Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

31 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-31 of 31 results.
 • Company NAV HJELPEMIDDELSENTRAL VESTLAND - BERGEN in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4259478080 Presentasjon av stillingen:NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Bergen er eit ressurs- og kompetansesenter på 2.-linjenivå, med ca. 125 tilsette. Hjelpemiddelsentralen har eit overordna ansvar for forvaltning, rådgjeving og formidling av tekniske hjelpemiddel for personar med funksjonsnedsetjing, tolketenester for døve og døvblinde og arbeidsretta vegleiing på syn- og hørselsområdet.Ved NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Bergen, avdeling Bilsenter Vest er det ledig eit vikariat i 100 % stilling i 1 år med moglegheit for forlenging. Stillinga er plassert i kode 1434, rådgjevar, lønn frå kr 479 600 til kr 504 700. Frå løna vert det trekt 2 % pliktig innskott til Statens pensjonskasse. Det er ønskjeleg med snarleg tiltreding.Vi søkjer ein effektiv, serviceinn...

 • Company HEPRO AS AVDELING KRABAT in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SUNNAAS SYKEHUS HF NESODDEN in Other
  10.07.2020

  Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4260624567 Presentasjon av stillingen:Vi har et ledig vikariat, for tiden tilknyttet avdeling for traumatiske hjerneskader(TBI). Stillingen er ledig fra 17.08-20 med sluttdato 15.02.2021.Våre pasienter har komplekse rehabiliteringsbehov som medfører behov for rehabilitering/opptrening over lengre tid. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø. For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen som du tilegner deg i arbeidet med denne pasientgruppen, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av avdelinger.Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikas...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL ØSTENSJØ in Other
  10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255974030 Presentasjon av stillingen:Det er en ledig driftstilskuddshjemmel i 100 % for fysioterapi ved Oppsalklinikken. Instituttet ligger i umiddelbar nærhet til buss, og har gode parkeringsmuligheter. Instituttet er lokalisert i moderne og lyse lokaler, med gode treningsfasiliteter. Det er i tillegg 5 andre hjemler tilknyttet klinikken.ArbeidsoppgaverFysikalsk behandling og oppfølging av pasienter i alle aldersgrupper, i tråd med relevant lov og forskrift, samt individuell avtale med Bydel Østensjø.Foreta nødvendig vurdering, opptrening og behandling av alle pasientgrupper som henvender seg til instituttet.Postoperative pasienter, og andre pasienter der tidsaspektet er avgjørende, skal prioriteres.Samarbeide med bydelens øvrige helsetjenester (inkl.fastleger)...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  10.07.2020

  Seksjon for fysioterapi og sosialmedisin har ledig et 100 % vikariat med mulighet for forlengelse. I denne seksjonen er vi i overkant av 20 svært engasjerte og driftige fysioterapeuter. Vi har ansvar for å gi behandling til pasienter på Rikshospitalet som tilhører Kreftklinikken, Hjerte, - lunge- og karklinikken samt Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon.Seksjonens fysioterapeuter jobber til daglig i hovedsak med inneliggende pasienter. Vi behandler en rekke ulike pasientkategorier på intensivavdelingene, sengeposter og i treningssal. Hovedvekten av våre pasienter er operert i thorax eller abdomen, men vi har også medisinske pasienter. Noen pasienter er her en kort stund, andre følger vi opp over uker og måneder.Det er derfor av særlig interesse at søkere har erfarin...

 • Company ENHET FOR FYSIOTERAPITJENESTE in Other
  10.07.2020

  Org. nr: 983519199 Stillingsident: 4248297616 Presentasjon av stillingen:Trondheim kommune har ledig kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut. Avtalehjemmelens størrelse tilsvarer 60 prosent driftstilskudd og praksisen er lokalisert ved Risvollan Fysioterapi, Ingeborg Aas vei 4, 7036 Trondheim. Tildeling og overdragelse vil skje i henhold til ASA 4313.Risvollan Fysioterapi har totalt seks fysioterapeuter med driftsavtale med Trondheim kommune. Det er to 100 prosent, to 75 prosent, en 60 prosent og en 50 prosent avtalehjemler tilknyttet instituttet. Plassforholdene ved instituttet gjør at ny hjemmelsinnehaver kan jobbe tre dager i normal arbeidstid. Praksis utover 60 prosent må skje på ettermiddagstid.Risvollan Fysioterapi AS har inntil nylig hatt selskapsavtale med Trondh...

 • Company LINÅKERTUNET HELDØGNSOMSORG BOLIGER in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Ringebu kommune har ledig 100 % som fysioterapeut for barn og unge.Stillingen er organisert og lokalisert ved Ringebu Helsesenter. Helsestasjonen,legetjenesten og rus og psykisk helsetjeneste er lokalisert på samme sted. Kommunen har i tillegg 2 årsverk for fysioterapeut, hvorav den ene er turnus. Det er også 1,8 årsverk for ergoterapeut. Ringebu har tilsammen 3,15 avtalehjemler for private fysioterapeuter.Fokusområde for stillingen er barn og unge i nært samarbeid med helsestasjonen.Vi søker etter en faglig engasjert og lojal person, med gode samarbeidsevner. Evne til å arbeide selvstendig og til å tenke helhetlig vil bli sterkt vektlagt. Det er ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjenesten. Søker må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut og beherske norsk eller et annet skandinavisk s...

 • Company FRODELØKKA FYSIOTERAPI in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Fysioterapeut med kommunal driftsavtale -- ledig fra 01.01.2021Det blir ledig 100% driftsavtale ved instituttet Frodeløkka Fysioterapi, Frodegaten 20, 3111 Tønsberg fra 01.01.2021Instituttet ligger sentrumsnært med kort vei til buss og togforbindelser.Instituttet Frodeløkka Fysioterapi vil fra nyttår ha tre årsverk fordelt på tre eiere med 100% driftstilskudd hver, mens det i dag er 2,5 årsverk fordelt på tre eiere og en leietager med 40% tilskudd.Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester i Tønsberg kommune har det administrative ansvaret for fysioterapeuter med driftsavtale.Terapeutene bruker Arko og er på Helsenett.Den som tilsettes må være villig til å gå inn i driften av Frodeløkka Fysioterapi og kjøpe seg inn i nødvendi...

 • Company ALNA HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252049804 Presentasjon av stillingen:Alna helsestasjon og skolehelsetjeneste har vært heldige og blitt tildelt styrkingsmidler fra Helsedirektoratet, og søker i den forbindelse etter en fysioterapeut i 100% prosjektstilling. Stillingen er et engasjement fra 10.08.20 til 30.06.21, og vil i all hovedsak være knyttet til styrking av motorisk kompetanse hos barn i barnehagealder.Stillingen vil være tilknyttet ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge ved Alna helsestasjon, men arbeidet vil hovedsakelig foregå ute i barnehagene. Arbeidet vil innebære en del forflytning og kreve stor grad av selvstendighet.Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i bydel Alna som helhet utgjør et stort fagmiljø med høy kompetanse og erfaring. Hele vår tjeneste har et tydelig fokus på...

 • Company LESJA KOMMUNE RÅDMANNENS STAB in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Utlysing og tildeling av driftsavtalen skjer iht til forvaltningsloven og på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Alle søkere må legge ved relevante vitnemål, attester og oppgi referanser og HPR- nr. Ved tildeling kreves det politiattest iht Helse- og omsorgstjenestelovens §5-4.Arbeidsoppgaver· Drifte et aktivt fysioterapitilbud til kommunens befolkning· Utøve pasientbehandling på institutt og i hjemmet, individuelt og i gruppe· Bidra til utvikling og optimalisering av fysioterapitjenesten i LesjaKvalifikasjoner· Norsk autorisasjon som fysioterapeut· Bred klinisk erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi· Erfaring og evne til å drive privat fysioterapipraksis· Det er ønskelig med erfaring innen lymfødembehandling· God planleggings- og gjennomføringsevner· God norsk skriftlig og muntli...

 • Company HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS REHABILITERING in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256813982 Presentasjon av stillingen:Ledig 100% fysioterapeut-vikariat ved seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering. Seksjonen omfatter spesialisert rehabilitering, fysikalsk medisinsk poliklinikk og terapeuttenester som tenestegjer i ulike andre avdelingar. Fleirfagleg samansett; 9 fysioterapeutar, i tillegg ergoterapeutar, legar, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, logoped og nevropsykolog. Vi søker etter ein fysioterapeut som skal vera tilknytt spesialisert rehabiliteringsavdeling.ArbeidsoppgåverKartlegging og trening av pasientar ved spesialisert rehabilitering. Hovudtyngda av pasientane har hatt hjerneslag, traumatisk hovudskade, annan nevrologisk sjukdom/sakde. Delta i tverrfagleg behandlerteam rundt pasient. Målretta tiltak. Brukarmedverknad vert vektla...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974795639 Stillingsident: 4260474155 Presentasjon av stillingen:HelseIArbeid-senteret i Harstad lyser ut og skal ansette fysioterapeut i 50% stilling.Vi søker en dyktig fysioterapeut med interesse for fagområdet arbeid og helse. HelseIArbeid-senteret er en del av en regional og nasjonal satsing der helsetjenesten og arbeids- og velferdssektoren jobber sammen for å bedre tilbudet for mennesker med muskel-/skjelett og psykiske helseplager. Hos oss kan du bruke og utvikle dine kliniske ferdigheter i et tverrfaglig miljø, samtidig som du får bidra i utviklingen av et nytt og spennende fagområde med fokus på tjenestesamhandling til beste for befolkningen.For mer informasjon om HelseIArbeid-senteret se; ArbeidsoppgaverSom fysioterapeut på HelseIArbeid-senteret er dine primære arbeidsopp...

 • Company CENTERKLINIKKEN AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261527751 Presentasjon av stillingen:Arbeidssted: Avtalen er ledig ved Centerklinikken på Kløfta. Tilskuddet er organisert under Enhet Helsehus.Annet: Avtalehjemmelen reguleres av den til enhver tid gjeldende ASA 4313, "Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale" og kommunens planverk for helsetjenesten.Det forventes at man bidrar i Samarbeidsutvalget for fysioterapeuter, som en del av den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten.ArbeidsoppgaverSom privatpraktiserende fysioterapeut blir du en del av teamet på aktuelt instituttSamarbeid med annet helsepersonell og aktuelle aktører på områdetOppfølging av pasienter individuelt og i grupper både på og utenfor instituttetVeiledning av pasienter og samarbeidspartnere ut fra ...

 • Company SKIPTVET KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Det fødes årlig gjennomsnittlig 40 barn i Skiptvet kommune. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten samarbeider om å gi helhetlig oppfølging, støtte og veiledning fra svangerskapets start, gjennom spe-/småbarns- og skolebarns fasen og videre inn i ungdomsalder. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som vi ønsker skal være lett tilgjengelig for befolkningen. Skiptvet kommune ønsker å satse på tidlig innsats og styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Skiptvet kommune er samlokalisert med andre kommunale tjenester for barn og unge i Familiens Hus. Familiens Hus er en avdeling i virksomhet "Oppvekst" sammen med barnehager og skoler.Kort om stillingenVi utlyser med dette...

 • Company ÅLESUND KOMMUNE RESSURSBASEN in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258927637 Presentasjon av stillingen:Ålesund kommune, avdeling for ergo-og fysioterapi har i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, og lokallag Blindheim og Hatlehol helselag fått prosjektmidlar frå Stiftelsen Dam til eit prosjekt knytta til helsefremmande og førebyggande arbeid i ungdomsskulen. Dette prosjektet startar på Blindheim og Spjelkavik ungdomsskole, og har ein varigheit på 3 år.Hovudmålet med prosjektet er; at elevane skal tilegne seg grunnleggande forståing av kor viktig fysisk aktivitet er for den fysiske og psykiske helsa si. I tillegg skal elevane lære å nytte dette i praksis for å ta vare på seg sjølv no, men også seinare i livet.Vi ønsker gjennom dette prosjektet å finne metodar for korleis vi kan nytte fysioterapikompetansen best mul...

 • Company SOLVANG HELSEHUS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261429793 Presentasjon av stillingen:Solvang helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune og dekker primært bydelene nord i kommunen. Solvang helsehus drifter fire avdelinger med til sammen 157 plasser.Helsehus gir tilbud om opphold til mennesker med behov for å gjenvinne funksjonsevne gjennom behandling, målrettet rehabilitering og opptrening. Vi jobber tverrfaglig med fokus på hva som er viktig for pasienten - der "hver time teller" - med mål om at pasienten skal kunne fortsette å bo hjemme så lenge det er ønsket.Vi søker nå fysioterapeut (svangerskapsvikariat) til vår rehabiliteringsavdeling - 100% stilling, f.o.m 01.09.20 t.o.m 31.03.21.Du vil bli en del av vårt tverrfaglige team bestående av dyktige og engasjerte fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger, s...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Friskliv og mestring er en etat organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Etaten består av 4 flerfaglige virksomheter - virksomhet friskliv, virksomhet mestring, habilitering og rehabiliting, virksomhet livsmestring og virksomhet bomestring.Ved virksomhet mestring, habilitering og rehabilitering er det ledig 50% vikariat som fysioterapeut med arbeidsoppgaver innen rehabilitering. Stillingen er tilknyttet kommunens rehabiliteringsavdeling med vedtak om dag- og døgnrehabilitering. Arbeidsoppgaver vil være vurdering og kartlegging av funksjon, og igangsetting av behandlingstiltak knyttet til enkeltbrukere, samt gruppeaktiviteter.Stillingen er ledig fra 01.09.2020 - 01.06.2021.HovedoppgaverKartlegge, vurdere og stimulere til å mestre aktiviteter i dagliglivetVeilede ...

 • Company RENNEBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  100% fast stilling. Ledig fra 01.09.2020, tiltredelse etter avtale.Beskrivelse av arbeidsstedRennebu kommune har en tydelig satsing på tidlig innsats ved å tilby forebyggende og koordinerte tjenester på tvers av fagområder. I tråd med nasjonale føringer er helsefremming, forebygging, mestring og rehabilitering sentrale satsinger i tjenestetilbudet til våre innbyggere. Fysio- og ergoterapitjenesten i Rennebu består av to fysioterapeuter, en ergoterapeut og en hjelpemiddeltekniker, og er organisert i helsetjenesten sammen med legetjeneste, helsestasjon, jordmor, psykisk helse- og rusarbeid og to avtalefysioterapeuter.Vi søker nå etter en engasjert fysioterapeut som ønsker å bidra til utvikling av framtidens helsetjenester i Rennebu.HovedarbeidsområderHabilitering og rehabiliteringFysioterapi...

 • Company LESJA KOMMUNE FYSIO-/ERGOTERAPITJEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Ledig 50% ledig kommunal individuell driftsavtale for fysioterapeut tilknyttet Meiningen praksis AS på Lora. Søknadsfrist 28. juli.50% ledig kommunal individuell driftsavtale for fysioLesja kommune har ledig 50% kommunal individuell driftsavtale for fysioterapeut tilknyttet Meiningen praksis as på Lora. Pr i dag har praksisen to fysioterapeuter og praksisen tilbyr tjenester innen allmenn fysioterapi. Instituttet er tilkoblet Helsenett.Den aktuelle fysioterapeuten må selv inngå avtale med Meiningen praksis AS for leie av lokaler, lisenser og utstyr. Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd er en del av helse- og omsorgstjenesten i kommunen og plikter å utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunen og øvrige helsepersonell hva gjelder målgruppe, prioritering og b...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET PSYKOLOGISKE FAK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 189351Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: FørstekonsulentVed Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, er det ledig ei 100 % fast stilling som førstekonsulent knytt til nevropsykologisk poliklinikk. Det er ynskjeleg med oppstart i stillinga i oktober 2020.Stillinga er i dag knytt til Institutt for biologisk og medisinsk psykologi med kontorplass i Jonas Lies veg 91. Fakultetet skal flytte deler av verksemda inn i nye lokalar i 2020 og 2021 og det er igangsett ein prosess for å sjå på hensiktsmessig organisering av administrasjonen. Dette kan innebere endri...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4262925160 Presentasjon av stillingen:Vi søker deg som vil være med å videreutvikle enhet HelsehusEr du en autorisert sykepleier, helsefagarbeider eller fysioterapeut som har et trygt og godt klinisk blikk, som skriver og snakker godt norsk, er fleksibel og i tillegg liker å samarbeide?Har du lyst til å bidra til at enhet Helsehus leverer kvalitet i tjenesten til dem som trenger oss? Svarer du ja på dette, så er du velkommen til å lese videre.På Helsehuset møter du innbyggerne i sårbare akuttsituasjoner ved legevakta og kommunal ø-hjelp (KØH), du møter innbyggerne som skal trene for å mestre hverdagen igjen ved vår korttids-/rehabiliteringsavdeling. I tillegg møter du innbyggerne som bor hjemme og kommer til oss for dagrehabilitering/opptrening, eller vi reiser h...

 • Company BODØ KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEENHETEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 189669BeskrivelseI Ergoterapi- og fysioterapitjenesten jobber vi med et forebyggende og helsefremmende fokus for at barn og unge skal kunne delta aktivt i skole og fritidsaktiviteter.Vi har ledig 100% fast stilling som psykomotorisk fysioterapeut.Ergoterapi- og fysioterapitjenesten består av 17 medarbeidere, og vi en del av et tverrfaglig kompetansemiljø i Barne- og familieenheten.De øvrige tjenestene er Helsestasjon-, skole- og migrasjonshelsetjenesten, Psykisk helsetjeneste, PPT, Spesialpedagogisk fagteam og Utekontakten.Dine arbeidsoppgaver vil væreSom psykomotorisk fysioterapeut hos oss vil du hovedsakelig jobbe med ungdom, med behandling, forebyggende og helsefremmende arbeid. Du vil inngå i team sammen med de øvrige fysioterapeutene, og vil være med å utvikle tjenesten....

 • Company VESTFOLD FYSIOTERAPI DA in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Det blir ledig 60 % driftsavtale for manuellterapeut ved instituttet Vestfold Fysioterapi DA, St. Olavs gt. 4, 3126 Tønsberg fra 01.12.2020Instituttet ligger sentrumsnært med kort vei til buss og togforbindelser.Instituttet Vestfold Fysioterapi har drevet i Tønsberg i over 30 år har til sammen 6 fysioterapeuter, hvorav de fleste har en spesialist utdannelse innenfor forskjellig fagfelt og har lang tradisjon for faglig utvikling. Instituttet følger også opp fysiostudenter ved behov over korte perioder. Alle fysioterapeutene ved instituttet har en egen eierandel i Vestfold Fysioterapi DA, mens leieforholdet er en til en avtale med St. Olavs Helseklinikk.Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester i Tønsberg kommune har det admin...

 • Company STAMINA HELSE AS AVD FREDRIKSTAD in Other
  09.07.2020

  Org.nr.:884039312 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Stamina Helse har mer enn 550 ansatte fordelt på mer enn 50 avdelinger rundt i hele Norge. Gjennom systematisk HMS-arbeider vi hver dag for friske og motiverte ansatte i trygge, sunne og produktive arbeidsmiljøer. Med eget digitalt HMS-system (HMS Interaktiv), egen kursavdeling som leverer HMS, arbeidsmiljø og lederkurs, eget ekspertmiljø på psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø (Stamina Census) og klinikk for rehabilitering av muskel/skjelettplager og overvekt, har vi Norges bredeste tjenestetilbud innen arbeidsrelatert helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på jobb. Stamina Helse har hovedvekt på å utnytte den sammensatte kompetansen for å tilby skreddersydde leveranser med kvalitetssikrede produkter, som gir dokumentert effek...

 • Company STAMINA HELSE AS AVD FREDRIKSTAD in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EIDSKOG KOMMUNE LEGESENTERET in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261545749 Presentasjon av stillingen:Kommunen har ledig en 100 prosent fast stilling som kommunefysioterapeut fra 1.9.2020.Fysio- og ergoterapitjenesten består i dag av 2 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut. Arbeidsområdet vil være fysioterapi til voksne/eldre.ArbeidsoppgaverAllmenn fysioterapi, herunder klinisk undersøkelse, funksjonsvurdering, kartlegging, aktiv behandling og rehabilitering.Fysioterapi for voksne og eldre, med hovedarbeidsområde mot hjemmeboende.Hjelpemiddelformidling.Tverrfaglig samarbeid.Tett samarbeid med andre kommunale helsetjenester, spesielt ergoterapeut, korttidsavdelingen og hjemmetjenesten.Kvalifikasjoner (overskrift)Fysioterapeut med norsk autorisasjonRelevant utdannelse og arbeidserfaringGode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.Føre...

 • Company NANNESTAD FYSIOTERAPI Wenche K F Sveholt in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257857331 Presentasjon av stillingen:Nannestad Fysioterapi er en gruppepraksis med 4 erfarne fysioterapeuter i trivelige og funksjonelle lokaler i Nannestad sentrum. Vi har et bredt behandlingstilbud med vekt på individuell behandling og treningsterapi. Instituttet har 1 fysioterapeut med 100 % driftstilskudd og 3 med 75 % driftstilskudd. Samarbeid med kommunale ressurser ved behov, for å få til gode overganger mellom kommunale tjenester og privat praksis.Vi søker en allmenn fysioterapeut til ledig hjemmel med 75 % driftstilskudd. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 samt kommunens planverk for helsetjenesten.DArbeidsoppgaverDrive kunnskapsbasert fysioterapiUndersøkelse, vurdering og behandling av p...

 • Company RAFT-KLINIKKEN AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSESTASJONEN I SIGDAL in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Virksomhet for forebyggende helse har ledig 90% fast stilling som fysioterapeut, ledig fra 01.09.2020Fysioterapeuten er organisert i virksomhet for forebyggende helse, i fysio-/ergo avdeling. Avdelingen består av i alt 3,5 årsverk, fordelt på til sammen 4 personer.Arbeidsoppgaver:Stillingen inneholder varierte oppgaver innenfor en sammensatt brukergruppe. Fysioterapeuten jobber tett sammen med ulike virksomheter og yrkesgrupper. Fysio-/ergo avdelingen skal fungere som en dynamisk og tverrfaglig avdeling, der man må være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver. det tilstrebes likevel at den enkelte fysioterapeut har sine hovedansvarsområder.Hovedarbeidsoppgaver:Oppfølging av barn. Tett samarbeid med helsestasjoner, skolehelsetjenesten, ha...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KLINIKK FOR REHABILITERING MORK REHABILITERINGSSENTER in Other
  28.06.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257687253 Presentasjon av stillingen:Mork Rehabiliteringssenter har ledig eit vikariat i 100% for fysioterapeut. Stillinga er ledig frå 14.09.2020 -- 21.09.2021Mork Rehabiliteringssenter legg vekt på rehabilitering med ei tverrfagleg tilnærming og høg fagleg kompetanse som byggjer på samhandling med pasient, pårørande og omgjevnadane. Rehabiliteringssenteret dekker eit stort geografisk område og tek imot pasientar frå sjukehusa og kommunane i Møre og Romsdal. Mork Rehabiliteringssenter har 18 døgnplassar og gir tilbod om rehabilitering til pasientar med komplekse funksjonsvanskar, aktuelle diagnosegrupper er hjerneslag, erverva hjerneskadar, multitraumer, følgjetilstandar etter kreft, nevrologiske lidingar og andre med behov for spesialisert rehabilitering.Arbei...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL NORDSTRAND in Other
  28.06.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257335037 Presentasjon av stillingen:Er du den vi søker?Avdeling Mestring og Omsorg i bydel Nordstrand søker etter kunnskapsrik, engasjert og dedikert offentlig godkjent fysioterapeut som vil bli med åutvikle seksjon Mestring Sentrum. Seksjon Mestring Sentrum består av to team som igjen er delt i to.Sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter,saksbehandlere og hjemmehjelp som jobber sammen for å gi en helhetlig ogsammenhengende tjenestekjede, hvor målsetting er at flest mulig brukere skalmestre å bo hjemme så lenge som mulig. Vi skal bidra til at våre brukere skal leveaktive og meningsfylte liv i eget hjem. Vi arbeider hardt for at brukere ogansatte skal oppleve "Mening, Mestring og Mot" i sin hverdag, og vi bygger tverrfagligea...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters