Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

167 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 167 results.
 • Company NAV Sel in Other
  15.10.2019

  Søknadsfrist: 27.10.2019St.id. 2152Kort om enheten:NAV Sel har et nytt og moderne kontor på Otta i Nord-Gudbrandsdalen. Kontoret har pt. 17 ansatte, som yter tjenester til innbyggere og arbeidsgivere i Sel kommune, samt regionale tjenester til andre kommuner og arbeidsgivere i regionen. Vi har et godt samarbeid med andre virksomheter i kommunen og med fylkeskommunale, statlige og private virksomheter. Vi samarbeider også tett med øvrige NAV-kontor i Gudbrandsdalen.Kort om stillingen:En av våre medarbeidere er i permisjon og vi søker etter en kvalifisert vikar i 80-100 % stilling i perioden 01.12.2019 til 30.11.2020. Stillingsstørrelse vil bli endelig avklart i samråd med innstilt søker med bakgrunn i godkjent budsjett. Arbeidsoppgavenes hovedfokus, vil være å arbeide med å bidra til at bru...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  15.10.2019

  Administrativ lederstøtteSeksjon for rektors stab er organisert under rektor ved OsloMet. Staben har saksansvar for prosjekter av betydning for universitets strategi og satsingsområder, styrearbeid og arbeid med myndighetskontakt og bistår med praktisk og faglig lederstøtte for rektor og rektorat. I staben er det en ledig stilling og vi søker deg som trives i et hektisk miljø hvor du jobber tett mot rektor og hans stab. Det er mange utfordrende arbeidsoppgaver og vi søker en positiv og ansvarsbevisst lagspiller som liker å administrerer, være i forkant og bidra til god flyt i organisasjonen.Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak værepersonlig og administrativ lederstøtte for rektortilrettelegge og gjennomføre møter og arrangementerøkonomi- og budsjettoppgaver, herunder innkjøp og bestillinger...

 • Company NOKUT in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 985042667 Stillingsident: 4135966911 Presentasjon av stillingen:Avdeling for regelverk og tilsyn har 42 tilsette fordelt på tre seksjonar: seksjon for institusjonar, seksjon for studieprogram og juridisk seksjon. Avdelinga har ansvar for NOKUT si utøving av myndigheit overfor sektorane høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning (fagskoleutdanning). Dette inneber mellom anna akkreditering av og tilsyn med studietilbod og institusjonar og tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet til institusjonane. Avdelinga har òg ansvaret for forvaltinga av ei rekke forskrifter, og styrker arbeidet med kvalitetsutvikling i sektoren gjennom auka fokus på analyse, erfaringsdeling og rettleiing. Vi ønskjer å kunnskapsbasere alt vårt utviklingsarbeid og alle våre prosessar, og samarbeider d...

 • Company NAV NORDRE LAND in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142434890 Presentasjon av stillingen:Vi søker en utadvendt og god nettverksbygger med gode kommunikasjonsevner, samt interesse for og kjennskap til arbeidsmarkedet i Nordre og Søndre Land. Du skal jobbe tett opp mot arbeidsgivere i regionen og veilederne ved NAV kontorene. Du vil være tilknyttet et markedsteam med flere markedskontakter fra Gjøvikregionen. Teamet har jevnlig møter. Det vil bli en del reisevirksomhet. Du vil representere og være tilknyttet både NAV Nordre og NAV Søndre Land. NAV Søndre Land i Hov har 13 ansatte, og kommunen har ca. 5600 innbyggere. NAV Nordre Land på Dokka har 14 ansatte og kommunen har ca. 6700 innbyggere. Kjøretiden mellom kontorene er ca. 25 minutter.ArbeidsoppgaverOppfølging av arbeidsgivere, herunder:Bistå ved rekrutteringsb...

 • Company PASIENT- OG BRUKEROMBUDET in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4143143760 Presentasjon av stillingen:Vi søker en erfaren rådgiver som skal veilede og bistå pasienter, brukere og pårørende som tar kontakt med pasient- og brukerombudet. Stillingen er et 100 % svangerskapsvikariat i 1 år fra 01.01.20.Arbeidsområde og sentrale oppgaverPasient- og brukerombudet tar imot forespørsler fra publikum, informerer om rettigheter, klage- og erstatningsordninger. Pasient- og brukerombudet gir bistand til å formulere klager og deltar i møter mellom pasienter og helsepersonell.Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å:Informere om rettigheter, klage- og erstatningsordninger til de som kontakter pasient- og brukerombudetGi bistand til å formulere klager, og til å innhente opplysninger fra helse- og omsorgstjenestenAnsvar for egen saksportefø...

 • Company NAV Hvaler in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4143023604 Presentasjon av stillingen:NAV-kontoret i Hvaler kommune har ledig et vikariat i 100 % stilling, snarlig tiltredelse. Veilederstillingen innebærer mottakstjeneste, oppfølging avarbeidssøkere og saksbehandling/oppfølging av sykmeldte og AAP-mottakere.NAV Hvaler er lokalisert på idylliske Skjærhalden i Hvaler kommune. Kommunen er en naturperle som blantannet tilbyr rekreasjonsmuligheter i skog og mark, bading og øyhopping. NAV Hvaler er et annerledes og spennende NAV kontor, med pr i dag 26 ansatte. Vi har sammen med kjerne-NAV avdeling for rus- ogpsykisk helse, flyktningetjenesten, bolig for vanskeligstilte og et bokollektivmed døgnbemanning.ArbeidsoppgaverMottakstjeneste.Oppfølgingsansvar arbeidssøkere, arbeidsgivere og sykmeldte.Gjennomføre dialogmøte...

 • Company NAV Sagene in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137223209 Presentasjon av stillingen:Er du god på relasjonsbygging og kunne tenke deg å jobbe mot det spennende arbeidsmarkedet i Oslo? NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette.NAV Sagene er et ambisiøst og utviklingsorientert NAV kontor med ca 160 medarbeidere. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre v...

 • Company Bydel Stovner sosialtjenesten in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141823566 Presentasjon av stillingen:NAV Stovner er lokalisert på Stovner senter og har ca. 110 medarbeidere som betjener om lag 32 000 innbyggere i bydelen. NAV sitt overordnede mål er å gi mennesker muligheter til arbeid og aktivitet, samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester for brukerne, med et særlig fokus på arbeid og aktivitet som et ledd i NAV sin hovedstrategi ...

 • Company Oppland fylkeskommune in Other
  15.10.2019

  Regionalenheten har ledig stilling som rådgiver for internasjonalt arbeid, tiltredelse snarest.Om fagenhetenRegionalenheten har ansvar for og arbeider med nærings- og samfunnsutvikling, plan- og miljøoppgaver og strategisk samferdsel. Enheten er organisert i tre team som ivaretar disse oppgavene.Fra 1. januar 2020 vil stillingen inngå i avdeling for næring og internasjonalt samarbeid i Innlandet fylkeskommune.Vi søker deg somkan være med på å forme utviklingen av Innlandet fylkeskommunes internasjonale relasjonerhar førerkort klasse BVi tilbyrvarierte og spennende arbeidsoppgaver i nært samarbeid med administrativ og politisk ledelsebredt, spennende fagmiljøgodt arbeidsmiljø i trivelige lokalergode muligheter for personlig og faglig utviklinglønn etter avtalefylkeskommunale tilsettingsvilk...

 • Company NAV Bjerke in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142103484 Presentasjon av stillingen:NAV Bjerke er et utviklingsorientert NAV-kontor med omlag hundre medarbeidere. Vi har fokus på innovasjon og reell brukermedvirkning i en stadig mer digital hverdag. Siden 2018 har NAV Bjerke, Nydalen Distriktspsykiatriske senter (DPS) og NAV Nordre Aker hatt et tett samarbeid om metodikken . Dette er en kunnskapsbasert og standardisert oppfølgingsmetode som går ut på å bistå/følge opp personer med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk, slik at de selv tar i bruk egen kompetanse for å stå varig i ordinært arbeid. Modellen legger opp til samhandling mellom kommune, spesialisthelsetjenesten og NAV - og alltid med bruker som hovedaktør. NAV Bjerke har ledig fast stilling, for tiden plassert i ovennevnte prosjekt. Vi søk...

 • Company Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) in Other
  15.10.2019

  Org.nr.:985165262 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Avdeling for kommunikasjon og administrasjon skal bidra til å skape et synlig, tydelig, effektivt og moderne NSM. Avdelingen skal være pådriver og iverksetter av digitale løsninger både internt og eksternt. Avdelingen skal sikre god forvaltning gjennom å skape god kontroll i prosjekter og prosesser og bidra til god effekt i disse. Avdelingen skal søke å oppnå god arbeids- og informasjonsflyt på tvers av avdeling og organisasjon. Avdelingen har som mål å oppnå høy tillit og respekt internt og eksternt, ha stor arbeidsglede og engasjement, samt ha god takhøyde.I avdelingens seksjon for sikkerhet, eiendom og drift søker med dette etter en seniorrådgiver som er initiativrik, løsningsorientert og har god gjennomføringskraft.Arbeidsop...

 • Company Byrådsavdeling For Helse Og Omsorg Administrasjon in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4143237413 Presentasjon av stillingen:Byrådsavdeling for helse og omsorg jobber målrettet med forskning-, innovasjon-, og utdanning og har etablert samarbeidet Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest med Universitetet i Bergen (UiB), Høgskolen på Vestlandet (HVL), NORCE, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, VID vitenskapelige høgskole, Folkehelseinstituttet og 10 av omegnskommunene. Det overordnede målet med Kunnskapskommunen er å styrke den kunnskapsbaserte utviklingen av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sentrale utfordringer Kunnskapskommunen jobber med er å bygge opp kompetanse, struktur og partnerskap for å kunne bli en premissleverandør for forskningen, få opp mengden av forsking som retter seg mot, og er nyttig for, kommunal helse- og omsorgst...

 • Company Byrådsavdeling For Helse Og Omsorg Administrasjon in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4143232388 Presentasjon av stillingen:I forbindelse med en svangerskapspermisjon leter vi etter en engasjert og kunnskapsrik vikar som folkehelserådgiver for Bergen kommune. Folkehelsearbeidet i kommunen har hatt en stor utvikling de siste årene. Vi ønsker deg som vil bidra til å videreføre denne utviklingen og fortsette arbeidet med å sikre i Bergen kommune.Byrådsavdeling for helse og omsorg har ansvaret for kommunens samfunnsoppgaver innen folkehelse, barnevern, forebygging og psykisk helsearbeid barn og unge, tjenester til eldre og særlig omsorgstrengende, helsetjenester og legevakt med mer. Avdelingen forbereder saker til politiske organer og har iverksettingsansvar overfor underliggende etater. Byrådsavdelingen er inndelt i seks etater, samt en overordnet b...

 • Company Bergen Kommune Bystyre in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4143222248 Presentasjon av stillingen:Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) har ledig vikariat som rådgiver og søker etter en engasjert person med erfaring fra forsknings-, innovasjons- og utdanningssamarbeid. BHO jobber målrettet med forskning-, innovasjon-, og utdanning, og har etablert samarbeidet Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest sammen med Universitetet i Bergen (UiB), Høgskolen på Vestlandet (HVL), NORCE, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, VID vitenskapelige høgskole, Folkehelseinstituttet og 10 omegnskommuner. Det overordnede målet med Kunnskapskommunen er å styrke en kunnskapsbasert utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester. Sentrale oppgaver som Kunnskapskommunen jobber med er å bygge opp kompetanse, struktur og partnerskap for å ...

 • Company UTLENDINGSDIREKTORATET in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974760746 Stillingsident: 4141619290 Presentasjon av stillingen:Landinfo er utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Enheten skal som faglig uavhengig organ, innhente og analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda, Politiets utlendingsenhet og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å løse sine oppgaver, særlig i forbindelse med behandling av søknader om asyl. Landinfo er administrativt tilknyttet UDI.Arbeidssted:ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene består av kildekritisk innhenting og analyse av landinformasjon (herunder politiske, sosiale og menneskerettslige forhold) og videreformidling av landkunnskap til Landinfos brukere. Brukerne er først og fremst ...

 • Company Statistisk sentralbyrå in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137982042 Presentasjon av stillingen:I Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk er det ledig ei fast stilling som førstekonsulent/rådgivar.Seksjonen produserer ei rekkje offisielle statistikkar innanfor helse- og omsorgstenester og velferdstenester. Seksjonen har blant anna ansvaret for fleire område som inngår i Kommune-stat rapporteringa (KOSTRA), og produserer til dømes offisiell statistikk over tannhelsetenesta og økonomisk sosialhjelp. Seksjonen har mykje dialog med rapportørar og ulike fagdepartement med underliggjande etatar og fagdirektorat, og er dessutan involvert i internasjonalt statistikksamarbeid på ulike område og i ulik utstrekning. Det gjeld både samarbeid i Norden, i EU (Eurostat) og i OECD-området. Seksjonen bruker forskjellige opplysin...

 • Company Molde Politistasjon in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4132477261 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast 50 % stilling som seniorrådgjevar ved støttesenteret for kriminalutsette i Møre og Romsdal. Vi søkjer etter ein engasjert rådgjevar som kan lose borgarar utsett for kriminalitet gjennom straffesaksprosessen.I felles eining for etterretning, førebygging og etterforsking finn du seksjon for Statens barnehus, seksjon for etterretning og analyse, seksjon for førebygging og seksjon for etterforsking. Støttesenteret og stillinga vi lyser ut er for tida organisert ved seksjon for førebygging. Stillinga har arbeidsstad i Molde, men dekker heilepolitidistriktet. Støttesenteret har i dag to tilsette. Denne stillinga er nyoppretta.Den rette kandidaten for oss er trygg i rolla som rådgjevar og eit godt medmenneske. Du m...

 • Company Nav Vest-Viken in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141767721 Presentasjon av stillingen:Stillingens hovedinnhold er anskaffelse av gruppetiltak som prosesskurs/ Amokurs for NAV kontorene som hører til NAV Vest - Viken. Stillingen vil innebære mye kontakt med leverandørmarkedet da det anskaffes tiltak fra kommersielle aktører. Samarbeid med andre aktører i NAV, spesielt med NAV kontorene, regionkontoret og spesialenheter i Vest- Viken har stor betydning for å fremskaffe riktige tilbud til brukere av NAVs tjenester. Anskaffer vil også være en medspiller sammen med oppfølger for å påse at tilbud til brukerne blir levert innenfor avtalen.ArbeidsoppgaverRessurs på fagområdet anskaffelse av arbeidsmarkedstiltakAvklare behov og planlegge anskaffelsesprosessAnalyse av tiltaksportefølje, kartlegging av rammebetingelser, ...

 • Company Hordaland fylkeskommune, fylkesrådmannen in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 976249283 Stillingsident: 4141592204 Presentasjon av stillingen:Det er ledig ei fast stilling rådgjevar/jurist i politisk sekretariat. Politisk sekretariat har det administrative ansvaret for gjennomføring av møte i dei folkevalde organ i Vestland fylkeskommune. Som rådgjevar vil du få varierte og utfordrande oppgåver og ansvar på ein spanande arbeidsplass, i eit godt fagleg miljø.ArbeidsoppgåverDu vil arbeide som møtesekretær for eit eller fleire politiske utval og medverknadsorganJuridisk rådgjeving, utgreiing og rettleiingDelta i førebuing og gjennomføring av kommune -- og fylkestingsval, samt stortingsvalDu vil ha saksbehandling i samsvar med nærare definert arbeidsområdeDu vil få bidra med ytterlegare utvikling og betring av prosessar opp mot avdelingane i fylkeskommunen, og ...

 • Company NAV GRIMSTAD - kommune in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138515826 Presentasjon av stillingen:NAV Grimstad har frem til og med 30. juni 2020 ledig 2 vikariater i 100% stilling som veileder.NAV Grimstad er en aktiv samfunnsaktør med engasjerte og kompetente medarbeidere. Vi totalt 41 medarbeidere fordelt på to avdelinger. NAV Grimstad drives i partnerskap mellom stat og kommune. Kontoret er ansvarlig for utøvelse av alle NAVs tjenester i den statlige arbeids- og velferdspolitikken og for kommunale tjenester/stønader med hjemmel i lov om sosiale tjenester, samt introduksjonsprogrammet for fremmedspråklige. Ved tilsetting legger vi stor vekt på personlig kompetanse og vilje til å nå organisasjonens mål. Vi ønsker at du i søknaden reflekterer over hvordan du kan bidra til at NAV oppnår målet sitt om flere i arbeid.Arbeids...

 • Company Sandefjord kommune in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi har flere store plan- og utredningsarbeider på gang. Vil du være med å lage utviklingsplan for Sandefjord by, planlegge arealene rundt Torp lufthavn, lage ny samferdselsplan, vurdere behovet for småbåthavnutvidelser, jobbe med klima- og miljøarbeid, jobbe med kommuneplanens arealdel, og/eller planlegge knutepunktutviklingen rundt de nye jernbanestasjonene? Dette er kun noe av det vi skal gjøre de neste årene.Enhet for overordnet planlegging og miljø består i dag av 4 medarbeidere/prosjektledere. Som ansatt vil du bli del av et større miljø i seksjon for Klima, byggesak og arealforvaltning. Seksjonen består i tillegg til oss av enheter for arealplan, byggesak, geodata/oppmåling og landbruk.Stillinginformasjon:Stillingstørrelse: 100%Stillingstype: FastTiltredelse: Etter avtaleVi søker ett...

 • Company Haram kommune in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140605478 Presentasjon av stillingen:Avdeling Koordinering og tildeling har no 4 x 100 % faste stillingar ledig for oppstart etter avtale.Eit viktig mål for kommunen er å gje god kvalitet og behandling til den enkelte innbyggjar som søker tenester.Den som skal arbeide med koordinering og tildeling må ha god kunnskap om kommunens tenester, og være serviceinnstilt.Tenestene blir tildelt etter ei individuell vurdering. Du som saksbehandlar skal ha fokus på brukarmedverknad, dialog og samhandling.Mange av våre brukarar har behov for sammensatte tenester, og vi har eit koordinerings ansvar for dette.Vi har no ledig 100 % stilling i avdeling sentrum, til behandling av søknad om ordinære helse -- og omsorgstjenester.I vår avdeling Brattvåg har vi ledig 3 x 100 % stilli...

 • Company Krisesentersekretariatet in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Krisesentersekretariatet (KSS) er en uavhengig medlemsorganisasjon for norske krisesentre, og fungerer som deres hovedorganisasjon, kontaktinstans inn mot sentrale myndigheter, sentral informasjonskanal og faglig pådriver. Som de eneste i Norge fungerer Krisesentersekretariatet som en uavhengig stemme for sentrene og de voldsutsatte som benytter seg av deres tilbud. Arbeidet foregår på flere nivåer både nasjonalt og internasjonalt. Krisesentersekretariatet jobber med å løfte erfaringene og behovene til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og menneskehandel, for å sørge for at de får den hjelpen de trenger og har krav på. Krisesentersekretariatet drifter den nasjonale hjelpelinjen for personer utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, Vold- og overgrepslinjen 116...

 • Company Skatt Øst Hamar in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139152524 Presentasjon av stillingen:Er du jurist som ønsker et miljø med høyt tempo og varierte oppgaver? Da er kanskje du den vi er ute etter!Avdeling Brukerkontakt har som oppgave å ivareta kontakten med våre brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook mm. Gruppene på Hamar har et særlig ansvar for bindende forhåndsuttalelser på eiendom. De har også fagansvar for a-ordningen og aksjonærregister.Arbeidsoppgaverveiledende og bindende forhåndsuttalelser vedrørende eiendomsspørsmål fra personlige skattyterekvalitetssikring, opplæring og annen juridisk støtte for kollegerkommunisere med våre brukere i ulike kanalerformidle informasjon og utføre forebyggende aktiviteter for å gjøre det enkelt for bruker å handle riktigKvalifikasjonerdu har...

 • Company RÆLINGEN KOMMUNE TJ.KONT FOR HELSE in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4128733691 Presentasjon av stillingen:I samspill med både politisk og administrativ ledelse og tjenestene vil du som rådgiver få arbeide med strategisk utvikling av helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Som rådgiver for kommunedirektørens lederteam skal du bidra til oversikt over krav og leveranser innenfor tjenesteområdet, og være med å prioritere og igangsette utviklingsarbeid.Dine arbeidsoppgaver vil være:Gjennomføring av strategiprosesserOppfølging av planverk og rapportering fra enheter og til politisk nivåUtredninger til politisk behandling og støtte til politisk utvalg for helse og sosial og til administrative lederarenaerBidra i arbeid med kompetanseutvikling og kvalitetsarbeid for tjenesteområdeneKvalifikasjonerTil stillingen er det krav om at du har hø...

 • Company RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Kort om stillingenVi har ledig et 100 % vikariat som saksbehandler ved forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester. Stillingen er ledig fra 01.02.2020 og er et svangerskapsvikariat.Om ossForvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester er veien inn til alle søknadsbaserte helse- og omsorgstjenester. Vi gir informasjon, behandler søknader, utreder saker og fatter vedtak. Forvaltningskontoret er også kommunens koordinerende enhet og har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinatorer. Virkeområdet er bredt og med stort fokus på tverrfaglig samhandling i saksbehandlingsprosessen.KvalifikasjonerHøyskole-/universitetsutdanning innen helse eller sosialfagVidereutdanning innen helsefag og/eller helserett er ønskelig. Lang erfaring fra arbeid innen fagfeltet kan ...

 • Company Etterretningstjenesten in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4142028532 Presentasjon av stillingen:I en verden med svært avansert teknologi og komplekse ytre trusler må Etterretningstjenesten kontinuerlig utvikle nye metoder og kapasiteter. Gjennom en rekke spennende programmer og prosjekter blir morgendagens Etterretningstjeneste bedre i stand til å løse sitt oppdrag.Vi styrker vår organisasjon og søker de fremste hodene innenfor planlegging og gjennomføring av programmer og prosjekter.Som metodestøtte vil du støtte portefølje-, program- og prosjektledere med fag, metode og erfaringsoverføring. Stillingen er midlertidig med varighet fram til 31.12.2023, med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverLede utvikling av metode, verktøy, kompetanseutvikling, fagmiljø og erfaringsoverføring på portefølje-, program- og pro...

 • Company DIAKONHJEMMET SYKEHUS in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 982791952 Stillingsident: 4141729964 Presentasjon av stillingen:Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen søker konsulent med helsefaglig kompetanseVed Enhet for administrasjon og økonomi er det ledig vikariat i 100 % stilling for konsulent med helsefaglig kompetanse med varighet frem til 30.09.2020. Tiltredelse etter avtale.Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for kunnskapsutvikling, Enhet for administrasjon og økonomi, samt Akutt- og Allmennpsykiatriske døgnenheter.Voksenpsykiatrisk avdeling tilbyr utredning og behandling innen psykiskhelsevern og rusmiddelbehandling.Enhet for administrasjon og økonomi har a...

 • Company Sykehuset Østfold in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4134887114 Presentasjon av stillingen:100 % fagutviklingsrådgiverNevrologisk avdeling har ansvaret for nevrologiske tjenester til befolkningen i hele Østfold fylke og pasienter tilhørende Vestby kommune. Tilsammen en befolkning i overkant av300.000 innbyggere. Ca. 90 % av innleggelsene ved nevrologisk avdeling erø-hjelps innleggelser. Resterende 10 % er fordelt på elektive innleggelser ogoverføringer fra andre sykehus.Avdelingen har 31 senger, fordelt på 18 slagsenger og 13 nevrologiske senger,og er delt i 3 tun hvorav det ene tunet har 2 rom med forsterket overvåkning.Dette tunet innehar også en ekstra akuttfunksjon i form av døgnkontinuerligtrombolysevakt. Vi har et tett samarbeid med fysioterapiavdelingen, og har fasttilknyttede fysioterapeuter og ergo...

 • Company STRØMSØ PLEIE- OG OMSORGSDIST. DIS 3 in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141106653 Presentasjon av stillingen:1 stk 100% engasjement/vikar for fagkonsulent med ansvar for kvalitetsarbeid, med 14 mnd. varighet fra 1.11.19 -- 31.1.21ArbeidsoppgaverVarierte arbeidsoppgaver innen foretaket med videreføring og oppfølging av kvalitetssystemer, HACCP, internkontroll knyttet til næringsmiddelområdet, prosedyrer, prøvetaking, avviksbehandling og kundereklamasjoner.Stillingen innebærer også deltakelse i arbeid med eksisterende systemer vedrørende produksjonsplanlegging og fakturering.KvalifikasjonerHøyere utdannelse innen næringsmiddelfag, relevant erfaringFørerkort KL B - ønskelig med KL C1Språkkrav - muntlig B2 og skriftlig B2Gode datakunnskaper og ferdigheter. Beherske MS Word, MS Excel, MS Outlook, EQS.God kjennskap til lovverkUtvidet HACC...

 • Company GLASSPAPER PEOPLE AS in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Drammen, Nedre Eiker og Svelvik danner fra 01.01.2020 én kommune. Den nye kommunen ønsker å skape sammenhengende digitale tjenester og robuste IKT-løsninger som effektivt støtter de forretningsmessige krav til tjenestene. Etablering av en ny storkommune realiseres gjennom en rekke ulike prosjekter der A4.2 IKT-prosjektet er et av de.A4.2 IKT-prosjektet har som mål å slå sammen kommunenes IKT-systemer, fase ut systemer som ikke skal videreføres, samt anskaffe nye systemer der hvor det er nødvendig. IKT-prosjektet er delt opp i et hovedprosjekt med 6 delprosjekter, samt en prosjektstab. I forbindelse med dette ser vi nå etter en kontraktsmedarbeider som skal sikre korrekt saksbehandling i overføring og reetablering av avtaler på IKT-området ved sammenslåing av de tre kommunene. Prosjektet gj...

 • Company BODØ FRIVILLIGSENTRAL in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Er du samfunnsengasjert og ønsker å bidra innen frivillig sektor?Fra 01.01.2020 er det ledig stilling som daglig leder for Bodø Frivilligsentral.Frivilligsentralen er en viktig lokal møteplass, hvor daglig leder er ansatt koordinator og motor.Vi søker deg som er kreativ og glad i mennesker, og som har lett for å komme i kontakt med folk. Du ønsker å arbeide med frivillige, og å koordinere og utvikle samarbeidet med lokale lag, foreninger og organisasjoner som jobber på frivillig basis, og med kommune og øvrige lokale instanser.ArbeidsoppgaverTilrettelegging for økt engasjement og koordinering i lokalsamfunnetInitiere kontakt og samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner etc.NettverksbyggingInformasjonsarbeidSøknads- og rapporteringsarbeidAktiv deltakelse i utvikling av ditt nærmiljøSa...

 • Company OS KOMMUNE BARNEVERNSTENESTA in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vil du vere med å gje barn og unge ein trygg oppvekst?Barneverntenesta i Bjørnafjorden kommune søker etter kompetente og engasjerte medarbeidarar til ein viktig og meiningsfylt jobb:100 % fast stilling som kontaktperson i avdeling for hjelpetiltak i heimen100% vikariat tom april 2020 som kontaktperson i avdeling for hjelpetiltak i heimenArbeidsstadBjørnafjorden barnevernteneste har 23,5 årsverk og er organisert under Oppvekst og kultur, saman med helsestasjon, PPT, skule, barnehage. Barneverntenesta held til i trivelege lokale sentralt i Os sentrum.ArbeidsoppgåverSaksbehandling etter lov om barneverntenester. Oppgåvene inneber oppfølging av barn og familiar som får hjelpetiltak i heimen. Tverrfagleg samarbeid kring barn og familiar er ein viktig del av arbeidet.KvalifikasjonarMinimum 3-åri...

 • Company Ørsta vidaregåande skule in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Opplysningar om stillingaFrå 02.12.2019 til 30.06.2020 ( med høve til forlenging) har skulen ledig vikariat som konsulent i 60 % stilling.Vi søkjer deg somhar fagbrev eller bachelor innan økonomiske- og administrative fag. Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanninghar gode IKT-kunnskaparer glad i å tileigne deg ny kunnskaper nøyaktiger fleksibel i forhold til arbeidsoppgåverer utviklings og samarbeidsorienterthar god kommunikasjonsevnehar gode personlege eigenskapar og "stå-på" viljeer initiativrik, sjølvstendig og lojal til gjennomføring av oppgåverDu får jobbe medheimesidebruk av administrasjonsprogram som ephorte, extens og vismareiserekningarforefallande kontorarbeid, sentralbord, telefonteneste m.m.igangsettting/oppstarting av undervisningVi tilbyrstor satsing på arbeidsgjevarpol...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE RUS OG PSYKISK in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Etat Friskliv og mestring er organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Etaten består av fire virksomheter, med tilhørende 15 avdelingerEtat Friskliv og mestring søker etter en kollega som har et ryddig hode og kan håndtere mange ting på en gang. Som medarbeider i stab er du en servicemedarbeider overfor innbyggere og ansatte. Du vil jobbe med ulike administrative oppgaver og vil være en støtte for ledere med å utføre system rettede oppgaverHovedoppgaver-Saksbehandling-Statistikk- og analysearbeid-Lønns- og personalarbeid-E- handel-Fakturabehandling-Merkantile oppgaver (møteklargjører, referent, varemottak, registreringer, restansekontroll m.m.)KvalifikasjonskravDu har bachelor innen helse- og velferdsadministrasjon, administrasjon og styring eller annen relevant ...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE RÅDMANNENS STAB in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134844881 Presentasjon av stillingen:Bolig- og tjenestetildeling eren av 7 virksomheter i Helse og sosial. Virksomheten har til sammen 55 årsverkog forvalter et budsjett på 840 millioner kroner. Virksomheten har ansvar fortildeling av tjenester, boliger og ansvar for statistikk og rapportering.Saksbehandlerne har ansvar for behandling av søknader i henhold til Lov omkommunale helse- og omsorgstjenester og Pasient- og brukerrettighetsloven.Fra 1. januar 2020 er oppgavenelagt til kommunalområdet Forvaltning og koordinering under Helse og mestring.Endelig organisasjonsmessig plassering for stillingen er ikke avklart.Oppgavene vil være innenfor samme fagfelt, og vil bli lagt til en av treavdelinger som nå er under etablering.Ved etablering av den nyekommunen 1. janu...

 • Company Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140171155 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en engasjert medarbeider (fast, 100 % stilling) i Seksjon for barnevern og helse som vil bidra i videreutviklingen av helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten i Oslo kommune. Stillingen innebærer nært samarbeid med administrativ og politisk ledelse, med andre byrådsavdelinger, bydelene og Helseetaten.ArbeidsoppgaverUtvikle, utdype og underbygge byrådets politikkutforming på helsestasjon- og skolehelsetjenesteområdet, samt bidra inn i kommunen kriminalforebyggende arbeid for ungdomUtforme svar på henvendelser, bidra i arbeidet med byrådets saker til bystyret og forberede taler og innleggHolde avdelingen oppdatert på nasjonal- og internasjonal forskning og trender på feltetAndre oppgaver kan bli tillagt stil...

 • Company MATTILSYNET in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  I Mattilsynet region Stor-Oslo er det ledig en fast stilling som førstekonsulent med arbeidssted på Yven, i Østfold fra 1. januar 2020. Stillingen er tilknyttet seksjon fellestjenester ved avdeling Oslo, Asker og Bærum. Seksjon fellestjenester leverer administrative tjenester til hele region Stor-Oslo.Seksjon fellestjenester har 7 medarbeidere som er plassert ved fire ulike kontorsteder i regionen. Seksjonen sine arbeidsoppgaver er en blanding av driftsoppgaver og administrative oppgaver. Stillingen har ansvar for driftsoppgaver ved kontorsted Yven.ArbeidsoppgaverDaglig driftsoppgaver ved kontorsted på Yven.Innkjøp og bestillinger (e-handel)Praktisk personalarbeid for hele regionen. Du vil være deltager i et regionalt team med vaktordning for dette arbeidet.Du vil delta i et regionalt team...

 • Company ØVRE EIKER KOMMUNE ØKONOMI INN in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Rådgiver vil være ansatt i seksjon økonomi, innkjøp og eierskap som for tiden har 10 ansatte. Rådgiveren vil få en sentral plass i arbeidet med budsjett og økonomiplan, rapporteringer i forbindelse med regnskapsavslutninger og analysearbeid for seksjonene. Du kan godt være nyutdannet eller med noen års erfaring, men vi vil at du skal utfordre oss og ikke være redd for å stille spørsmål ved etablert praksis.Vi ønsker oss en medarbeider med:- stor arbeidskapasitet- vilje og evne til nytenkning- godt humør og vilje til å ta i et tak der det trengs- selvstendig arbeidsform- gode kommunikasjons- og samarbeidsevner- god skriftlig og muntlig fremstillingsevneFølgende kvalifikasjoner ønskes:- Utdanning på høyskolenivå- Analytisk og utfordrende- Meget gode excel-kunnskaper- God økonomiforståelseVi ...

 • Company SØR-ODAL KOMMUNE FEIERVESENET in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 964 947 716 Stillingsident: 4141067051 Presentasjon av stillingen:Veileder ungdomsteam NAV Sør-OdalNAV Sør-Odal har ledig fast 100% stilling som veileder i ungdomsteam. Arbeidsområdet vil være å hjelpe unge under 30 år som står i fare for å falle ut av, eller som allerede står utenfor arbeidslivet. Stillingens hovedmål vil være å hjelpe flest mulig ut i arbeid eller utdanning.ArbeidsoppgaverHovedarbeidsområdet er oppfølging og avklaring av de som står i fare for å falle ut av, eller allerede står utenfor arbeidslivet. Stillingen innebærer derfor utstrakt kontakt og samarbeid med brukere, samarbeidspartnere og distriktets næringsliv.Stillingen innebærer også saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV og med det oppfølging av aktivitetsplikten for ungdom under 30.Stillingen...

 • Company SKATTEETATEN ULSTEINVIK in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4132825916 Presentasjon av stillingen:Avdeling Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvalitet på fastsetting av skatt og avgift, samt følge opp skattepliktige innen særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene.Vi søker etter ny gruppeleder ved Ulstein skattekontor. Kontoret har ansvar for kvalitetssikring og oppfølging av skattemeldingen for pensjonister, lønnstakere og næringsdrivende. Oppgaveløsningen i avdelingen er landsdekkende og kontoret utfører både veiledning-, informasjons-, fastsettelse- og kontrollarbeid. Kontoret har også ansvar for publikumsveiledning og ID-kontroll. Gruppen består av 15 dyktige og engasjerte medarbeidere som deltar aktivt i etatens utvikling...

 • Company Stortinget in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176608Om stillingaI kunnskaps- og dokumentasjonsavdelinga er det ledig fast stilling som seniorrådgjevar i stortingsarkivet. Stillinga er primært knytt til rolla som produkteigar for stortingsarkivet sine digitale system.Stortingsarkivet si oppgåve er å bevare, gjere tilgjengeleg og formidle dokumentasjon knytt til Stortingets virke. Til dette høyrer også arkiv- og støttetenester til den daglege parlamentariske og administrative sakshandsaminga i Stortinget. Stortinget nyttar i dag arkiv- og journalsystemet Ephorte i kombinasjon med SharePoint i dette arbeidet.Ansvar og arbeidsoppgåverDu vil inngå i stortingsarkivets vaktplan og hovudsakleg ha arbeidsoppgåver og ansvar innan felta:Produkteigar for seksjonens digitale system og kontaktpunkt andsynes IT-avdelinga.Vidareutviklin...

 • Company OS KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vikariat fra d.d med varighet ca 1 år, med mulighet for forlengelseI Os, Holtålen og Røros kommuner er det ledig vikariat i 100 % stilling som landbrukskonsulent.Den 1.1.2017 etablerte Os, Holtålen og Røros kommuner en felles landbruksavdeling der Os kommune er vertskommune.Landbrukskonsulenten har arbeidssted i Os kommune, men vil ha arbeidsområde for alle tre kommunene.I de tre kommunene er det i dag ca 300 aktive bruk. De aktive brukene driver hovedsakelig med melk- ogkjøttproduksjon basert på grovfôr, men vi har også et miljø med fjørfe- og pelsdyroppdrett i vårt område.Vi ønsker at landbruksavdelingen skal ha en framtidsrettet organisering, og kontoret skal bistå med å utviklelandbruksnæringen og den aktive bonde.Ansvar og arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:Saksbehandling etter landb...

 • Company Skien kommune in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Informasjon om arbeidssted og stillingStillingen er plassert i Kvalitet og utviklingsseksjonen i Helse og velferd.Kvalitet og utviklingsseksjonen skal;Bidra til at eksterne og interne krav og mål blir definert, kommunisert og forstått samt omformet til planer og tiltak gjennom;høringeroperasjonalisering av krav i St.meldinger, NOU'er, lover og forskrifterStøtte virksomheten i arbeidet med å levere gode og trygge tjenester til tjenestemottakerne gjennom;rådgivning, veiledning, tilrettelegginganalyse, utredning, utviklingprosjektledelseopplæringSikre kontinuerlig forbedring i tjenesten og videreutvikle samt forsterke Helse og velferd som en lærende organisasjon, det vil en organisasjon som har en kultur, systemer og lederstil som motiverer sine medarbeidere til å lære av sine handlinger, del...

 • Company Friomsorgen i Oslo in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 175836Om stillingenVed Oslo friomsorgskontor er det ledig 1 fast stilling (100%) som førstekonsulent kode 1408.Elektronisk kontroll (EK) innebærer at domfelte som oppfyller vilkårene kan gjennomføre ubetinget fengselsstraff i egen bolig med fotlenke. Oslo friomsorgskontor administrerer gjennomføringen av EK i Oslo og Akershus med tjenestested Oslo og Lillestrøm.Stillingen er for tiden en dagtidsstilling med fleksitidsordning.Arbeidsoppgavervurdere om domfelte er egnet for soning med elektronisk kontrolliverksette, administrere og kontrollere straffegjennomføringentilrettelegge og følge opp faglig innholddrive planmessig endringsarbeid i samarbeid med hjelpeapparatetkontrollere at vilkår for straffen blir overholdtved behov må en påregne å ta del i andre typer straffegjennomfø...

 • Company Friomsorgen i Oslo in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 175821Om stillingenOslo friomsorgskontor har 1 ledig fast stilling som førstekonsulent/rådgiver og 1 fast stilling som arbeidsleder begge kode 1408/1434ArbeidsoppgaverFørstekonsulent/rådgiver (saksbehandler):oppfølging av straffedømte som gjennomfører straff utenfor fengsel, dvs.saksbehandling og kontrolloppgaver i forbindelse med samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring, bøtesoning, møteplikt ved prøveløslatelse fra fengsel og forvaring samt oppfølging av domfelte i behandlingsinstitusjon (§12) og under hjemmesoning (§16.1)planlegge og administrere et kriminalitetsforebyggende innhold i straffen, herunder samarbeid med oppdragsgivere, hjelpeapparat og øvrig privat og offentlig nettverk samt samarbeid med øvrig strafferettskjedeutarbeide personundersøkelser i straffere...

 • Company NTNU - Fakultet for økonomi in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176561This is NTNUPå NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenStillingen inngår i NTNU Handelshøyskolens administrative stab. Dette er en stilling som omfatter selvstendig saksbehandling på særlig høyt nivå. Dette kan eksempelvis være høringsarbeid innenfor UH-sektoren som leveres til fakultet eller NTNU sentralt, arbeid i forbindelse med fakultetets søknad om akkreditering i AACSB, samt oppgaver knyttet til instituttets arbeidsområder innenfor utdanning og forskning, og som krever omfattende gjennomarbeidelse.Stillingen rapporterer til kontorsjef ved NTNU Handelshøyskolen.ArbeidsoppgaverOppgaver knyttet til fakultetets søknad om internasjonal akkreditering i AACSB (The Associ...

 • Company FRAM INSURANCE BROKERS AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Den rette kandidaten har erfaring fra sjøforsikringsbransjen, spesielt innen havaribehandling og oppgjør. I tillegg er det viktig at vedkommende er en dyktig relasjonsbygger både ovenfor kunder og assurandører.Arbeidsoppgaver:· Bistå rederier ved håndtering av havaritilfeller· Utarbeide krav mot assurandører i samarbeide med rederier· Dialog med assurandører med henblikk på korrekte erstatningsoppgjør· Være ressursperson ovenfor meglere og kunder på forsikringsvilkår· Ajourhold av havari filerKvalifikasjoner:· Erfaring innen sjøforsikringsbransjen herunder havaribehandling· Gjerne erfaring innenfor P&I/ansvarsdekninger· Relevant utdanning· God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelskPersonlige egenskaper:· Du er serviceinnstilt og nøyaktig i ditt arbeid· Du har en k...

 • Company Bydelsadministrasjonen Bydel Gamle Oslo in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137607853 Presentasjon av stillingen:Bydel Gamle Oslo er en bydel med fokus på innovasjon, digitalisering, velferdsteknologi og hverdagsmestring. Vi søker en saksbehandler som kan bidra med å videreutvikle dette. For oss er det viktig å utvikle tjenester hvor vi finner gode løsninger i felleskap,hvor fokus på brukermedvikrkning og "Hva er viktig for deg" står i fokus, og tidlig innsats og rett tjeneste til rett bruker. Vårt mål er å ha fokus på bruker sine ressurser og hvordan mestre hverdagen i eget hjem. Bydelen har etter en omorganisering opprettet et tverrfaglig vurderingsteam som er bydelens "en vei inn" og som tar seg av alle nye henvendelser.ArbeidsoppgaverSaksbehandling innenfor hjemmesykepleie, praktisk bistand, institusjonsplass og andre pleie- og omso...

 • Company Arbeids- og sosialdepartementet in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 175775Ønsker du å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk?Vi har ledig en fast stilling som rådgiver i arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen.Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen har ansvar for arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv, på land og på norsk kontinentalsokkel. Arbeidsrett og HMS er en del av EØS-avtalen, og EU/EØS-arbeid er derfor en sentral del av avdelingens oppgaver. I tillegg har avdelingen ansvaret for Norges forhold til Den Internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO).Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen har ansvar for politikkutvikling, regelverk, forvaltning og kunnskapsutvikling knyttet til arbeidsretts- og arbeidsmiljøområdet, som arbeidstid, stillingsvern, kollektiv arbeidsrett, HMS, inkluderende arbeidsliv, partssamarbeid og bek...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters