonen? Havseksjonen er en del av Hav- og forurensningsavdelingen. Vi har det overordnede ansvaret for de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder, beskyttelse av marint naturmangfold, og for forurensning og annen påvirkning på det marine miljø. Seksjonen har ansvar for arbeidet med grønn skipsfart, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har ansvar for internasjonalt havmiljøsamarbeid og for oppfølgingen av en rekke internasjonale konvensjoner på området. Vi samarbeider tett med relevante departementer og direktorater, spesielt Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og No...

 • Company UTBYGGING OG INFRASTRUKTUR - BRAGERNES in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vi har ledig et ettårs vikariat i stilling som juridisk rådgiver - i virksomheten Utbygging og infrastruktur, avdeling Prosjektutvikling.Prosjektutvikling er en av to avdelinger i virksomheten Utbygging og Infrastruktur, som til sammen består av ca. 40 medarbeidere. Våre oppgaver er å ivareta bygging av kommunalteknisk infrastruktur, forhandle frem utbyggingsavtaler med private aktører, koordinere større by- og stedsutviklingsprosjekter og gjennomføre grunnerverv.Virksomheten skal spille en aktiv rolle i utviklingen av Drammen, og deltar i flere store prosjekter. Vi har et tverrfaglig miljø og våre ansatte består av bl.a. ingeniører, planleggere, jurister og økonomer.I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt...

 • Company GARANTI EIENDOMSMEGLING HAUGESUND AS in Other
  28.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  EIENDOMSMEGLER TIL HAUGESUND SØKESV søker en eiendomsmegler til vårt kontor i Haugesund sentrum. Her vil en ha en unik sjanse til å bli en del av et team i vekst med store ambisjoner de kommende årene.Om du brenner for eiendomsmegling i nydelige omgivelser omringet av fjord og fjell er det ingen bedre plass enn i Haugesund. Vi søker deg som har eiendomsmegler- eller juristutdannelse, og dine personlige egenskaper vil være avgjørende. Er du serviceinnstilt, strukturert og initiativrik kan du være den rette for oss. Vi oppfordrer alle til å søke, etablerte som ferske Haugesundboere.Personlige egenskaperDu ønsker å gå foran som et godt eksempel og ser glede i å få andre til å lykkesDu er lojal mot bedriftens mål, retningslinjer og verdierDu er effektiv og en støttespiller for dine medarbeider...

 • Company DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET AVD OSLO in Other
  27.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Direktoratet har blant annet ansvaret for å føre tilsyn med byggevarer, heis og løfteinnretninger. I tillegg utreder og utvikler vi nytt regelverk og gir veiledning om gjeldende regler. De nasjonale reglene for byggevarer og løfteinnretninger er i stor grad basert på EØS-regler. Målet for arbeidet er å bidra til at norske byggverk er av god kvalitet, at produkter og byggevarer har de riktige dokumenterte egenskapene, og at bransjen er seriøs og har like konkurransevilkår. Vi søker etter en ny medarbeider til vår avdeling for Produkttilsyn og EØS-regelverk. Avdelingen er organisert under enhet for Bærekraft og byggeregler, og har i dag 8 medarbeidere.  Som jurist i avdelingen vil du ta del i arbeidet med å utvikle regelverket for byggevarer. Ny byggevareforordning er på trappene og direktor...

 • Company DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET AVD OSLO in Other
  27.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Vi søker etter en jurist som kan ta del i arbeidet med utviklingen av nye digitale tjenester og videreutvikling av eksisterende tjenester. Du vil også ta del i tilsynet med byggevarer og andre juridiske oppgaver innenfor direktoratets ansvarsområde. Tilsynet er basert på et teknisk komplisert regelverk som for stor del er basert på harmoniserte standarder. Stillingen vil omfatte et bredt spekter av juridiske fagområder, herunder blant annet forvaltningsrett, personvern, offentlige anskaffelser, IT-kontrakter, plan- og bygningsrett mm. Arbeidet vil i stor grad skje tverrfaglig i samarbeid med kolleger og andre med blant annet bygnings- eller IT-teknisk bakgrunn. Stillingen vil være organisert i avdeling Produkttilsyn og EØS-regelverk, men oppgavene er delt mellom denne avdelingen og avdelin...

 • Company DELOITTE ADVOKATFIRMA AS AVD STAVANGER in Other
  26.03.2024 Updated on: 04.04.2024

  Vi søker en erfaren eiendomsadvokatHos Deloitte Advokatfirma tror vi at ingenting er umulig med de rette menneskene. Vi søker nå etter en erfaren og engasjert advokat til å lede vår satsning på eiendomsrettslige tjenester ved vårt kontor i Stavanger. Hos oss vil du ikke bare utgjøre en forskjell for våre klienter, men også for samfunnet rundt oss.Vi er stolte av vårt formål, "To make an impact that matters", som handler om å skape verdier langt utover det økonomiske. Vårt team av dedikerte fagfolk jobber hver dag med å utgjøre en forskjell gjennom åpenhet, pågangsmot og kontinuerlig læring. Vi trorpå en inkluderende kultur, hvor vi verdsetter mangfold og tilrettelegger for trivsel og utvikling.Ansvar og arbeidsoppgaver:Som senioradvokat innen fast eiendom vil du ha en sentral rolle i å lev...

 • Company LILLESTRØM POLITIHUS in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Vi har en ledig fast stilling som politiadvokat ved påtaleseksjonen; Annen alvorlig og organisert kriminalitet.Er du en tydelig påtalefaglig etterforskningsleder som står stødig i komplekse saker som pågår over lang tid? Bretter du opp ermene for de krevende aktoratene? Er du interessert i straffeprosess generelt og metodebruk spesielt? Trives du best i tverrfaglige miljøer der integritet, kvalitet og ansvar står sentralt? Da er du kanskje en person for påtaleseksjonen for Annen alvorlig og organisert kriminalitet.Seksjonen består består av dyktige og engasjerte jurister som sitter stedsplassert på Lillestrøm og Grålum/Sarpsborg. Vi søker etter resultatorientert og kvalitetsbevisst medarbeider som liker utfordringer. Du vil ha et særskilt faglig og påtalemessig ansvar for straffesaker knyt...

 • Company NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET REGION LILLESAND in Other
  26.03.2024 Updated on: 12.04.2024

  Nkom står sentralt i arbeidet med å skape velfungerende markeder for elektronisk kommunikasjon. Digitaliseringen av Norge skyter fart og flere nye lover vil styrke både innovasjonstakten og forbrukervern. Ny ekomlov, ny internettregulering, regelverk om kunstig intelligens er sentrale rammer for vårt arbeid. For å styrke laget søker vi en engasjert og dyktig jurist til et ettårig vikariat.Norges digitale grunnmur består av mobil- og bredbåndsnett, der utgangspunktet er at tilgang til internettbaserte digitale tjenester er blitt som strøm og vann – noe som er helt nødvendig for det offentlige, næringslivet og forbrukerne. Nkom er myndigheten for elektronisk kommunikasjon i Norge. Vi jobber for likeverdige konkurranseforhold, for å styrke forbrukermakten og for at internettbaserte tjenester ...

 • Company NORCE HOLDING AS in Other
  23.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Om HR fagavdelingenHR-fagavdelingen i NORCE er en relevant bidragsyter i arbeidet med å løse samfunnsoppdraget til NORCE. Avdelingen består av 10 engasjerte og faglig dyktige personer, herav en jurist. Avdelingen forvalter det overordnede arbeidsgiveransvaret i selskapet, og arbeidsoppgavene i avdelingen spenner fra daglig operativ drift til mer strategisk og langsiktig utviklingsarbeid. HR-ansatte har en støttende og rådgivende rolle overfor instituttets forretnings- og støtteområder samt bidrar til god eierskapsstyring på våre fagområder.n fylle ut ønsket informasjon om stillingen.Om stillingenHR-avdelingen i NORCE Norwegian Research Centre søker en engasjert og dyktig jurist som trives med å jobbe på ulike nivåer i en stor virksomhet og som har gode samarbeidsevner.Dette er en fast 100 ...

 • Company NORDRE FOLLO KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  22.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Vil du ha ansvar for anskaffelser som er nødvendig for å gi tjenester til innbyggerne i Norges 15. største kommune?Med over 63 000 innbyggere har kommunen mange oppgaver å håndtere. Det er forventet stor grad avutbygging de neste årene og dermed vekst i behov for både entrepriser og kjøp av varer og tjenester. Itillegg er det behov for økt digitalisering på mange områder og dermed mange IT-anskaffelser.Vi ser etter en jurist som vil gjennomføre noen av disse anskaffelsene og gjerne delta ikontraktsoppfølging. Vi søker deg som vil bidra med din kompetanse i et godt etablert og kompetentanskaffelsesmiljø og som evner å samarbeide godt med de forskjellige fagmiljøene i den enkelte avanskaffelsene.ArbeidsoppgaverFor hver anskaffelse du får ansvar for, vil du ha i oppgave å planlegge og lede an...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER VARDØ POLITISTASJON in Other
  22.03.2024 Updated on: 22.03.2024

   Er du jurist og liker utfordringer, da må du søke på denne avsnittslederjobben!Vi trenger deg med juristbakgrunn som kan komplementere vår ledergruppe og lede avsnitt for fagforvaltning og støtte på en god måte.Politiet har forebygging som primærstrategi, og gjennomføring av vandelskontroller er et viktig bidrag i denne sammenheng. Vi har et landsdekkende ansvar for å utstede politiattester og vandelsvurderinger, og du vil derfor bli en del av en unik arbeidsplass med spisskompetanse på fagområdet.Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester er en enhet i Finnmark politidistrikt som er lokalisert i Vardø og er en utfordrende, hektisk og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme og utvikle fagfeltet vandelskontroll.Ved enheten er vi i dag 30 medarbeidere med forsk...

 • Company KUNNSKAPSDEPARTEMENTET in Other
  22.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Om stillingenEr du en dyktig og motivert jurist med sans for politiske prosesser, og som søker utfordrende og varierte juridiske oppgaver? Da kan du være den vi ser etter. Juridisk avdeling har ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver. Som ansatt hos oss får du mulighet til å jobbe med flere ulike saker og utvikle din juridiske kompetanse i et inspirerende arbeidsmiljø. Noen saker haster, for eksempel hvis statsråden skal intervjues av media om tre timer. Andre saker har lang tidshorisont, som for eksempel når vi utreder behovet for, og forslag til, nye lover. ArbeidsoppgaverAvdelingen står overfor spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Stillingen er plassert i seksjon for høyere utdanning, forskning og private skoler. Avdelingens arbeidsform og fleksible organisering gir med...

 • Company VINMONOPOLET AS ADMINISTRASJON OSLO in Other
  22.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Engasjert og løsningsorientert jurist søkes til Vinmonopolet!Vi søker en engasjert og løsningsorientert jurist med vekt på leiekontrakter til et 1 års vikariat. Hovedområdet vil være utarbeidelse av leiekontrakter til våre butikker, og samarbeid med enheten butikkutvikling og avdelingen kjededrift om oppfølging av løpende leieforhold. Det forventes at ca. 50 prosent av stillingen vil være knyttet til arbeid med leieforhold.  I tillegg til teamet som jobber med leieforhold blir du en del av et team som bistår alle Vinmonopolets avdelinger og butikker innenfor et bredt spekter av rettsområder. Juridisk enhet har ansvar for ivaretakelse av selskapets rammebetingelser og myndighetskontakt, og er en viktig rådgiver og støtte for virksomheten. Du vil få varierte arbeidsoppgaver i et selskap som ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Lawyers Edit filters