Jobmonitor. Search results for Police inspectors and detectives

25 Jobs found

Used filters:
 • Police inspectors and detectivesx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company Politiets fellestjenester in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139354233 Presentasjon av stillingen:Kripos har ei ledig fast stilling som etterforskar av saker som gjeld organisert kriminalitet.Vi søker etter ein medarbeidar som er motivert til å jobbe som etterforskar og bidra både i den skjulte og den opne fasen av sakene. Vi legg vekt på å ha oppdatert etterforskingskompetanse og gode verktøy for å møte den teknologiske utviklinga i samfunnet.Seksjon for organisert kriminalitet har eit heilskapleg ansvar for etterforsking av saker som Kripos prioriterer. Sakstypane er mange, og følger kriteria i påtaleinstruksen. Vi etterforskar saker som gjeld menneskehandel, narkotika, ran, arbeidsmarknadskriminalitet og illegal handel på det mørke nettet, for å nemne nokre. Fleire av sakene våre går over landegrensene og krev mykje in...

 • Company Østfinnmark politidistrikt in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135202817 Presentasjon av stillingen:Finnmark politidistrikt har ledig en fast stilling som straffesaksansvarlig med funksjonstittel politiførstebetjent, ved Varanger politistasjonsdistrikt.Stillingen er ikke stedsplassert, men kontorsted skal være på en av Varanger politistasjonsdistrikts tjenestesteder.Ønsket startdato er 01.01.2020.Stillingen er tillagt politifaglig ansvar for at etterforskingen skjer innenfor de rammer som er bestemt ved lov eller instruks og sørge for at formålet med etterforsking oppfylles innenfor tjenesteenhetens område, som innbefatter tjenestestedene Kirkenes, Tana, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg. Stillingen rapporterer til seksjonsleder forebyggende, politipatrulje og etterforskning.ArbeidsoppgaverHovedoppgaver:Foreta innledende ...

 • Company Politidirektoratet in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4126948285 Presentasjon av stillingen:Internasjonal seksjon har ansvaret for politiets overordnede internasjonale engasjement, og oppfølgningen av politiets internasjonale forpliktelser og internasjonalt samarbeid. Deltakelse i Schengen og det nordiske politisamarbeidet, Europol, Frontex, Interpol og andre internasjonale samarbeidsfora, er sentrale oppgaver i seksjonens portefølje. Seksjonen har også ansvaret for oppfølgning av Politidirektoratets rolle som programpartner innenfor EØS-midlene, samt norsk deltakelse i fredsbevarende operasjoner og utstasjonering av polititjenestemenn og -kvinner.Politidirektoratet skal i tråd med politiske prioriteringer, nasjonale behov og internasjonale forpliktelser lede og styre norsk deltagelse i internasjonalt politisamarbei...

 • Company AGDER POLITIDISTRIKT in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138519948 Presentasjon av stillingen:I forbindelse med nyopprettet avsnitt for internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn søker vi etter avsnittsleder ved felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE) fom. 01.12.19.Avsnittet er plassert under seksjon for grov vold og seksuelle overgrep og vil rapportere til seksjonsleder. Avsnittet har ansvar for å stanse eller avdekke fysiske og digitale seksuelle overgrep mot barn med utgangspunkt i straffeloven § 311 som omhandler fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Sakene er svært alvorlige og kan være belastende å jobbe med over tid.Det er en målsetning at avsnittet skal ha en jevn fordeling av erfarne og uerfarne etterforskere, både kvinner og men...

 • Company Sel lensmannskontor in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138974984 Presentasjon av stillingen:I Innlandet politidistrikt, tjenesteenhet Nord-Gudbrandsdal ved seksjon for etterforskning er det nå ledig en fast stilling som politibetjent 3/2/1. Stillingen er stedsplassert på Otta.ArbeidsoppgaverDelta i etterforskningen av straffesakerDelta på vakt/beredskap gjennom integrerte lister, gjennomføre straksetterforskning og politiarbeid på stedet i forbindelse med tjenestenPublikumsmottakDelta i det forebyggende arbeidet ved enhetenAndre oppgaver etter ordre/avtaleKvalifikasjonerNødvendigPoliti(høg)skolenØnskeligØnskelig med noe politifaglig erfaring, herunder etterforskning, forebygging og operativt arbeidHa gjennomført/ være villig til å gjennomføre etter-/videreutdanning i etterforskningsfagene ved PolitihøgskolenDet krev...

 • Company Stokke lensmannskontor in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  I Sør-Øst politidistrikt, for tiden stedsplassert ved Felles enhet for etterretning og etterforskning, Seksjon for seksuelle overgrep og vold mot barn er det ledig to faste stillinger og ett vikariat som politioverbetjent event politibetjent 3/2/1 - med funksjon som etterforsker. Tjenestested vil være Drammen eller Hønefoss etter avtale.Seksjon for seksuallovbrudd og vold mot barn er en av åtte seksjoner under Felles enhet for etterretning og etterforskning. Seksjonen består av 63 medarbeidere fordelt på tre avsnitt, hhv Telemark, Vestfold og Buskerud.Vi søker etter deg som har stor motivasjon og interesse for etterforskning av seksualforbrytelser og vold mot barn.ArbeidsoppgaverTaktisk etterforskning av saker som faller inn under seksjonens fagområde, herunder seksualforbrytelser generelt...

 • Company Stokke lensmannskontor in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  I Sør-Øst politidistrikt, ft stedsplassert ved Felles enhet for etterretning og etterforskning, Seksjon for seksuelle overgrep og vold mot barn er det ledig en faste stilling som politibetjent 3/2/1 - med funksjon som etterforsker, med tiltredelse 24.01.20. Tjenestested vil være Sandefjord.Seksjon for seksuallovbrudd og vold mot barn er en av åtte seksjoner under Felles enhet for etterretning og etterforskning. Seksjonen består av 63 medarbeidere fordelt på tre avsnitt, hhv Telemark, Vestfold og Buskerud.Vi søker etter deg som har stor motivasjon og interesse for etterforskning av seksualforbrytelser og vold mot barn.ArbeidsoppgaverTaktisk etterforskning av saker som faller inn under seksjonens fagområde, herunder seksualforbrytelser generelt, internettrelaterte overgrep og vold mot barn.A...

 • Company Lensmannen i Fet og Rælingen in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137434926 Presentasjon av stillingen:Det er ledig en fast stilling som politifaglig etterforskningsleder for arbeidsmarkedskriminalitet ved avsnitt for øko-miljø, gruppe nord. Stedsplassering er Romerike, pt. Fetsund.Felles enhet for etterretning og etterforskning har ansvar for etterforskning av økonomiskkriminalitet, miljøkriminalitet og arbeidsmarkedskriminalitet. Saksfeltet erorganisert som et eget avsnitt under seksjon for felles etterforskning. Avsnitteter delt i tre grupper, henholdsvis Sør og Nord, og er pt. lokalisert medfagmiljøer på Fetsund og Moss. Avsnittet har tett samarbeid med andrekontrolletater som Mattilsynet, Arbeidstilsynet, SNO mfl.Øko-miljø avsnittet ønsker å styrke arbeidet med bekjempelse av arbeidslivskriminalitetog ønsker tilsette en p...

 • Company Politiets sikkerhetstjeneste in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Det er ledig en fast stilling som leder av vår Seksjon for livvakttjeneste. Seksjonen er en del av Sikkerhets- og beredskapsavdelingen.Seksjon for livvakttjeneste har et nasjonalt ansvar for å utføre livvakttjeneste for norske og utenlandske myndighetspersoner på norsk territorium, med unntak av kongefamilien, kongelige gjester, statsbesøk og gjester der kongefamilien er vertskap. PSTs livvakter følger også enkelte norske myndighetspersoner på utenlandsreiser. PST skal bistå stedlige politidistrikter med livvakter. Livvaktene avgis og underlegges stedlig politimester.ArbeidsoppgaverSeksjonssjefen vil ha både personal- og budsjettansvar for egen seksjon, i tillegg til det faglige ansvaret for seksjonens tjenesteleveranser. Seksjonssjefen vil sammen med avdelingsdirektør og øvrige seksjonssj...

 • Company Sysselmannen på Svalbard in Other
  05.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  Org. nr: 971456523 Stillingsident: 4139367630 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter feltinspektører med politifaglig bakgrunn. Tjenesten utføres av feltlag bestående av en polititjenesteperson og en tjenesteperson med naturfaglig bakgrunn. Hvert lag skal gjøre tjeneste i felt med base i Sysselmannens hytter ulike steder på øygruppen i følgende perioder:Vinter : Slutten av februar - begynnelsen av mai 2020 (ett engasjement) Sommer : Begynnelsen av juni - slutten av august 2020 (tre engasjement)Det er mulig å søke på vinter- og sommerengasjementet hver for seg eller samlet. Det må fremgå tydelig i søknaden hvilket/hvilke engasjement man søker på. Ferie kan bare avvikles mellom engasjementeneArbeidsoppgaveroppsyn og kontroll med turisme og ferdseloppsyn og kontroll med jakt, fangst og fi...

 • Company SKI POLITIHUS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135802729 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter engasjerte og motiverte medarbeidere for teknisk og taktisk spaning (TTS) og informantbehandling. Du er en initiativrik, systematisk og etterrettelig medarbeider som ønsker en arbeidshverdag med høyt tempo og utfordrende problemstillinger . Stillingene er for tiden stedsplassert på Ski.Teknisk og taktisk spaning og informantbehandling er underlagt avsnittet for skjulte innhentingsmetoder på seksjon for Felles etterforskningsstøtte i Felles enhet for etterretning og etterforskning. Gruppen har utføreransvar for bruk av teknisk og taktisk spaning og informantbehandling i politidistriktet og skal inneha den ledende kompetansen på sivil tilnærming i Øst politidistrikt.Øst politidistrikt er opptatt av å skape et god...

 • Company SKI POLITIHUS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4131998988 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig en fast stilling som analytiker. Stillingen innebærer et koordinerings og utføreransvar innen politidistriktets analysearbeid innen etterretningsfaget. Arbeidsdagen er preget av høyt tempo, godt arbeidsmiljø og høye faglige ambisjoner. Vi søker etter engasjert og motivert medarbeider, med gode analytiske evner til et spennende og utfordrende miljø. Stillingen som analytiker er stedsplassert ved politidistriktets hovedsete i Ski.Etterretningsseksjonen i Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) er en av seks seksjoner og er direkte underlagt enhetsleder FEE/etterretningsleder 1 (EL1). Seksjonen har et distriktovergripende fagansvar for etterretning og skal sikre en helhetlig styring av etterretningspro...

 • Company Møre og Romsdal Politidistrikt in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Vil du bidra til å sikre Norge mot truslar utanfrå, sørgje for at dei som tek seg inn i landet har lov til dette, og vite kven som er her? Kva med å utvikle deg sjølv og andre slik at grensekontrollane vert gode og effektive, samstundes som at Noreg sine forpliktingar overfor andre land vert opprettheldt?Er du lærevillig med stor arbeidslyst og kapasitet som tåler høgt arbeidspress?Vil andre skildre deg som modig, heilskapsorientert, viser respekt og er tett på?Då bør du vurdere vår ledige faste stilling som spesialist grensekontroll i Møre og Romsdal, som saman med Schengenkontakten skal utvikle fagfeltet i politidistriktet.Stillinga har normering som politioverbetjent, men dersom ingen kvalifiserer til politioverbetjent er det aktuelt å tilsetje som politibetjent 3/2/1.Stillinga er for t...

 • Company Hedmark Politidistrikt in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4122266820 Presentasjon av stillingen:I Innlandet politidistrikt er det er for tiden ledig fast stilling som politibetjent 3/2/1 med funksjon som etterretningsanalytiker. Stillingen er organisatorisk plassert ved Felles enhet for etterretning og etterforskning, Seksjon for etterretning. Stillingen er stedsplassert Hamar.ArbeidsoppgaverBearbeide,systematisere, analysere og vurdere informasjon fra flere kilderUtarbeide og formidle etterretningsprodukter til relevante mottakere i GDEMonitorere, berike, kvalitetsikre og strukturere rapportert informasjon fra politiets registerPåse og motivere medarbeidere til å rapportere og dele informasjon i Indicia som besvarer politidistriktets prioriterte etterretningsbehovDelta i seksjonens øvrige arbeidKvalifikasjonerNødvendig...

 • Company Politiets fellestjenester in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135637057 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter engasjerte, motiverte og strukturerte politifaglige etterforskningsledere til inntil tre faste stillinger som politiførstebetjent ved felles kriminalvakt.Krimvaktleder er politifaglig etterforskningsleder, og skal sørge for kvalitet i den innledende straffesaksbehandlingen og være GDE Romerike sin døgnkontinuerlige beredskap innen etterforskningsledelse. Krimvaktleder jobber tre-skift med arbeid hver tredje helg.Skedsmo politistasjonsdistrikt består av fire seksjoner; seksjon nærpoliti, seksjon etterforskning, seksjon taktisk og seksjon kriminalvakt/arrest. Kriminalvakt/arrest seksjonen favner alle sakstyper, med de prioriteringer som følger av straffesaksinstruksen for Øst politidistrikt.Bekreftede kopier av v...

 • Company VOLDA OG ØRSTA LENSMANNSKONTOR in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4132723608 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast stilling som etterforskar, politibetjent 1, ved Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Det kan verte ledige fleire faste stillingar og vikariat.I Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt er det tre lensmannskontor. Stillinga her er plassert ved Volda og Ørsta lensmannskontor som er tenestestaden i lensmannsdistriktet, og også hovudsetet for den Geografiske driftseininga 2 (GDE1). Driftseininga utgjer i dag Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt, Ulstein og Hareid lensmannsdistrikt og Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Den som vert tilsett skal arbeide med straffesaker for heile Søre Sunnmøre, samt delta litt i vakt og beredskap under Ordensseksjonen i Søre Sunnmøre/GDE 1 etter fastlagt turnus.Møre og Romsdal politidistrikt søker...

 • Company Arendal Politistasjon in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135285352 Presentasjon av stillingen:Ledig fast stilling som krimvaktleder ved seksjon for patruljetjeneste, Arendal og Froland politistasjonsdistrikt. Tiltredelse etter avtale.Krimvaktleder stillingen er en nøkkelfunksjon i driften av politistasjonen og oppgavene kan deles opp i flere viktige funksjoner:Etterforskningsberedskap i døgnkontinuerlig turnus, med ansvar for oppfølging av arrestanter og evt annen straksetterforskning i samråd med Felles Straffesaksinntak (FSI)Faglig ansvar for politiarrest og oppfølging av arrestanterAnsvar for publikumsmottak ved politivakten, med håndtering av henvendelser, mottak av anmeldelser m.m.Delta i operativ tjeneste når behovet for dette er tilstedeDet er forventing til den som ansettes at man bidrar til effektiv straksett...

 • Company Kvam lensmannskontor in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4123869590 Presentasjon av stillingen:I Vest politidistrikt, for tida Kvam, Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt , er det ledig ei fast stilling som politioverbetjent SKO 1456 med funksjon som innsatsleiar. Stillinga blir stadsplassert etter avtale. Ein må pårekne noko reiseverksemd.ArbeidsoppgåverPlanleggje, leie, koordinere og kvalitetssikre akutte og planlagde operative aksjonar på taktisk nivåPlanleggje og gjennomføre leiing ved større arrangementPlanleggje og gjennomføre innsatsleiing og kortesjeteneste ved VIP-besøkTa del i vakt- og beredskapstenestaDelta i utforming og evaluering av operativt planverk og øvingarAnsvar for deltaking innan tildelt fagfelt og utvikling av metodeDelta i arbeids- og metodegrupperAktiv samarbeidspart i relevante operative leiarforum...

 • Company Bergen Vest Politistasjonsdistrikt in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4126178386 Presentasjon av stillingen:I Vest politidistrikt, for tida driftseining Hordaland, er det ledig ei fast stilling som politiførstebetjent SKO 1455 med funksjon som spesialmedarbeider seksuelle overgrep (SO). Stillinga er organisatorisk plassert ved Seksjon for etterforsking i GDE Hordaland. Stadsplassering blir fastsatt etter avtale.ArbeidsoppgaverAnsvar for å organisere, leie og sikre god kvalitet og effektiv oppgaveløysning innan SO-saker, i samsvar med gjeldande lovverk, reglar, instruksverk og politidistriktet sine føringar. Oppgåvene skal bli løyst saman med seksjonsleiar etterforsking og straffesaksansvarleg i lokale tenesteeiningarAnsvarleg for å rettleie og følgje opp etterforskararEtterforsking av eigen porteføljeMedansvar for å innstille og pr...

 • Company Lillehammer Politistasjon in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4125637105 Presentasjon av stillingen:I Innlandet politidistrikt er det ledig fast stilling som leder av Felles enhet for forebygging.Som leder av driftsenheten har du overordnet fag- og koordineringsansvar for kriminalitetsforebyggingen i politidistriktet.Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser. Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer.Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet, og ønsker mangfold blant ...

 • Company Troms politidistrikt in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4128924002 Presentasjon av stillingen:I Tromsø politidistrikt er det ledig en eller flere stillinger som politibetjent 3. Dersom søkere ikke tilfredsstiller kompetansekriteriene for politibetjent3 vil det vurderes ansettelse i stillingen som politibetjent 2 eller politibetjent 1. Stillingen er for tiden plassert ved geografisk driftsenhet Tromsø politistasjonsdistrikt. Fast arbeidssted Tromsø politihus.Patruljene skal være kunnskapsstyrt og forebyggende er primærstrategi. Politiarbeid på stedet skal benyttes i patruljen. Den som ansettes må ha fokus på å ivareta politiets samfunnsoppdrag og at forebyggende er politiets primærstrategi. Politiarbeid på stedet skal benyttes i patruljen.Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du vise...

 • Company Departementenes Servicesenter in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Jobbnorge ID: 175444Du får jobbe medArbeidsoppgaver:Bud- og transporttjenestePost- og varelevering til departementene og Statsministerens kontorPakking og utsending av post og varerSorteringAndre arbeidsoppgaver i logistikk- og posttjenestenKvalifikasjonskravNødvendige kvalifikasjoner:Fullført 3- årig videregående skoleLang relevant arbeidserfaring eller praksis kan kompensere for utdanningskravetFørerkort klasse B (kopi vedlegges søknaden) og gode kjøreferdigheterSøkeren må beherske norsk meget godt, både muntlig og skriftlig, engelsk muntlig godt.God dataforståelse og bruk av kontorapplikasjoner og logistikkverktøyØnskelige kvalifikasjoner:Erfaring fra post- og logistikktjenester (varemottak, sjåfør, postbetjent,mv.)Truckførebevis Klasse T-1,2,3,4Erfaring med kundebehandlingPersonlige eg...

 • Company Innlandet politidistrikt in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4122250042 Presentasjon av stillingen:I Innlandet politidistrikt er det for tiden ledig en fast stilling som politioverbetjent med funksjon som enkildeanalytiker/veileder informantbehandling. Stillingen organisatorisk plassert ved Felles enhet for etterretning og etterforskning, Seksjon etterretning. Stillingen er stedsplassert ved Elverum politistasjon.ArbeidsoppgaverBerike, systematisere og evaluere innhentet data og informasjonAnsvar for oppfølging, sanitisering og rapportering av innhentet informasjonfra menneskelige kilder (informant)Fagansvar for informantbehandling i GDE ØstFøre tilsyn med informantbehandleres virksomhet slik at metoden utøves i henhold til enhver tids gjeldende instrukser og rundskriv, herunder rapportere til hovedveilederne ved brudd på ...

 • Company Innlandet politidistrikt in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  I Innlandet politidistrikt er det for tiden ledig en fast stilling som politioverbetjent med funksjon som enkildeanalytiker/veileder informantbehandling. Stillingen er organisatorisk plassert ved Felles enhet for etterretning og etterforskning, Seksjon etterretning. Stillingen er stedsplassert ved Gjøvik politistasjon.ArbeidsoppgaverBerike, systematisere og evaluere innhentet data og informasjonAnsvar for oppfølging, sanitisering og rapportering av innhentet informasjonfra menneskelige kilder (informant)Fagansvar for informantbehandling i GDE VestFøre tilsyn med informantbehandleres virksomhet slik at metoden utøves i henhold til enhver tids gjeldende instrukser og rundskriv, herunder rapportere til hovedveilederne ved brudd på instrukser/rundskrivRettlede/veilede informantbehandleren i be...

 • Company SØGNE OG SONGDALEN LENSMANNSKONTOR in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4120370408 Presentasjon av stillingen:Ledig fast stilling som politifaglig etterforskningsleder ved Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt. Tiltredelse etter avtale.Ved ledighet i tilsvarende stilling innen driftsenheten, kan samme søkermasse benyttes ved eventuell ansettelsesprosess.Plettfri vandel er et krav til stillingen. Ved tilbud om stilling må uttømmende og utvidet vandelsattest fremskaffes av søker, jf. Politiloven § 18 og Politiregisterloven §41.Bekreftede kopier av vitnemål og attester som bekrefter kompetanse og ansiennitet, må fremlegges ved intervju.ArbeidsoppgaverPolitifaglig etterforskningsledelse ved lensmannskontoretFag-, koordinerings- og saksansvar i tildelte straffesakerAnsvar for kvalitet, oppfølging og fremdrift av straffesaker i samarbeid me...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Police inspectors and detectives Edit filters