Jobmonitor. Search results for Optometrists and ophthalmic opticians

20 Jobs found

Used filters:
 • Optometrists and ophthalmic opticiansx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company HØYÅS BO- OG REHABILITERINGSSENTER in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190711178 Presentasjon av stillingen:Høyås bo- og rehabiliteringssenter er Nordre Follo kommunes største sykehjem med 111 sykehjemsplasser i drift og dagaktivitetsplasser for 32 hjemmeboende brukere. Sykehjemmet har 16 korttidsplasser, 31 spesialplasser for demens og 64 somatiske langtidsplasser. Høyås ligger flott til nær grensen til bydel Søndre Nordstrand i Oslo, med offentlig kommunikasjon rett utenfor døren.Hos oss får du spennende og utfordrende oppgaver og gode kolleger. Vi har egen fagutviklingssykepleier på huset og et sentralt fagteam som jobber mot hele pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Dette gir gode muligheter for faglig utvikling i hverdagen.Nordre Follo kommune ønsker å legge til rette for at alle kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Et daga...

 • Company DALGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 976677218 Stillingsident: 4190010976 Presentasjon av stillingen:Ved Dalgård skole og ressurssenter er det ledig en fast 50 prosent stilling som ergoterapeut fra 1. august 2020.Dalgård skole og ressurssenter består av et stort mangfold på ca. 640 elever og 150 ansatte. De aller fleste elevene tilhører nærskolen på 1.-7. trinn. Ressurssenteret gir opplæring til elever med store og sammensatte behov på 1.-10. trinn for elever fra hele Trondheim kommune. Som medarbeider på Dalgård skole er du en del av et rikt kompetansemiljø.ArbeidsoppgaverErgoterapeuten jobber etter opplæringsloven i skolens ressurssenter for elever 1. - 10. trinnDu blir en del av et tverrfaglig team, der arbeidet med elevens faglige og sosiale utvikling gjøres i fellesskap.Ditt arbeid vil blant annet bestå av foreb...

 • Company VÅLER KOMMUNE ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTE in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 959272581 Stillingsident: 4190418995 Presentasjon av stillingen:Ergo- og fysioterapitjenesten er en egen enhet organisert under Helseavdelingen og består av til sammen 180% ergoterapeut, 60% fysioterapeut og 50% hjelpemiddeltekniker. Kontorlokaler og kommunalt hjelpemiddellager ligger i Våler omsorgssenter.ArbeidsoppgaverErgoterapitjenester og rådgivning fortrinnsvis for barn, unge og unge voksne og psykisk utviklingshemmede i samarbeid med pårørende, helsestasjonen, barnehager, skoler, tilrettelagte tjenester for funksjonshemmede (Tifu) og psykisk helse- og rustjeneste (PHRT).SynskontaktSystemkoordinator Individuell plan(IP): motta søknader om IP, sørge for utnevning av personlig koordinator, gi opplæring, veiledning og informasjon om IP, ha oversikt over planer og koordinatorer....

 • Company VIDAS REHABILITERING Bagdonas in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4171553313 Presentasjon av stillingen:Avdeling rehabilitering er en av flere avdelinger innen tjenesteområdet Friskliv og mestring i Bærum kommune. Vi yter tjenester til den voksne befolkningen i kommunen. Avdeling rehabilitering skal gi tjenester som fremmer mestringsevne og understøtter brukerens innsats for best mulig fysisk, psykisk, sansemessig, kognitiv og sosial funksjonsevne. Målet er best mulig selvstendighet og deltakelse ut fra brukers egne ønsker.Det søkes etter en engasjert ergoterapeut med stor arbeidskapasitet som har interesse for rehabilitering og som liker å jobbe i team. Daglig arbeidssted er på Lønnås bo- og rehabiliteringssenter på Hosle. Stillingen er i dag primært knyttet til dagrehabilitering, med noen oppgaver knyttet til andre deler av t...

 • Company RÅDALSLIEN 35 BOFELLESSKAP in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191190305 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 350 årsverk fordelt på 21 tjenestesteder.Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk.Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.Rådalslien bofelleskap gir tjenester til 10 beboere som bor i egne leiligheter. Beboerne har ulike behov og interesser, noe som skaper en arbeidsplass med varierte utfordringer.Vi søker etter miljøterapeut, som er engasjert i brukergruppen, til stilling som våken nattevakt. Stillingen inngår i bofelleskapets turnus o...

 • Company MAJORSTUTUNET BO- OG BEHANDLINGSSENTER in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191589243 Presentasjon av stillingen:Majorstutunet bo- og behandlingssenter ligger sentralt til på Majorstuen i bydel Frogner. Sykehjemmet har en stor og skjermet hage som blir benyttet til avkobling og større arrangementer, vår, sommer og høst. Det er kort vei til buss, T-bane og trikk.Vårt motto er trygghet og glede i hverdagen. Vi har høy trivsel og lavt fravær.Sykehjemmet har fem somatiske avdelinger, en skjermet avdeling og en forsterket enhet. Vi er opptatt av at våre beboere skal ha en meningsfull hverdag. Gjennom fokus på bedre hverdagsliv, har vi som mål at hver dag teller. Vi har høy kvalitet på pleie- og omsorgstjenester.Vi søker nå ergoterapeut i et 70 % vikariat med tiltredelse så snart som mulig. Vikariatet vil vare til ut juni 2020, med mulighet f...

 • Company OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN ADMINISTRASJONSAVDELINGEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191264088 Presentasjon av stillingen:Seksjon Hverdagsmestring er en tverrfaglig sammensatt seksjon bestående av ergoterapeuter, fysioterapeuter, helsefagarbeidere samt sykepleiere. Seksjonen er en del av bydelens "inn dør inn", som raskt skal avklare innbyggerens behov og planlegge videre oppfølging ut ifra "hva som er viktig for deg." Seksjonen har fokus på gjenvinning av funksjon, tilrettelegging og mestring av dagliglivets aktiviteter. Seksjonen driver med alle former for rehabilitering i hjemmet, samt følger opp brukere på Helsehus for å legge til rette for god overgang til hjemmet.Seksjonenarbeider i turnus for å imøtekomme et økende behov for tverrfaglig kartlegginger, helhetlig brukerfokus og kontinuitet alle ukens sju dager. Vårt hovedfokus er målstyrt, ...

 • Company JOBZONE AS AVD OSLO in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKOGLI HELSE OG REHABILITERINGSSENTER AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Grunnet barsel, søker vi etter ergoterapeuter som primært må jobbe med revmatikere og slagpasienter.ArbeidsoppgaverVære del av et tverrfaglig miljøKartlegge/observere, igangsette og følge opp rehabiliteringstiltak (trening av delfunksjoner, trening i P-adl og I-adl) individuelt og i gruppeOppfølging av pasientenes rehabiliteringsprosess (koordinatoransvar)Veiledning vedrørende hverdagens gjøremål (aktivitetsavpasning/enøk)Lede samtalegrupper og undervisningKontakt og samarbeid med lokale aktører og pårørendeKvalifikasjoner:Offentlig godkjent ergoterapeutErfaring med kartlegging av kognitiv og fysisk funksjonErfaring med hjelpemiddelformidlingØnskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten/rehabiliteringØnskelig med kompetanse og erfaring innen slagrehabiliteringPersonlige egenskaper:God...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188185362 Presentasjon av stillingen:Stillingstype: VikariatArbeidstid: DagtidStillingsstørrelse: 100%Lønn: SKO 6517Årslønn: Fra kr 410.000,- til kr 505.000,- (etter ansiennitet)Tiltredelse: Mai/ juni 2020.Varighet: Den ene stillingen tom januar 2021, den andre tom mai 2021. Begge med muligheter til forlengelseArbeidsoppgaverUtøvende del av stillingen er hovedsaklig knyttet opp mot voksne og/ eller barn.Funksjonskartlegging, funksjonsrettet trening, veiledning og rådgiving.Formidling av tekniske hjelpemidler, bistå ved lokalt hjelpemiddellager/ fremskutt lager.Tilrettelegging rundt den enkelte bruker og fokus på forebyggende tiltak. Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.Oppfølging og arbeid med individuell plan.KvalifikasjonerOffentlig godkjent ergot...

 • Company TEDNEBAKKANE OMSORGSSENTER in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Det vert no lyst 100% stilling som ergoterapeut for dagavdeling-eldre, på Tednebakkane omsorgssenter. Dagavdelinga er for heimebuande brukara og er open 5 dager / veke. 3 av dagane er pr. i dag øyremerka for mennesker med hukommelsessvikt og demente, 2 dagar er pr. i dag øyremerka andre brukara. Det vil bli vurdert endring av dagane.Arbeidsoppgåver:Dagavdelinga har som mål å skape gode og meiningsfulle dagar for brukara gjennom felles måltid, varierte og tilpassa aktivitetar og gode fellesskapsopplevingarLegge til rette for god og heilskapleg drift på dagavdelinga, i samarbeid med andre yrkesgrupperAnsvar for å gi et variert aktivitetstilbod for brukargruppaneDagavdelinga skal så langt det let seg gjere, inkludere dei som bur i sjukeheim...

 • Company NORLANDIA HEALTH & CARE GROUP AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE DALANE DPS EGERSUND POLIKLINIKK in Other
  10.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187132563 Presentasjon av stillingen:Mindfulness-based coping (MBC) er et undervisningskurs i regi av gruppepoliklinikken ved Dalane DPS. Konseptet har sitt utspring i kognitiv teori og terapi, men kurset er et rent pedagogisk opplegg. Formålet er å lære deltakerne ferdigheter og metoder for å mer hensiktsmessig, håndtere det som i hverdagslivet oppleves som problematisk. MBC er inndelt i 4 moduler + 3 ganger repetisjon, med like mange hovedtema.Dalene DPS ligger i Egersund og betjener kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal, ialt ca. 24.000 innbyggere. Dalane DPS består av poliklinikk, akuttteam, gruppepoliklinikk og døgnpost med 10 senger. Vi har brukerstyrt seng og tilbyr dagpolikliniske tjenester i døgnposten.Stillingen er knyttet opp til gruppepolik...

 • Company FÆRDER KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSSEKTOR ADMINISTRASJON in Other
  10.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har nå ledig 100% fast stilling som ergoterapeut, som jobber i hjemmetjenesten.Stillingen er i stab til virksomhetsleder sammen med andre ergoterapeuter, fysioterapeut, demenskoordinator og kreftkoordinatorKompetansekrav:Norsk autorisasjon som ergoterapeutErfaring som ergoterapeut i kommuneErfaring med formidling og oppfølging av tekniske hjelpemidlerØnskelig med godkjenningskurs for bestillingsordningen og for formidling av elektriske rullestolerBasiskunnskaper innenfor IKTFørerkort klasse BGode norskkunnskaper muntlig og skriftligGyldig politiattest må fremvises før tiltredelsePersonlige egenskaper:Evne til selvstendig arbeidInitiativrik, fleksibel og løsningsorientertGode samarbeidsevnerReflektert i fht etiske problemstillinger og ...

 • Company HABILITERINGS- OG REHABILITERINGSTJENESTEN ARNA OG ÅSANE in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187098003 Presentasjon av stillingen:Habiliterings - og rehabiliteringstjenesten sin visjon er "Aktivitet og bevegelse for bedre helse og funksjon". Habiliterings - og rehabiliteringstjenesten i Arna og Åsane har totalt 30 stillinger fordelt på ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleier og konsulent.Tjenesten har som mål å fremme helse, forebygge, habilitere, rehabilitere, behandle og trene. Vi arbeider for barn, voksne og eldre med sykdom og/eller funksjonssvikt blant annet i hjem, barnehage, skole, dagsenter og sykehjem. Ergoterapi og fysioterapi kan inngå som en del av et sammensatt tjenestetilbud eller utøves som et enkelttiltak.Habiliterings - og rehabiliteringstjenesten i Arna og Åsane søker etter ergoterapeut i 60% stilling. Arbeidet vil i stor grad knyt...

 • Company SPJELKAVIK OMSORGSSENTER in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186980405 Presentasjon av stillingen:Ønsker du sommerjobb på ein arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø, spennande arbeidsoppgåvar, tett tverrfaglig samarbeid og fokus på meistring for brukarne? Da er du velkommen som søker på sommerjobb ved Kollen rehabilitering.Kollen er ein rehabiliteringsavdeling for voksne/eldre med 14 døgnplassar i Ålesund kommune. Avdelingen holder til i 2. etg. ved Spjelkavik omsorgssenter. Vi bistår brukaren i eit tverrfagleg team beståande av sykepleiare, helsefagarbeidare, assistentar, ergoterapeut, fysioterapeutar og lege. Utgangspunktet for all rehabilitering er brukar sine mål og vi jobbar tverrfagleg for å auke brukars livskvalitet og meistring i kvardagen.Det er behov for sommervikarar i perioden f.o.m. veke 25 t.o.m. veke 36. Du...

 • Company SUNNAAS SYKEHUS HF NESODDEN in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4185900117 Presentasjon av stillingen:Klinikken ved Sunnaas sykehus HF gir tilbud om rehabilitering til pasienter med ryggmargsskader, komplekse multitraumer, brannskader, nevrologiske sykdommer, traumatiske hjerneskader og hjerneslag. Avdelingene er lokalisert på Nesodden. Stillingen er for tiden organisert under Avdeling for vurdering.Det er 3 vikariater ledig i forbindelse med svangerskapspermisjon. Vikariatene har ulik varighet med mulighet for forlengelse.Som nyansatt får du delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram hvor du tilegner deg en spisskompetanse i tverrfaglig rehabilitering som kan benyttes på tvers av klinikkens avdelinger.Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a .Det er kort vei fr...

 • Company NAV HJELPEMIDDELSENTRAL HORDALAND in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188981373 Presentasjon av stillingen:NAV Hjelpemiddelsentral Vestland Bergen er eit ressurs- og kompetansesenter på 2.-linjenivå, med ca. 125 tilsette. Hjelpemiddelsentralen har eit overordna ansvar for forvaltning, rådgjeving og formidling av tekniske hjelpemiddel for personar med funksjonsnedsetjing, tolketenester for døve og døvblinde og arbeidsretta vegleiing på syn- og hørselsområdet.I avdeling Rådgiving er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver, kode 1434, Fysioterapeut/Ergoterapeut.Stillinga er plassert i lønnsspenn med bruttolønn fra kr 464.000,- til kr. 513.600,-. Frå lønna vert det trukket 2 % pliktig innskott til Statens pensjonskasse.ArbeidsoppgaverArbeide i team med ergoterapeut/fysioterapeutRådgjeving og formidling av tekniske hjelpemiddel, ca....

 • Company SØBSTAD HELSEHUS in Other
  08.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  Org. nr: 975298523 Stillingsident: 4181914150 Presentasjon av stillingen:Ved Søbstad helsehus er det for perioden 24. juni 2020 - 18. august 2020 ledige sommervikariat i 20-100 prosent stilling for sykepleiere, helsefagarbeidere og ergoterapeut. Det er ønskelig at du kan jobbe i 4-6 uker sammenhengende periode.Søbstad helsehus har fire avdelinger som tilbyr tjenester knyttet til rehabilitering, korttidsplasser og langtidsplasser og har pr. i dag 90 sengeplasser.Vi innkaller aktuelle søkere fortløpende til intervju.Les mer om Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår og på ArbeidsoppgaverPleie, omsorg og klinisk observasjoner av våre pasienterLivsgledeDokumentasjonBruk av aktuelle dataprogrammerHolde deg oppdatert på pasienter og det som skjer på avdelingenKvalifikas...

 • Company STEINKJER KOMMUNE REHABILITERING in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187042846 Presentasjon av stillingen:Ved Steinkjer rehabilitering vil det bli ledig 100% og 40% ergoterapeutstillinger, med mulighet for utvidelse. Steinkjer rehabilitering er lokalisert i Inn-Trøndelag Helse og beredskapshus (ITHBH)Steinkjer rehabilitering hører til i Avdeling for helse, og er et tilbud til personer hovedsakelig over 18 år, som har sammensatte behov og som kan trenge tverrfaglig oppfølging/tilrettelegging/rehabilitering.Enheten består av en korttids rehabiliteringsavdeling, foreløpig med 9 sengeplasser og en dagtjeneste med tilbud til personer som bor hjemme, men som har behov for individuell-/gruppeoppfølging på rehabiliteringssenteret på dagtid, eller som trenger kartlegging og bistand i hjemmet. Kommunale avtalefysioterapeuter, hjelpemiddelt...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Optometrists and ophthalmic opticians Edit filters