Jobmonitor. Search results for Police inspectors and detectives

32 Jobs found

Used filters:
 • Police inspectors and detectivesx
Displaying 1-32 of 32 results.
 • Company BERGEN SENTRUM POLITIHUS in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309934449 Presentasjon av stillingen:I Vest politidistrikt er det ledig eit antall faste og mellombelse stillingar som politibetjent 3/2/1. Stillingane vil vere knytta til førebygging, etterforsking, kombinert teneste, grensekontroll og operatør ved operasjonssentralen. Stillingane vil bli stadsplassert ved GDE Bergen, Askøy og Øygarden, GDE Hordaland, GDE Sogn og Fjordane, Felles eining for etterretning og etterforsking, Felles eining for utlending og forvalting, og Felles eining for operative tenestar. Heilkontinuerleg skiftarbeid må påreknast ved fleire av stillingane.Vi gjer oppmerksam på at det ikkje vil bli ledige stillingar innan vakt- og beredskap (patrulje) ved GDE Bergen, Askøy og Øygarden.ArbeidsoppgåverFørebygging, etterforsking, kombinert teneste, g...

 • Company KONGSVINGER POLITISTASJON in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311439211 Presentasjon av stillingen:I Innlandet politidistrikt er det ledig fast stilling som politibetjent 3/2/1. Stillingen er organisatorisk plassert ved Tjenesteenhet Kongsvinger, seksjon etterforskning. Stillingen er stedsplassert Kongsvinger.ArbeidsoppgaverDelta i etterforskingen av straffesaker med hovedfokus på vold/sedelighetssakerDelta i etterforskingsseksjonens jourtjenesteDelta på vakt/beredskap gjennom integrerte lister, gjennomføre straksetterforsking og PPS i forbindelse med tjenestenDelta i det forebyggende arbeidet ved enhetenDelta på interne kurs/opplæringerAndre oppgaver etter avtaleKvalifikasjonerNødvendig:Bestått eksamen fra politiskole/politihøgskoleMinst 6 mnd erfaring fra etterforskingGod muntlig og skriftlig fremstillingsevneØnsket:Erfa...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4298500089 Presentasjon av stillingen:Vil du bidra til at informasjon med høy kvalitet når riktig beslutningstaker tidsnok? Vi er på jakt etter en selvstendig og helhetsorientert informasjonskoordinator!Avsnitt for analyse- og samordning har nå ledig stilling som politioverbetjent/fagspesialist, informasjonskoordinator (IK). Stillingen er pt. stedplassert på Stovner politistasjon.Enhet øst har ansvar for bydelene Grorud, Stovner, Bjerke, Alna, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Stillingens hovedoppgave er å sørge for tidsriktig informasjonskoordinering internt på driftsenheten og ut til samarbeidspartner. Dette bidrar til at beslutninger tas på best mulig grunnlag.Vi leter etter kandidater som er motiverte og har de rette egenskapene til å øke kvaliteten ...

 • Company SKI POLITIHUS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315412005 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en etterforsker til fast stilling som politibetjent 3/2/1 ved etterforskningsseksjonen i Follo politistasjonsdistrikt.Follo politistasjonsdistrikt består av 3 seksjoner: nærpolitiseksjonen, etterforskningsseksjonen og sivil rettspleie. Etterforskningsseksjonen er delt i to avsnitt som ledes av hver sin avsnittsleder.Øst politidistrikt er opptatt av å skape et godt og spennende arbeidsmiljø og gode muligheter for kompetanse- og utviklingsmuligheter. Politiet har en medarbeiderplattform som krever at medarbeiderne er modige, tenker og handler helhetlig, viser respekt og er tett på. I vurderingen av kandidatene til stillingen vil også disse kravene bli vektlagt.Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten ti...

 • Company SKI POLITIHUS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314031195 Presentasjon av stillingen:Vi har en ledig fast stilling som politifaglig etterforskningsleder ved seksjonen for felles straffesaksinntak (FSI), Enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt.FSI skal i tett samhandling med jourhavende jurist, Operasjonssentralen yte god og effektiv støtte til politipatruljensstraksetterforskning og politiarbeid på stedet. Videre skal FSI værepolitidistriktets apparat for vurdering, prioritering og kvalitetssikring av denyregistrerte straffesakene i den innledende fase.FSI skal være bemannet 16/7, det må derfor påregnes tjeneste dag og kveld samt hver tredje helg.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I ...

 • Company KRIPOS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312269815 Presentasjon av stillingen:Det er en ledig fast stilling som politioverbetjent med arbeidsoppgaver knyttet til det nasjonale vitnebeskyttelsesporgrammet. I tillegg til et spesielt ansvar for oppfølging av vitner vil du jobbe med fag- og metodeutvikling på fagfeltet trusselutsatte personer, samt rådgivning overfor politidistrikter og relevante samarbeidspartnere. Vi søker en medarbeider som er en god relasjonsbygger, har høy integritet, er kreativ og initiativrik. Hvis du syntes dette høres spennende ut, så oppfordrer vi deg til å søke!Seksjon for operative tjenester har ansvaret for den nasjonale vitnebeskyttelsesenheten, informantgruppa og Kripos' taktiske og tekniske spaningsenhet. Videre har seksjonen ansvar for Kripos' backstoppingsfunksjon og besk...

 • Company NARVIK POLITIHUS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316792601 Presentasjon av stillingen:I GDE Ofoten, Narvik politistasjon, patruljeseksjonen er det ledig fast stilling og et vikariat frem til 30.09.2023 som politibetjent 3/2/1 (SKO 1461/1459/1457) avhengig av kvalifikasjoner. Stillingene er organisatorisk lagt til patruljeseksjonen ved Narvik politistasjon og fast oppmøtested vil være Narvik politistasjon.Nordland politidistrikt benytter elektronisk søknadsregistrering, trykk på "Søk på stillingen" nedenfor for å søke på stillingen.ArbeidsoppgaverEtterforskning og ansvarlig for egen saksportefølje.Vakt og beredskapTurnustjenesteAndre oppgaver etter nærmere ordreKvalifikasjonerBestått politiskole/politihøgskoleGod muntlig og skriftlig fremstillingsevneOperativ godkjenning min. IP4, eller at slik godkjenningsprøv...

 • Company TRONDHEIM SENTRUM POLITISTASJON in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315147882 Presentasjon av stillingen:Ved etterforskningsseksjonen på Sentrum politistasjon i Trondheim er det ledig fast stilling som politioverbetjent istillingskode 0287, benevnt som politifaglig etterforskningsleder. Stillingen er ledig fra 01.01.21 og er plassert ved allmennavsnittet, som håndterer altinnenfor fagfeltene vinning, narkotika og trafikk.Sentrumpolitistasjon er en av tre tjenesteenheter i GDE Værnes/Trondheim/Fosen. GDE.Politistasjonen er lokalisert på politihuset i Trondheim. Seksjonetterforskning består av ca. 80 medarbeidere og er organisert i 4avsnitt. Det er kriminalvakt og publikumsmottak, allmenavsnittet, barneavsnittetog spesialavsnittet. Etterforskningslederen vil ha ansvar for tildelte saker og det forventes at den som ansettes ersærsk...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER ALTA LENSMANNSKONTOR in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311539289 Presentasjon av stillingen:I Finnmark politidistrikt ved tjenesteenhet Alta lensmannsdistrikt er det ledig 2- års vikariat som patruljeleder/politiførstebetjent. Stillingen er stedsplassert ved Alta lensmannskontor i Seksjon for forebygging, politipatrulje og etterforsking som omfatter kommunene Alta, Kautokeino og Loppa. Den som tilsettes må påregne å utføre polititjeneste i hele lensmannsdistriktet etter behov.Det kreves plettfri vandel. En uttømmende og utvidet politiattest må innhentes og leveres før en eventuell ansettelse.ArbeidsoppgaverVakt- og beredskapstjeneste i h.h.t. turnusUtøve arbeidsledelse ved å lede den operative tjeneste innen et gitt geografisk område, etter gjeldende instrukser og føringer fra operasjonsleder og seksjonsleder. Forut...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4300017121 Presentasjon av stillingen:Oslo politidistrikt har samlet og rendyrket fellesfunksjoner i straffesakssporet i en enhet -- Felles kriminalenhet (FKE). Enheten yter service og bistand til øvrige driftsenheter i politidistriktet ut fra felles mål og kriterier. Målet er å effektivisere straffesaksavviklingen med økt fokus på straksetterforskning og rask påtalebehandling. FKE består av en administrativ og en politifaglig stab, samt ni seksjoner.Politifaglig stab har ansvaret for fag- og metodeutvikling, opplæring, kvalitetssikring, tjenesteplanlegging, statistikk og analyse ved enheten. Politifaglig stab har et godt og relativt ungt arbeidsmiljø med høyt tempo og faglig fokus.Vi har ledig fast stilling som fagansvarlig politiarbeid på stedet (PPS). Vi ser e...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER KARASJOK LENSMANNSKONTOR in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311881070 Presentasjon av stillingen:Ved Porsanger lensmannsdistrikt er det ledig fast stilling som polititjenesteleder/ forebyggendekontakt i stillingskode som politiførstebetjent (SKO 1455) ved tjenestested Karasjok. Stillingen er, innenfor sitt geografiske virkeområde tillagt delegert personalansvar, og skal på vegne av seksjonsleder følge opp politipatruljens arbeidsoppgaver og gi faglig veiledning. Den skal også koordinere det kriminalitetsforebyggende politiarbeidet i tjenesteenheten.Stillingen rapporterer til seksjonsleder forebyggende, politipatrulje og etterforskning og er en dagtidsstilling.Politidistriktet har organisert seg i en driftsenhet (driftsenhet Finnmark) som består av de fire tjenesteenheteneAlta, Varanger, Porsanger og Hammerfest. Leder av ...

 • Company STAVANGER POLITIHUS in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315415986 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å lede etterforskningen av menneskehandel og organsiert kriminalitet?Politifaglig etterforskningsleder ved seksjon for organisert kriminalitet - Sør-Vest politidistriktSeksjon for organisert kriminalitet hører inn under felles enhet for etterforskning og etterretning (FEE), og består av 3 avsnitt. Avsnitt Nord er lokalisert i Haugesund, mens avsnitt for etterforskning og fagansvar metoder samt avsnitt for taktisk og teknisk spaning er lokalisert i Stavanger.Det er ledig vikariat som politifaglig etterforskningsleder, sko 0287 politioverbetjent ved seksjon for organisert kriminalitet, avsnitt etterforskning og fagansvar metoder i Stavanger. Vikariatet varer til 31.05.2023.Seksjonen har fagansvaret for internasj...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER GAMVIK LENSMANNSKONTOR in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4300542832 Presentasjon av stillingen:Finnmark politidistrikt har ledig en fast stilling som politibetjent 3/2/1 (SKO1462/SKO1460/SKO1458) med tjenestested Gamvik lensmannskontor.Politidistriktet har organisert seg i en driftsenhet (driftsenhet Finnmark) som består av de fire tjenesteenhetene Alta, Varanger, Porsanger og Hammerfest. Stillingen vil være underlagt seksjon for forebyggende, politipatrulje og etterforskning i Porsanger lensmannsdistrikt. De som tilsettes skal jobbe med etterforskning som hovedoppgave med noe patrulje og aktiv tjeneste i helg etter turnus. De som ansettes må regne med å utføre polititjeneste i hele lensmannsdistriktet etter behov.Ansettelse fra 1.1.2021ArbeidsoppgaverHovedvekten av oppgavene vil være innen etterforskningUtføre oppdrag...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER TRONDHEIM in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312159426 Presentasjon av stillingen:Operasjonssentralen har ledig minimum to stillinger som operatør. Operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt er underlagt Felles enhet for operative tjenester, og erstedsplassert på politihuset i Trondheim.Operasjonssentralen er politiets helhetlige ledelses -- og koordineringssentral for både planlagte og hendelsestyrt operativ virksomhet -- i daglig drift og ved ekstraordinære hendelser og kriser. Operasjonssentralen ivaretar også politiets nødmeldingstjeneste (112), og andre henvendelser fra publikum og samvirkeaktører.Når politimesteren setter stab, skal operasjonssentralen koordinere samarbeidet, og lede innsatsen i sanntid. Operasjonssentralen i politidistriktet ivaretar funksjonen som lokal redningssentral.Operasjo...

 • Company NORD TRØNDELAG POLITIDISTRIKT in Other
  27.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307166291 Presentasjon av stillingen:Ved kriminalvakta på etterforskningsseksjonen ved Sentrum politistasjon i Trondheim er det ledig en fast stilling som politioverbetjent i stillingskode 0287, benevnt som krimvaktleder. Sentrum politistasjon er en av tre tjenesteenheter i GDE Værnes/Trondheim/Fosen. Politistasjonen er lokalisert på politihuset i Trondheim, og er organisert i tre seksjoner; hhv. Seksjon etterforskning, forebyggende og patrulje, og arrest. Seksjon etterforskning består av i underkant 80 medarbeidere og er organisert i 4 avsnitt. Det er kriminalvakt og publikumsmottak, allmenavsnitt, barneavsnitt og spesialavsnittet. Krimvaktlederen vil ha ansvar for alle innkomne saker innen de fleste saksfelt og det forventes at den som ansettes er særskilt mot...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER HAMAR POLITISTASJON in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4295121793 Presentasjon av stillingen:Tjenesteenhet Hamar er en av fem tjenesteenheter i Midt driftsenhet i Innlandet politidistrikt. Tjenesteenhet Hamar består av kommunene Hamar, Stange og Løten. Det er politikontakt i alle 3 kommunene. Tjenesteenheten har egen faggruppe for forebyggende arbeid, som er knyttet til orden- og forebyggende seksjonen.Tjenesteenheten har felles vaktregion og vaktsamarbeid med tjenesteenhet Ringsaker. Det er døgnkontinuerlig vakttjeneste i regionen.Ved Hamar politistasjonsdistrikt er det ledig fast stilling som politioverbetjent med funksjon som politikontakt for Stange kommune. Stillingsinnehaver vil være fast kontaktledd mellom politiet og kommunen. Det er kontorsted ved Stange lensmannskontor, som har egne lokaler i Stange sentrum...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4304987461 Presentasjon av stillingen:Oslo politidistrikts nye organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelledriftsenheter. Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) består avni seksjoner og to stabsenheter, med totalt ca. 440 medarbeidere. Driftsenhetenhar ansvar for etterretning og etterforskning av de sakene som har høyestalvorlighetsgrad innen alvorlig kriminalitet samt et særlig ansvar foretterretning og etterforskning ved ekstraordinære hendelser og kriser. FEE har ogsået overordnet fag-, koordinerings- og utføreransvar for etterretning og etterforskningi politidistriktet.Politifaglig stab speiler ansvarsområdet til FEE i Oslo politidistrikt på operasjonelt nivå. Teamet består av svært dyktige og engasjerte medarbeidere med et faglig t...

 • Company HAMMERFEST POLITIHUS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310769187 Presentasjon av stillingen:Ledig fast stilling som etterforsker ved avsnitt for taktisk etterforskning, under seksjon felles etterforskning, FEFE. Avlønnet som PB2/PB3 i SKO 1459/1461 min altertnativ 7/9. Ved mangel på søkere som PB2/PB3 kan tilsetting som PB1 vurderes. En del reiseviskomhet må påregnes.Stillingen er stedsplassert i Hammerfest.ArbeidsoppgaverHa saksansvar og etterforske saker innen forskjellige/eget spesialfeltPlanlegge, gjennomføre og evaluere avhør som krever særlig avhørskompetanse i alvorlige og kompliserte sakerFaglig veiledning innen etterforskning og spesialfelt.Bidra til å videreutvikle etterforskningsfagetAndre pålagte oppgaver fra nærmeste lederI samarbeid med nærmeste leder utarbeide personlig kompetanseplan med utgangspunkt...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER TROMSØ POLITISTASJON in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312074302 Presentasjon av stillingen:Ved Troms politidistrikt er det for snarlig tiltredelse ledig en fast stilling som politiførstebetjent, med for tida funksjon som operativ leder avsnitt for spesiell etterforskning. Stillingen er for tida plassert ved avsnitt for spesiell etterforskning, seksjon for etterforskning, felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, Tromsø politihus.Spesiell etterforskning er politidistriktets avsnitt for skjult etterforskning og etterforskning av organisert grenseskridende kriminalitet og menneskehandel. Asvnittet har bistands- og fagansvar for hele politidistriktet innenfor de nevnte områder, i tillegg til grov narkotikakriminalitet. Avsnittets hovedoppgave er å bistå og veilede de geografiske driftsenhetene i alv...

 • Company BÆRUM POLITISTASJON in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311356228 Presentasjon av stillingen:Oslo politidistrikts organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter. Enhet vest (ENV) har geografisk ansvar for Asker, Bærum og Oslo vest, og består av fem seksjoner og to stabsenheter, fordelt på tre tjenestesteder - Asker, Sandvika og Majorstua.Ved Enhet vest har vi ledig en fast stilling som politioverbetjent (flerkildeanalytiker) ved Etterretningsseksjon, analyse- og samordningsavsnittet, stedsplassert ved Bærum politistasjon.Vi søker deg som brenner for analyse og ønsker aktiv arbeidshverdag. Oppgavene involverer hele etterretningshjulet, men da med spesielt fokus på analyse, skriving og formidling av ulike etterretningsprodukter. Etterretningsproduktene skal gi støtte og kunnskap til beslutningst...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER TØNSBERG POLITISTASJON in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4300615598 Presentasjon av stillingen:I Sør-Øst politidistrikt, Felles eneht for operativ enhet, seksjon for operativ fagtjeneste, avsnitt for UEH og opplæring har vi ledig et vikariat til 1.9.21 som instruktør med snarlig tiltredelse, med oppmøtested i Tønsberg.Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) består av medarbeidere stasjonert på flerelokasjoner i politidistriktet, med hovedtyngden tilknyttet politidistriktetshovedsete i Tønsberg. FOT er inndelt i seksjon for operativ fagtjeneste (hund,innsatsledelse samt UEH og opplæring), seksjon for plan, øving og beredskap(beredskapsarbeid og krisehåndtering) og seksjon for operasjonssentral(operasjonssentral, tjenestekontor og sentralbord).ArbeidsoppgaverI samarbeid med teamleder UEH og opplæring Vestfold og øvrige ...

 • Company FET POLITIHUS in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4304190282 Presentasjon av stillingen:Øko-miljø avsnittet har ledig en fast stilling som politibetjent 3/2/1 ved A-krim/Utbytte gruppen. Stillingen vil være en del av det tverretatlige samarbeidet på A-krimsenteret i Oslo, og vil derfor være stedsplassert både ved A-krimsenteret Oslo og ved Akrim/utbytte gruppen på Fetsund. Hoveddelen av arbeidet vil på sikt utføres samlokalisert med A-krim senteret i Oslo.Som medarbeider på denne gruppen vil du møte utfordrende og spennende oppgaver knyttet til politiets innsats mot arbeidslivskriminalitet, økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet. Arbeidsdagen er preget av samarbeid med andre eksterne kontroll etater og en blanding av både kontrollvirksomhet og etterforskning. Det stilles høye krav til selvstendighet o...

 • Company SKI POLITIHUS in Other
  23.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4301057313 Presentasjon av stillingen:Vi søker en engasjert medarbeider til stilling som operatør ved operativ seksjon, Felles enhet for operativ tjeneste. Stillingen er organisert under avsnitt for sentralbord. Stillingen er en nyopprettet stilling hvor operatøren vil gjøre primært tjeneste sentralbordet,men er tiltenkt noe tjeneste på operasjonssentralen. Sentralbordet er nærtknyttet til operasjonssentralen i samhandling og oppgaveutførelse. Avsnittet eri en endringsprosess hvor det er ønskelig å integrere sentralbordet mer inn ioperasjonssentralen og turnusarbeid må påberegnes.Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) innehar distrikts funksjonene stabssjef, øvings- og beredskapsplanlegger og tjenestekontor, i tillegg til...

 • Company ÅLESUND POLITIHUS in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Møre og Romsdal Politidistrikt har ledig ei fast stilling som etterforskar, politiførstebetjent, ved avsnitt for felles straffesaksinntak (FSI), ved Felles eining for etterretning, førebygging og etterforsking (FEFE).FSI er politidistriktet sitt apparat for mottak og vurdering av alle innkomne straffesaker. FSI skal sikre innbyggjarne lik behandling uavhengig av kvar dei blir utsett for kriminelle handlingar. FSI skal i samarbeid med operasjonssentralen gi effektiv støtte til patruljene knytt til straksetterforsking og politiarbeid på staden.Hovudoppgåva til den som vert tilsett er å utføre etterforskingsoppgåver i straffesaksinntaket. Vi søkjer deg som har god evne til å samarbeide både internt og med eksterne instansar, samt evne til å arbeide sjølvstendig og med god struktur og framdrif...

 • Company ETNE OG VINDAFJORD LENSMANNSKONTOR in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311346019 Presentasjon av stillingen:Det er ledig vikariat som politikontakt ved Etne og Vindafjord lensmannskontor, Sør-Vest politidistrikt, fom 18.januar 2021. Vikariatets lengde er på 8 måneder med mulighet for forlengelse.Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt har hovedsete i Ølen, Vindafjord kommune.ArbeidsoppgaverOppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolleVære pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommunerVære det viktigste kontaktpunktet mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommune, også kommuner der politiet ikke har eget tjenestestedBidra til helhetleg samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommun...

 • Company SØR-ØST POLITIDISTRIKT FORVALTNINGSENHETEN I VESTFOLD in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305556583 Presentasjon av stillingen:I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling som politioverbetjent ev politibetjent 3/2, med funksjon for etterretningskontakt, ft stedsplassert ved Felles enhet for utlening og forvaltning, Seksjon for utlending og grensekontroll, Avsnitt for grensekontroll, med tiltredelse 01.01.21. Stedsplassering er ved Torp lufthavn Sandefjord.Avsnitt for grensekontroll består pr i dag foruten avsnittsleder med 24 ansatte, hvor 19 stillinger er politiansatte og 5 stillinger er sivile grensekontrollører.Avsnittet skal fokusere på helhetlig grensekontroll gjennom politioperativt krimforebyggende arbeid ved hjelp av forvaltningssporet for å fange opp grenseoverskridende kriminalitet i form av ulovlig innreise, menneskehandel, menn...

 • Company ORKDAL OG AGDENES LENSMANNSKONTOR in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303325044 Presentasjon av stillingen:GDE Gauldal/Orkdal, med Gauldal politistasjonsdistrikt og Orkdal lensmannsdistrikt har ansvaret for Heimdal bydel i Trondheim kommune, samt kommunene Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen, Røros, Skaun, Orkland, Heim, Rindal, Hitra og Frøya. Heimdal politistasjon er hovedsete for den geografiske driftsenheten. Orkdal lensmannskontor har ansvar for Orkland kommune samt kommunene Hitra, Frøya, Heim, Skaun og Rindal.Driftsenheten består totalt av ca. 160 ansatte, hvorav ca. halvparten jobber operativt. Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med en jevn kjønnssammensetning, spredt alderssammensetning og spennende arbeidsoppgaver.Vi har ledig en fast stilling som etterforskningsleder ved seksjon ette...

 • Company HAMMERFEST POLITIHUS in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306969527 Presentasjon av stillingen:Finnmark politidistrikt har ledig fast stilling som politibetjent 3/2/1 (SKO 1461/SKO 1459/SKO1457) ved tjenesteenhet Hammerfest politistasjonsdistrikt med tjenestested Hammerfest. Politidistriktet har organisert seg i en driftsenhet (driftsenhet Finnmark) som består av de fire tjenesteenhetene Alta, Varanger, Porsanger og Hammerfest.Stillingen vil være underlagt seksjon for forebyggende, politipatrulje og etterforskning i Hammerfest Politistasjonsdistrikt og tiltredelsesdato er etter nærmere avtale.Tilsetting skjer på de vilkår som er gitt i lov om statsansatte og personalreglement for politidistriktene. Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kj...

 • Company NORD TRØNDELAG POLITIDISTRIKT in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4302987608 Presentasjon av stillingen:GDE Gauldal/Orkdal, med Gauldal politistasjonsdistrikt og Orkdal lensmannsdistrikt har ansvaret for Heimdal bydel i Trondheim kommune, samt kommunene Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen, Røros, Skaun, Orkdal, Agdenes, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya. Heimdal politistasjon er hovedsete for Gauldal politistasjonsdistrikt og har ansvar for Heimdal bydel i Trondheim, samt kommunene Klæbu og Melhus. I tillegg et tett samarbeid med Sentrum politistasjon i Trondheim.Driftsenheten består totalt av ca. 160 ansatte, hvorav ca. halvparten jobber operativt. Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med en jevn kjønnssammensetning, spredt alderssammensetning og spennende arbeidsoppgaver. Vi har ledig inntil...

 • Company STAVANGER POLITIHUS in Other
  21.11.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310806021 Presentasjon av stillingen:Fast stilling som politioverbetjent - OSINT-operatør/ enkildeanalytiker plassert på etterretningsavsnittet ved seksjon for etterretning og analyse i Sør-Vest politidistrikt.Funksjonen er stedsplassert i Stavanger i fysisk nærhet til avsnittsleder Etterretning, analyseleder 1 (AL1), innhentingsleder (IL1), informasjonskoordinator og etterretningsleder (EL2).Arbeidsoppgaver:Målrettet, systematisk og strukturert foreta innhenting, bearbeiding og validering av åpent tilgjengelig informasjon for om mulig å skaffe seg kunnskap om personer, grupper og fenomenerBesvare informasjonsbehov knyttet til åpne kilderRegistrere, formatere og initialt bearbeide innhentet data/informasjon til forståelige og lesbare produkter (enkildeanalyse) p...

 • Company EIDSVOLL POLITIHUS in Other
  21.11.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308756336 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter deg som er en god leder, en god samarbeidspartner og som er engasjert i medarbeiderne til fast stilling som leder for forebyggende avsnitt ved Eidsvoll lensmannskontor.Som leder for forebyggende avsnitt har du ansvaret for at avsnittet drives i et forebyggende perspektiv og at oppgaver som tilliggeravsnittet blir utført med høy kvalitet og nøyaktighet. En av de viktigsteoppgavene dine vil være å skape en kultur hvor seksjonen og avsnittene jobber etterhovedstrategien forebyggende og utfører tjenesten i et proaktivt perspektiv i tettsamarbeid med de øvrige avsnittene, seksjonene og tjenesteenhetene idistriktet.Eidsvoll lensmannsdistrikt består av tre seksjoner; seksjon nærpoliti, seksjon etterforskning og seksjo...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4298655168 Presentasjon av stillingen:Oslo politidistrikts nye organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter. Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) består av ni seksjoner og to stabsenheter, med totalt ca 440 medarbeidere. Driftsenheten har ansvar for etterretning og etterforskning av de sakene som har høyest alvorlighetsgrad innen alvorlig kriminalitet samt et særlig ansvar for etterretning og etterforskning ved ekstraordinære hendelser og kriser. FEE har også et overordnet fag-, koordinerings- og utføreransvar for etterretning og etterforskning i politidistriktet.Seksjon for organisert kriminalitet er en spesialseksjon som har som sin primære oppgave å bekjempe kriminelle nettverk/gjenger, menneskehandel, grov narkotika ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Police inspectors and detectives Edit filters