Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

115 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 115 results.
 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF LONGYEARBYEN SYKEHUS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4263675357 Presentasjon av stillingen:Fast 100% stilling.UNN HF Longyearbyen Sykehus er en avdeling i Akuttmedisinsk klinikk og er lokalsykehus for ca. 2100 mennesker i Longyearbyen (hvorav 400 barn i alderen 0 - 18 år), for befolkningen på Svalbard for øvrig, samt i tilstøtende havområder. Driften av sykehuset består i hovedsak av poliklinisk og kurativ allmennmedisin. Også øvrige funksjoner i den norske helsetjenesten, slik som helsestasjon, skolehelsetjeneste, bedriftshelsetjeneste, helserådsarbeid (miljøforebyggende virksomhet), tannhelsetjeneste og fysioterapitjeneste er tillagt sykehuset.Sykehuset har akuttmedisinsk beredskap og operasjonsstue for akutte og elektive operasjoner, samt eget laboratorium og røntgen. Vi har høy akuttmedisinsk beredskap av hensy...

 • Company BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Jobbnorge ID: 188761Om stillingenKreftsykepleier bistår med helsefaglig hjelp til personer med kreftdiagnoser.Denne stilling kan kombineres med annen 50 % stilling for sykepleier, eks ved korttidsavdelingen på Balsfjord bo-og servicesenter, eller annen omsorgstjeneste. Oppmøtested/kontor vil avtales ift hvilken tjenestested i kommunen som er mest hensiktsmessig.Stillingen vil jobbe nært med annen 50 % stilling spesialsykepleier som arbeider med kreftpasienter i kommunen, samt andre fagtjenester i kommunen, som eks hjemmetjenestene, insitusjonsomsorgen og legetjenesten.Stillingen jobber pt primært på ukedager. Dersom stillingen kobles til annen 50 % stilling vil denne være turnusstilling og helgearbeid.KvalifikasjonerOffentlig godkjent sykepleier, med videreutdanning innen kreftsykepleie, e...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF PSYKIATRISKE SYKEHUSAVDELINGER in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: 974633760 Stillingsident: 4255433723 Presentasjon av stillingen:62,44 % fast stilling ledig fra 01.08.2020Seksjon for affektive lidleser er en av 9 døgnseksjoner i psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering på sykehuset på Kalnes. Seksjonen er lukket med 11 senger og den drifter en ECT enhet. Pasientene legges hovedsaklig inn som øyeblikkelig hjelp og liggetiden er ca 3 uker.Gjeldende turnus er for tiden natt.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for ådokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vigjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er releva...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM SYKEHUS - SOMATIKK in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: 974705788 Stillingsident: 4242267668 Presentasjon av stillingen:Medisinsk avdeling har ledig stilling som avdelingssykepleier ved Infeksjon sengepost og poliklinikk.Infeksjonsposten består av en sengepost med plass til 18 pasienter, samt poliklinikk. Vi har mange spennende infeksjonsmedisinske problemstillinger, kompliserte beininfeksjoner, tuberkulose, noe tropemedisin og Vestre Vikens fire godkjente luftsmitte-isolater. Infeksjonsposten har høy faglig kvalitet og kontinuitet i pasientbehandling, og god helhetlig styring av personalressurser. Vi er en aktiv avdeling med høyt tempo.Medisinsk avdeling, Bærum sykehus har lokal funksjon for 194.000 mennesker i Asker og Bærum kommune. Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter og har i tillegg seksjon for ...

 • Company HAMARØY KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252919372 Presentasjon av stillingen:Hábmera souhkan Hamarøy kommune søker primært etter sykepleier med videreutdanning innen psykisk helse. Vi har ledig 100% stilling ved avdeling for psykisk helse/rus. Arbeidshverdagen er varierende og spennende, og som psykiatrisk sykepleier får man brukt sin kompetanse bredt. Stillingen vil inngå i et bredt tverrfaglig team.Arbeidsoppgaveroppfølging av pasienter og brukereivaretakelse av pårørendemedisinhåndteringdokumenteringelektronisk samhandlingkvalitetssikringtett samarbeid med andre faggrupper og enheterKvalifikasjonersykepleier med videreutdanning innen psykisk helse. Annen helsefaglig bakgrunn med videreutdanning innen psykisk helse vil også kunne vurderes.gode norsk- kunnskaper muntlig og skriftligønskelig med kompe...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN AKUTTPSYKIATRI in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4263067122 Presentasjon av stillingen:Nå har DU muligheten til å jobbe hos oss på seksjon A og sammen bidra til å gjøre oss ennå bedre!Akuttpsykiatrisk avdeling er Norges største, og er en del av Divisjon Psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen består pt av et akuttpsykiatrisk mottak, 4 psykoseseksjoner og 1 affektiv seksjon. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med avdeling for spesialpsykiatri, distriktspsykiatriske sentre, alderspsykiatrisk avdeling og kommuner/bydeler i opptaksområdet.Seksjon har 13 sengeplasser, og drifter i tillegg egen ECT enhet, (poliklinisk) hvor vi har eget personale. Behandlingen på seksjonen består av stabilisering av kriser/økt symptomtrykk blan...

 • Company AUKRA KOMMUNE GOD HELSE in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ledig 100% vikariat som helsesjukepleiar i helsestasjons- og skulehelsetenesta i perioda 10.08.20 -- 08.03.21.ArbeidsoppgåverKommunen har ledig ei 100% prosjektstilling knytt til skulehelsetenesta. Stillinga er mellombels i tidsrommet frå 10.08.20 -- 08.03.21Krav til søkarGod datakunnskap og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy.Bruke nynorsk som målføre.Vi ønskjer primært søkjarar med helsesjukepleiarutdanning.Det blir lagt vekt på gode samarbeidsevner og evne til å arbeide sjølvstendig.Vi tilbyrVariert og spanande arbeidsplass med dyktige medarbeidarar, eit godt arbeidsmiljø og tverrfagleg samarbeidGode pensjons- og forsikringsordningar.Kommunale tilsettingsvilkår og løn etter tariff.SøkarlisteDersom du ønskjer å reservere deg frå...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4262529800 Presentasjon av stillingen:Arbeidsstad f.t. Seksjon for kreftbehandling og palliasjon Nordmøre og Romsdal, Molde sjukehus, Klinikk for Kreftbehandling og rehabiliteringKlinikk for kreftbehandling og rehabilitering har kreftpoliklinikk ved alle 4 sjukehusa i fylket.Kreftpoliklinikkenene og palliative team ved Molde- og Kristiansund sjukehus er samla i ein seksjon.Vi har 90 % ledig stilling for spesialsjukepleiar frå 01.10.2020Personalet består av legar, spesialsjukepleiarar og sekretærar.Ved intern omrokkering kan det bli andre faste stillingsprosentar og vikariat ledigDersom søkar ynskjer 100 % stilling kan det være mogleighet for 10 % ved medisinsk sengepost med arbeid kvar 4.helgArbeidsoppgåverMedikamentell kreftbehandlingGrunnlegede palliasjon til p...

 • Company FURUMOEN SYKEHJEM in Other
  10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260475902 Presentasjon av stillingen:Furumoen sykehjem er det største sykehjemmet i Narvik kommune med sine 111 plasser fordelt på 6 avdelinger, samt et dagsenter for hjemmeboende. Furumoen sykehjem har en rekke fagområder som omfatter demens, somatikk, lindring, avlastning, kartlegging og rehabilitering.Furumoen sykehjem er et Livsgledehjem. Vi ønsker oss en dyktig fagutviklingssykepleier som ønsker å delta i videreutviklingen av Furumoen sykehjem til et sted der det er godt å bo, besøke og arbeide.Fagutviklingssykepleier inngår i sykehjemmets lederteam med hovedfokus på fag- og kvalitetsutvikling ved hele sykehjemmet. Stillingen skal bidra til utvikling av kvalitet og faglig forsvarlig tjenesteutøvelse til beboerne/pasientene etter gjeldende lover, forskrifter...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF DØGNAVDELING ULLEVÅL AKUTTPSYKIATRI in Other
  10.07.2020

  Org. nr: 987547480 Vil du jobbe i et høyspesialisert fagmiljø?Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helsevern som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er god på relasjonsbygging og har genuin interesse for mennesker du møter.Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt -- dette har vi fokus på fordi vi jobber med mennesker i psykisk krise. Akuttpsykiatrisk avdeling består av et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø hvor vi jobber tett sammen i et høyt tempo med mange spennende oppgaver.Vår avdeling består av én mottakspost og fire behandlingsenheter hvor vi utreder og behandler pasienter med alvorlige psykiske lidelser som psykoselidelser, bipolar lidelse og depresjon. Avdelingen har døgndrift alle årets dager med vakter både dag, kveld og natt. Psykose 4 er en lukket akuttenhet som disp...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RUSMIDDELINSTITUSJONER ULLEVÅL in Other
  10.07.2020

  Er du glad i mennesker, utfordringer og liker tverrfaglig samarbeid? Klarer du å holde mestringsfokuset overfor mennesker i kriser? Ønsker du et arbeidsområde med store utviklingsmuligheter?Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling for innbyggerne i Oslo. Avdelingen er landets største enhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Rus- og avhengighetsmedisin er et fagfelt i rivende utvikling.Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen har ansvaret for behandling av voksne rusmiddelavhengige pasienter og tilbyr et differensiert tilbud til pasientgruppen. Ved våre 3 enheter tilbyr vi døgnbehandling og det kliniske arbeidet ved seksjonen er tverrfaglig bemannet med leger, sykepleiere, psykologer,...

 • Company TRYSIL SYKEHJEM in Other
  10.07.2020

  Vi ønsker en fagleder som kan:iverksette og følge opp faglig utviklingsarbeidetablere og motivere til gode samarbeidsrutinervære til stede i avdelingen for spørsmål og veiledningbistå ansatte i komplekse og faglig utfordrende pasientsakerkoordinere/utføre opplæring av fagkunnskapfordele arbeidsoppgavervære en bidragsyter til et godt arbeidsmiljøKvalifikasjoner:Norsk autorisasjon som sykepleierRelevant yrkeserfaring og kompetanseØnskelig med formell veilederkompetanseEgnethet og interesse for stillingenTrysil kommune kan tilby:Meningsfylt arbeid og faglige utfordringerTurnusarbeid med arbeid hver tredje helg, der arbeidsoppgavene er fordelt mellom direkte pasientrettet arbeid og administrative oppgaverLønn etter ansiennitet og kvalifikasjonerGod offentlig tjenestepensjonsordningAndre opplys...

 • Company STIFTELSEN SOLLIAKOLLEKTIVET AVD TROGSTAD in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Stillingen er arbeidsleder i utegruppen med hovedansvar for vedlikehold.Medleverplikt· Medleverplikt innebærer at du har din primærbolig på gården. Deltagelse på alle måltider når du er på jobb. Som medlever får du en unik mulighet til å bli godt kjent med elevene utover arbeidstid.· Medlevere får 6 friuker ekstra i året som fordeles på høst og vår.· Medlevere har også mulighet til å søke permisjon med lønn etter å jobbe 3- 5 år· Turnus med helgejobb ca. hver 5-6 uke, noen medlever helger må påregnes. Medlever helg betyr at du sover i primærboligen på gården og kan kontaktes dersom det oppstår noe ekstraordinært.Arbeidsoppgaver:· Jobbe tett på elevene/pasientene i arbeidsgruppene· Vedlikehold driftsbygning, ansatt boliger, hovedhus mm· Bistå utegruppen ift dyrehold, vedlikehold maskiner og...

 • Company ØVRE EIKER KOMMUNE FAMILIESENTERET in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Familiesenteret har ledig 60 % vikariat som helsesykepleier fra d.d -- 30.06.2021 på helsestasjon.Om tjenestestedFamiliesenteret er organisert under oppvekstseksjonen som består av skoler, barnehager, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og barnevern. Familiesenteret består i dag av jordmortjenesten, helsestasjon, skolehelsetjenesten, fysioterapitjenesten, reisevaksinasjon, ungdomshelsestasjon og friskliv for barn og unge. Vi jobber målrettet med forebyggende og helsefremmende tiltak for barn, unge og deres foreldre fra svangerskapsomsorg til 23 år.ArbeidsoppgaverForebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn, unge og familierDelta i utviklingsarbeid internt i tjenesten og i samarbeid med seksjon oppvekstHelseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning -- individuelt og i gr...

 • Company Kletor Danmark, Filial av Kletor AS, Norge in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

   We are experiencing increasing demands from our clients for nurses. When you work with us, you get a partner who arranges good terms and helps you find the best match for your expertise. Our recruitment processes are thorough with good quality assurance. WE CAN ASSIST WITH DISSEMINATING:• General nurses.• Anesthesia Nurses.• Operating room nurses.• Psychiatric nurses.• Critical care nurses. BENEFITS FOR YOU AS A CANDIDATE:• You will be contacted when positions appear with your preferences.• When we introduce you to the customer, it adds an extra quality stamp that we recognize you as a good candidate. Especially considering that our vision is “when quality matters”.• We help with wage negotiations.• We offer anonymity at the start of the application process.• We can assist with language c...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF SENTER FOR PSYKISK HELSE NORD-TROMS VOKSENPSYK POLIKLINIKK STORS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 874547042 Stillingsident: 4251148560 Presentasjon av stillingen:Ved vår poliklinikk for voksne, Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storslett, har vi ledig stilling for psykolog/psykiatrisk sykepleier/klinisk sosionom i ett års vikariat, med mulighet for forlengelse.Poliklinikken har 8 fagstillinger; en psykiatrisk sykepleier/seksjonsleder, en spesialist i psykiatri, fem psykologer, en kunstterapeut og en LIS-lege.Senteret består av, foruten poliklinikken, en døgnenhet med 6 sengeplasser, inkludert ambulant/akutteam og rusteam, og vi er samlokalisert med BUP. Stillingen er knyttet til vårt tverrfaglige team i poliklinikken, hvor hovedoppgavene vil være utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser og rusproblemer....

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  09.07.2020

  Org. nr: 974795361 Stillingsident: 4255326954 Presentasjon av stillingen:Ingen3-delt turnusArbeidsoppgaverHovedarbeidsoppgaver er observasjon, behandling og pasientrettede sykepleieroppgaver med stort fokus på pasientsikkerhet og pasienttilfredshetTverrfaglig samarbeid internt og eksterntLegemiddelhåndteringProsedyrekrevende arbeidPraksisveileder for sykepleiere under utdanningNEWS og ProActKvalifikasjonerHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradAutorisasjon som sykepleier/kreftsykepleierPersonlige egenskaperDu er faglig interessert og trygg i møte med alvorlig sykeLiker å jobbe på sengepostTrives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaverGode samarbeidsevnerEr positiv, reflekterende og løsningsorientertEvne til "å stå på" i travle situasjonerVi tilbyrFaglig utfordrende arbeid i et le...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257875495 Presentasjon av stillingen:Tiltrekkes du av en variert arbeidsdag? Hos oss treffer du barn i alle aldre fra nyfødt til 18 år. Diagnosespekteret er enormt - alle diagnoser innen alle fagområder samlet på et sted. Vi søker etter spesialsykepleiere med videreutdanning i pediatri eller intensiv i en fast stilling, 100 %, på barne- og ungdomsposten 3E/4D. Sengeposten er fordelt på 2 plan i 3. og 4. etasje i Vestbygget. Vi ønsker å rekruttere sykepleiere med spesialutdannelse med tanke på oppstart av barneovervåking, intermediær rom.Vi er både akuttmottak og sengepost for barn med medisinske og kirurgiske problemstillinger. I tillegg har vi både dagbehandling, poliklinisk virksomhet og hjemmesykehus. Barne- og ungdomsposten holder et høyt faglig nivå, med ro...

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  09.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4230126778 Presentasjon av stillingen:Thoraxkirurgisk avdeling, seksjon Hjerte-PO er en del av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF. Hjerte-PO er en postoperativ/intensiv seksjon, lokalisert på Ullevål Sykehus. Seksjonen disponerer 7 senger og yter postoperativ behandling av hjerte- og lungeopererte pasienter. I tillegg har seksjonen akuttberedskap for mer avanserte traumebehandling ved Oslo Universitetssykehus.Vi søker nå etter 2 intensivsykepleiere, eventuelt sykepleiere med minimum 2 års relevant erfaring. Det er ledig 2 vikariat, 80-100% stilling av ulik lengde, med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverSykepleie til nyopererte pasienter etter hjerte- og lungekirurgi.Respiratorbehandling og/eller intensiv overvåkning.Akutt beredsk...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 998151775 Stillingsident: 4177769331 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å bidra i kampen mot koronaviruset?Vi har behov for intensivsykepleiere til våre intensivavdelinger ved Oslo universitetssykehus og vi er nå på jakt etter flere ekstravakter via Personalformidling.Vi kan tilby variasjon i arbeidshverdagen, et bredt faglig nettverk og mange utfordringer ved ulike enheter på sykehuset.Har du intensivkompetanse, men ikke er i aktiv tjeneste - vi trenger deg i tiden fremover!Vi ser etter deg som har et faglig engasjement og et ønske om å gi det lille ekstra. Du må beherske norsk meget godt, både skriftlig og muntlig i alle situasjoner.Pasientsikkerheten står i fokus i alt arbeid som utføres ved sykehuset. Vi har derfor store ambisjoner om å holde høy faglig kvalitet i pleien av ...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF HAMAR - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974724960 Stillingsident: 4260573734 Presentasjon av stillingen:Anestesiavdelingen Hamar er underlagt akuttmedisinsk avdeling i divisjon Elverum/Hamar HF.Vi gir anestesi til karkirurgiske, gastrologiske, urologiske samt mamma- og endokrine operasjoner, i tillegg til egen dagkirurgisk enhet. Vi gir også anestesi til pasienter som opereres med Davinci robot. Vi bistår også med anestesiservice til bildediagnostisk avdeling og gastrolab. Vi har også traumefunksjon.Anestesiavdelingen deltar i ambulanseutrykninger/transport.Vi er en meget aktiv avdeling med 24 i turnus med vakt hver 4. helg, i tillegg til fagsykepleier og avdelingssykepleier.Vi har følgende stilling ledig:Anestesisykepleier 75% fast. Ledig f.o.m. 01.09.2020.Attester og vitnemål tas uoppfordret med til et intervju.Arbeid...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4123922527 Presentasjon av stillingen:Klinikk for hjertemedisin er en av landets mest moderne kardiologiske klinikker. Klinikken behandler pasienter med ulike typer hjertesykdom. Klinikken har lokalfunksjon for innbyggere i Sør-Trøndelag og nærliggende kommuner, samt regionfunksjon for Helse Midt-Norges 720.000 innbyggere. Klinikken består av 7 enheter, hjertemedisinsk laboratorium, poliklinikk, dagenhet / 5-døgnsenhet, hjertemedisinsk intensiv og 3 sengeenheter.Enheten HMS2 tar i mot pasienter med ulike rytmeforstyrrelser i hjertet. Den medisinske utviklingen innen arytmibehandling krever at sykepleierne kontinuerlig utvikler sin kompetanse for å sikre god kvalitet på tjenestene våre. Enheten har også pasienter med andre kardiologiske diagnoser.Ved sengeenheten ...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  09.07.2020

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4260549096 Presentasjon av stillingen:Akuttmottak- og observasjonspostavdelingen har nå flere dyktige kolleger som har fått tilbud om videreutdanning til høsten, samt at noen flytter til sine hjemtrakter. I den anledning trenger vi nye og dedikerte kolleger til vår avdeling. Vi tilbyr et spennende fagmiljø hvor du vil utvikle en solid breddekompetanse i et godt og trygt arbeidsmiljø. Tredelt turnus.Akuttmottak- og observasjonspostavdelingen har nå en felles stab med etablert rotasjon mellom akuttmottaket og observasjonsposten. Vi tilbyr også mulighet for å jobbe halv natt i sin fulle stilling og/eller annenhver helg mot kompensasjon.Akuttmottaket: Tar imot øyeblikkelig-hjelp-pasienter til alle fagområder i sykehuset, med noen unntak. På kveldene og netten...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246872391 Presentasjon av stillingen:Intensivavdelingen har en nyopprettet stilling i postoperativ avdeling 1G som assisterende avdelingssykepleier. Stillingen er 3-delt turnus med arbeid hver 6. helg.Intensivavdelingen består av enhetene: Intensiv 2M, postoperativ 1G og postoperativ 2øst. Intensiv 2M overvåker og gir respiratorbehandling til kritisk syke pasienter i alle aldre. Postoperative enheter overvåker pasienter etter kirurgisk inngrep og anestesi. Avdelingen er opptatt av å bygge gode team preget av tillit og en arbeidsfordeling som gir sikkerhet for medarbeider og pasient.Vi har behov for deg som ønsker å bidra med din kompetanse og entusiasme i daglig drift og fagutvikling. Nytt sykehus vil stå ferdig i 2023 og det forventes deltagelse i tilretteleggi...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261462732 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 5 stk. 75 % vikariater som intensiv sykepleier/sykepleier med relevant erfaring på sengepost MIO.Vårt arbeidssted er spennende, faglig utfordrende og dynamisk. Ingen vakter er like og det er et høyt tempo i avdelingen. Pasientgruppene varierer. Diagnosene er sammensatte fra hjertepasienter, pasienter med respirasjonsproblemer og BiPap, ketoacidose, intox, sepsis, akutte nyresvikt m.m. Vi har også pasienter med akutte hjerteinfarkter, truende infarkter, arytmier, hjertesviktpasienter og andre hjertesykdommer.Vi søker deg som er EKTE! I EKTE legger vi Empati, Kompetanse, Tilstedeværelse og Engasjement.Er du interessert i akuttmedisin er dette stedet for deg.Tiltredelse etter avtale.Attester, vitnemål og eventuell a...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246791694 Presentasjon av stillingen:Postoperativ avdeling har ledig stilling som fagutviklingssykepleier i 3-delt turnus med arbeid hver 6. helg. Postoperativ avdeling er en del av intensivavdelingen som består av enhetene: Intensiv 2M, postoperativ 1G og postoperativ 2Øst. Intensiv 2M overvåker og gir respiratorbehandling til kritisk syke pasienter i alle aldre. Postoperative enheter overvåker pasienter etter kirurgiske inngrep og anestesi.Avdelingen er opptatt av å bygge gode team preget av tillit og en arbeidsfordeling som gir sikkerhet for medarbeider og pasient. Vi har behov for deg som ønsker å bidra med målrettet arbeid for fagutvikling og kompetanseoppbyggende tiltak.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.Arbe...

 • Company KLETOR AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Behovet i Norge er spredt utover vårt langstrakte land. Nå kan vi tilby faste stillinger til sykepleiere med spesialisering innen pediatri. Vi bidrar i prosessen og har et solid nettverk av klienter.Du må ha:Godkjent barnesykepleierspesialisering, minimum 2 års erfaring.Løsningsorientert.Du jobber godt selvstendig og kan tilpasse deg i samarbeid med teamet.Du bør ha:Du har et ønske om å finne fast arbeid i Skandinavia.Du har en ydmyk tilnærming til nye opplevelser samtidig som du er klar til å ta et stort ansvar for å oppfylle prosjekter, som å fullføre språkkurset for å søke om autorisasjon og spesialistgodkjenning.Du har stor kapasitet til å tåle stress i arbeidsdagen.Ta kontakt med våre ansvarlige rekrutteringsrådgivere for å høre mer om dine spesifikke muligheter!Om arbeidsgiveren:Dign...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF DØGNAVDELING ULLEVÅL AKUTTPSYKIATRI in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 987547480 Stillingsident: 4260994619 Presentasjon av stillingen:Vil du jobbe i et høyspesialisert fagmiljø?Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helsevern som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er god på relasjonsbygging og har genuin interesse for mennesker du møter.Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt -- dette har vi fokus på fordi vi jobber med mennesker i psykisk krise. Akuttpsykiatrisk avdeling består av et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø hvor vi jobber tett sammen i et høyt tempo med mange spennende oppgaver.Vår avdeling består av én mottakspost og fire behandlingsenheter hvor vi utreder og behandler pasienter med alvorlige psykiske lidelser som psykoselidelser, bipolar lidelse og depresjon. Avdelingen har døgndrift alle årets dager med vakter både dag, kve...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF DØGNAVDELING ULLEVÅL AKUTTPSYKIATRI in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 987547480 Stillingsident: 4262186119 Presentasjon av stillingen:Vil du jobbe i et høyspesialisert fagmiljø?Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helsevern som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er god på relasjonsbygging og har genuin interesse for mennesker du møter.Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt -- dette har vi fokus på fordi vi jobber med mennesker i psykisk krise. Akuttpsykiatrisk avdeling består av et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø hvor vi jobber tett sammen i et høyt tempo med mange spennende oppgaver.Vår avdeling består av én mottakspost og fire behandlingsenheter hvor vi utreder og behandler pasienter med alvorlige psykiske lidelser som psykoselidelser, bipolar lidelse og depresjon. Avdelingen har døgndrift alle årets dager med vakter både dag, kve...

 • Company HUSTADVIKA KOMMUNE - FAMILIENS HUS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:921133642 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledige stillingar kombinert vikar og prosjekt som:· Helsesjukepleiar - 2 stillinger 85 % vikar fom 01.09.20 tom 31.07.21· Helsesjukepleiar - 80 % vikar stilling fom 01.09.20 tom 31.07.21Arbeids- og ansvarsområde:Følgjande ansvars- og arbeidsoppgåver ligg til stillinga:· Skulehelseteneste· Delta i tverrfagleg samarbeid· Utviklingsarbeid i tenesta og Familiens husArbeids- og ansvarsområde blir fordelt etter kompetanse og ressursar blant søkjarane og oppmøtestad (skule) blir difor avklart først når arbeids- og ansvarsområde er klart. Arbeids- og ansvarsområde kan også bli endra i løpet av vikariatet.Kvalifikasjonar:· Helsesjukepleiarutdanning (sjukepleiarar kan også søkje og blir vurdert til stillinga dersom ingen kvalifiser...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4256875008 Presentasjon av stillingen:Nevrologisk poliklinikk hører til seksjon for nevrologi, slag og rehabilitering og er en poliklinikk med stor tverrfaglig aktivitet.Vi har nå ledig 20% fast stilling for epilepsisykepleier.ArbeidsoppgaverSelvstendig ansvar for polikliniske pasienter med epilepsiSamarbeid med avdelingens leger og tverrfaglig teamAnsvar for kompetanseoverføring i form av opplæring og undervisning til kollegaerKvalifikasjonerOffentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i nevrologiKompetanse og erfaring med pasienter med epilepsiErfaring med poliklinikkarbeidPersonlige egenskaperStor grad av selvstendighetHøyt fokus på faglighet og pasienten i sentrumGode kommunikasjonsevnerGode samarbeidsevnerVi tilbyrEn faglig utfordrende arbeidspl...

 • Company STIFTELSEN SOLLIAKOLLEKTIVET AVD RAUFOSS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Kollektivmedarbeider i avd ettervern og medlever på avd. Trogstad m helse- og/eller sosialfaglig høyskoleutdanning.Vi tilbyr ettervern til pasienter som har fullført heldøgnsbehandling og pakkeforløpet i henhold til vår modell. Ettervernet tilbyr individuell oppfølging i tillegg til helg samlinger og kvelds samlinger. Ettervernet består av en og en halv stilling.Ettervernet er delfinansiert av pasientenes hjemkommuner.Stillingen er en medlever stilling. Det følger med bolig beliggende på gården Trogstad i Totenvika.Medleverplikt· Medleverplikt innebærer at du har din primærbolig på gården. Deltagelse på alle måltider når du er på jobb. Som medlever får du en unik mulighet til å bli godt kjent med elevene utover arbeidstid.· Medlevere får 6 friuker ekstra i året som fordeles på høst og vår....

 • Company PORSGRUNN KOMMUNE FAMILIEHELSETJENESTEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261090610 Presentasjon av stillingen:Familiehelsetjenester gir helsefremmende og forbyggende tjenester til barn, unge og familier, og har følgende arbeidsområder: helsestasjonstjenester til barn 0-5 år, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, jordmortjeneste, fysio- og ergoterapitjenester til barn/unge 0-18 år, smitte-- og vaksinasjonstjenester og flyktningehelsetjenester.Vi har nå ledig en fast 80% stilling i skolehelsetjenesten i barneskolen, 40% vikariat på helsestasjon for ungdom og 40% vikariat på helsestasjonen 0- 5 år. Vikariatene varer fra 03.08.20 - 31.07.21, med mulighet for forlengelse.Skolehelsetjenesten i Porsgrunn er et godt etablert helsetilbud til elever i grunnskole og videregående skole. Helsesykepleier i skolehelsetjenesten er tilknyttet ...

 • Company ØYGARDEN KOMMUNE BARN, UNGE OG FAMILIETENESTER in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Barn, unge og familietenester (BUFT) i Øygarden kommune har ledig ei 100% prosjektstilling og eit 100% vikariat for helsesjukepleiar.Arbeidsoppgåver:Arbeid i helsestasjon- og skulehelsetenestaKvalifikasjonar:Må ha:Autorisert helsesjukepleiarGode norskkunnskapar munnleg og skriftlegØnskjeleg med:Erfaring frå arbeid i helsestasjon- og skulehelsetenestaErfaring og interesse for arbeid med ungdom og arbeid med sårbare familiarEin må ha interesse for og kunnskap om undervisning til grupper/klasser i skulehelsetenestaPersonlege eigenskapar:FleksibelGode samarbeidsevnerSjølvstendigAnna:Helsestasjon- og skulehelsetenesta har fått midlar til prosjektstilling for 2020 som skal nyttast til å utvikla og styrka tilbodet til barn og unge i kommunen. O...

 • Company SELJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Ledige stillingar i Seljord kommune • Einingsleiar for institusjon ledig frå 01.09.2020 • Psykiatrisk sjukepleier med ansvar for barn og unge ledig frå 01.09.2020 • Vernepleiar/sjukepleiar vikariat Heddelitunet frå 01.09.2020  Sjå fullstendig utlysning på  Om arbeidsgiveren:null...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF NOTODDEN - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974633159 Stillingsident: 4253791519 Presentasjon av stillingen:Akuttmottak og FOVA er en seksjon som dekker mottak og intensiv/intermediær behandling av akutt og kritisk syke pasienter. Vi søker etter deg med høy faglig kompetanse, stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.Vi har ledig fra d.d. en fast 75% stilling og et svangerskapsvikariat 75% til 01.09.2021, med mulighet for forlengelse og/eller fast stilling etter dette.Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.ArbeidsoppgaverSom sykepleier på Akuttmottak og FOVA vil du møte akutt kritiske syke pasienter og deres pårørende. Vi er opptatt av å møte hele pasienten. Akuttmottak og FOVA er en faglig utfordrende arbeid...

 • Company FAUSKE KOMMUNE JORDMOR- OG HELSESØSTERTJENESTEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Fauske Familiesenter har ledig 100% engasjement som psykiatrisk sykepleier fra 15.08.20. 31.12.21 med mulighet for fast ansettelse i løpet av perioden.Vi søker etter en selvstendig, engasjert og utviklingsrettet person som kan bidra til å øke graden av livsmestring blant barn og unge i Fauske kommune.Familiesenteret består i dag av svangerskapsomsorg, helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, flyktningehelsetjeneste, forebyggende barnevern og barnefysioterapi. Vi er i gang med en spennende prosess med videreutvikling av Familiesenteret, til etablering av Familiens Hus sammen med PPT og barneverntjenesten. Vil du være med på dette sammen med oss?Forventet innflytting i nye Familiens Hus er januar 2021. Målsettingen er at familiene i kommunen skal møte en helhetlig ...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF MOSS - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974633698 Stillingsident: 4260200122 Presentasjon av stillingen:Er du lei av turnus? Lyst på dagstilling med flotte kollegaer? Da er dette stedet for deg!Vi har ledig fast 100 % stilling.Det vi søker er en anestesisykepleier som liker å jobbe selvstendig og som fungerer godt i team, på tvers av faggrupper.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommeri CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år errelevant ved ansiennitetsberegning.ArbeidsoppgaverVi har ca 7 team hver dag med stor variasjon i pasientgruppene -...

 • Company HELSEHUSET STAVANGER in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4262203641 Presentasjon av stillingen:Stavanger kommune har ledig engasjement som psykiatrisk sykepleier/psykisk helsearbeider ved avdeling for helsefremming og mestring på helsehuset.Avdeling for helsefremming og mestring tilbyr rask psykisk helsehjelp, frisklivstjenester, og forebyggende hjemmebesøk. Vi gir hjelp og støtte til endring av levevaner og mestring/behandling av lette til moderate psykiske helseplager. Tilbudet er rettet mot personer i yrkesaktiv alder. Tilbudet gis individuelt og/eller i grupper.Helsehuset er Stavanger kommunes spydspiss for forebyggende og helsefremmende arbeid, forskning og utvikling, rehabilitering og palliasjon. Helsehuset er også helse- og velferds prosjektverksted. Våre mål er å støtte innbyggerne i å ta vare på egen helse, sa...

 • Company AREMARK KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Ønsker du en selvstendig og spennende stilling og en variertarbeidshverdag?Aremark kommune har ledig 100 %vikariat som helsesykepleierStillingen er et vikariat fra 01.11.2020-31.10.2021 medmulighet for forlengelse.Arbeidsoppgaver:Hovedarbeidsområdene er ved helsestasjon og iskolehelsetjenesten. Du vil delta i tverrfaglig samarbeid, arbeide forebyggendeog helsefremmende med barn, unge og deres familier, i tillegg til andrehelsefaglige oppgaver.Kvalifikasjoner:Utdannet helsesykepleier med autorisasjon ønskes primært,men du er velkommen til å søke på stillingen dersom du har minimum 3-årigrelevant helse-/sosialfaglig høyskoleutdanning, og relevant videreutdanninginnen psykisk helse. Erfaring fra arbeid med barn, unge og/eller forebyggendearbeid er en fordel.Du må beherske norsk skriftlig og m...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261348778 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi Kristiansund har spesialitetar innafor følgjande område: Generell kirurgi, urologi og ortopedi. Kristiansund sjukehus har tradisjon for godt tverrfagleg samarbeid både mellom spesialistane og mellom legar og sjukepleiarar. Våre samarbeidspartnarar internt er fagmiljøa ved medisinsk avdeling, røntgenavdelinga og klinikk for kvinner, barn og ungdom. Dagkirurgi i Kristiansund foretar inngrep på vaksne pasienter innan fagområda ortopedi, urologi, gynekologi og ØNH.Ved dagkirurgi har vi ledig 100 % fast stilling for intensivsjukepleiar/anestesisjukepleiar. I tillegg har vi behov for ekstravakter. Ta gjerne kontakt med seksjonsleiar.ArbeidsoppgåverMottak og oppfølging av vaksne dagpasientar til o...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974631091 Stillingsident: 4260974640 Presentasjon av stillingen:Anestesienheten i Arendal er en del av AIO-avdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal.Anestesienheten tilbyr anestesi til bl.a. ortopedi, uro/robot, gyn/robot, gastro/fedmekirurgi, ØNH/kjeve/tann, øye, plastikk og dagkirurgi. Anestesisykepleier inngår i stans, PCI og traumeteam.Vi har ledig 2 x 100 % st. vikariat som anestesisykepleier ved anestesi enheten i Arendal.Ved intern omrokkering kan annen stilling bli ledig.Snarlig tiltredelse etter avtale.Arbeid for tiden 3 delt turnus, med arbeid p.t. hver 3. helg. I tillegg må det påregnes 2 ekstra helger i året.Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, ...

 • Company AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HELSETJENESTE BARN OG UNGE in Other
  09.07.2020

  HELSESYKEPLEIER -- 100 % FAST STILLINGVil du være en del av nye Aurskog-Høland kommune?Kommunen ligger under en time fra Oslo, Gardermoen og Charlottenberg, og kun 30 minutter fra Lillestrøm og store deler av Romerike. Vi er Oslos nærmeste villmark med et rikt dyreliv og et flott kulturlandskap, og med flere tettsteder der Bjørkelangen som kommunesenteret nylig har åpnet et nytt og flott folkebad, et fullverdig helsehus, skolebygg med fokus på miljø og et kompleks med leiligheter, avlastning og dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne.Aurskog-Høland kommune er en fremtidsrettet organisasjon der medarbeiderne er den viktigste ressursen for at vi skal lykkes i å skape det mangfoldige og gode liv for våre innbyggere og gjester. Det gjør vi best sammen, og som ansatt er vi opptatt av å...

 • Company LANGERUD SYKEHJEM in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260568464 Presentasjon av stillingen:Langerud sykehjem er et moderne sykehjem som ligger landlig til i bydel Østensjø. Det er en del av et aktivt nærmiljø og har 161 langtidsbeboere. Sykehjemmet har 1 avdeling for beboere med demenssykdom. Våre beboere skal oppleve et godt og meningsfylt hverdagsliv, og sykehjemmet skal være et trygt og verdig sted ved livets slutt.Vi lyser ut 1 fast avdelingssykepleierstilling med oppstart 01.10.2020ArbeidsoppgaverEr ansvarlig for at avdelingens ressurser, økonomiske og personellmessige blir disponert forsvarlig, og i tråd med sykehjemmets verdier og målsetning innenfor gitte rammer.Ansvarlig for å utarbeide kalenderplaner og lage årlige handlingsplaner.Tilrettelegge for faglig og personlig videreutvikling hos sine medarbeidere...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF ORKDAL SJUKEHUS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260906759 Presentasjon av stillingen:KOVA Orkdal har ledig vikariat i et år, og søker etter en interessert og motivert intensivsykepleier/sykepleierDa en av våre dyktige sykepleiere er ute i permisjon, har vi ledig 1 vikariat i 100 % stilling som intensivsykepleier/sykepleier ved vår overvåkingsavdeling KOVA. Dersom det blir endringer i tilsettingsprosessen, kan også andre vikariat ble ledig.Stillingen innebærer tredelt turnus med arbeid hver 3. helg.KOVA er en kombinert overvåkingsavdeling for kirurgiske og medisinske pasienter. Avdelingen har 10 senger, 7 av disse er recovery-senger.Stillingen er ledig fra 1.9.20 - 31.08.21.Orkdal Sjukehus er en del av St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim. Orkdal Sjukehus er et lokalsykehus med akuttfunksjo...

 • Company STOD SYKEHJEM in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260868203 Presentasjon av stillingen:Nå har du muligheten til å jobbe i et godt arbeidsmiljø med flotte kolleger. Du er så heldig at du får en spennende jobb, med mennesker som har levd litt lenger enn deg selv! Vi ved Stod Sykehjem søker flinke sykepleiere som ønsker å bidra med sin kunnskap og sitt engasjement for faget! Vi har varierte arbeidsoppgaver, spennende utfordringer og søker gjerne den som kan se ting med nye øyne!Stod sykehjem er ett av tre sykehjem i Steinkjer kommune som er organisert under sektor institusjon og rehabilitering i helseetaten. Sykehjemmet har 29 plasser for sykehjemspasienter, hvorav flere plasser benyttes som korttidsopphold. Stillingene er ledig fra nå og innebærer jobb i turnus, med arbeidshelg gjennomsnittlig på hver 3.helg. Vel...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Kirurgisk avdeling for barn 2 (KAB 2) på Rikshospitalet har nå ledige stillinger for engasjerte og motiverte spesialsykepleiere/ sykepleiere. Seksjonen har 16 senger, hvorav 6 intermediærplasser. Vi behandler barn i alderen 0-18 år som har behov for kirurgisk behandling innenfor nyfødtkirurgi, tx-kirurgi (lever og nyre transplantasjon), gastrokirurgi, og urologi. Vi har flerregionale oppgaver ift flere diagnoser tilknyttet seksjonen, noe som byr på spesielle og spennende sykepleieoppgaver. Vi ønsker oss fortrinnsvis søkere med erfaring i sykepleie til barn, men oppfordrer også sykepleiere med annen erfaring å søke.Politiattest må fremlegges etter helspersonelloven § 20a og ikke være eldre enn 3 mnd. Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning. Dokumenter knyttet til ut...

 • Company GRUBEN SYKEHJEM in Other
  09.07.2020

  Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Fagområdet institusjonKommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner.Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken.Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene.Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede.Tjenestetildelingen foregår i et felles tildelingskontor.I helse og omsorgsavdelingen er det ved Gruben sykehjem, avd. 1 ledig:100% fast stilling som avdelingssykepleier, fra 01.10.2020Avdelingen har 21 somatiske pasienter og en demenspost med 8 pasienter.Arbeids og ansvarsområder:Ledelse av avdelingen med fag, personal og økonomiansvar.Medansvar for utvikling av tjenester og det helhetlige tjenestetilb...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF PSYKIATRISKE SYKEHUSAVDELINGER in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974633760 Stillingsident: 4259672299 Presentasjon av stillingen:Psykosebehandling 2 er en av 9 døgnseksjoner i psykiatrisk avdeling, døgnområder. Vi er beliggende på Kalnes og har 11 sengeplasser i seksjonen. Pasientene som legges inn har alle typer psykiske lidelser, og vår seksjon er spesialisert for å behandle pasienter med akutte psykoser. Gjeldende turnus er for tiden dag og kveld, med arbeid hver tredje helg.Vi søker etter deg som er en faglig interessert og motivert spesialsykepleier / sykepleier til å bli vår nye medarbeider. Vår oppgave er å legge opp, og gjennomføre en god behandling til pasienter med akutte psykiske lidelser av alle slag, og vi har hovedvekt på pasienter med psykose. Dette er en garantert spennende og utfordrende stilling for den rette medarbeideren.I h...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters