SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Medical and pathology laboratory technicians

37 Jobs found

Used filters:
 • Medical and pathology laboratory techniciansx
Displaying 1-37 of 37 results.
 • Company NORD UNIVERSITET BODØ in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 189352Om stillingenVed Nord universitet, fakultet for biovitenskap og akvakultur, søker vi en avdelingsingeniør for midlertidig 100% ansettelse i perioden 10.08.2020-31.12.2020, tilknyttet studieprogrammet Bachelor i dyrepleie. Ansettelsen skjer i påvente av utlysning av fast stilling som avdelingsingeniør.Stillingen har kontorsted Bodø.ArbeidsoppgaverForberedelse og gjennomføring av laboratoriekurs, ferdighetstrening og praktiske øvelser for dyrepleierstudenter og evt. andre undervisningsaktiviteter for andre grupper av studenterDaglig drift av laboratoriene, inkl. HMS-arbeid, avfallshåndtering, vedlikehold og kalibrering av vitenskapelig utstyr samt bestilling, mottak og registrering av varerOppfølging av dyrepleierstudenter i praksisArbeidsoppgavene vil til enhver tid tilp...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252201717 Presentasjon av stillingen:Ved Enhet for bakteriologi Rikshospitalet er det ledig fast stilling som bioingeniør fra 01.09.20.Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus er fordelt på to lokalisasjoner: Ullevål og Rikshospitalet. Enhet for bakteriologi Rikshospitalet utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på materiale primært fra pasienter innlagt på Rikshospitalet og fra sykehusets poliklinikker. Laboratoriet utfører bakteriologiske undersøkelser inkludert molekylærdiagnostikk. Enheten utfører også tuberkulosediagnostikk, og har ansvar for det nasjonale referanselaboratoriet for soppdiagnostikk. Miljøet er lærerikt og tidvis hektisk. Enheten har 23,5 bioingeniørstillinger derav en enhetsleder, ti spesialbioingeniører samt en laboratori...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF MEDISINSK SERVICE ELVERUM in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 993407895 Stillingsident: 4233678075 Presentasjon av stillingen:Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi Elverum dekker fagområdene tapping, immunhematologi, preanalyse, hematologi/koagulasjon/blodgass, klinisk kjemi/hormoner, uriner, automasjon og allergi. Blodbankseksjonen foretar fullblodstappinger, plasma- og trombafereser, er ansvarlig for at sykehuset til enhver tid har tilstrekkelig lager av blodprodukter og at pasienter blir pretransfusjonsutredet. Seksjonen vil etter hvert ta i mot prøver fra primærhelsetjenesten i hele opptaksområdet til Sykehuset Innlandet.ArbeidsoppgaverSeksjonen er under utvikling og vi ser at det er behov for en overbioingeniør til på faggruppen for preanalyse. Vil du være med å utforme og utvikle fremtidens preanalyseseksjon på Elverum sykehus sa...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF MEDISINSK SERVICE ELVERUM in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 993407895 Stillingsident: 4234208231 Presentasjon av stillingen:Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi Elverum dekker fagområdene tapping, immunhematologi, preanalyse, hematologi/koagulasjon/blodgass, klinisk kjemi/hormoner, uriner, automasjon og allergi. Blodbankseksjonen foretar fullblodstappinger, plasma- og trombafereser, er ansvarlig for at sykehuset til enhver tid har tilstrekkelig lager av blodprodukter og at pasienter blir pretransfusjonsutredet. Seksjonen vil etter hvert ta i mot prøver fra primærhelsetjenesten i hele opptaksområdet til Sykehuset Innlandet.ArbeidsoppgaverSeksjonen er under utvikling og vi ser at det er behov for en fagbioingeniør på faggruppen for preanalyse. Vil du være med å utforme og utvikle fremtidens preanalyseseksjon på Elverum sykehus sammen ...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: NO 983974724 Stillingsident: 4256003832 Presentasjon av stillingen:NAT-gruppa driv med translasjonsforsking med basis i endokrine biobankar ved Haukeland universitetssjukehus (HUS), Kirurgiskklinikk. Hovudfokuset er studiar av NAT-enzymar (N-terminal acetyltransferaser)som er oppregulert i ei rekke kreftceller og som også er kobla til andresjukdommar.Vi har ledig ein 100% midlertidig stilling som ingeniør frå 3. august -- 31.desember 2020.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåver vil vere laboratoriearbeid knytt til proteinKvalifikasjonarMastergrad i biomedisin eller molekylærbiologiKan arbeide sjølvstendig, ha fagleg vurderingsevne og likar å jobbe i eit aktivt miljø med høgt arbeidstempoErfaring med å jobbe i tverrfagleg teamGod munnleg og skriftleg framstillingsevnePraktisk erfaring med d...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258599132 Presentasjon av stillingen:Vi har eit stort prosjekt som kallas «Rollen til tarmmikrobiota ved overvekt og hjerte- og karsykdommer: Dyp-substudier i klinisk studie og populasjonsundersøkelse». I dette prosjektet skal vi bruke data frå dei 2 store studiene (CARBFUNC og HUSK3), og ein skal sjå på interaksjonar mellom kosthold og analysere effekt av diett på gastrointestinale (IBS) plager og tarmbakterier inkludert metabolitter.Vi lyser ut ein 50 % stilling ved Medisinsk avdeling, Gastroenterologisk seksjon, med 1 års varigheit og med moglegheit for forlenging. Tiltreding etter nærmare avtale, så snart som mogleg.ArbeidsoppgåverSøkjer vil vere forskingsmedarbeidar ved Gastroenterologisk seksjon i Medisinsk avdeling.Søkjer vil vere ansvarleg for forsking v...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258596904 Presentasjon av stillingen:Ved Helse Bergen, Medisinsk avdeling er det ledig eit engasjement som laboratorieteknikar i 100% stilling frå primo august 2020 og i tre månader med mogleg forlengjing.Medisinsk avdeling har ansvar for utgreiing og behandling av pasientar med indremedisinsk sjukdom, inklusiv blodsjukdommar. Den aktuelle kandidaten vil hovudsakeleg arbeide i Helse Bergen sin del av EU prosjektet Maxibone (leiar Professor Kamal Eln Mustafa, UiB; sjå nettstad: ). Delprosjektet er lagt til Medisinsk avdeling under leiing av overlege Bjørn Tore Gjertsen.Om prosjektetDelprosjektet i Maxibone vil organisere og etablere nye biomarkørar frå "flytande biopsiar" av pasientar som får regenererande cellebehandling med mesenkymale stamceller.Denne satsing...

 • Company ADECCO NORGE AS AVD BÆRUM in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Ringnes ser etter en effektiv og praktisk person som har god teknisk innsikt, evne til å arbeide strukturert, systematisk og selvstendig, og som trives med en hektisk hverdag.Arbeidsdagen er på dagtid med noe fleksibilitet.Arbeidsoppgaver:• Kjemisk og mikrobiologisk kontroll av øl- og brusprodukter og deres fremstilling i henhold til prøvetakingsplan og gitte instrukser.• Rapportere analyseresultater og eventuelle avvik ved bruk av gjeldende rapporteringssystemer.• Prøvetaking i produksjonen er en viktig del av arbeidsdagen• Bistå ved produktutviklingsarbeid.• Kalibrere og justere analyseinstrumenter i henhold til gitte instrukser.• Delta i kontroll/kalibrering av laboratorieinstrumenter opp mot laboratorieinstrumenter plassert ute i drift.• Påse at det til enhver tid er nødvendig utstyr o...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM SYKEHUS - LABORATORIETJEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 999236677 Stillingsident: 4247424398 Presentasjon av stillingen:Medisinsk biokjemi, seksjon Bærum har ca. 50 ansatte, og det utføres ca 2,8 mill. analyser årlig. Seksjonen er inndelt i fagområdene preanalyse, hematologi/koagulasjon og klinisk kjemi/immunoassay. Vi søker nå etter en engasjert fagbioingeniør.ArbeidsoppgaverFagbioingeniør i gruppen klinisk kjemi/immunoassay. Fagbioingeniør vil være del av et team med ansvar for analyselinjen AtellicaDet er en fordel at søker har kunnskap og erfaring innenfor klinisk kjemi/immunoassay og jobber godt i team. I tillegg til fagansvar, vil stillingen innebære å hjelpe til med laboratoriets daglige drift, hvor relevante oppgaver er følgende:BlodprøvetakingBetjene laboratoriets andre instrumenterMottak og forsendelse av prøverKvalifikasjone...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM SYKEHUS - LABORATORIETJEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 999236677 Stillingsident: 4016732467 Presentasjon av stillingen:Avdeling for Laboratoriemedisin, seksjon Medisinsk biokjemi ved Bærum Sykehus,har vi en ledig stilling som bioingeniør i fast 100% stilling. Hos oss møter duca. 50 kollegaer, både bioingeniører og helsesekretærer og et inkluderendearbeidsmiljø som står faglig sterkt. Vi utfører omkring 2,8 mill. analyser i året,og seksjonen er inndelt i fagområdene preanalyse, hematologi/koagulasjon ogklinisk kjemi/immunoassay. Vi søker nå etter deg som er en engasjertbioingeniør.ArbeidsoppgaverPrøvetaking av inneliggende og polikliniske pasienter.Analysering av blodprøver og andre kroppsvæsker.Blodbankarbeid kveld/natt/helg.Delta i seksjonens vaktturnus. Turnusen er 3 delt, med arbeid ca hver 3.helgKvalifikasjonerAutorisert bioingeni...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4258177944 Presentasjon av stillingen:MBF er det største laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus og har meir enn 300 tilsette. MBF har 13 analytiske og 3 ikkje-analytiske seksjonar.Avdelinga utfører ei rekkje analysar innan fagområda medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi og har moderne analyseinstrument. I tillegg til omfattande rutinedrift blir det drive forsking og utviklingsarbeid.Hormonlaboratoriet er eit spesiallaboratorium for hormonanalysar og er ein av dei 13 analytiske seksjonane i MBF. Det vert utført om lag 200.000 hormonanalysar i året og seksjonen har i tillegg det medisinsk faglege ansvaret for om lag 500.000 hormonprøvar analysert ved andre seksjonar i MBF.Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår og vi arbeider for å knytte ...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF RØNTGEN OG LAB TROMSØ in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250587872 Presentasjon av stillingen:Ledig ett års vikariat med mulighet for fast tilsetting som overbioingeniør i 100% stilling ved fagområdet hematologi.Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik.Stillingen er pr. tiden dagtid med vakt hver sjette helg, men det kan bli endret ved behov.ArbeidsoppgaverDelta i laboratoriets daglige preanalyse og analysearbeidFaglige oppgaver innen hematologiUndervisning, opplæring og veiledning av studenter, medarbeidere og andre yrkesgrupperInstrumentvedlikehold, faglig oppfølging og rapportering ved seksjonenKvalitetssikringKvalifikasjonerAutorisert bioingeni...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF LABORATORIER ØYA in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251191647 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinskespesialiteter innen laboratoriemedisin og avdelingene er inndelte i seksjoner.Klinikken har ca 550 årsverk og et budsjett på ca kr 680 mill.Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra helehelseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner.Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning avanalysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning,forskning og utvikling. Klinikken er inne i en spennende periode med innføringav nye laboratoriedatasystemer som skal være avsluttet om ca. etår. Klinikken er under stadige omstillinger med bla ny teknologi,...

 • Company HELSE BERGEN HF VOSS SJUKEHUS in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4224125971 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 100% fast stilling som Bioingeniør ved laboratoriet Voss sjukehus.Laboratoriet er organisert som seksjon (MBF Voss) i Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) i Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus HF.Stillinga er ei grunnstilling og den går inn i vaktordning med beredskapsvakt (aleinevakt på kveld/natt). Det er ein opplæringsperiode på om lag 5 månader før oppstart med beredskapsvakter. Laboratoriet omfattar medisinsk biokjemi, transfusjonsmedisin og blodbank. Det er 16 tilsette på laboratoriet (14,3 stillingar). Laboratoriet flytta inn i nye, moderne og trivelege lokale i desember 2014.Sjukehuset har om lag 400 tilsette og er lokalsjukehus for om lag 30.000 innbyggjarar i indre Hordaland. I ...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK LAB/RADIOLOGI - KRISTIANSUND in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257771364 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi Kristiansund har 2 ledige 100% vikariat.- Vikariat i 100% stilling i perioden 01.09.2020 - 01.03.2021, med stor muligheit for forlenging til 31.08.2021.- Vikariat i 100% stilling i perioden 01.09.2020 - 31.08.2021.Avdeling for medisinsk biokjemi er ei av fem avdelinger i Klinikk for diagnostikk. Klinikk for diagnostikkomfatter alle laboratoriefaga og radiologi. Avdeling for medisinsk biokjemi erden største avdelinga i klinikken, med seksjonar i alle dei fire sjukehusa iforetaketMedisinsk biokjemi Kristiansund har 20,5 stillingar og ca 24 tilsette.Seksjonen består av fagområda hematologi/blodgass/koagulasjon, maskinell kjemi,preanalyse/urin og blodbank. Blodbanken i Kristiansund har ansvar forop...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256747518 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert i seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken analyserer i hovedsak prøver fra hele regionen, men i tillegg utføres også spesielle analyser fra hele landet. Avdeling for medisinsk biokjemi utfører årlig ca. 4,6 millioner analyser, om lag halvparten for rekvirenter utenfor sykehuset. St. Olavs hospital har en målsetting om fremragende behandling og repertoaret ved AMB er derfor omfattende; særlig har avdelingen spesialisert seg på analyser innen kromatografi og genanalyser. Avdelingen har som målsetting å ha betydelig forskningsaktivitet på høyt nivå i egen regi, og også bidra i forskningsprosjekter i samarbeid med NTNU og de øvrige av...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189348Om stillingenDet er ledig et et-års fulltids engasjement som avdelingsingeniør (SKO 1085) ved Universitetet i Oslos . Stillingens arbeidsoppgaver er knyttet til Forskningsbiobank for kreft, og ligger organisatorisk inn under Avdeling for medisinsk biokjemi. Stillingen er opprettet for å gi midlertidig bistand til biobanken i dens oppbyggingsfase.Forskningsbiobank for kreft er en satsing for å tilrettelegge for kreftforskning ved å samordne og kvalitetssikre innsamlingen av biologisk materiale fra kreftpasienter.Biobankmateriale er en viktig forutsetning for å kunne drive forskning på høyt internasjonalt nivå, som på sikt skal føre til bedre diagnostikk og pasientbehandling. Vi søker en dyktig og motivert person med utdanning som bioingeniør, minimum tilsvarende bachelor...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RADIUMHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4229506649 Presentasjon av stillingen:Immunotherapy has become a cornerstone in cancer therapy that includes a broad array of strategies aiming to unleash, direct and boost the patients’ ownimmune- system through adoptive transfer of expanded naturally circulating orgenetically engineered cytotoxic lymphocytes. Despite the recent clinicalbreakthroughs, the needs for new therapies targeting resistant cases and otherdiseases, in particular solid tumors, remains high. To facilitate developmentof new therapies, OUH has initiated a strategic research area “Cell-BasedCancer Immunotherapy (STRAT-CELL). The overarching goal of STRAT-CELL is tofast-track the clinical implementation of new strategies for gene-editing ofcytotoxic lymphocytes.The successful candidate will be...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257742544 Presentasjon av stillingen:Noklus Stavanger har ledig 100 % stilling som laboratoriekonsulent. Noklus arbeider for at laboratorieundersøkelser blirekvirert, utført og tolket riktig i samsvar med pasientens behov for utreding,behandling og oppfølgning. Se mer informasjon Noklus Stavanger er organisatorisk knyttet til Avdeling for medisinsk biokjemi.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverStillingen vil i hovedsak innebære veiledning og undervisning i laboratoriearbeid for legekontor, sykehjem og hjemmetjeneste. Dette skjer ved besøk og arrangering av kurs.Stillingen krever stor grad av selvstendig arbeid. En må regne med noe reisevirksomhet og bruk av egen bil.KvalifikasjonerDet søkes etter en au...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258053581 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi(MBK) er den største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og p.t. over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Det utføres totalt 12 mill. analyser i året i medisinsk biokjemi i OUS.I driftsseksjon Ullevål er det ledige faste bioingeniørstillinger og vikariater. Stillingene er døgnvaktstillinger med vakt maksimum hver 3. helg.Vi kan tilby opplæring, internundervisning og utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk og faglig stimulerende miljø.Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.ArbeidsoppgaverOrdinære bioingeniør oppgaver i medisinsk biokjemisk laboratoriumKv...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  24.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Arbeidsoppgaver:•Delta i laboratoriet sitt rutinearbeid•Medvirke til fleksibel og rasjonell drift av verksemda•Delta aktivt i eininga sine kvalitetsforbedring prosesser og fokusområder•Holde seg faglig oppdatert, delta og bidra på internundervisning og fagmøter•Delta i beslutningsprosesser angående metoder, reagenser og medisinsk utstyr innen ansvarsområdet. •Ansvar for å utarbeide nødvendige prosedyrer og opplæringsplaner innan fagområdet.•Ansvar for bestilling av reagenser og forbruksmaterial samt ansvar for mottakskontroll, lagerhold og utløpskontroll.Vi tilbyr:•Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring•Godt arbeidsmiljø•Lønn i samsvar med gjeldene overkomst•Høyt faglig nivå•Utfordrende og varierte arbeidsoppga...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  24.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4249226961 Presentasjon av stillingen:Hormonlaboratoriet er eit spesiallaboratorium for hormonanalysar og er ein seksjon i Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi. Vi har ei omfattande forskingsverksemd knytt til eksternt finansierte forskingsprosjekt. Forskingsgruppa ved Hormonlaboratoriet består av legar og forskarar, doktorgradsstipendiatar, postdoktorstipendiatar, mastergradsstudentar og teknisk tilsette. Gruppa er òg knytt til Mohn ernæringsforskingslaboratorium, til Senter for diabetesforsking ved Klinisk institutt 2 (K2), Universitetet i Bergen, samt Bergen Stamcellekonsortium, Helse Bergen. Forskingsgruppa sine fokusområde er fedme, diabetes, samt brystkreft.Det er ledig ein 1-års prosjektstilling i 100% frå 01. august 2020 til 31. juli 202...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 983 974 724 Stillingsident: 4246667149 Presentasjon av stillingen:MBF er det største laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus og har meir enn 300 tilsette. MBF har 13 analytiske og 3 ikkje-analytiske seksjonar.Avdelinga utfører ei rekkje analysar innan fagområda medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi og har moderne analyseinstrument. I tillegg til omfattande rutinedrift blir det drive forsking og utvikling. Laboratoriet er akkreditert etter ISO standard 15189.Nevro/revma lab er ein av dei analytiske seksjonane og ligg i Gamle hovudbygg. Dei samarbeider med Nevrologisk- og revmatologisk avdeling og tar blodprøvar av pasientar som tilhøyrer avdelinga. Dei utfører nevroimmunologiske analysar som t.d. gangliosidantistoff og isoelektrisk fokusering. Dei fleste analysane er ma...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - LAB/RØNTGEN in Other
  24.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: 874716782 Stillingsident: 4250202332 Presentasjon av stillingen:Vi søker en helsefagarbeider/hjelpepleier til stilling som laborant på Generell intensiv 1. Generell intensiv 1 er en spennende og meget aktiv intensivavdeling med 10 sengeplasser.Laborant stillingen på Generell intensiv 1 har et selvstendig ansvar for bestillinger og varemottak, samt hygiene og orden på seksjonen. Stillingen er som vikar på Generell intensiv 1 der resten av personalet består av spesialsykepleiere og laboranter .Det er kun elektroniske søknader via Webcruiter som blir vurdert.ArbeidsoppgaverVaremottak/ bestilling fra lagerVask og rengjøring av medisinsk teknisk utstyrVedlikehold av varebeholdningSmittevask av utstyr og romRenhold av lager og kjøkkenNoe pleie og omsorg til pasient og pårørendeKvalifika...

 • Company DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET HOVEDKONTOR in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249313145 Presentasjon av stillingen:Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har et viktig samfunnsoppdrag og jobber både nasjonalt og internasjonalt for å redusere skadelige virkninger av stråling. Avdeling strålevern og måletjenester består av tre fagseksjoner og en stab, til sammen ca. 40 personer. Avdelingen er ansvarlig for forvaltning av strålevernloven med forskrifter, overvåkning av pasientdoser og yrkesdoser, og for DSAs måletjenester. Stillingen er plassert i seksjon medisinsk strålebruk i avdeling strålebruk og måletjenester.Seksjonens oppdrag er å sikre forsvarlig bruk av stråling i undersøkelse og behandling av pasienter, der også hensyn til ansatte og allmennhet ivaretas. Vi følger nøye med på den faglige- og tekniske utviklingen innenfo...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: 974589095 Stillingsident: 4249383890 Presentasjon av stillingen:Anestesiseksjonene har ansvar for anestesiservice ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Det gjennomføres ca 25.000 anestesiseanser i året hvorav 8.000 er øyeblikkelig hjelp. Det blir gitt anestesi ved omlag 40 ulike lokalisasjoner ved Ullevål sykehus.Laborant ved anestesiseksjonene på Ullevål arbeider i avdeling for anestesisykepleie og er en selvstendig støttefunksjon for sykepleiertjenesten. Vi har ledig en fast stilling i tredelt turnus.Søkere med helsefagutdanning ønskes, men søkere med liknende arbeid i helseforetaket er også aktuelle.Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli behandlet.ArbeidsoppgaverRengjøring/desinfeksjon/ klargjøring av anestesiutstyr.Lagerhold og logistikk av anestesiutstyr.Periodisk ...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256960937 Presentasjon av stillingen:Ved AIT er det ledig ein 100% fast stilling som fagbioingeniør. Stillinga er knytta til IKT og vil i første omgang vere knytt til laboratoriesystemet ProSang, men det vil også bli utvida til andre tilhøyrande system ved avdelinga. Den som blir tilsett må vere merksam på avdelingas målsetjingar og plan for verksemda, og ha desse som retningsgivande for den daglege verksemda.ArbeidsoppgåverOppgåver vil vere vedlikehald av- og deltaking i utvikling av laboratoriesystemet ProSang. Herunder testing av nye versjonar, integrasjonar, generere rapportar, oppdatere systemdata ved endring i ulike system i tillegg til utarbeiding av dokumentasjon og prosedyrarIKT fagbioingeniør deltar i ulike IKT prosjekt ut frå erfaring og kompetanseKva...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  23.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249176243 Presentasjon av stillingen:Laboratorium for patologi er ein del av seksjon for laboratoriemedisin i Helse Fonna. Vi har ledig et 100% vikariat som fagansvarleg ingeniør for histologi og cytologi fra 28.09.2020 til 31.08.2021.Stillinga er ei dagstilling med arbeid 37,5 t/v.Ved intern tilsetting, vil det kunna bli ledig ein anna stilling på patologi. Skriv når dette er av interesse i søknaden.ArbeidsoppgåverDelta i laboratoriet sitt rutinearbeid som makroskopisk beskrivelse av vevsprøver, framføring og innstøping av vevsprøver, snitting og farging av histologiske preparater og lage utstryk og cytospin av cytologisk materiale. I tillegg utføre frysesnitt for hurtigdiagnostisering.Betjening og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr.Medverke til fleksibel ...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: 993515337 Stillingsident: 4249534018 Presentasjon av stillingen:Ledig ett års vikariat med mulighet for fast tilsetting i stilling som fagbioingeniør ved Seksjon 5,Laboratoriemedisin.Stillingen er tilknyttet fagområdet molekylærgenetiske analyser.Ved fagområdet utføres analyser med i hovedsak genteknologiske teknikker, men også biokjemiskeog immunologiske analyseteknikker benyttes. Det utføres også noenpasientundersøkelser. Det utføres analyser innen alle de tre medisinskespesialitetene i avdelinga; Medisinsk biokjemi, Immunolog og transfusjonsmedisin,og Klinisk farmakologi.Fagområdet er bemannet med 4 stillinger.Stillingen er dagtidsstilling, men jobb cirka hver 6. helg må påregnes.ArbeidsoppgaverUtføre analytisk arbeid ved fagområdeneVedlikehold av instrumenter og utstyrDelta i ...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  22.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Jobbnorge ID: 189297Om stillingenVed fakultetet for Biovitenskap (Biovit), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) er det en ledig fast stilling som avdelingsingeniør fra og med 01.01.2021.Som en av fem faste ansatte får du ansvar for velferd og stell av drøvtyggerne som benyttes i forskning og undervisning ved avdelingen. Våre forsøksdyr skal være godt egnet for forsøk og undervisning og som avdelingsingeniør er det ditt ansvar å sikre optimal velferd for dyrene i forsøk og optimal kvalitet på forsøksresultatene.Du vil ha daglig kontakt med forskere og andre ansatte på NMBU og bistå med bl.a. rapportering, datainnsamling, metodeutvikling og prosjektering/planlegging. Avdelingens prosjekter kan også være knyttet til private oppdragsgivere og aktører.Den som ansettes vil være kny...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RADIUMHOSPITALET - LAB/RØNTGEN in Other
  22.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4254416106 Presentasjon av stillingen:Avdeling for patologi har ca 270 årsverk og er lokalisert på tre steder i OUS. Avdelingen mottar ca 70 000 biopsier og operasjonspreparater, og har et meget stort og variert prøvemateriale. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskopi. Alle enheter med høy produksjon og faglig utvikling. Enhet for cytologi er en av landets største enheter og mottar varierte og komplekse pasientprøver. Vi er et av tre sykehus som skal delta i det nye screening programmet for HPV og cervix i HSØ. Det vil gi spennende og utfordrende muligheter og arbeidsoppgaver for de som arbeider i enheten. Vi skal innøfre mer autmoasjon og instrumente...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  22.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250728107 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk mikrobiologi har behov for flere bioingeniører i forbindelse med covid-19 pandemi. Vikariater med varighet på 1 år, med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.Vurdering av søknader og ansettelse vil skje fortløpende.Vi driver diagnostikk innenfor bakteriologi, virologi, parasittologi og mykologi (soppdiagnostikk). Avdelingen har et bredt prøverepertoar og det ble utført over 750 000 analyser i 2019.Vi har som hovedoppgave å diagnostisere infeksjonssykdommer ved å påvise og karakterisere smittestoff i prøvemateriale fra den enkelte pasient. Dette danner grunnlag for behandling av pasienten og iverksetting av tiltak for å hindre smittespredning.I forbindelse med covid-19 pandemi...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  22.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256802486 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi tilhører organisatorisk klinikk for medisinsk service/ABK. Avdelingen er en av landets største avdelinger innen medisinsk biokjemi, med en produksjon på 7,2 mill analyser per år. Avdelingen er delt inn i fire seksjoner, med tilsammen 118 stillinger, fordelt på bioingeniører, helsesekretærer og leger.Ved avdelingen er det nå ledig fast stilling som bioingeniør i tredelt turnus.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverAnalysearbeid på de ulike analysegruppene på avdelingenPrøvetakingBioingeniør i tredelt turnus med arbeid hver 3. helgKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som bioingeniørGode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasi...

 • Company HELSE FØRDE HF LÆRDAL SJUKEHUS in Other
  22.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256468612 Presentasjon av stillingen:Lærdal Sjukehus er lokalsjukehus for Indre Sogn. Lærdal ligg inst ved Sognefjorden med god kommunikasjon til Oslo og Bergen. Her er typisk vestlandsnatur med flott turterreng i nærområdet, sommar som vinter.Det er ledig 100 % vikariat som Bioingeniør i grunnstilling ved Laboratrorium for medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB) ved Lærdal Sjukehus . Det er moglegheiter for fast tilsetjing.Stillinga er ledig frå 1. september 2020 .Ved tilsetjing får ein opplæring innanfor alle fagfelt då stillinga inngår i full vaktturnus med arbeid kvar 3.helg.Laboratatoriet arbeider fram mot ISO-sertifisering i 2022.ArbeidsoppgåverLaboratoriearbeid etter godkjende prosedyrarKlinisk-kjemi, hematologi, koagulasjon, urinar, pasientnært utstyr, blo...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK in Other
  22.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: 893407642 Stillingsident: 4245012219 Presentasjon av stillingen:Vår overbioingeniør går av med pensjon og vi søker etter hennes erstatter. Seksjon Gjøvik har immunhematologi og tapping av blodgivere som arbeidsoppgaver innen blodbank.Ved internt opprykk kan det bli ledig stilling som fagbioingeniør immunhematologi, eller for bioingeniør med tredelt turnusarbeid i avdeling for Blodbank og medisinsk biokjemi, seksjon Gjøvik. Merk i søknaden hvilken stilling du foretrekker.ArbeidsoppgaverStillingen medfører fagansvar for immunhematologi på seksjon Blodbank og medisinsk biokjemi Gjøvik. Bestilling av varer og opplæring av kollegaer og nye medarbeidere. Tapping av blodgivere er også arbeidsoppgaver som inngår.KvalifikasjonerAutorisasjon som bioingeniør.Må ha erfaring fra immunhematolog...

 • Company STUDENTPARLAMENTET UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET in Other
  21.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Jobbnorge ID: 187932Om stillingenØnsker du å jobbe på ett av Norges største universiteter? Er du serviceinnstilt, systematisk, har stor arbeidskapasitet og har et ønske om å bidra? Kan dette være jobben for deg?Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi er det ledig fast 100 % stilling som overingeniør. Stillingen er tilknyttet Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS).ITS er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttet har ca. 80 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger, og det er ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfartsfag, nautiske fag, ingeniørfag og sikkerhetsfag.Stillingen inngår i et team sammen med...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  21.06.2020 Updated on: 24.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246731139 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi tilhører organisatorisk klinikk for medisinsk service og ABK. Vi er en av landets største avdelinger innen medisinsk biokjemi, med en produksjon på 7,3 mill analyser pr år. Avdelingen er delt inn i fire seksjoner, med til sammen 118 stillinger frodelt på forksere, kjemikere, bioingeniører, helsesekretærer, assistenter og leger.Ved avdelingen er det nå ledig stilling som fagansvarlig bioingeniør for prøvetakingAttester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverIvareta det bioingeniørfaglige ansvaret for preanalyse og prøvetakingPlanlegge og organsiere prøvetaking på inneliggende pasienterVære kontaktledd mellom Avdeling for medisinsk biokjemi og pri...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical and pathology laboratory technicians Edit filters