Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

143 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 143 results.
 • Company HAUGERUD SKOLE in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258365034 Presentasjon av stillingen:Haugerud skole søker etter en trygg voksenperson med kunnskap og forståelse for ungdomsskolen og ungdommene i bydelen vår. Den vi ansetter har en viktig rolle i å bygge et trygt læringsmiljø på skolen sammen med lærere og ledelse. Dette innebærer også å lede elevstøttende prosjekter i samarbeid med lokale lag og foreninger. I tillegg må den vi ansetter kunne løse merkantile oppgaver og ta ansvar for skolens digitale kanaler.ArbeidsoppgaverVi søker en somkan være en del av skolens nærværsteamkan følge opp enkeltelevertar ansvar for samarbeid med eksterne partertar ansvar for ekstra tilbud til elevene på ettermiddager og i skolens feriertar ansvar for skolens digitale kanalertar ansvar for lys- og lydsystemet på skolens sceneta...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Jobbnorge ID: 190251Vil du styrke en av Tromsøs største organisasjoner?Vi ønsker oss en ny kollega som kan bidra i drift og utvikling av fellestjenesten lønn og personal ved UiT, og som har interesse og engasjement for lønnsarbeid. Som medarbeider hos oss vil du jobbe sammen med dyktige kolleger i et spennende fagmiljø under oppbygging.I Seksjon for personal og organisasjon (SPOR), faggruppe lønn og personal er det ledig et engasjement i 100 % stilling som førstekonsulent gjeldende frem til 30.06.22. Faggruppa består av 20 personer og leverer tjenester innenfor lønns- og personalområdet til hele UiT.Arbeidssted er Tromsø.Vi søker engasjerte og dyktige medarbeidere som ønsker å bidra innenfor følgende arbeidsoppgaver:lønnsproduksjon fastlønnlønn utland: fastlønn, bilag, avgifter til utland,...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Jobbnorge ID: 189889Om stillingenVed , Seksjon for forskning utdanning og formidling er det ledig en 100% fast stilling som forskningsadministrativ rådigiver/seniorrådgiver.Arbeidssted er UiT, Campus Tromsø.ArbeidsoppgaverStillingen vil inngå i fakultetets team som arbeider med ekstern finansiering. Den ansatte vil få et særlig ansvar for rådgivning, kvalitetssikring og administrasjon av FoU-kontrakter og samarbeidsavtaler knyttet til forskningsprosjekter. Arbeid med andre typer avtaler med samarbeidspartnere vil også være aktuelt for stillingen. Utviklingsarbeid på kontraktsområdet i samarbeid med andre enheter ved UiT vil også være en nærliggende oppgave.I tillegg består arbeidet blant annet i registrering av informasjon knyttet til prosjektoppretting og oppfølging av digitale kontraktsa...

 • Company GULEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org.nr.:938 497 524 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Gulen kommune har fokus på å levere kostnadseffektive tenester, og arbeider kontinuerleg med forenkling og forbetring av rutinar og arbeidsprosessar, mellom anna ved hjelp av digitale verktøy.Til kommuneleiinga søkjer vi ein framtidsretta og dyktig rådgjevar med varierte ansvarsområder og sakshandsaming. Stillinga er eit vikariat på 100 % i tida 01.10.20 - 30.09.21. Tilsetjingsperioden kan verte forlenga eller gjort om til fast tilsetjing.Den som vert tilsett vil opparbeide seg god kjennskap til dei ulike einingane i kommunen, og vil få innverknad på heile organisasjonen gjennom utfordrande og viktige arbeidsoppgåver.Vi planlegg intervju i veke 29.ArbeidsoppgåverHovudansvar for kvalitet og internkontroll med tilhøyrande rutina...

 • Company UTDANNINGSETATEN ADMINISTRASJON in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249551666 Presentasjon av stillingen:Den kulturelle skolesekken Oslo (DKS) er plassert i Avdeling for pedagogisk kompetanseutvikling i Utdanningsetatens administrasjon (UDA). DKS har som oppdrag å levere kunst og kultur av høy kvalitet til alle elever i Oslo. Vi søker etter en fagkonsulent som kan bidra med oppfølging av praktisk logistikk tilknyttet kulturaktivitetene.DKS-programmet inneholder hvert år rundt 100 forskjellige typer kulturproduksjoner. Elevene får møte både store kulturinstitusjoner på profesjonelle scener og frigrupper og kunstnere som besøker skolen og klassene. Vi ser etter en medarbeider som evner å sette seg inn i hva det innebærer å ha et oppdrag for DKS eller være en skole som skal ta imot en kulturproduksjon. Fagkonsulenten vil tilrettele...

 • Company EIGERSUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257853644 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter frivilligkoordinator i 50 % stilling.Frivilligsentralen i Eigersund kommune ble stiftet i 1995. Frivilligsentralen er en del av et nasjonalt nettverk og samarbeider med en rekke offentlige og frivillige instanser. Frivilligsentralen skal være et kraftsenter, kontaktpunkt og møteplass for mennesker, frivillige lag og det offentlige.Frivilligkoordinatoren vil arbeide tett sammen med daglig leder og ha medansvar for å koordinere ulike tiltak og aktiviteter i den daglige driften, samt kontorarbeid, markedsføring, vedlikehold av nettsider osv. "Det er bare fantasien som setter grenser..." . Stillingen medfører utstrakt kontakt med eksterne samarbeidsparter og med frivillige tilknyttet frivilligsentralen.Arbeidstid e...

 • Company NAV SANDNES in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255223990 Presentasjon av stillingen:NAV Sandnes er Rogaland sitt største NAV kontor med 150 ansatte. Vi kan tilby et stort fagmiljø med spennende utfordringer. Kontorlokalene ligger sentralt i Sandnes.NAV Sandnes har ledig 1 vikariat som saksbehandler administrasjon. Stillingen vil ha arbeidsoppgaver på tvers av avdelinger og arbeidsoppgavene vil kunne endres over tid.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter Lov om Sosiale TjenesterPosthåndtering, skanning og journalføringElektronisk arkiveringForefallende administrative arbeidsoppgaver på tvers av kontoretKvalifikasjonerKandidater må kunne bidra på tvers av avdelinger med saksbehandling og forefallende administrativt arbeid.Kandidater må fullført utdannelse tilsvarende bachelor. Relevant arbeidserfaring og/eller fa...

 • Company SØR-ØST POLITIDISTRIKT FORVALTNINGSENHETEN I VESTFOLD in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4259996737 Presentasjon av stillingen:I Sør-Øst politidistrikt, har vi ledig et vikariat som førstekonsulent, i perioden 01.09.20 tom 31.08.21. Vikariatet er ft stedsplassert ved Felles enhet for utlending og forvaltning, Seksjon for forvaltning, Avsnitt for pass og ID. Stillingen vil ft være stedsplassert ved politiets publikumssenter i Stokke.Vi søker en engasjert og strukturert medarbeider som vil bidra til god kvalitet i saksbehandlingen. Førstekonsulenten vil ha ansvar for behandling av saker etter gjeldende regelverk for fagområdet pass og ID.ArbeidsoppgaverHovedoppgaverRegistrere søknad i saksbehandlingssystemetVerifisere ID og statsborgerskapKontrollere fremlagte dokumenterUtføre biometriopptakUtstedelse av midlertidige pass (nødpass/provisoriske pass)Fok...

 • Company NAV ARBEIDSLIVSSENTER VEST-AGDER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257331323 Presentasjon av stillingen:NAV Arbeidslivssenter Agder er et ressurs- og kompetansesenter for et mer inkluderende arbeidsliv, med til sammen 31 medarbeidere - alle med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn. Målene i ny IA-avtale fra 2019 -- 2022 er å redusere sykefraværet med 10 % samt at frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. I IA-avtalen er det to særskilte innsatsområder -- forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange og/ eller hyppig gjentakende fravær. Vi har ledig en stilling som IA-rådgiver ved vår avdeling i Lindesnes. Oppmøtekontor vil være i Mandal. Reisevirksomhet i hele Agder må påregnes.ArbeidsoppgaverI stilling som IA - rådgiver vil du ha en bred kontaktflate mot privat næringsliv og offentlig sektor i Agder. Du vil være pådri...

 • Company NAV KONTAKTSENTER NORDLAND MO in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252244594 Presentasjon av stillingen:NAV Kontaktsenter er et av Norges største og mest avanserte kontaktsenter som håndterer ca. 5,3 millioner brukerhenvendelser hvert år. Vi er NAVs faglige førstelinje på telefon, chat, digitale kanaler og sosiale medier. Våre facebooksider har vunnet priser som Norges beste facebookside. NAV Kontaktsenter består av ca. 900 medarbeidere fordelt på 13 enheter i hele landet.NAV Kontaktsenter Nordland Mo har ledig stillinger som veiledere. Vi søker etter personer som er selvstendige og besluttsomme, og som stoler på egne avgjørelser. En av våre viktigste oppgaver er å sikre at folk som kontakter NAV får den bistanden de trenger, og vårt mål er å stadig skape bedre brukermøter.NAV Kontaktsenter er i endring og omstilling. Det må de...

 • Company NAV TØNSBERG in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258891881 Presentasjon av stillingen:NAV Tønsberg er en spennende og utviklende arbeidsplass, som har om lag 110 høyt kvalifiserte og motiverte ansatte som betjener kommunens ca 56 000 innbyggere. Kontoret er organisert i 7 avdelinger og har ansvar for å yte tjenester etter folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og lov om sosiale tjenester i NAV. Kontoret har også ansvar for gjeldsrådgivning. Vårt hovedfokus er å gi mennesker med behov for bistand mulighet til arbeid og aktivitet gjennom godt samarbeid med næringslivet.Én av våre ansatte i avdeling stab skal ha permisjon. Vi har derfor et ledigVikariat som rådgiver fra medio oktober 2020 til ca. slutten av juni 2021.Vikariatet kan bli forlenget.ArbeidsoppgaverAnsvarsområdet for denne stillingen er i hovedsak kvali...

 • Company NAV KVAM in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4254817148 Presentasjon av stillingen:NAV Kvam har ledig fast 100 % stilling som sakshandsamar. Stillinga er for tida ved Nav Kvam - sosialtenesta og ledig frå august.ArbeidsoppgåverSakshandsaming, oppfølging og rettleiing av brukarar med mål om å kome i arbeid og aktivitetArbeid etter både kommunalt og statleg regelverkMe søkjer ein person som ser arbeidsretta løysingar for individ og næringsliv, og kan være med å utvikle organisasjonen i tråd med trendar og utfordringar i samfunnetKvalifikasjonar3-årig sosialfagleg høgskuleutdanning eller anna relevant universitets- eller høgskuleutdanningErfaring frå tilsvarande arbeid er ynskjelegHar kjennskap til arbeidsmarknaden lokalt og regionaltGode kommunikasjonsevne og god norskkunnskap skriftleg og munnlegPersonlege e...

 • Company MIDT-TELEMARK NAV in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251680134 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 1 fast stilling som veileder ved NAV Midt-Telemark.NAV Midt -- Telemark ivaretar innbyggere og arbeidsgivere i Bø, Nome og Sauherad. Vi holder til i sentrale lokaler i Bø. Stillingen som veileder ligger til oppfølgingsavdelingene i kontoret.ArbeidsoppgaverArbeidsrettet oppfølging av brukere som står utenfor arbeidslivetBetjene publikumsmottakVurdere brukers muligheter pa arbeidsmarkedetMotivere og tilrettelegge for at brukere skal komme i arbeid og aktivitetVeilede brukere og arbeidsgivere i bruk av digitale løsningerBidra til a videreutvikle NAVs samarbeid med lokalt næringsliv, bygge nettverk og samhandle med arbeidsgivere og brukereBidra til forbedring og utviklingKvalifikasjonerDu må ha:3-årig relevant utdann...

 • Company OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4263310422 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å bidra til at Oslo kommune når sine ambisiøse mål innen bærekraftig mat, forebygging avarbeidslivskriminalitet, klima, miljø, sirkulær økonomi og etisk handel?Oslo kommune er en av Norges største innkjøpere og bruker anskaffelser som et strategisk viktig virkemiddel forå fremme samfunnsansvarlige løsninger.Konserninnkjøp, i Utviklings- og kompetanseetaten, er kommunens kompetansesenter for anskaffelser og forvalterkommunens konsernovergripende rammeavtaler. Seksjon for samfunnsansvar haransvaret for å sikre implementering av kommunens målsetninger innenforovennenvte områder. Dette gjøres ved utvikling av krav og metoder, dialog medmarkedet og ved å veilede innkjøpere i kommunen.Vi søker etter en engasjert med...

 • Company HELSE MIDT-NORGE RHF STJØRDAL in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4263077809 Presentasjon av stillingen:Vi søker deg med god forståelse for grensesnittet mellom offentlig forvaltning og sektorpolitikk.Stillingen rapporterer til direktør for stab, og vil arbeide med å koordinere oppgaver i regionalt helseforetak (RHF) på tvers av avdelinger og opp mot vår eier Helse- og omsorgsdepartementet. Stillingen har stor spennvidde og forutsetter god oversikt over RHFets samlede aktiviteter internt og eksternt.ArbeidsoppgaverHovedvekten av oppgaver er knyttet til planlegging, koordinering og oppfølging av faste prosesser mellom HMN RHF og vår eier Helse- og omsorgsdepartementetLøpende koordinering og oppfølging av henvendelser fra og til Helse- og omsorgsdepartementetHa oversikt over, forberede og koordinere saker og innspill fra Helse Mi...

 • Company ALTA HELSESENTERS SYKEHJEM AVD KORTTID/REHABILITERING in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4263334449 Presentasjon av stillingen:Alta kommune står overfor store endringer i Helse- og sosialtjenesten. Kommunen er derfor inne i en spennende, men samtidig krevende omstilling. Tjenestene våre er i vekst og må utvikles og endres i tråd med brukernes behov slik at vi kan møte framtidens utfordringer.Kommunen skal bidra til at Altas innbyggere er lengst mulig aktive i eget liv. Aktiv omsorg, egenmestring og hverdagsrehabilitering blir sentralt innenfor alle våre tjenesteområder i årene som kommer. Omleggingen skal først og fremst bidra til at brukere av tjenesten får bedre muligheter til å mestre egen hverdag til tross for sykdomsproblemer eller funksjonsnedsettelse. Forebygging vil i dette ha en svært sentral plass. Fagkonsulent skal i samarbeid med ledere o...

 • Company NAV ALVER KOMMUNE in Other
  10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251586909 Presentasjon av stillingen:NAV Alver er ein del av NAV Vestland. Vi har ledig fast stilling som rettleiar i avdeling for ungdom og integrering. Som rettleiar ved NAV Alver vil du ha ansvar for eit bredt spekter av oppgåver. Vi har målretta innsats på arbeid og arbeidsretta aktivitet. Avdelinga samarbeider tett med dei andre avdelingene i NAV, i kommunen og med andre aktuelle samarbeidspartnarar. Kontoret er i stadig utvikling, og ein må rekne med at arbeidsoppgåvene kan bli endra. I søknadsteksten ber vi deg reflektere over kva som motiverer deg til å søkje denne stillinga.ArbeidsoppgåverKartlegging og avklaring av brukarane sine bistandsbehov, ressursar og arbeidsmuligheterTett brukarkontakt med rettleiing og motivering av brukarar i ulike livssituasj...

 • Company EIDSKOG KOMMUNE TEKNISK AVDELING in Other
  10.07.2020

  Org. nr: 964 948 054 Stillingsident: 4263306068 Presentasjon av stillingen:Eidskog kommune søker ny landbruksrådgiver innenfor fagfeltet jordbruk i 100 % fast stilling. Stillingen hører til avdelingen Teknikk, plan og næring. Tiltredelse er 01.09.20 eller etter avtale.ArbeidsoppgaverStillingen innebærer et meget bredt spekter av oppgaver knyttet til landbruksforvaltningen i kommunen, herunder saksbehandling etter jord- og konsesjonslov, lov om motorferdsel og forurensningsloven m.fl.Tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver knyttet til regionalt miljøprogram, smilsaker, og investeringssaker i Innovasjon Norge m.fl.Rådgivning i tilknytning til arbeidsoppgavene, og samarbeid med lag og foreninger i landbruket.Næringsutvikling innen fagområdetStillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen enh...

 • Company BÆRUM KOMMUNE HR-ENHETEN in Other
  10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4263346055 Presentasjon av stillingen:HR-enheten i Bærum kommune består av engasjerte og faglig dyktige medarbeidere. Vi har et bredt fagmiljø og HR-enheten er prosesseier innen områdene rekruttering, ledelse- og kompetanseutvikling, ansettelse, avslutning av arbeidsforhold, omstilling, sykefravær, personalsaker, forhandling, plan og analyse, systemutvikling ogsystem støtte. HR-enhetens mål er å sørge for at lederne i Bærum kommune er trygge i arbeidsgiver- og lederrollen, og selv håndterer utfordringer knyttet til tjenestekvalitet og arbeidsmiljø.HR-drift er en del av HR-enheten i Bærum kommune. De oppgavene som skal ivaretas er driftsoppgaver knyttet til blant annet ansettelser, avslutning og generell personalforvaltning.Vi søker en faste medarbeidere, tiltrede...

 • Company NAV ØYGARDEN in Other
  10.07.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Rettleiar stilling - 100% fast - NAV ØygardenVil du være med å gjere ein forskjell?Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.Om avdelinga:NAV Øygarden er ein spannande og utviklande arbeidsplass og har om lag 70 høgt...

 • Company MILJØDIREKTORATET TRONDHEIM in Other
  10.07.2020

  Jobbnorge ID: 190396Om stillingenFNs naturpanel fastslår at høsting av dyr og planter globalt er en av de største årsakene til tap av naturmangfold. Konvensjonen om internasjonal handel med truede dyre- og plantearter (Cites), sørger for at internasjonal handel med truede plante- og dyrearter foregår på en måte som ikke er til skade for artene. Miljødirektoratet søker etter en dyktig medarbeider som kan bidra til å styrke arbeidet vårt knyttet til det norske Cites-regelverket. Du vil jobbe i en faggruppe som arbeider for at regelverket håndteres på en god måte i Norge og dermed hindre utrydning av truede plante- og dyrearter.Seksjon for fremmede arter og internasjonal handel har blant annet ansvar for regelverk for internasjonal handel med truede arter, fremmede organismer og genmodifisert...

 • Company ETTERRETNINGSTJENESTEN E in Other
  10.07.2020

  Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militær og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.Det er ledig stilling som seniorrådgiver i Etteretningstjeneste. Stillingen har funksjon som nestkommanderende (NK) og er organisasjonsmessig underlagt seksjonssjef. Stillingens hovedoppgave er å støtte seksjonssjef i å organisere og lede seksjonen.Teamkompetanse i forhold til seksjonens fagområder o...

 • Company MELØY KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  10.07.2020

  Trives du med varierte arbeidsoppgaver og møter med mennesker? Da er du kanskje vår nye saksbehandler i Meløy kirkelige fellesråd. Vi trenger deg som kan være i førstelinjetjenesten på kirkekontoret, og som skal ha den daglige kontakt med publikum.Du vil få kontor på Ørnes, hvor kirkeverge, kateket, organist, prest og diakonimedarbeider også holder til. Kirkeverge er nærmeste overordnede.Litt om menighetene i Meløy kirkelige fellesråd: Fore og Meløy menighet har ca. 2500 medlemmer, Glomfjord menighet ca. 650, og Halsa menighet ca. 1000 medlemmer. Vi har 4 kirkesteder, 2 menighetshus og 6 gravgårder vi har ansvar for.ArbeidsoppgaverEkspedisjon og veiledning ved henvendelser til kirkekontoretPost/ arkiv/ journalKontor og saksbehandling, føring av eKirkebok, attester mm.Koordinering av dåp, v...

 • Company VIKEN FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256531427 Presentasjon av stillingen:Er du god på utredning og planlegging, kan du være vår nye rådgiver innen skolebyggplanleggingViken fylkeskommune har ledig to spennende stillinger om skolebyggplanleggere. Videregående opplæring er en av fylkeskommunens viktigste oppgaver. Viken fylkeskommune har ca. 45 000 elever og 8000 lærlinger. Viken fylkeskommune har 58 videregående skoler, samt fire folkehøgskoler og fagskole.Viken fylkeskommune vil fortsatt ha elevvekst og det er behov for to rådgivere som skal jobbe med planlegging av nye bygg, endring og rehabilitering av skolebygg.Stillingene er knyttet til seksjon skolebygg, avdeling forvaltningsutvikling i rådsområdet for utdanning og kompetanse. Det er sju stillinger i seksjonen og vi ønsker å styrke et kompete...

 • Company NAV HJELPEMIDDELSENTRAL TRØNDELAG TRONDHEIM in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256061961 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å jobbe i et spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø med fokus påtilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelser? Har du interesse for nyteknologi? Da er vi på jakt etter deg!NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag søker rådgiver/ seniorrådgiver innenkommunikasjons- og kognisjonsområdet.NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag er et ressurs- og kompetansesenter med bredkunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og om hvordan tilrettelegging,hjelpemidler og teknologi kan fremme funksjon, aktivitet og samfunnsdeltagelsefor alle. Ansatte ved Hjelpemiddelsentralen har bred faglig bakgrunn og viløser oppgavene gjennom tett tverrfaglig samarbeid. Vi bistår brukere,kommuner, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere gjennom rådgiving...

 • Company NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDSLIVSSENTER in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258671261 Presentasjon av stillingen:NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal er et av 12 fylkesvise ressurs- og kompetansesenter for inkluderende arbeidsliv (IA). Senteret er et av staten sine virkemiddel i IA-avtalen, og samarbeidspart overfor virksomheter i IA-arbeidet.IA-avtalen har to nasjonale målsetninger:Sykefraværet skal reduseres med 10% sammenliknet med årsgjennomsnittet for 2018.Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.Innsatsområdene i avtalen er å jobbe med forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot langvarige og/eller gjentakende sykefravær. For å oppnå målene i IA- arbeidet skal innsatsen spesielt rettes mot bransjer og sektorer som har et potensiale for å redusere sykefraværet.NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal har kontorfellesskap sammen m...

 • Company NAV SANDNES in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248180914 Presentasjon av stillingen:NAV Sandnes er Rogaland sitt største NAV kontor med 150 ansatte. Vi kan tilby et stort fagmiljø med spennende utfordringer. Kontorlokalene ligger sentralt i Sandnes.NAV Sandnes har ledig 2 faste og 2 vikariat i 100% stillinger som Veileder. Stillingene blir fordelt mellom avdelingene Jobb og Integrering, Jobb og Aktivitet og Jobb og Avklaring.Stillingene vil følge opp arbeidssøkere og bidra i deres jobbsøkingsprosess, og bidra til at arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne kan bli inkludert i det ordinære arbeidsliv. Stillingene vil ha noe ulike arbeidsoppgaver avhengig av avdeling. En stilling jobber dedikert med oppfølging av barnefamilier med behov for helhetlig veiledning på flere livsområder.ArbeidsoppgaverKartlegging av b...

 • Company NAV SANDNES in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248163942 Presentasjon av stillingen:NAV Sandnes er Rogaland sitt største NAV kontor med 150 ansatte. Vi kan tilby et stort fagmiljø med spennende utfordringer. Kontorlokalene ligger sentralt i Sandnes.NAV Sandnes har ledig 2 faste stillinger og 2 vikariat i 100% stilling som veileder. Stillingene blir fordelt mellom avdelingene Sykefraværsoppfølging, Jobb og Aktivitet og Jobb og Informasjonsavdelingen.Stillingene vil følge opp arbeidssøkere og bidra i deres jobbsøkingsprosess. Stillingene vil ha noe ulike arbeidsoppgaver avhengig av avdeling.ArbeidsoppgaverKartlegging av brukers individuelle behov, og sammen lage aktivitetsplan som gir mål og retning for bruker mot det ordinære arbeidsliv.Oppfølging av brukers plan og avtalte aktiviteter ved bruk av digitale ve...

 • Company BYDEL ULLERN BYDELSADMINISTRASJONEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4243800208 Presentasjon av stillingen:AllmennFACT er et fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam. Teamet skal gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse, omfattende tilleggsproblemer og lavt funksjonsnivå. Prosjektet er et samarbeid førstelinje og spesialisthelsetjeneste, bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker og Diakonhjemmet sykehus. Målgruppen til Allmenn-FACT er personer med spiseforstyrrelser, autismespekterforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser og traumelidelser.Stillingen er forankret i Seksjon for psykisk helse i Bydel Ullern som består av kriseteam, Rask psykisk helsehjelp, vedtak på psykisk helse, aktivitetshuset Hjørnesteinen og psykologtjeneste for barn og familier. Det daglige oppmøte for FACT stillingen ...

 • Company FISKERIDIREKTORATET in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 189052Om stillingenNorsk FMC, Fiskeridirektoratets døgnåpne senter, ble etablert våren 2009. I alt 11 personer arbeider i dag ved senteret hvorav 6 operatører bemanner en arbeidsstasjon 24 timer i døgnet. Senteret overvåker inngangen av elektroniske fangst og aktivitetsrapporter (ERS) og posisjonsrapport (VMS) fra norske og utenlandske fiskefartøy, seismikkfartøy, brønnbåter og taretrålere. Avvik i meldingsflyten skal følges opp løpende med næringsutøverne og utenlandske FMCer. I tillegg overvåker og behandler senteret landingsmeldinger fra norske og utenlandske fiskefartøy samt tar imot og håndterer henvendelser knyttet til situasjoner og kystsonen. Senterets funksjon er også å være et kontaktpunkt for næringsutøvere, kystvakt, direktoratets regionkontor og samarbeidende FMC...

 • Company DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING AVD SENTRALENHETEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 189596Om stillingaVil du bidra til å gjere staten meir effektiv? Staben til styrings-, organiserings- og leiingsdivisjonen (SOLD) skal tilsetje ein verksemdsarkitekt. Hos oss vil du bidra til å effektivisere heile staten. SOLD har fagansvar for og jobbar mellom anna med økonomistyring og styringsprosessar, statleg organisering, tverrgåande samfunnsutfordringar, betalingsformidling, statleg rekneskapsføring, leiingsutvikling og arbeidsgivarspørsmål. Divisjonen blei oppretta i januar 2020 og har om lag 100 tilsette. Du vil jobbe tett med stabsleiaren, divisjonsleiarane og IT-avdelinga.Vi har systemansvar for statsrekneskapen, arbeidsgivarportalen, læringsplattforma og verksemdsplattforma. Du vil jobbe med å sjå desse systema i ein større samanheng og vil vere sentral i arbeidet...

 • Company KUNNSKAPSDEPARTEMENTET in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 189125Om stillingenHar du interesse for, og erfaring med sikkerhet og beredskap? Er du en god relasjonsbygger med evne til å tilrettelegge for interne og eksterne prosesser? Liker du å dele kunnskap og å jobbe i et høyt tempo? Da kan du være den vi er på utkikk etter.Vi har ledig en fast stilling som seniorrådgiver i Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder, i seksjon for tjenester og sikkerhet.Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende arbeidsmiljø.Stillingen vil bli tillagt et bredt spekter av oppgaver knyttet til Kunnskapsdepartementets arbeid med sikkerhet og beredskap.ArbeidsoppgaverUtvikle departementets arbeid med sikkerhet og beredskap - bidra til gode samarbeidsrelasjoner og god sikkerhetskulturJobbe med rammeverk for sikkerhe...

 • Company KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 189469Hva gjør vi i analyse- og virkemiddelseksjonen?Vi har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken, og oppfølging av klimamålene. Vi jobber med utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene innenfor sektorene petroleum og fastlandsindustri. Analyse- og virkemiddelseksjonen (AV) bidrar også inn i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, arbeid med nasjonal klimaovervåking, rapportering etter klimaloven, og arbeidet med tiltak og virkemidler. Vi har ansvaret for kvoteregelverket, den norske CO2-kompensasjonsordningen og deltar i prosesser knyttet til CO2-fangst og CO2-lagring (CCS). I tillegg har AV- seksjonen styringsansvaret for Enova.Dine arbeidsoppgaver vil være å:ta del i seksjonens arbeid med å redusere klimagassutslipp, m...

 • Company KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 188374Hva gjør vi i analyse- og virkemiddelseksjonen?Vi har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken, og oppfølging av klimamålene. Vi jobber med utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene innenfor sektorene petroleum og fastlandsindustri. Analyse- og virkemiddelseksjonen (AV) bidrar også inn i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, arbeid med nasjonal klimaovervåking, rapportering etter klimaloven, og arbeidet med tiltak og virkemidler. Vi har ansvaret for kvoteregelverket, den norske CO2-kompensasjonsordningen og deltar i prosesser knyttet til CO2-fangst og CO2-lagring (CCS). I tillegg har AV- seksjonen styringsansvaret for Enova.Dine arbeidsoppgaver vil være:å vurdere hensiktsmessig og effektiv virkemiddelutforming for å...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 189985This is NTNUPå NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingaAvdeling for utdanningskvalitet utlyser 1 fast 100 %- stilling som rådgjevar ved nyetablert seksjon for undervisningstøtte/læringsstøtte ved NTNU.Arbeidsstad er i Trondheim.Rådgjevaren skal jobbe med undervisningsstøtte/læringsstøtte i brytningsfeltet mellom pedagogikk og læringsteknologi, samt innkjøp, forvaltning og vidareutvikling av system og tenester i porteføljen digitalt læringsmiljø.Målgruppa for seksjonen er NTNU sine undervisarar og fagmiljø. Seksjonen vil også jobbe tett mot nasjonale UH-miljø som Uninett og UNIT. Den nye seksjonen er eit resultat av samanslåing av dei to faggruppene, Multimediesenteret og ...

 • Company TRØNDERENERGI KRAFT AS AVD LERKENDAL in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 878631072 Stillingsident: 4258856442 Presentasjon av stillingen:Innen 2050 skal Norge omstilles til et lavutslippsamfunn. Det er ikke lenge til.TrønderEnergi er i endring. Vår ambisjon om å bane vei for -- og realisere fornybarsamfunnet krever mye av oss alle. Både visom er her nå og for de som kommer etter oss. Selskapets langsiktige strategi fram mot 2030 erambisiøs. Vi skal posisjonere oss enda tydeligere inn i fornybarsamfunnet -- viskal produsere mer fornybar energi og vi skal hente ut enda mer verdi fra vindog vann. Utviklingen av nye forretningskonsepter innen el-billading,energieffektivisering og energiomlegging skal gi oss en tydelig og helhetlig posisjonsom en viktig bidragsyter for å realisere fornybarsamfunnet.På din vakt ønsker vi at du er ÅPEN, deler din kunnskap og ...

 • Company STAVANGER EIENDOM in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Avdeling byggeprosjekter (tidligere Stavanger eiendom) ivaretar kommunens rolle som byggherre, for gjennomføring av kommunens egne formålsbygg.Avdelingen har ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter. Akkurat nå gjennomfører vi flere mulighetsstudier for nye skoler og helsebygg. Vi planlegger og gjennomfører nye barnehager, idrettsbygg og skoler og vi utfører større rehabiliteringer som Stavanger svømmehall, Rådhusetog Nye Tou.Avdelingen har 20 ansatte og har en årlig investeringsramme fra 700 - 900 millioner kroner.Formålet med stillingen er å assistere prosjektlederne i avdelingen i forbindelse med kommunale byggeprosjekt herunder styring og oversikt vedrørende økonomi.I tillegg er formålet med stillingen å ivareta oppgaver knyttet til den daglige dr...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM SYKEHUS - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257302845 Presentasjon av stillingen:Forskningsavdelingen på Bærum sykehus har stor forskningsaktivitet og omkring 20 ansatte med forskjellig utdannelse. Avdelingen har fått støtte fra Helse Sør-Øst til å utvikle et forskningsnettverk som omfatter atrieflimmerforskere i Norge og utlandet. Avdelingskonsulenten vil få en todelt rolle, dels med administrativ støtte til avdelingssjef, og dels som koordinator i forskningsnettverket.Stillingen er et 3 års engasjement i 80 % stilling.ArbeidsoppgaverAdministrativ støtte og lederstøtte for avdelingssjef.Sekretærfunksjon og prosjektarbeid.Sentral ressurs i avdelingen og kontaktperson i forhold til elektroniske systemer.Koordinator av forskningsnettverk som innebærer kontakt med forskere nasjonalt og internasjonalt på tele...

 • Company ØRSTA KOMMUNE FLYKTNINGEARBEID in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 939461450 Stillingsident: 4258844016 Presentasjon av stillingen:Er du samfunnsinteressert og vil være med på laget med å utvikle Ørsta framover?Det er ledig 100 % fast stilling som konsulent ved seksjon Tekniske tenester i Ørsta kommune. Stillinga er tillagt digitale/ merkantile tverrfaglege oppgåver og vil ha ei sentral rolle i Tekniske tenester si utvikling.Ørsta kommune skal vere med å utvikle samfunnet, og Tekniske tenester er ein viktig leverandør av tenestene til næringsliv og innbyggjarane i kommunen. Tekniske tenester leverer oppgåver innan byggjesak og oppmåling, plan og samfunnsutvikling, Brann og beredskap, e- skatt, og prosjektutvikling. I tida framover skal vi satse pådigitalisering av oppgåver og forenkling av tilbodet til publikum.ArbeidsoppgåverYte kundeservice til...

 • Company POLITIHØGSKOLENS UTDANNINGSSENTER I KONGSVINGER in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260622464 Presentasjon av stillingen:Ved Politihøgskolen, Avdeling for etter- og videreutdanning, Operativ seksjon, er det ledig fast stilling som førstekonsulent. Stillingen er organisatorisk plassert ved Operativ seksjon i Kongsvinger.Operativ seksjon tilbyr mer enn 30 ulike studier og kurs som etter- og viderutdanning til ansatte i politiet. Seksjonen har ansvaret for all generell og spesiell operativ utdanning og opplæring i regi av Politihøgskolen, både i Bachelorutdanningen og i etter- og videreutdanningene.Operativ seksjonen består av ca. 45 fagansatte og instruktører (faste ansatte og innbeordrede) fordelt på tre lokasjoner; Oslo, Stavern og Kongsvinger.Den som ansettes må påregne noe reisevirksomhet.Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til...

 • Company KUNNSKAPSDEPARTEMENTET in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 189600Om stillingenDet er ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Seksjon for budsjett og bosetting i Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet. Vi kan tilby interessante, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et hektisk og godt arbeidsmiljø.Seksjon for budsjett og bosetting har blant annet ansvaret for avdelingens arbeid med forskning og utvikling (FoU), tilskuddsforvaltning, statsbudsjettet, sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet, internasjonalt arbeid og arbeid med bosetting av flyktninger.Vi søker en selvstendig og fleksibel person som ønsker å bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlaget på integreringsfeltet.Du får jobbe medArbeidsoppgaverBidra til å identifisere kunnskapsbehov, og sette ut oppdrag om kunnskapsinnhenting innenfor Integreringsavdelingens...

 • Company KOMPETANSE NORGE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 190236Om stillingenSeksjon for prøveforvaltning har ledig en fast stilling som rådgiver. I tillegg kan det bli aktuelt å tilsette en rådgiver i et midlertidig engasjement på ett år. Stillingen(e) er ledig omgående.Seksjon for prøveforvaltning drifter, utvikler og kvalitetssikrer gjennomføringen av prøver i norsk og i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Et sentralt bidrag er å sikre at prøvene gjennomføres på en god måte, holder høyt faglig nivå, og at de blir kjent i samfunnet. Videre har seksjonen ansvaret for en læringsressurs i samfunnskunnskap i sammenheng med læreplan for 50 timers kurs i samfunnskunnskap.Driftsoppgavene omfatter blant annet deltakelse i planlegging, koordinering og oppfølging av alle oppgavene som omfattes av forvaltningen av prøveadministrasjonen....

 • Company STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD OSLO in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 991651039 Stillingsident: 4260525292 Presentasjon av stillingen:Vil du arbeide som arkivmedarbeider i SSB?I Seksjon for eiendom, arkiv og administrative systemer er det ledig et vikariat som arkivmedarbeider i 30% stilling ut 2020 med mulighet til forlengelse. Stillingen er plassert i Oslo. Arbeidsoppgavene omfatter primært daglige driftsoppgaver knyttet til SSBs arkiv, hvor arkivsystemet Websak benyttes. Høres dette interessant ut, send oss din søknad.ArbeidsoppgaverBidra til daglig drift i SSBs administrative arkiv.Registrering i arkivsystemet WebsakTesting av alternative arkivsystemer når SSB skal anskaffe nytt arkivsystemStillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver innen seksjonens arbeidsområderKvalifikasjonerRelevant utdanning på bachelornivåGod erfaring med bruk av arki...

 • Company HELSE SØR-ØST RHF AVD HAMAR in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 991333053 Stillingsident: 4257683445 Presentasjon av stillingen:Finans er en del av økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket, og har ansvaret for investeringer og finansiering, herunder arbeidet med inntektsfordelingsmodellen til helseforetakene, økonomistyring på IKT-området, samt likviditetsstyring, pensjon og forsikringer. Videre har finans en viktig rolle i arbeidet med langtidsplaner og budsjett, med spesielt fokus på langtidsplanene.Avdelingen består i dag av 16 medarbeidere med høy faglig kompetanse. Arbeidsoppgavene i den regionale finansfunksjonen er utfordrende, og det er gode muligheter til å arbeide med oppgaver av stor betydning for helseforetaksgruppen. Mer om oss på .Er du helseøkonom, samfunnsøkonom eller siviløkonom med engasjement for bedre bruk av samfun...

 • Company GRIMSTAD KOMMUNE STØTTETJENESTER in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 973812874 Stillingsident: 4262127197 Presentasjon av stillingen:Har du et sterkt engasjement for, og bred erfaring fra, HR? Ønsker du å være med å videreutvikle dette området i Grimstad kommune? Da kan dette være jobben for deg.Vi søker nå en HR rådgiver/seniorrådgiver. Stillingen blir en viktig del av et sterkt lag innenfor HR- og organisasjonsområdet og vil jobbe med ulike områder innenfor fagfeltet.HR avdelingen i Grimstad kommune har det overordnede ansvaret for kommunens utvikling av ledere, medarbeidere og arbeidsmiljø. Avdelingens arbeid skal bidra til videreutvikling av helhetlig organisasjonskultur i tråd med Grimstad kommunes verdigrunnlag.ArbeidsoppgaverOppfølging og videreutvikling av Grimstad Kommunes ansvar som arbeidsgiver i henhold til lov og avtaleverkDelta i utvi...

 • Company GRIMSTAD KOMMUNE BARNEHAGETJENESTEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974549042 Stillingsident: 4261014542 Presentasjon av stillingen:Stab barnehage og skole har ledig en fast 50 prosent stilling som rådgiver for barnehage.Som strategisk rådgiver har du erfaring og kompetanse innen pedagogikk i barnehage og gjerne ledererfaring.Du kommer til å arbeide med utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet og lærende organisasjon.Stillingen gir innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling innenfor barnehageområdet, oppvekstfeltet og på tvers av tjenesteområder.Vi ønsker oss en analytisk person som er effektiv, fleksibel og samarbeidsvillig. Søker må ha kunnskap om og erfaring fra offentlig forvaltning og gjeldende regelverk innenfor fagfeltet barnehage. Erfaring fra saksforberedelse opp mot politisk nivå er en fordel. Du må være selvsten...

 • Company SALTDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4262200494 Presentasjon av stillingen:Saltdal kommune søker etter kontorfagarbeider/konsulent ved ServicetorgetServicetorget er kommunens førstelinje og ansikt utad. Våre hovedoppgaver er å ivareta sentralbordet og videreformidle alle publikumshenvendelser. I en krisetid er det servicetorget som er kommunikasjonssenter. Saltdal kommune har et fullelektronisk sentralarkiv. En stor del av arbeidsansvaret er å sikre at kommunens arkiv er i henhold til gjeldende regelverk. Vi jobber blant annet med dokumenthåndtering, kvalitetssikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av dokumentasjon.Som kontorfagarbeider/konsulent jobbes det kontinuerlig med arkiv og oppfølging og opplæring av elektronisk fagsystem. Servicetorget har hovedansvar for posthåndtering og publiseringen p...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER FAUSKE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257865086 Presentasjon av stillingen:I Nordland politidistrikt, Region Indre, Fauske, er det ledig midlertidig stilling i 1 år som førstekonsulent (SKO 1408) med tiltredelse 01.09.2020Stillingen er plassert ved Fauske lensmannskontor.Nordland politidistrikt benytter elektronisk søknadsregistrering. Trykk på "Søk stillingen" nedenfor for å søke på stillingen.ArbeidsoppgaverSaksbehandling innen tvangsfullbyrdelseVeilede innen eget fagfelt, samt yte service til publikum og øvrige aktørerDelta i avdelingens forebyggende arbeidEventuelt annen saksbehandling etter seksjonslederens bestemmelseKvalifikasjonerRelevant utdannelse fra høgskole eller universitet.Utdanningskravet kan ved særlig relevant erfaring fravikes.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.Førerkort k...

 • Company INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV LARVIK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249876116 Presentasjon av stillingen:Larvik betjener ca. 47.000 innbyggere. NAV Larvik har i dag ca.105 ansatte og er organisert med 7 avdelinger. Kontoret befinner seg i Larvik sentrum i flotte lokaler.Ved NAV Larvik har vi ledig en 100 % fast stilling som metodeveilederSom metodeveileder skal du være faglig veileder for jobbspesialistene i teamet og være en pådriver for at teamet oppnår tiltakets formål. En av dine viktigste oppgaver som metodeveileder vil være å hjelpe jobbspesialistene i teamet med å være optimistisk på vegne av deltakers muligheter i arbeidslivet, ved å fokusere på deltakernes sterke sider. Det å ha troen på at alle mennesker, til tross for ulike utfordringer, kan få og beholde en jobb, vil derfor være vesentlig i stillingen.Arbeidsoppgaver...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters