Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

116 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-50 of 116 results.
 • Company PORSGRUNN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406063867 Presentasjon av stillingen:Porsgrunn kommune har totalt 15.9 årsverk fysioterapeuter med driftsavtale fordelt på 24 personer. Fysioterapeuter med driftstilskudd (avtaleterapeuter) inngår som en del av kommunens helsetilbud.Avtaleterapeuter og kommunale terapeuter bruker felles Prioriteringsnøkkel. Prioriteringsnøkkelen omfatter alle innbyggere i Porsgrunn kommune. Hensikten er å sikre et likeverdig tilbud til befolkningen i tråd med målsetningen for tjenesten.Stillingsbeskrivelse:Ledig nyopprettet driftstilskudd, plassert ved Heistad Fysioterapi og Trening.Tilskuddet er i størrelsesorden 50 % /18t. 45 uker /år.Generell informasjon: Praksisen skal drives i henhold til lov om helsetjenester i kommunen og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som...

 • Company PORSGRUNN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406072289 Presentasjon av stillingen:Porsgrunn kommune har totalt 15.9 årsverk fysioterapeuter med driftsavtale fordelt på 24 personer. Fysioterapeuter med driftstilskudd (avtaleterapeuter) inngår som en del av kommunens helsetilbud.Avtaleterapeuter og kommunale terapeuter bruker felles Prioriteringsnøkkel. Prioriteringsnøkkelen omfatter alle innbyggere i Porsgrunn kommune. Hensikten er å sikre et likeverdig tilbud til befolkningen i tråd med målsetningen for tjenesten.Stillingsbeskrivelse:Ledig nyopprettet driftstilskudd, plassert ved Heistad Fysioterapi og Trening.Tilskuddet er i størrelsesorden 50 % /18t. 45 uker /år.Vi søker fortrinnsvis en faglig engasjert fysioterapeut med bred erfaring innen nevrologi og hjemmebehandlinger.Generell informasjon: Praksisen ...

 • Company BERGEN KOMMUNE PSYKISK HELSE BERGEN SENTRUM in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405501318 Presentasjon av stillingen:Etat for psykisk helse og rustjenester i Bergen kommune har ansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker over 18 år. Etaten har nylig gjennomført en omorganisering og er nå organisert i 4 byområder for psykiske helsetjenester, 3 enheter for byomfattende rustjenester, 1 enhet for forvaltning, 1 enhet for institusjonsplasser, og nå en nyopprettet enhet for Rask psykisk helsehjelp. Etaten og de underliggende enhetene har rundt 1200 ansatte fordelt på ca. 550 årsverk og et årsbudsjett på ca. 500 millioner kroner.Rask psykisk helsehjelp ble etablert som en pilot i bydelene Årstad og Bergenhus i januar 2021. Nå utvider vi til en bydel til der tilbudet ytes fra 16 år. Vi søker derfor etter miljøterapeuter med helse-...

 • Company ØKSNES KOMMUNE SENTRALADM in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396826293 Presentasjon av stillingen:Fysioterapeut Øksnes kommuneKommunefysioterapeut i Øksnes kommune har ansvar for å yte faglig bistand innen fysioterapi til andre kommunale tjenester. Tjenesten har 1 årsverk, og samarbeider tett med kommunens ergoterapeut. I perioden 16.08.2021 - 31.12.22 har vi ledig et 100 % vikariat som kommunal fysioterapeut -- med mulighet for fast tilsetting.Det opprettes dagsenter i Elvelund fra 01.01.22, der man vil ansette en fysioterapeut til slik at det vil bli et større fagmiljø for de kommunale fysioterapeutene.Organisasjonsmessig plassering:Nærmeste leder: Enhetsleder Hjemmebaserte tjenesterLovverk:Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)Lov om helsepersonell (Helsepersonellloven)Arbeids...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 180200 Stillingsident: 4404921204 Presentasjon av stillingen:Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) har eit tilbod til klinikken sine pasientar med fokus på fysisk meistring og utgreiing på aktuell fysisk aktivitet. Dette er organisert som eit tyngdepunkt i klinikken, aktiviteten er organisert på Energisenteret for born og unge. Dette er eit innovasjonsprosjekt som er unikt både nasjonalt og internasjonalt. Klinikken ønskjer å utvikle tilbod til barn og unge med fysiske og psykiske helseproblem. I tillegg til dei tradisjonelle behandlingsformane har vi god dokumentasjon for at regelmessig fysisk aktivitet gjer verknad som både førebyggjings- og behandlingsstrategi ved enkelte former for psykiske lidingar og problem. Vedkommande som får tilbod om tilsetjing må leggje fram...

 • Company VADSØ KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opplysninger om enhetenHelseenheten er en del av HRO (Helse- rehabilitering og omsorg, som ledes av kommunalsjef). Enheten består av følgende avdelinger: Legeseksjon, helsestasjon, jordmor, sykepleierseksjon, ergoterapi, fysioterapi, laboratorietjeneste og merkantilseksjon. Kommunen er inne i en omorganisering, og endringer i enheten kan påregnes.Ledig stillingFysioterapitjenesten i Vadsø kommune søker etter en fysioterapeut i 100 % vikariat i perioden 16.08.21-16.08.22.Stillingen er for tiden underlagt Helseenheten. Helseenheten har per i dag tre årsverk tilknyttet fysioterapitjenesten, i tillegg til turnusfysioterapeut i perioder. Arbeidstid i stillingen er på dagtid hverdager.KvalifikasjonerUtdanning som fysioterapeut med norsk autorisasjon.Relevant tilleggsutdanning og personlig egneth...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  This is NTNU and St. Olavs hospital HFPå NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessenSt. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim- er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på Om stillingenVed Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital og Fakultet for medisi...

 • Company VINJE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  100% vikar stilling frå 09.08.21 - 31.12.21, med moglegheit for forlenging. ID 1918.Søknadsfrist: 28.06.21Me kan tilby eit spanande og godt fagmiljø med fokus på førebygging, tverrfagleg samarbeid og teamarbeid. Stillinga har hovudansvaret for kommunens frisklivssentral.Stillinga er plassert i eininga Helse og omsorg, med sjefsfysioterapeut som avdelingsleiar. Avdelinga består i dag av 3 kommunale og 3 privatpraktiserande fysioterapeutar, samt to ergoterapeutar.Arbeidsoppgåver er mellom anna:Ansvar for Frisklivsentralen i kommunen.Lærings- og mestringskurs i regi av frisklivssentralenLågterskelgrupperFørebyggjande arbeid og rehabilitering i kommunen i tråd med samhandlingsreformaHabilitering/Rehabilitering i institusjon og heimKvalifikasjonar:Autorisasjon som fysioterapeutDet er ein fordel...

 • Company BODØ KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingenRehabiliteringstjenesten i Bodø kommune søker etter fysioterapeut til svangerskapsrelatert vikariat. Oppstart så snart som mulig med varighet ut august 2022. Stillingen innebærer blant annet hjemmebasert behandling, behandling i grupper, veiledning og samarbeid rundt pasienter over 18 år.Kvalifikasjoner og personlige egenskaperKvalifikasjoner:Fysioterapeut med autorisasjon.Det er ønskelig med erfaring innen rehabilitering.Kompetanse innen nevrologi er en fordel.Førerkort klasse B er en nødvendighet. Personlige egenskaper:Vi søker etter en medarbeider som er nysgjerrig, motivert til å jobbe med endring, har godt humør, er positiv og pliktoppfyllende, samt innehar gode observasjons- og samarbeidsevner.Den vi søker etter må ha god selvledelse og kunne arbeide selvstendig, men ogs...

 • Company BERGEN KOMMUNE HELSEVERNENHETEN in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Det er ledig 50% driftsavtale ved nyetablert institutt ved Bønes racketsenter, fra 01.09.21. Instituttet har 1,5 driftstilskudd tilknyttet. Instituttet har i dag kompetanse innen manuell terapi.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene vil være allmenn fysioterapi - med særlig vekt på nevrologi og geriatri og/eller onkologi og lymfologiUndersøkelse, vurdering og behandling til pasienterUndersøkelse, vurdering og behandling til pasienter ved instituttet, samt ved behov i pasientens hjemIndividuell og gruppebehandlingBidra aktivt til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunenVeiledning av studenter i praksisDelta i kollegialt samarbeid både faglig, administrativt og sosialtSamarbeid med andre deler av den kommunale helsetjenesten, samt spesialisthelsetjenestenKvalifikasjonerBred og relevant erfaring...

 • Company RAGNA RINGDALS DAGSENTER in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399825985 Presentasjon av stillingen:Vi søker miljøterapeutNå har ledige stilling som miljøterapeut i 100 % stilling på avdeling Lindegård.Avdeling Lindegård er en avdeling med fokus på trivsel gjennom kommunikasjon og samhandling. Avdelingen gir tilbud til voksne personer med utviklingshemming med ulikt bistandsbehov og ulik interesser. Vi tilbyr et stort spekter av fysiske aktiviteter og arbeidsaktiviteter innen kunst og håndverk. Produktene som lages på Lindegård og de andre avdelingene selges i dagsenterets butikk Åstun. Butikken driftes av avdeling Lindegård.Avdelingen består av tre grupper med totalt 18 brukere og 16 ansatte. Personalgruppen på Lindegård innehar tverrfaglig kompetanse, de fleste med treårig helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning...

 • Company SUNNAAS SYKEHUS HF NESODDEN POLIKLINIKK in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4404937780 Presentasjon av stillingen:Vi har nå ledig en fast 100 % stilling som fysioterapeut.Stillingen er for tiden knyttet til Avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge og arbeidsoppgavene er relatert til rehabilitering av voksne med nevrologiske utfall etter en ryggmargsskade.Liker du faglige utfordringer, har god arbeidskapasitet og gode kommunikasjonsevner og er nysgjerrig, er du rett person for oss. Arbeidsdagen i vår avdeling er faglig utfordrende, variert og foregår i et team med svært godt tverrfaglig arbeidsmiljø. Vi ber deg i søknaden spesielt å skrive om dine erfaringer knyttet til utlyste kvalifikasjonskrav. Personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team vektlegges.Sykehuset har høy aktivitet innen fagutvikling, fors...

 • Company KOMMUNEHELSETENESTA I BØMLO AVD FYSIOTERAPI in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405456818 Presentasjon av stillingen:Ergo- og fysioterapitenesta i Bømlo kommune består av 4,7 fastløna fysioterapeutar og 3,4 ergoterapeutar. Kommunen har òg 4,2 driftstilskot for avtalefysioterapeutar. Tenesta vert leia av verksemdleiar som òg er fysioterapeut.ArbeidsoppgåverErgo- og fysioterapeutane yt tenester til brukarar i alle aldrar og i heile kommunen; både i heimar, på institusjon, barnehage, skule, poliklinisk osb. Det er samarbeid med andre faggrupper på ulike områder. Arbeidet er variert med oppgåver som t.d. kartlegging, hjelpemiddelformidling, behandling/trening. Pasientgruppa er særleg barn, funksjonshemma og eldre.KvalifikasjonarSøkjer må ha autorisasjon som anten ergoterapeut eller fysioterapeutSøkjar bør ha erfaring frå kommunehelsetenestaSøkj...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4397407058 Presentasjon av stillingen:Vi søker spesialfysioterapeut til vår nyoppstartede poliklinikk Helse I arbeid (HiA)Nevrologisk avdeling i samarbeid med Kliniske fellesfunksjoner oppretter tverrfaglig tilbud til pasienter som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet. Vi har to team, ett for pasienter med langvarig hodepine/migrene og ett for pasienter med nakke- og ryggsmerter.HiA legger til rette for god samhandling mellom pasient, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tilbudet HiA drives i dag som et prosjekt og går over i ordinær drift fra januar 2022.Målet med HiA er at den enkelte pasient skal få riktig diagnose, tilpasset hjelp, bedre livskvalitet og klare å stå i jobb til tross for helseplager.Teamet i HiA består av:Nevrolog med spesialkompetanse ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Seksjon for fysioterapi og sosialmedisin har ledig to ferievikariater med ønske om snarlig tiltredelse, og varighet hhv til 8/8 og 1/10I denne seksjonen er vi i overkant av 20 svært engasjerte og driftige fysioterapeuter. Vi har ansvar for å gi behandling til pasienter på Rikshospitalet som tilhører Kreftklinikken, Hjerte, - lunge- og karklinikken samt Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon.Seksjonens fysioterapeuter jobber til daglig i hovedsak med inneliggende pasienter. Vi behandler en rekke ulike pasientkategorier på intensivavdelingene, sengeposter og i treningssal. Hovedvekten av våre pasienter er operert i thorax eller abdomen, men vi har også medisinske pasienter. Noen pasienter er her en kort stund, andre følger vi opp over uker og måneder.Dette er muligheten...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL GAMLE OSLO in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4388948035 Presentasjon av stillingen:Ledig 100% fast stilling som fysioterapeut i skolehelsetjenesten, bydel Gamle Oslo, med tiltredelse snarest. Skolehelsetjenesten består bl.a. av fysioterapeuter, helsesykepleiere, psykologer, merkantil og prosjektmedarbeider og har base i Familiehuset på Grønland. Fysioterapeutene er en del av skolehelsetjenestens team og utfører forbyggende, behandlende arbeid, individuelt og i gruppe. Skolehelsetjenesten gir tilbud til 15 skoler i bydelen.ArbeidsoppgaverFysioterapeutstillingen er tilknyttet skolehelsetjenesten og er utøvende også på skolene i bydelenFremme forbyggende arbeid, behandling, psykosomatisk helse, gi helseopplysning, undersøkelser, rådgivning og veiledning individuelt og i grupperDelta i utviklingen av tjenesten,...

 • Company ØYVIND VESTERFJELL in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BEDRIFTSHELSE1 ODDA in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BJØRKNES HØYSKOLE AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Bjørknes Høyskole er en innovativ og fremtidsrettet høyskole i sterk vekst. Høyskolen ble etablert i 2007 og vi underviser i dag om lag 2500 studenter på sted og nett med et praktisk og forskningsbasert fokus. Vi holder til i fine lokaler ved St. Hanshaugen i Oslo, som en del av Campus Lovisenberg. I hverdagen er vi opptatt av kvalitet og nærhet i møte med våre studenter. For å levere på dette har vi satt sammen et engasjert, ambisiøst og innovativt faglig og administrativt team, som setter våre studenter i fokus og som er villig til å gi det lille ekstra. Høyskolen tilbyr masterprogram i psykologi, flere bachelorgrader, årsstudier og enkeltemner innen følgende fagområder: helse, psykologi, statsvitenskap og internasjonale relasjoner samt økonomi og administrasjon.Vi søker etter en faglig ...

 • Company SUNNAAS SYKEHUS HF NESODDEN in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4401654755 Presentasjon av stillingen:Kompetanseenheten har ansvar for systematisk kompetanseutvikling, fagutvikling og forbedringsarbeid. Til ansvarsområdet ligger også system for og gjennomføring av læringstilbud til ansatte og studenter i klinikk, pasienter/pårørende og andre interessenter. Ansvarsområdene ivaretas i samarbeid med aktuelle fagpersoner og avdelinger i foretaket, andre sykehus, universitet, kommuner og andre samarbeidspartnere. Det tilstrebes til enhver tid å være oppdatert på ny kunnskap slik at våre pasienter møter rett kompetanse på rett sted i pasientforløpet.Vi søker fagansvarlig fysioterapeut som vil ha en sentral rolle i klinikkens faglige utvikling både tverrfaglig og særfaglig. Arbeidet fordrer tett samarbeid med fagpersoner og ...

 • Company ØRSTA KOMMUNE FLYKTNINGEARBEID in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: 939461450 Stillingsident: 4385959501 Presentasjon av stillingen:I Ørsta kommune er det frå 1.9.2021 ledig fast stilling for fysioterapeut i eininga Ergo, fysio og friskliv. Vi er ein stab på 9 personar fordelt på 8 stillingar, og eininga har ansvar for ergoterapitenesta, den kommunale fysioterapitenesta , friskliv for born og unge og driftsteknikk for hjelpemiddel.ArbeidsoppgåverFysioterapeuten skal jobbe tre dagar i veka på institusjon/korttidsavdeling og med vaksne kurativepasientar to dagar i veka.KvalifikasjonarOff. godkjent fysioterapeutFørarkort klasse BDet vert stilt krav om politiattest ved tilsettingPersonlege eigenskaparEvne til tverrfagleg samarbeid og kommunikasjonEvne til å vere kreativ og finne gode løysingarFleksibel og serviceinnstilt haldningTrivast i arbeidet som...

 • Company RINGERIKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404650955 Presentasjon av stillingen:Ringerike Kommune ønsker å ansette en fysioterapeut i et engasjement for å etablere gruppebaserte treningstilbud til eldre i kommunen. Stillingen er i første omgang til og med 31/12 2021; men det er stor mulighet for forlengelse om vi lykkes med etableringenJArbeidsoppgaver vil væreå utforme og gjennomføre forskjellige gruppetilbud tilpasset eldre med ulikt funksjonsnivå (for eksempel fallforebyggende grupper)å legge til rette for aktivitet med fokus på mestring, aktivitetsglede og sosiale møtepunkter for de eldre. (gjerne i samarbeid med frivillige)å etablere samarbeid på tvers av sektorer med gruppetilbud rettet mot eldreå lede arbeidsgruppe på tvers av sektorene som bidrar inn i arbeidet med å utforme og drifte gruppeneå m...

 • Company SURNADAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.:964981892 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :HELSE OG FAMILIE SØKJER FERIEVIKARAR I FYSIOTERAPITENESTA FRÅ SNARAST OG FRAM TIL 14.08.21EKSTRAHJELP/KORTTIDSVIKAR HAR VI BEHOV FOR UT 2021.KRAV OM OFFENTLEG GODKJENNING SOM FYSIOTERAPEUT.SØKARAR MÅ DISPONERE BIL.Tilfredsstillande politiattest, ikkje eldre enn tre månader, skal leggast fram før oppstart.Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Gunn Inger Bredesen, Mobil +47 48122549, Epost: Om arbeidsgiveren:Surnadal kommune ligg på Nordmøre ved foten av Trollheimen og har ca 6000 innbyggjarar. Vi har eit variert næringsliv og barnehage- og skuletilbodet er godt utbygd. Kommunen har eit svært allsidig kultur- og organisasjonsliv. Naturen er flott og variert, med lett tilgang til skog og mark, fjell, fjordar og el...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404988927 Presentasjon av stillingen:Seksjon for barnefysioterapi ved Barne- og ungdomsklinikken søker etter to kompetente fysioterapeuter for faste kveldsvaktstillinger. Stillingene er lokalisert til Barnesenteret ved Ullevål sykehus. Arbeidet er organisert som korte kveldsvakter en til to dager i uken, samt noen helgevakter på dag- og kveldstid.Arbeidstakere som skal arbeide med barn eller personer med utviklingshemming skal fremlegge politiattest ved tiltredelse iht. helsepersonelloven § 20a. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene består av fysioterapi til pasienter innlagt for øyeblikkelig hjelp eller med kroniske sykdommer og tilstander. Avdelingen tar imot akutte traumepasienter fra store deler av Sør-Norge. På ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKER - SOMATIKK in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402849214 Presentasjon av stillingen:I Kreftrehabiliteringssenteret på Aker driftes et poliklinisk rehabiliteringstilbud for kreftpasienter i yrkesaktiv alder (et Helse- og arbeid-tilbud). Det lyses nå ut et 20% vikariat for fysioterapeut i senteret, med oppstart fra 01.08.21.Kreftrehabiliteringssenteret er en av tre enheter i Seksjon for psykososial onkologi, mestring og rehabilitering i Kreftklinikken i Oslo universitetssykehus (OUS). Senteret har tilbud om tverrfaglig poliklinisk rehabilitering etter kreftbehandling. Tilbudet retter seg mot pasienter i yrkesrettet alder og har en overordnet målsetning om å bidra til bedret funksjonsnivå og arbeidsevne for henviste pasienter. Enheten er tverrfaglig bemannet med onkolog, kreftsykepleier, sosionomer, fysioterape...

 • Company COPERIOSENTERET AS AVD TRONDHEIM in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTER in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Er du vår nye kollega i Læring og mestring?Læring og mestring er en av tre avdelinger i virksomhet Friskliv, en virksomhet organisert i etat Friskliv og mestring, seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune.Fredrikstad kommune er innvilget statlig tilskudd til utvikling av differensierte tjenestetilbud innenfor psykisk helse- og rusarbeid. Vi vil nå utvide tilbudet og etablere tjenestetilbud på Haugsten recovery- og rehabiliteringssenter som er vår nye satsing i etaten. Vi lyser ut en 100 % fast stilling som frisklivsveileder, 37,5 timers uke, i avdeling Læring og mestring.Læring og mestring yter tjenester til innbyggere som ønsker å endre, eller å mestre utfordringer knyttet til fysisk inaktivitet og livsstilssykdom, psykisk helse og/eller rus. Avdeling læring og mestring rommer Fr...

 • Company NORE OG UVDAL KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400872806 Presentasjon av stillingen:Vikariat Fysioterapeut 100 % stilling inntil ni måneder med mulighet for forlengelse. Vår fysioterapeut går ut i barselpermisjon fra 1 september.ArbeidsoppgaverForebyggende og kurativt arbeid, både individuelt og i grupper.Rehabilitering og hjelpemiddelformidling, med utprøving og tilpasning av tekniske hjelpemidler.Arbeidsoppgavene innebærer bland annet, helsestasjon, fysioterapi til beboere på sykehjem, deltakelse i tverrfaglig rehab team.Endringer i arbeidsoppgaver må kunne påberegnes; fysioterapeutene i fellesskap foretar en hensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgavene mellom seg.KvalifikasjonerDet søkes etter offentlig godkjent fysioterapeut som er fleksibel, engasjert og motivert for aktiv fysioterapi, med evne til å ar...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL FROGNER in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403537612 Presentasjon av stillingen:Fysioterapi- og ergoterapitjenesten for barn og unge er organisert under enheten Helse, barn og unge i Frogner bydel. Vi er en tverrfaglig enhet som består av: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, jordmortjenesten, ungdomstjenesten, smittevern. Hver faggruppe har en teamleder. Til sammen er det 4 fysioterapeuter og en ergoterapeut samt turnusfysioterapeut som jobber med barn og unge. Det søkes etter en fysioterapeut som skal jobbe med barn 0-18 år, i 100% svangerskapsvikariat, fra 19.07.21 - 18.05.22. Stillingen innebærer ansvar for samarbeid ut mot Skolehelsetjenesten, samt drift av "God skolestart".ArbeidsoppgaverVurdering og oppfølging av henviste barnOppfølging av habiliteringsbarnAnsvar f...

 • Company NAMSOS KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Innsatsteamet er tverrfaglig sammensatt av fysioterapeut , ergoterapeut og sykepleier. Vi samarbeider tett med hjemmetjenesten, fysio og ergoterapitjenesten, korttidsavdelingen ved Namsos helsehus ogforvaltningstjenesten i Brukerkontoret.Tjenesten er i kontakt med mennesker i alle aldersgrupper.Helse og omsorgstjenesten har i møte med brukeren forkus på - Hva er viktig for deg ?Stillingens arbeidsområdeSamhandle om optimale pasientforløp og bidra med koordinerte og helhetlige tjenester på tvers av tjenestesteder.Følge brukere som har behov for tverrfaglig oppfølging i hjemmet i overgangssituasjoner mellom sykehuset - hjem - rehabiliteringsinstitusjon - hjem.Gjennomføre kartleggingsbesøk hos innbyggere som søker helse og omsorgstjenester ...

 • Company KATTEM HELSE- OG VELFERDSSENTER in Other
  14.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: 995505835 Stillingsident: 4373056818 Presentasjon av stillingen:Ved Kattem helse- og velferdssenter og Tiller helse- og velferdssenter har vi ledig åtte helgestillinger for fysioterapistudenter med arbeid annenhver helg, lørdag og søndag kl.09.00 - 17.00, med mulighet for å jobbe mer i ferieperiodene. Dette er prosjektstillinger i perioden 1. juni 2021 til 31. mai 2022. Opplæring må påregnes i ukedagene ved oppstart.Kattem helse- og velferdssenter består av sykehjem og omsorgsboliger. Vi holder til i naturskjønne omgivelser nær Ringvålmarka sør for byen. Det er gode muligheter for turer rundt området. På sykehjemmet har vi et godt fellesareal, der vi samles til felles aktiviteter som trim, sangstunder, konserter og annet.Tiller helse- og velferdssenter består av sykehjem, rusavdel...

 • Company KRISTIANSUND KOMMUNE BARNEVERN in Other
  13.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig 50 % midlertidig stilling som fysioterapeut i perioden 02.08.21 - 30.06.22FHBU er organisert sammen med interkommunal barneverntjeneste, og ligger under enheten Barn, familie og helse. Tjenesten er lokalisert i Kristiansund sentrum. FHBU er del av en aktiv arbeidsplass i et spennende fagfelt som er i stor utvikling. Tjenesten bestar av flere fagteam som svangerskap- og barselomsorg, tverrfaglig helsestasjon, skolehelsetjeneste for ungdom, fysioterapi for barn og unge og psykisk helsetjenester for barn og familier. Det jobber ca. 40 medarbeidere i avdelingen. I jobben vil du ha mye kontakt med barn og unge, deres familie og nettverk og ulike samarbeidspartnere. Tjenesten tilbyr kurative tjenester, medisinsk habilitering og fo...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF HABILITERING/REHAB - GRAVDAL in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: 993573159 Stillingsident: 4402311798 Presentasjon av stillingen:Vi søker fysioterapeut ved sykehuset i Lofoten til Enhet for kliniske servicefunksjoner (KSF), habilitering og rehabilitering. Fysioterapeutene hos oss består av 3,75 årsverk inkludert turnusfysioterapeut og er organisert som ett team i vår tverrfaglige enhet.ArbeidsoppgaverBehandling av innlagte og polikliniske pasienter.Tverrfaglig samarbeid med sengepost og poliklinikk.Undervisning på Lærings- og mestringskurs og andre fagkurs.Veiledning og oppfølging av turnuskandidater og studenter.Veiledning av helsepersonell internt og eksternt.KvalifikasjonerAutorisasjon som offentlig godkjent fysioterapeut i Norge.Ønskelig med relevant videreutdanning og bred erfaring.Du må snakke og skrive norsk svært godt, ha god skriftlig ...

 • Company LØRENSKOG KOMMUNE FYSIO/ERGOTERAPI in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403290977 Presentasjon av stillingen:Vi søker en positiv kollega til vårt fagmiljø i et svangerskapsvikariat med oppstart tidlig høst 2021.Tjenesten har stor faglig bredde i det kliniske arbeidet og har fokus på forebyggende arbeid, læring og mestring, tverrfaglig samarbeid og samarbeid med frivillige.Fysioterapi- og ergoterapitjenesten for voksne, inkludert kommunens hjelpemiddeltjeneste og terapibasseng har drøye 20 årsverk med fysioterapeuter, ergoterapeuter, miljøarbeider, servicearbeidere og førstekonsulent.Fysioterapitjenesten for voksne skal dekke fysioterapibehovet for voksne / eldre som bor i private hjem og institusjonsbeboere.ArbeidsoppgaverIndividuell behandling ved to godt utstyrte behandlingsbaser, hjemmebehandling, behandling i korttids- og langti...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL SAGENE in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403552691 Presentasjon av stillingen:Stillingen omfatter fysioterapibehandling av barn, samt å koordinere og iverksette tiltak for barn og unge i hjemmet, på helsestasjonen, i barnehage og skole.ArbeidsoppgaverI stillingen inngår helseopplysning og veiledning av foreldre og ansatte i barnehager og skole, individuelt og i grupper. Fysioterapeuten deltar i bydelens habiliteringsarbeid for barn med nedsatt funksjonsevne. Arbeidsoppgavene kan endres.KvalifikasjonerKrav til erfaring: Erfaring fra arbeid med barn er en fordelUtdanningskrav: Godkjent fysioterapeut, videreutdanning i barnefysioterapi er en fordel.Utdanningsnivå: HøyskolePersonlige egenskaperDu må ha fokus på tverrfaglig samarbeid, ta initiativ og kunne arbeide selvstendig.Du må også være engasjert, like...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL SAGENE in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403378699 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å utgjøre en forskjell for hjemmeboende?Vil du jobbe i en fremover lent bydel med fokus på innovasjon og digitalisering? Sagene bydel er en foregangsbydel i velferdsteknologi i Norge. Synes du det høres spennende ut å arbeide i andres hjem, hvor ingen dag er lik og brukerens behov er sammensatt og variert? Samfunnsoppdraget til Sagene hjemmebaserte tjenester er att bydelens beboere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Vi arbeider aktivt med tillitsmodellen. Vi skal tilby tjenester som gir mulighet for mestring i eget liv og er tilpasset innbyggernes behov. For oss er det viktig å utvikle trygge og gode tjenester med høy faglig kvalitet. Vi har fokus på at utviklingen framover skal skje gjennom styrket tverrfaglig...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - FORSKNINGSVIRKSOMHET in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402649626 Presentasjon av stillingen:Forskningsmedarbeider søkes til ALPHA2PREVENT-studienDet søkes etter en forskningsmedarbeider til studien ALPHA2PREVENT. Dette er en nasjonal multisenterstudie med planlagt oppstart høsten 2021, der både Ullevål og Rikshospitalet deltar fra OUS. Studien er finansiert av KLINBEFORSK som støtter klinisk behandlingsforskning i Norge.Delir er en akutt forvirringstilstand og opptrer hyppig etter kirurgi. Delir medfører økt fare for sykdom og død og forlenget sykehusopphold postoperativt. Formålet med ALPHA2PREVENT er å studere om delir etter hjertekirurgi kan forebygges medikamentelt. Medikamentene som skal testes ut, er deksmedetomidin og klonidin.ArbeidsoppgaverArbeidet vil bestå i å rekruttere og informere hjertekirurgiske pasi...

 • Company KRINGSJÅ FYSIOTERAPI DA in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402549863 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 100% avtalehjemmel for fysioterapeut ved Kringsjå Fysioterapi DA, fra 01.10.21.Kringsjå Fysioterapi DA er et fysioterapiinstitutt plassert i indre Laksevåg, og har 2,5 driftstilskudd tilknyttet. Instituttet har i dag kompetanse innen manuell terapi og allmenn fysioterapi.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene vil være allmenn fysioterapi - med særlig vekt på nevrologi og geriatri og/eller onkologi og lymfologiUndersøkelse, vurdering og behandling til pasienter ved instituttet, samt ved behov i pasientens hjemIndividuell og gruppebehandlingBidra aktivt til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunenVeiledning av studenter i praksisDelta i kollegialt samarbeid både faglig, administrativt og sosialtSamarbeid med andre del...

 • Company VIK KOMMUNE FYSIOTERAPITENESTER in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Me har ledig100% stilling som kommunefysioterapeut, vikariat, frå august 2021 og i eit år.Fysioterapitenesta omfattar 4 årsverk og dekker all fysioterapi i kommunen. Tenesta er organisert irehabiliteringsavdelinga som i tillegg til fysioterapi omfattar desse tenesteområda:HjelpemiddelformidlingErgoterapeutTenesta er samlokalisert med open omsorg og Vik Bygde- og sjukeheim.Helsesenter, omsorgsbustader og skule/idrettsanlegg ligg også i same område.ArbeidsoppgåverArbeidet omfattar kurativ fysioterapi, rehabilitering og andre kommunale oppgåver.Tett samarbeid med pleie- og omsorg, både institusjon og heimetenestene.Stillinga er variert med godt høve til fagleg utvikling.KvalifikasjonskravGodkjend 3-årig fysioterapiutdanning.Personlege eigenskaparPersonlege eigenskapar vert vektlagt.Løns- og t...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Om enhetenEnhet rehabilitering, læring og friskliv skal sikre voksne innbyggerne over 23 år i Indre Østfold tverrfaglige tjenester av høy faglig kvalitet tilpasset innbyggernes behov. Enheten består av ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleier, kreftkoordinator, frisklivskoordinatorer, Tverrfaglig vurderingsteam og hverdagsrehabilitering. En av våre dyktige privatpraktiserende fysioterapeuter med 80% avtale ønsker en nedtrappingsavtale, derfor lyser vi ut 40% hjemmel. Indre Østfold kommune har 22,9 avtalehjemler fordelt på 28 fysioterapeuter. De yter fysioterapi til innbyggere i alle aldre.Om stillingenDet er ledig 40% hjemmel ved Knapstad fysioterapi. Hjemmelen er en del av en nedtrappingsavtale med dagens hjemmelsinnehaver, som har totalt 80% hjemmel, men som går ned til 40% i nedtrapp...

 • Company VALHALLA HELSESENTER in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4388761656 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter ergo- og fysioterapeuter til ferievikarer innenfor perioden 28. juni -- 20.august.Valhalla helsesenter tar imot pasienter fra sykehuset og hjemmetjenesten til korttidsopphold og har for tiden også rehabiliteringsavdeling. Vi har et faglig utfordrende og spennende arbeidssted, som er i stadig utvikling.ArbeidsoppgaverFunksjonskartleggingBehandling og rehabiliteringBoligkartlegging og tilretteleggingFormidling av hjelpemidlerKvalifikasjonerSøkere må være autorisert som ergo- eller fysioterapeutFordel med erfaring fra korttidsdrift og/eller rehabiliteringErfaring fra kartlegging og hjelpemiddelformidlingPersonlige egenskaperVi søker etter ferievikarer som er engasjerte og vil være med på å gi et godt tilbud til vå...

 • Company HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER AVD SETRAVEI DAGSENTER in Other
  11.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Avdeling Setravei / Tinka har ledig 100% fast stilling som fysioterapeut.Arbeidsoppgaver innebærer:* utøve fysioterapi i henhold til gitte mål, prosedyrer og kvalitetskrav, individuelt og i gruppe* anskaffelse og tilpasning av tekniske/ortopediske hjelpemidler* ansvar for vannaktiviteter* gi veiledning, opplæring og faglig informasjon til miljøpersonale* tverrfaglig samarbeid* være en ressurs i avdelingenVi tilbyr: Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, tverrfaglig samarbeid, godt arbeids- og fagmiljø i naturskjønne omgivelser i Holmenkollen. Vi har medlemsfordeler på Sats, mulighet for trening i arbeidstid og jevnlig intern undervisning. Mulighet for personalbolig, fortrinnsrett på barnehageplass.Lønn etter gjeldende tariffavtale. Pensjon tilknyttet Storebrand.Ved tilbud om stilling må...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS AVDELING FOR REHABILITERING in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Seksjon for terapi har ledig 100 % fast stilling fra 1. juli. Stillingen består av to deler: en som assisterende seksjonsleder (administrativ stilling 50%), og en som fysioterapeut/spesialfysioterapeut i klinikken (50%). Avdelingen har 48 stillinger og organiserer ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sosionomer og gir sine tjenester til somatisk del av sykehuset på Våland.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverKoordinering av daglig pasientflyt i fysioterapigruppenUtarbeide vaktplan for fysioterapeutene og planlegge bemanning i ferier og høytiderAktivt bidra til fagutvikling i seksjonenOrganisere opplæring av nyansatte, turnuskandidater og studenterVære stedfortreder for seksjonsleder i dennes fravær med de plikter, rettig...

 • Company SØR-VARANGER KOMMUNE ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingenSør-Varanger kommune har ledig fast 1/1 stilling som fysioterapeut.Stillingen er organisert innunder den kommunale fysioterapitjenesten som er en del av Barne- og familieenheten.Stillingen er todelt, 50% av stillingen er knyttet til kurativt arbeid som fysioterapeut og den andre 50% er knyttet opp til arbeidsoppgaver som frisklivsveileder. Frisklivssentralen er et kommunalt helsetiltak for veiledning og oppfølging innen helseadferds områdene fysisk aktivitet og kosthold. Frisklivssentralen skal bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester og til utjevning av sosiale ulikheter i levevaner og helse.Hovedarbeidsoppgaver som fysioterapeut:Følge opp henviste pasienter i alderen 0-100 år i tråd med fysioterapitje...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402669862 Presentasjon av stillingen:Seksjon for terapi har ledig 100 % fast stilling for spesialfysioterapeut/fysioterapeut fra 1. august. Avdelingen har 47 stillinger og organiserer ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sosionomer og gir sine tjenester til somatisk del av sykehuset på Våland.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverBehandling av inneliggende og polikliniske pasienterDelta i avdelingens helge- og kveldsvaktordningDelta i undervisning av pasienter og pårørendeKvalifikasjonerNorsk autorisasjonErfaring fra sykehus, fortrinnsvis fra generellkirurgisk fagfelt, onkologi og traume.Ønskelig med erfaring fra eller interesse for undersøkelse og behandling av personer med bekkenbunnsproblema...

 • Company TRONDHEIM KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: 983519199 Stillingsident: 4396077761 Presentasjon av stillingen:Ved Enhet for fysioterapitjenester, Midtbyen bydel, har vi ledig en fast 100 prosent stilling for fysioterapeut. Arbeidsoppgavene er knyttet til voksne/eldre brukere.Enhet for fysioterapitjenester er en byomfattende enhet med ca 110 årsverk, inkludert avdelingsledere, merkantile og friskliv og mestring, samt ca 80 årsverk avtalehjemler for fysioterapeuter ved fysikalske institutt. De ansatte fysioterapeutene er i dag lokalisert i fire bydeler og inngår i lokalt samarbeid om å yte tjenester til bydelenes befolkning. Enheten vil i løpet av 2022 bli samlokalisert i felles lokaler på Sorgenfri.Enheten har et overordnet ansvar for kommunens fysioterapitilbud til befolkningen, og styres av nasjonale føringer samt lokale pol...

 • Company ENHET FOR FYSIOTERAPITJENESTE in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: 983519199 Stillingsident: 4396098641 Presentasjon av stillingen:Enhet for fysioterapitjenester har ledig tre vikariat i 100 prosent stilling for fysioterapeut med arbeidsoppgaver knyttet til voksne/ eldre brukere.Vikariatene har følgende varighet og bydelstilknytning:Vikariat i 100 prosent stilling ved Østbyen bydel for perioden 9. august 2021 - 15. april 2022.Vikariat i 100 prosent stilling ved Lerkendal bydel for perioden 1. september 2021 - 15. april 2022.Vikariat i 100 prosent stilling ved Lerkendal bydel for perioden 27. september 2021 - 31. mai 2022.Enhet for fysioterapitjenester er en byomfattende enhet med ca. 110 årsverk, inkludert avdelingsledere, merkantile og friskliv og mestring, samt ca 80 årsverk avtalehjemler for fysioterapeuter ved fysikalske institutt. De ansatte...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF HABILITERING OG REHABILITERING GRANHEIM LUNGESYKEHUS in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: 974632543 Stillingsident: 4396884567 Presentasjon av stillingen:Seksjon Lungerehabilitering Granheim er lokalisert i Follebu og har døgn-og poliklinisk virksomhet. Seksjonen tilbyr utredning og rehabilitering av pasienter med ulike former for lungesykdommer, som trenger bistand i spesialisthelsetjenesten. Seksjonen har 21,7 årsverk og består av ansatte med høy spesialisert kompetanse innen lungemedisin og rehabilitering.Seksjonen samarbeider tett med lungelegene tilknyttet SI Lillehammer. Seksjon lungerehabilitering Granheim er en del av Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, der all rehabilitering i Sykehuset Innlandet er samlet til et felles faglig tyngdepunkt.Ved Seksjonen er det ledig 100% vikariat for fysioterapeut fra 02.08.21 til 31.12.21, med mulighet for forlen...

 • Company STOKKA FYSIOTERAPI OG MENSENDIECK in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399906509 Presentasjon av stillingen:Avtalehjemmelen er tilknyttet Stokka fysioterapi og mensendieck. Avtalen er individuell og er på 36 t/uke (100 %). Instituttet har til sammen 4 fysioterapeuter med avtale. Det er god pasienttilgang og mulighet for gruppetrening påinstituttet. Det er godt samarbeid mellom den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten og instituttetStavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig. Vi kaller det Leve HELE Livet! Leve HELE Livet er en satsing innen Helse og velferd. Satsingen retter seg mot innbyggere i alle aldre, uavhengig av diagnose eller funksjon.ArbeidsoppgaverFysioterapeuten skal ha et åpent tilbud til befolkningen.Fysioterapeuten har spesielt ansvar for å dekke barns behov for til...

 • Company OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA EGENMESTRING OG REHABILITERING in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402064448 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å delta i utviklingen av fremtidens rehabiliteringstilbud?Bydel Alna og Grorud er i en samarbeidsprosess med tjenesteutvikling til innbyggerne. Det er opprettet et tverrfaglig, ambulerende rehabiliteringsteam som skal jobbe på tvers av bydelene i samarbeid med eksisterende tjenester. Formålet er å sikre likeverdige og mer forutsigbare tjenester for innbyggerne, mer helhetlige rehabiliteringsforløp og sømløse overganger mellom spesialisthelsetjeneste, helsehus og innbyggerens eget hjem. Ambulerende, tverrfaglig rehabiliteringsteam skal i en tidsavgrenset periode foreta en helhetlig kartlegging og oppfølging av innbyggerens ressurser og behov. Sammen med innbygger og pårørende iverksettes og koordineres løsninger som ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters