Jobmonitor. Search results for Psychologists

155 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-50 of 155 results.
 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK MOLDE BUP in Other
  04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312444009 Presentasjon av stillingen:Psykisk helsevern for barn og unge er sett saman av Poliklinikkar i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund (BUP) og ein døgnseksjon med einingar i Molde og Ålesund. Døgnseksjonen består av ein akutt-og utgreiingseining i Ålesund og ei familieeining i Molde.Poliklinikken i Molde (BUP) er lokalisert saman med Familieeininga, og har eit breitt samansett og spennande fagmiljø som gir differensierte behandlingstilbod til barn og unge, og familiane deira.Dei tilsette i poliklinikken består av fleire yrkesgrupper og er organisert i tverrfaglege og geografisk organiserte team. Vi har i tillegg eige småbarnsteam, akutt/ambulant team og spesialiserte behandlingsteam. Vi legg vekt på god kontakt og tett samarbeid med førstelinetenesta, n...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, PSYKISK HELSE - VOKSNE, TØNSBERG - GRANLI in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974575175 Stillingsident: 4299442083 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å utvikle vårt tilbud i psykiatrisk sykehusavdeling?Vi søker en utviklingsorientert og engasjert psykologspesialist til vår psykiatriske langtidspost herunder også spesialpoliklinikk, gjerne medambisjoner om å sette i gang forsknings- og utviklingsprosjekter innenfagfeltet.ArbeidsoppgaverVed posten gis behandling til pasienter med psykoselidelser og til pasienter som trenger behandling og rehabilitering over tid. Posten kan ved behov ivareta pasienter som er dømt eller vil få dom til behandling. Vi er opptatt av at pasienter med behov for behandling over tid får oppfølging som sikrer stabilitet og forutsigbarhet. Innlagte pasienter blir vurdert overført til vår spesialpoliklinikk for videre oppfølging ...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS NORDMØRE/ROMSDAL DØGNSEKSJON MOLDE in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306306576 Presentasjon av stillingen:PHBU Døgnseksjon er samansett av Sengepost for barn og unge i Ålesund og Familie-eining i Molde.Familie-eininga er plassert på Knausen-senteret i Molde og har planlagde innleggelsar for familiar. I familie-eininga arbeider det eit tverrfagleg team som er samansett av familieterapeutar, pedagog, overlege og psykologspesialist.Vi mottek tilvisingar frå dei fire poliklinikkane BUP ved sjukehusa i fylket, og arbeider tett saman med disse. Familie-eininga samarbeider med Knausen skole, som gir oppæring til elevane som er innlagt i eininga.Vi har ledig 100% vikariat som psykolog/psykologspesialist frå 01.01.21 og i eitt år framover ved Familieeininga i MoldeSøknader blir behandla fortløpandeArbeidsoppgåverArbeid med familiar/famili...

 • Company STOVNER HELSESTASJON in Other
  03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311897100 Presentasjon av stillingen:Helsestasjon og skolehelsetjenesten søker psykolog til vikariat da en av våre psykologer etterhvert går ut i svangerskapspermisjon. Stillingen vil være en del av et team på 3 psykologer.ArbeidsoppgaverPsykologene i Helsestasjon og skolehelsetjenesten jobber med barn/unge 0 - 23 år og deres familier i tett samarbeid med helsesykepleier.Den utlyste stilling er primært tiltenkt å jobbe med barn i grunnskolealder. Hovedarbeidsoppgaver vil være veiledning, individuell oppfølging og noe undervisning.Psykologene i helsestasjon og skolehelsetjenesten har aktiv tjenesteutvikling og vurderer kontinuerlig arbeidsoppgaver opp mot gjeldende føringer i bydelen og behovet for prioriteringer.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som psykolog/psy...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF DPS NEDRE TELEMARK VESTMAR in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 975326225 Stillingsident: 4311838781 Presentasjon av stillingen:Liker du å jobbe tverrfaglig? Da håper jeg du søker på stilling hos ossSeksjon for poliklinisk behandling Vestmar er en seksjon i DPS nedre Telemark. Seksjonen består av team for allmennpsykiatri og ambulant team. Vår seksjon er lokalisert ved Kragerø sykehus og på Stathelle i Bamble. Begge steder ligger ved sjøen med flott utsikt og fine lokaliteter. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter.Opptaksområdene er Bamble,Kragerø og Drangedal.Vi er nå på jakt etter psykologspesialist som kan være med å videreutvikle vårt ambulante team og som er god til å spille på lag og gjøre andre gode. Vårt ambulante team skal bestå av psykiater, psykologspesialist og psykolog, spesialsykepleiere, vernepleiere me...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310993397 Presentasjon av stillingen:Vi har en ledig 3-årig stilling som postdoktor i prosjektet Reproduction of socioeconomic differences and mental health across generations (REMENTA) , som er finansiert av Forskningsrådet.Barns psykiske helse og skoleprestasjoner varierer i stor grad etter sosial bakgrunn og preger deres muligheter videre i livet. Det overordnede målet i prosjektet er å undersøke hvilken rolle psykisk helse spiller for reproduksjon av sosial ulikhet. Prosjektet undersøker overføring av risiko mellom generasjoner, samspill mellom genetikk og miljø og betydning av partnervalg. I prosjektet vil vi anvende epidemiologiske og genetiske metoder i data fra foreldre-barn-triader og utvidede familier. Vi vil benytte store og detaljerte datasett for he...

 • Company BJØRNAFJORDEN KOMMUNE BARNEVERNTENESTA in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF PSYKIATRISK AVDELING KRISTIANSAND in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314954682 Presentasjon av stillingen:Psykiatrisk sykehusavdeling har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykiskhelsevern til den voksne befolkningen på Agder. Avdelingen har enheterlokalisert nært opp til de somatiske avdelingene i både Arendal ogKristiansand. Avdelingen er en av åtte avdelinger i Klinikk for psykisk helse iSørlandet sykehus.Avdelingen består av seksjoner:seksjon for psykose, sikkerhetspsykiatri, og spesialisert spiseforstyrrelse(PS).seksjon for øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri, og alderspsykiatri (AA).seksjon for voksenhabilitering.Psykiatrisk sykehusavdeling søker etter en psykolog til et 12 måneders vikariatfor tiden i Døgnenhet 6.1Døgnenhet 6.1 er en av fire enheter i PSA som har hovedansvaret for øyeblikkelig hjelp til voksnemed ...

 • Company SANDNES KOMMUNE MESTRINGSSENTERET in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4307110109 Presentasjon av stillingen:Helsestasjonstjenester er en egen virksomhet i Sandnes kommune. I tillegg til vanlig helsestasjons- og skolehelsetjeneste har vi jordmortjeneste, helsetjenester til flyktninger i kommunen, helsestasjon for ungdom, reisevaksinasjon og smittevern lagt til virksomheten. Helsestasjonene er i Sentrum, på Ganddal og Riska Det er 30 grunnskoler og 4 videregående skoler. Det blir født ca.1100 barn pr. år i Sandnes kommune.Virksomheten har ca. 90 årsverk. Helsestasjonstjenester ledes av helsestasjonssjef/virksomhetsleder. Vi har en administrasjonskonsulent for hele tjenesten. Vi har to avdelingsledere for helsestasjonene. En avdelingsleder for jordmor og to for skolehelsetjenesten.Vi søker psykolog som er opptatt av tidlig inn...

 • Company SULA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318447071 Presentasjon av stillingen:Tiltakseining for barn og unge (TBU) - fagområde ppt - søker ny kollega til 100 % fast stilling for pedagogisk psykologisk rådgjevar, frå mars 2021.TBU er ei tverrfagleg eining som gir tilbod om tenester til barn, unge og familiar i Sula kommune. Eininga består av pedagogisk psykologisk teneste, barnevern og helsestasjon. Kvart fagområde har eigen fagleiar og eininga har einingsleiar.PPT er kommunen sin rådgjevande og sakkunnige instans i spørsmål som omhandlar barn, unge og vaksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage og grunnskule. I tillegg bidrar tenesta med systemarbeid, rettleiing , kompetanseheving og organisasjonsutvikling.PPT har i dag 12.6 årsverk, inkludert 0.6 årsverk merkantil meda...

 • Company VARDØ KOMMUNE PSYKISK HELSEVERN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Vi søker en medarbeider som:Er utadvendt, initiativrik og løsningsorientertEvner og arbeide selvstendigHar gode samarbeidsevnerTrives med ansvar og utfordringerPersonlig egnethet vil bli vektlagtKvalifikasjoner:Offentlig godkjent psykologGode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftligErfaring med tidlig innsats og tverrfaglig arbeidErfaring fra plan -og utviklingsarbeid for målgruppaPolitiattest som er maksimalt tre måneder gammelBehersker norsk muntlig og skriftligSentrale arbeidsoppgaver:Tilby lavterskel-tjenester til målgruppeneVeilede og støtte medarbeidere i Vardø kommuneMedlem av kommunens kriseteamSamarbeide med legetjenesten, familieavdelingen, spesialisthelsetjenesten og andre ved behovMedvirke i plan og utviklingsarbeidJobbe med forebyggingVardø Kommune tilbyr:En spennende og...

 • Company FARSUND KOMMUNE PSYKIATRITJENESTEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 964 083 266 MVA Stillingsident: 4318216206 Presentasjon av stillingen:Farsund kommune har i sin Folkehelse og likestillingsplan som målsetting at tjenestene våre skal jobbe forebyggende, målrettet, tverrsektorielt og koordinert til det beste for våre innbyggere.For ytterligere å styrke det tverrfaglige arbeidet innen områdene tidlig innsats, forebygging og lavterskel/ frisklivstilbud er vi nå på jakt etter deg som er psykolog og som kan tenke deg å bli vår nye kollega.Målgruppene vil være:Utsatte barn og unge og deres familierVoksne med sammensatte og komplekse behov for tjenesterAnsatte innen helse, omsorg, barnevern og oppvekst i fht veiledningArbeid på dagtid i ukedagene, 37,5 timers uke.ArbeidsoppgaverHovedoppgaver:Kartlegging av barn, unge og familier med fokus på tidlig inns...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312583837 Presentasjon av stillingen:Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) gir behandlingstilbud innen psykisk helsevern til hørselshemmede, døve og døvblinde barn, unge og voksne fra hele landet. Nå skal målgruppen utvides til også å omfatte synshemmede. Et team med fire fagstillinger skal starte arbeidet for å gi synshemmede personer et bedre tilbud i psykisk helsevern. Vår visjon er at pasientene skal få et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern som resten av befolkningen. NBHP er en seksjon i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS.NBHP har rundt 30 ansatte og består av tre enheter: Barne- og ungdomsenheten, Voksenenheten og Kompetanseenheten. Denne stillingen skal være en del av den eksisterende Barne- og ungdomsenheten og sa...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974795191 Stillingsident: 4318771539 Presentasjon av stillingen:Russeksjon Narvik har ledig stilling som psykologspesialist eller autorisert psykolog i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Psykologer med lisens vil også komme i betraktning.Litt om oss som seksjonRusseksjon Narvik (tidligere Nordlandsklinikken) er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Russeksjon Narvik har lokalsykehusfunksjon til UNN Narvik, samt tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser (TSB).Russeksjon Narvik er lokalisert i Håkvik utenfor Narvik, og tilbyr døgnbasert rusbehandling, samt avrusning til ulike grupper rusavhengige. Seksjonen har til sammen 22 døgnplasser, 8 avrusingsplasser og ca 57 stillingshjemler. Seksjonen har et regionalt ansvar for hele He...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, DPS VESTFOLD, TØNSBERG - BJELLANDÅSEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974575175 Stillingsident: 4305704163 Presentasjon av stillingen:DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord,Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har en allmennpsykiatriske døgnpost, en BET-døgnpost, en psykose døgnpost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrkemestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en fellesforståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse o...

 • Company MOSS KOMMUNE PP-TJENESTEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309122213 Presentasjon av stillingen:Vi søker en PP-rådgiver/psykolog i 100% fast stilling til vårt kontor i Moss.Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring er Viken fylkeskommunes sakkyndige organ i opplæringsspørsmål. Vi utreder og vurderer vansker og behov for tilrettelegging i opplæringen.PP-tjenesten i tidligere Østfold, nå en del av rådsområde Kompetanse sørøst, er pr. i dag regionalisert med avdelinger i Fredrikstad, Moss og Askim. Tjenesten har 21 fagstillinger og betjener 11 offentlige videregående skoler, ca 1600 lærlinger, samt barn og unge som er plassert i institusjoner hvor fylkeskommunen har opplæringsansvaret. Tjenesten har pr. i dag kontorfellesskap og samarbeider med den fylkeskommunale Oppfølgingstjenesten.Vi søker etter en pp-...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF BUP HEDMARK POLIKLINISK ENHET ELVERUM in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 875326732 Stillingsident: 4302936980 Presentasjon av stillingen:Har du et hjerte for barn og familier som strever med psykiske lidelser? Liker du å jobbe i et arbeidsmiljø der det er rom for faglig fordypning og spesialisering? Det er ledig 2 faste stillinger som psykologspesialist / psykolog ved BUP Elverum, og da kan dette være jobben for deg.BUP Elverums opptaksområde er kommunene Åsnes, Våler, Trysil, Løten, Åmot og Elverum. Innenfor opptaksområdet er det bosatt ca 9500 barn i alderen 0-18 år. Det er 23 årsverk ved enheten. BUP Elverum har nye lokaler i Helsehuset i Elverum.Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykisk lidelse til barnebefolkningen i opptaksområdet. BUP Elverum er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk som jobber tett sammen om behandlingstil...

 • Company LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS LOVISENBERG DPS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 2020-142 Presentasjon av stillingen :Lovisenberg DistriktsPsykiatriske Senter (DPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, arbeid og helse, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 150 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.Poliklinikk Gamle Oslo har ledig fast stilling som psykologspesialist med ønsket tiltredelse 01.03.2020.Vi søker en engasjert medarbeider som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for bydelens befolkning. Vi kan tilby et høyt fagmiljø med bl.a. 8 psykologspesialister, 3 overleger, 8 psykologe...

 • Company LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS LOVISENBERG DPS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 975326535 Stillingsident: 4308417501 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å videreutvikle deg som psykolog i vårt akutteam?"Det er veldig givende å kunne gi rask helsehjelp og bruke meg selv på en annen måte enn i vanlig poliklinikk. Jeg setter pris på mulighetene til å ha en annen hverdag med å komme meg ut av kontoret. Jeg synes også det er positivt å jobbe mye med pårørende i AAT" (Martine, psykolog i Helgelandssykehuset).Helgelandssykehuset har som mål å skape Norges beste lokalsykehus, vårt team vil være med å bidra til dette og håper du vil være med på laget.Vi arbeider kontinuerlig med systematisk kvalitetsforbedring og nyutvikling, som EMDR i akuttpsykiatri og kan tilby deg et spennende fagmiljø.Stillingen inngår som en del av hovedbasen lokalisert i Mo i Rana. AAT har dis...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974795477 Stillingsident: 4283329643 Presentasjon av stillingen:Er du psykolog med interesse for arbeidshelse, sammensatte plager og er nysgjerrig på å jobbe som psykolog i somatisk spesialisthelsetjeneste? Vil du være bidragsyter i et nasjonalt satsningsfelt og samtidig få muligheten til å oppleve den nydelige Helgelandskysten?Sandnessjøen ligger i Alstahaug kommune på Helgelandskysten i Nordland og avdelingens nedslagsområde favner hele Helgeland med ca. 78000 innbyggere. Kommunen ligger i et naturskjønt område med stort potensiale for fritid og sportslige aktiviteter, i tillegg til et rikt kulturliv. Det er direkterute med fly til Oslo og Trondheim.Vi har ledig 100 % fast stilling som psykolog tilknyttet Helse i Arbeid-senteret ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteri...

 • Company BORGUNDFJORDVEGEN AVLASTNING in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307893754 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig for tiltreding etter avtale.Verksemd Familiestøttande tenester er ei tverrfagleg teneste med variert kompetanse retta mot å gi hjelp til barn/unge og familiane deira. Vi er lokalisert i Spjelkavik og Brattvåg, og er ei teneste for heile kommunen. Saman med familien finn vi eit eigna tilbod med utgangspunkt i utfordringane ein står i. Målet er god utvikling for barn/unge og familiane ved å tilby hjelp så tidleg som mogleg.Hos oss arbeider fagpersoner og team med ulik kompetanse, som for eksempel familieterapeuter, psykologer, psykiatriske sjukepleiarar, heimkonsulenter,familie-/foreldrerettleiarar,undomsrettleiarar og grunnskuleteam. Foreldre kan ta direkte kontakt med oss. Skule, barnehage og andre t...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4309099319 Presentasjon av stillingen:Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB) er en regional tjeneste i Helse Sør-Øst. Enheten driver behandlingstilbud, fagutvikling, forskning ogformidling. RIB er en del av Barne- og ungdomsavdelingen (BUA), Sørlandetsykehus, Kristiansand og holder til i samme lokaler somHabiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). RIB er tverrfagligsammensatt av spesialister og har p.t. 7 ansatte. Det er samarbeid og mulighetfor utveksling av fagressurser mellom HABU og RIB.RIBs hovedoppgave er å tilby individuelt tilrettelagte, intensive habiliteringsprogram til grupper av barnog unge med medfødte og ervervede hjerneskader, samt deres foreldre.Behandlingstiltakene tilrettelegges i nærtsamarbeid med foreldre og fagperso...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN VOKSENPSYKIATRI in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 975326551 Stillingsident: 4317709216 Presentasjon av stillingen:Ved Helgelandssykehuset Mosjøen, Psykisk helse og rus, team AAT / avdeling VOP, har vi ledig fast stilling for psykologspesialist. Vil du bli en del av vårt gode fagmiljø?Mosjøen ligger midt på Helgeland, i et område med stort potensiale for friluftsliv, sportslige aktiviteter som ski, sykkel, fjellturer og fiske. I tillegg er Mosjøen en kulturby, med gode tilbud til barn og voksne.Senter for psykisk helse og rus har følgende avdelinger: VOP m/ TSB/LAR team og AAT team, BUP, døgnavdeling for voksne (Helgelandsfunksjon), døgnavdeling for barn og unge(Helgelandsfunksjon),nevropsykologisk avdeling (Helgelandsfunksjon), familieavdeling (Helgelandsfunksjon) og habiliteringsavdeling.Stillingen inngår i vårt solide fagmiljø ...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308026449 Presentasjon av stillingen:Psykiatrisk klinikk er ein av fem klinikkar i Divisjon Psykisk Helsevern. Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP) inneheld fem døgnseksjonar og har også tilknytta poliklinikk. Seksjon Kompleks rehabilitering Sandviken (KRS) driv spesialisert døgnrehabilitering av personar med psykose i kombinasjon med andre omfattande problem,og har også to behandlingsplassar for personar med utviklingshemming og alvorleg psykisk liding. Pasientane vert søkt inn frå DPS eller andre einingar i spesialisthelsetenesta, og vert oftast rehabilitert til tilrettelagt bustad. Kompleks rehabilitering Sandviken (KRS) har spesialist i psykiatri, to stillingar for psykologspesialistar og har i tillegg legar i spesialisering. Seksjonen oppnår gode r...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  03.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311958727 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomsklinikken er del av universitetssykehuset og har lokal og regional funksjon for utredning, diagnostikk og behandling av barn og unge i aldersgruppen 0 -- 16/18 år. Det er ca 4000 innleggelser, 2000 dagbehandlinger og 25 000 polikliniske konsultasjoner. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø.Vi har ledig 100 % vikariat som nevropsykolog fra 1.1.21 tom 31.12.21. Tjenestested er Barne- og ungdomsklinikken på Øya. Stillingen vil være en del av det nevropsykologiske miljøet i klinikken. I tillegg til klinisk arbeid drives det også klinisk forskning knyttet til kognitiv rehabilitering.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene er primært knyttet til nevropsykologiske utredninger og nevropsyk...

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE BUP in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308448048 Presentasjon av stillingen:Førde BUP er ein av poliklinikkane i PBU (psykisk helsevern for barn og unge), og dekker ei barnebefolkning på om lag 12 200 fordelt på 8 kommunar. Dei tilsette på Førde BUP er tverrfagleg samansett av legar, psykologar, sosionomar, pedagogar og sjukepleiarar og er kliniske spesialistar innan sitt felt. Vi held eit godt fagleg nivå og har oppdatert kunnskap og behandlingskompetanse.Førde BUP har ledig eit års vikariat frå 14.12.2020, med høve til forlenging. Tilsetting snarast.ArbeidsoppgåverUtgreie, diagnostisere og behandle psykiske lidingar hos barn og ungeSamarbeide med førstelina og andre i spesialisthelsetenesta om eit heilskapleg helsetilbodDeltaking i interne og eksterne møter, undervising, fagutvikling, rettleiing og...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF RUSBEHANDLING ÅSGÅRD in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: 993515647 Stillingsident: 4316800613 Presentasjon av stillingen:Det søkes etter psykologer i 2 stillinger - ett års engasjement i 100 % stilling ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Tromsø. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.VPP Tromsø er del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har tre seksjoner; poliklinisk seksjon, døgnseksjon og medikamentfri behandlingsenhet.ArbeidsoppgaverPsykisk helsehjelp til voksne med psykiske lidelserBehandlingsansvarArbeid med selvmordsproblematikkBidra faglig gjennom teamarbeid og kunnskapsdelingDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenArbeidsoppgavene er knyttet til behovene enheten har til enhver tid.KvalifikasjonerHa utvide...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF SENTER FOR PSYKISK HELSE MIDT-TROMS DØGNAVDLING SILSAND in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 977188814 Stillingsident: 4317347490 Presentasjon av stillingen:UNN HF ved Psykisk helse- og rusklinikken har ledig fast stilling ved AAT. Stillingen er knyttet til Senter for psykisk helse- og rusbehandling (SPHR) Midt-Troms i Avdeling Sør, og tilhører Psykisk helse- og rusklinikken. Klinikken omfatter det samlede tilbudet innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms.SPHR Midt-Troms er lokalisert på Silsand i Senja kommune og på Sjøvegan i Salangen kommune og består av poliklinikker for voksne, ambulant akutteam og en døgnenhet med 12 plasser. Senteret har ca. 60 stillingshjemler og tilbyr spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i 8 Midt-Tromskommuner med til sammen ca 27.000 innbyggere. Vi er sa...

 • Company MODUM BAD PSYKISK HELSEVERN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Vil du være en del av et høykompetent fagmiljø som brenner for å gi god behandling til pasienter med spiseforstyrrelser, og som vil være med å videreutvikle avdelingen og fagfeltet i tett samarbeid med Forskningsinstituttet på Modum Bad? Da kan du bli vår nye kollega!Ved avdelingen er det to ledige faste 100 prosent stillinger for psykologspesialister. Den ene stillingen kan besettes av psykolog.Om avdelingenAvdelingen har 21 plasser og tilbyr døgnbehandling til voksne pasienter som har hatt langvarige spiseforstyrrelser, der behandling lokalt ikke har gitt tilstrekkelig effekt.Vi har et tverrfaglig behandlingsmiljø bestående av psykiater, psykologspesialist, psykologer, lege, ernæringsfysiolog og dyktige miljøterapeuter. Vi tilbyr evidensbasert behandling innen CBT og CFT og som psykologs...

 • Company AHUS JESSHEIM POLIKLINIKK DPS in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 976248279 Stillingsident: 4317101141 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å jobbe som psykologspesialist i et stort og engasjert fagmiljø?Vi har ledig fast fulltidsstilling for psykologspesialist ved vår Allmennpoliklinikk. Vi ønsker oss en engasjert og flink psykologspesialist som kan bidra med sin kunnskap hos oss! Erfarne psykologer som har kommet et godt stykke i spesialiseringen kan også søke. Vi kan tilby et veldig godt arbeidsmiljø!Allmennpoliklinikken har 23 stillinger og er tverrfaglig sammensatt av 5 psykologspesialister, 10 psykologer, 3 overleger, 3 leger i spesialisering (LIS-leger), 1 psyk. sykepleier og 1 sosionom.Vi har et stort psykologmiljø både ved Allmennpoliklinikken med 15 psykologspesialister/psykologer og på DPS'et er det totalt 33 psykologspesialister/psyk...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974795361 Stillingsident: 4314304639 Presentasjon av stillingen:Voksenhabilitering i Nordlandssykehuset består av Habiliteringsteam i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Enhetene er knyttet til avdeling for habilitering og rehabilitering i Medisinsk klinikk sammen med ambulant rehabilitering, fysikalsk medisin og kliniske servicefunksjoner.Målgruppen for voksenhabilitering er mennesker med medfødte og tidlig ervervete sammensatte funksjonsnedsettelser over 18 år som har behov for spesialiserte habiliteringstjenester. Enhetene gir tjenester til pasienter med komplekse og sammensatte funksjonshemminger knyttet til nevropsykiatriske lidelser, utviklingsforstyrrelser og genetisk betingete tilstander. Pasientene har ofte tilleggsproblematikk med psykisk utviklingshemming, spesifikke lærevansk...

 • Company BLÅ KORS BORGESTADKLINIKKEN SA AVD SKIEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196893Om stillingenVil du være med å utvikle det beste korttidstilbudet til ruspasienter? Det har vi som mål å tilby våre pasienter!Vi har en ledig 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog.Sted: Seksjon for Behandling. Vi holder til på Borgestad i Skien Kommune.Om Seksjon for behandlingVi tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig døgnbehandlingstilbud til pasienter med avhengighetsrelatert problematikk, i inntil 4 måneder. Behandlingen er satt sammen av gruppetilbud, individuell behandling, miljøterapi, fysisk aktivitet og oppfølging av pårørende og barn. Seksjonen har 6 pasientplasser + en brukerstyrt plass.Hos oss er du en del av et kompetent team bestående av lege/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, miljøterapeuter, lege i spesialisering samhandlingsko...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 996891216 Stillingsident: 4237919757 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100 % fast stilling som nevropsykolog i tverrfaglig team ved Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader HSØ, lokalisert til Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal. På våre nettsider kan du finne mer informasjon om oss: Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som erkvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold iarbeidslivet.ArbeidsoppgaverRegional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader (RK-MR HSØ) samarbeider tett med barnets foresatte, kommunen og spesialisthelsetjenesten for å sikre at barna får den ivaretakels...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF DPS HALDEN DØGNAVDELING HALDEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 874633682 Stillingsident: 4303319990 Presentasjon av stillingen:Stillingen som lyses ut er hovedsaklig på post 3 som er enhet for spiseforstyrrelse. Det vil også være noe arbeid på post 2 som er en post for allmennpsykiatri.Post 3 er en 5-døgnspost med 4 plasser. Her behandles spiseforstyrrelser, og pasientgruppen er personer som har diagnosen spiseforstyrrelse, hovedsaklig bulimi og anoreksi. Enheten er en områdedekkende enhet i Østfold og har egen inntaksprosedyre. Posten er stengt i helgene. Behandlingen er frivillig og pasientene er innlagt inntil 12 uker og hovedbehandlingen fokuserer på hjelp til regulering av matinntak og følelser knyttet til dette. Behandlingen er individrettet og tverrfaglig basert med elementer som miljøterapi, individsamtaler, gruppesamtaler og medikame...

 • Company FYRLYKTA STIFTELSEN AVD REGION STOR OSLO in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND BUP POLIKLINIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4304999663 Presentasjon av stillingen:Er du opptatt av faget ditt, liker å jobbe i team med gode medarbeidarar, raus med å dele og er opptatt av godt arbeidsmiljø? Da håper vi at akkurat du vil jobbe ved vår sengepost. Vår dyktige psykologspesialist gjennom mange år har søkt nye utfordringer og vi søker nå en ny kollega som kan være pådriver og videreføre arbeidet ved sengeposten.Døgnposten har 10 sengeplasserar og tar pasienter i aldersgruppen 6-18 år. I tillegg til planlagte innleggelsar har BUP døgn også akuttfunksjonar og dekker heile opptaksområdet til Helse Fonna.BUP har som mål å ha høg fagleg kompetanse, og at fagpersonane deltar aktivt i fagleg utvikling. BUP Haugesund driv med mange ulike behandlingsmetodar. Vi er opptatt av stor trivsel på arbeidsplass...

 • Company STIFTELSEN FREDHEIM in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AHUS FOLLO VESTVEIEN VOKSENPSYKIATRI DPS in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 984075340 Stillingsident: 4316111175 Presentasjon av stillingen:Follo Akutteam (FAT) er blitt styrket med et årsverk og har ledig fast stilling for psykologspesialist.FAT er en poliklinisk seksjon ved Follo DPS. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av psykiatriske sykepleiere, psykologer/psykologspesialist, familieterapeut, LIS og overlege i psykiatri. Vi tror på faglig mangfold i møte med pasienter.Stillingen er en av ti tverrfaglige stillinger som dekker to-delt turnus på hverdager.ArbeidsoppgaverFAT er en del av akuttkjeden i psykisk helsevern ved Ahus og har vaktfunksjonen for det geografiske området som tilhører Follo DPS.Oppdraget er å håndtere direkte henvendelser fra mennesker i akutte psykiske kriser, og/eller henvendelser fra deres pårørende eller andre samarbeidsp...

 • Company AHUS FOLLO ÅSENVEIEN VOKSENPSYKIATRI DPS in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 984075340 Stillingsident: 4317906568 Presentasjon av stillingen:DPS Follo, Seksjon for Gruppeterapi har fast stilling ledig for Psykologspesialist.Seksjonen driver med utredning og behandling av pasienter med langvarig psykisk problematikk som personlighetsforstyrrelser og psykosomatiske smertelidelser. Metoden er hovedsakelig gruppepsykoterapi, men også en del individuell utredning og behandling. Mentaliseringsbasert behandling (MBT) og metakognitivinterpersonlig terapi (MIT) er grunnlaget, og vi har grupper under denne overskriften med psykoedukasjon. Videre har vi grupper med bevegelsesterapi og billedterapi, med overvekt avsamtalegrupper.Ønsket tiltredelse vinteren 2021.ArbeidsoppgaverForuten utredning og behandling må veiledning av psykolog eller andre faggrupper påregnesDet ...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF DPS ELVERUM - HAMAR POLIKLINIKK ELVERUM in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 988243248 Stillingsident: 4317742732 Presentasjon av stillingen:Er du psykolog og har lyst til å jobbe sammen med engasjerte fagfolk i et tverrfaglig miljø? Da ønsker vi at du søker stillingen her hos oss:-)DPS Elverum -- Hamar har i dag allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. I tillegg har vi spesialiserte poliklinikker, sengeposter for allmennpsykiatri og akutte tjenester samt et akutt ambulant team. Vårt mål er pasientene skal komme raskt til samtale og motta hjelp som er tilpasset deres behov. Vi tilstreber et godt samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjenesten og våre samarbeidspartnere i kommunene. Det er stor satsing på fagutvikling og etablering av variert behandlingsmetodikk.Poliklinikk Elverum skal ivareta behovet for allmennpsykiatrisk spesialistbehandl...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312110922 Presentasjon av stillingen:Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) gir behandlingstilbud innen psykisk helsevern til hørselshemmede, døve og døvblinde barn, unge og voksne fra hele landet. Nå skal målgruppen utvides til også å omfatte synshemmede personer. Et team med fire fagstillinger skal starte arbeidet for å gi synshemmede et bedre tilbud ipsykisk helsevern. Vår visjon er at pasientene skal få et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern som resten av befolkningen. NBHP er en seksjon i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS.NBHP har rundt 30 ansatte og består av tre enheter: Barne- og ungdomsenheten, Voksenenheten og Kompetanseenheten. Denne stillingen skal være en del av den eksisterende Voksenenheten og samtidig inngå...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF PSYKRIATISK SYKEHUSAVDELING SKIEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974633183 Stillingsident: 4317944575 Presentasjon av stillingen:Vil du jobbe med mennesker i akutt krise, sammen med dyktigemedarbeidere i moderne lokaler? Da håper vi at du leser denne annonsen ferdig.Akuttseksjonene består av to lukkede akuttpsykiatriske sengeposter som harøyeblikkelig-hjelp- funksjon. Vi tar imot pasienter med depresjon, psykose,mani, alvorlig personlighetsforstyrrelse, selvmordstanker, rusproblematikk ogandre former for akutte tilstander. Seksjonene har til sammen 22 døgnplasser.Det faste tverrfaglige behandlerteamet på seksjonene består av 3 overleger ogto psykologspesialister. I tillegg har vi to til tre leger i spesialisering (LIS) og énturnuslege på seksjonene.Seksjonene har et bredt samarbeid med andre sykehusavdelinger,distriktspsykiatrisk senter og komm...

 • Company VESTRE VIKEN HF KONGSBERG DPS RUSPOLIKLINIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 975326179 Stillingsident: 4314593158 Presentasjon av stillingen:100% fast stilling for psykologspesialist/psykolog . Tiltredelse etter avtale.Kongsberg DPS er en avdeling i klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 3 seksjoner og har ca 90 årsverk. Vi har stor poliklinisk aktivitet innen allmennpsykiatri, rus, og avhengighet, samt 11 døgnplasser. Vi samarbeider tett med kommunene i opptaksområdet og med klinikkens øvrige avdelinger. Klinikken har egen forsknings- og utviklingsenhet.Seksjon allmennpoliklinikk og ROP består av fire team, hvorav ett rus- og psykiatri (ROP), og tilbyr individuell- og gruppebehandling for voksne over 18 år, samt pårørendeoppfølging. Teamene er tverrfaglig sammensatt og består av psykologer, leger og høyskoleutdannede med videreutdanninger....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BUP OSLO SYD - SØNDRE NORDSTRAND in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318220791 Presentasjon av stillingen:Nordstrand enhet har tilholdssted på Mortensrud sammen med resten av BUP Syd, og også samlokalisert medSøndre Oslo DPS. BUP Syd består av generalistenhetene Nordstrand, Østensjø ogSøndre Nordstrand, samt Spesialenheten med TIPS-team, lavterskelteam ogambulant intensivteam. BUP Syd har flere spesialiserte fagteam som erorganisert i matrise på tvers av enhetene. Vi har matriseteam for sped- og små,DBT-behandling, OCD-behandling, spiseforstyrrelser, utredning avnevroutviklingsforstyrrelser og familieterapi. Ansatte fra Nordstrand enhetdeltar aktivt i disse teamene, og har slik gode muligheter for å kombinere fagligfordypning med generalistvirksomheten.Nordstrand enhet sitt opptaksområde er bydel Nordstrand med nær 12 000barn og ...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVD BUP HARSTAD in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: 975326667 Stillingsident: 4308458359 Presentasjon av stillingen:BUP i Harstad har ledig fast stilling som psykolog/psykologspesialist .Dersom du er engasjert og dyktig og ønsker å jobbe i et kjempespennende fagmiljø med barn og unge, og ikke minst i et svært godt arbeidsmiljø, så håper vi du søker stilling hos oss!BUP Sør-Troms har lokaler i Harstad, men dekker et opptaksområde som består av 4 kommuner og et befolkningsgrunnlag på ca. 6 900 (0 - 17 år). Vi har 12 faste fagstillinger, samt vikariater som er tverrfaglig besatt. I tillegg har vi 1,5 kontorstilling tilknyttet virksomheten.BUP er en del av Barne- og ungdomsklinikken i UNN, sammen med bl.a. fem andre BUPer, Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og sengepost for ungdom (UPS) som ligger i Tromsø. Vi er samlokalise...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK RÅDGIVNINGSKONTOR in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310126362 Presentasjon av stillingen:Støtte- og veiledningstjenester innenfor skole og barnehage er samordnet i Pedagogisk senter. Senteret består av to avdelinger, avdelingen PP-tjenesten og avdelingen Kompetanse- og veiledningstjenesten. Samordningen skal styrke det tverrfaglige arbeidet som skal støtte læring og utvikling i skoler og barnehager. Pedagogisk senter har i alt 45 årsverk, og har et godt arbeidsmiljø med delingskultur og fokus på å gjøre hverandre gode. Vår visjon er "Sammen for barn, unge og voksnes inkludering, likeverd og utviklingsmuligheter". Pedagogisk senter er stedet for deg som ønsker å være del av et bredt sammensatt fagmiljø med ønske og vilje til endring og utvikling. Stillingen er plassert i avdelingen PP-tjenesten. Vi lyser ut en 100...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL NORDSTRAND in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309233100 Presentasjon av stillingen:Psykisk helse team i bydel Nordstrand er et tverrfaglig sammensatt team. I psykisk helse team er arbeidet hovedsakelig hjemmebaserte og oppsøkende; man gir helsetjenester i hjemmet, og sosial, psykososial og rehabilitering. Oppfølgingsmodell som skal gi et individuelt tilpasset oppfølgingstilbud til de over 18 år med psykisk lidelse. Lavterskel tilbud, moderat psykisk lidelse og alvorlig psykisk lidelse.Vi benytter oss av mange forskjellige arbeidsmetoder, og teamet er pr i dag sammensatt av psykolog, spes.utdannet sosionom og sykepleiere med spesialutdannelse innen psykisk helsearbeid. Som ansatt i psykisk helse team møter man ofte komplekse og sammensatte problemstillinger, og en del av jobben er å finne kreative og fleksib...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF KLIN FOR PSYK HELSE OG AVHENGIGHET ULLEVÅL STAB in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310980429 Presentasjon av stillingen:Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling. Avdelingen har et etablert samarbeid med Universitetet i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste.Seksjon ruspoliklinikker har et tilbud til pasienter over 15 år og til deres pårørende. Vi driver bl.a med utredning og poliklinisk behandling av rus- og avhengighetslidelser i forbindelse med alkohol, legemidler, illegale rusmidler, bruk av anabole androgene steroider og spill. Vi behandler også samtidige lettere til moderate psykiske lidelser. To av en...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters