Jobmonitor. Search results for Medical and pathology laboratory technicians

32 Jobs found

Used filters:
 • Medical and pathology laboratory techniciansx
Displaying 1-32 of 32 results.
 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192844603 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin og avdelingene er inndelte i seksjoner.Klinikken har ca 550 årsverk og et budsjett på ca kr 680 mill. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling. Klinikken er under stadige omstillinger med innføring av nye laboratoriedatasystemer, ny teknologi, nye analyser og fokus på forskning - og utvikling. Vi kan derfor by på spenne...

 • Company HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS AS in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191708008 Presentasjon av stillingen:Laboratoriet søker etter sommervikarer i 100 % stilling med vakter. Det vil bli mulig å jobbe som ringevikar utover høsten. Bioingeniørstudenter i 1.-3. klasse kan søke.Laboratoriet er akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189. Vi yter service til sykehusets interne avdelinger, poliklinikker og primærhelsetjenesten. Avdelingen utfører ca. 1.7 millioner analyser årlig fordelt på medisinsk biokjemi, immunhematologi og mikrobiologi. Laboratoriet har moderne analysepark og lyse trivelige lokaler.Vi praktiserer jobbrotasjon som innebærer at bioingeniørene læres opp på all apparatur og alle prosedyrer ved alle seksjoner. Vi tilbyr faglig utvikling og kompetanseheving.ArbeidsoppgaverPrøvetakingAnalysearbeid ved noen seksjoner på la...

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190060097 Presentasjon av stillingen:Mikrobiologisk avdeling har berre ein seksjon (Mikrobiologisk laboratorium), med tre einingar; serologisk, bakteriologisk og molekylærbiologisk.Avdelinga har totalt 24 tilsette; 3 overlegar, 18 bioingeniørar/avdelingsingeniørar og 3 sekretærar.Vi er akkrediterte etter NS-EN ISO15189.Ved eventuelt internt opprykk kandet bli ledig anna stilling som bioingeniør i avdelinga. Dersom du er interessert, skriv du dette i søknaden din.ArbeidsoppgåverAnsvar for dagleg drift av eininga, som består av bakteriologisk- og substrat laboratoriumFordeling av arbeidsoppgåverInnkjøp av forbruksmateriellOppfølging av kvalitetskontrollarAnsvar for prosedyrerDelta i rutinediagnostikkBidra til eit godt arbeidsmiljøKvalifikasjonarNorsk autorisasjon ...

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189588141 Presentasjon av stillingen:Mikrobiologisk avdeling har berre ein seksjon (Mikrobiologisk laboratorium), med tre einingar; serologisk, bakteriologisk og molekylærbiologisk.Avdelinga har totalt 24 tilsette,3 overlegar, 18 bioingeniørar/avdelingsingeniørar og 3 sekretærar.Vi er akkrediterte etter NS-EN ISO15189.Avdelingssjef er seksjonsleiar sin næraste overordna.Ved eventuelt internt opprykk kandet bli ledig anna stilling som bioingeniør i avdelinga. Dersom du er interessert, skriv du dette i søknaden din.ArbeidsoppgåverSeksjonsleiar har det daglege driftsansvaret for seksjonenSeksjonleiar skal styre og utvikle seksjonen innanfor fag-, økonomi- og personalområdetSeksjonsleiar er stedfortredar for avdelingssjefKvalifikasjonarBioingeniør eller anna relevan...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: 996268004 Stillingsident: 4190219946 Presentasjon av stillingen:Fagbioingeniør - Protein og allergi, spesialanalyserHovedsakelig dagarbeid (kl 07.30-15.00) noen kveldsvakter (kl. 13.00-20.30), samt enkelte lørdager.Ved eventuelt internt opprykk kan det bli ledig stilling som bioingeniør i grunnstilling. Vennligst oppgi om søknaden gjelder fagbioingeniør, bioingeniør i grunnstilling eller begge.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført påsøkerlisten.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for ådokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vigjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant vedansiennitet...

 • Company OSTER PUKK OG SAND AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Iforbindelse med at vi planlegger å øke produksjonen, søker vi laboratorietekniker.Somlaboratorietekniker vil du jobbe tett med laboratorieledere i våre anlegg. Duvil få en spennene og varierende hverdag med engasjerte kollegaer.Arbeidsoppgaver:• Inngåsom en del av laboratorieteamet og samarbeide tett med produksjonen.• Bistålaboratorieleder i Eikefet og Halsvik med den daglige driften• Prøveuttak• Gjennomføreulike standardiserte testoppsett for å sikre produktenes kvalitet• Sendingav prøver til ekstern analyse, samt oppfølging av prøveresultater.• Kontrollav laboratorieutstyr• AnnetlaboratoriearbeidØnskedekvalifikasjoner:• Fortroligmed bruk av IT som arbeidsverktøy• Godmuntlig og skriftlig formuleringsevne på skandinavisk og engelsk• Førerkortklasse B• Søkeremed tilsvarende arbeidserfarin...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - LAB/RØNTGEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193759140 Presentasjon av stillingen:Avdeling for patologi har ca 280 årsverk og er lokalisert på tre steder i OUS. Avdelingen mottok ca 70 000 biopsier, operasjonspreparater og cytologiske prøver og har et meget stort og variert prøvematerialet. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, immuncytologi, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskopi.Vi har ledig vikariat 100% stilling ved enhet for immunhistokjemi, Rikshospitalet. Varighet fra 01.04.20 - 16.08.21ved intern opprykk kan det bli ledig kortere vikariatEnhet for immunhistokjemi er landets største og har et særdeles bredt utvalg av markører/ antistoffer. I 2018 ble det utført ca 150 000 farginger ved enheten. Enheten er per dag dato loka...

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKESHUS - LABORATORIETJ in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: 999236847 Stillingsident: 4192772814 Presentasjon av stillingen:Klinikk for Medisinsk Diagnostikk, Avdeling for klinisk patologi, har i dag 58 ansatte og bidrar til diagnostikk av nærmere 75.000 vevs- og celleprøver. Avdelingen er lokalisert til Drammen sykehus, og har ansvaret for patologidiagnostikk til befolkningen i hele Vestre Vikens opptaksområde.Avdelingen har ledig en 100 % fast stilling som bioingeniør på immunhistokjemilaboratoriet.ArbeidsoppgaverUtføre alt bioingeniørfaglig arbeid ved laboratoriet som f.eksSnitting av immunsnittKontroller samt håndtering av immuninstrumenter,Kontroll av fargede immunsnitt mm.Kvalitets- og forbedringsarbeid innen immunhistokjemi.Være aktivt med på å utvikle egen og avdelings kompetanse.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som bioingeniør.Go...

 • Company SYKHEUSET INNLANDET HF MEDISINSK SERVICE LILLEHAMMER in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 993407690 Stillingsident: 4190553657 Presentasjon av stillingen:Medisinsk mikrobiologi Lillehammer har 35 bioingeniørstillinger i tillegg til leger og annet personell. Bioingeniørene rullerer mellom mikrobiologens ulike seksjoner og inngår i laboratoriets turnussystem med arbeid hver 6. helg i tillegg til seinvakter.Avdelingen har ledig ferievikarstillinger fra 08.juni til 30.august.Bioingeniør/ BioingeniørstudenterSøkere med annen helsefaglig bakgrunn kan også komme i betraktning.ArbeidsoppgaverDelta i rutinearbeid i avdelingenKvalifikasjonerGod evne til samarbeid og kommunikasjonEgnethetUtdanningsretningBioingeniørfagUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperAvdelingen har høy faglig aktivitet og søker derfor motivert og initiativrik medarbeider som bidrar til god...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN LABORATORIER OG RADIOLOGI in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190542570 Presentasjon av stillingen:Spennende nyopprettet stilling for Spesialbioingeniør/Bioingeniør/Overingeniør/Ingeniør med god kompetanse på automasjon og god forståelse for IKT.Avdelingen skal i løpet av 2020-2022 etablere en helt ny automasjonsløsning. Den nye løsningen blir større enn dagens løsning, og vi trenger derfor å styrke vårt team. Stillingen er tillagt seksjon for Prøvemottak som er ansvarlig for driften av automasjonsløsningen.Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi består av åtte seksjoner: Prøvetaking, Prøvemottak, Klinisk kjemi, Hematologi/Koagulasjon/Flowcytometri, Immunologi, Genteknologi, Medisinsk fag, forskning og utvikling og Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank.Avdelingen har 160 ansatte og utfører ca 7,6 millione...

 • Company VEIDEKKE INDUSTRI AS DV SØR-VARANGER in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RØROS LEGESENTER in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingenVed Røros legesenter blir det ledig et 80 % svangerskapsvikariat som bioingeniør fra mai 2020 til november 2021.Om ossRøros legesenter er et kommunalt legesenter med 7 leger og 1 LIS1 lege. Vi er til sammen 5,8 årsverk i stillinger som sykepleier, bioingeniør og helsesekretær. Røros legesenter ligger sentralt i Røros sentrum, like ved Røros sykehus og i samme lokaler som helsestasjon for barn og unge. Det er tett samarbeid med fagmiljøene ved Røros sykehus, ambulansetjenesten og øvrige kommunale helsetjenester. Røros legesenter tilbyr en variert arbeidshverdag med mange ulike arbeidsoppgaver og prosedyrer. Vi har daglegevakt på dagtid med stor grad av pasientkontakt. Avdelingen har et meget godt arbeidsmiljø, og et fagm...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, ADMINISTRASJON OG SERVICE in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 997934237 Stillingsident: 4190077929 Presentasjon av stillingen:Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) har ledig 60 % fast stilling. Noklus er organisatorisk tilknyttet Sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold. Sykehusethar i tillegg til Sentrallaboratoriet (Medisinsk biokjemi og Blodbank) ogsåMikrobiologisk avdeling og Patologiavdeling.Noklus arbeider for atmedisinske laboratorieundersøkelser blir rekvirert, utført og tolket riktig isamsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging. Se for utfyllende informasjon. Jobben som laboratoriekonsulent i Noklus er utfordrende og spennende med store muligheter for utvikling og et nærtsamarbeid med kollegaer over hele landet.ArbeidsoppgaverOpplæring, veiledning og undervisning i laboratoriear...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4189581074 Presentasjon av stillingen:Seksjon for medisinsk genetikk har ledig vikariat for Bioingeniør/Ingeniør.Seksjon for medisinsk genetikk har totalt 23 ansatte i et tverrfaglig miljø med molekylærbiologer,bioinformatiker, bioingeniører, ingeniører, overleger og helsesekretær. Seksjonen er en av fem medisinsk genetiske avdelinger i Norge. Vårt tilbud omfatter klinisk genetikk og laboratorieanalyser innen fagområdene cytogenetikk, molekylærgenetikk og biokjemi. Våre analyser er akkreditert. Medisinsk genetikk er et medisinsk satsningsområde for sykehuset og er inne i en spennende utviklingsfase. Seksjonen er helt i front når det gjelder bruk av ny teknologi i genetisk diagnostikk i Norge. Vi er en del av et aktivt forskningsmiljø.ArbeidsoppgaverOppgav...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 974714663 Stillingsident: 4186217988 Presentasjon av stillingen:Området smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområde, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.Ved avdeling for virologi er det ledig en fast og en midlertidig stilling som avdelingsingeniør/overingeniør innenfor serologiske og molekylærbiologiske analyser. Den midlertidige stillingen er 1...

 • Company HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD BERGEN in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Jobbnorge ID: 182533Om stillingenVed Havforskningsinstituttet i Bergen, er det ledig en fast stilling som avdelingsingeniør tilknyttet Forskningsgruppe Plankton.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver vil omfatte innsamling og analyser av planktonkjemi-prøver (næringssalter, klorofyll, Winkler oksygen) og er knyttet til overvåkingsprogrammene ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Stillingen omfatter arbeid med klassifisering og identifisering av plankton i felt, og arbeid på Planktonkjemilaboratoriet i Bergen. Flere tokt av 2-4 ukers varighet er knyttet til stillingen.KvalifikasjonerTil stillingen ønsker vi en person med relevant utdanning fra universitet eller høyskole (miljøkjemi/marinbiologi), fortrinnsvis bachelorgrad eller høyere. Lengre tids arbeidserfaring og spesialisering innenfor det akt...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  11.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183609703 Presentasjon av stillingen:Vi søker leder for enhet for infeksjonsimmunologi da nåværende leder går av med pensjon.Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sørlandet sykehus HF har ansvar for å tilby nødvendige mikrobiologiske tjenester til foretakets sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord samt helsetjenesten utenfor sykehus i Agder. Avdelingen har to enheter, enhet for bakteriologi og enhet for infeksjonsimmunologi. Per i dag omfatter Enhet for infeksjonsimmunologi serologi og molekylærbiologisk diagnostikk. Avdelingen har nasjonal referansefunksjon for borreliadiagnostikk. p.t. er det ca 10 bioingeniører/ teknisk personale knyttet til enheten. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befol...

 • Company BM CONSULT BJARTE MORTENSEN in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  På grunn av økende aktivitet ønsker vi å ansette en Laboratorieingeniør med god kunnskap og erfaring innen mikrobiologiske (bakteriologiske) metoder. Denne skal i første rekke produsere prototyper og utføre mikrobiologiske tester på produkter i samarbeid med Amicoats øvrige team, samt våre kunder og andre samarbeidspartnere.Det legges vekt på et godt faglig miljø med gode muligheter for faglig utvikling. Arbeidssted er i Barents Biocentre Lab, Tromsø.Ønskede kvalifikasjoner:· Bioingeniør / Kjemiingeniør / M.Sc. med bakgrunn og/eller erfaring innen mikrobiologisk laboratoriearbeid· Fleksibel og serviceinnstilt holdning, gode samarbeidsevner· Kvalitetsbevisst, nøyaktig, selvstendig og effektiv arbeidsevne· Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig· Ønskelig med erfaring fra arbeid/sama...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4188313081 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer etter ein dedikert og målretta avdelingsingeniør som ønskjer å jobbe i ei translasjonell forskingsgruppe med tett samarbeid med kliniske miljø. Stillinga er treårig og er knytt til prosjektet "Clinical implementation of imaging and molecular markers for endometrial cancer". Prosjektet har som hovudmål å nytte immunhistokjemiske metodar saman med DNA sekvensering til å identifisere molekylære undergrupper av livmorkreft. Arbeidsstad er ved Bergen Forskingsgruppe for Gynekologisk kreft ved Kvinneklinikken. Avdelingsingeniøren vil arbeide med vevsprøvar og ekstraksjon av DNA for sekvenseringsstudiar, samt snitte vev og gjennomføre immunhistokjemi for å undersøkje uttrykk av kjente biomarkørar. I tillegg vil ret...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4188314242 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer etter ein dedikert og målretta avdelingsingeniør som ønskjer å jobbe i ei translasjonell forskingsgruppe med tett samarbeid med kliniske miljø. Prosjektet har som hovudmål å identifisere nye molekylære og diagnostiske markørar for gynekologisk kreft. Arbeidsstad er ved Bergen Forskingsgruppe for Gynekologisk kreft ved Kvinneklinikken. Avdelingsingeniøren vil jobbe tett opp mot ein svært verdifull biobank og vil mellom anna ha dagleg ansvar for mottak og handtering av prøvar. Kandidaten vil nytte både immunhistokjemiske og genetiske metodar slik som til dømes sekvensering. Stillinga er eittårig.ArbeidsoppgåverTa imot og arbeide vidare med biologiske prøvar til biobankIsolere DNA og RNA frå blod- og vevsprøvar...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Jobbnorge ID: 181886Om stillingenVed , er det ledig en fast 100% stilling som avdelingsingeniør/overingeiør innen ferskvannsbiologi.Arbeidsoppgavene i stillingen er todelt. 80% inngår i en tekniker-gruppe med totalt tre ingeniører som arbeider i tilknytning til forskningsaktivitetene hos den ferskvannsøkologiske faggruppa (FG) ved Institutt for arktisk og marin biologi (AMB). De resterende 20% er knyttet til kursvirksomhet i akvatisk biologi, med ansvar for praktisk tilrettelegging av laboratorie- og feltundervisning samt deltakelse i undervisningsoppgaver ved AMB.Du får jobbe medArbeidsoppgavene knyttet til ferskvannsøkologiske faggruppa omfatter i første rekke laboratorie- og feltarbeid i ferskvannssystemer og med anadrom laksefisk. Laboratoriearbeidet består i hovedsak av bearbeiding og...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  11.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4190072884 Presentasjon av stillingen:Vi søker ferievikar som er bioingeniør eller bioingeniørstudent til Avdeling for patologi, Seksjon for histologi .Avdelingens hovedoppgave er å diagnostisere vevs- og celleprøver og utføre obduksjoner for Telemark fylke. Til sammen er vi 24 ansatte som består av leger, bioingeniører, preparanter og sekretærer. Histologisk seksjon har 6,9 stillinger og vi jobber daglig tett sammen med de ulike yrkesgruppene på avdelingen.Ferieperioden er fra uke 23 t.o.m. 33. Oppgi dato / tidsrom du kan arbeide. Det er ønskelig at du jobber minst 6 uker.Ferievikariatet vil bli fordelt før 01.05.19. De søkere som ikke er kontaktet innen denne dato, må dessverre gå ut ifra at de ikke har fått ferievikariatet.Ansettelse foretas fortløpend...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - LAB/RØNTGEN in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186788104 Presentasjon av stillingen:Avdeling for patologi har ca. 270 årsverk og er lokalisert på tre steder i OUS. Avdelingen mottok ca. 70 000 biopsier og operasjonspreparater, og har et meget stort og variert prøvematerialet. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskopi. Alle enheter med høy produksjon og faglig utvikling.Vi er en av landets største enheter og mottar varierte og komplekse pasientprøver.Vi er en av 3 sykehus som skal delta i det nye screening programmet for HPV og cervix i HSØ. Det vil gi spennende og utfordrende muligheter og arbeidsoppgaver for de som arbeider i enheten. Vi skal innføre mer automasjon og instrumentering og øke antal...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: 993515337 Stillingsident: 4188335815 Presentasjon av stillingen:Ledig fast stilling som fagbioingeniør/fagingeniør ved Miljøgiftlaboratoriet, Seksjon 5, Laboratoriemedisin.Forskning på biologiske effekter av miljøgifter i mennesker er et voksende fagfelt, og er et satsningsområde for UiT og Tromsøundersøkelsen.Ved Miljøgiftlaboratoriet analyseres organiske og uorganiske miljøgifter i humane prøvematerialer i medium til stor skala. Vi bruker automatisert prøveopparbeiding og state-of-the-art analyseinstrumenter som UHPLC- og APGC-MS/MS og ICP-MS. Laboratoriemedisin ved UNN er akkreditert etter ISO 15189.ArbeidsoppgaverPrøveopparbeiding og analyseringDokumentasjon og kvalitetssikringDelta i vedlikehold av instrumenter og utstyrDelta i metodeutviklingDelta i akkreditering av analysem...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Jobbnorge ID: 181904This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About Marie Sklodowska-Curie Action-Individual Fellowships(MSCA-IF)About Marie Sklodowska-Curie Action-Individual Fellowships (MSCA-IF)The Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) aim to support the career development and training of researchers in all scientific disciplines through international and inter-sectoral mobility. By funding excellent research and providing attractive working conditions, the MSCA offer high quality professional opportunities open to researchers of any age, nationality or discipline.The goal of the Individual Fellowships is to enhance the creative and innovative poten...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM SYKEHUS - LABORATORIETJEN in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: 999236677 Stillingsident: 4186568008 Presentasjon av stillingen:BIOINGENIØRAvdeling for laboratoriemedisin, Blodbank- seksjon Bærum har ledig vikariat som bioingeniør.Blodbanken har to fagområder: Immunhematologisk lab og tapping / produksjon av blodprodukterVaktturnusen innebærer for tiden arbeid hver 6. lørdag og en kveldsvakt pr. uke.Seksjonen er akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189.Det er lege som er spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin tilknyttet seksjonen/ avdelingen.ArbeidsoppgaverDelta i seksjonens daglige arbeid. Dette innebærer:Immunhematologisk analysearbeid, inkludert antistoffutredninger og svangerskapsundersøkelser .Rekruttering av blodgivere, tapping av blodgivere og produksjon av blodprodukterKvalifikasjonerAutorisert bioingeniørUtdanningsretningBio...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4180245174 Presentasjon av stillingen:Ønsker du god faglig utvikling i et høyteknologisk sykehus?Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. "Menneskelig nær -- faglig sterk" er vår visjon.Divisjon for diagnostikk og teknologi har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder, bildediagnostikk, smittevern og medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler. Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.Bildediagnostisk avdeling har en moderne maskinpark som kontinuerlig oppdateres og opprettholdes.Avdelingen er s...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: 974714663 Stillingsident: 4185139904 Presentasjon av stillingen:Ved område for Smittevern,miljø og helse er det ledig 2 faste, nyopprette seksjonsstillinger i avdeling for Virologi.Området smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområde, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.Avdelingen har ansvar for en rekke referansefunksjoner, blant annet influensa,...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187771939 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 2x 100% vikariat som bioingeniør i turnus ved Laboratorium for medisinsk biokjemi i Seksjon for laboratoriemedisin. Stillinga er ledig frå omgåande til 31.12.20. Arbeid 35,5 t/veke med tredelt turnus; dag, kveld, natt og kvar fjerde helg.Vi gjer merksam på kandidatar vil bli vurderte og eventuelt tilsett i heile utlysningsperioden.ArbeidsoppgåverOppgåver innan hematologi, koagulasjon, klinisk kjemi samt blodprøvetaking og prøvehandtering er sentraleKvalifikasjonarNorsk autorisasjon som bioingeniør er ein føresetnadErfaring frå medisinsk biokjemi er ønskeleg, men ikkje eit kravNyutdanna bioingeniørar er oppfordra til å søkeMå beherske norsk skriftleg og munnleg på høgt nivåUtdanningsretningBioingeniørfagUtdannings...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - LAB/RØNTGEN in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187113212 Presentasjon av stillingen:Avdeling for mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus er fordelt på to lokalisasjoner, Rikshopitalet og Ullevål. Avdelingen utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på pasienter innlagt i Oslo sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten. Miljøet er lærerikt og kan periodevis være hektisk.Ved Avdeling for mikrobiologi, Rikshospitalet, Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi er det ledig fast stilling som bioingeniør.ArbeidsoppgaverEnheten har analyser innen infeksjonsserologi og molekylærdiagnostikk.Alle bioingeniørene roterer mellom de fleste arbeidsplassene på enheten.Enheten har vært akkreditert etter ISO standard 15189 fra 2008.Alle bioingeniørene deltar i kvalitetsarbeidet.Alle bioingeniørene deltar i en...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Endokrinologisk laboratorium er integrert i Seksjon for Spesiell Endokrinologi og er en del av Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin i Medisinsk klinikk. Avdelingen har klinisk virksomhet ved Aker sykehus, Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Avdelingen har en omfattende forsknings- og undervisningsaktivitet. Arbeidsstedet vil være ved Endokrinologisk laboratorium i samarbeid med Institutt for Indremedisinsk Forskning ved Rikshospitalet.Seksjon for spesiell endokrinologi er lokalisert på Rikshospitalet og jobber tett sammen med de øvrige avdelinger på Rikshospitalet,(Nevrokirurgisk avdeling/Klinikk for kirurgi og nevrofag og Medisinsk avdeling / Kreft - Kirurgi og Transplantasjons klinikk), og med de øvrige seksjoner og avdelinger i Medisinsk Klinikk.Våre vikti...

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - ADMINISTRASJON in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Org. nr: 999236847 Stillingsident: 4186093437 Presentasjon av stillingen:Avdelingen har ansvaret for patologidiagnostikk til befolkningen i hele Vestre Vikens opptaksområde. 60 ansatte bidrar til diagnostikk av nærmere 75.000 vevs- og celleprøver i vårt moderne laboratorium. Patologiavdeling i Vestre Viken er en av landets største hva gjelder prøvetall og drives svært kostnadseffektivt.Nå er det ledig en 100 % fast stilling som fagbioingeniør for screening, og vi ønsker deg med på laget.Avdelingen dekker behovet for patologiservice for alle sykehusene og for de fleste allmennpraktikere og spesialister i Buskerud og vestre Akershus. Vi har også ansvar for utdanning av spesialister i patologi. Her undersøkes og vurderes forandringer i celler og vev fra alle kroppens organer. Diagnosen danner...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical and pathology laboratory technicians Edit filters