Jobmonitor. Search results for Psychologists

98 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-50 of 98 results.
 • Company HOLTÅLEN KOMMUNE PSYKIATRITJENESTEN in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Midt mellom Oslo og Bergen finner du Hallingdal som byr på aktiv fritid for store og små. Her finner du naturen rett utenfor døra, et stabilt og godt innenlandsklima og gode stier og løyper i hele regionen. Hallingdal har et bredt tilbud innen idrett, kultur og friluftsliv, god barnehagedekning og et variert næringsliv. Det er et tett regionalt samarbeid og et nært samarbeid med helseforetaket, som på Hallingdal sjukestugu - nærsjukehuset i Hallingdal, har spesialisthelsetjenester både innen somatikk og psykiatri. Les gjerne mer om regionen vår på Et miljø for kommunepsykologer i Hallingdal -- vil du være med?De seks kommunene i Hallingdal samarbeider tett om helse- og omsorgstiltak. Sammen ønsker kommunene nå å skape et miljø for kommunepsykologer.Vi tilbyr våre nye kommunepsykologer både...

 • Company NOTODDEN KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSETJENESTE in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org.nr.:938583986 Stillingsident: 2020/201 Presentasjon av stillingen :Rask Psykisk helsehjelp og UngHelse- teamet er organisert sammen med Helsestasjons-/skolehelsetjenesten samt Frisklivssentralen, Åpen barnehage, Tilrettelagt fritid og er en del av Familiehuset på Sentrumsskolen.Kort om stillingen100% stilling som psykolog/psykologspesialist i Rask Psykisk helsehjelp og UngHelse-team. Stillingen har vært delt 60-40% mellom disse tjenestene.BeskrivelseRask Psykisk helsehjelp gir behandlingstilbud til innbyggere over 16 år med angst, lettere til moderat depresjon og søvnvansker. Tilbudet gis gjennom kurs, internettassistert behandling og samtaleterapi basert på kognitiv terapi. Rask Psykisk helsehjelp teamet består av tre kognitiv terapeuter i tillegg til psykolog.UngHelse-team holder til...

 • Company VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER in Other
  17.02.2020

  Jobbnorge ID: 181693Psykiater/psykologspesialistStilling som psykiater/psykologspesialist er ledig fra 1. mars til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse og/eller fast ansettelse. Vi søker lege med fullført spesialisering innenfor psykiatri eller psykolog med relevant klinisk spesialitet. Lege eller psykolog som er nær slik spesialistgodkjenning kan også søke. Vi kan være fleksibel når det gjelder stillingsstørrelse, fra 5% - 100%. Ved interesse kan det også gjøres avtale om å øke stillingsstørrelse på et senere tidspunkt.Våre pasienter har ofte sammensatte lidelser, med psykiatriske tilleggsproblemer/-diagnoser. Vi ønsker en psykiater/psykologspesialist som gjennom tverrfaglig samarbeid kan bidra til at våre pasienter vår bedre helse, økt livsmestring og et helhetlig rehabiliteri...

 • Company ALTERNATIV TIL VOLD STIFTELSEN AVD STAVANGER in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192778922 Presentasjon av stillingen:Vil du være med på å forebygge og motvirke seksuelle overgrep?Spesialpoliklinisk enhet (SPE) er en nyopprettet poliklinikk i spesialisthelsetjenesten underlagt Regional seksjon for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst.Behandlingen retter seg mot pasienter som står i fare for å begå seksuelle overgrep, eller som er dømt for ulike typer seksuallovbrudd. Poliklinikken har som mål å forebygge og motvirke seksuelle overgrep.Behandlingstilbudet til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn og behandlingstilbudet til personer som er dømt for seksuallovbrudd skal styrkes på landsbasis.Helse Sør-Øst har av den grunn gitt Oslo universitetssykehus (OUS) to nye oppdrag; 1) å utvikle en nasjonal lav...

 • Company LILLEHAMMER KOMMUNE PSYKISK HELSETEAM in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191059449 Presentasjon av stillingen:Vi søker en omstillingsdyktig psykolog som ønsker å jobbe på en arbeidsplass hvor faglig utvikling og brukernes prosesser står i fokus.Psykologstillingen er knyttet til Tjenesteområdet for psykisk helsearbeid og rusomsorg i Lillehammer kommune. Tjenesteområdet retter seg mot voksne med alle typer psykiske helseutfordringer, inklusive rusmiddelbruk, ROP-lidelser og vold/overgrep/traumer. Tjenesteområdet har fire underavdelinger med ansvar for ulike grupper. Alle avdelingene jobber feedbackinformert (FIT).ArbeidsoppgaverPsykologen vil delta i drift og utvikling av kommunens og tjenesteområdets tilbud, i tett samarbeid med en annen psykologspesialist, ledergruppa og de enkelte avdelingene.Psykologens oppgaver omfatter pasientret...

 • Company BLÅ KORS NORGE KOMPASSET OSLO in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORD-AURDAL KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187703884 Presentasjon av stillingen:Vi styrker og har ledig tre stillinger som PP-rådgiver for snarlig tiltredelse:2 x 100% faste stillinger.1 x 100% vikariat til 30.06.2021 (med mulighet for forlengelse).PP-tjenesten for Valdres er en viktig interkommunal tjeneste for de seks Valdres-kommunene. Nord- Aurdal er vertskommune og tjenesten er lokalisert på Fagernes. PP-tjenesten for Valdres dekker aldersgruppen 0-16 år. Tjenesten består av PP- rådgivere, sosialfaglig,- spesialpedagogiske- og pedagogiske rådgivere, samt logopedtjenesten. PP-tjenesten har tilhold på Familiens hus, der tjenester som helsestasjon, interkommunalt barnevern og psykisk helsetjeneste også har tilhold. Samlokaliseringen av disse tjenestene skaper rom for samarbeide og tverrfaglighet, og so...

 • Company AHUS JESSHEIM VOKSENPSYKIATRI DPS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: 976248279 Stillingsident: 4192882482 Presentasjon av stillingen:DPS Øvre Romerike gir lokalbasert behandlingstilbud til en befolkning på over 100.000, fordelt på seks kommuner. DPS Øvre Romerike er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim, 30 minutters togreise fra Oslo S og 10 minutters gange fra Jessheim stasjon. Eller 30 minutter med bil fra Oslo sentrum og gratis parkering. DPS ligger kun 20 minutters avstand fra Romeriksåsene, vakker natur året rundt. DPS Øvre Romerike består av allmennpsykiatrisk poliklinikk, seksjon gruppeterapi, akutt-team og døgnavdeling. Seksjon psykose er en tverrfaglig organisert seksjon bestående av fire psykologer, tre overleger, LIS lege, tre psykiatriske sykepleiere, klinisk sosionom og sosionom.Seksjon psykose utreder og behandler pasienter i F...

 • Company BYRÅDSAVDELING FOR ARBEID, SOSIAL O BOLIG in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191187536 Presentasjon av stillingen:Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB) har ansvar for tjenestetilbud innen sosialtjeneste, psykisk helse, rustjenester, bolig, tjenester til barn og familie, tjenester til utviklingshemmede, konsernovergripende HR-funksjoner og områdesatsing.Byrådsavdelingen ivaretar rollen som faglig sekretariat for byråd for arbeid, sosial og bolig og skal bidra til politikkutforming på sine fagområder. Avdelingen følger opp fem underliggende etater og ledes av kommunaldirektør.Stillingen som nå er ledig, tilhører Seksjon for barn, familie og tjenester til utviklingshemmede. Stillingen vil få et særlig ansvar for å følge opp kommunens Plan for tjenester til personer med utviklingshemming 2018 - 2028ArbeidsoppgaverDu får jobbe med...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4185167100 Presentasjon av stillingen:Vi har en ledig 3-årig stilling som postdoktor i prosjektet Reproduction of socioeconomic differences and mental health across generations (REMENTA) , som er finansiert av Forskningsrådet. Stillingen blir opprettet ved Senter for fruktbarhet og helse , et senter for fremragende forskning finansiert av Forskningsrådet og lokalisert på Folkehelseinstituttet. Senter for fruktbarhet og helse forsker på hvordan endringer i fruktbarhetsmønstre og familiestrukturer påvirker både barns og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske mekanismer. Som postdoktor i senteret vil du inngå i et tverrfaglig og internasjonalt team. Vi er et senter i vekst med et sterkt faglig og sosialt miljø, og har nylig ansatt flere postdoktorer og doktorgr...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4178255868 Presentasjon av stillingen:Vi har en ledig 3-årig stilling som postdoktor knyttet til prosjektet HEALTH GAP: Helse, modning og kjønnsforskjeller i utdanning . Stillingen blir opprettet ved Senter for fruktbarhet og helse , et senter for fremragende forskning finansiert av Forskningsrådet og lokalisert på Folkehelseinstituttet. Senter for fruktbarhet og helse forsker på hvordan endringer i fruktbarhetsmønstre og familiestrukturer påvirker både barns og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske mekanismer. Som postdoktor i senteret vil du inngå i et tverrfaglig og internasjonalt team. Vi er et senter i vekst med et sterkt faglig og sosialt miljø, og har nylig ansatt flere postdoktorer og doktorgradsstipendiater.Det overordnede målet i prosjektet er å f...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SØNDRE OSLO DPS POLIKLINIKK MORTENSRUD in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191761015 Presentasjon av stillingen:Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med tilsammen over 140 000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og ca. 140 faste stillinger. DPSet har følgende seksjoner: Døgnseksjon, seksjon for rus og psykose og allmennpsykiatrisk seksjon. Allmennpsykiatrisk seksjon har noen spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers behandling for angstlidelser B4DT og satsing på traumebehandling med innføring av behandlingsmetodene EMDR og CT-PTSD. Avdelingen har fordypningsområde i transkulturell psykiatri for LIS-...

 • Company STAMINA HELSE AS AVD MO I RANA in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org.nr.:884039312 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Stamina Helse er en landsdekkende bedriftshelsetjeneste. Vår avdeling på Helgeland søker psykolog/ Psykososial rådgiver. Vi søker primært etter personer som trives både med individfokusert og organisasjonsfokusert jobbing og som har interesse for helsefremmende og forebyggende oppgaver rettet mot norsk arbeidsliv.Sammen med kolleger vil du være med å utvikle våre tjenester videre, slik at vi kan møte morgendagens utfordringer og bedre helsen for ansatte i bedrifter. Vi har en stor kundeportefølge og du vil inngå i vår avdeling med kontorsteder i Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen.Ditt hovedfokus vil være:Organisasjonspsykologiske tjenester og utviklingsarbeideArbeidsmiljøundersøkelserKonflikthåndteringKurs og undervisningSykefra...

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR MIDT in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Jobbnorge ID: 182176Om stillingenNasjonalt inntaksteam(NIT) er en enhet med nasjonale oppgaver i Bufetat. Hovedformålet er å bistå med kartlegging og målgruppedifferensiering av ungdommer som kommunen søker om behandlingsinstitusjon til etter barnevernlovens §§ 4-24 og 4-26.NIT har ni psykologer/psykologspesialister med ulik og bred erfaring. Vi utgjør et spennende fagmiljø med hovedsete i Trondheim. NIT har behov for å styrke teamet og søker psykolog med nysgjerrighet, faglig styrke, og ønske om å jobbe systemrettet for ungdom med alvorlig rus- og atferdsproblematikk.Ungdom med alvorlige rus- og atferdsproblemer har store hjelpebehov. Noen av dem har langvarig historikk og alvorlig kriminalitet. Andre har opplevd omsorgssvikt, strever psykisk, eller havnet i feil miljø. Når ungdommen tren...

 • Company BARNE- OG FAMILIEETATEN ADMINISTRASJON in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187525807 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å bygge opp et nytt spennende team?Institusjonen er i ferd med å endre sitt tjenestetilbud og vil etter endringen bestå av Enhet for arenafleksibelt team som vil jobbe ambulerende opp mot familier med ungdommer som har psykiske vansker og funksjonsnedsettelse, samt Enhet for døgnbehandling med plass til seks ungdom og to treningshybler.Vi har ledig en fast stilling som psykolog/psykologspesialist i nyopprettet Arenafleksibelt team.I henhold til personopplysningsloven skal vitnemål og attester vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til et eventuelt intervju.ArbeidsoppgaverAmbulerende arbeidDirekte klientarbeid med ungdom og deres familierPsykologfaglig v...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF SOMATIKK ALTA in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 879848482 Stillingsident: 4191715448 Presentasjon av stillingen:VPP Alta har individualbehandlere, gruppeterapeutisk team, rus-team og LAR. Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur med masse turmuligheter hele året. Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus på forskning og høyere utdanning. Byen er et vekstsenter i nord. Her er variert næringsliv, og byen er et handels- og servicesenter for Vest-Finnmark og Nord-Troms. Alta er også et trafikknutepunkt kun to timer med fly unna Oslo.Vi har ledig fast stilling som Psykologspesialist. Søk stillingen!ArbeidsoppgaverHovedsakelig psykoterapeutisk behandlingDiagnostisk vurdering og utredning i forhold til å tilrettelegge behandli...

 • Company SØR-AURDAL KOMMUNE LEGETJENESTEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190151262 Presentasjon av stillingen:Sør- Aurdal er den sørligste av Valdres-kommunene, og har i underkant av 3000 innbyggere. Bagn er kommune- og handelssenter. Brukerundersøkelser viser stor tilfredshet med kommunale tjenester. Kort avstand til Oslo-området (ca 16 mil langs E 16)Etnedal Kommune har et innbyggertall på ca 1320. Selv om vi er en liten kommune så får vi til mye. Vi satser på gode oppvekstsvilkår og har både ny barnehage med høy kvalitet, gode helse- og omsorgstjenester, ny flerbrukshall og godt kvalifiserte lærere på skolen.Begge kommuner har mulighet for rekreasjon i vakker natur hele året. Vi kan by på flere mil med skiløyper, padlemuligheter i verdensklasse, flotte fjellområder og det største klatrefeltet i Valdres. Her skal liten og stor triv...

 • Company HELSE NORD IKT HF AVD TROMSØ in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  100 % driftsavtale for psykologspesialist i rus- og avhengighetspsykologi, Bodø eller TromsøDet søkes etter psykolog som er spesialist innen rus- og avhengighetspsykologi med praksisprofil innen tidlig intervensjon, utredning og diagnostikk, behandling og rehabilitering av rus- og avhengighetsproblemer. Det er ønskelig med bred erfaringsbakgrunn og erfaring fra behandling av personer med avhengighetslidelser, herunder også spilleavhengighet.For å lese mer om denne spennende stillingene trykk på "Søk her"...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK POLIKLINIKK SARPSBORG in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 974703769 Stillingsident: 4190184560 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog i HABU ledig fra 01.05.2020Seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) gir tilbud til barn og unge 0-18 år med medfødte eller tidligervervede funksjonsnedsettelser med nevrologisk årsak, til deres pårørende ogtil fagpersoner i nærmiljøet til pasienten. Funksjonsnedsettelsen kan bety atbarnet har problemer med å bevege seg eller å forstå og tolke sine omgivelsereller å kommunisere og være sammen med andre.HABU søker en psykologspesialist/psykolog med interesse for utredning og habilitering av barnog unge og inngå i det tverrfaglige arbeidet i seksjonen.Psykologen vil isærlig grad arbeide med utredning og oppfølging av førskolebarn med mistanke omautisme, barn med mis...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK POLIKLINIKK SARPSBORG in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 974703769 Stillingsident: 4190190011 Presentasjon av stillingen:100 % vikariat for psykolog i HABU ledig fra snarest.Seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) gir tilbud til barn og unge0-18 år med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser mednevrologisk årsak, til deres pårørende og til fagpersoner i nærmiljøet tilpasienten. Funksjonsnedsettelsen kan bety at barnet har problemer med å bevegeseg eller å forstå og tolke sine omgivelser eller å kommunisere og være sammenmed andre.HABU søker en psykolog med interesse for utredning. Psykologen vil isærlig grad arbeide med utredning av førskolebarn med mistanke omautisme, barn med mistanke om psykisk utviklingshemming, kognitiv utredning avbarn og unge med Cerebral parese, Downs syndrom, ervervet hjerneskade og andrehvor...

 • Company HELSE BERGEN HF AVDELING FOR RUSMEDISIN POLKLINIKKAR in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192914734 Presentasjon av stillingen:Avdeling for rusmedisin (AFR) sin poliklinikk i Kanalveien har ledig eit års vikariat for psykologspesialist eller psykolog i MBT-teamet, med moglegheit for forlenging.Poliklinikken held til i moderne lokale i Kanalveien 5. I poliklinikken er det 37 tilsette, hvorav 19 psykologar, av desse pt 7 spesialistar i klinisk psykologi. Den tverrfaglege bemanninga består av lege, sosionomar, spesialsjukepleiarar, vernepleiar og musikkterapeut.Avdeling for rusmedisin har om lag 570 medarbeidarar fordelt over fleire poliklinikkar og døgnseksjonar. Det vil i dei neste åra gå føre seg spanande utvikling knytt til differensiering av tenester og forsking. Poliklinikken er organisert i tverrfaglege team, og det er godt lagt til rette for sam...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF BARNE- OG UNGDOMSSPYK HAMMERFEST in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 974795884 Stillingsident: 4192869731 Presentasjon av stillingen:BUP Hammerfest yter generelle polikliniske tjenester til barn og unge fra 0 -- 18 i fem kommuner langs kysten av Vest-Finnmark. Poliklinikken består av 11 fag-stillinger, hvorav 4 psykologstillinger. Det polikliniske tilbudet inkluderer et eget sped-- og småbarns team. Den ledige stillingen er knyttet til det ordinære polikliniske tilbudet. Vi som jobber ved BUP Hammerfest er en trivelig og allsidig gruppe som ser frem til å inkludere en ny kollega i vår givende arbeids hverdag. Tjenesten er organisert under Klinikk Hammerfest og er samlokalisert med voksenpsykiatrisk poliklinikk, noe som gir et større fagmiljø og kollegafellesskap.Vi har ledig stilling for psykologspesialist/psykolog med tiltredelse snarest.Hammerfes...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4172699625 Presentasjon av stillingen:Helse Bergen og Helse Stavanger utlyser to stipendiatstillingar knytta opp til Bergen Addiction Research (BAR) vedAvdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssjukehus og KORFOR i Stavanger,i tett samarbeid med lungemedisinske miljøer i både Bergen og Stavanger. Deneine av desse vil vere lokalisert i Bergen og den andre i Stavanger. Kvarstilling er for ein åremålsperiode på 3 år som 100% eller på 6 år som 50%stilling i tilknyting til for eksempel klinisk relatert stilling.Stipendiatstillingane vil bli knytta opp til prosjektet ATLAS4LAR finansiert avHelse Vest. Formålet med forskingsprosjektet er å redusere den somatiskesjukdomsbyrden av mellom anna lungesjukdom hos dei som får legemiddelassistertrehabilitering.Om stipendia...

 • Company LILLESTRØM KOMMUNE ADMINISTRASJON OG LEDELSE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193001424 Presentasjon av stillingen:Er du psykolog har erfaring fra klinisk arbeid med barn og familier? Da er vi på utkikk etter deg!Vi søker ny kollega i Psykisk helse og familiestøtte, seksjon barn (gravide, og barn 0-5 år). Vi har en fast 100% stilling ledig.Avdeling Psykisk helse og familiestøtte er organisert sammen med øvrige tjenester i kommunalområdet Oppvekst i Lillestrøm kommune. Avdelingen består av tre seksjoner: Sped- og småbarn (0-5 år), Barn (6-12 år) og Ungdom (13-18/23 år). Vi er en tverrfaglig sammensatt avdeling med høy kompetanse. Avdelingen har 24 ansatte, blant disse avdelingsleder, 3 seksjonsledere, en merkantil ressurs, familieterapeuter, høyskoleutdannede med ulike kliniske videreutdanninger, psykologer og psykologspesialister.Arbeidso...

 • Company HELSE BERGEN HF BUP NORDHORDLAND in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193056090 Presentasjon av stillingen:Ved BUP Nordhordland er det ledig fast stilling for psykologspesialist/psykolog. Det søkes etter spesialist i klinisk psykologi for barn og unge, men psykologar kan også søkje.BUP Nordhordland held til i Knarvik og gjev tilbod til barn og unge med psykiske lidingar opp til 18 år, samt foreldra deira. Det er i overkant av 8000 barn i opptaksområdet, som består av kommunane Alver, Austrheim, Masfjorden, Fedje, Gulen og Modalen. Poliklinikken har ca.19 tilsette, med ulik kompetanse og erfaring.For stillinga er det krav om dokumentert autorisasjon og særs god meistring av norsk skriftleg og munnleg. Vedkommande som får tilbod om tilsetjing må leggje fram tilfredsstillande politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gj...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186035408 Presentasjon av stillingen:Tiller distriktpsykiatriske senter (DPS) er en avdeling i Psykisk helsevern, St. Olavs Hospital. DPSet er lokalisert i Trondheim og har et geografisk opptaksområde på 81 000 innbyggere over 18 år. DPSet har tre allmennpoliklinikker, en poliklinikk for unge voksne (18-25 år), en regional poliklinikk for hørsel og psykisk helse og ambulante team, hhv ACT (aktivt oppsøkende behandlingsteam) og ambulant akutteam (AAT). Døgnenheten har 28 plasser fordelt på akutt korttidsseksjonen og allmennseksjonen. Tiller DPS har også en spesialpoliklinikk for behandling av spiseforstyrrelser med områdefunksjon for St. Olavs hospital.Poliklinikk for unge voksne utreder og behandler pasienter som har behov for et mer fleksibelt tilbud enn ordinæ...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK ÅLESUND BUP in Other
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189455246 Presentasjon av stillingen:Vi ønsker oss ein psykologspesialist eller erfaren psykolog med interesse for fagfeltet sped- og småbarn.Vedkomande vil inngå i eit tverrfagleg samansett sped- og småbarnsteam.Du bør vere engasjert i fagutvikling.Psykologen vil vere del av eit spennande fagmiljø i poliklinikken, som er samlokalisert med akuttpsykiatrisk sengepost.Vi gir differensierte behandlingstilbod til barn, ungdom og familiane deira.Psykologen vil saman med høgt kvalifiserte spesialistar frå andre faggrupper, som legar, sosionomar og pedagogar vere del av eit spennande og triveleg fagmiljø, som gir rom og høve for fagleg vidareutvikling.ArbeidsoppgåverUtgreiing og behandling av psykiske lidelsar hos mindre barnVi legg vekt på god kontakt og tett samarbei...

 • Company Finnmarkssykehuset HF in Other
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Presentasjon av stillingen:BUP Hammerfest yter generelle polikliniske tjenester til barn og unge fra 0 -- 18 i fem kommuner langs kysten av Vest-Finnmark. Poliklinikken består av 11 fag-stillinger, hvorav 4 psykologstillinger. Det polikliniske tilbudet inkluderer et eget sped-- og småbarns team. Den ledige stillingen er knyttet til det ordinære polikliniske tilbudet. Vi som jobber ved BUP Hammerfest er en trivelig og allsidig gruppe som ser frem til å inkludere en ny kollega i vår givende arbeids hverdag. Tjenesten er organisert under Klinikk Hammerfest og er samlokalisert med voksenpsykiatrisk poliklinikk, noe som gir et større fagmiljø og kollegafellesskap.- Vi har ledig stilling for psykologspesialist/psykolog med tiltredelse snarest.Hammerfest har ca. 10 500 innbyggere, og er en by me...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: 975326578 Stillingsident: 4190635619 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter psykolog/psykologspesialist som har gode samarbeidsevner, som er fleksibel og selvstendig, har godt humør, har lyst til å ta initiativ og liker utfordringer i arbeidet. Beskriver dette deg vil vi veldig gjerne høre fra deg.Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten (SPHRO) er ett av tre DPS i avdeling sør i Psykisk helse og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge med et opptaksområde med 6 kommuner og 25000 innbyggere.SPHRO består av psykiatrisk sengepost med 12 sengeplasser, ambulant psykiatrisk akutteam (tilgjengelig 24/7) og voksenpsykiatrisk poliklinikk. Senteret er langt fremme med tanke på bruk av teknologiske løsninger i forhold til utredning, behandling og samhandling.Voksenpsyki...

 • Company VESTRE VIKEN HF KONGSBERG DPS VOKSENPSYKIATRISK AVDELING in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 975326179 Stillingsident: 4180813548 Presentasjon av stillingen:100% fast stilling for psykologspesialist/psykolog i Allmennpsykiatrisk poliklinikk og ved Akuttseksjonen. Tiltredelse etter avtale.Kongsberg DPS er en avdeling i klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 3 seksjoner og har ca 90 årsverk. Vi har stor poliklinisk aktivitet innen allmennpsykiatri, rus, og avhengighet, samt 11 døgnplasser. Vi samarbeider tett med kommunene i opptaksområdet og med klinikkens øvrige avdelinger. Klinikken har egen forsknings- og utviklingsenhet.Allmennpsykiatrisk poliklinikk består av tre team, og tilbyr individuell- og gruppebehandling for voksne over 18 år, samt pårørendeoppfølging. Teamene er tverrfaglig sammensatt og består av psykologer, leger og høyskoleutdannede med vide...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKER - SOMATIKK in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189916617 Presentasjon av stillingen:Ved Seksjon for sykelig overvekt er det ledig en 100% fast stilling som psykolog.Seksjonen er plassert i avdeling for endokrinologi,sykelig overvekt og forebyggende medisin som er lokalisert ved Aker, Ullevål ogRikshospitalet og har ca 100 medarbeidere. Avdelingen har en stor virksomhetinnen forskning, vesentlig kliniske studier, både egeninitierte ogoppdragsforskning for legemiddelindustrien.Seksjon for sykelig overvekt utreder, forbehandler og følger opp pasienter før og etter fedmekirurgi. Seksjonen har storbehandlingsaktivitet og vektlegger tverrfaglig arbeid.Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.ArbeidsoppgaverPsykologisk kartlegging, utredning og oppfølging av pasienter med sykelig overvektUnde...

 • Company NES KOMMUNE PEDAGOGISK TJENESTE in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184896011 Presentasjon av stillingen:Pedagogisk tjeneste skal hjelpe skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for barn/elever med særlige behov. Vi skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.Pedagogisk tjeneste i Nes kommune har fokus på det helhetlige læringsmiljøet i skoler og barnehager og er underlagt kommunalområdet Oppvekst og Utdanning.Vi har ledig årsvikariat som PP-rådgiver, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest mulig.ArbeidsoppgaverIntern og ekstern organisasjonsutviklingVeiledning og kompetanseheving i skoler og barnehagerUtrednings- og sakkyndighetsarbeidTverrfaglig samarbeidOppfølging av kommunale planer på aktuelle områder...

 • Company UTDANNINGSETATEN ADMINISTRASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191315069 Presentasjon av stillingen:Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skolene og barnehagene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å bedre tilrettelegge for alle barn og unge med spesielle behov. PPT skal arbeide forebyggende og bidra til at barnehager og skoler igangsetter tiltak tidlig. Tiltakene kan være på universelt og individuelt nivå. PPT er sakkyndig instans for Oslo kommune, og utarbeider sakkyndig vurdering der loven krever det.PPT er organisert i Avdeling for PPT og spesialskoler i Utdanningsetaten i Oslo kommune, og arbeider inn mot barnehage, grunnskole og videregående skole.PPT i Oslo styrkes for å øke kapasiteten innen kompetanse- og organisasjonsutvikling og sakkyndighetsarbeid. I den forbindelse søker vi etter...

 • Company VESTRE VIKEN HF PSYKIATRISK AVDELING BLAKSTAD DØGNAVDELING BLAKSTAD in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: 974706199 Stillingsident: 4159414899 Presentasjon av stillingen:Er du psykologspesialist og leter etter ny og utfordrende jobb? Da vil vi gjerne snakke med deg.Vi er en seksjon i Avdeling for rus og avhengighet (ARA) som tilhører Klinikk for psykisk helse og rus, i Vestre Viken HF. Klinikken er en av landets største. Avdelingen består av fem seksjoner fordelt på fire lokasjoner, Bærum sykehus, Blakstad sykehus, Drammen sentrum og Konnerud. Bærum og Drammen har hver 13 avgiftningsplasser, Blakstad og Konnerud har hver 12 døgnbehandlingsplasser. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er samlokalisert i Drammen.Vår seksjon ARA Blakstad gir behandling til personer med rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser (ROP). Det følges et standardisert behandlingsforløp med 12 uker døgnb...

 • Company SANDNES KOMMUNE MESTRINGSENHETEN LANGGATA 96 in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4186517548 Presentasjon av stillingen:Vi ønsker å ansette deg som er psykolog eller psykologspesialist og som er opptatt av å være tilstede der innbyggerne lever livene sine. Her får du anledning til å jobbe lavterskel og tilby helsehjelp uten henvisning eller ventetid. Vi søker deg som vil være en positiv lagspiller i et tverrfaglig miljø og som har trygghet nok i rollen din til å kunne gjøre selvstendige vurderinger. I tillegg kreves gode samhandlingsegenskaper, da du som psykolog hos oss vil være i samarbeid med spesialisthelsetjeneste, fastleger, NAV og andre kommunale tjenester som en del av jobben. Er du den psykologen vi ser etter?Den ledige stillingen som psykolog eller psykologspesialist er i avdeling rus og avhengighet. Avdelingen gir hjelp til ...

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONORET VEST in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182492Psykologspesialist 100 % fast stillingSpisskompetansemiljø for sped- og småbarn i risiko (SKM) har nå ledig ei fast stilling som psykologspesialist. Du vil jobbe saman med både kollegaer som er psykologspesialister og barnevernfagleg utdanna. SKM har base i Bergen.Vi er tre erfarne medarbeidarar som gjerne vil ha deg med på laget vårt. Vi ønsker ein ny medarbeider som er positiv og engasjert, med interesse for fagfeltet sped- og småbarn i risiko. Ønsker du å vere med å påvirke utviklinga av dette spennande fagfeltet basert på erfaring, kunnskap og forskning bør du søke! Har du også erfaring med metodikk eller verktøy brukt til utgreiing og behandling for sped- og småbarn og deira foreldre er det flott. Undervisning vil også stå sentralt. Liker du å jobbe på overordna sy...

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR ØST in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182330Om stillingenMST-teamet i Lillestrøm har ledig 100 % stilling i ett års vikariat som MST-terapeut. Ønsket tiltredelse mai/juni 2020.Arbeidsoppgaver/ ansvarsområderTerapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis.Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bla. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern.Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring.Utføre MSTs kvalitetsikringsrutiner.Drive informasjonsarbeid om MST.KvalifikasjonskravDet kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng) eller bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng).Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid....

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM DPS DØGNSEKSJONEN DR. HØSTS VEI in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi søker en trygg, fleksibel og engasjert psykolog til vår poliklinikk.Vi har ledig 100 % fast stilling for psykolog ved Bærum DPS, Poliklinikk 3 . Seksjonen tilbyr utredning og behandling til voksne innen allmenn psykiatri, akuttpsykiatri og Helse- og arbeid.Det gis behandling både individuelt, i gruppe eller ved kombinasjon av disse.ArbeidsoppgaverUtredning, diagnostisering og behandling i henhold til pakkeforløpVeiledning og opplæringPådriver i kontinuerlig forbedringsarbeidPådriver i pasientsikkerhetsfokusInneha oppdragsforståelseOppfylle forventninger knyttet til aktivitetArbeid i spesialistteam ved behovKvalifikasjonerVi søker en psykolog med klinisk kompetanse og behandlingserfaring fra psykisk helsevern.Gjerne erfaring fra akuttarbeidBeherske norsk både skriftlig og muntligGod frem...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF DPS LILLEHAMMER DØGNENHET LILLEHAMMER in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189828076 Presentasjon av stillingen:FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) Sør-Gudbrandsdal etableres som et samhandlingsprosjekt mellom DPS Lillehammer, kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron og NAV. Teamet etableres som et 3-årig prosjekt med mål om videreføring i ordinær drift.Teamet skal jobbe etter FACT-modellen og gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk. I FACT-modellen legges det vekt på en helhetlig behandling med fokus på arbeid, aktivitet, veiledning og kontakt med pårørende.ArbeidsoppgaverSom psykologspesialist/psykolog i FACT-teamet vil du ha et særskilt ansvar for utredning, vurdering og diagnostisering.Du får et særskilt ansvar for å bidra i...

 • Company SENTRALADMINISTRASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SENTRALADMINISTRASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.:964 951 640 Stillingsident: 20/00144 Presentasjon av stillingen :Midt mellom Oslo og Bergen finner du Hallingdal som byr på aktiv fritid for store og små. Her finner du naturen rett utenfor døra, et stabilt og godt innenlandsklima og gode stier og løyper i hele regionen. Hallingdal har et bredt tilbud innen idrett, kultur og friluftsliv, god barnehagedekning og et variert næringsliv. Det er et tett regionalt samarbeid og et nært samarbeid med helseforetaket, som på Hallingdal sjukestugu - nærsjukehuset i Hallingdal, har spesialisthelsetjenester både innen somatikk og psykiatri. Les gjerne mer om regionen vår på De seks kommunene i Hallingdal samarbeider tett om helse- og omsorgstiltak. Sammen ønsker kommunene nå å skape et miljø for kommunepsykologer.Vi tilbyr våre nye kommunepsyko...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191284071 Presentasjon av stillingen:Avdeling for rusmedisin sin døgnavdeling Skutevikten har ledig fast 100% stilling for psykologspesialist eller psykolog.Døgnavdelinga held til i lokale nær Bergen Sentrum. Avdelinga er tverrfagleg samansett. Den tverrfaglege bemanninga består av psykiatrar, sosionomar, spesialsjukepleiarar, vernepleiar og musikkterapi. Fleire er i ulike vidareutdanningar.I desember blei Bergensklinikken ein integrert del av Avdeling for rusmedisin, og har ca 570 medarbeidarar, her i 2 poliklinikkar og fleire døgnseksjonar. Det vil i dei neste åra gå føre seg spanande utvikling knytt til differensiering av tenester og forsking. Alle avdelingene er organisert i tverrfaglege team, og det er godt lagt til rette for samarbeid og drøftingar. Det er...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4187274178 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer ein fagperson med erfaring frå arbeid med rus og vald.RVTS Vest dekkjer fylka Rogaland og Vestland og arbeider på tvers av etatar og sektorar. Senteret har rundt 20 tilsette fordelt i tre team som jobbar med flyktningehelse og tvungen migrasjon, vald- og seksuelle overgrep, og sjølvmordsførebygging. Oppgåva vår er å samordne og styrkje kompetansen på desse problemområda gjennom konsultasjon, undervising og nettverksbygging.ArbeidsoppgåverStillinga skal leie arbeidet i regionen med utvikling av kunnskapsmodul for basiskartlegging i det nasjonale prosjektet for samtidig behandling av rus og vald. . Jobben skal utførast i tett samarbeid med KoRus Bergen og Korus Stavanger, og i dialog med sentral prosjekteigar ...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 974795477 Stillingsident: 4187123269 Presentasjon av stillingen:Er du psykolog med interesse for arbeidshelse, sammensatte plager og er nysgjerrig på å jobbe som psykolog i somatisk spesialisthelsetjeneste? Vil du være bidragsyter i et nasjonalt satsningsfelt og samtidig få muligheten til å oppleve den nydelige Helgelandskysten?Sandnessjøen ligger i Alstahaug kommune på Helgelandskysten i Nordland og avdelingens nedslagsområde favner hele Helgeland med ca. 78000 innbyggere. Kommunen ligger i et naturskjønt område med stort potensiale for fritid og sportslige aktiviteter, i tillegg til et rikt kulturliv. Det er direkterute med fly til Oslo og Trondheim.Vi har ledig 100 % fast stilling som psykolog tilknyttet Helse i Arbeid-senteret ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabiliteri...

 • Company STAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4175764268 Presentasjon av stillingen:Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som psykolog frå 01.03.2020. Stillinga er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Stad, Stryn, Bremanger og Gloppen. Stillinga er organisert i eining for helse i Stad kommune.Kommunepsykologen skal arbeide systemretta, førebyggjande og ha særleg fokus på barn, unge og deira familiar. Psykologen vil kunne nytte kommunal bil til ambulant arbeid ute i dei aktuelle kommunane.ArbeidsoppgåverDelta i tverrfaglege fora i kommunaneSamarbeid, drøftingar og rettleiing i skular, barnehagar, helsestasjonar, barnevern, PPT og flyktningtenesterRettleiing både i enkeltsaker og på tema/systemnivålnformasjonsarbeid og undervisning om psykisk helseDeltaking i relevant planarbeid i kommunaneKvalif...

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR ØST in Other
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Jobbnorge ID: 182381Om stillingenSarpsborg ungdoms- og familiesenter har ledig 100 % fast stilling som psykolog/psykologspesialist. Arbeidssted vil primært være ved senterets institusjonsavdelinger i Sarpsborg og Fredrikstad.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderInntaksvurdering og kartlegging av risikoBidra til utredning, utarbeidelse og oppfølging av behandlingsplanerKvalitetssikre inntaks- og behandlingsarbeidet i tråd med standardisert forløpKoordinere det familieterapeutiske arbeidetKoordinere behandlingsmøter og evalueringsmøterSaksveiledning og undervisning til miljøterapeuter knyttet til behandlingsmøter og behandlingsplaner i tråd med gjeldende kunnskapsgrunnlagSammen med leder, avdelingsledere og fagkoordinator bidra til samarbeid med tilsvarende institusjoner i Bufetat om metodikk og in...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF VESTERÅLEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK -STOKMARKNES in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 975326594 Stillingsident: 4188120460 Presentasjon av stillingen:Lofoten og Vesterålen DPS (LOVE DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen. Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen er samlokalisert med døgnenhet og ambulant akutteam på Stokmarknes. Enheten har 14 behandlerstillinger. Hovedarbeidsoppgavene vil være utredning og behandling innenfor TSB og Voksenpsykiatri jamfør pakkeforløp.ArbeidsoppgaverPoliklinisk behandling i pakkeforløp TSB og VoksenpsykiatriUtredning/diagnostisering/behandlingVeiledning/ undervisning internt og eksterntKvalifikasjonerPsykologØnskelig med tidligere erfaring fra spesialisthel...

 • Company NAMDAL REHABILITERING IKS in Other
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF NYDALEN DPS POLIKLINIKK NYDALEN in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190535855 Presentasjon av stillingen:Nydalen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 110.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon Psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon Døgnbehandling i Lovisenberggata 4 og Seksjon Psykiatrisk legevakt i Storgaten 40.Vår allmenpsykiatriske poliklinikk ligger i nye lokaler i Nydalen. Poliklinikken er inndelt i fire enheter: en gruppeenhet og tre enheter fordelt på bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker. Hver enhet har ca. 10 fagstillinger. I tillegg kommer seksjonsledelsen med merkantile tjenest...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters