Jobmonitor. Search results for Lawyers

74 Jobs found

Used filters:
 • Lawyersx
Displaying 1-50 of 74 results.
 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 22 in Other
  24.02.2020

  Jobbnorge ID: 181512Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for HR har ledig fast stilling som rådgjevar/ seniorrådgjevar knytt til HR-juridiske spørsmålOm stillinga:Avdeling for HR (AHR) skal støtte organisasjonen i utøvinga av arbeidsgjevaransvaret og i strategisk utviklingsarbeid innan HR-området. Tenestene skal utviklast slik at tilsette og leiarar opplever HVL som ein attraktiv, trygg og utviklande arbeidsgjevar.HVL sin arbeidsgjevarpolitikk er under utvikling. AHR støtter organisasjonen i arbeidet med gode strukturar/system og ein personal- og lønspolitikk som skal gjere oss i stand til å nå måla våre. Partssamarbeidet er eit viktig ledd for å skape ein god organisasjon.Vi ser etter ein kandidat som har gode analytiske ferdigheiter og god teknologi- og organisasjonsforståing.Stilling...

 • Company POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET in Other
  24.02.2020

  Org. nr: 974769484 Stillingsident: 4197049265 Presentasjon av stillingen:Juridisk stab er en av Sjef PSTs strategiske støttefunksjoner og er en virksomhetsovergripende stabsenhet som har som overordnet oppgave å levere juridisk rådgivning og beslutningsstøtte i løpende virksomhet og på strategisk nivå. Juridisk stab har også et ansvar for legalkontroll, regelverksutvikling og oppfølging av tjenestens kontrollorgan: Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, også kalt EOS-utvalget.Vi søker nå en selvgående og proaktiv jurist til en spennende stilling i skjæringspunktet mellom juss og politikk, utvikling og kontroll.ArbeidsoppgaverSom jurist i Juridisk stab vil du være en sentral juridisk premissleverandør i tjenesten. Du vil bidra med strategisk jurid...

 • Company ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS AVD KRISTIANSAND S in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ARBEIDSTILSYNET BERGEN in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4197174556 Presentasjon av stillingen:Kjerneoppgåva til Arbeidstilsynet er å føre tilsyn med at verksemdene følgjer krava iarbeidsmiljølova. Arbeidstilsynet arbeider etter følgjande hovudstrategiar for å fremje eit godt arbeidsliv:satse i spesielt utsette bransjarstyrke samarbeidet med partane i arbeidslivet for å få til varige arbeidsmiljøforbetringar i verksemdenespreie kunnskap om rettar, plikter og kva som skaper eit godt arbeidsmiljø til dei som er nye i arbeidslivet, til unge arbeidstakarar og til nye verksemderfølgje opp tips og meldingargjennomføre tilsynsaktivitet på grunnlag av årlege prioriteringarSeksjon for arbeidstid har nasjonalt fagansvar på arbeidstidsområdet og ansvar for handsaming av søknader til Arbeidstilsynet om godkjenning av arbeidstidsor...

 • Company LONGYEARBYEN LOKALSTYRE ADMINISTRASJON in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  2.gangs utlysningDa vår kollega søker seg til nye utfordringer på fastlandet fra sommeren, er det ledig fast stiling som juridisk rådgiver med tiltredelse i mai 2020. Stillingen er plassert i administrasjonssjefens stab, som utgjør til sammen tre årsverk, og omfatter områdene politisk sekretariat, rådgiver kvalitet- og beredskap og juridisk rådgiver. Juridisk rådgiver samarbeider med alle enheter i organisasjonen.Lovverket på Svalbard er annerledes enn i resten av Norge som følge av Svalbardtraktaten, slik at en del lover med tilhørende forskrifter ikke er gjort gjeldende på Svalbard. I tillegg til et komplekst lovverk, er det viktig å skille ut de sakene som kan løses lokalt og de sakene en bør søke ekstern bistand til. Vi søker derfor en allsidig jurist med god kjennskap til offentlig fo...

 • Company TRYG FORSIKRING AVD OSLO in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TELIA NORGE AS TELIA AVD OSLO - SANDAKERVEIEN in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VISMA ENTERPRISE AS HOVEDKONTOR in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON TRONDHEIM in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FYLKESMANNEN I INNLANDET HOVEDKONTOR in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Jobbnorge ID: 183128Fast stilling for juristFylkesmannen i Innlandet, landets fremste landbruksfylke, søker etter jurist med interesse for landbruk og miljøvern.Stillingen vil hovedsakelig bli tillagt oppgaver med saksbehandling etter jord- og konsesjonslov, men også annet relevant lovverk innenfor virksomhetsområdets fagansvar vil være aktuelt. Juridisk veiledning internt og av kommuner, er også tillagt stillingen.Stillingen inngår i et team med fire jurister innenfor landbruks- og miljøområdet. Stillingen er plassert i virksomhetsområdet Miljøvern, landbruk og næringsutvikling, enhet Areal og klima, og ønskes besatt snarest. Du vil få 15 kollegaer som arbeider med saker innenfor arealplanlegging, klima, eiendomslovgivningen i landbruket, motorferdsel og GIS. Enheten samarbeider nært med ...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING - NIBR in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Vil du jobbe som jurist innen forsknings- og utviklingsfeltet ved Norges tredje største universitet?Avdeling for forskning og utvikling søker en dyktig jurist til en variert, interessant og fast stilling. Det er et stort spenn i arbeidsoppgavene, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil inngå i avdelingens juridiske enhet, og vil være med og bistå institusjonen på avdelingens fagfelt. Avdelingen er en strategisk pådriver for forskningsvirksomheten ved OsloMets fakulteter og forskningssentre, og skal medvirke til å utvikle og koordinere arbeidet på disse områdene.Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak værejuridisk bistand til fagmiljøer og OsloMets ledelse innenfor avdelingens ansvarsområderbistand til utvikling av interne retningslinjer og regelverknoe veiledning og opplæringsvirksomhe...

 • Company OSLO KOMMUNE KOMMUNEADVOKATEN in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194191469 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig en fast stilling og et vikariat som advokat/advokatfullmektig. Vikariatet har varighet på 6 måneder, med ønske om rask tiltredelse.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene er juridisk og samfunnsmessig interessante og spenner over de fleste rettsområder innenfor både privatrett og offentlig rett. Oppgavene er jevnt fordelt mellom prosedyre i domstolene og intern rådgivning.KvalifikasjonerSolide juridiske kunnskaper og meget gode eksamensresultater. Kopi av vitnemål og/eller karakterutskrift fra alle juridiske eksamener skal vedlegges søknaden. Relevante attester bes også lagt ved.Relevant praksisPersonlig egnethetPersonlige egenskaperAnsvarsbevisstSelvstendigFleksibelVi tilbyrEt trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmul...

 • Company HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET in Other
  21.02.2020

  Jobbnorge ID: 182694Om seksjon for helsefagSeksjon for helsefag er ein av fire seksjonar i spesialisthelsetenesteavdelinga. Seksjonen skal leggje til rette for å utvikle spesialisthelsetenesta innanfor områda somatikk, psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling.Mangfold og inkludering i Helse- og omsorgsdepartementetVi er opptekne av mangfald, og ønskjer å vere ein arbeidsplass som speglar folket. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Vi har eit personalpolitisk mål om å inkludere personar med nedsett funksjonsevne og personar som har stått utanfor arbeid eller utdanning i lengre tid, og vi legg arbeidstilhøva til rette om det trengst.Gjev du til kjenne at du har innvandrarbakgrunn, nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, kan opplysningane du gjev, b...

 • Company SIEMENS INDUSTRIAL AS in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BARNEVERNVAKTE ROMERIKE - ØST POLITIDISTRIKT in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192920262 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter resultatorienterte og kvalitetsbevisste medarbeidere som liker utfordringer til to faste stillinger som politiadvokat 2, eventuelt politiadvokat, ved avsnitt for seksuallovbrudd og vold mot barn ved spesialseksjonen i Felles enhet for påtale.Stillingene er for tiden stedsplassert på Lillestrøm.Felles enhet for påtale har ansvaret for straffesaksutviklingen i Øst politidistrikt. Det juridiske miljøet er i dag fordelt i Follo, Østfold og Romerike.Stillingene har særskilt faglig og påtalemessig ansvar for straffesaker knyttet til seksuelleovergrep og mishandling i nære relasjoner der barn er involvert. Videretillegger det stillingene å være avhørsleder ved tilrettelagte avhør.Øst politidistrikt har en medarbeiderp...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER GRÅLUM in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192976012 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en resultatorientert og kvalitetsbevisst medarbeider som liker utfordringer til fast stilling som politiadvokat 2, eventuelt politiadvokat, ved avsnitt for seksuallovbrudd og vold mot barn ved spesialseksjonen i Felles enhet for påtale.Stillingen er for tiden stedsplassert på Grålum.Felles enhet for påtale har ansvaret for straffesaksutviklingen i Øst politidistrikt. Det juridiske miljøet er i dag fordelt i Follo, Østfold og Romerike.Stillingen har særskilt faglig og påtalemessig ansvar for straffesaker knyttet til seksuelle overgrep og mishandling i nære relasjoner der barn er involvert. Videre tillegger det stillingen å være avhørsleder ved tilrettelagte avhør.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform so...

 • Company OSLO KOMMUNE NÆRINGSETATEN in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Oslo kommune ble i 2018 gitt ansvar for å føre tilsyn med alle bedrifter som selger tobakk til forbrukere i Oslo. I tiden siden det har vi drevet med tilsyn og opplæring av disse bedriftene, og jobbet for å utvikle dette forholdsvis nye rettsområdet.Som den kommunen i Norge med flest registrerte tobakkssalgsbedrifter og alkoholsalgssteder behandler vi både mange og interessante saker på vårt saksfelt, og er ofte de første i landet til å identifisere og behandle problemstillinger på området. Det oppstår jevnlig spørsmål som krever at vi foretar juridiske utredninger.Næringsetaten har nå ledig en fast stilling som jurist i teamet som jobber med tilsyn av bedrifter som selger alkohol og tobakk. Juristen som ansettes vil, sammen med teamleder, ha ansvar for å avklare vanskelige spørsmål på omr...

 • Company OSLO KOMMUNE NÆRINGSETATEN in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Oslo kommune ble i 2018 gitt ansvar for å føre tilsyn med alle bedrifter som selger tobakk til forbrukere i Oslo. I tiden siden det har vi drevet med tilsyn og opplæring av disse bedriftene, og jobbet for å utvikle dette forholdsvis nye rettsområdet.Som den kommunen i Norge med flest registrerte tobakkssalgsbedrifter og alkoholsalgssteder behandler vi både mange og interessante saker på vårt saksfelt, og er ofte de første i landet til å identifisere og behandle problemstillinger på området. Det oppstår jevnlig spørsmål som krever at vi foretar juridiske utredninger. I tillegg til dette gjennomfører vi ca. 1800 tobakkstilsyn og 1500 salgskontroller ved bedrifter som selger alkohol.Vi søker etter en dyktig jurist med lederegenskaper, som vil lede Næringsetatens team for tobakk og butikktilsy...

 • Company KPMG AS HOVEDKONTOR in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Jobbnorge ID: 182595Om stillingenDet juridisk fakultetet i Oslo i samarbeid med Det juridiske fakultetet i Bergen utlyser med dette en postdoktor innen juridisk skrivedidaktikk, tekstvitenskap og klarspråk.Stillingen vil være tilknyttet prosjektet Klarspråk i juridisk forskning og undervisning. Stillingen bygger på en avtale mellom Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen og klarspråkprosjektet ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo om satsingen på klarspråk i juridisk forskning og undervisning.Universitetet i Bergen vil være arbeidssted og arbeidsgiver, men stillingen er en del av klarspråkprosjektet ved Universitetet i Oslo.Undervisningsplikten forutsettes gjennomført både ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.Klarspråk i juridisk forskning og under...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4181237532 Presentasjon av stillingen:Oslo politidistrikt har samlet og rendyrket fellesfunksjoner i straffesakssporet i en enhet - Felles kriminalenhet (FKE). Enheten yter service og bistand til øvrige driftsenheter i politidistriktet ut fra felles mål og kriterier, og består av ni seksjoner i tillegg til administrativ- og politifaglig stab. Seksjon for digitalt politiarbeid og innovasjon er distriktets spydspiss på teknologi og består av medarbeidere med en variert bakgrunn fra både politiet og samfunnet ellers. Seksjonen er delt inn i fire avsnitt med forskjellige ansvars- og fokusområder.Avsnitt for Innovasjon og Digitalisering har som visjon å skape et bedre politi gjennom teknologi, og skal understøtte innovasjons- og utviklingsarbeidet i Oslo politidistrik...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF DØVBLINDESENTERET in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Org. nr: 993515248 Stillingsident: 4190520153 Presentasjon av stillingen:Stillingen er plassert i Senter for forskning, utdanning og strategi. Personvernombudet inngår i senterleders stab.Personvernombudet i UNN er p.t. også personvernombud for Finnmarkssykehuset HF. Personvernombudet har tilknyttet en personvernrådgiver for forskning. Ombudet inngår i et tverrfaglig team med informasjonssikkerhetsrådgivere og jurister. Hovedoppgaven er å informere og gi råd til dataansvarlige eller databehandlere om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger. I ombudets oppgaver inngår også blant annet å kontrollere overholdelsen av personvernregelverket, og gi råd om personvernkonsekvenser.Personvernombudet represent...

 • Company BJØRNAFJORDEN KOMMUNE RÅDMANNEN SIN STAB in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Jobbnorge ID: 182830Om stillingenSpesialenheten skal gjennom sitt arbeid bidra til å bygge tillit til at samfunnet behandler alle anklager mot politi- og påtalemyndighet med alvor og grundighet. Dette er en viktig forutsetning for rettssikkerheten.Vi søkerVi søker en strategisk og tydelig leder til Spesialenheten for politisaker med erfaring fra blant annet påtalemyndighet, politi eller rettsvesen. Stillingen krever meget god forståelse for Spesialenhetens rolle.Lederen må være faglig sterk, samfunnsorientert, ha interesse for å utvikle enheten i takt med endringer i samfunnet og kunne motivere de ansatte ved ulike endringer. Videre må lederen nyte høy anseelse i justissektoren, og ha tilstrekkelig uavhengighet til politiet. Integritet, uavhengighet og evne til å skape tillit er en forutse...

 • Company ALERIS HELSE AVD OSLO in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS AVD OSLO in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STJØRDAL KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195070311 Presentasjon av stillingen:Stjørdal kommune er i ferd med å etablere et samarbeid med Frosta kommune, som innebærer at vi skal gjørebyggesaksbehandling for Frosta kommune tilsvarende en halv stilling. Bakgrunnenfor dette er at Frosta ønsker å dra nytte av et større fagmiljø forbyggesaksbehandling. Stillingen har kontorsted i Stjørdal, men det må påregneskontordager på Frosta.Enhet arealforvaltning er flerfaglig og består av mange dyktige og erfarne medarbeidere med variertutdanningsbakgrunn, blant annet ingeniører, sivilingeniører, arkitekter, juristerog naturforvaltere. Hovedoppgavene i enheten er knyttet tilbyggesaksbehandling, veiledning i regelverk og planforståelse,kommuneplanarbeid, miljøoppgaver, reguleringsplanlegging, kart oggeodataforvaltning...

 • Company INVENTURA AS AVD OSLO in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LILLESTRØM POLITIHUS in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195116711 Presentasjon av stillingen:Vi søker deg som liker faglige utfordringer, som er god til å veilede andre og som har god kompetanseinnen sivil rettspleie til fast stilling som fagkoordinator forliksråd og øvrige gjøremål.Fagkoordinatoren er direkte underlagt leder av felles enhet for sivil rettspleie, og har somhovedoppgave å bidra til faglig støtte og utvikling innen fagområdet forliksrådi hele politidistriktet. Etter omorganiseringen har politidistriktet 9 enheterinnen sivil rettspleie med ulik geografisk plassering. Fagkoordinatorene skalvære bidragsytere til at disse enhetene kan levere god kvalitet, slik atpublikum opplever å få lik behandling og samme svar uansett hvilken enhet de eri kontakt med.Felles enhet for sivil rettspleie har det overordnede...

 • Company ADVOKAT BRATTENG AS in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ADVOKATFIRMAET NEGOTA AS in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Jobbnorge ID: 182905Job descriptionA position as PhD Research Fellow within Carbon Capture and Storage (CCS) is available at the Scandinavian Institute of Maritime Law, Faculty of Law, University of Oslo, Norway. The position is for three years, full time.More about the positionThe project designated for the PhD Research Fellow will be a part of and contribute towards the goals of the larger project Norwegian CCS Research Center (NCCS). NCCS is a so-called Environment-Friendly Energy Research Centre (FME), which is co-financed by the Research Council of Norway as well as industrial partners and research institutions in Norway and abroad. This means that the NCCS Center has a user focus, with the purpose of enabling the fast-track of CCS and contributing to the Norwegian government's ambiti...

 • Company MO I RANA POLITISTASJON in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191102457 Presentasjon av stillingen:I Nordland politidistrikt ved Felles enhet for påtale, avdeling i Mo i Rana er det ledig et langvarig vikariat fra 1/5-2020 -- 30/04-2023. Nordland politidistrikt benytter elektronisk søknadsregistrering. Trykk på "Søk på stillingen" nedenfor for å søke på stillingen.ArbeidsoppgaverAnsvar for etterforskning av straffesakerTreffe påtalevedtakAktorere straffesakerUtføre jourtjeneste etter nærmere ordre og kvalifikasjonAnsvarlig for avgjørelse av tilliggende forvaltningsoppgaverBidra til å utvikle og koordinere påtalearbeid og delta aktivt i samarbeid om straffesaksavvikling- og utviklingUtføre andre oppgaver etter nærmere ordreKvalifikasjonerJuridikum tilsvarende embetseksamen/mastergradErfaring fra politi- og påtalearbeid vil ...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE ORGANISASJON OG ØKONOMI LEIKANGER in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: 974556669 Stillingsident: 4193859795 Presentasjon av stillingen:Innkjøpsseksjonen har ansvar for samordning, oppfølging og utvikling av innkjøpsområdet i fylkeskommunen. I tillegg har seksjonen ansvar for tilrettelegging og bruk av IKT-verktøy i samband med innkjøpsverksemda. Seksjonen har totalt 18 medarbeidarar og er organisert i ei eining for operativt innkjøp, ei for strategisk innkjøp og ei for administrativ drift og utvikling. 14 av medarbeidarane har kontorplass i Bergen og 4 har kontorplass i Leikanger.Eining for strategisk innkjøp arbeider primært med etablering og administrasjon av rammeavtalar, og gjennomføring av større einskildkjøp der beløpet er over 1,3 MNOK. Rådgjeving og leverandørutvikling er og sentrale oppgåver. Eining for strategisk innkjøp har totalt 8 medarb...

 • Company INVENTURA AS AVD BERGEN in Other
  20.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company IF SKADEFORSIKRING AVD IF VÆKERØ in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DNB ASA BJØRVIKA in Other
  17.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA in Other
  17.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Med økende sakstilgang må vi styrke vår bemanning ytterligere med 1 til 2 advokater eller advokatfullmektiger. Vi søker fortrinnsvis personer med erfaring fra offentlig eller privat sektor innen våre rettsområder, men også nyutdannede kandidater kan søke. Ikke-juridisk arbeidserfaring er også relevant og det bes derfor om komplett CV.Vi ser etter deg som er faglig dyktig med stor kapasitet, som kommuniserer godt både skriftlig og muntlig, er engasjert og handlekraftig.Du vil hovedsakelig arbeide innenfor følgende rettsfelt:· Fast eiendom· Erstatningsrett/forsikringsrett· Odelsrett· Tingsrett/Ekspropriasjon· JordskifteUtover dette vil du også arbeide noe med:· Studenters rettigheter· Trygderett· Familierett· Arv og skifte· Arbeidsrett· Avtalerett· Tvisteløsning· Forbrukerett/kjøpsrettVi søk...

 • Company KOMMUNALBANKEN AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Til juridisk og regulatorisk avdeling søker vi en student som planlegger eller har påbegynt master i rettsvitenskap eller økonomi til et studentengasjement på deltid Arbeidsoppgavene vil variere gjennom året og gi deg erfaring fra et mangfold av juridiske og/eller økonomiske problemstillinger du møter i en av landets største finansinstitusjoner. Du vil jobbe tett med og veiledes av våre juridiske eksperter og analytikere mens du får arbeide med ulike oppgaver.Arbeidsoppgaver• Utarbeide nyhetsbrev om regulatoriske rammebetingelser• Bidra i utarbeidelse av regulatoriske oppdateringer til styret• Følge opp henvendelser fra Den europeiske foreningen for offentlig eide banker (EAPB)• Bidra i arbeid med høringsuttalelser• Bidra i utarbeidelse av presentasjoner mv.Andre oppgaver kan bli aktuelle,...

 • Company BODØ ADVOKATHUS AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  På grunn av økt oppdragsmengde og permisjon for en av våre advokater søker vi etter 1-2 nye kolleger som advokat eller advokatfullmektig. Både nyutdannede, advokater med erfaring og advokater med egen portefølje er velkommen til å søke.Vi arbeider i et hyggelig, inspirerende og uformelt miljø og kan tilby en utfordrende og variert arbeidshverdag....

 • Company BULL & CO ADVOKATFIRMA AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ASKØ ADVOKATFIRMA AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Vi er i vekst og søker en advokat eller advokatfullmektig som kan bidra i Drammen. Oppgavene vil hovedsakelig være innenfor diverse sakstyper for privatpersoner, herunder klientkontakt, forfattelse av brev og å prosedere for domstolene.Du vil få opplæring etter behov og konkurransedyktig lønn.I ansettelsesprosessen vil vi vektlegge bred faglig dyktighet med evnen til å forstå ukjente rettsområder på detaljnivå, sosiale ferdigheter, god formuleringsevne, erfaring og portefølje.Send søknad, CV og vitnemål til . Aktuelle kandidater kan bli testet med juridiske oppgaver....

 • Company FINANSDEPARTEMENTET in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Jobbnorge ID: 182831Om stillingenVi søker etter jurist til fast stilling i Skattelovavdelingen i seksjon for nærings- og eiendomskatt.Norge skal ha et godt skattesystem som finansierer fellesskapet. Skattelovavdelingen skal gi det beste faglige grunnlaget for å utforme morgendagens skatteregler. Avdelingen er faglig sekretariat for finansministeren, med ansvar for regelverket om skatter og avgifter. Arbeidet i seksjon for nærings- og eiendomsskatt er utpreget juridisk, og seksjonen har ansvar for den alminnelige næringsbeskatningen og skatteregler for særskilte næringer, og for eiendomsskatt.Utdanning, egenskaper og erfaringDet kreves master i rettsvitenskap med meget gode resultater.Stillingen kreverErfaring fra utredningsarbeid og regelverksutviklingKunnskap om næringsbeskatningenInteres...

 • Company SENTER FOR NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL I OSLO in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 181740Om stillingenSenter for narkotikaprogram med domstolskontroll (Oslo ND-senter) har som følge av økt saksmengde ledig midlertidig stilling for jurist i 1 år. Hovedoppgaven for den som blir tilsatt er å forberede og føre saker for retten. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.Narkotikaprogram med domstolkontroll (ND) er et særskilt vilkår for betinget dom. Målgruppen for ND er rusmiddelmisbrukere som begår rusmiddelrelatert kriminalitet og som ønsker å gjøre noe med rusproblemene sine.Ved Oslo ND-senter jobber et tverrfaglig team bestående av ansatte fra velferdsetaten, opplæringssektoren, spesialisthelsetjenesten og kriminalomsorgen sammen for å kunne gi et helhetlig behandlings- og rehabiliteringstilbud som er spesialtilpasset den enkelte domfelte.Oslo ND-senter har a...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET JURIDISKE FAK in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182719Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: PostdoktorstillingVed Det juridiske fakultet er det ledig ei stilling som postdoktor innan eitt av UiB sine sentrale satsingsområde, Klima- og energiomstilling. Stillinga er for ein periode på 4 år, og har 25 % undervisningsplikt. Tiltreding i juni 2020, eller etter avtale.Om prosjektet/arbeidsoppgåver:Den som blir tilsett i postdoktorstillinga, må kunne samarbeide med kollegaer frå andre fagfelt.Forskingsarbeidet til postdoktoren skal leie til minst fire vitskaplege publikasjonar.Det blir forventa at postdoktoren har ein formidlingsplan for forsk...

 • Company NAMMO AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182511Hva gjør vi i avfall- og marin forsøplingsseksjonen?Vi har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene avfall, bl.a. plast og marin forsøpling, og sirkulær økonomi. Seksjonen har også ansvar for miljøkrav i offentlige anskaffelser, miljøspørsmål i forbrukersaker og miljømerking.Dine arbeidsoppgaver vil være:utvikling av juridiske og andre virkemidler som forskrifter og støtteordninger for å bidra til en sirkulær økonomi og redusere marin forsøpling og utslipp av mikroplasttidlig påvirkning av EUs politikk, oppfølging og gjennomføring av EØS-regelverkå gi faglige råd til politikkutvikling nasjonalt og internasjonaltå skrive taler og pressepunkter til politisk ledelse og bistå dem i møter og på reiserArbeidshverdagen v...

 • Company KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182466Hva gjør vi i polar- og nordområdeseksjonen?Vi har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt arbeid knyttet til miljø i polarområdene. Seksjonen har spesielt ansvar for forvaltning av naturmiljøet på Svalbard, etatsstyring av Norsk polarinstitutt, Svalbard miljøvernfond og miljøvernarbeidet hos Sysselmannen på Svalbard. Seksjonen forvalter statens eierskap i Kings Bay AS. Utvikling av forskningsbasert kunnskap om miljø i polarområdene er et viktig virkemiddel iarbeidet.Dine arbeidsoppgaver vil være:Svalbardmiljøloven og miljøregelverket i Antarktis: lovtolkning, regelverksutvikling og enkeltsaker (klagesaker), med et hovedansvar for verneområder og arealplanlegging på Svalbarddeltagelse i relevante fora (nasjonalt og internasjonalt)eierstyring, etatstyring...

 • Company ADVOKATFIRMA GARSTECKI & TORGERSEN AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi ønsker å utvikle vår suksess videre, og derfor også inn på det litauiske markedet. Derfor trenger vi en advokatfullmektig som behersker litauisk.Vi søker advokatfullmekig / advokat, som har erfaring eller ønsker å arbeide med rettsområder som arbeidsrett, familierett, og andre rettsområder knyttet til sivilrettens område. Videre så påtar vi oss også barnevern og straffesaker som også kan være en del av arbeidsoppgavene i noen av tilfellene.Egenskaper som vil vektlegges:Språkkompetanse; litauisk; russisk er også en fordel.FleksibilitetInnsatsvillighet med stor arbeidskapasitetMentalitet om å aldri gi oppDet vi kan tilby er;Ansvar og selvstendige oppgaver fra dag enFaglig og personlig utviklingGode arbeidskollegaerSpennende og varierte sakerRikelig med prosedyreerfaringSøknad med CV og ka...

 • Company ADVOKATFIRMA GARSTECKI & TORGERSEN AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi søker advokatfullmekig / advokat, som har erfaring eller ønsker å arbeide med rettsområder som arbeidsrett, familierett, og andre rettsområder knyttet til sivilrettens område. Videre så påtar vi oss også barnevern og straffesaker som også kan være en del av arbeidsoppgavene i noen av tilfellene.Egenskaper som vil vektlegges:Språkkompetanse; polskFleksibilitetInnsatsvillighet med stor arbeidskapasitetMentalitet om å aldri gi oppDet vi kan tilby er;Ansvar og selvstendige oppgaver fra dag enFaglig og personlig utviklingGode arbeidskollegaerSpennende og varierte sakerRikelig med prosedyreerfaringSøknad med CV og karakterutskrift sendes til ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Lawyers Edit filters