Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

22 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company KOMMUNEHELSETENESTA I BØMLO AVD FYSIOTERAPI in Other
  12.04.2024

  Er du vår nye fysioterapeut? Likar du varierte arbeidsoppgåver og spennande utfordringar? Er du interessert i rehabilitering og bærekraftige helsetenester? Ergo- og fysioterapitenesta i Bømlo kommune består av fire fysioterapeutar, fire ergoterapeutar og leiar. Me har behov for ein ny fysioterapeut i 100% fast stilling i tenesta. Me har kontor på Bømlo Helsehus, men yt tenester til innbyggjarar i heile kommunen.ArbeidsoppgåverErgo- og fysioterapitenesta yt teneste til innbyggjarar over 18 år i heile kommunen; både i heimar, på institusjonar og poliklinisk avdeling. Det er tett samarbeid med andre faggrupper på ulike område og i heile kommunen. Arbeidet er variert med oppgåver innan m.a. habilitering, rehabilitering, oppfølgjing av kronisk sjuke, oppfølgjing av alvorleg sjuke, kartleggingar...

 • Company HEMNES KOMMUNE MESTRINGS- OG VURDERINGSTEAM in Other
  12.04.2024

  Vil du bli vår nye kollega?Én av våre dyktige medarbeidere skal ut i foreldrepermisjon, og vi har behov for en engasjert og dedikert fysioterapeut i perioden 8. juli 2024 til 15. august 2025.Hemnes kommune er i omstilling og står foran mange spennende endringer. Stillingen ligger under en nyopprettet avdeling; Mestring- og vurderingsteam og du vil få muligheten til å være med å forme arbeidshverdagen i dette teamet. I stillingen vil du få en variert og spennende arbeidshverdag, og du vil møte personer i alle aldre. Du vil samarbeide tett med ergoterapeut, frisklivssentral, helsestasjon, skole og barnehage.Vi søker en dyktig og engasjert fysioterapeut som både kan jobbe selvstendig og i tverrfaglig team. Du må være strukturert og engasjert, og være interessert i å bidra både i individuell o...

 • Company NES KOMMUNE FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Spennende 100 % stilling for fysioterapeut, i Ergo- og fysioterapitjenesten i Dialog og mestring i Nes kommune.Ergo- og fysioterapitjenesten er del av den tverrfaglige virksomheten Dialog og mestring. I Nes har vi fokus på tverrfaglig samarbeid, rehabilitering og faglig utvikling.  Tjenesten har egen fagleder som jobber tett sammen med de andre faglederne og fagutviklerne i Helse og velferd. Dersom du trives i en aktiv hverdag med utfordrende arbeidsoppgaver sammen med dyktige kolleger, er dette jobben for deg!ArbeidsoppgaverVurdering og utredning, behandling og veiledning inn mot voksne og eldre, både hjemmeboende brukere og beboere på institusjonVære en del av det kommunale fysioterapitilbudet med varierte arbeidsoppgaver, etter behovDelta i tverrfaglig samarbeidVeiledning av brukere, på...

 • Company FYSIOSENTERET MJØNDALEN AS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Drammen kommune får en ledig 100 % avtalehjemmel 1 mars 2024. Avtalehjemmelen er knyttet til Fysiosenteret Mjøndalen. Fysiosenteret Mjøndalen består av 8 avtalefysioterapeuter med ulike spesialiteter innen manuellterapi, idrettsfysioterapi og nevrologi samt kompetanse på ultralyddiagnostikk og kvinnehelse. Hjemmeside https://fysiosenteret.no/. Avtroppende terapeut har en individuell avtale etter ASA 4313, en fremforhandlet avtale mellom KS, Norsk Fysioterapiforbund (NFF), Norsk Manuellterapiforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF)ASA 4313. Påtroppende vil få tilbud om tilsvarende avtale.Utlysning og tildeling av kommunal driftsavtale skjer i henhold til ASA 4313, Forvaltningsloven og Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal drif...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Sengepost for kreft og blodsjukdommar har ledig 50% korttidsvikariat. Vikariatet gjeld frå 01.08.24 - 31.12.24, det kan og verte høve for forlenging av vikariatet. Kreftavdelinga inneheld ein sengepost med 20 sengeplassar med fagområde onkologi, palliasjon og hematologi. I kreftavdelinga finn ein mange dyktige medarbeidarar, og vi har eit trygt og godt arbeidsmiljø med spennande fagområder.Vi ber om at attestar og vitnemål vert lasta opp som vedlegg til søknaden din.ArbeidsoppgåverSom fysioterapeut i Kreftavdelinga har du ansvar for å yte fysioterapi til kreftpasientar i alle fasar av sin sjukdom. Eksempel på dette er pasientar som får medikamentell kreftbehandling, strålebehandling og palliativ behandling. Ein jobbar heilheitleg og tverrfagleg i forhold til behandling, symptomlindring, in...

 • Company MÅLØY FYSIO-/ERGOPERAPI in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Kinn kommune er ein heimeteneste kommune og innbyggjarane skal få bu så lenge som mogeleg i eigen heim. Vi har ledig 80 % vikariat for kommunal fysioterapeut. Stillinga jobbar både med alle aldre, samt friskliv og meistringarbeid. Kontorstad er på Kulatoppen omsorgssenter. Oppstart frå 3.juni 2024. Stillinga er organisert i Helsetenesta, Måløy Fysio- og ergoterapiteneste. ArbeidsoppgåverKunne gjennomføre relevant kartlegging, undersøking, oppfølging og veiledning. kjennskap til ulike kartleggingsverkty som f.eks. SPPB, ABC og NUBU Igangsetting og oppfølging av relevante tiltak basert på kartlegginga, med fokus på habilitering og rehabilitering.Veilede brukar, pårørande og personale ved behov.Igangsette og drive grupper ved behov.Friskliv og meistringarbeidSamarbeide med interne og eksterne...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi har ledig 100% vikariat for spesialfysioterapeut/fysioterapeut i seksjon for Kliniske støttefunksjonar ved Ålesund sjukehus. Vi har totalt 11 stillingar for fysioterapeut og  2 turnuskandidatar. Du vil vere ein del av dette teamet. Dine daglege arbeidsoppgåver vil hovudsakleg være knytta til medisinsk avdeling og intensivavdelinga. Medisinsk avdeling har 3 ulike sengepostar og du vil kunne ha oppgåver ved alle desse, hovuddtyngda av pasientar er lungepasientar, pasientar med ulike infeksjonar, geriatriske pasientar, hjertepasientar og slagpasientar.  I intensivavdelinga kan det i tillegg til desse pasientane vere nyopererte og alvorleg skadde pasientar som treng behandling.Ved intern rokkering kan det bli ledig stilling ved andre avdelingar. Oppstartstidspunkt kan avtalast.Det blir ledi...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF BUP POLIKLINIKK - FAUSKE in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  BUP poliklinikk Indre Salten (BUP-IS) – Fauske har ledig fast stilling til Psykologspesialist/Psykolog.Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUPA, ved Nordlandssykehuset består avseksjon for poliklinikk (5 polikliniske enheter) og seksjon forspesialpoliklinikk og døgnbehandling. Aktuell stilling er tilknyttet seksjonpoliklinikk med arbeidssted BUP FauskeBUP-IS har ansvar for utredning og behandling av pasientgruppe barn og ungdom for området Indre Salten. Poliklinikkener tverrfaglig sammensatt med 9 fagpersoner og spesialister fra ulike profesjoner.Poliklinikken er samlokalisert med voksenpsykiatrisk poliklinikk for IndreSalten (VOP-IS). Dette gir gode muligheter for samarbeid ogkompetansedeling. Det er gode pendlermuligheter fra blant annet Bodø med tog eller buss. Det er flere ansatte s...

 • Company SUNNAAS SYKEHUS HF NESODDEN in Other
  05.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Vi er en faglig del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og er organisert i forskningsavdelingen på Sunnaas sykehus. Vi jobber tverrfaglig med å samle, utvikle og spre kunnskap helsepersonell, øvrige fagpersoner og de som lever med en sjelden diagnose.Vi er i utvikling og søker deg som vil bidra til å utvikle kompetanse og formidle kunnskap om sjeldne diagnoser. For tiden har vi ledig et års vikariat som fysioterapeut/spesial-fysioterapeut, med mulighet for forlengelse og fast ansettelse.Vi legger opp til en effektiv rekrutteringsprosess og behandler søknader fortløpende. Vi vil vektlegge personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved...

 • Company HELSEPARTNER REHABILITERING AS AVD ALTA in Other
  04.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenArbeidsoppgaver:Tverrfaglig arbeid i team og individuell pasientoppfølgingPasientsamtaler, veiledning og undervisning individuelt og i grupperE-helsetjenesterVi søker spesielt deg som har:Erfaring fra spesialisthelsetjenestenKompetanse på rehabiliteringKompetanse innen psykisk helsePersonlige egenskaper:Vi ser etter arbeidskollegaer som har gode samarbeidsevner og gjerne erfaring fra tverrfaglig samarbeid. Du passer hos oss fordi du er selvstendig, ansvarsbevisst og løsningsorientert. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.Vi tilbyr:Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Opplæring og veiledning i tverrfaglig rehabilitering. Konkurransedyktig lønn og muligheter for videre kompetanseheving.Tiltredelse: 1. juni 2024, med mulighet for tidliger...

 • Company HOL KOMMUNE AKTIVITET OG MESTRING in Other
  28.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Hol kommune har ledig følgende vikariat i driftstilskudd for fysioterapeut:• 100 % fra 24.05.24 til 31.07.24 • 30 % fra 01.08.24 til 31.07.25Avtalehjemmelen er regulert av ASA 4313Vi søker medarbeider som:• Har norsk autorisasjon som fysioterapeut• Har bred erfaring og kompetanse innenfor allmenn fysioterapi• Erfaring med ventelistereduserende tiltak og bruk av prioriteringsnøkkel• Erfaring med privat praksis og fra samarbeid med annet helsepersonell• Er faglig engasjert, ansvarsbevisst og har godt humør• Har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftligArbeidsoppgaver:• Allmenn fysioterapi – polikliniskDriftstilskuddet er tilknyttet Geilo fysioterapi som leier lokaler på fysio- og ergoterapiavdelingen på Geilotun. Kommunen betaler driftstilskuddet direkte til vikar og betaling for husle...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE FASTLEGEKONTOR in Other
  28.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Vi styrker fysioterapitilbudet rettet mot barn og unge i Ullensaker kommune og har en nyopprettet 100% fysioterapistilling ledig. Vi søker deg som har erfaring med fysioterapifaget rettet mot barn og unge og som har et trygt og godt klinisk blikk. Hos oss vil du arbeide tett sammen med 4 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter. Vi utøver våre tjenester på helsestasjon, skole, barnehage, i hjemmet til barnet og på Helsehuset.Som medarbeider hos oss møter du mange ulike mennesker og faggrupper som sammen finner de gode løsningene for barnet og barnets familie. Du bør være nysgjerrig og evne å både lytte og handle. Du må være glad i en prat og gjerne ha kjærlighet til teknologi og kontinuerlig forbedring. Et grunnprinsipp hos oss er å se helheten, og ikke tenke "det er noen andres problem". Bonus...

 • Company BERGEN KOMMUNE RASK PSYKISK HELSEHJ in Other
  27.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Rask psykisk helsehjelp er underliggende enhet av Etat for psykisk helse og rustjenester i Bergen kommune. Etaten er organisert i 4 byområder for psykiske helsetjenester, 3 enheter for byomfattende rustjenester, 1 enhet for forvaltning og 1 enhet for institusjonsplasser. Etaten og de underliggende enhetene har rundt 1200 ansatte fordelt på ca. 550 årsverk og et årsbudsjett på ca. 500 millioner kroner. Rask psykisk helsehjelp (RPH) idag er lokalisert på bryggen i Bergen og tilbyr tjenester til innbyggere i Årstad, Bergenhus, Åsane og Arna. Enheten har for tiden 15 årsverk. På sikt skal tilbudet utvides til hele kommunen. Vi gir tjenester til innbyggere fra 16 år med angstlidelser, mild og moderat depresjon, begynnende rusmiddelproblemer og/eller søvnvansker. Behandlingen er basert på kognit...

 • Company SOLFJELLSHØGDA HELSEHUS in Other
  27.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Solfjellshøgda helsehus søker etter en engasjert og utviklingsorientert fysioterapeut for oppfølging av pasienter som er innlagt på ett rehabiliterings- eller korttidsopphold på helsehuset.Vi inviterer deg til å bli en del av teamet i vårt nyetablerte og moderne helsehus, med 142 korttids- og rehabiliteringsplasser over seks sengeposter. Helsehuset har sentral lokasjon i Oslo. Pasientgruppen er i hovedsak eldre med sammensatte helseutfordringer, og overføres hovedsakelig fra sykehus for videre behandling og pleie. Pasientene skal oppleve et målrettet opphold fra de ankommer helsehuset, hvor det å kunne komme hjem igjen er fokus. Vi jobber tverrfaglig for å nå målene med motto «hver time teller», og du vil samarbeide tett med kolleger fra ulike helseprofesjoner inkludert sykepleiere, helsef...

 • Company TVEDESTRAND KOMMUNE REHABILITERINGSTJENESTEN in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Det lyses ut vikariat som fysioterapeut i 100 % stilling i den kommunale fysioterapitjenesten med snarlig tiltredelse, og med varighet til 31.03.2025. Vikariat inngår som ressurs i fysioterapitjenestenes ansvar – og arbeidsoppgaver. Stillingen er delt; rundt 40-60 % av stillingen er som fysioterapeut til barn og unge, og 40-60% til voksne. Prosentfordeling i stillingen er avhengig av tilskuddsmidler som kommunen har søkt til styrking av fysioterapi til barn og unge. Kommunestyret har vedtatt å prioritere forebyggende arbeid som et ledd i å bedre levekårene for Tvedestrand Kommunes innbyggere. Kommunen vektlegger tidlig innsats, mestring og har en helsefremmende og forebyggende tilnærming i tjenestetilbudet. Utgangspunkt er hva som er viktig for den enkelte for å kunne mestre egen livssitua...

 • Company NAV HJELPEMIDDELSENTRAL TROMS OG FINNMARK in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark er et ressurs- og kompetansesenter innen tekniske hjelpemidler og tilrettelegging.Vi har to lokasjoner, i Tromsø og Lakselv, med til sammen ca. 80 ansatte som gir tilbud til ulike brukergrupper innenfor områdene bevegelse, syn, hørsel, kommunikasjon, kognisjon, arbeid og utdanning, tegnspråktolking og bilsenter. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av tekniske hjelpemidler, og vi samarbeider tett med kommunene og førstelinja.NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark har en ledig stilling som rådgiver innen fagområdet bevegelse. Arbeidssted er Tromsø. Vi søker etter en person med god innsikt, og interesse for fagfeltet, og som har gode kommunikasjon- og samarbeidsferdigheter. Du må trives med en travel arbei...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL STOVNER in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Vi har ledig en fast stilling som fysioterapeut for barn og unge i 80% stilling.Hovedmålgruppen for denne stillingen vil være ungdom i alderen 13-18 år, men noe arbeid med barn i lavere aldersgrupper vil også måtte påregnes. Da stillingen er ny vil det være rom for å være med å forme sine egne arbeidsoppgaver inn mot målgruppen, men å jobbe inn mot grupper av ulik størrelse vil være en større del av arbeidet i denne stillingen. Fysioterapitjenesten for barn- og unge (0-18 år) i bydel Stovner er organisatorisk plassert i seksjon barn- og familie. Tjenesten deltar aktivt inn i bydelens ulike satsninger og samarbeider godt med bydelens øvrige tjenester. Vi ønsker oss en kollega med et stor engasjement for barn, unge og deres familier, og som ønsker og være med å drive faget fremover. Vi ser f...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL STOVNER in Other
  26.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Fysio-ergo tjenesten for barn og unge i bydel Stovner har fått innvilget styrkningsmidler fra helsedirektoratet og søker i den sammenheng to fysioterapeuter i 100% stilling for et ett års engasjement. Stillingene er knyttet til bydelens arbeid med å styrke fysioterapinnsatsen med tilstedeværelse i skolen. Her skal vi jobbe med å bidra til å skape et helsefremmende miljø i samarbeid med skolen og foreldre, med mål om å gi barn og unge positive erfaringer knyttet til fysisk aktivitet.  Oppstart for begge stillingene er tiltenkt 05.08.24Fysioterapitjenesten for barn- og unge (0-18 år) i bydel Stovner er organisatorisk plassert i seksjon barn- og familie. Tjenesten deltar aktivt inn i bydelens ulike satsninger og samarbeider godt med bydelens øvrige tjenester. Vi ønsker oss en kollega med et s...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  23.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Seksjon for fysioterapeuter, Ullevål har ledig et svangerskapsvikariat i 100 % stilling f.o.m. 27.06.24 - 31.12.24 med mulighet for forlengelse.Ved intern ansettelse, kan det bli ledig vikariater av andre lengder og størrelser.Seksjonen organiserer 7 svært engasjerte og driftige fysioterapeuter på Ullevål. Fysioterapeutene behandler pasienter på Kreftsenteret, Generell intensiv-, Postoperativ avdeling og Gastrokirurgiske sengeposter. Postoperativ avdeling og Gastrokirurgiske sengeposter innbefatter fysioterapi til pasienter innlagt for kirurgi (elektivt og akutt). Samtidig er en stor del av arbeidsoppgavene tilknyttet traumer og multitraumer på intensiv. Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innen post-operativ lungefysioterapi, mobilisering, tidlig rehabilitering og onkolog...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF FORSKNINGSVEIEN - SOMATIKK in Other
  23.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Bedriftshelsetjenesten (BHT) søker etter en engasjert bedriftsfysioterapeut til vikarstilling i 100% medoppstart 01.08.2024 og varighet til 24.04.2025 Du vil jobbe tett med en faggruppe bestående av to andre bedriftsfysioterapeuter i tillegg til et stort, faglig miljø av andre yrkesgrupper. Er du nysgjerrig på en variert og innholdsrik fysiohverdag? Har du ønske om å jobbe med et forebyggende fokus i arbeidet ditt? Som bedriftsfysioterapeut jobber du dagtid, styrer egen arbeidshverdag ( fleksitid og autonomi) og blir kjent med hele OUS. I jobben vil du møte mange forskjellige profesjoner og ulike ergonomiske utfordringer og får bistå bredt i det forebyggende HMS-arbeidet på sykehuset. Vi er en del av Arbeidsmiljøavdelingen ved OUS. For øvrig består avdelingen av HMS seksjonen. BHT består a...

 • Company CORPUS FYSIOTERAPI AS in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Det blir ledig 60% driftsavtale ved Corpus Fysioterapi, Narverødveien 38, 3113 Tønsberg fra 01.01.2025.Instituttet ligger sentralt på Narverød i Søndre Slagen med 3 km til Tønsberg sentrum. Det er gode bussforbindelser og gratis parkering.Ved Corpus Fysioterapi er det tre fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd. Instituttet drives som en gruppepraksis med tre selvstendige fysioterapeuter med felles driftsutgifter. På instituttet er det tre behandlingsrom og en treningssal med nytt og oppdatert utstyr. Instituttet drives i leide lokaler. Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester i Tønsberg kommune har det administrative ansvaret for fysioterapeuter med driftsavtale.Det er forventet at tiltredende fysioterapeut har bred praksisbakgrunn og kompetanse innen generell fysioterapi og med...

 • Company UNICARE BAKKE AS in Other
  23.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Unicare Bakke er et rehabiliteringssenter i Halden innenfor spesialisthelsetjenesten, med amputasjon, brudd og slitasjeskader, hjerneslag og traumatiske hodeskader, arbeidsrettet rehabilitering og pasienter med komplekse/sammensatte diagnoser som fagområder. Vi tilbyr døgn- og dagopphold. Med "Mot til å mestre" som felles mål jobber vi etter verdigrunnlaget å være engasjert, vise respekt og dele kunnskap. På Bakke møter pasientene et spesialisert og tverrfaglig rehabiliteringstilbud, slik at de kan oppnå ønsket funksjons- og mestringsevne, økt livskvalitet og deltakelse sosialt i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Vi samarbeider tett med andre deler av spesialisthelsetjenesten, spesielt sykehusområdene Østfold, A-hus og Sunnaas sykehus, i tillegg til primærhelsetjenesten og Regional Koo...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters