Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

62 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 62 results.
 • Company NAV STOVNER in Other
  12.04.2024

   Er du interessert i tjenesteutvikling og vil jobbe med å bedre kommunikasjon og samhandling med nyankomne familieinnvandrere utenfor introduksjonsordningen i bydel Stovner? BakgrunnFelles behov krever felles innsats. Delprogrammene nærmiljø, sysselsetting, oppvekst og utdanning i Områdesatsingene i Oslo har gått sammen om et felles prosjekt; Bedre kommunikasjon. Prosjektet har nå kommet til planleggingsfasen og det er utviklet konsepter innen kommunikasjon, sysselsetting, helse, barn og familier. Det skal også utvikles videre konsepter innen kommunikasjon og informasjon. Målet er å komme i kontakt med og kommunisere med nyankomne familieinnvandrere, samt å sikre tidlig og tett tilknytning til relevante tjenester. Det er gjennomført et omfattende innsiktsarbeid gjennom intervjuer med 40 in...

 • Company AVINOR AS HOVEDKONTORET in Other
  12.04.2024

  Kart og kunngjøring er en del av avdeling for Flysidedrift i divisjonen Bærekraft, konsept- og infrastrukturutvikling i Avinor. Kart og kunngjøring har ansvaret for geografisk informasjon i Avinorkonsernet, design av inn- og utflygingsprosedyrer til norske lufthavner, samt deler av kunngjøringstjenesten for luftfarten i Norge. Vi søker nå etter en kvalifisert kandidat til stillingen som Rådgiver AIS i seksjon AIS Kunngjøring, som er en av tre seksjoner i Kart og kunngjøring.ArbeidsoppgaverI denne rollen vil du ha et sterkt fokus på kundetilfredshet og sikkerhet, og bidra til å støtte virksomheten og de strategiske målene til Avinorkonsernet. Målet er å sikre en effektiv og forretningsorientert kunngjøringstjeneste for luftfarten i Norge. Som Rådgiver AIS vil du ha ansvar for data- og appl...

 • Company NAV MIDT-TELEMARK OG NOME in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstenester til Noregs befolkning og har om lag 22 000 medarbeidarar fordelt over heile landet. Vi jobbar tverrfagleg i sterke fagmiljø. Hos oss skal arbeidsmiljøet fargast av involvering, openheit og tillit. NAV har som mål å skape eit inkluderande samfunn, eit inkluderande arbeidsliv og ein velfungerande arbeidsmarknad.Ønskjer du at alle skal få en sjanse til å bidra i arbeidslivet? Trivst du med å finne gode løysningar i samarbeid med menneske som er i en krevjande situasjon? Trur du at alle menneske, trass helseutfordringar, kulturell bakgrunn eller andre utfordringar, kan få og behalde jobb?  Er du opptatt av å ivareta menneske, og vågar du deg inn i utfordrande samtaler? Tåler du å stå i en jobb som krevjer evne til å v...

 • Company NAV SAGENE THORVALD MEYERS GATE in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Nav Sagene er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er et Nav kontor i faglig og organisatorisk utvikling, og har om lag 140 ansatte fordelt i 8 ulike avdelinger. Vi har ledig stilling som mottakskonsulent i publikumsmottaket frem til 30.04.2025. Arbeidsoppgavene er knyttet til råd og veiledning, saksbehandling, kartlegging og kortidsoppfølging av nye brukere. Mottakskonsulenten er også ansvarlig for å sikre at rettighetene til våre brukere er ivaretatt, fokuset skal være både sosialfaglig og arbeidsrettet.Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.Arbeidsoppgaver- Være en del av vårt vaktavklaringsteam for nye brukere som søker økonomisk so...

 • Company BLINDERN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Blindern videregående skole ligger sentralt ved Ullevål stadion og vil fra høsten 2024 ha nærmere 1100 elever og 100 ansatte. Skolen tilbyr Studiespesialiserende programområde (ST) og International Baccalaureate (IB) og Tilrettelagt opplæring. Studiespesialiserende og International Baccalaureate tilbyr et bredt utvalg av programfag med flere valgmuligheter, og dyktige lærere innenfor de ulike fagene. Blindern videregående skole jobber for læring som motiverer, vi utvikler utforskende og virkelighetsnær undervisning. Skolen samarbeider med bl.a. Universitet i Oslo, OsloMet, Oslo Science City og DKS, med disse forsterker vi skolens satsningsområder. Skolen har et kompetent og engasjert personale som kontinuerlig jobber med å utvikle skolen til elevens beste.   Vi søker en rådgiver i et vikar...

 • Company SAMEDIGGI SAMETINGET KARASJOK in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Se under for stillingsutlysning på norskSámediggi lea nationála álbmotválljen orgána sápmelaaide Norggas. Sámediggi bargá politihka ja hálddahusa bokte vai sápmelaat besset sihkkarastit ja ovdánahttit gielaset, kultuvrraset ja servodateallima. Sámedikki bargin lea dus vejolašvuohta doalvut Sámedikki min višuvnna guvlui Ovttas nannet Sámi. Ráeaddi – SeniorráeaddiVirggi birraSámedikkis lea rabas ráeaddi/seniorráeaddi virgi giellapolitihkka- ja giellahálddašanjuhkosis. Juhkosa dovdomearkkat lea ahte váldodoaimmat leat giellasuorggi hálddašan- ja politihkkaovddidanbarggut. Juhkosis leat sihke nuorra ja hárjánan bargit geat dagahit buori joavkku ja geat beroštit sámegielaid oainnusmahttimis ja ovddideamis. Sámegiella lea juhkosa bargogiella. Juogus lea, dego muui maid Sámediggi, huksejuvvon láv...

 • Company SAMEDIGGI SAMETINGET KAUTOKEINO in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Se under for stillingsutlysning på norskSámediggi lea nationála álbmotválljen orgána sápmelaaide Norggas. Sámediggi bargá politihka ja hálddahusa bokte vai sápmelaat besset sihkkarastit ja ovdánahttit gielaset, kultuvrraset ja servodateallima. Sámedikki bargin lea dus vejolašvuohta doalvut Sámedikki min višuvnna guvlui Ovttas nannet Sámi. Vuosttaškonsuleanta - Ráeaddi Virggi birraSámedikkis lea rabas vuosttaškonsuleanta/ráeaddi virgi giellapolitihkka- ja giellahálddašanjuhkosis. Juhkosa dovdomearkkat lea ahte váldodoaimmat leat giellasuorggi hálddašan- ja politihkkaovddidanbarggut. Juhkosis leat sihke nuorra ja hárjánan bargit geat dagahit buori joavkku ja geat beroštit sámegielaid oainnusmahttimis ja ovddideamis. Sámegiella lea juhkosa bargogiella. Juogus lea, dego muui maid Sámediggi, hu...

 • Company LUFTFARTSTILSYNET HOVEDKONTOR in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Luftfartstilsynet har 2 ledige stillinger som rådgiver ved seksjon front, sertifikat og registre i Luftfartstilsynets serviceavdeling. Den ene stillingen vil jobbe med luftfartssertifikater (part FCL) og den andre vil være på UH-mottak (mottak av ulykkes- og hendelsesrapporter). En jobb hos oss betyr krevende arbeidsoppgaver hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen. Som rådgiver luftfartssertifikater vil du være en bidragsyter i arbeidet med regelstyrt saksbehandling knyttet til godkjenning av utdanning til sertifikater og rettigheter for flyger, instruktør og kontrollanter. Vår nye rådgiver UH-mottak vil bidra i arbeidet med flysikkerhet og regelstyrt saksbehandling knyttet til rapportering av ulykker og hendelser.Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, sa...

 • Company SAMISK HØGSKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Bargoviidodat virggisVirggis lea erenoamáš ovddasvástádus diehtojuohkimii Sámi allaskuvlla oahppofálaldagaid ja daid guoskevaš ohcanproseassa birra.  Virggis lea muui ovddasvástádus álkibut áššemeannudeamis, ja galgá muui sihkkarastit oahppohálddahusa beaivválaš doaimmaid. Barggut leat earret eará:-Oastit ja uovvolit oahpuid rekruterenstrategiija ja -plánaid-Plánet ja koordineret oahpuid rekrutterendoaimmaid ja -materiálaid-Doarjjan oahpuid sisaváldimis, ee. vástidit ohcciide ja gaskkustit áigemeriid-Searvat oahppojagi álgima plánemii, koordineremii ja aaheapmái-Studeanttaid vuostáváldin oahppobáikái-Álggahanvahku lágideapmi-Álkibut áššemeannudeapmi-Eará doaimmat maid lagamus hoavda bidjáVirgi lea oassin dutkan- ja oahppohálddahusas. Virggi sajádat organisašuvnnas ja bargoviidodat sáhttá r...

 • Company ØYGARDEN POLITISTASJON in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  I Vest politidistrikt er det ledig eit antall faste og mellombelse stillingar som førstekonsulent, SKO 1408, med oppgåver i hovudsak knytt til publikumsmottak og saksbehandling innen politiets pass- og ID-kort forvaltning.Vest politidistrikt skal styrke kontrollinja innen pass- og ID-kort og vi ønsker å finna nokon som er serviceinnstilt, fleksibel og evnar å sjå løysingar i dei utfordringane som oppstår. Vi gjer oppmerksam på at dei som blir tilsette må gjennomføra og bestå avsluttande prøve etter opplæring i regelverk og ID-kontroll.ArbeidsoppgåverSaksbehandlar i kontrollinje skal ta i mot og registrere søknad om norske pass/ID-kort, kontrollere identitet og sikre korrekt opptak av biometriske data. Det vil bli gjennomført opplæring, mengdetrening og vedlikehald ved Felles eining for utl...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor ...

 • Company NAV ARBEID OG YTELSER STYRINGSENHET in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Er du en trygg, tydelig og endringsvillig leder som ønsker en meningsfull og viktig oppgave? Da kan dette være stillingen for deg.NAV er en organisasjon i stor endring, som er kommet langt i å ta i bruk teknologi for ytterligere å levere enklere og bedre tjenester til brukerne. NAV Arbeid og ytelser består av 11 enheter geografisk spredt over hele landet, og har med sine rundt 1700 kompetente medarbeidere som oppdrag at brukerne får utbetalt sine ytelser til rett tid. Vi forvalter ytelser som representerer mer enn 200 milliarder kroner over statsbudsjettet, og fatter rundt 4,5 millioner vedtak hvert år. Derfor skal vi være en robust og enhetlig forvaltning som ivaretar våre brukere på en forutsigbar og god måte. Vi søker nå avdelingsdirektør for NAV Arbeid og ytelser Kristiania. Enheten ...

 • Company TROMSØ KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Liker du å arbeide med ungdom ute i felt og brenner du for at ungdom med store og sammensatte behov skal få et godt oppfølgings- og behandlingstilbud lokalt? Er du opptatt av tverrfaglig samarbeid og liker å arbeide i team? Da er dette jobben for deg. FACT Ung Tromsø  søker etter arbeids-/utdanningspesialist 50% i et års engasjement fra og med snarest. I Tromsø har vi etablert et FACT ung- team. FACT står for Flexible Assertive  Community Treatment og er et fleksibelt tverrfaglig sammensatt behandlingsteam. Her kan du lese mer om FACT ung: FACT ung - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeidRollen som arbeids- og utdanningsspesialist innebærer en bred tilnærming til arbeid og utdanning for ungdom fra 12-25 år. Dette inkluderer å gi bistand til mestring og deltakelse i ordi...

 • Company DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HOVEDKONTOR in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Sivilforsvarets kompetansesenter, enhet for administrasjon, søker etter medarbeider til nyopprettet stilling som virksomhetskoordinator. Vi ser etter deg som har erfaring med, og motiveres av å koordinere virksomhetsstyringsprosesser. Personen som skal ansettes må trives med å lede og koordinere flere ulike prosesser innenfor ulike fagfelt samtidig.  Vi ser etter en person som med riktig kombinasjon mellom utdanning, erfaring og personlige egenskaper som kan bidra positivt til enhetens leveranser og som kollega. Du skalkoordinere virksomhetsstyringsprosesser, herunder økonomi, budsjett og rapporteringfølge opp og koordinere oppgaver og prosjekter innenfor eiendom, bygg og anleggjobbe med lokale anskaffelser og fakturabehandling Kvalifikasjoner Du må ha:bachelorgrad, annen høyere utdannelse...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig tidsbegrenset stilling som rådgiver for ECIU University fra 1 september 2024 til og med 31 august 2026.UiS er med i det europeiske universitetsnettverket European Consortium of Innovative Universities, ECIU. ECIU fikk i 2019 tildelt midler fra EU gjennom tiltaket Erasmus+ European Universities Initiative til å utvikle en innovativ europeisk universitetsallianse. Siden 2019 har alliansen bygd opp ECIU University som i dag gir fleksible utdanningstilbud på tvers av landegrenser i Europa, piloterer nye former for internasjonalt samarbeid innen utdanning, og er med på å sette UiS i den europeiske utdanningsfronten.Den som ansettes skal bidra til å støtte innreisende og utreisende studenter som deltar på utdanningsaktiviteter i ECIU University, v...

 • Company FORSVARSBYGG REGION NORD in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Forsvarsbygg region nord forvalter Forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg (EBA) fra Saltfjellet til den norsk-russiske grensen. Plan og beredskapsavdelingen er en av tre avdelinger i regionens stab. Avdelingen utarbeider, vedlikeholder og utvikler regionens planverk innenfor beredskap, vertslandsstøtte, vedlikehold og fornyelse. Videre skal avdelingen støtte regionsjefens styring av regionen og gi gode, faglig begrunnede og situasjonsavhengige anbefalinger i daglig drift og i utviklingen av regionen. Innenfor vertslandsstøtte for allierte avdelinger som øver og trener i regionen, har vi en betydelig økende oppdragsmengde.Plan og beredskap består av medarbeidere med solid beredskaps-, plan- og EBA-faglig kompetanse. Avdelingen skal understøtte styringen av regionen, og vi søker derfor et...

 • Company FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om stillingenDet er ledig en 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver for FUG fra 1. august 2024. Vi søker en erfaren medarbeider til sekretariatet som skal bistå utvalget, og bidra til at utvalget styrker sin stilling i samarbeidet skole-hjem. Arbeidet vil bestå i å gi utvalget god faglig og administrativ støtte i arbeidet for å ivareta sitt mandat, samt å gi råd til foreldre og ansatte i skolen.KvalifikasjonskravHøyere utdanning, gjerne på masternivå God kunnskap og interesse for digital kompetanse i skolen og i samarbeidet skole-hjemGod IKT-kompetanse på å drifte, vedlikeholde og veilede i Office 365God kjennskap til, og erfaring fra grunnopplæringen fra 1. trinn og til og med 1. året på vgs. Evt. annen relevant erfaring.God kjennskap til, og erfaring fra samarbeid skole-hjemGod samfu...

 • Company FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om stillingenDet er ledig vikariat i 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver for FUG fra 1. august 2024 og til og med 31. juli 2025. Vi søker en erfaren medarbeider til sekretariatet som skal bistå utvalget, og bidra til at utvalget styrker sin stilling i samarbeidet skole - hjem. Arbeidet vil bestå i å gi utvalget god faglig og administrativ støtte i arbeidet for å ivareta sitt mandat, samt å gi råd til foreldre og ansatte i skolen. KvalifikasjonskravHøyere utdanning, gjerne på masternivå God kjennskap til, og erfaring fra grunnopplæringen fra 1. trinn og til og med 1. året på vgs. Evt. annen relevant erfaring.God kjennskap til, og erfaring fra samarbeid skole-hjemGod samfunns- og systemforståelse God skriftlig og muntlig fremstillingsevne I tillegg er det en fordel om du har erfaring ...

 • Company RØDØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi har ledig fast 100 % stilling som konsulent for samfunnsutvikling og næring, med tiltredelse snarest. Kontorsted er Rødøy rådhus, Vågaholmen. Stillingen inngår i kommunedirektørens stab, og rapporterer til kommunedirektøren.Vår visjon "Å skape det gode liv - sammen for kystfolket under polarsirkelen" er et kontinuerlig mål for oss i Rødøy. Kommunen vår har blitt beskrevet som "Norges mest kompliserte kommune", rent geografisk. Nettopp det synes vi gjør at Rødøy er en veldig eksotisk og spennende kommune å jobbe i!Vi ser etter en idérik og humørfylt kollega med god samfunnsforståelse, som er fleksibel, og liker å ha mange baller i luften. Fagområdet for stillingen er bredt, og du kan regne med varierte dager og spennende problemstillinger. Du må kunne styre prosjekter som involverer mang...

 • Company BYDEL FROGNER MESTRING OG FOLEKHELSE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vil du jobbe som saksbehandler hos oss i Bydel Frogner?Enhet for mestring og rehabilitering søker etter en saksbehandler til Seksjon for vurdering og vedtak. Stillingen er fast og det er ønskelig med oppstart 01.09.2024.  Seksjonen har ansvaret for saksbehandling av helse- og omsorgstjenester til innbyggere med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, herunder personer med utviklingshemming og personer med nevrotilstander. Denne stillingen er tilknyttet teamet som har ansvaret for disse sakene innenfor habilitering. Seksjonen har også ansvaret for saksbehandling av helse- og omsorgstjenester til innbyggere med ervervede funksjonsnedsettelser som er under 67 år. Vurdering og vedtak er en av seks seksjoner som utgjør Enhet for mestring og rehabilitering. De andre fem seksjonene...

 • Company SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HAUGESUND in Other
  05.04.2024 Updated on: 05.04.2024

  Har du erfaring fra maritim næring og har et ønske om å påvirke fremtidens fartøy? Da kan dette være stillingen for deg!I Sjøfartsdirektoratet fører Avdeling for fartøy og sjøfolk tilsyn med norske skip og rederier for å sikre høy sikkerhets- og miljømessig standard. Gjennom kontinuerlig utvikling av regler, holdningsskapende arbeid og oppfølging med tilsyn, arbeider vi hver dag for å ivareta og forbedre sikkerheten til sjøs.Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger og Underavdeling passasjerskip er to av syv underavdelinger/seksjoner i Avdeling for fartøy og sjøfolk. Sammen med de andre fartøyavdelingene kontrollerer underavdelingene dokumentasjon som blir sendt inn ved bygging, ombygging, innflagging, og drift av skip.Arbeidet er variert og retter seg mot både tradisjonell desig...

 • Company DIGITALISERINGS- OG FORVALTNINGSDEPARTEMENTET (DFD) in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Om stillingenAvdeling for IT- og forvaltningspolitikk har ledig stilling som seniorrådgiver/utredningsleder. Du vil arbeide med, og utvikle, et fagområde med stor betydning for samfunnsutviklingen og som står høyt på den politiske dagsordenen.Økt bruk av teknologi og digitalisering påvirker hverdagen til hver og en av oss, og samfunnet som helhet. Det gir store muligheter, men krever også strategisk styring og regulering. Det er et mål om å fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet, og bidra til en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling med innbyggerne i sentrum. Stillingens oppgaver vil blant annet være knyttet til deling og gjenbruk av data med særlig fokus på kunstig intelligens og personvern, gjennomføring av EUs KI-forordning og implementering av annet EØS-relevant regel...

 • Company TØNSBERG POLITIHUS in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  I Sør-Øst politidistrikt, Seksjon for dokumentforvaltning og sikkerhet, er det ledig fast stilling som rådgiver. Stillingen er for tiden stedsplassert ved Stab for virksomhetsstyring, Seksjon for dokumentforvaltning og sikkerhet. Stillingen vil for tiden være stedsplassert ved politihuset i Tønsberg.Seksjon for dokumentforvaltning og sikkerhet består av 11 medarbeidere med tillegg av en prosjektstilling innenfor digitalisering. Vi ser etter en kunnskapsrik, klar og tydelig kollega med stor gjennomføringskraft som er klar for en fast stilling som rådgiver. Vi er på jakt etter en pådriver til arkivfunksjonen vår som vil bidra til enda bedre brukerorienterte løsninger. Du blir en sentral ressurs i utviklings- og forbedringsarbeid på arkivområdet, og en pådriver i pågående og fremtidige digita...

 • Company BÅTSFJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Om stillingenHøsten 2024 vil vår konsulent gå av med pensjon og i den forbindelse vil Båtsfjord kommune ha en ledig stilling som saksbehandler i MUNT (miljø, utvikling, næring og teknikk).Sektoren har ansvaret for kommunaltekniske tjenester som veg, vann og avløp, byggherre i kommunens prosjekter, eiendomsskatt, kommunale avgifter, helhetlig virksomhetsstyring, beredskapskoordinering, samfunnsutvikling, arealforvaltning, bygge- og delingssaker, arealplanlegging, planarbeid, oppmåling/geodata og vilt- og miljøforvaltning, natur og næring.Stillingen rapporterer til kommunalleder MUNT (se kontaktinfo nederst).Om søkerenVi søker en engasjert og samfunnsinteressert medarbeider som ønsker å videreføre den solide jobben vår konsulent har gjort i snart tre tiår. Du må kunne jobbe svært selvstendig...

 • Company NAV KONTROLL NORD in Other
  28.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  NAV Kontroll nord er en av tre regionale kontrollenheter underlagt NAV Kontroll. Vår oppgave er å forebygge, avdekke, utrede og anmelde trygdesvindel. Enheten dekker fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Vi er 27 medarbeidere og har avdelingskontorer i Tromsø og Trondheim, i tillegg til ansatte i Bodø, Alta og Oslo.   NAV Kontroll deltar sammen med skatteetaten, politiet og arbeidstilsynet i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet (a-krim). Arbeidet er organisert i form av a-krimsentre, der etatene sitter samlokalisert for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Det er åtte a-krimsentre i landet, hvorav tre i vår region i Trondheim, Bodø og Alta.   Ved a-krimsenteret i Troms og Finnmark har vi ledig fast stilling som rådgiver i s...

 • Company BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJON in Other
  28.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Ønsker du deg en variert og samfunnsnyttig jobb tett på den politiske styringen i Buskerud fylke? Da kan dette være den rette jobben for deg!   En av våre dyktige rådgivere i politisk sekretariat skal ut i foreldrepermisjon, og vi har behov for en vikar som fyller denne stillingen i perioden fra august 2024 t.o.m juni 2025.  Politisk sekretariat er organisert i direkte linje under fylkeskommunedirektøren, og er tett på både administrativ og politisk ledelse i det nye fylket. Fylkeskommunedirektørens stab består av seksjonene politisk sekretariat, kommunikasjon og myndighetskontakt, utviklingsstøtte, beredskap, fylkesadvokat og personvernombud. Buskerud fylkeskommune er styrt etter formannskapsmodell. Om politisk sekretariat og forventninger til deg i rollen som rådgiverPolitisk sekretari...

 • Company GRUE SYKEHJEM in Other
  28.03.2024 Updated on: 31.03.2024

   Grue kommune søker saksbehandler i 100% stilling til Tildelingskontoret for helse og omsorgstjenester. Tildelingskontoret er en avdeling med 5 ansatte og egen avdelingsleder.Tildelingskontoret er kommunens forvaltningsorgan for tildeling av helse- og omsorgstjenester, og har ansvar for å bistå og veilede innbyggere, behandle søknader, kartlegge behov og fatte enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester til barn og voksne etter gjeldende lovverk. Tildelingskontoret skal kunne gi råd og veiledning til et bredt spekter av brukere, og skal ivareta et helhetlig og samordnet tilbud til brukeren. Brukermedvirkning, rettsikkerhet, likebehandling og forvaltning av kommunens ressurser er sentralt. Kommunen har hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologi i fokus og vil legge til rette for stø...

 • Company VANYLVEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  28.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Vanylven kommune er på jakt etter ein rådgjevar i 100 %, som skal bistå kommunedirektøren med utarbeiding og oppfølging av politiske saker.Kommunestyret har vedteke prioriteringar med eit høgt aktivitetsnivå dei neste åra, og med bakgrunn i dette er det behov for å styrke kommunedirektøren sitt kontor. Dersom du er rette kandidat for oss, kan vi tilby ein framoverlent arbeidsplass med kjekke kollega og godt arbeidsmiljø. Du vil sitte tett på kommuneleiinga og kunne vere med der beslutningane blir tatt. ArbeidsoppgåverSaksbehandle og følgje opp politiske sakerPlan- og plankoordineringarbeidBidra til kvalitetsutvikling av tenesteneKoordinering av eksterne ressursar Andre arbeidsoppåver kan verte tillagt stillingaKvalifikasjonarRelevant høgskule/universitetsutdanning på bachelornivå innanfor ...

 • Company SJØFARTSDIREKTORATET STASJON OSLO in Other
  27.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy som anløper norske havner. Vi har over 100 inspektører fordelt på ulike regions- og tilsynskontor langs kysten, og jobber hver dag for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier om bord. Region 1 er en av syv regioner og har til sammen 13 ansatte fordelt på regionskontoret i Oslo og tilsynskontoret i Larvik.Vi søker nå etter to inspektører til regionskontoret vårt i Oslo. ArbeidsoppgaverVerifikasjon av oppfyllelse av krav for sjøfolk og fartøy, herunder:Inspeksjoner i forbindelse med sikkerhets- og miljøkontroller av alle typer norske skip og flyttbare innretningerISM revisjonerKontroll av utenlandske skip som anløper norske havnerKontroll av sjøfolks kvalifikasjoner, samt arbeids- og levevilkårTi...

 • Company TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON TRONDHEIM in Other
  27.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Vil du være med å utvikle mobilitetstilbudet i Trøndelag?Trøndelag fylkeskommune har en viktig rolle og et stort ansvar for samferdsløsningene i fylket. Vi søker etter en engasjert medarbeider til vår mobilitetsseksjon som vil bli sentral i fylkeskommunen sitt arbeid med Miljøpakken. I tett samarbeid med andre kompetente medarbeidere i fylkeskommunen og eksterne partnere, vil du bidra til å utvikle fremtidens mobilitetstilbud og infrastruktur tilknyttet tilbudene. Dette for at vi sammen skal nå målet om å få enda flere til å velge kollektive løsninger, gå eller sykle. Seksjonen arbeider også med fylkeskommunes strategier og samarbeid innen jernbane, luftfart og godstrafikk, samt samferdselsløsninger som bygger opp under målet om et klimanøytralt transporttilbud i hele fylket.Arbeidsoppgave...

 • Company STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER MOLDE in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Om stillingaI utdanningsseksjonen vår har vi ledig eit engasjement for eitt år for ein seniorrådgivar/rådgivar – jurist.Seksjonen har oppgåver innanfor skole, opplæring og barnehage. Vidare har avdelinga ei rekkje oppgåver som tilsyn, klagesaksbehandling, rettleiing og kvalitetsvurdering, samt andre forvaltningsoppgåver.Vi tilbyr arbeid i ein spanande, utfordrande og lærande organisasjon der samarbeidsevne og teamarbeid er viktig, men også det å kunne arbeide sjølvstendigVi søker deg som harmaster i rettsvitskap/juridisk embetseksamen.engasjement for oppvekst og opplæring til barn og unge.erfaring frå eit eller fleire av fagområda våre.gode evne til å kommunisere skriftleg og munnleg med offentlege instansar samt barn og foreldre.stor grad av sjølvstende og problemløysingsevne.Vi bruker so...

 • Company FORSVARSMATERIELL ADMINISTRASN in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  I Prosjektavdelingen har vi to ledige stillinger som dokumentkontroller. Dette er stillinger hvor det vil være anledning til å delta i prosjekter som vil gi deg multinasjonal erfaring. Dette inkluderer utvikling og forbedring av dokumentkontroll prosedyrene.I den ene stillingen er daglig arbeidsspråk engelsk.Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Maritime kapasiteter er ansvarlige for fremskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer kampklare materiellsystemer som er trygge å bruke.ArbeidsoppgaverSaksbehandling innen dokumentkontroll og informasjonsflyt i prosjekteneKvalitetssikre at inngående og utgående informasjon og dokumentasjon er i henhold til prosjektets prosedyrerDaglig samarbeid med prosjektkollega både nasjonalt og inte...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN NORDRE AKER BYDEL in Other
  27.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Bydel Nordre Aker lyser ut et svangerskapsvikariat som spesialkonsulent innen arbeidsområdene klima, miljø og nærmiljøutvikling. Strategisk plan for perioden 2021-24 har pekt ut bærekraftig utvikling for å skape gode nærmiljøer som et av flere prioriterte områder. Bydelen skal:  arbeide med klima og miljø i ledelse og styring  bidra til lokalt miljøengasjement  ivareta og utvikle bydelens parker og fritids- og rekreasjonsområder  arbeide med urbant landbruk, gjenbruk, sirkulær økonomi og grønn transport  være en aktiv høringsinstans og pådriver for gode nærmiljø og bærekraftig byutvikling Bydelen har vedtatt en handlingsplan på klima- og miljøfeltet for å følge opp satsingene i strategisk plan og etterleve Oslo kommunes forventinger på området.  Arbeidsoppgaver•Tilrettelegge for Miljøfyrtå...

 • Company ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN in Other
  27.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Stillingen er plassert i et eget produktområde i arbeids- og velferdsdirektoratet som jobber med utvikling av digitale løsninger for NAVs veiledere i egen arbeidsflate knyttet opp mot arbeidsmarkedstiltakene Individuell Jobbstøtte og arbeid med støtte. Denne stillingen innebærer mye kontakt med NAVs medarbeidere i NAV kontor og NAV fylkesenheter. Det er også utstrakt samarbeid med ulike fagmiljø internt i arbeids- og velferdsdirektoratet. ArbeidsoppgaverUtviklingsarbeid og digitaliseringsarbeid knyttet til oppfølgingstjenester i NAVs egen regi i eget team.Utstrakt samarbeid med andre aktuelle team, produktområder og avdelinger i direktoratet og eksterne samarbeidspartnere.Samarbeid med NAV-kontor, NAV fylkesenheter, departement samt andre relevante aktører. Gjennomføre ulike driftsoppgaver...

 • Company BRØNNØY KOMMUNE FAGSTAB in Other
  27.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Om stillingenVi har ledig 100% fast stilling som spesialkonsulent ved økonomi.Økonomiavdelingen er en del av sentraladministrasjonen i Brønnøy kommune, og er lokalisert på rådhuset i Brønnøysund. Økonomiavdelingen fører tilsyn og kontroll med kommunens økonomi- og finansforvaltning.Hovedoppgavene består i føring av kommunale regnskaper, budsjettarbeid, behandling av inn- og utgående fakturaer, innkreving av kommunale krav, lønn, fraværsregistrering, refusjonsbehandling og veiledning ovenfor ansatte og kommunens virksomheter.ArbeidsoppgaverBokføring og avstemming av regnskapBidra med årsavslutningBidra med utforming av årsbudsjett og økonomiplanBidra til videreutvikling av kommunenes økonomi- og regnskapsstyringGenerell saksbehandling innenfor økonomiAndre forefallende arbeidsoppgaver som t...

 • Company FYLKESBIBLIOTEKET STEINKJER in Other
  27.03.2024 Updated on: 06.04.2024

   Trøndelag fylkesbibliotek er en del av Avdeling Kultur og folkehelse, sammen med seksjonene Kunst og kultur, Folkehelse, idrett og frivillighet. Seksjonene arbeider tett sammen, og har et utstrakt samarbeid med andre avdelinger i fylkeskommunen. Fylkesbiblioteket sitt oppdrag er forankra i lov om folkebibliotek § 6: "Fylkeskommunen skal ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, herunder gi råd til lokale myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål."Seksjonen har 12 medarbeidere, lokalisert hhv. ved Fylkets Hus i Steinkjer og Trondheim folkebibliotek, hovedbiblioteket. Fast arbeidssted for vår nye medarbeider vil være Steinkjer. Noen arbeidsdager i Trondheim må påregnes. Arbeidsoppgaver Bred rådgiving ...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - ADM OG STØTTEFUNSKJONER in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) søker dyktig og engasjert medarbeider med gode samarbeidsevner og godt humør til fast stilling som rådgiver for personvernombudet.Som personvernrådgiver hos oss vil du bli en del av den største personverntjenesten i Helse Nord. Vi består i dag av personvernombudet og to personvernrådgivere, og inngår videre i et tverrfaglig team sammen med informasjonssikkerhetsrådgivere og jurister. Personvernombudet med rådgivere er en uavhengig funksjon i UNN og vår primære oppgave er å fremme personvernet i virksomheten ved å gi råd til ledelsen og de øvrige ansatte.Personvern innenfor helse er et stort og spennende rettsområde med mange rettskilder. Dette kombinert med en virksomhet som digitaliseres raskt, samt et ønske om å øke mengden forskning og bidra til...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF KORUS-NORD in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  KORUS nord er ett av sju regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge, og er finansiert av tilskudd fra Helsedirektoratet. KORUS nords hovedmålgruppe er kommunalt ansatte i Nord-Norge. Vi har også oppgaver rettet mot spesialisthelsetjenesten. KORUS nord skal være en "tjeneste for tjenestene".KORUS nord har fått nye oppgaver og skal styrke innsatsen på flere områder. Vi har nå 3 ledige stillinger som seniorrådgiver. Stillingene er knyttet til de to fagområdene tidlig innsats og oppfølging/behandling. Som medarbeider hos oss blir du del av et mangfoldig og spennende fagmiljø. Fagfolkene våre har variert bakgrunn og kompetanse innen blant annet undervisning, forskning, klinisk arbeid og kommunalt planarbeid. For mer informasjon om vår virksomhet, se vår hjemmeside.ArbeidsoppgaverKORUS n...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Sammen om kunnskapNår engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig.Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk kompetanse.Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer?Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig 100% åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøyskolen ved UiA, Institutt for økonomi for en periode på fire år. Arbeidssted er Campus Kristiansand.Ønsket tiltredelse 1. august 2024Handelshøyskolen har ca. 160 faste ansatte. Fakultetet består per nå av en fakultetsadministrasjon og følgende 4 institutter:Institutt for økonomi (navn fra 1.8.2024 er ikke endelig avgjort)Institutt for rettsvitenskapInstitutt for strategi og ledelse (navn fra 1.8.2024 ...

 • Company DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HOVEDKONTOR in Other
  26.03.2024 Updated on: 06.04.2024

  Sivilforsvarets kompetansesenter, enhet for kompetanse og tjenestepliktforvaltning, søker etter medarbeider til nyopprettet stilling for ivaretagelse av fagansvarsoppgaver innenfor tjenestepliktforvaltning i Sivilforsvarets digitale forvaltningssystem.   Vi ser etter deg som er interessert i å jobbe med forvaltning og videreutvikling av digitale systemer, som trives med å samhandle med andre og som er komfortabel med å gi veiledning og brukerstøtte til systemets brukere. Vi ser etter en person som med riktig kombinasjon av utdanning, erfaring og personlige egenskaper kan bidra positivt til enheten både faglig og som kollega.   Du skalinneha førstehåndskunnskap om Sivilforsvarets digitale forvaltningssystem, utføre brukeradministrasjon og feilsøking være sentralt kontaktpunkt for systemmodu...

 • Company DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HOVEDKONTOR in Other
  26.03.2024 Updated on: 11.04.2024

  Sivilforsvarets kompetansesenter, enhet for administrasjon, søker etter medarbeider til nyopprettet stilling som virksomhetskoordinator. Vi ser etter deg som har erfaring med, og motiveres av å koordinere virksomhetsstyringsprosesser. Personen som skal ansettes må trives med å lede og koordinere flere ulike prosesser innenfor ulike fagfelt samtidig.  Vi ser etter en person som med riktig kombinasjon mellom utdanning, erfaring og personlige egenskaper som kan bidra positivt til enhetens leveranser og som kollega. Du skalkoordinere virksomhetsstyringsprosesser, herunder økonomi, budsjett og rapporteringfølge opp og koordinere oppgaver og prosjekter innenfor eiendom, bygg og anleggjobbe med lokale anskaffelser og fakturabehandling Kvalifikasjoner Du må ha:bachelorgrad, annen høyere utdannelse...

 • Company LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Landbruks- og matdepartementetLandbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.Avdeling for matpolitikk har fagansvar for utforming og implementering av regjeringens politikk på matområdet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Hele prosessen fra jord og fjord til bord skal skje på en måte som er forsvarlig med tanke på miljø, plantehelse, dyrehelse og dyrevelferd. Arbeidet bygger på et omfattende regelverk for hele matkjeden og et stort internasjonalt engasjement. Avdelingen har etatsstyringsansvar for Mattilsynet og Veterinærinstituttet.Seksjon for interna...

 • Company INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET HOVEDKONTOR in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Vil du jobbe med oppvekst, integrering og samspillet mellom offentlige myndigheter og frivilligheten? IMDi søker ny rådgiver/seniorrådgiver til avdeling oppvekst og frivillighet! Bli med å ta del i arbeidet vårt på et fagområde under utvikling, sammen med 10 andre dyktige medarbeidere!Avdelingen består av engasjerte ansatte med ulik fagbakgrunn, som jobber med både tilskuddsforvaltning, innspill til politikkutvikling, synliggjøring av sivilsamfunnets viktige bidrag til integrering og mye annet. I denne stillingen vil du blant annet få ansvar for å koordinere arbeidet med den største tilskuddsordningen avdelingen forvalter, i tillegg til analyse- og rapporteringsarbeid.Ditt arbeid blir en del av IMDis innsats med å implementere og utvikle regjeringens integreringspolitikk. IMDi er en modern...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Seniorkonsulent Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig stilling som seniorkonsulent (100 %) i instituttadministrasjonen med tilsetjing snarast. Klinisk institutt 2 er eit av dei største institutta ved Universitetet i Bergen med 350 tilsette, og ein administrasjon på 20 personar. Våre vitskaplege kollegaer driv med undervisning og forsking innan eit bredt spekter av fagområde som kreft, hjarte, lunge, geriatri, pediatr med meir. Det er administrasjonens oppgåve å gje god administrativ støtte og oppfølging til den faglege verksemda. Vi forvaltar eit bu...

 • Company SANDNES KOMMUNE PARK OG IDRETT in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Vår gravplassrådgiver går av med pensjon. Vi har derfor ledig et 6 måneders vikariat som Rådgiver Gravplass. Det vil være mulighet for forlengelse. Ønskelig med tiltredelse snarest mulig. ArbeidsoppgaverUtøve et selvstendig ansvar innenfor fagområdet gravplass og medvirke til at virksomheten holder god faglig kvalitet.Arbeide på et overordnet nivå, samt forberede prinsipielle/overordnede saker for ledelse og styringsorgan.Utredning og utviklingsoppgaver.Foreta vurderinger, konsekvensanalyser og kompetanseoppbygging innen fagfeltet.Prosjektoppfølging.Oppfølging av tjenesteytingsavtalen med Sandnes kirkelige fellesråd.Oppfølging av lovverk/forskrift innenfor gravplassfeltet.KvalifikasjonerHøyere akademisk utdanning Relevant bakgrunn innen gravplassfeltet vil bli vektlagt Grøntfaglig bakg...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  23.03.2024 Updated on: 07.04.2024

  Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i flotte lokaler på Værste i Fredrikstad. Kulturskolen har 34 ansatte og 835 elevplasser innen dans, musikk, sirkus og mediefag. Kulturskolens avdeling E6 medieverksted er delfinansiert av Østfold fylkeskommune og er vårt lokale og regionale ressurssenter innen film, animasjon og spillutvikling, avdeling ressurssenter ivaretar vårt samarbeid med barnehage og skole og forvalter de statlige spillemidlene i arbeidet med den kulturelle skolesekken, avdeling interkultur ivaretar inkluderings- og mangfoldsarbeidet i virksomheten, deriblant satsingen Barnas verdensdager, og avdeling kulturskolen har ansvar for drift og utvikling av kjerne- og fordypningsfagene.Kulturskolen har nå ledig 80 % stilling som koordinator for den ...

 • Company NAV HAUGESUND-UTSIRA in Other
  22.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Trives du med å veilede og jobbe tett på enkeltmennesker? Har du pågangsmot og engasjement for å jobbe med mennesker som av ulike grunner står i fare for å miste sin tilknytning til arbeidslivet, eller skal inn i arbeidslivet? Har du troen på at alle mennesker, til tross for helseutfordringer, kulturell bakgrunn eller andre utfordringer, kan få og beholde arbeid? Da kan du være den kollegaen vi ønsker oss. Vi har nå en ledig fast stilling som veileder. Det kan i tillegg bli behov for å ansette flere veiledere, både i fast og midlertidig stilling. Ved NAV Haugesund-Utsira er vi 90 dyktige og engasjerte ansatte, fordelt på 5 avdelinger. Vi har lokaler midt i sentrum av Haugesund hvor vi betjener innbyggerne i Haugesund og Utsira kommune. Kontoret er nyoppusset med moderne fasiliteter og akt...

 • Company DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE AVD BERGEN in Other
  22.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Om avdelingen og stillingenVi søker etter en motivert rådgiver i avdeling for kompetanseutvikling i arbeidslivet. Stillingen er knyttet til arbeid med kompetansepolitikk og kompetanseutvikling i arbeidslivet, og vil ha arbeidssted i Oslo. Stillingen skal inngå i avdelingens arbeid med nasjonal og regional kompetansepolitikk, kompetanseutvikling i arbeidslivet og utvikling av systemet for realkompetansevurdering. Du vil samarbeide både med kolleger i avdelingen, med andre avdelinger i direktoratet og med eksterne aktører.Hvem er vi?Avdeling for kompetanseutvikling i arbeidslivet har ansvar for trepartssamarbeid om kompetansepolitikk, oppfølging av Kompetansepolitisk råd og regional kompetansepolitikk. Avdelingen har også ansvar for å videreutvikle systemet for realkompetansevurdering og bid...

 • Company KUNNSKAPSDEPARTEMENTET in Other
  22.03.2024 Updated on: 26.03.2024

  Om stillingeneDet er ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver og en fast stilling som rådgiver i avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid.Stillingene er plassert i seksjon for Europa, EU og EØS-arbeid. Seksjonen har ansvar for koordinering av norsk deltakelse i EUs forsknings- og utdanningssamarbeid, inkludert programmene for forskning og innovasjon og for utdanning. Videre har seksjonen også ansvar for koordinering av nordisk samarbeid om forskning og utdanning. Seksjonen deltar i en rekke programkomiteer og policykomiteer og leder arbeidet med å utvikle norske innspill og posisjoner på en rekke felt gjennom blant annet tett samarbeid med øvrige avdelinger i KD, underliggende virksomheter, samt øvrige departementer.Seksjonen koordinerer og legger til re...

 • Company DATATILSYNET in Other
  22.03.2024 Updated on: 04.04.2024

  Fast stilling som seniorrådgiver/ rådgiverVi ser etter deg som ønsker en spennende stilling i et inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø.En stilling hos oss gir deg muligheten til å arbeide med juridiske spørsmål som kan ha stor betydning både for enkeltindividet og for samfunnet.Merk! Det kan også bli ledig et tilsvarende vikariat hos oss. Kvalifikasjonskravene vil i så fall være de samme som i den utlyste stillingen, men lønnen kan bli noe lavere. Hvis det er av interesse, ber vi om at du oppgir det i søknaden din.Om stillingenStillingen er plassert i seksjonen for private tjenester, som er en del av Datatilsynets avdeling for regelverkshåndheving, internasjonal samhandling og sanksjoner.Se hvordan vi er organisertSeksjonen har ansvar for saksbehandling, tilsyn og rådgivning til private vi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters