Jobmonitor. Search results for Psychologists

27 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company VESTRE VIKEN HF BUPA POLIKNIKK HSS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består nå av fem lokalpoliklinikker, en spesialpoliklinikk og tre døgnseksjoner. Lokalpoliklinikkene har egne FACT ung-team i samarbeid med kommunene. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt.Døgnseksjonene skal flytte inn i nytt sykehus i Drammen i 2025. Vi er nå i gang med et spennende utviklingsarbeid for hele avdelingen for å kunne tilby et godt og fremtidsrettet tilbud til barn og unge med psykiske lidelser, både i et nytt sykehusbygg og i alle poliklinikkene. Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Derfor er vi opptatt av fagutvikl...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF KVB - SEKSJON FOR NEVROHABILITERING PITH ULLEVÅL in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ved Seksjon for nevrohabilitering-barn, Ullevål, har vi ledig en 100% vikariat stilling, som Psykologspesialist/psykolog i spesialisering/psykolog f.o.m 16.09.24 t.o.m. 06.07.25, med stor sannsynlighet for forlengelse.Seksjonens ansvarsområde omfatter medisinsk diagnostikk og behandling, funksjonsdiagnostikk og spesialiserte oppgaver innen utredning og behandling av barn med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå. Vi gir informasjon, opplæring og veiledning til både barn, familien og til den kommunale helsetjenesten. Arbeidet er organisert i tverrfaglige team. Målgruppen omfatter barn fra 0 til 18 år som er henvist fra primærhelsetjenesten eller øvrige avdelinger ved Oslo universitetssykehus. Habilitering o...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal søkjer etter psykologspesialist/psykolog.Seksjonen har 21 tilsette, derav 4 psykologar og 1 lege. Vi har også erfarne vernepleiarar, fysio- og ergoterapeutar og ei rekke andre faggrupper, som til saman utgjer eit interessant, engasjert og robust tverrfagleg miljø.Hos oss får du arbeide med komplekse problemstillingar der spisskompetanse frå fleire ulike fagfelt er naudsynt. Typiske pasientgrupper er personar med utviklingshemming, autismespekterforstyrringar, multifunksjonshemming, kroniske sjukdommar, tidlig erverva hjerneskader, genetiske syndrom og nevrodegenerative tilstandar. Seksjonen arbeidar kontinuerleg med kompetanseheving og kvalitetsutvikling, og er opptatt av å sikre spesialisering og fagleg fordjupning for kvar enkelt medarbeidar....

 • Company BARNE- OG FAMILIETJENESTEN I FYLLINGSDALEN OG LAKSEVÅG in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Etat for barn og familie har overordnet faglig og administrativ ansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen, Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge og Ung Arena. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten, og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Virksomheten er delt inn i fire byområder og to by omfattende enheter. Planen Bergens barn - byens fremtid ligger til grunn for utviklingsarbeidet i Barne- og familietjenesten, med fokus på følgende hovedsatsingsområder: tidlig og samordnet innsats, åpenhet og deltagelse, samt smart ressursbruk.Vi har nå ledig 100% fast sti...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Dette er NTNUNTNU er eit breiddeuniversitet med ein teknisk-naturvitskapleg hovudprofil og eit tyngdepunkt innan profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byar med hovudsete i Trondheim.På NTNU jobbar 9 000 tilsette og 43 000 studentar med å skapa kunnskap for ei betre verd.Du finn meir informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkjeprosessenher.Om stillingaInstitutt for psykologi og Institutt for sosialt arbeid har ledig ei fast stilling som universitetslektor i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Du vil arbeide ved begge Institutta der du vil ha ein fleksibel arbeidsfordeling tilsvarande 60/40 over tid.Institutt for psykologi har omkring 1300 studentar og meir enn 140 tilsette. Instituttet har eit stort og variert fagmiljø med brei kompetanse innan psykologi. Me tilbyr psykolo...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF VOKSENPSYKIATRI SANKS - KARASJOK in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Perfekt Nå har du mulighet til å oppleve et år eller to i Sápmi - kontorsted Karasjok.VPP SANKS i Karasjok søker faglig engasjert psykolog til 1-års vikariat med mulighet til forlengelse.Sjekk hvordan det er å jobbe i Finnmarkssykehuset på DENNE siden!Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) yter spesialisthelsetjeneste med poliklinisk tilbud. Vårt hovedkontor ligger i flerkulturelle Karasjok, med både samisk, finsk og norsk bosetting.Opptaksområdet vårt strekker seg fra  Guovdageainnu suohkan i sør til Nordkyn i Nord. Poliklinikken er organisatorisk plassert under Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet som har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til hele befolkningen og spesielt til den samiske. Vi jobber på tvers ...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Psykologen vår skal ha permisjon og vi trenger en vikar. Vil du jobbe i vår tverrfaglige poliklinikk og spesielt med personer som har vedvarende plager etter covid-19?Fysikalsk medisinsk poliklinikk har ledig vikariat i 100% stilling fra august til desember 2024.Enheten vår er organisert i Rehabiliteringsavdelingen og består av to team; Fysikalsk medisinsk poliklinikk og Ambulant rehabiliteringsteam.Poliklinikken gir tilbud om tverrfaglig utredning og behandling til personer med muskel-/skjelettlidelser, med fokus påtilbakeføring til arbeidslivet. Vi gir tilbud om utredning avhypermobilitetstilstander og CFS/ME. Vi har siden høsten 2021 hatt regional covid senfølgeklinikk hos oss, og tilbyr utredning og lærings- og mestringskurs til denne pasientgruppen. Det er også startet spennende følge...

 • Company STIFTELSEN FOSSUM-KOLLEKTIVET AVD GÅRDEN in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Fossumkollektivet tilbyr langtids døgnbehandling av unge rusavhengige fra hele landet. Vi er en ideell stiftelse som har drevet rusbehandling for unge i alderen 15-30 år siden 1983. Fossumkollektivet har 90 behandlingsplasser fordelt på avdelinger i Østfold, Akershus, Hedmark og Nordland. Våre verdier er håp, ekte, fellesskap og bevegelse. Les mer på www.fossumkollektivet.no. Se vår kortdokumentar!Vi søker etter en psykologspesialist/psykolog i vikariat med mulighet for fast ansettelse til avdeling Gården i Spydeberg.Det er ønskelig med oppstart snarest og vikariatet utløper 01.08.2025Avdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TBS) og behandling etter barnevernloven for unge i alderen 15-25 år. Gården har inntil 19 behandlingsplasser fordelt på flere hus o...

 • Company NORSK ARBEIDSHELSE AS AVD ØSTFOLD & AKERSHUS in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Et godt sted for behandlerne - er vår visjon. Vi er overbevist om at det beste for pasientene er at behandlerne har det bra. Hva er nå bra tenker du kanskje? Da vil vi svare:At du får tid til å fokusere på pasienter fremfor administrasjon og rapportering.At du opplever høy grad av fleksibilitet.At relasjoner er preget av tillit.At vi rett og slett liker mennesker og er stolte av de som er med på laget vårt.Norsk Arbeidshelse er blant landets største private aktører innen arbeidspsykologi. For pasienter med depresjon og angst vil du utgjøre en forskjell - ikke bare for pasienten selv, men som ringer i vannet - for alle de som berøres av at pasienten får god behandling.Bli med på laget da vel!For deg som ikke ønsker å være ansatt, er vi også interessert i samarbeid med de som ønsker å levere...

 • Company HELSE STAVANGER HF ADMINISTRASJON H8 in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi søker deg som er psykologspesialist i klinisk voksen psykologi eller som er psykolog i tilsvarende spesialistløp, og som ønsker å spille en aktiv rolle i utredning, behandling og rehabilitering av de mest alvorlig syke pasientene. Vi tilbyr en trygg og faglig utviklende arbeidsplass, der teamarbeid med kolleger fra ulike faggrupper står sterkt. Her er det mulig å følge pasienter over tid og vi søker deg som motiveres av å jobbe langsiktig, men som også liker akutte pasienter. Avdeling sikkerhet er et spennende arbeidssted hvor de fleste velger å bli lenge i jobben. Vi legger vekt på et godt og inkluderende arbeidsmiljø med høy grad av tverrfaglighet og har mange ansatte med betydelig erfaring. Det arrangeres månedlig fag-lunsj for behandlerne for faglig påfyll og samhold både innad i av...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, PSYKISK HELSE - VOKSNE, TØNSBERG - GRANLI in Other
  05.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vi søker etter en pragmatisk og engasjert psykologspesialist som har lyst til å bringe psykologifaget tydeligere inn i langtidsbehandlingen og vår poliklinikk.Psykiatrisk langtidspost B er en del av klinikk psykiske helse og avhengighet (KPA) i Sykehuset i Vestfold HF. Klinikken driver utredning og behandling, forskning og undervisning innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi holder til flere steder i Vestfold og har en utadrettet og ambulant tjenesteprofil. Driften er fordelt på: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, psykiatrisk sykehusavdeling. DPS Vestfold, Avdeling rus og avhengighet, Autismeavdeling samt klinikkens fellesressurser – ledelse, fellesfunksjoner, fagressurs og forskning. Opptaksområdet har tilsvarende ca 230.000 innbyggere. Vi har nylig utvi...

 • Company SANDEFJORD POLITIHUS in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling som psykolog med godkjent spesialisering. Psykolog under spesialisering eller spesialpsykolog kan vurderes. Stillingen er ft stedsplassert ved Felles enhet for forebygging, Statens Barnehus, Sandefjord, med tiltredelse snarest.Statens barnehus Sandefjord har vært i drift siden 2013 og dekker Sør-Øst politidistrikt (Vestfold/Telemark og Buskerud). Vi er i dag 15 medarbeidere. Statens Barnehus Sandefjord er et tverrfaglig kompetansehus for barn og ungdom, samt for voksne med en psykisk utviklingshemming, der det er mistanke om at dehar vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Politiet foretar avhør av disse gruppene ved Statens barnehus Sandefjord. Barnehusets ansatte råd gir politiet i forbindelse med tilrette...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN NIDELV DPS ORKDAL POLIKLINIKKER in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Ønsker du å jobbe i et godt arbeidsmiljø med utfordrende og  spennende arbeidsoppgaver? Da kan du være den psykologspesialisten vi leter etter. Nidelv DPS, Orkdal har ledige fast stilling for psykologspesialist med oppmøtested Støren. Hos oss får du muligheten til å jobbe med et bredt spekter av ulike problemstillinger, utvikle god breddekompetanse, men samtidig mulighet til å spisse kompetanse innenfor metodisk tilnærming. Klinikk for psykisk helsevern – Allmenn, rehabilitering og sikkerhet er en klinikk ved St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim. Nidelv DPS, Orkdal er et lokalsykehus for kommuner fra Frøya i vest til Røros i øst. Poliklinikken har hovedkontor på Orkanger, samt kontorer på Støren og Røros. Det er i dag  ca 30 årsverk ved poliklinikken. Poliklinikken beha...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vår faste psykolog er for tiden i annen stilling i forbindelse med sin spesialisering, og vi søker vikar!Selv om du ikke er nevropsykolog kan du være aktuell for denne stillingen, forutsatt at du da har erfaring med nevropsykologiske utredninger og lignende.Velkommen til oss på avdeling Rehabilitering ved nye Kirkenes sykehus!Avdeling Rehabilitering er foretaksovergripende. Det innebærer at tilbudet gjelder for hele Finnmarks befolkning (cirka 76 000 innbyggere). Du vil bli en del av et faglig kollegium som totalt sett utfyller hverandre og kompletterer hverandre godt. Vi har 1 overlege forbeholdt habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), 1 nevrolog, 2 overleger i fysikalsk medisin og rehabilitering og 2 LIS3-stillinger. I avdelingen har vi også egen psykologspesialist knyttet til HAVO og ...

 • Company ÅMLI KOMMUNE PPT in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Åmli pedagogisk- psykologisk tjeneste hjelper barn og unge til å lære mer og ha det bedre med seg selv og andre. Vi satser på en tilstedeværende og moderne PP-tjeneste med faglig tyngde og legger stor vekt på tidlig og tverrfaglig innsats i kommunen og samarbeid med ulike fagmiljøer til det beste for barns oppvekstmiljø. PP- tjenesten er lokalisert i nær tilknytning til barnehager og skole i renoverte og trivelige lokaler.Vi søker etter pedagogisk- psykologisk rådgiver i 100% fast stilling.Arbeidsoppgaver- Utrednings- og rådgivningsarbeid- Utarbeide sakkyndige vurderinger - Råd og veiledning til foreldre- En tydelig stemme med positiv påvirkning i skolenes utviklingsarbeid- Hjelpe skolene med tilrettelegging for elever med behov for ekstra god undervisning- Styrke skolenes kompetanse i å o...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF BUP SKIEN in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  BUP Familiebehandling er en av fem seksjoner i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) som er organisert i Barne- og ungdomsklinikken (BUK).BUP Familiebehandling tilbyr behandling for familier med barn og ungdom opp til 18 år og består av tre team: Familieteamet, Spiseforstyrrelsesteamet og Sped- og småbarns teamet. Seksjonene har i dag 19 stillinger, inklusive sekretærer.Den utlyste stillingen er en fast stilling i sped- og småbarnsteamet. Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid . Dette med tanke på mulighet for avlastning på tvers av teamene, samt for fagutvikling for den enkelte medarbeider og for seksjonen som helhet. Sped- og Småbarnsteamet består av psykologspesialister, familieterapeut/spesialpedagog og klinisk sosionom.Seksjonen bistår Avdeling for Barne- og Ungdomsmedisin ...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF BARNE- OG UNGDOMSSPYKIATRI ALTA in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Bli en del av vårt engasjerte og tverrfaglige team som psykologspesialist ved BUP Alta! Vi søker etter en person med utdanning som psykologspesialist, fortrinnsvis klinisk spesialist i barne- og ungdomspsykologi.Vi er på jakt etter en dyktig og engasjert person med evne til å jobbe selvstendig, og i team. Vi ser etter deg som innehar høy faglig standard og gode relasjonelle ferdigheter. Videre ser for oss at du er fleksibel, strukturert og initiativrik. Vi legger vekt på kontinuerlig utvikling, innovasjon og en proaktiv tilnærming for å kunne levere det aller beste helhetlige tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge.                BUP Alta er et tverrfaglig sammensatt team med ulik kompetanse og erfaring. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø med høy grad av inkludering og ivaretag...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF VOKSENPSYKIATRISK POLIKL TROMSØ in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vi søker etter en til to dyktige og engasjerte psykologer/psykologspesialister til vårt team ved Kompetansesenter SIFER Nord, lokalisert i Tromsø. Som en del av spesialisthelsetjenesten ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), er vi en sentral aktør innenfor sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Vi arbeider med spennende prosjekter og er et fagfelt i stadig utvikling.Kompetansesenter SIFER Nord er et regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Tromsø. Vi har i oppgave å styrke forskning, fagutvikling og opplæring innenfor feltet i Nordland, Troms og Finnmark. Sammen med andre regionale kompetansesentre danner vi et nasjonalt nettverk innenfor rettspsykiatri, sikkerhetspsykiatri og fengselspsykiatri. Vår kliniske virksomhet omfatter blant annet stedlige ...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF BUP AVDELING BODØ in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Nordlandssykehuset  har ca. 150 stillinger fordelt på ledelse, 2 døgnenheter, 5 poliklinikker og flere fagenheter. Poliklinikkene er spredt i hele Nordland, mens fagenhetene, døgnenhetene og ledelse er lokalisert i Bodø. Enheten innehar ca. 30 årsverk med ulike fagprofesjoner. Tilbud ved poliklinikk omfatter undersøkelse, utredning, råd og behandling til barn og unge samt deres foresatte.Nå går en av våre flotte psykologspesialister ut i svangerskapspermisjon og vi har ledig vikariat i 1 år som psykologspesialist/psykolog ved vår poliklinikk (BUP Ytre Salten) lokalisert i Bodø. Noe reisevirksomhet på påregnes, og arbeidstid er primært dagtid.Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest, jf. Lov om helsepersonell ...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF BUP AVDELING BODØ in Other
  28.03.2024 Updated on: 04.04.2024

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Nordlandssykehuset  har ca. 150 stillinger fordelt på ledelse, 2 døgnenheter, 5 poliklinikker og flere fagenheter. Poliklinikkene er spredt i hele Nordland, mens fagenhetene, døgnenhetene og ledelse er lokalisert i Bodø. Enheten innehar ca. 30 årsverk med ulike fagprofesjoner. Tilbud ved poliklinikk omfatter undersøkelse, utredning, råd og behandling til barn og unge samt deres foresatte.I forbindelse med omgjøring av annen stilling har vi nå ledig fast stilling som psykolog ved vår poliklinikk (BUP Ytre Salten) lokalisert i Bodø. Noe reisevirksomhet på påregnes, og arbeidstid er primært dagtid.Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest, jf. Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemm...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVD BUP TROMSØ in Other
  27.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Kunne du tenke deg å jobbe med behandling av OCD hos barn og unge? Det er nå ledig en delt stilling knyttet til OCD-teamet og enhet By i BUP Tromsø. OCD-teamet i BUP Tromsø er et regionalt behandlingsteam for helse Helse Nord sitt opptaksområde. Behandlingsformene OCD-teamet jobber ut fra Bergen 4 Day Treatment (B4DT) og eksponeringsterapi med responsprevensjon (ERP). Behandling av pasienter foregår hovedsakelig over video. Teamet består av to 100%-stillinger fordelt på 5 personer. Teamet har behov for en koordinator. Ved ansettelse av en intern søker i koordinatorrolle kan det bli en ledig behandlerstilling i OCD-team. Vi tilbyr utredning og behandling som skal gi barn og unge best mulig forutsetning for utvikling og vekst. Vi vil snakke om psykiske lidelserog utviklingsvansker med et spr...

 • Company BUFETAT ØST INNLANDET BARNEVERNSENTER in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Les gjerne litt om MST her:Om MST NUBU Vil du jobbe arenafleksibelt og være med å gjøre en forskjell for ungdom og familier? Har du lyst til å jobbe med en evidensbasert metode med gode resultater?Til vårt MST-team på Gjøvik har vi nå ledig en fast 100% stilling som terapeut! MST er en tidsavgrenset familie- og nærmiljøbasert behandlingsmetode for ungdom med atferdsutfordringer på flere arenaer. Noen av ungdommene vi jobber med kan stå i fare for å bli plassert utenfor hjemmet, og vi jobber da for at de kan fortsette å bo hjemme. Metoden er evidensbasert og utviklet i USA.  Implementeringen i Norge ledes av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). I Bufetat region øst drives det totalt seks MST- team, nasjonalt er det nå 23 MST-team. Et MST-team består av tre-fire terapeuter og ...

 • Company HITRA KOMMUNE OPPVEKST in Other
  24.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Om stillingenPP- tjenesten for Frøya og Hitra har ledig  100 % fast stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver.Stillingen er ledig for tiltredelse omgående. Stillingen innebærer arbeid i begge kommuner, med fast kontorsted på Hitra.PP-tjenesten er en interkommunal PP-tjeneste for kommunene Frøya og Hitra. Samarbeidet er regulert i en avtale der Hitra kommune er vertskommune. Samarbeidet skjer gjennom faste eiermøter, der de to kommunene er representert ved kommunalsjefene for oppvekst i eierkommunene. Tjenesten har hovedkontor i kommunesenteret på Hitra (Fillan), med lokalkontor på Frøya (Sistranda). Tjenestested for leder er på Hitra. Tjenesten har i dag 6.3 stillinger totalt, dette inkluderer logoped, merkantil og leder. Arbeidsområder og ansvarsoppgaverFølge opp individsaker, utrede o...

 • Company HELSE FONNA HF STORD DPS DØGNAVDELING in Other
  23.03.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vi har ledig fast stilling som psykolog eller psykologspesialist i allmennteamet ved poliklinikken.Allmennpoliklinikk for vaksne ved Stord DPS/ BUP er delt opp i to behandlingsteam, med faste teammøte med fokus på gode kliniske drøftingar og vurderingar. Stord DPS er eit av tre DPS i klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF. Opptaksområdet for DPS dekkjer dei fire kommunane Stord, Fitjar, Bømlo, og Tysnes. Allmennpoliklinikken er organisert under felles leiing saman med døgnpost for vaksne, TSB, FACT og allmennpoliklinikk for barn og unge (BUP). Vi har eit godt og stabilt fagmiljø, med lokalt forankra helsepersonell, inkludert lege- og psykologspesialistar. Stord DPS har over tid hatt eit sterkt fokus på utvikling av behandlingstilbodet. Vi etablerte lokalt Kvalitetsregister som eit l...

 • Company RAKKESTAD KOMMUNE PPT in Other
  22.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Beskrivelse av område/enhetPP-tjenesten har ansvar for oppfølging i kommunene Rakkestad og Marker. Rakkestad består av 3 barneskoler, en ungdomsskole og 9 barnehager. Marker består av 1 barne- og ungdomsskole og 3 barnehager. Begge kommunene har samarbeidsrutiner med utgangspunkt i BTI- modellen, som skal kvalitetssikre helhetlig og tverrfaglig innsats til barn og unge.PP-tjenesten i Rakkestad og Marker arbeider målrettet med et stort fokus på inkluderende praksis i barnehage og skole. Vi jobber kontinuerlig med endringsarbeid med utgangspunkt i Stortingsmelding 6: Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, samt ny opplæringslov. PP-tjenesten er en pådriver for kvalitetsutvikling og inkludering i barnehage og skole med utgangspunkt i forskningsbasert kun...

 • Company PPT FAUSKE-SØRFOLD in Other
  22.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Ønsker du å utgjøre en forskjell for barn og unge? Vi ser etter deg som liker å jobbe med mennesker og som motiveres av samarbeid i et tverrfaglig fagmiljø med høy kompetanse.Familiens hus Fauske har ledig 1 vikariat 100% som pedagogisk psykologisk rådgiver fra 15.08.24 – 31.08.25 med mulighet for fast ansettelse.Stillingen er organisert i PP-tjenesten som er en av 3 avdelinger i Familiens hus. PP-tjenesten har 5,2 årsverk, i tillegg kommer merkantilressurs.Fauske kommune er vertskommune, i et samarbeid om PP- tjenester, for Sørfold kommune. PP-tjenesten har som mål å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. Arbeidsfeltet er knyttet til barnehage, grunnskole og voksenopplæring innenfor grunnskolens område.Familiens hus åpnet i j...

 • Company NES KOMMUNE FAMILIENS HUS BARNEVERNSAVDELINGEN in Other
  22.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Vil du være med å gjøre en forskjell for barn, unge og deres familier?Vi har en ledig psykologstilling i Familiens hus, avdeling Psykisk helse og familietjenesten. Vår avdeling består av psykologer og veiledere med erfaring fra familiearbeid og psykisk  helsehjelp. Vi ønsker kontakt med deg som ønsker å være med å utvikle tjenestetilbudet sammen med oss.  Tjenesten tilbyr foreldreveiledning og psykisk helsehjelp til barn og unge og deres familier, der lavterskel tjenester ikke er tilstrekkelig.Avdelingen er en del av virksomheten Familiens hus som tilbyr tjenester til gravide, barn og unge og deres familier innen tjenesteområdene svangerskap- og barselomsorg, helsestasjonstjeneste,  åpen barnehage, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, barnevernstjeneste, og psykisk helse- og famili...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters