Jobmonitor. Search results for Religious professionals

33 Jobs found

Used filters:
 • Religious professionalsx
Displaying 1-33 of 33 results.
 • Company HASVIK SOKN in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191271359 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stillings om sokneprest i Hasvik sokn i Alta prosti. Stillingen har Hasvik sokn som særskilt tjenestested. Alta prosti er tjenestedistrikt.Hasvik sokn faller sammen med Hasvik kommune som ligger på Norges 4.største øy; Sørøya i Vest-Finnmark. Kommunen har ca 1000 innbyggere.Hasvik kommune har en storslått natur! Det er vilt og vakkert med bratte fjell, flotte fiskevann og vakre fjorder. Tradisjonelt har folk levd av fiske og fiskeindustri, men turistnæringen har økt kraftig de siste år.Hasvik er et nært lokalsamfunn preget av en levende og åpen kystkultur. Kommunens motto er , og nærheten til havet betyr at samfunnet er vant til å ta mot folk som kommer hit, med en sterk dugnadsånd og et aktivt foreningsliv.Fly, ...

 • Company LOPPA SOKN in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191729283 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som sokneprest i Loppa sokn. Stillingen har Loppa sokn som særskilt tjenestested. Alta prosti er tjenestedistrikt.Vi søker en folkekirkeprest som trives med å arbeide i distriktet, som er glad både i folket og å være på havet. Loppa sokn trenger en prest som kan romme trosopplæring og møte de eldre med samme engasjement.Loppa sokn faller sammen med Loppa kommune i Vest-Finnmark. Det er ca 900 innbyggere i Loppa kommune.Det meste av reisene i kommunen skjer med båt, og for en del må presten benytte skyssbåt i sitt arbeid. Loppa har storslått natur med enestående muligheter for turer, jakt, fiske og sanking av bær og sopp.Hurtigruta anløper Øksfjord daglig. Nærmeste flyplass er i Alta, som også er prostese...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I TROMSØ in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191269190 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som kapellan i Alta og Talvik sokn. Stillingen har Alta sokn og Talvik sokn som særskilte tjenestesteder. Disse to soknene utgjør Alta kommune. Alta prosti er tjenestedistrikt.Det er til sammen 11 kirker i soknene, samt enkelte faste gudstjenestesteder utenom kirkene. Kirkekontoret ligger i Nordlyskatedralen Alta kirke, som ble vigslet i 2013. Her er både cellekontorer og kontorlandskap. Menighetens stab er en av landets største, og er en stor velfungerende organisasjon. I dag består arbeidsfellesskapet av seks prester inkl. prost, samt fellesrådets 15 tilsatte. Vi i fokuserer mye på å opprettholde et godt kollegafellesskap.Alta sokn har som visjon: Nær Gud -- nær mennesker. Vi vil: Være rause - vise oms...

 • Company GAMVIK SOKN in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193675160 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig stilling som sokneprest i Gamvik sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.Stillingen har Gamvik sokn som særskilt tjenestested og Hammerfest prosti som tjenestedistrikt.Er du typen som synes det er artig å improvisere og finne løsninger så har du gode muligheter til å dyrke det talentet her. Vi søker etter en prest som liker utfordringer, er trygg på seg selv kan møte folk både i glede og i sorg, og som har evnen til å inspirere mennesker og utvikle kirkelivet i samråd med menighetsrådet.Vi har mye vær, og lever med naturen tett på oss. Naturen benyttes ofte, også de dagene det ikke er sol fra skyfri himmel og vindstille. Om sommeren er det fotturer og båtturer og om vinteren er de...

 • Company PORSANGER SOKN in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193673024 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig stilling som kapellan i Porsanger sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.Stillingen har Porsanger sokn som særskilt tjenestested og Indre Finnmark prosti som tjenestedistrikt.Prestetjenesten i Porsanger vil være variert og givende. Det søkes en prest med gode lederegenskaper og samarbeidsevner. Mulighetene for menighetsutvikling er gode i et engasjert og dyktig arbeidsfellesskap. Teologisk bevissthet og kompetanse verdsettes. Tjenesten vil være berikende og engasjerende i et mangfoldig og interessant kirkeliv. Det er flere kirkeforeninger og en bedehusforening i soknet.Porsanger sokn ligger innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Det legges til rette for nødvendig utdanning...

 • Company ØVERBYGD SOKN in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193024834 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som sokneprest i Målselv sokn i Senja prosti.Soknepresten i Øverbygd har Øverbygd sokn som tjenestested og Senja prostisom tjenestedistrikt.Vi søker etter en prest med gode samarbeids- og sosiale evner som kan byggevidere på det folkekirkelige miljøet vi har i Øverbygd. Det er gode tradisjoneri bygda med presten som en naturlig samarbeidspartner og også som symbolbærer.Øverbygd sokn er et av to sokn i Målselv kommune. Soknet har ca. 1.600 avkommunenes omlag 6800 innbyggere. Rundt 85% er medlemmer av Den norske kirke.Både Øverbygd og Målselv sokn er i utpreget grad folkekirkemenigheter, med storoppslutning om de kirkelige handlinger. Det er et godt samarbeid de to sokneneimellom, og sokneprestene tjeneste...

 • Company ROSSABØ MENIGHET in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4182823501 Presentasjon av stillingen:Vil du arbeide som prest i to vitale menigheter, sør og nord i Haugesund?Vi søker etter en kapellan som er fleksibel og kan arbeide på en slik måte at allealdersgrupper føler seg inkludert. Kapellanstillingen er delt mellom Rossabøsokn (50 %) og Skåre sokn (50 %). 20 % av stillingen støttes økonomisk avHaugesund kirkelige fellesråd og er knyttet til trosopplæringarbeid i Skåresokn.Kapellanen har kontor i Rossabø kirke. I forkant av gudstjenester i Udland kirke deltarkapellanen med på stabsmøter der. Ellers deltar denne på stabsmøter i Rossabøkirke. Kapellanen samarbeider med de øvrige prestene i Haugesund, der kirkeligehandlinger fordeles etter oppsatt turnus. Arbeidet med gudstjenesteliv, trosopplæring,konfirmantarbeid og di...

 • Company ØYESTAD SOKN in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184363652 Presentasjon av stillingen:Utvidet søknadsfrist: 01.03.20Menighetens profilMenigheten har stab bestående av sokneprest, kapellan, organist (80%), bi-organist (20%), kateket, menighetspedagog (60%), menighetssekretær (50%), kirketjenere i deltidsstillinger tilknyttet hver av de 3 kirkene, og prostiprest i 40% som deles med Hisøy menighet. Det er to menighetsutvalg, ett med fokus på Bjorbekk og Nedenes-områdene, og ett på området rundt Øyestad gamle kirke. Det er ønske om god balanse mellom lokal aktivitet og menighetens fellesskapsopplevelse. Det er diakoniutvalg og økonomiutvalg. Menigheten har en aktiv og svært deltakende kjerne av menighetsmedlemmer, men ønsker flere og yngre krefter. Det er flere bedehus i soknet med god aktivitet. Det er godt samar...

 • Company SIRDAL SOKN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191709988 Presentasjon av stillingen:Menighetens profilI tillegg til soknepresten betjenes soknet av kirkeverge 100%, kantor 90% og to trosopplærere i til sammen 120%. Staben på kirkekontoret har ukentlig faste møter.Det er gudstjenester i Tonstad kyrkje hver annen uke, månedlig i Kvævemoen kapell, mens Lunde kirke har fire gudstjenester i året og Haughom kapell har seks. Mye av menighetens arbeid er organisert via oppnevnte utvalg, komiteer og arbeidsgrupper. Det er et godt og jevnlig samarbeid med bedehuset. Konfirmantarbeidet og ungdomsarbeidet foregår her. Bedehuset har gode lokaler.Soknepresten jobber selvstendig. Til stillingen hører det med å delta i tjenesteuketurnus i Flekkefjord hver 4. uke. Det samarbeides også for å dekke gudstjenester i ferier. Dett...

 • Company FLEKKEFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190673332 Presentasjon av stillingen:Menighetens profilDet er gudstjeneste annenhver søndag. Det er aktive gudstjenesteutvalg, diakoniutvalg og trosopplæringsutvalg. Menigheten har dyktige og selvstendige frivillige medarbeidere. På Hidra er det et veldig godt samarbeid mellom menigheten og organisasjonene på bedehuset. Det samarbeides også godt med andre grupper i lokalsamfunnet, bl. a. om en sommerfestival. Menigheten deler trosopplærer og diakon med de andre soknene i kommunen. Det er et godt samarbeid mellom prestene i prostiet, som fra nyttår 2020 går helt sør til Mandal.Menighetens satsingsområderArbeidet med gudstjenesten står svært sentralt. Det er et klart mål at gudstjenestene skal ha ulikt preg og slik nå bredest mulig ut til ulike grupper i befolknin...

 • Company OLSVIK SOKN in Other
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193121030 Presentasjon av stillingen:Olsvik sokn ligger vest i Laksevåg bydel i Bergen kommune og grenser til Loddefjord i sør, Nygård i øst, Askøy i nord og Fjell med Øygarden i vest.Olsvik kirke ligger vest for Lyderhorn, 10 km fra bykjernen i Bergen. I bydelen er det et rikt musikk- og kulturliv. Her finnes mange fritids- og turmuligheter. Folketallet i soknet er ca. 13000 hvorav 9174 personer tilhører Den norske kirke. Ca. 25 % av innbyggerne er under 20 år. 50 % mellom 20 år og 65 år, 25 % over 65 år.Olsvik er en ung bydel med mange innflyttere og et betydelig innslag av fremmedkulturelle. Folketallet er økende. Vi er en levende menighet med rundt 100 frivillige medarbeidere, som sammen med et driftig menighetsråd og en kompetent, humørfylt stab arbeider sa...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I VINJE in Other
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194945215 Presentasjon av stillingen:Om kyrkjelydaneI Tokke og Vinje er det seks kyrkjesokn med sokneprest i kvar av dei to kommunane og felles ungdomsprest fordelt med 60% i Vinje og 40% i Tokke. Denne stillinga inngår i to kyrkjestabar, ein stab lokalisert på Dalen, og den andre på Vinjar, nær Vinje kyrkje. Ungdomspresten vil ha tilgang til kontor båe stader. Kyrkja har ein viktig plass i bygdene her med særleg god oppslutning om kyrkjelege handlingar og eit godt samarbeid mellom skule og kyrkje.Arbeidsgjevar kan hjelpe til med å skaffe bustad.Øvre Telemark rommar 12 kommunar med 19,5 presteårsverk og prostesete i Seljord. Prestane møtest jamleg til tenestekonferansar og studiesamlingar, og det er gode samarbeidstilhøve.Eit stort satsingsområde i prostiet er k...

 • Company TIME SOKN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4158059938 Presentasjon av stillingen:Time sokn ynskjer ein sokneprest som kan formidle Jesus-begeistring til barn, unge og vaksne.Stavanger bispedømmeråd søker etter ny sokneprest i 100% stilling i Time sokn, Jæren prosti.Jæren prosti består av kommunane Klepp, Gjesdal, Hå og Time. Time sokn ligg i sistnemnde kommune. Time kommune og Time fellesrådsområde fell saman, og utgjer eit samarbeidsområde med 3 sokn: Time, Undheim og Bryne.Time kommune og nabokommunane har mykje vakker natur å by på. Time kommune har gode tilbod innan idrett, kulturskule, etc.Time sokn har 4 forordna gudstenester pr. månad, 2 i Time kyrkje og 2 på Lye Forsamlingshus. Det blir brukt nynorsk liturgi.Gudstenestene i Time kyrkje følgjer normal ordning for gudstenester i Den norske kyrkja, o...

 • Company SUNNFJORD KYRKJELEGE FELLESRÅD AVD FØRDE in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4185949539 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som prost i Sunnfjord prosti, Bjørgvin bispedøme.Bjørgvin bispedøme sin visjon er:"Saman vil vi ære Den treeinige Gud - ved å forkynne Kristus, byggjekyrkjelydar og fremje rettferd". Bjørgvin bispedøme jobbar i perioden 2018 -- 2020 for følgjande fem strategiske mål: 1. Gudstenestelivet blomstrar 2. Fleire søkjer dåp og trusopplæring. 3. Folkekyrkja engasjerer seg i samfunnet. Diakoni, misjon, dialogarbeid. 4. Fleire får lyst til å jobbe i kyrkja. 5. Den norske kyrkja skal vere demokratisk og funksjonelt organisert.Sunnfjord prosti ligg vakkert til mellom Nordfjorden og Sognefjorden, og går frå høgfjell og bre til havet med vakre fjordbygder og byane Førde og Florø som drivande regionsenter. Sunnfjord pr...

 • Company MASFJORDEN SOKN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189867132 Presentasjon av stillingen:Vil du bli sokneprest i Masfjorden? Vi søkjer deg som er glad i folkekyrkja, har interesse for utvikling av gudstenesta og gjerne samarbeider med frivillige, særleg om barne- og ungdomsarbeid.Masfjorden kommune ligg nord vest i Nordhordland. Kommunen har eit folketal på rundt 1700 og eit areal på 558 kvadratkilometer. Kommunen er eit eldorado for friluftsinteresserte, med øyar og holmar, skog og fjell, eit unikt turterreng, og gode fiske- og jaktvilkår. Masfjorden har og eit alpinsenter i Stordalen i Matrefjella. Stordalen er også eit fint utgangspunkt for fotturar og skiturar i Stølsheimen. Kulturlivet er allsidig med svært aktive lag og organisasjonar. Kommunen har tre 1 -- 10-skular med eit godt utbygd SFO-tilbod. Barnehag...

 • Company KLEPP KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Kristus for alle, felleskap og teneste for alle.Stavanger bispedømmeråd søker etter ny sokneprest i 100 % stilling i Klepp sokn, Jæren prosti. Stillinga er ledig frå 1. september 2020.Jæren prosti består av kommunane Klepp, Gjesdal, Time og Hå. Klepp sokn ligg i førstnemnde kommune. Klepp kommune og Klepp kyrkjelege fellesrådsområde fell saman, og utgjer eit samarbeidsområde med 4 sokn: Klepp, Frøyland og Orstad, Bore og Orre.Klepp kommune og nabokommunane har mykje vakker natur å by på. Klepp kommune har gode tilbod innan idrett, kulturskule, etc.Klepp sokn har 4 forordna gudstenester pr. månad. Det blir brukt nynorsk liturgi.Gudstenestene i Klepp kyrkje følgjer normal ordning for gudstenester i Den norske kyrkja. Gudstenestene har god oppslutnad.Kyrkjelydsutvikling, involvering og misjon...

 • Company BERGEN DOMKIRKE SOKN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191695480 Presentasjon av stillingen:Bergen domkirke menighet ble etablert i 2002 da seks tidligere menigheter i Bergen sentrum ble slått sammen. Den nye menigheten har gittmulighet for en økt satsing på barn og unge og et mer fleksibelt samarbeid påulike virksomhetsområder mellom kirkene våre.I Bergen domkirke menighet vil du møte en åpen og tjenende folkekirke som deler Bjørgvin bispedømmes visjon: Sammen vil vi ære den treenige Gud ved å forkynne Kristus, bygge menigheter og fremme rettferdighet.Vi har fem menighetskirker med stor aktivitet. Gudstjenestetilbudet på søndager og hverdager i Domkirken, Johanneskirken, Mariakirken, Nykirken og St.Jakob er bredt og variert. Statistikken for 2019: 225 gudstjenester på søn- oghelligdager og 439 utenom. 53 vielser/fo...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I OS I HORDALAND in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191678423 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som sokneprest i Fana prosti med Os kyrkjelyd som tenestestad.Fana prosti strekkjer seg frå Birkeland i nord til Austevoll og Bjørnafjorden i sør. Prostiet består av 7 sokn og soknepresten har prostiet som tenestedistrikt.Os er ein stor kyrkjelyd. Det er 20 983 innbyggjarar i soknet. 15 490 av dei er medlemmar av Den norske kyrkja. Det er to kyrkjer i soknet, Os kyrkje frå 1870 og Nore Neset kyrkje frå 2000. Rett ved Os kyrkje ligg kyrkjelydshuset . Tunet gjev rom for alle aldersgrupper i kyrkjelyden, frå babysong til seniorarbeid. Det er òg utleigd til ulike formål.Os sokn sin visjon er: Nær Kristus, nær kvarandre, nær kvardagen.Os kyrkjelyd er ein aktiv kyrkjelyd med eit variert gudstenestetilbod. I 20...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF ADMINISTRASJON KRISTIANSAND in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 988745510 Stillingsident: 4193573254 Presentasjon av stillingen:Sørlandet sykehus har 2,75 sykehusprest-stillinger. De tre sykehusprestene har sitt arbeid både ved de somatiske og de psykiatriske (sykehuspsykiatri og DPS'er) avdelingene i Arendal og Kristiansand. Det lyses nå ut to stillinger. En 75 % stilling ved sykehuset i Arendal. En 100 % stilling ved sykehuset i Kristiansand. Det kreves for begge stillingene stor grad av fleksibilitet i forhold til å forflytte seg mellom arbeidsstedene i Arendal og Kristiansand.Det er en mulighet for at stillingsstørrelsen kan bli regulert.Sykehusprestene er ansatt og organisert som en egen enhet i Organisasjonsavdelingen ved Sørlandet sykehus. De sykehusprestene som er ordinerte prester i Den norske Kirke er under kirkelig tilsyn av biskope...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF STAB/STØTTETJENESTER GRAVDAL in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183448100 Presentasjon av stillingen:Medisinsk avdeling Lofoten søker Prest til 30% stilling i palliativt team.Medisinsk avdeling i Lofoten består av 2 enheter, enhet for medisinske leger og enhet for sengepost og dagbehandling.Ved enhet for medisinske leger er det ansatt 15 leger, fordelt på overleger, Lis 2 og Lis 1.Ved enhet for sengepost og dagbehandling er det ca. 54 ansatte, 41 med sykepleiefaglig bakgrunn og 13 med helsefaglig bakgrunn.Avdelingen har ca. 2000 innleggelser på sengepost årlig, ca. 5200 polikliniske konsultasjoner og ca. 1600 dialysebehandlinger.Ansettelses forholdet vil være i medisin, mens arbeidsoppgavene vil være tilknyttet sykehusets palliative team.Palliativt team i Lofoten består per nå av: sykepleiere, lege, fysioterapeut, sosionom o...

 • Company NORE SOKN in Other
  08.02.2020 Updated on: 09.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4155917530 Presentasjon av stillingen:Vår sokneprest har fått ny stilling i Tunsberg bispedømme og vi søker etter en ny prest som ønsker å leve det gode liv i Nore.Nore, Uvdal og Tunhovd sokn er sammenfallende med Nore og Uvdal kommune, den øverste kommunen i Numedal. Norefjord, der prestegården ligger, er midtveis mellom Kongsberg og Geilo. Folketallet i kommunen er 2442, hvorav 1973 er medlemmer i Den norske kirke. Det er et stort antall hytter i kommunen og betydelig turisme. Det er mulighet for et aktivt friluftsliv både sommer som vinter. Det er et rikt kulturliv og gode fritidstilbud i kommunen. Kommunens administrasjonssenter ligger på Rødberg. De økonomiske og sosiale forhold i kommunen er jevnt over gode og kommunen har full barnehagedekning. Det er 3 ba...

 • Company BJERKVIK SOKN in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188283864 Presentasjon av stillingen:Ofoten prosti består av soknene Evenes, Bjerkvik, Narvik, Ankenes, Skjomen, Ballangen, Kjøpsvik, Drag/Helland, Korsnes, Hamarøy og Sagfjord.Kirkelige fellesråd i prostiet er fra 1.1.2020 i Evenes, Narvik og Hamarøy.Bjerkvik og Evenes er nabosokn i kommunene Narvik og Evenes. Hvert av soknene har omtrent 1500 innbyggere. Menighetene ligger på nordsiden av Ofotfjorden, og grenser mot Tjeldsund, Narvik, og Gratangen. Begge soknene ligger ved Ofotfjorden, med særdeles gode muligheter for friluftsliv på helårsbasis både ved sjø og fjell. Det er et rikt kulturliv, med mange aktiviteter, lag og foreninger.Narvik kommune ble slått sammen med Ballangen og østre del av Tysfjord kommunetil nye Narvik kommune fra 1.1.2020. Evenes er en e...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I HATTFJELLDAL in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188376587 Presentasjon av stillingen:Å være prostiprest i Indre Helgeland betyr at man får spennende og varierte opplevelser fordi området består av både små, landlige sokn og store by-sokn.Indre Helgeland prosti er et langstrakt prosti, og denne prostipreststillingen vil innebære å gjøre det meste av tjenesten i den sørlige delen av prostiet, altså Hattfjelldal, Grane og Vefsn. I stillingen inngår også å ha særskilt ansvar for Hattfjelldal sokn. Hattfjelldal kommune har i overkant av 1300 innbyggere, med en hovedkirke i sentrum.I soknet er det også kirke i Varntresk og i Susendal, som er bygget etter lokalt engasjement og arbeidskraft. Folket i Nordland er opptatt av kirken sin, med en oppslutning i bispedømmet på mer enn 80 % medlemmer.Sameskolen og kultur-- o...

 • Company HAMMERFEST KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig 100 % stilling som kateket med ønske om snarlig tiltredelse. Stillingen er primært plassert i Hammerfest sokn, men den som tilsettes må påregne litt arbeid i de andre soknene i fellesrådsområdet/prostiet.Kirkens undervisningstjeneste har som formål å fremme trosopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til livsmestring og kalle til etterfølgelse. Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.Det kan tilbys arbeidsveiledning.++Arbeidsoppgaver:++Lede soknets undervisningstjeneste for barn, unge og voksne.Ansvar for konfirmantarbeidet.Planlegge og gjennomføre trosopplæringen i samarbeid med staben i henhold til trosopplæringsplan.Samarbeid med skole...

 • Company SANDNES KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4189189130 Presentasjon av stillingen:Bypresten er Den norske kirkes arbeid blant rusavhengige i Sandnes. Arbeidet er knyttet til Fellesrådets virksomhet, og skjer på vegne av alle menighetene i byen. Bypresten arbeider under verdiene tid til å lytte, vilje til å hjelpe, og tro på endring. Bypresten har et godt samarbeid med eksisterende tiltak, både offentlige så vel som frivillige instanser.Vi har ledig en spennende stilling som prest / diakon i Sandnes. Vi er til sammen tre heltidsansatte. Les mer om oss på og facebook.com/byprestenArbeidsoppgaverHa fokus på kvinner i rusmiljøetOppsøkende gatenært arbeidSamtalerHverdagsmesser / retreatArbeid med gatemagasinet ASFALTPraktiske tjenesterKvalifikasjonerUtdanning som kvalifiserer til stilling som prest ell...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I TRYSIL in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4171534069 Presentasjon av stillingen:gangs utlysning.Det er ledig en soknepreststilling (100%) i Trysil. Her er folkekirka viktig, med nærhet og tilhørighet mellom kirke og folk. Kirkehusene er sentrale i bygd og grender, og folks deltakelse ved gudstjenester, livsriter og menighetsrådsvalg står sterkt.Folketallet i Trysil er 6600 og svakt stigende. I tillegg er det ca 500 gjestearbeidere innen reiselivet. Folkekirka i Trysil har et bredt grunnlag kulturelt, sosialt og politisk. Det er 7 sokn med hver sin kirke. Folketallet fordeler seg slik: Trysil 4100, Nordre Trysil 850, Tørberget 400, Østby 350, Ljørdalen 300, Søre Trysil 300, Søre Osen 300. Kommunen har 6 kommunale og 5 private barnehager, 3 kommunale og 2 private barneskoler, ungdomsskole og videregående s...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I MELHUS in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187796479 Presentasjon av stillingen:Soknene tilsvarer Melhus kommune som har vel 16 000 innbyggere og ligger like sør for Trondheim. Kommunesenteret ligger om lag to mil fra TrondheimSoknepresten har sete i Hølonda menighetsråd. I Hølonda sokn er det ca 1400 kirkemedlemmer. Det største soknet i kommunen er Melhus med ca 8 300 kirkemedlemmer. Horg sokn har ca 3000 kirkemedlemmer og i Flå sokn ca 1100 kirkemedlemmer. Menighetene utgjør Melhus Fellesrådsområde.I soknene er det følgende kirker: Hølonda kirke som er en trekirke fra 1848 med ca 300 sitteplasser. Flå kirke som er en trekirke fra 1794 med ca 200 sitteplasser, Horg kirke som er en trekirke fra 1893 med ca 600 plasser og Melhus kirke som er i stein fra 1892 med 600 sitteplasser. Kirkene er i god stand. I...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I KONGSVINGER in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187595060 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som prost i Solør, Vinger og Odal prosti.Hamar bispedømmes visjon er . Visjonen uttrykker ønske om å holde sammen det hellige og det alminnelige. Folkekirka i Hamar bispedømme vil formidle livets og kjærlighetens Gud og formidle verdighet og håp gjennom evangeliet om Jesus Kristus.Prosten skal lede og videreutvikle prestetjenesten i prostiet, legge til rette for at visjonen kan realiseres - og i samvirke med kirkelige råd og utvalg bidra til et godt arbeidsmiljø, fellesskap og samarbeid. Prosten bistår biskopen i hennes arbeid gjennom jevnlige prostemøter. Prostestillingen innebærer 50% prost og 50% menighetsprest. Menighetsprestetjenesten er lagt til Vinger sokn.Prosten har gode kontorforhold i Kongsvin...

 • Company SANDEFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BALLANGEN SOKN in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187050160 Presentasjon av stillingen:Ofoten prosti består av soknene Evenes, Bjerkvik, Narvik, Ankenes og Skjomen, Ballangen, Kjøpsvik, Drag-Helland, Korsnes, Hamarøy og Sagfjord.Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy. Stortinget har vedtatt omfattende endringer i kommunestrukturen og dette innebærer at det som tidligere var Ballangen kommune ble slått sammen med Narvik og østre del av Tysfjord fra og med 01.01.2020.Ballangen sokn ligger på sørsiden av Ofotfjorden og har to senter, Ballangen og Kjeldebotn. Det er kort avstand til Narvik og hurtigbåtrute til flyplass på Evenes. E6 er hovedvei gjennom kommunen. Kommunen har et godt tjenestetilbud med god barnehagedekning og gode skoler. Sen...

 • Company ØSTRE-GAUSDAL SOKN in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4140637758 Presentasjon av stillingen:gangs utlysning.Gausdal kommune er nabokommune til Lillehammer. Kommunen har ca. 6200 innbyggere. Administrasjonssenteret ligger på Segalstad Bru. Kommunen har gode oppvekstsvilkår med et godt utbygd barnehage- og skoletilbud, en velfungerende kulturskole og videregående skole. Gausdal er også kjent for sitt rike kulturliv, og sine flotte fjellområder.Gausdal kommune består av 2 dalføre. De aktuelle tjenesteområdet omfatter Østre Gausdal og Follebu sokn som ligger i østre dalføret. Kirkekontoret ligger i Forset. Folketallet i de to soknene er vel 4200 innbyggere.I begge sokn er det fredede steinkirker som både er vakre og i god stand.Soknepresten har nært samarbeid med soknepresten i Vestre Gausdal, Aulstad og Svatsum sokn, d...

 • Company LOM KYRKJELEGE RÅD in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4140639640 Presentasjon av stillingen:gangs utlysningStilling som sokneprest i Nord-Gudbrandsdal prosti, med hovudansvar for sokna Lom, Garmo og Bøverdal blir lyst ledig.Lom fellesrådsområde ligg i Ottadalen og har samanfallande grenser med Lom kommune. Lom er ei fjellbygd med sterk og vakker natur og rike kulturtradisjonar. Lom kommune er nasjonalpark kommune, og bygde- og administrasjonssenteretFossbergom (Lom sentrum) er nasjonalparklandsby. Størstedelen av Jotunheimen nasjonalpark ligg i Lom, der Galdhøpiggen er høgste fjellet i kommunen. Vi har òg delar av Reinheimen nasjonalpark og Breheimen nasjonalpark i kommunen. Det er bussamband til Oslo og Trondheim, Måløy og Bergen. Fossbergom er eit trafikknutepunkt som også har bussrute til Sogndal om sommaren.Det ...

 • Company VESTRE GAUSDAL SOKN in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4140626689 Presentasjon av stillingen:gangs utlysningGausdal kommune er nabokommune til Lillehammer. Kommunen har ca. 6200 innbyggere. Administrasjonssenteret ligger på Segalstad Bru. Kommunen har gode oppvekstsvilkår med et godt utbygd barnehage- og skoletilbud, en velfungerende kulturskole og videregående skole. Gausdal er også kjent for sitt rike kulturliv, og sine flotte fjellområder.Gausdal kommune består av 2 dalføre. De aktuelle tjenesteområdet omfatter Vestre Gausdal, Aulstad og Svatsum sokn som ligger i vestre dalføret. Kirkekontoret ligger i Forset. Folketallet i de tre soknene er vel 2000 innbyggere.I alle tre sokn er det trekirker som både er vakre og i god stand.Soknepresten har nært samarbeid med soknepresten i Østre Gausdal og Follebu sokn og det e...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Religious professionals Edit filters