Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

503 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 503 results.
 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF SOMATIKK - KARASJOK in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 923679448 Stillingsident: 4386802522 Presentasjon av stillingen:Finnmarkssykehuset HF søker prosjektleder til Nasjonalt Samisk TolkeprosjektFinnmarkssykehuset HF ønsker en prosjektleder som kan rigge, planlegge, strukturere og drive arbeidet med å utrede en nasjonal døgnkontinuerlig tolketjeneste.Tolkefeltet er komplekst, prosjektleder må derfor kunne identifisere relevante problemstillinger, løfte frem og involvere aktuelle aktører i disse, samt trekke inn intern og ekstern spisskompetanse i spørsmål der det er nødvendig. Prosjektleder skal ha et tett samarbeid med Finnmarkssykehuset HFs samiske tolketjeneste.Prosjektleder skal utarbeide en hovedprosjektplan for en nasjonal satsing innen tolking til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk, gjerne ved hjelp av teknologi, samt bidra ti...

 • Company NAV HØYANGER in Other
  22.06.2021

  Org.nr.:944439838 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :NAV Høyanger er lokalisert i Høyanger sentrum, og har 11 tilsette. Vi er del av region Sunnfjord der vi inngår i eit regionalt samarbeid med fem andre NAV kontor. NAV har som overorda mål å gje moglegheiter til arbeid og aktivitet for alle, samt sikre rettar til velferdsytingar. Vårt hovudoppdrag er å bidra til at flest mogleg av innbyggjarane i Høyanger kommune kan vere i arbeid og at arbeidsgjevarane i distriktet vårt får dekka sitt behov for arbeidskraft. NAV-kontoret har ansvar for eit vidt spekter av kommunale og statlege tenester og verkemiddel. Vi løyser oppgåvene våre i tett samarbeid med brukarar, arbeidsgjevarar, ulike tenesteleverandørar og samarbeidspartar.Vi har ledig 100% fast stilling.Nav er i stadig utvikling og ...

 • Company NAV HØYANGER in Other
  22.06.2021

  Org.nr.:944439838 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :NAV Høyanger er lokalisert i Høyanger sentrum, og har 11 tilsette. Vi er del av region Sunnfjord der vi inngår i eit regionalt samarbeid med fem andre NAV kontor. NAV har som overorda mål å gje moglegheiter til arbeid og aktivitet for alle, samt sikre rettar til velferdsytingar. Vårt hovudoppdrag er å bidra til at flest mogleg av innbyggjarane i Høyanger kommune kan vere i arbeid og at arbeidsgjevarane i distriktet vårt får dekka sitt behov for arbeidskraft. NAV-kontoret har ansvar for eit vidt spekter av kommunale og statlege tenester og verkemiddel. Vi løyser oppgåvene våre i tett samarbeid med brukarar, arbeidsgjevarar, ulike tenesteleverandørar og samarbeidspartar.Vi har ledig 80% fast stilling.Nav er i stadig utvikling og e...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405897003 Presentasjon av stillingen:Felles enhet for sivil rettspleie (FSR) i Oslo politidistrikt er namsmyndighet og har ansvar for sikring av pengekrav, tvangsrealisasjon, saker etter gjeldsordningsloven, sekretariat til Forliksrådet mv. Vi er et nasjonalt kompetansesenter med 80 jurister og totalt 156 ansatte, fordelt på kontorer i Sandvika og Oslo sentrum. Enheten har en viktig rolle når det gjelder omsetning og kredittbaserte ytelser i samfunnet. Ivaretagelse av rettssikkerheten er sentral for oss. Arbeidsoppgaver og oppgaveløsning er under kontinuerlig utvikling.Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge. Det er både en meklingsinstitusjon og en domstol. Oslo forliksråd skal utvides med en ny midlertidig 5. avdeling frem til utgangen a...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398725938 Presentasjon av stillingen:Felles enhet for utlending og forvaltning er en funksjonell driftsenhet i Oslo politidistrikt. Enheten er organisert i fire seksjoner, Seksjon for utlendingsforvaltning, Seksjon for utlendingskontroll, Forvaltningsseksjonen, Påtaleseksjonen, og Administrativ stab. Vårt ansvarsområde er å ivareta oppgaver knyttet til førstelinje utlendingsforvaltning i politiet, grensekontroll, utlendings- og identitetskontroll, etterforskning og iretteføring av straffesaker. Enheten har også ansvar for politidistriktets forvaltningsgjøremål, blant annet våpenforvaltning, kontroll av vaktvirksomhet, førerkortsaker, norske pass og nasjonale ID-kort.Ved Avsnitt 1 for Pass og ID er det ledighet i en fast stilling som førstekonsulent og to vikaria...

 • Company STAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405643407 Presentasjon av stillingen:Vil du vere med og utvikle Nordfjord som ein sterk og attraktiv region? Nordfjordrådet har ledig 100% stilling som rådgjevar og koordinator for tilsetjing så snart som råd.Nordfjordrådet er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Stryn, Gloppen, Stad, Bremanger og Kinn. Regionrådet skal vere ein aktiv pådrivar og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen. Det er ordførarane i kvar kommune som utgjer medlemmane i Nordfjordrådet. Kommunedirektørane har møte- og talerett i rådet.Vi søkjer etter ein rådgjevar og koordinator som skal følgje opp planar og vedtak, ta initiativ til samarbeidsløysingar og delta i regionale utviklingsprosjekt. Den som blir tilsett skal også ivareta oppgåva som sekretariatsleiar i Nordfj...

 • Company MOLDE KOMMUNE FAGAVDELING HELSE OG OMSORG in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: 21/6274 Presentasjon av stillingen :Vi søker etter en strukturert og engasjert rådgiver innenfor miljørettet helsevern i 100 % fast stilling. Miljørettet helsevern i Molde kommune er organisert i sektor helse og omsorg og i stabsavdeling «Samfunnsmedisin». Rådgiver vil arbeide tett sammen med kommuneoverlegen. Avdelingen arbeider for å fremme helse og forebygge sykdom og skade.ArbeidsoppgaverGodkjennings- og tilsynsoppgaver med virksomheter innenfor miljørettet helsevernregelverket; barnehager, skoler, legionella, stråling, basseng, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet med mer.Helsefaglig rådgivning og saksbehandling innenfor fagområder som støy, legionella, radon, inneklima, skadedyr og bolighygiene.Utarbeide faglige innspill til planer og prosedyrer.Beredskapspl...

 • Company NAV GAMLE OSLO in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406538212 Presentasjon av stillingen:Nav Gamle Oslo er et av flere Nav-kontor i Oslo som siden 2018 har hatt Nav-veileder til stede på videregående skole. Prosjektperioden er nå over og vi har derfor gleden av å utlyse fast stilling som Nav-veileder ved Etterstad videregående skole. Dersom du har erfaring fra Nav, kunnskap om skoleverket og med et brennende engasjement for å bidra til at flere unge klarer å fullføre videregående skolegang er du kanskje nettopp den vi leter etter.ArbeidsoppgaverSosialfaglig rådgivning som kan bidra til at eleven klarer å fullføre skolegangen, det være seg råd og veiledning knyttet til bolig/hjemmeforhold, familie/ nettverk og økonomiBruke hele verktøykassa til Nav ut fra elevens behovSamarbeid med bydelens instanser/ hjelpetiltak...

 • Company MANPOWER AS AVD OSLO in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VB BOK AS AVD HØYSKOLEN OSLO KRISTIANIA in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE RETTLEIINGSTENESTA VESTLAND NORD AVD FØRDE in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 923720987 Stillingsident: 4406992281 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune har etablert rettleiingstenester for vidaregåande opplæring. Tenesta skal bidra til lærelyst og fremje læring for elevar og lærlingar. Vidare skal tenesta vere med å legge til rette for at flest muleg ungdom og vaksne fullfører vidaregåande opplæring. Vi har eit nært samarbeid med lærebedrifter, skular, kommunar og andre aktuelle instansar. Vestland nord har ledig 100 % stilling som rådgjevar innanfor vidaregåande opplæring.ArbeidsoppgåverFølge opp ungdom med rett til vidaregåande opplæring som ikkje er i opplæring eller arbeid. Halde kontakt med og bruke tilgjengelege nettverk for å bidra til at ungdom utanfor opplæring og arbeid får studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innan...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL NORDSTRAND in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405409854 Presentasjon av stillingen:Vil du jobbe med regnskap og lønn i en innovativ bydel der optimalisering av arbeidsprosesser og digitalisering er en del av hverdagen. Er du glad i digitale verktøy? Trives du med varierte arbeidsoppgaver og hektiske dager? Vil du være med på å videreutvikle regnskap og lønn i bydelen? Da er du velkommen til å søke på vår stilling i stab " regnskaps- og lønnstjenester"Kun elektroniske søknader blir behandlet.ArbeidsoppgaverSaksbehandling og beregning av egenandeler for institusjonsplasser i henhold til gjeldende lovverkAnsvar for kontroll og utfakturering av egenandelspliktige tjenesterBistand med prognoseberegning og månedlige budsjettoppfølginger knyttet til fag/ansvarsområdeKundebehandlingBistå med diverse statistikker og...

 • Company NAV GRUNERLØKKA in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403312276 Presentasjon av stillingen:NAV Grünerløkka søker Jobbspesialister, en prosjektstilling og en fast, for Jobbsjansen-Laget Quo Vadis og Utvidet Oppfølging UngNAV Grünerløkka er ett av landets største og mest spennende NAV-kontor med ca. 220 ansatte. Vi er et Nav-kontor i stadig faglig og organisatorisk utvikling.Grünerløkka er den mest folkerike bydelen i Oslo med 62423 innbyggere. Bydelen preges av stor mobilitet, befolkningsvekst og har en relativt ung befolkning.NAV Grünerløkka søker toengasjerte jobbspesialister til å bistå innbyggerne våreut i ordinær jobb.En avstillingeneskal bistå unge i aldersgruppen 18-30 år med sammensatte utfordringer, denandre, arbeidssøkere med migrasjonsbakgrunn som harlite formelle kvalifikasjoner og/eller lite arbeidserfa...

 • Company KARMØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Beskrivelse av arbeidsplassKarmøy kommune har 16 kommunale barneskoler, 5 kommunale ungdomsskoler, voksenopplæring, leirskole, alternativ opplæringsarena og kulturskole.Rådgiver sektor skole arbeider med faglig utviklingsarbeid og driftsoppgaver. Du må kunne jobbe planmessig og strukturert med krevende skolefaglige og tverrfaglige problemstillinger. Arbeidsdagene våre er preget av høyt tempo, godt humør og spennende faglige utfordringer.Kommunen har høy skolefaglig kompetanse og er en aktiv skoleeier med satsing på skoleutvikling. Det legges spesielt vekt på kvalitets- og strategiarbeid, læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 og skolemiljø.Vi har nå ledige to stillinger, en fast stilling og ett vikariat fra og med snarest og fram til 31.07.22.Arbeidsoppgaverskoleutvikling og oppfølging av...

 • Company GAUSDAL KOMMUNE BYGGESAK in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Gausdal kommune er en relativt stor hyttekommune der destinasjonen Skeikampen er den mest kjente. Det har de siste årene vært en økende byggeaktivitet i kommunen, og det er derfor behov for å styrke bemanningen på byggesaksavdelingen. Vi leter etter en rådgiver/saksbehandler med allsidig og bred utdanning og erfaring innen fagområdet, og det er også ønskelig med noe relevant juridisk kompetanse. På sikt kan det også bli aktuelt å overta fagansvaret på avdelingen når dagens fagansvarlig går av med pensjon.Oppdraget ditt vil væreBehandling av byggesaker etter plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende planer og forskrifter mv, herunder saksforberedelse for politisk behandling.Behandling av klagesaker.Oppfølging av ulovlige tiltak.Kundeveiledning og rådgivning.Oppgaver innen prosjekt...

 • Company BREMANGER KOMMUNE BARNEVERNTENESTA in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 959 318 166 Stillingsident: 4397271733 Presentasjon av stillingen:Bremanger kommune har ledig 100% fast stilling som sakshandsamar, for tida i barneverntenesta. Stillinga er ledig frå 01.08.21. Den som vert tilsett må pårekne seg å delta i barnevernsvaktKvalifikasjonarVi søkjer etter ein person med utdanning som sosionom eller barnvernspedagog.Det er fint om du har relevant erfaring.Om du har anna relevant høgskuleutdanning er du velkomen til å søkje.Den som vert tilsett må hagode norskkunnskaper, både muntlig og skriftligha førarkort kl. BPersonlege eigenskaparDet vert lagt stor vekt på personleg eignaheit.Vi tilbyrLøn etter avtaleGod pensjonsordning og heildøgns forsikringTilsetjing etter gjeldande lover og reglarHjelp til å skaffe bustad og barnehageplassDen som vert tilsett må...

 • Company ETTERRETNINGSTJENESTEN E in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4396802793 Presentasjon av stillingen:Etterretningstjenesten skal etablere og opprettholde etterretningssamarbeid med andre land, forsvarsallianser som Norge deltar i og andre internasjonale organisasjoner.Vi søker deg med kunnskap og erfaring fra Forsvaret eller annen relevant virksomhet med særskilt interesse for de utviklingsmulighetene og utfordringene som ligger i inernasjonalt samarbeid. Som person er du fleksibel, strukturert og nøyaktig. Stillingen passer for deg som liker å jobbe i et tverrfaglig miljø.Vi har en omfattende oppgaveportefølje som gir muligheter for spennende og varierte oppgaver.Stillingens hovedoppgave er å koordinere og saksbehandle oppgaver relatert til internasjonalt samarbeid.ArbeidsoppgaverIvareta meldings- og informasjonsfly...

 • Company ØVRE EIKER KOMMUNE KULTURSEKSJONEN ADMINISTRASJON in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Øvre Eiker kommune satser på innovasjon, kvalitetsutvikling og samskaping. Vi er en rik kommune, med bra folk og lite penger. Derfor må vi være ekstra gode på det vi har bestemt oss for å gjøre. Våre ledere og medarbeidere trenger god støtte i sitt utviklingsarbeid, og da trenger vi deg! Er du trygg i ulike metoder, og liker å jobbe både med konkrete prosjekter og overordnet, strategisk arbeid? Da bør du søke!Om tjenestestedSeksjon kultur og livskraft er kommunens støtteapparat for innovasjon, innbyggermedvirkning og frivillighet, i tillegg til å drifte kultur- og idrettstjenester. Seksjonen har tre underliggende tjenester, men denne stillingen jobber tett sammen med kommunalsjef og mye på tvers i organisasjonen. Du vil være med på de fleste av seksjonens ledermøter.Arbeidsoppgaver• Lede k...

 • Company VANN- OG AVLØPSETATEN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398805452 Presentasjon av stillingen:Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. Vår oppgave er å sørge for at bergenserne har tilgang til rent og trygt drikkevann 24 timer i døgnet - 365 dager i året.Du kan lese mer om oss på og på ArbeidsoppgaverUtredning og planlegging av vannforsynings- og avløpssystemer i tråd med hovedplaner for perioden 2019 -- 2028.Implementering av kommunedelplan for overvann, vedlikehold av retningslinjer for overvannshåndtering og utarbeidelse av områdeplaner for overvann.Bidra til å sikre gode VA-løsninger i kommunale og private arealplaner, og ved planlegging av andre infrastrukturtiltak.KvalifikasjonerM. Sc./sivilingeniør med VA-faglig studieretning med hydrologi/urbanhydrologi i fagkretsen.Praksis fra...

 • Company SUNNFJORD KOMMUNE BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig 100 % fast stilling som konsulent/sakshandsamar ved Bygg- og Eigedomsforvaltning (BEF). BEF har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av alle bygningane og eigedommar som Sunnfjord kommune eig. Dette er administrasjonslokalar, skular, barnehagar, institusjonar, kulturbygg, idrettsanlegg og kommunale bustader. Sunnfjord kommune har dermed ansvar for ca. 90 kommunale bygg og ca. 430 kommunale bustader. BEF administrerer og utfører dagleg tilsyn, drift og vedlikehald av bygningane og dei tekniske installasjonane. Eininga har 30 tilsette der 23 er vaktmeistrar.Stillinga krev nært samarbeid med driftskoordinator bygg, driftskoordinator bustad, vaktmeistre, tildelingseininga og andre einingar etter behov.Oppgåver k...

 • Company DNF AS VVS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV KONTAKTSENTER NORDLAND MO in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406080565 Presentasjon av stillingen:I NAV Kontaktsenter Nordland Mo har vi 3 ledige faste stillinger som veiledere. Vi søker etter personer som er selvstendig og besluttsom, og som stoler på egne avgjørelser. En av våre viktigste oppgaver er å sikre at folk som kontakter NAV får den bistanden de trenger, og vårt mål er å stadig skape bedre brukermøter.NAV Kontaktsenter er et av Norges største og mest avanserte kontaktsenter som håndterer ca. 5,4 millioner brukerhenvendelser hvert år. Vi er NAVs faglige førstelinje på telefon, chat, digitale kanaler og sosiale medier. NAV Kontaktsenter består av 1000 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner i hele landet.Planlagt oppstart medio oktober 2021.Arbeidsoppgaverinformere og veilede folk hovedsaklig på telefon eller i skr...

 • Company ARBEIDSTILSYNET OG TVISTELØSNINGSNEMNDA LILLESTRØM in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404923303 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?Arbeidstilsynet er en statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Vi søker inspektører/seniorinspektører som skal bidra i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Du vil bli tilsatt i seksjon Arbeidslivskriminalitet Øst Lillestrøm. Midlertidig kontorplassering vil være i Oslo, Østensjøveien 34.Seksjonen vil i perioden 2021-2022 låne ut ressurser til vårt nasjonale prosjekt knyttet til ulovlig innleie.Økt innleie og utleie av arbeidskraft beskrives som en av flere store utfordringer vi står overfor i arbeidslivet. De siste årene har Arbeidstilsynet fått utvidede hjemler til kontroll av innleie og av kravene til likebehandling.Vil du jobbe for et arbeidsliv hvor kr...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?RådgiverStudieavdelingen ved Universitetet i Bergen (UiB) søker etter en person til en fast 100% stilling som rådgiver. Stillingen ligger til seksjon for digitale tjenester og er knyttet til eksamensgruppen ved seksjonen. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse i stillingen.Studieavdelingen er en av syv avdelinger i sentraladministrasjonen til UiB. Avdelingen skal bidra til at fakultetene og UiB løser samfunnsoppdraget innen forskning, utdanning og formidling.Studieavdelingen har ansvar for strategiske støttefunksjoner for faglig ledes, kvalitetssikring av studiene, interna...

 • Company ARBEIDSTILSYNET OSLO in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402111149 Presentasjon av stillingen:«Har du lyst til å samarbeide med partene i arbeidslivet om å forebygge arbeidslivskriminalitet og bidra til anstendige og seriøse arbeidsforhold i utsatte bransjer?»Om treparts bransjeprogramÅ forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet er en svært viktig oppgave. Sammen med partene i arbeidslivet samarbeider Arbeidstilsynet og flere myndigheter tett for å sikre at Norge har et godt og seriøst arbeidsliv.Enkelte bransjer er mer utsatt for dårlige arbeidsvilkår og useriøsitet enn andre. Det er opprettet Treparts bransjeprogram i fire bransjer; renhold, uteliv, transport og bilbransjen. Hvert program består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene. Arbeidstilsynet leder, drifter og k...

 • Company ARBEIDSTILSYNET OSLO in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403260533 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?Arbeidstilsynet er en statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Vi søker inspektører/seniorinspektører som skal bidra i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Du vil bli tilsatt i seksjon Arbeidslivskriminalitet Øst Oslo.Seksjonen vil i perioden 2021-2022 låne ut ressurser til vårt nasjonale prosjekt knyttet til ulovlig innleie.Økt innleie og utleie av arbeidskraft beskrives som en av flere store utfordringer vi står overfor i arbeidslivet. De siste årene har Arbeidstilsynet fått utvidede hjemler til kontroll av innleie og av kravene til likebehandling.Vil du jobbe for et arbeidsliv hvor kriminelle aktører ikke får fotfeste? Vil du bidra til at arbeidstakere ...

 • Company ARBEIDSTILSYNET TØNSBERG in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403269881 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?Arbeidstilsynet er en statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Vi søker inspektører/seniorinspektører som skal bidra i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Du vil bli tilsatt i seksjon Arbeidslivskriminalitet Sør, med arbeidssted Tønsberg.Seksjonen vil i perioden 2021-2022 låne ut ressurser til vårt nasjonale prosjekt knyttet til ulovlig innleie.Økt innleie og utleie av arbeidskraft beskrives som en av flere store utfordringer vi står overfor i arbeidslivet. De siste årene har Arbeidstilsynet fått utvidede hjemler til kontroll av innleie og av kravene til likebehandling.Vil du jobbe for et arbeidsliv hvor kriminelle aktører ikke får fotfeste? Vil du bidra ...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 923721983 Stillingsident: 4406321799 Presentasjon av stillingen:Seksjon for kulturarv i avdeling for kultur, idrett og inkludering, er organisert i tre fageiningar, museum, fartøy og bygningsvern, arealplan og feltarkeologi. Fageiningane er fordelt på tenestestadene Sandsli, Førde og Leikanger. Seksjon for kulturarv har eit breitt kulturminnefagleg fagmiljø som dekker heile Vestland fylke.Fageininga feltarkeologi er ei ny fageining i vekst og utvikling, som gjennomfører dei arkeologiske registreringane i Vestland.Vi søker etter vikar til to 100 % stillingar som feltarkeologar med kontorstad Sandsli i Bergen kommune.Vil du vere med å utforme feltarkeologi som fagfelt i Vestland?ArbeidsoppgåverGjennomføre førearbeid, feltarbeid og rapportering i samband med arkeologiske registrering...

 • Company UTLENDINGSDIREKTORATET OSLO in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974760746 Stillingsident: 4405474392 Presentasjon av stillingen:Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også Avdeling for administrative fellestjenester består av enhet for drift, sentralbord, regnskap og Dokumentsenteret.Dokumentsenteret har per i dag 23 faste årsverk, men har i en periode flere ansatte grunnet digitaliseringsprosjekt.Dokumentsenteret har ansvaret for ...

 • Company POLITIETS UTLENDINGSENHET in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4387667689 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en dyktig seniorrådgiver i Stab for HR/HMS i Politiets utlendingsenhet.Stab for HR/HMS er én av fire staber i Politiets utlendingsenhet, og består av 8 ansatte. Staben ivaretar organisasjonen innenfor HR og HMS, og har utstrakt kontakt med ledere, medarbeidere, fagforeninger og vernetjenesten.I denne stillingen får du blant annet jobbe med strategisk lønnsarbeid, bemanningsplanlegging og bemanningsstyring, samt omstillingsarbeid. Vi ser etter deg som evner å finne relevant informasjon, holde rede på/systematisere denne og benytte informasjonen til å bidra til at Stab for HR/HMS når sine mål og leverer på sine ansvarsområder.Vi søker en motivert medarbeider med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, og so...

 • Company NAV NORDRE AKER in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405593603 Presentasjon av stillingen:Trives du med å finne gode løsninger i samhandling med mennesker som er i en krevende situasjon ogtrenger bistand? Er du en person med pågangsmot og engasjement som ønsker å gjøre en forskjell? Trives du i en hektisk hverdag med stor variasjon av oppgaver? Motiveres du av å se andre løse sine utfordringer og lykkes med sine planer i eget liv? Er du en god person å ha med seg i denne prosessen? Da kan du være den vi ser etter.Fast stilling som veileder 100% ved NAV Nordre Aker.I søknaden ber vi deg reflektere over hva som motiverer deg til å arbeide med oppfølging av arbeidssøkere.ArbeidsoppgaverKartlegge og avklare oppfølgingsbehov etter gjeldende lover og reglerSammen med arbeidssøker kartlegge ressurser, kompetanse og se ny...

 • Company DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVAL.UTV. AVD BERGEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingenDet er ledig en stilling som nasjonal ekspert ved Generaldirektoratet for utdanning og kultur, DG EAC, Enhet B1 - høyere utdanning, med tiltredelse 1.januar 2022. Engasjementet er på to år med mulighet for ett års forlengelse, som er ønsket engasjement tid. Arbeidsstedet er Brussel.Arbeidsområde og arbeidsoppgaverEnhet B1 innen høyere utdanning har ansvaret for utvikling og koordinering av modernisering av høyere utdanning innen EU. Videre følger enheten opp Erasmus+ og det europeiske utdanningsområdet på høyere utdanning, inkludert prestisjeprosjektet Euopeiske universitetsallianser.   Den nasjonale eksperten skal arbeide med ulike oppgaver knyttet til politikkutvikling innenfor høyere utdanning, og særlig bidra til å følge gjennomføringen av Erasmus+. Den nasjonale eksperten...

 • Company HØGSKOLEN I MOLDE AVD MOLDE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingen / arbeidsoppgaverStillingen innebærer at du hovedsakelig skal arbeide med koordinering av praksis for helsefagstudenter, saksbehandling og samarbeid med fagavdelingen og praksisområdet. Det innebærer blant annet:administrasjon av praksisplasstildeling til studentersaksbehandling av studentsaker og oppfølging av studentersamarbeid og kontakt med praksisfeltet i Nordmøre og Romsdaldelta i arbeidet med å inngå samarbeidsavtaler mellom høgskolen og kommunene i Nordmøre og Romsdal om praksisplasser for studentene.Generell saksbehandling og andre oppgaver kan bli tillagt stillingen KvalifikasjonskravDu må minimum ha relevant bachelorgrad helse- og/eller sosialfag. Det er en fordel at din bachelor er i sykepleie eller vernepleie.Du må også ha god kjennskap til praksisfeltet innen sy...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396127167 Presentasjon av stillingen:Helselovgivningen åpner for nødvendig helsehjelp i utlandet dersom det ikke finnes et adekvat medisinsk tilbud i Norge, eller behandlingen i utlandet er dokumentert mer virkningsfull enn helsehjelpen som tilbys av det offentlige i Norge. Denne ordningen bidrar til at rundt 300 pasienter hvert år får behandling i utlandet som Norge ikke kan tilby, eller som er dokumentert mer virkningsfull. Pasientene får dekket alle behandlingsutgifter i tillegg til reise og opphold i utlandet. I helse Midt- Norge er det Kontor for utenlandsbehandling ved St. Olavs hospital som saksbehandler søknader og administrerer innvilget behandling for pasienter bosatt i helseregionen.Dette er en spennende jobb med sammensatte og varierte arbeidsoppgave...

 • Company STATSARKIVET I OSLO in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Hvorfor velge oss?  Arkivverket er øverste arkivmyndighet i Norge, og den viktigste utviklingsaktøren på arkivfeltet. Som følge av digitaliseringen av samfunnet står vi midt i den største omstillingen i vår historie og digitaliseringen vil kreve store endringer i alt vi gjør. Arkivverket skal tilby effektive og selvbetjente løsninger, og bidra til å sikre demokrati, rettssikkerhet og kulturarv også i en digital tidsalder.  Denne stillingen vil inngå i kjerneteamet til Innebygd Arkivering, en av våre to hovedsatsninger for de neste årene. Innovasjonspotensialet er stort og Innebygd Arkivering jobber for at forvaltningen skal ta vare på dokumentasjonen på nye, automatiserte og sømløse måter og ikke minst at de ansatte i forvaltningen om få år ikke skal behøve å bruke tid på arkivering.   Kje...

 • Company ASKØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  ArbeidsoppgaverAskøy står overfor en rekke spennende oppgaver og prosjekter innenfor samferdselsområdet de kommende årene og har nå behov for å styrke bemanningen innen dette området.Askøy kommune inngikk byvekstavtale 24. september 2020. Avtalen, som har fått samlebetegnelsen Miljøløftet, er et samarbeid mellom staten, fylket og kommunene Askøy, Alver, Bergen, Bjørnafjorden og Øygarden. Målet i avtalen er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, omtalt som nullvekstmålet.Vi søker nå etter en person som kan følge opp kommunens behov og være et talerør inn mot Miljøløftet gjennom blant annet å:Utvikle og foreslå nye prosjekter på AskøyBygge opp en intern organisering/etablere teamEtablere rammer for politisk medvirkningsarbeidFremme saker til politisk...

 • Company TEKNA STATENS VEGVESEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingeneVi har ledig to stillinger i avdeling for Vegtransport på Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet.Myndighet og regelverk er Vegdirektoratets fag- og myndighetsorgan. Avdelingen Vegtransport har et særskilt ansvar for teknologiområdet i vegtransportsektoren. Det innebærer blant annet:digitalisering, standardisering og harmonisering av regelverk gjennom sterk tilstedeværelse nasjonalt og internasjonaltutvikling av regelverk og regulatorrollen for fremtidens veg- og transportsystemsamhandling med alle vegforvaltere, industri og akademia Avdelingen har en tverrfaglig profil med medarbeidere som har høy kompetanse og bred, ulik fagbakgrunn. Arbeidssted for stillingene er i utgangspunktet i Oslo, men andre av vegvesenets lokasjoner kan være aktuelle å vurdere.ArbeidsoppgaverVi ser...

 • Company NORCE INNOVATION AS AVD BERGEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingenForskningsgruppen Smart Instrumentering og Industriell Testing ved avdelingen NORCE Teknologi  søker en forsker/seniorforsker i fast 100% stilling. Gruppen har sterke teknologiske fagmiljøer med kompetanse innen maskinsyn, maskinlæring, mønstergjenkjenning, kybernetikk, computer engineering, visualisering, avansert vedlikehold, mekatronikk, smart instrumentering og signalbehandling.Arbeidssted er p.t. Jon Lilletunsvei 9 H, Grimstad, men ansettelse ved andre NORCE-lokasjoner vil kunne være aktuelt. Noe reising må påregnes.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene vil i hovedsak være teknologiske forskning- og utviklingsprosjekter i samarbeid med industrieelle aktører i Agder og eksterne forskingsmiljøer, samt samarbeidsprosjekter med andre avdelinger internt i NORCE.KompetansekravDu må h...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF AVD ARBEIDSMEDISIN in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4380515544 Presentasjon av stillingen:Forskningsavdelingen ved Sykehuset Telemark søker forskningsrådgiver med spesielt ansvar for kliniske studier. Forskningsavdelingen har fem ansatte og gir forskningsstøtte -og veiledning i alle forsknings-- og kvalitetsforbedringsprosjekter tilknyttet Sykehuset Telemark. Sykehuset Telemark har forskningssamarbeid med en rekke andre sykehus, universitet, høyskoler, laboratorier og pasientgrupper.ArbeidsoppgaverForskningsrådgiver i kliniske studier er en nyopprettet stilling i forbindelse med Sykehusets økte satsning på kliniske behandlingsstudier.Aktuelle arbeidsoppgaver:Tilrettelegge infrastruktur for kliniske studier ved Sykehuset Telemark.Koordinere, administrere, følge opp og rapportere kliniske behandlingsstudier i samarb...

 • Company FAGSKOLEN I HORDALAND in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 974557525 Stillingsident: 4398810907 Presentasjon av stillingen:Fagskolen i Hordaland søkjer etter rådgiver/førstekonsulent innen Lønns og personalarbeid.Vi ynskjer primært søkjarar med erfaring frå løn og økonomiarbeid, og personalhandtering . Arbeidstad vil vere ved studiestad Nordnes.Fagskoleutdanning er ei høgare yrkesfagleg utdanning lik universitet og høgskular, som byggjer på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse. Fagskoleutdanninga har høg arbeidsrelevans og våre uteksaminerte studentar er attraktive i arbeidsmarknaden. Utdanninga gir studentane ein kombinert praktisk og teoretisk kompetanse som kvalifiserer til stillingar som krev både teknisk innsikt og leiarkompetanse.Fagskolen i Hordaland er ein av landets største fagskolar og gir tilbod til omlag 130...

 • Company OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO HJEMMESYKEPLEIE in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399355054 Presentasjon av stillingen:Bydel Gamle Oslo er en bydel med fokus på innovasjon, digitalisering, velferdsteknologi og hverdagsmestring. Bydelen har etablert et tverrfaglig Vurderingsteam som er bydelens "en vei inn" og som tar seg av alle nye henvendelser. Vi søker en saksbehandler som er positiv og endringsvillig og som kan bidra inn med erfaring og kompetanse innenfor helse og omsorgsfeltet og som kan se sammenhengen mellom brukernes behov, ressursutnyttelse, økonomi og kvalitet. For oss er det viktig å utvikle tjenester hvor vi finner gode løsninger i felleskap. Vi tilstreber at bydelens innbyggere skal motta likeverdige tjenester og de skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Vi skal tilby tjenester med bruker i fokus som gir mulighet for mestring i...

 • Company STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN AV OSLO in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingenDet er ledige stillinger som rådgivere ved sosial- og barnevernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken Sosial- og barnevernavdelingen har hovedkontor i Oslo og består av to fagseksjoner. Begge seksjoner har ansvar for råd/veiledning og informasjon overfor tjenestene i Oslo kommune med 15 bydeler, og 51 kommuner i Viken etter barnevernloven og sosialtjenesteloven. Det føres tilsyn med kommunenes tjenesteyting etter lov og forskrift. Seksjonene samarbeider om ulike tilsynsoppgaver som blant annet med kommunene som krisesentermyndighet og tilsynsoppgaver overfor familievernkontorer. Vi har ledig i barnevernseksjonen: To faste stillinger som rådgivere med master i rettsvitenskap. Barnevernseksjonen har sine hovedoppgaver innen lov om barneverntjenester. I tillegg har seksj...

 • Company TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON TRONDHEIM in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405896700 Presentasjon av stillingen:Prosjektstilling i forbindelse med etablering av EASA godkjent Maintenance Training Organisation for Trøndelag fylkeskommuneBeskrivelse av stillingen:Hovedutvalg for utdanning i Trøndelag Fylkeskommune vedtok å igangsette et utredningsarbeid for etablering av et flyfagtilbud på videregående skoles nivå i Trøndelag. Aktuelle skoler i Trøndelag er Fosen videregående skole i Ørland eller Ole Vig videregående skole på Stjørdal.Utredningen vil danne grunnlaget for politiske beslutning om etablering og drift av en flyfaglinje i Trøndelag. Dette vil skje i desember 2021. Prosjektet er nå inn i en fase der det er behov for å jobbe videre med etablering av EASA godkjent MTO (Maintenance Training Organisation) definert av part-147 og p...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SØNDRE OSLO DPS POLIKLINIKK MORTENSRUD in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405890862 Presentasjon av stillingen:Søndre Oslo DPS er ett av to Distriktpsykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF iKlinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjenesteinnen psykisk helsevern for voksne I bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand ogØstensjø med til sammen over 130 000 innbyggere. Avdelingen har et robust ogtverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 140 faste stillinger. DPS’et harfølgende seksjoner: Døgnseksjon, Psykose- og rusbehandlingsseksjon ogAllmenpsykiatrisk seksjon.Søndre Oslo DPS har også flere spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagersangstbehandling, og en ny og moderne FACT-enhet. Døgnseksjonen drifter medikamentfridøgnbehandling. Avdelingen er godkjent som fordypningsområde itranskulturell psy...

 • Company STIFTELSEN FLYKTNINGHJELPEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV HARSTAD in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400256036 Presentasjon av stillingen:NAV Harstad skal styrke satsingen for rettighetselever slik at disse oppnår nødvendig kompetanse og på sikt sikrer overgang til fast og varig arbeid. Arbeidslivet etterspør i økende grad formalisert kompetanse på videregående nivå. NAV Harstad styrker arbeidet overfor rettighetselever ved å tilsette en veileder som skal bistå dem i utdanningsløpet. Utdanningsveilederen skal jobbe for at unge voksne arbeidssøkere som mangler sluttkompetanse på videregående nivå skal få bistand til å komme i en aktiv løsning gjennom arbeid og/eller utdanning. Du må også handtere et stort mangfold i arbeidsoppgaver.Vi ønsker oss en engasjert og løsningsorientert medarbeider som har gode kommunikasjonsferdigheter og som har evne til engasjere og ...

 • Company NORCE INNOVATION AS AVD BERGEN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  About the positionUnder the Research and Innovation Programme Horizon 2020, NORCE has been actively participating and coordinating projects. NORCE has an ambitious EU strategy and action plan towards the new Research and Innovation Programme Horizon Europe, aiming to maximise opportunities under Pillars I, II and III.NORCE is seeking a Senior EU Project Manager, with substantial previous experience in EU programmes, especially Horizon 2020, who can take a leading position in Project management for EU projects at NORCE.The Senior EU Project Manager will be part of the operational staff in the Research Administration and report to Manager Research Administration.Place of work is Bergen, Norway.ResponsibilityThe Senior EU Project Manager will have a dedicated responsibility for professionaliz...

 • Company JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Om stillingenDet er ledig en fast stilling som operatør i Sivilt situasjonssenter i Krisestøtteenheten i Samfunnssikkerhetsavdelingen.Vi søker deg som er motivert og engasjert, og som ønsker å inngå i en fast turnus med vakter dag, kveld, natt og helg.Sivilt situasjonssenter monitorerer og analyserer situasjonsbildet fortløpende, og skal blant annet bidra til å informere om og skape et felles situasjonsbilde for departementets politiske og administrative ledelse i relevante beredskapshendelser og kriser. Lokalene er tilrettelagt med nødvendig teknisk infrastruktur som tele-, data-, sambands- og informasjonssystemer. Arbeidsoppgavene dine vil blant annet bestå i mottak og videreformidling av varsler, betjening av ugradert og gradert sambandsutstyr, loggføring, mediemonitorering og utarbeide...

 • Company NAV KRISTIANSUND in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig 100 % midlertidig stilling som veileder ved NAV Kristiansund.Arbeidsområderoppfølging av arbeidssøkere og arbeidsgiveresaksbehandling etter Forvaltningsloven, Lov om sosiale tjenester og NAV-loven.Kvalifikasjonskravminimum 3-årig høyere utdannelse, fortrinnsvis innen helse- og sosialfag eller arbeids- og velferdsfag.Ønskelige kvalifikasjonerveiledningskompetansekjennskap til lokalt næringslivgod IKT-kompetansegod norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevnePersonlige egenskapergode samarbeidsevnerserviceinnstiltfleksibelløsningsorientertVi tilbyrspennende og meningsfylte oppgaver innen et viktig samfunnsområdeaktive og engasjerte kollegaerfleksibel arbeidstidØvrige vilkårTror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Ans...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingenVed avdeling for Ledelse og virksomhetsstyring (LOV) i universitetsadministrasjonen er det ledig fast stilling som seniorrådgiver innen prosjektledelse og virksomhetsstyring.Ledelsen ved NMBU har besluttet en satsning på universitetets sentrale prosjektkontor, som en faglig sterk ressurs for å drive rådgivning og kompetanseutvikling innen prosjektledelse, utvikling og implementering av verktøy, metodikk og prosesser, samt støtte til prosjekteiere og prosjektledere ved universitetet. I tillegg skal det utredes og implementeres porteføljestyring. Prosjektkontoret samarbeider tett med virksomhetsstyringsteamet som jobber med strategi og plan/budsjett.NMBU søker en person som skal ha fagansvaret for gjennomførende prosjekt-/portefølje-metodikk innenfor faget prosjektledelse, samt ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters