Jobmonitor. Search results for Psychologists

109 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-50 of 109 results.
 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141694693 Presentasjon av stillingen:Smerteavdelingen er en tverrfaglig sammensatt avdeling hvor leger, psykologer, sykepleier og fysioterapeuter samarbeider tett om å gi tilbud til pasienter med langvarig eller vanskelig håndterbar smerte. Totalt er vi 15 personer i hel- og deltidsstillinger. Avdelingen består av en smertepoliklinikk, der henviste pasienter utredes og behandles, bl.a. i gruppebaserte terapitilbud. I tillegg har avdelingen et intrahospitalt smerteteam som ivaretar inneliggende pasienter med kompliserte smertetilstander. Smerteavdelingen har ansvar for undervisning, veiledning og fagutvikling i hele regionen. I tillegg samarbeider vi med smertesentrene i de tre andre helseregionene der vi nå går i gang med et felles nasjonalt forskningsprosjekt.A...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE HOVEDBIBLIOTEKE in Other
  15.10.2019

  Seksjon Utdanning og oppvekst har ansvar for kommunens oppveksttjenester. Her finner du barnehager, skoler, samt hjelpetjenestene; Pedagogisk-psykologisktjeneste, Helsevern for barn og unge, Barneverntjenesten og Forebyggende tjenester for barn, unge og familier.Forebyggende tjenester for barn, ungdom og familier ble opprettet 01.01.2019 med en prosjektorganisering og konstituert virksomhetsleder det første året. Nå er vi på jakt etter personen som kan lede virksomheten inn i drift og videre utvikling av tjenesten.Virksomhetens målgruppe vil være barn og unge og deres familier. Barn og unges psykiske helseutfordringer innenfor sjiktet lettere og lettere moderat vil ivaretas av denne virksomheten i tett samarbeid med de andre virksomhetene i og utenfor seksjonen. En hovedtilnærming i arbeid...

 • Company HELSE BERGEN HF in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4142160458 Presentasjon av stillingen:Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) gir spesialisert helsetilbod til barn og unge (0-18 år) medpsykiske vanskar, og deira pårørande. Alle tilvisingar blir sendt til ein avallmennpoliklinikkane (BUP). Barn og ungdom som har behov for meir hjelp ennpoliklinisk behandling kan bli vidare tilvist til innlegging på ein avklinikkens elektive sengepostar, til eit av spesialteama eller til behandlingein annan stad i sjukehuset.Ungdomsposten er ein elektiv 5 døgns post med kapasitet til 10 pasientar.Målgruppa vår er ungdom i aldersgruppa 13-18 år med ulike typar psykiskelidingar. Pasienten må vere motivert for innlegging då behandlingsopplegget erbasert på frivilligheit.Ungdomsposten gir spesialisert helsetilbodtil...

 • Company AHUS HAGAN in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 995150999 Stillingsident: 4141591826 Presentasjon av stillingen:ALDERSPSYKIATRI- ET FAG FOR FREMTIDENVi har nå ledig fast stilling 100 % stilling som psykologspesialist/psykolog ved Alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikken, Akershus Universitetssykehus.Alderspsykiatri er et spesialisert fagfelt på sykehusnivå som har til oppgave å utrede, diagnostisere og behandle pasienter med kompliserte aldersrelaterte psykiske lidelser, samt oppfølging av TPHU av begrenset antall pasienter. Avdelingen er lokalisert Skytta. Avdelingen samarbeider tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov.Alderspsykiatrisk avdeling har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til en befolkning i et opptaksområde...

 • Company AHUS FOLLO ÅSENVEIEN in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 984075340 Stillingsident: 4142954109 Presentasjon av stillingen:DPS Follo er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består av en merkantil og 8 kliniske seksjoner; Allmennpoliklinikk, Tidlig intervensjon- og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE), Seksjon for gruppeterapi (SfG), ACT-team (aktivt oppsøkende og ambulerende), Akutteam (FAT), Seksjon for døgnbehandling og Seksjon for spiseforstyrrelser (døgn- og poliklinisk behandling). Seksjon for spiseforstyrrelser er områdeovergripende for Ahus.DPS Follo har ansvar for å gi et lokalbasert tilbud innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Oppegård, Ski, Ås, Frogn og Nesodden.DPS Follo er inne i en spennende tid, og vi har fokus på psykosebehandling. Vi ønsker oss en psykologspesialist som vil være med i arbeidet me...

 • Company Sykehuset Telemark, Skien in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 987582480 Stillingsident: 4141597432 Presentasjon av stillingen:Allmennpoliklinikken i Skien er organisert i DPS nedre Telemark. DPS nedre Telemark har kommunene Siljan, Skien, Kragerø, Porsgrunn, Drangedal, Nome og Bamble som sitt opptaksområde. Befolkningsgrunnlaget er på ca 125.000 innbyggere. DPS nedre Telemark er organisert i 8 seksjonerer og har per i dag 18 overleger. DPS'et satser på økt poliklinisk behandling, styrking av ambulante og akuttambulante tjenester og differensiering av døgnfunksjoner.Seksjon for poliklinisk behandling i Skien har 3 overleger, 5 psykologspesialister, 5 psykologer og 6 høyskoleutdannede med ulike videreutdanninger. Seksjonen har kommunene Skien, Siljan og Nome som sitt opptaksområde med tilsammen ca 75.000 innbyggere.Seksjonen har ansatte med vi...

 • Company Arendal kommune - PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142144646 Presentasjon av stillingen:En av våre dyktige medarbeidere går over i annen stilling i spesialisthelsetjenesten. Vi søkerhennes etterfølger.Vi søker også en vikar fram til 31.12.2020.PPT er en avdeling i enhet for spesialpedagogiske tjenester. Enheten har ansvarlig enhetsleder og omfatter Sandum skole, ambulerende skoleteam, pedagogisk fagteam, logopedtjenesten og PPT. Enhetens overordnede mål er å medvirke til at barn, unge og voksne i Arendal kommune med særskilte utviklings- og opplæringsbehov får like muligheter til vekst og utvikling, og sikres tidlig og riktig innsats når et problem oppstår eller avdekkes. Arendal kommune er i gang med å implementere BTI (bedre tverrfaglig innsats) i kommunen.PPT har egen avdelingsleder med faglederansvar.Arendal...

 • Company Sørlandet sykehus, Arendal in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139517811 Presentasjon av stillingen:Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Aust- og Vest-Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og i Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Aust- og Vest-Agder.Avdelingen består av 3 seksjoner;seksjon for psykose, sikkerhetspsykiatri og spesialisert spiseforstyrrelse (PS)seksjon for øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri og alderspsykiatri (AA)seksjon for voksenhabilitering (HAVO)Avdelingens tilbud til eldre med psykiske lidelser består av en døgnenhet lokalisert i Kristiansand og poliklinisk og...

 • Company DEDICARE DOCTOR AS in Other
  15.10.2019

  Dedicare Doctor søker nå på veiene av vår samarbeidspartner en psykologspesialist. Du vil ha pasientbehandling innen angstlidelser, personlighetsforstyrrelser m.m. poliklinisk utredning og behandling. God erfaring med poliklinisk arbeid er en stor fordel, samt kompetanse i DIPS.Varighet: Januar 2020 -- Mai 2020Arbeidstid: 37,5 timers uke, dagtidKompetanse:Norsk autoriasjon som psykologFlytende norsk / skandinavisk muntlig og skriftligPolitiattest uten anmerkningerErfaring med DIPSVi tilbyr:Fleksible arbeidsforholdGode betingelserGode faglige utviklingsmuligheterVarierte dager, nye erfaringer og dynamisk arbeidsmiljøDersom du er interessert, ønsker vi din henvendelse snarest. Send oss en søknad med oppdatert CV, HPR-nummer og referanser.Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller 21 68 02 93.PAM...

 • Company Voss Interkommunale PPT-kontor in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Det er ledig 100 % mellombels stilling i to år som pedagogisk-psykologisk rådgjevar ved Pedagogisk- Psykologisk teneste (PPT) Voss frå 1. desember 2019 til 1. desember 2021, og med mogeleg forlenging av stillinga.Om arbeidsstadenPPT er ei avdeling i Barne- og familietenestene i kommunalavdeling Oppvekst.PPT Voss dekkjer kommunane Eidfjord, Granvin, Ulvik og Voss. Tenestestad er Voss. Arbeid i dei andre kommunane kan påreknast.PPT Voss har eit stort og breitt fagmiljø med 9 fagstillingar og merkantile støttefunksjonar. PP- tenesta har kontor i sentrum i Sosialbygget.Rådgjeving, førebygging og tidleg innsats står sentralt i tenesteoppgåvene, i tillegg til ivaretaking av rolla som sakkunnig instans.Tenesta står framfor ei endring i samband med samlokalisering med andre tenester i kommunen. De...

 • Company LÆRDAL KOMMUNE PLEIE OG OMSORG in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Årdal, Lærdal og Aurland kommuneDesse kommunane inngår i samarbeid om psykologtenesta og vi søkjer etter psykolog. Tilsetjing vert ved Sogn Lokalmedisinske senter (LMS) i Lærdal. Psykologen vil arbeide organisatorisk i nær tilknytning til felles kommuneoverlege og som del av eit team lokalt i dei tre kommunane.Kommunane har følgjande overordna mål for psykologtenesta:førebyggjande tiltak primært for barn og unge på individ og gruppenivå der også rettleiing vil vere ei sentral oppgåveklinisk behandlingstilbod til barn, unge og vaksnetett samarbeid med barnehagar og skular, helsestasjonen, legetenesta, psykisk helseteneste, barnevern og andre relevante instansar.Kvalifikasjonskraverfaring frå primær- eller spesialisthelsetenesta er ein fordelgrunnleggjande IKT kompetanseinteresse for forskni...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135923178 Presentasjon av stillingen:Vil du jobbe med lederstøtte og koordinering til klinikkdirektør og ledergruppen i Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus?Vi søker en dyktig medarbeider til ledig fast stilling som konsulent/rådgiver i klinikkens stab.Den vi søker vil få en sentral rolle i å koordinere og utføre administrative oppgaver tett på ledelsen i klinikken og med et særskilt ansvar for lederstøtteoppgaver til klinikkdirektør og avdelingsleder stab. Den rette kandidaten har erfaring innenfor administrasjon og organisasjon i helsetjenestefeltet og evner å jobbe både selvstendig og i team. Hovedoppgaver i stillingen vil være praktisk og administrativ lederstøtte, koordinering av møter, prosesser og leveranser for ledere, sekretariatsoppgaver for klinikkens ...

 • Company AHUS SKJETTEN BARN OG UNGDOMSPSYKIA in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974706539 Stillingsident: 4137668867 Presentasjon av stillingen:Psykisk Helsevern utgjør en egen divisjon ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus), og BUP er organisert som en egen avdeling. ABUP består av 8 seksjoner; 6 poliklinikker, samt døgnenhetene Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter. Bråten behandlingssenter tilbyr langtidsbehandling for ungdom i alderen 12-18 år med behov for behandling på et høyere omsorgsnivå enn ordinær poliklinikk. Tilbudet dekker Ahus' opptaksområde og det er poliklinikkene innenfor ABUP som er henvisende instans. Hovedgrupper av tilstander er alvorlig vegring, alvorlig angst, depresjon og adferdsforstyrrelser. Tilbudet er frivillig.Bråten behandlingssenter ledes av seksjonsleder. Behandlingssenteret har 2 enheter med dag-/døgntilb...

 • Company CRUX VERKSGATA BEHANDLINGSSENTER in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker:Psykologspesialist / psykolog100 % fast stillingPsykologene har oppgaver innen diagnostikk, behandling, veiledning, inntaksarbeid og tverrfaglig samarbeid internt/eksternt. Oppgaver både i døgnklinikk og poliklinikk. Pasientene henvises til behandling for rusavhengighet og psykiske lidelser. Vi har fokus på traumebevisst praksis og kognitiv terapi.KvalifikasjonerGodkjent psykologspesialist / psykolog under spesialiseringSpesialisering innen rus og avhengighetsproblemer er en fordelVi ser etter en medarbeider som er personlig egnet og har relevant erfaring.Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig.Vi tilbyr en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, engasjerte medarbeidere og tverrfaglig samarbeid. Vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Lønn etter avtale. Tiltredelse så rask...

 • Company Sunnaas sykehus HF in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4129843345 Presentasjon av stillingen:Stillingen er for tiden organisert i avdeling for oppfølging. Avdelingen tilbyr korte kontroll-, vurderings- og problemløsningsprogram rettet mot avgrensede problemstillinger. Videre gir vi også tilbud om ulike gruppeopphold. Målgruppen er i hovedsak pasienter med ryggmargsskade. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig milljø.Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er ca. 40 minutters reise til Aker brygge/ Oslo med offentlig transport.Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).Ved en eventuell intern anse...

 • Company Trondheim Kommune Enhet for rustjenester in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 986459235 Stillingsident: 4136614542 Presentasjon av stillingen:Ved Enhet for psykisk helse og rus er det ledig et vikariat for psykolog/psykologspesialist i 100 prosent stilling fra 20. januar 2020 til 31. januar 2021.Stillingen er rettet mot eldres psykiske helse, og inngår som ledd i utviklingen av tjenestene til eldre som har lette til moderate psykiske plager/lidelser. Mye av arbeidet foregår sammen med tjenester innen eldreomsorg og rehabilitering.Enhet for psykisk helse og rus har lavterskeltilbud til personer som søker hjelp i forbindelse livsmestringsproblematikk, rus- og psykiske helseproblemer. Enheten har fem psykologer som sammen utgjør et psykologfaglig fellesskap. Enhetens øvrige ansatte, ca 80 årsverk har stort sett 3-årig helse- og sosialfaglig grunnutdanning, gje...

 • Company Kronstad DPS in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4138926376 Presentasjon av stillingen:Ønskjer du å bidra i eit distriktspykiatrisk senter i vekst?Vi har ledig stilling som psykologspesialist og/eller psykolog ved Øyane DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk. Startdato etter nærare avtale.Øyane DPS har sektoransvar for kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Området har 65 000 innbyggjarar og har hatt sterk befolkningsvekst. Allmennpsykiatrisk poliklinikk har etablert eige team for MBT. MBT behandling gis både individuelt og i gruppe. Det blir bygd opp eit ...

 • Company Alternativ til vold in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Stiftelsen Alternativ til Vold(ATV) har i forbindelse med regjeringens opptrappingsplan for arbeidet med vold i nære relasjoner fått midler til å opprette et nytt kontor i Finnmark. Kontoret finansieres av staten ved BFD. Kontoret skal gi et behandlingstilbud til både voksne som utøver vold og hans/hennes familie. Lokalene vil ligge i Alta sentrum og være godt tilpasset kontorets oppgaver. Kontoret skal betjene hele Finnmark og vil ha faste kontordager i blant annet Karasjok og Kirkenes, og arbeide i nært samarbeid med andre instanser som arbeider med vold i nære relasjoner, blant annet familievern og barnevern. Reising må derfor regnes med.Lederstilling ved ATV Finnmark i 100% fast stillingVi ønsker oss en leder til kontoret som har et spesifikt ønske om å lede et utviklingsprosjekt i en ...

 • Company Alternativ til vold in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  ATV Tromsø søker 1 psykolog/psykologspesialist/terapeut i 100% fast stilling og1 psykolog/psykologspesialist/terapeut i to års engasjement med mulighet for forlengelse.ATV Tromsø ble opprettet i 2011. Kontoret er veletablert i Tromsø kommune og har gode samarbeidsrelasjoner med andre etater. Kontoret har fire ansatte, og holder til i lyse og trivelige lokaler i Tromsø sentrum. ATV er en organisasjon i utvikling, og i forbindelse med utvidelse av det geografiske område til Finnmark, ønsker ATV å styrke sitt arbeid i Tromsø med en toårig engasjementstilling. Stillingen vil være knyttet til det kliniske arbeidet i Tromsø.Hovedoppgaven for stillingene vil være å gi psykoterapeutisk behandling, individuelt eller i grupper for voksne som utøver vold i nære relasjoner. Kontoret har et familiemand...

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Randstad Care søker psykolog med spesialisering i barne- og ungdomspsykologi til oppdrag ved BUP på Vestlandet.Du trives med en større frihet og fleksibilitet i hverdagen, ønsker å tilegne deg og dele faglig kompetanse og nysgjerrig på å oppleve nye arbeidssteder. For å lykkes og trives i rollen så tror vi at du har evne og interesse for tverrfaglig samarbeid men kan også arbeide selvstendig.Periode : 21.10.19 eller så snart som mulig med varighet ut år 2019Arbeidstid : 40 t/u, ingen vaktKvalifikasjonerNorsk autorisasjonPsykolog med spesialisering i barne- og ungdomspsykologiBehersker et skandinavisk språk muntlig og skriftligPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyr:Hos har du fleksible arbeidsforhold -- jobb når og hvor det passer deg. Du vil ha en arbeidsplass med fokus på høy faglig kvali...

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  På vegne av kunde søker vi en dyktig psykologspesialist til poliklinikk i Oslo. Du trives med en større frihet og fleksibilitet i hverdagen, ønsker å tilegne deg og dele faglig kompetanse og nysgjerrig på å oppleve nye arbeidssteder. For å lykkes og trives i rollen så tror vi at du har evne og interesse for tverrfaglig samarbeid men kan også arbeide selvstendig.Periode : 06.01.20 t.o.m. 05.05.20Arbeidstid : 37,5 timers uke, dagtidKvalifikasjonerNorsk autorisasjonPsykologspesialistBehersker et skandinavisk språk muntlig og skriftligPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyr:Hos har du fleksible arbeidsforhold -- jobb når og hvor det passer deg. Du vil ha en arbeidsplass med fokus på høy faglig kvalitet samtidig som du vil oppleve nye steder i Norge -- vi dekker reise og bolig. Du vil få god opp...

 • Company Riisby Behandlingssenter in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi har ledig 100% stilling som psykologspesialist/psykolog ved Stiftelsen Riisby Behandlingssenter. Søknadsfrist 05.11.2019. For øvrig informasjon se PAM...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 975326594 Stillingsident: 4137634851 Presentasjon av stillingen:Lofoten og Vesterålen DPS (LOVE DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen. Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen er samlokalisert med døgnenhet og ambulant akutteam på Stokmarknes. Enheten har 14 behandlerstillinger.ArbeidsoppgaverSpesialistoppgaver i pakkeforløpUtredning/diagnostisering/behandlingFaglig rådgiver til ledelsenVeiledning/ undervisning internt og eksterntBistå internkontrollKvalifikasjonerSpesialistutdanningKandidater i sluttfasen av spesialistutdanningen oppfordres også til å søkeUtdanningsretningPsykologiUtdanningsnivåCand psyc...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 975326594 Stillingsident: 4137686292 Presentasjon av stillingen:Lofoten og Vesterålen DPS (LOVE DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen. Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen er samlokalisert med døgnenhet og ambulant akutteam på Stokmarknes. Enheten har 14 behandlerstillinger. Stillingen inngår i integrert team for rusbehandling for Lofoten og Vesterålen DPS. Hovedarbeidsoppgavene vil være utredning og behandling innenfor TSB.ArbeidsoppgaverPoliklinisk behandling i pakkeforløp TSBUtredning/diagnostisering/behandlingVeiledning/ undervisning internt og eksterntKvalifikasjonerPsykologBachelor i sosialt arb...

 • Company Pedagogisk Psykologisk in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Er du vår nye PPT-rådgjevar?Vi har ledig stilling som PPT-rådgjevar i 100 % stilling frå 01.01.20.Kommunen er oppteken av heilskapstenking kring barn og unge, og tverrfagleg fokus er derfor sentralt i arbeidet.ArbeidsoppgåverRettleiing til skular og barnehagarSystemretta og tverrfagleg arbeidSakkundig tilrådingarRådgjeving til elevar og føresetteStillinga er under kommunale vilkår. Dei som blir tilbudt stilling må fremleggje politiattest, jf. opplæringsloven § 10-9 første og andreledd og arnehageloven § 19, jf. politiregisterloven § 39 første ledd.Krav til kompetanseHøgare utdanning på master/hovudfagsnivå (evt påbegynt masterstudie) i relevant fag (spesialpedagogikk/pedagogikk/psykisk helse/psykologi)Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnlegPersonleg egnethetSøker må disponere egen b...

 • Company Olav Duun videregående skole in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4123825684 Presentasjon av stillingen:Olav Duun vgs lyser ut 100 % stilling som PP-rådgiver. PPT er sentralt organisert under Avdeling for utdanning i fylkeskommunen. PP-rådgiveren har sitt faste tilholdssted på skolen i tilknytning til skolens øvrige elevtjeneste. Skolen ivaretar personalansvaret, mens det faglige ansvaret ivaretas av den fylkeskommunale PP-tjenesten.Vi søker etter en engasjert, dyktig og utviklingsorientert medarbeider som gjerne har erfaring med PP-tjenestens arbeidsområder. PP-rådgiver ved Olav Duun vgs vil samarbeide nært med øvrige PP-rådgivere og psykologer i regionen.PP-tjenesten skal bidra til at ungdom med ulike og sammensatte vansker får et meningsfylt og tilfredsstillende opplæringstilbud. Dette innebærer direkte arbeid med elever og ...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176661Om stillingenStilling som forsker (SKO 1109/1108) ved Institutt for klinisk medisin, Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) er ledig. Arbeidssted er Ullevål, Oslo Universitetssykehus . Stillingen er av ett års varighet, men med mulighet for forlengelse, forutsatt forlenget prosjektbevilgning fra Helsedirektoratet.SERAF sitt hovedfokus er klinikk-nær rusmiddelforskning, særlig konsekvenser av opioid bruk og legemiddel assistert rehabilitering (LAR). Senteret driver også veiledning og undervisning. Fagmiljøet er tverrfaglig og forskningen er organisert i forskergrupper. SERAF har som mål å være en sentral forskningsaktør både nasjonalt og internasjonalt.Forskerstillingen som nå utlyses vil inngå i en av SERAFs forskergrup...

 • Company AHUS FOLLO ÅSENVEIEN in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Ønsker du en spennende stilling i et engasjerende og aktivt fagmiljø?Vi søker etter 1 fast psykologspesialist/psykolog, som kan være med på å utvikle klinikken videre.BUP Follo utreder, diagnostiserer og gir behandlingstilbud til barn/ungdom (0-18 år) med psykiske vansker og til deres familier.BUP Follo har 54 stillinger, inndelt i 3 geografiske team, et sped- og småbarnsteam og et kontorfaglig team.ArbeidsoppgaverArbeidet i poliklinikken består av utredning, diagnostisering og behandling av et bredt spekter innen barne- og ungdomspsykiatriske lidelser.Arbeidet har som mål å følge våre verdier - Pasienten i sentrum, rett hjelp til rett tid, sammen med- og sammen om pasienten.Samarbeid internt, og eksternt med Follokommunene.KvalifikasjonerVi søker etter en god samarbeidsorientert psykologs...

 • Company FARSUND KOMMUNE PED/PSYK RÅDGIVN in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Ved Lister PPT har vi ledig en fast 100% stilling som PP-rådgiver fra 01.01.2020De sentrale oppgavene til PPT er sakkyndig utredning, rådgivning og veiledning i forhold til klienter med spesialpedagogiske behov, samt kompetanse- og organisasjonsutvikling i forhold til barnehage, skole, hjem og kommunene ellers.Vi søker medarbeidere som har:Relevant utdanning fra universitet/ høyskole - fortrinnsvis profesjonsstudie/ hovedfag/ mastergrad innenfor fagområdene psykologi/ spesialpedagogikk/ pedagogikk/ pedagogisk-psykologisk rådgivning. Annen relevant høyere utdanning kan bli vurdert.Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendigGod evne til å følge opp forvaltningsmessige krav til skriftlighetFleksibilitet, omstillingsevne og gode samarbeidsevnerUtredningskompetanse/ erfaring fra pedagog...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 979848498 Stillingsident: 4141218565 Presentasjon av stillingen:BUP- Alta er en av fem enheter ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) for Vest-Finnmark. Vi holder til i Alta Helsesenter. Her finner du også VPP- Alta og døgnenheten Alta. I tillegg huser helsesenteret en enhet av klinikk Hammerfest (ambulerende somatisk spesialistpoliklinikk) og Alta kommunale legevakt.BUP-Alta har 16 fagstillinger. Vårt opptaksområde er Loppa og Alta kommune med ca. 5500 barn og unge i alderen 0 - 18 år.BUP- Alta har et allmennpsykiatrisk tilfang av polikliniske pasienter. Poliklinisk utredning og behandling er derfor svært variert, faglig interessant og utfordrende. Vi samarbeider med Ungdomspsykiatrisk avdeling ved samisk nasjonalt kompetansesenter (UPA-SANKS) i Karasjok, Ungdomspykiatrisk seksjon...

 • Company BETANIEN SYKEHUS AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Betanien psykosepoliklinikk/FACT-teamVi søker etter psykologspesialist ved psykosepoliklinikken. Psykosepoliklinikken består p.t. av et FACT-team og div. gruppetilbud som en-og flerfamiliegrupper, IMR (recoverygrupper) og hesteassistert terapi-gruppe. P.t. har vi 11 årsverk i tillegg til 3 kommunale (ansatt i FACT-teamet). Poliklinikken er under utvikling og vil få tilført en overlegestilling og psykologspesialiststilling til. Vi er tverrfaglig sammensatt med overleger, psykologspesialister, psykiatriske sykepleiere, vernepleier, sosionom, erfaringskonsulenter, jobbspesialist, musikkterapeut og fysioterapeut. Det er høy faglig kompetanse og erfaring i personalgruppen, og vi har et trivelig og konstruktivt psykososialt miljø.Det poliklini...

 • Company Bufetat Regionkontoret Midt Statens barnevern og familievern (SBF) in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176289Om stillingenNasjonalt inntaksteam (NIT) er en enhet med nasjonale oppgaver i Bufetat. Psykologen sin hovedoppgave er å vurdere målgruppe, kartlegge risiko for fremtidige atferdsvansker, samt vurdere styrker, behov og spesielle hensyn hos barn som søkes plassert på barnevernlovens § §4-24 og 4-26, samt sørge for resultatmålinger ved avslutning av institusjonsoppholdet. Nasjonalt inntaksteam består i dag av åtte psykologer som utgjør et kompetent fagmiljø.Bufetat er opptatt av å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag med høy kvalitet og ser på faglig kompetanse, godt humør og stor takhøyde som vesentlige forutsetninger for gode resultater. Har du lyst til å bidra med din psykologkompetanse? Vi søker etter en nysgjerrig, nytenkende og faglig dedikert kollega til å jobbe sammen ...

 • Company Fredrikstad kommune in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176260Om stillingenVi søker etter en ny kliniker til vår avdeling i Fredrikstad, med mulighet for enkelte kontordager ved vårt filialkontor i Halden. Stillingen er fast og 100 %. Familievernkontoret Østfold består av 32 engasjerte medarbeidere med stor interesse for fagutvikling og kontoret har et særlig godt arbeidsmiljø.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderTerapeutisk arbeid med par, familier og enkeltpersoner med samlivs,- og/eller relasjonsvansker.Mekling for foreldre etter ekteskaps,- og barneloven.Utadrettet og forebyggende virksomhet som feks. kurs, grupper og undervisning.Delta i fagutviklingsarbeid, internt og eksternt.KvalifikasjonskravSøkere må ha profesjonsutdannelse i psykologi med godkjent autorisasjon, ev. godkjenning som psykologspesialist med relevant fordypningsomr...

 • Company AHUS JESSHEIM in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 976248279 Stillingsident: 4140206649 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å jobbe som behandler i et stort og engasjert fagmiljø?Vi har ledig et vikariat i 100 % stilling for psykolog ved vår Allmennpoliklinikk. Psykologspesialister er selvfølgelig også hjertelig velkommen til å søke.Allmennpoliklinikken har 23 behandlerstillinger og er tverrfaglig sammensatt av 6 psykologspesialister, 8 psykologer, 3 overleger, 3 leger i spesialisering (LIS-leger), 2 psyk. sykepleiere og 1 sosionom.Vi har et stort psykologmiljø både ved Allmennpoliklinikken med 14 psykologer/psykologspesialister og på DPS'et er det totalt 33 psykologer/psykologspesialister. Det er psykologmøter annenhver uke hvor alle psykologene møtes omkring psykologfaglige temaer.DPS Øvre Romerike består av de 5 seksjonene All...

 • Company Vestre Viken HF in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 975326160 Stillingsident: 4140208403 Presentasjon av stillingen:Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere.Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud består for tiden av et Akutt-team, et Behandlingsteam og et Arbeid & helse-team (tidl. Raskere tilbake).Vi har ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog, for tiden knyttet til Akutt-teamet.ArbeidsoppgaverHåndtering av akutte henvendelser til ...

 • Company Seksjon Gausel, Avdeling Unge Voksne in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140319625 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye medarbeider og på jakt etter en spennende arbeidsplass? Gauselskogen søker etter psykologspesialist / psykolog, 100% stilling.Gauselskogen tilbyr langtids døgnbehandling til unge voksne med samtidige rus-og psykiske lidelser. Enheten har 12 behandlingsplasser og 7rehabiliteringsleiligheter. For å oppnå våre målsettinger gir vi et integrertbehandlingstilbud som består av samtaleterapi, miljøterapi, gruppeterapi ogrecovery tilnærming. Vi tilstreber en faglig felles plattform hvormentaliseringsbasert tilnærming står sentralt.Gauselskogen har ca 29,5 årsverk og er tverrfaglig sammensatt avmedisinskfaglig, sosialfaglig og psykologfaglig kompetanse. Vi fokuserer påsamhandling med øvrige tjenestetilbud og nettverk for ...

 • Company Rehabiliteringssenteret AiR in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  100% fast stilling -- med arbeidsoppgåver for både AiR-klinikk og Vinje kommuneDette er ei ny og spennande stilling der du vil få arbeidsoppgåver innan både spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta.Stillinga kan nyttast til spesialisering innan samfunns- og allmennpsykologi.Rehabiliteringssenteret AiR har arbeidsgjevaransvaret for stillinga.AiR-klinikkVed Rehabiliteringssenteret AiR-klinikk er det tverrfaglege samarbeidet viktig. Saman med lege, fysioterapeut, arbeidskonsulent og idrettspedagog bidreg du til at pasientar med samansette plager og nedsett arbeidsevne får ei betre jobbhelse og auka livsmeistring. I samarbeid med fagteam vil du ta deg av både individuelle konsultasjonar og undervising av deltakarar.Vinje kommuneSom kommunepsykolog skal du ivareta eit breitt spekter av arb...

 • Company BERGEN KOMM PSYK HELSE FYLLINGSDALE in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139525989 Presentasjon av stillingen:Pedagogisk Psykologisk Senter i Sør består av avdeling PPT og avdeling pedagogisk fagsenter Ytrebygda og Fana.Sentret er plassert i etat for spesialpedagogiske tjenester.PPS er en viktig samarbeidspartner for skoler og barnehager i Fana og Ytrebygda bydel. Tjenesten skal i sitt arbeid ha fokus på barn og unges behov for gode utviklingsbetingelser i barnehage og skole, og har spesielt fokus på barn med særlige behov.PPS sør legger stor vekt på å arbeide forebyggende ved å være tett på skoler og barnehager. Fokus er på utviklingsarbeid både på individ og organisasjonsnivå, og vi legger stor vekt på samarbeid både internt og med våre samarbeidspartnere.Stillingen er lagt til PPS Sør, Avdeling PPT og er knyttet til tjenestens sko...

 • Company Lesja kommune in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  I Lesja og Dovre kommuner er det, under forutsetning av politisk godkjenning, ledig fast stilling som psykolog. Psykolog, fast 100 % stilling fra 02.01.20 Søknadsfrist er 31. oktober.Stillingen vil være fordelt med 60 % i Dovre og 40 % i Lesja. Stillingen vil være organisert i helse- og rehabiliteringsavdelingen i begge kommunene.NB. Bruk elektronisk skjema til Dovre kommune i lenka i teksten på denne stillingen, ikke knappen i toppen av siden her.ArbeidsoppgaverHelsefremmende arbeid: Delta i utviklingsarbeid for å bidra til gode leve- og oppvekstsvilkår for barn og ungeForebyggende arbeid inkludert forebyggende rusarbeid - tett samarbeid med annet helsepersonell, barnehage og skoleKlinisk arbeid barn og unge, inkludert tverrfaglig samarbeid rundt oppfølging av barn og ungeVeiledning til a...

 • Company TANNHELSETJENESTENS KOMPETANSESENTER in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Tannhelse Rogaland har ledig fast 20% stilling som psykolog, knyttet til prosjektet Helsedirektoratet finansierer prosjektet.Det er opprettet fem behandlerteam tilknyttet dette prosjektet, bestående av psykolog, tannlege og tannhelsesekretær.To av teamene har også tannpleier.Psykolog skal vurdere, behandle og følge opp henviste pasienter, og veilede tannhelseteamet i videre behandling.Det vil bli gitt nødvendig opplæring.Arbeidsted er ved Bjergsted tannklinikk, StavangerPAM...

 • Company STIFTELSEN BETANIEN BERGEN in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vi får snarlig ledig to 100% faste stillinger som psykologspesialist BUP. I tillegg kan bli aktuelt å ansette psykolog i engasjement 6-12 mnd.Om ossBetanien sykehus er et privat ideelt sykehus med driftsavtale med Helse Vest RHF. Sykehuset består av distriktpsykiatrisk senter (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Dagkirurgisk Senter og Røntgen- og Laboratoriesenter. Betanien BUP betjener bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen, med en barnebefolkning på ca 15 000. BUP har til sammen 21,5 behandlerstillinger tverrfaglig sammensatt av leger, psykologer, kliniske pedagoger, kunst- og uttrykksterapeut og klinisk sosionom . Merkantil ressurs utgjør fortiden 3,6 årsverk. Vi har en personalstab med høy kompetanse, og det er god spesialistdekning innen alle profesjoner. Polikl...

 • Company Time kommune in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Me søkjer psykolog til familiesenterFamiliesenteret er eit lavterskel tilbod innan psykisk helse for barn og unge. Senteret er knytt til helsestasjons - og skulehelsetenesta. Som psykolog vil du vera ein del av eit tverrfagleg team. Våre hovedtenester er familiesamtalar, foreldrerettleiing og samtalar med barn og unge i alder 0-18 år. Me har også ulike gruppetilbod. Det er fokus på samarbeid og samhandling med andre kommunale- og interkommunale tenester.Me tilbyrEit engasjert fagmiljø. Det vil vera mogelegheit for psykologfagleg støtte og samarbeid med kommunepsykolog.KvalifikasjonarEmbetseksamen er eit krav. Er og ønskjeleg med relevant praksis, ved behov kan ein opna opp for anna relevant erfaring.det vil verta lagt vekt på personelege eigenskaper og kvaliteter.Løn etter avtaleElektronis...

 • Company Time kommune in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Me søkjer psykolog til familiesenterFamiliesenteret er eit lavterskel tilbod innan psykisk helse for barn og unge. Senteret er knytt til helsestasjons - og skulehelsetenesta. Som psykolog vil du vera ein del av eit tverrfagleg team. Våre hovedtenester er familiesamtalar, foreldrerettleiing og samtalar med barn og unge i alder 0-18 år. Me har også ulike gruppetilbod. Det er fokus på samarbeid og samhandling med andre kommunale- og interkommunale tenester.Me tilbyrEit engasjert fagmiljø. Det vil vera mogelegheit for psykologfagleg støtte og samarbeid med kommunepsykolog.KvalifikasjonarEmbetseksamen er eit krav. Er og ønskjeleg med relevant praksis, ved behov kan ein opna opp for anna relevant erfaring. Det vil verta lagt vekt på personelege eigenskaper og kvaliteter.Løn etter avtaleElektroni...

 • Company St. Olavs Hospital HF in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139360656 Presentasjon av stillingen:Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i St. Olavs Hospital HF.Klinikken består av flere avdelinger:Voksenavdeling døgn m/ RusakuttUngdomsavdeling, døgn m/intermediær postPoliklinikk og LAR m/ RusakuttFellestjenestenKompetansesenter rus Midt-Norge. I tillegg er psykiatrisk ungdomsteam lokalisert i samme lokalerKlinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til hele helseregionen. Klinikken har stort fokus på oppfølging av pårørende og barn.Ungdomsavdelingen har 1 ledig vikariat i 100% som psykolog/psykologspesialist fra 01.12.19 til juli 2020Som psykologspesialist/psykolog arbeider du tett sammen med tverrfaglig team rundt pasienten. Psy...

 • Company Universitetssykehuset Harstad in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 993516058 Stillingsident: 4132495874 Presentasjon av stillingen:FACT står for "Flexible assertive communitytreatment". Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt oppsøkende virksomhet iet tverrfaglig behandlingsteam. Teamet gir oppfølging og behandling tilmennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet. Anbefalte faggrupperer legespesialist (psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin),psykolog/psykologspesialist, sykepleier med videreutdanning i psykisk helse/rus,sosialfaglig kompetanse, kontorfaglig. Sammensetningen i teamet vil være slikat man fyller rollene som rus-, arbeids- og brukerspesialister, i tillegg tildet psykolog- og medisinskfaglige.FACT Sør-Troms er et samarbeid mellom SPHR Sør-Troms og kommunene Kvæfjord, Skånland og Harstad. Teamet skal driftes som et prosj...

 • Company Sørlandet sykehus HF in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 975326276 Stillingsident: 4140310346 Presentasjon av stillingen:DPS Lister tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for voksne, både dag- og døgnbehandling. Vi dekker de 6 vestligste kommunene i Vest-Agder. Opptaksområde er ca 36.000 innbyggere. DPS Lister har kliniske enheter i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal.Ved vår poliklinikk vektlegger vi psykodynamisk tilnærming. Spesielt nevnes affektbevissthet og mentalisering. Vi er medlem i Nettverk for Personlighetsforstyrrelser.Vårt team gir et behandlingstilbud til pasienter med allmennpsykiatriske tilstander, både ved gruppe- og individuell behandling. Teamet har spesialkompetanse på personlighetsforstyrrelse/gruppeterapibehandling, i tillegg til flere psykoterapiformer.Fagutvikling og kollegial drøfting prioriteres høyt i enhet...

 • Company MST i Hordaland in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176372Om stillingaVed Barne-, ungdoms- og familieetaten, MST Bergen, er det ledig ei midlertidig 100 % stilling som MST- terapeut. Vikariatet har pårekna oppstart 01.01.2020 med varigheit eit år.Arbeidsoppgåver/ansvarsområderTerapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipp og praksis.Koordinere det faglege arbeidet i kvar enkelt sak og samarbeide nært med b.la. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern.Kvar veke delta i rettleiing, konsultasjon og kontinuerlig opplæring.Utføre MSTs kvalitetsikringsrutinar.Drive informasjonsarbeid om MST.KvalifikasjonskravDet vert kravd profesjonsstudiet i psykologi og godkjenning som psykolog, eventuelt godkjenning som spesialist i psykologi til spesialiststillingar. Alternativt mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 st...

 • Company SKEDSMO KOMMUNE in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140648698 Presentasjon av stillingen:Pedagogisk- psykologisk avdeling (PPA) er kommunens PP-tjeneste og fagavdeling for tjenesteområde Oppvekst. Som faginstans jobber vi for gode og inkluderende læringsmiljøer for alle barn. Kvalitetssikring av forebyggende innsatser i barnehager og skoler, er en sentral oppgave. Systematisk arbeid med forebyggende tiltak på området språk og psykisk helse er noen av satsningsområdene våre. Avdelingen er organisert i faggrupper som har hovedansvaret for faglig utvikling innenfor områdene grunnleggende ferdigheter, utviklingsforstyrrelser, psykisk helse, læringsmiljø, organisasjonsutvikling og sakkyndighetsarbeid.Vi søker 3 pedagogisk- psykologisk rådgivere i 100 % i fast stilling, og 2 --100% vikariatArbeidsoppgaverInnovasjons- o...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF POLIKLINIKK in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 975319571 Stillingsident: 4139366623 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig fra 01.01.2020Ved poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling i Sarpsborg er det ledig 1 fast stilling tilknyttet rusmestringsenhet ved Ravneberget fengsel i Sarpsborg. Ravneberget fengsel er et lavsikkerhetsfengsel for kvinnelige innsatte. Totalt har fengselet 50 plasser. Ved rusmestringsenheten er det 7 plasser. Målgruppe er innsatte med behov for spesialisert rusbehandling, ofte med psykiske tilleggsutfordringer, som ønsker bistand under soningstiden. Stillingen er en videreføring av et prosjekt initiert og støttet av Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet. Prosjektperioden er avsluttet og stillingen inngår nå i ordinær drift. Stillingsinnehaver vil ha kontorplassering ve...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 974795841 Stillingsident: 4140272054 Presentasjon av stillingen:Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest, døgninstitusjon i Alta samt to voksenpsykiatriske poliklinikker i Alta og Hammerfest.Voksenpsykiatrisk Poliklinikk i Hammerfest dekker kommunene Hammerfest, Kvalsund, Nordkapp og Måsøy. Poliklinikken har et poliklinisk tilbud, men ambulerer til opptakskommunene.Vi har ledig stilling som psykologspesialist.ArbeidsoppgaverBehandling av pasienterJobbe helhetlig, fra forebygging til behandlingDiagnostiske vurderinger og utredninger i forhold til å tilrettelegge Behandlingstiltak og psykoterapiMålrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnereBidra faglig gjennom ve...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters