Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

44 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-44 of 44 results.
 • Company SENTRALADMINISTRASJON SOGNDAL in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Tildelingskontoret i Sogndal kommune har ledig ei 100% fast, ny, spanande, kombinert stilling!Har du treårig helsefagleg utdanning og lyst å vere med på laget vårt?  Sakshandsamarar på tildelingskontoret skal sørgje for at innbyggjarane får riktige og naudsynte helse- og omsorgstenester. I stillinga ligg også kreftkoordinatoransvaret, som skal koordinere og finne gode løysingar i kvardagen for personar med kreftsjukdom og deira pårørande. Kreftkoordinator skal også samordne tilbod og tenester i kommunen og med spesialisthelsetenesta.  Er du oppteken av å bruke din faglege kompetanse innan kreftomsorg, koordinering, helserett og forvaltning? Då kan stilling som sakshandsamar med kreftkoordinatoransvar vere rett for deg!  Me søkjer etter ein dyktig og engasjert sakshandsamar, som vil vere me...

 • Company PAULUS SYKEHJEM in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Lovisenberg Omsorg er ansvarlig for driften av Paulus sykehjemPaulus sykehjem ligger øverst på Grünerløkka. Bygget ligger naturlig integrert i et boligfelt med enblomstrende, avskjermet indre gård og sansehage hvor både beboere, ansatte og pårørende kan møtes.På sykehjemmets bakside, ut mot Akerselva, har vi en uteservering som er åpen vår og sommer og som er en populær møteplass.Ved å benytte oss av nærområdets ressurser kan vi skape generasjonsmøter og gjøre kultur og aktivitetsom en naturlig del av hverdagen. Med fokus på hvert individ ønsker stolte ansatte å tilrettelegge ogopprettholde beboernes interesser. Vi arbeider tverrfaglig og har beboernes behov i fokus.Vårt mål er en god og meningsfull hverdag.Som avdelingssykepleier må du trives i et travelt, men hyggelig arbeidsmiljø og ha ...

 • Company RAUMA KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTEN in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Trives du med  å jobbe med forebyggende helsearbeid opp imot sped- og småbarn og har relevant erfaring? Da kan du være den vi ser etter!StillingstypeHelsesykepleier i 100% stilling, vikariat ved Helsestasjonen i Rauma kommune. Vikariatets varighet vil være ett år fra august 2024 med mulighet for forlengelse. Arbeidstid: DagtidBeskrivelse av arbeidsted Helsestasjonen skal yte tjenester for gravide, barn og unge mellom 0-20 år og deres familier. Tjenestene består av faggruppene jordmor, helsesykepleier og merkantil. Vi er tilknyttet helsestasjonslege og fysioterapeut. Primærforebyggende arbeid er en hovedoppgave, der utvikling av gode tjenester for barn og unge og deres familier er fokus for hele tjenesten. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid inngår som en del av dette. Til sammen utgjør t...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ADMINISTRASJON RUS OG AVHENGIGHET in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».Søndre Oslo DPS er ett av to Distriktspsykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen ca 150 000 innbyggere. Vi er lokalisert i moderne og attraktive lokaler på Mortensrud. Avdelingen har et robust og tverrfagli...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Er du intensivsykepleier med et ønske å bli god på kardiologiske og intensivmedisinske pasienter? Vi søker etter intensivsykepleiere som ønsker å bidra til faglig utvikling i et tidvis hektisk arbeidsmiljø. Dersom du trives med høyt arbeidstempo, er løsningsorientert og ønsker faglige  utfordringer i hverdagen, så er du den rette for oss!Vår intensivenhet ivaretar pasienter med hjerte- og indremedisinske problemstillinger som har behov for intensiv behandling og avansert overvåkning. Vi har også postoperativ overvåkning for pasienter som har gjennomgått hjertekirurgi. Vi har regionfunksjon på hjertepasienter og våre ansatte har spisskompetanse på dette. Vi kan bidra med et sammensatt arbeidsmiljø, både hva gjelder kjønn, alder og kompetanse. Vi ønsker et differensiert, men integrert og ut...

 • Company FRELSESARMEENS RUSOMSORG AVD GATEHOSPITALET I BERGEN in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om GatehospitaletGatehospitalet er et somatisk helsetilbud til rusmiddelavhengige med store og sammensatte helseproblemer (lavterskeltilbud). Vi tilbyr medisinsk hjelp, pleie og omsorg ved langvarig sykdom, underernæring og fysisk utmattelse mv som ikke krever sykehusinnleggelse. Oppfølging før/etter innleggelse på sykehus, tannbehandling og lignende kan også være en årsak til innleggelse. Pasientene skal ikke ruse seg på Gatehospitalet, men vil få substitusjonsmedisin under oppholdet. Gatehospitalet har ansatt sykepleiere, vernepleiere, leger, renholder og administrasjonsmedarbeider.Det er viktig for oss at de som ansettes ved Gatehospitalet Bergen er lojale mot Frelsesarmeens verdigrunnlag.Om stillingenDenne stillingen er en av to avdelingssykepleiere ved GatehospitaletDet er en fordel m...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Er du vår nye fagutviklingssykepleier?Vi ser etter deg som er opptatt og interessert i faglig utvikling, innovasjon og forbedringsarbeid. Denne stillingen er en unik mulighet til å være med på å forme kvaliteten på operasjonssykepleien, og ditt bidrag spiller en sentral rolle i å fremme pasientsikkerhet og kvalitet på tjenestene våre. Hos oss vil du finne et dynamisk arbeidsmiljø, støttende kollegaer og store mulighet for faglig og personlig utvikling. Grip sjansen til å gjøre en forskjell - la din faglige interesse lede veien videre!Et flunkende nytt sykehusbygg er nesten helt ferdig bygget. Innflyttingen har akkurat startet og  vil fortsette gjennom året. Nye Hammerfest sykehus vil være unikt i landssammenheng da det er et fire-partssamarbeid mellom Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune...

 • Company SKOLEHELSETJENESTEN in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Er du helsesykepleier, og har et brennende engasjement for helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen? Skolehelsetjenesten i bydel Grünerløkka har ledig svangerskapsvikariat som helsesykepleier i barneskolen fra 01.08.24 til 01.05.25.Skolehelsetjenesten er en del av Forebyggende barne- og ungdomstjenester (FOBU), som består av svangerskap, helsestasjons - og skolehelsetjeneste, psykisk helseteam, Oslohjelpa og "UngLøkka". Oppdraget til avd. FOBU er å medvirke til at bydelens gravide, barn, ungdom og deres familier mestrer egen hverdag.Skolehelsetjenesten består av et tyvetalls helsesykepleiere, psykologer, leger og fysioterapeuter. Bydelen har fem barneskoler med 2 helsesykepleiere på hver skole. Det jobbes kontinuerlig med fagutvikling og kvalitetssikring av tjenesten, med ukentlige f...

 • Company BYDEL SØNDRE NORDSTRAND ADMINISTRASJON in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Velkommen som helsesykepleiere til et godt faglig og kollegialt miljø her hos oss i bydel Søndre Nordstrand. Vi har for tiden to faste stillinger ledig, en 100% fast stilling, og en 80% fast stilling. Begge stillingene er på barneskoler.I bydelen er det et stort mangfold, og mange faglige spennende utfordringer. Fokuset er på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. I skolehelsetjenesten har vi et årshjul med hovedtema som vold og overgrep, seksuell- og psykisk helse. Vi har et godt samarbeid med skolene og andre instanser, både formelt og uformelt. Skolehelsetjenesten er på alle bydelens 15 skoler, med ressurser etter antall elever på skolene. I seksjonen har vi også helsestasjon for ungdom, og mulighet for å jobbe der om ønskelig er aktuelt.  Er du en dyktig helsesykepleier som vil være ...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi har ved Akuttmottaket i Ålesund ledige stillingar og søker spesialsjukepleiar med relevant vidareutdanning i 100% fast stilling. Vi har også ledige vikariat i ulike stillingsbrøkar (75%-100%). Vi søker etter deg som ønsker å bidra med avansert sjukepleie til akutt og kritisk sjuke. Akutelle spesialitetar innanfor sjukepleie kan vere:Akuttsykepleier / intensivsykepleier /anestesisykepleier / operasjonssjukepleiarVidereutdanning innenfor Gastro / geriatri / lunge / hjarte / urologiBarnesjukepleiarAkuttmottaket i Ålesund er det største mellom Bergen og Trondheim, og tek årleg imot omtrent 15.000 pasienter. Pasientane er alle øyeblikkeleg hjelp, barn og voksne, med kontaktårsaker innanfor fagområda medisin, kirurgi, ortopedi, hematologi samt onkologi. I visse deler av døgnet har vi også fun...

 • Company TOKKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Tokke kommune lyser ut 100% fast stilling, 100% vikariat og 50% prosjektstilling som helsesjukepleiar i helsestasjon- og skulehelsetenesta.100% fast- ledig frå 01.05.24100% vikariat- ledig frå 01.07.24- 01.06.2550% prosjektstilling- ledig frå snarast til 31.12.24, og kan bli forlenga om vi får vidare tilskotsmidlar.Stillingane er organisert under kommunalområdet helse og omsorg med avdelingsleiar for helse som næraste leiar.Vi har stort fokus på tverrfagleg samarbeid og teamarbeid både internt og i samhandling med andre instansar.Sentrale arbeidsoppgåverHelsestasjon- og skulehelsetenesteHelsestasjon for ungdomFlyktninghelsetenesteReisevaksineringKvalifikasjonarOffentleg godkjend sjukepleiar med godkjend vidareutdanning som helsesjukepleiarOffentleg godkjend sjukepleiar med relevant vidareu...

 • Company FRELSESARMEEN FA GJENBRUK in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om GatehospitaletGatehospitalet er et somatisk helsetilbud til rusmiddelavhengige med store og sammensatte helseproblemer (lavterskeltilbud). Vi tilbyr medisinsk hjelp, pleie og omsorg ved langvarig sykdom, underernæring og fysisk utmattelse mv som ikke krever sykehusinnleggelse. Oppfølging før/etter innleggelse på sykehus, tannbehandling og lignende kan også være en årsak til innleggelse. Pasientene skal ikke ruse seg på Gatehospitalet, men vil få substitusjonsmedisin under oppholdet. Gatehospitalet har ansatt sykepleiere, vernepleiere, leger, renholder og administrasjonsmedarbeider.Det er viktig for oss at de som ansettes ved Gatehospitalet Bergen er lojale mot Frelsesarmeens verdigrunnlag.Om stillingenDenne stillingen er en av to avdelingssykepleiere ved GatehospitaletDet er en fordel m...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM SYKEHUS - SOMATIKK in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Hvem er du og hva kan du bidra med?Vi ser etter deg som er sykepleier, som har kunnskap og erfaring i å jobbe med hjerneslagpasienter, hjerneslag behandling og tidlig rehabilitering.Hvorfor jobbe i Vestre Viken?Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Vi har kåret som årets beste slagenhet, kom og jobb hos oss i 8.etasje. Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering utreder og behandler pasienter med akutt hjerneslag, akutt geriatr...

 • Company LEKA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  06.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommunegir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken.Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra kommunepsykolog og ergoterapeut.Bygging av nytt helsehus starter om kort tid, og vi flytter inn med beboere og tjenesteyting når d...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Er du klar for å fylle hverdagen med eventyr og meningsfylt arbeid? Vi leter etter en hverdagshelt – DEG!‍Er du sykepleier med videreutdanning innen barnesykepleie? Eller kanskje har du en annen videreutdanning hvor du tenker "Hmm, kan dette være noe?" JA, selvfølgelig – KAST deg ut i det og søk!Bli en del av vår gjeng, hvor "varierte dager" er en underdrivelse og "faglig utfordring" er hverdagskost. Her er vi ikke bare kollegaer; vi er familie, heiagjeng, og kunnskapskilder - rullet inn i ett.Vi har 5 sengeplasser for barn og ungdom fra nyfødte til 18 år. Hos oss får du utforske et bredt spekter av pediatrisk pleie innen medisin, kirurgi og ortopedi. I tillegg har vi en nyfødtenhet som omsorgsfullt tar vare på syke nyfødte og premature barn fra uke 32. Det blir aldri kjedelig her – vi har...

 • Company HAUGESUND SANITETSFORENINGS REVMATISMESYKEHUS in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Hudavdelingen har regionansvar for diagnostikk og behandling av dermatologiske og venerologiske pasienter i Helse Fonna området og er eneste klinikk med denne kompetansen i regionen, med ca 180.000 innbyggere. Hudavdelingen er en poliklinikk og består av 12 ansatte. Poliklinikken har ca 20.000 konsultasjoner per år. Vi får nå ledig fast stilling som avdelingssykepleier ved hudpoliklinikken. Stillingsstørrelse 80 - 100%. Ønsket oppstart 01.09, med mulighet om senere tiltredelse ved avtale. ArbeidsoppgaverStillingen kombinerer personaladministrasjon og oppfølgingsansvar for samtlige sykepleiere ved avdelingen. Stillingen har overordnet ansvar for pasientlogistikk ved avdelingen og forventes å ha en løpende oversikt, samt være et kontaktpunkt mot legene ved avdelingen. Avdelingsoverlegen har ...

 • Company SAUDA KOMMUNE LEGETJENESTEN in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Har du lyst til å bli en del av et godt team på Sauda legesenter og i helse- og velferdstjenesten? Er du utdannet sykepleier og har videreutdanning i kreftsykepleie? Da har du muligheten til å søke denne meningsfulle stillingen som innebærer spennende og varierte arbeidsoppgaver! Sauda kommune har ledig 100% fast stilling, hvor 50% av stillingen gjelder arbeid som kreftsykepleier. Den øvrige delen av stillingen gjelder som sykepleier i helse- og velferdstjenesten. Stillingen som kreftsykepleier er Arbeids- og ansvarsoppgaver 50% kreftkoordinator, stillingen er knyttet mot kreftpasienter og deres pårørende. Det innebærer:Ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter i kommunen.Bistå/gi støtte og hjelp i livets sluttfase for døende pasienter og deres pårørende.Veiledning ...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Er du den vi søker med interesse for sykepleie til intensivpasienter og postoperativsykepleie?Intensivavdelingen har eget traineeprogram i intensiv og postoperativ avdeling.  Traineeforløpet vil gi overvåkings kompetanse og mulighet for interessante og varierte arbeidsoppgaver.Intensivavdelingen består av 3 avdelinger. Intensiv 2M, postoperativ avdelinger 1G og 2 øst.Traineeforløpet innebærer arbeidsted på to ulike seksjoner. Det vil inneholde et strukturert opplæringsprogram, supervisjon og veiledning. Vi har 2 årlige opptak med oppstart i januar og september. Etter endt program overføres arbeidstaker til en fast stilling i klinikken som sykepleier. Vi har egne fagdager og ressursgrupper for å bygge opp kompetanse innen intensivfaget. Som ny i avdelingen har vi en egen opplæringsplan for ...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Har du lyst på en spennende, utfordrende og lærerik jobb i godt arbeidsmiljø? Intensivavdelingen ved Gjøvik søker etter intensivsykepleier/sykepleier i vikariater. 4 x 80%.  Intensiv er en del av Akuttmedisinsk avdeling i divisjon Gjøvik-Lillehammer. Avdelingen består av anestesienhet, akuttmottak, intensiv, postoperativ og legetjeneste på Gjøvik og Lillehammer, samt ergo/fysioterapi på Lillehammer. Traumekoordinator er også ansatt i avdelingen. Avdelingen har lokalsykehusansvar for om lag 200.000 innbygger i gamle Oppland fylke. Avdelingen har som hovedoppgave og ta seg av akutt/kritisk syke pasienter. Vårt personell er viktige bidragsytere i de ulike akutte teamene inne på sykehuset. Vi er en moderne avdeling med overvåkning og intensiv funksjon for både medisinske og kirurgiske pasiente...

 • Company VANG KOMMUNE SFO in Other
  05.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vang kommune har ledig årsvikariat i 100% stilling som helsesjukepleiar for perioda  august 2024 til september 2025.Helsestasjon og skulehelsetenesta ligger under Helseavdelinga som i tillegg består av psykisk helseteneste, sjukepleiar på asylmottak, frisklivssentral, ergo- og fysioterapi. Helsestasjon og skulehelsetenesta er ein del av det tverrfaglege tilbodet i kommunen retta mot barn, unge og deira familier, og har i dag 2,4 årsverk. ArbeidsoppgåverStillinga omfattar arbeid innan helsestasjon 0-5år, skulehelsetenesta og flykninghelse. Helsefremmande og forebyggande arbeidsoppgåver på helsestasjon og i skulehelsetenesten i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og nasjonale faglege retningsliner.Helseopplysning, helseundersøkingar, veiledning og oppfølgingVaksinasjon i henhold til b...

 • Company HAMAR KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSETJENESTE FOR BARN OG UNGE in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Gløder du litt ekstra for ungdom?Vi søker etter en helsesykepleier i 80 % vikariat, som ønsker å bidra i ungdomshelsetjenesten!Stillingen er organisert under helsestasjonen, i kommunalområde for Opplæring og oppvekst.Helsestasjonen som helhet har et bredt tjenestetilbud. Enheten omfatter helsestasjon for barn, jordmortjeneste, skolehelsetjeneste, ungdomshelsetjeneste, smittevern/migrasjonshelsetjeneste/reisevaksinering, ressursteam med fokus på psykisk helse, Home-start Familiekontakten samt fysioterapi og ergoterapi for barn. Enheten er tverrfaglig sammensatt av helsesykepleiere, jordmødre, psykologer/psykologspesialister, fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger, rådgivere, sekretærer og spesialsykepleiere, og har over 50 ansatte.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver omfatter helsefremmende og fo...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Hvem ser vi etter? Er du sykepleier med videreutdanning innen kreft, palliasjon, hematologi eller interesse for fagfeltet? Innehar du gode samarbeidsevner og liker å jobbe både selvstendig og i team? Da ønsker vi å høre fra deg!I Kreftposten har vi til høsten ledig faste stillinger som sykepleier / kreftsykepleier. Stillingene er 75 - 100%  i tredelt turnus, med arbeid hver 3. helg. Ønsker du lavere stillingsbrøk eller arbeid hovedsakelig på natt kan vi tilpasse dette etter dine behov og ønsker.Vi har rene nattevaktstillinger som gjør at antall nattevakter i turnusen er redusert for de som vil jobbe mest D/A.Hvorfor jobbe ved Sykehuset i Vestfold HF?Sengepost for Kreft og Blodsykdommer er en del av Senter for Kreft og Blodsykdommer (SKB). Her samles behandlingstilbud innenfor medikamentell...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vi ser etter deg som er jordmor eller jordmorstudent som vil jobbe ved en spennende arbeidsplass i hjertet av Oslo. Ved vår fødeavdeling vil du gis store muligheter for faglig utvikling, og du blir ivaretatt som nyansatt med god opplæring og tett oppfølging. Hos oss finner du et inkluderende og godt arbeidsmiljø hvor du lett kan finne deg til rette.Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved OUS som er Norges største fødeavdeling. Vår fødeavdeling er lokalsykehus for Oslo, regionssykehus for Helse Sør-Øst og vi er lokalisert på to ulike steder i Oslo – Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien. Vi er også et universitetssykehus og er faglig ledende innenfor obstetrikk og gynekologi. Vi trenger jordmødre og jordmorstudenter i ulike stillingsstørrelser til våre sek...

 • Company STOVNER HELSESTASJON in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Ønsker du å bli vår nye helsesykepleier? Skolehelsetjenesten i bydel Stovner har en ledig stilling og ønsker deg med på lagetSkolehelsetjenesten er organisert i seksjon barn og familie, som igjen er organisert i arena Barn, ungdom, unge voksne med familier (BUUF). Skolehelsetjenesten deltar aktivt inn i bydelens ulike satsninger, og vi har et godt tverrfaglig samarbeid med bydelens øvrige tjenester. Vi ønsker oss en kollega med et stort engasjement for barn og unge, og som ønsker å drive faget fremover. Du er fleksibel, kreativ og løsningsorientert og jobber like godt  selvstendig som i team. Du har også evne til å beholde roen i hektiske situasjoner. I vår bydel legger vi vekt på mangfold og oppfordrer helsesykepleiere til å søke uavhengig av religion, kjønn, etnisitet, seksuell orienteri...

 • Company HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING AKUTTPOST TSB in Other
  28.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Er du en engasjert sykepleier / vernepleier som er på utkikk etter en spennende jobb innen Alderspsykiatri? Da er dette arbeidsplassen for deg!Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester forbefolkningen i Sør-Rogaland. Klinikkens strategi bygger på Helse Stavanger sinvisjon om å fremme helse, mestring og livskvalitet. Klinikken har fireavdelinger ved sykehuset Våland: avdeling affektiv og psykose, avdeling akutt-og intensiv psykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling sikkerhet, samt firedistriktpsykiatriske sentrene: Stavanger DPS, Sola DPS, Sandnes DPS og DalaneDPS.Avdeling Alderpsykiatri består av Alderpsykiatrisk sengepost C1, Alderpsykiatrisk poliklinikk (APP) og regionalt kompetansesenter foreldremedisin og samhandling (SESAM).Alderpsykiatrisk sengepost C1 er ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - FORSKNINGSVIRKSOMH in Other
  28.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus er landets største nevrologiske avdeling med tre sengeposter, klinisk nevrofysiologisk lab og med virksomhet både på Ullevål og Rikshospitalet. Vi har ansvar for pasienter med alle nevrologiske diagnoser, og har et spesielt fokus på hjerneslag, bevegelses-forstyrrelser, epilepsi, MS, ALS, smerte, hodepine, kognisjon og arvelige lidelser. Vi har også meget stor klinisk- og forskningsaktivitet. Har du lyst til å bli med på å forbedre migrenebehandlingen? I NorHead-studien The Nordic Chronic Migraine Trial of CGRP monoclonal antibodies and onabotulinumtoxinA dual therapy – a randomized-controlled double-blind trial (NorMig) gjennomfører vi utprøvning av behandling ved kronisk migrene med CGRP-hemmer og botulinumtoksin gjennom en multisenterst...

 • Company DRAMMEN KOMMUNE UTETEAM OG UNGDOMSTORGET DRAMMEN in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Er du vår nye kollega?Er du helsesykepleier som brenner for å jobbe med ungdom?  Ungdomsavdelingen vår søker etter helsesykepleier til Svelvik ungdomsskole.Vi har følgende ledig stilling:70 % fast stilling på Svelvik ungdomsskole fra 01.08.24 Vi er organisert under kommunalsjefområdet forebyggende tjenester som består av helsefremmende tjenester 0-100, barneverntjenesten og pp-tjenesten. Helsefremmende tjenester 0-100 har bred tverrfaglig innsats som sitt viktigste utviklingsområde og du må ønske å være en pådriver innen forebyggende arbeid. Virksomheten tilbyr tjenestene helsestasjon 0-5 med jordmortjeneste, ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, Uteteamet, familieteam, friskliv, rask psykisk helsehjelp og forebyggende team for seniore...

 • Company SANDNES KOMMUNE SAMORDNINGSTJENESTEN in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Samordningsenheten består av Tildelingskontoret og Koordinerende enhet. Vi er i en omorganisering med opprettelse av 2 avdelinger med avdelingsledere, og vi har vi nå ledig stilling som fagleder for Tildelingskontorets sosialteam. Sosialteamet tildeler helse- og omsorgstjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser.Vi søker en fagleder som vil være med på utviklingen av Tildelingskontoret, og som har har god faglig kompetanse på feltet. ArbeidsoppgaverSørge for god daglig drift og oppfølging i teametVeilede medarbeidere i teametKvalitetssikre saker, følge opp det helse- og sosialfaglige arbeidetBeslutningsmyndighet innenfor fagområdetBidra til godt samarbeid med samarbeidspartnereBidra til rasjonell og faglig forvaltningVære pådriver for faglig utvikling, og bidra til at saksbehand...

 • Company BJØLSENHJEMMET in Other
  27.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Lang erfaring eller fristende å prøve noe nytt? Vi søker deg med interesse og engasjement for alderspsykiatri, som ønsker nye utfordringer sammen med nye kolleger!På alderspsykiatrisk avdeling søker vi nå etter to sykepleiere. Er du en sykepleier med erfaring fra psykiatri fra før, eller er nyutdannet og ønsker kompetanse i psykiatri? Da har vi en 100% stilling og en 85% stilling ledig, som det er verdt å søke på.Begge stillinger er faste, og har for tiden 35,5 t/uke med todelt turnus og arbeid hver 3 helg. Stillingene er fordelt på sykehjemmets to psykiatriavdelinger.Om oss! Vi er en engasjert faggruppe med stort mangfold, positiv innstilling og mye humor i veggene. Her sklir du rett inn i et godt arbeidsmiljø!Du får en arbeidshverdag utenom det vanlige A4-formatet. Hverdagen til ansatte ...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SALTEN DPS RUSBEHANDLING POLIKLINIKK - BODØ in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Korttidsenhet rus har ledig 2 stillinger som psykiatrisk sykepleier/sykepleier:1 stk 100 % fast stilling1 stk 100 % vikariat ut 2024Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en avdeling i Psykisk helse og rusklinikken, NLSH HF. Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og en døgnenhet for rus og alvorlig psykiatri (ROP). Avdelingen har også en ruspoliklinikk inklusiv LAR. Avdelingen har enheter med både lokalsykehusfunksjoner og fylkesdekkende funksjoner. Psykisk helse -og rusklinikken er en utdanningsinstitusjon, og er godkjent for hele spesialiseringsforløpet i psykiatri, og  i rus -og avhengighetsmedisin.KER er en korttids sengepost for voksne over 18 år med avhengighetspreget forhold til rusmidler. Enheten...

 • Company BAMBLE HELSEHUS in Other
  27.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Legevakta i Bamble kommune søker sykepleier til 90% svangerskapsvikariat med arbeid hver 4.helg. Ledig fra 01.06.24 til og med 31.08.25.Om stillingenLegevakta i Bamble holder til på Bamble helsehus på Sundby. Vi har til sammen 8 autoriserte sykepleiere. Alle jobber 3-delt turnus med arbeid hver 4. helg. Vi jobber 12 timers vakter i helger.  Det er omtrent 25 000 henvendelser på legevakta i løpet av et år. Som sykepleier jobber man selvstendig og i nært samarbeid med lege i vakt. På dagtid i en periode vil det driftes legekontor. Sykepleier vil være en av de som er med å drifte legekontoret sammen med en helsesekretærDenne stillingen er en 90% med arbeid hver 4 helg på dagtid, 12 timer. Det er i denne stillingen en overvekt av dagvakter i turnus.Krav til kompetanseAutorisert sykepleier D...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  27.03.2024 Updated on: 12.04.2024

  Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens ogfremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene,pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammenmed pasientene skaper vi morgendagens behandling».Seksjon for hjerneslag på Ullevål behandler pasienter med akutt cerebrovaskulær sykdom (hjerneslag, TIA). Vi har 16 senger og girpasienter høyspesialisert medisinsk behandling i et tverrfagligteam. Tre av sengene er intermediærsenger med mulighet for kontinuerligmonitorering av hjerterytme, blodtrykk og respirasjon. Intermediærsengene ertil pasienter som har fått revaskulariserende behandling(trom...

 • Company HORTEN KOMMUNE HELSETJENESTEN FOR BARN OG UNGE in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Helsetjenesten for barn og unge søker engasjert helsesykepleier til 100% fast stilling.Arbeidsstedet vil være ved skolehelsetjenesten i barneskole, men alle oppgaver innen helsestasjon og skolehelsetjeneste kan være aktuelle.Helsetjenesten består av helsestasjon og skolehelsetjeneste, fysio -og jordmortjeneste, samt helsestasjon for ungdom. Vi jobber utifra hjemmel i lov om kommunale helse-og omsorgstjenester, og alle ansatte jobber etter helsepersonelloven. Vi er organisert i kommunalmorådet Kultur, oppvekst og familie.Horten kommune har tidlig innsats og forebyggende arbeid blant barn, unge og deres familier i fokus. Den ledige stillingen består av forebyggende og helsefremmende arbeid i henhold til nasjonale retningslinjer og veiledere. Vi er opptatt av faglig engasjement, samarbeid og ...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Vi har ledig 1 x 100% fast kombistilling for sykepleier som innebærer 50% kreftkoordinator og 50% sykepleier på Verdens Beste Kirurgisk/ortopedisk sengeenhet!Å være kreftkoordinator er en givende jobb hvor du virkelig får gjøre en forskjell for mennesker som trenger deg! Som kreftkoordinator hjelper du kreftsyke og deres pårørende med å koordinere og tilrettelegge hverdagen best mulig, samt samordne tilbud og tjenester. Du får bidra med gode rutiner og systemer for kreftsykeKirurgisk/ortopedisk sengeenhet har 15 sengeplasser fordelt på to tun. Vi har et variert fagmiljø som behandler pasienter innen ulike fagområder; generell kirurgi, ortopedi, øre-nese-hals og noe gynekologi. Hos oss fokuserer vi på faglig utvikling og gir derfor muligheter for kursing, hospitering og faglig påfyll inklud...

 • Company GJERDRUM KOMMUNE REHABILITERINGS- OG OMSORGSETATEN MOTTAK OG UTREDNINGSKONTORET in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Gjerdrum er nær yen, men på landet - midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen er liten; det skaper god oversikt og et levende lokalmiljø.Virksomhet Helse, mestring og omsorg søker deg som ønsker å gjøre en forskjell og bidra til gode dager for brukere av hjemmetjenester.Vi søker etter:2 sykepleiere  66 % stilling som for tiden er på natt2 spesialsykepleiere/sykepleiere i 100 % stilling for tiden på dag og kveld med arbeid hver tredje helg eller langvakter hver fjerde helg.Avdelingen har ansvar for hjemmesykepleien, omsorgsboliger, Vestgarden omsorgsplasser, dagsenter for eldre og hjemmehjelpere. Hjemmetjenesten har ansvar for oppgaver knyttet til å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Du skal gi pleie og omsorg til syke i inn...

 • Company SKAUN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Vi har ledig 100 % engasjement  ved enheten Barn, familie og helse, på helsestasjon, som varer til 31.05.25 med mulighet for forlengelse.  Ønsket oppstartsdato 15.05.24.Vi ser etter deg som er kreativ og faglig sterk med et brennende engasjement for barn, unge og/eller flyktningers fremtid. Vi har fokus på hele familien og styrker stadig det tverrfaglige samarbeidet for å ha en bærekraftig forebyggende og helsefremmende helsetjeneste. Vi ønsker å gi alle nok helsekunnskap til å mestre de utfordringer livet byr på, dette gis både individuelt, i grupper og på hele årskull. Barn, familie og helse har i dag fagstillinger innen Psykisk helse og rus, Helsestasjon og jordmortjeneste og Fysio.- og ergoterapitjenesten, samt interkommunalt barnevern med Melhus som vertskommune. Vi har kompetanseteam...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Har du lyst på en spennende jobb som sykepleier/barnesykepleier i en poliklinikk og dagenhet? Se her!Vi søker sykepleier/barnesykepleier til to vikariat i 100% stilling ut året ved Barne- og ungdomsavdelingen, med arbeidsted Barne- og ungdomspoliklinikk og dagenheten Dragen. Rullering til sengepost hver fjerde helg. Barne- og ungdomsavdelingen er en av fire avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken, og behandler barn og unge mellom 0 og 18 år. Barne- og ungdomsavdelingen har fire seksjoner; Barne- og ungdomsseksjonen, Nyfødt intensiv og Barne- og ungdomspoliklinikken/dagenheten Dragen og BUA kontor. ArbeidsoppgaverVariert pasientrettet arbeid med rullering mellom poliklinikk og dagenhetBistå lege ved pasientundersøkelseGjennomføre undersøkelser (eksempelvis ta EKG, blodtrykk, lungefunksjonte...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Er du interessert i kvinnehelse og gynekologi som fagfelt kan dette være stillingen for deg. Du vil jobbe med hyggelige og dyktige kollegaer som holder et høyt faglig nivå med fokus på kontinuerlig utvikling.Seksjon for gynekologisk kreft søker spesialsykepleier til en fast 50% stilling som for tiden er en nattvakts stilling. I tillegg har vi et 6 måneders vikariat i 100 stilling ledig. Sykepleiere med relevant erfaring kan også søke. Begge stillingene inngår i turnus.Seksjon for gynekologisk kreft mottar pasienter fra hele helseregionen og ivaretar all behandling innenfor fagfeltet. Seksjonen består av to sengetun med til sammen 12 senger i tillegg til en cytostatika poliklinikk, palliativ poliklinikk, stomi poliklinikk og en poliklinikk for operasjonspasienter. Seksjonen samarbeider tett...

 • Company RÆLINGEN KOMMUNE STAB/STØTTEFUNKSJ in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Avdeling for Oppveksttjenester gir tverrfaglige tjenester til barn, ungdom og familiene deres. I enheten inngår skolehelsetjenesten,helsestasjonstjenesten 0-5 år og HFU, jordmor, ergo -og fysioterapi 0-18 årtjenester samt pedagogisk psykologisk tjeneste. Vi har dyktige og engasjertemedarbeidere som har fokus på å bruke sin kompetanse på tvers og i grupper,blant annet gjennom ICDP-foreldreveiledning, COS-foreldreveiledning, og andregruppetilbud. I september 2022 ble vi samlokalisert i 'Ravinen', et helt nyttfamilie- og kultursenter i Fjerdingby sentrum. Vi har nå ledig en fast stilling som helsesykepleier i vår avdeling; 50% helsestasjon/50% skolehelsetjeneste, fra 15. august 2024.ArbeidsoppgaverStillingene vil bestå i å ivareta oppgaver som faller inn under helsestasjonstjenestens generell...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL NORDSTRAND in Other
  22.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Skolehelsetjenesten i bydel Nordstand søker etter nye helsesykepleierkollegaer - er det deg? Er du klar for nye og spennende arbeidsoppgaver i et levende og utviklende fagmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer? Da ønsker vi deg velkommen som kollega i skolehelsetjenesten i bydel Nordstrand!Vi har tre hele nyopprettede faste stillinger fra 1.juli 2024 og et vikariat på 100% da en av våre faste ansatte går ut i barselpermisjon. I skolehelsetjenesten er vi 25 helsesykepleiere, faghelsesykepleier og 2 familieterapeuter. Det er 17 skoler i bydelen.Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et stort fagmiljø med høy kompetanse og erfaring. Fagkompetanse hos ansatte er blant annet foreldreveiledning (ICDP), Tuning into kids (TIK), Kognitiv adferdsterapi (KAT), Motiverende intervju (MI) med mer. ...

 • Company RÅDMANN/STAB/FELLESTJENESTER in Other
  22.03.2024 Updated on: 25.03.2024

   Om stillingen:Bardu helsestasjon har ledig 100 % stilling som helsesykepleier, hvorav 80 % fast og 20 % lønnes av prosjektmidler ut 2024.Helsestasjonen yter tjenester til gravide, barn og unge og deres familier innen tjenesteområdene svangerskap- og barselomsorg, helsestasjonstjeneste 0- 5 år, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom (HFU), flyktningehelsetjeneste, smittevern og vaksineringsarbeid.  Arbeidsoppgaver:Helsesykepleier arbeider etter gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge 0-20 år og deres familier, og oppgaver innen flyktningehelsetjenesten og smittevern/vaksineringsarbeid. Arbeidsoppgavene vil kunne variere innenfor alle områdene i helsestasjonstjenesten.         Dette innebærer bl...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Interessert i en spennende karriere i et høyspesialisert fagmiljø? Vi søker nå spesialsykepleier/sykepleier som ønsker å jobbe i en akuttpsykiatrisk avdeling. Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helsevern som er trygg, nysgjerrig og åpen. Nyutdannede sykepleiere med interesse for akuttpsykiatri er velkommen til å søke. Du er god på relasjonsbygging og har genuin interesse for mennesker du møter. Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt – dette har vi fokus på fordi vi jobber med mennesker i psykisk krise. Akuttpsykiatrisk avdeling består av et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø hvor vi jobber tett sammen i et høyt tempo med mange spennende oppgaver.Vår avdeling består av én mottakspost og fire behandlingsenheter hvor vi utreder og behandler pasienter med alvorlige psykiske l...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF SOMATIKK ALTA in Other
  21.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Ønsker du nye utfordringer?Vi søker kollega som ønsker å jobbe i delt stilling mellom Alta luftambulanse og intensiv avdeling i Finnmarkssykehuset.For å inneha stillingen må den kombineres med klinisk stilling på intensivavdeling i Finnmarkssykehuset, fortrinnsvis ved Hammerfest sykehus, men Kirkenes sykehus kan også være aktuelt.Ambulanseflytjenesten er en del av det offentlige helsevesenet. Finnmarkssykehuset HF har ansvaret for ambulanseflyene i Alta og Kirkenes. Tjenesten er operativt underlagt Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjenesten HF og medisinsk underlagt Helseforetakene. Basen i Alta transporterer årlig ca. 1600 pasienter. Personalgruppen består av erfarne anestesi- og intensivsykepleiere.Hammerfest sykehus:Intensiv- og dagkirurgisk avdeling er organisert under akuttavde...

 • Company HARAM KOMMUNE HELSESTASJONTENESTER in Other
  21.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Haram kommune blei eiga kommune frå 01.01.2024. Til den nye kommuna søkjer vi helsesjukepleiar og saman med oss andre på helsestasjonen skal du vere med å levere gode helsetenester til barn, ungdom og deira føresette i Haram kommune.Stillinga er organisert under Livsløp som er eit eige kommunalområde der ein samlar fleire tenester som er viktige bidragsytarar til å støtte opp om livsløpet til kommuna sine innbyggarar.Kommunalområde Livsløp består av tenesteområde som: Koordinering og tildeling, psykisk helse og rus, helsestasjon og jordmor, pedagogisk fagsenter, ressursbase, integrering, barnevern, NAV, ergoterapi, fysioterapi og lege. Helsestasjonen er ei teneste for barn og unge frå 0-24 år.Haram kommune er ei ambisiøs kommune med gode heilskaplege tenester. Vi skal særleg ha fokus på å ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters