Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

242 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-50 of 242 results.
 • Company EIDSVOLL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  30.09.2022

   Er du en erfaren, pålitelig og stabil vernepleier som brenner for faget ditt og som ønsker en faglig og spennende jobb? Aktivitet og bistand er en avdeling med ca 106 årsverk fordelt på ni tjenestesteder, og er underlagt virksomheten Helse og bistand. Avdelingen gir tjenester til voksne som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål. Avdelingen jobber strukturert og målrettet mot å gi tjenester av god kvalitet og har spesialkompetanse innen fagområdene utviklingshemming og utfordrende adferd. I ryggraden har vi Eidsvolls kommunes verdiplattform redelig- profesjonell- inkluderende og nyskapende. Viktig fokusområder i avdelingen er brukermedvirkning, gode tjenester tilpasset hvert individ, helhetlig helseoppfølgning og tett samarbeid på tvers av enheten...

 • Company GJØVIK KOMMUNE BOLIGER MUSTADHAGEN 4 ETG TILRETTELAGTE TJENESTER in Other
  30.09.2022

  Beskrivelse av arbeidsstedet:Tilrettelagte tjenester favner et mangfold av tjenester innenfor mange ulike brukergrupper, og har en solid fagkompetanse med tverrfaglig profil både i ledelse og i medarbeidergruppa. Vi vokser i omfang og har pr. tiden behov for å rekruttere 2 nye medarbeidere som har bachelor fra relevant høgskoleutdanning.Vi søker dere som ønsker fast jobb, hvorav 1 av de nye medarbeiderne vil få en fleksibel ansettelse, som innebærer mulighet for variasjon knyttet til arbeidssted. Som fleksibel fast ansatt vil du ha en fast arbeidsplan/turnus, men denne kan bli endret noe oftere.Turnus: Stillingene innehar turnus med dag og aftenvakter, samt arbeid hver 3 eller 4 helg. Følgende virksomheter med kontaktpersoner søker etter nye medarbeidere:Hagtun 2: Samlokaliserte boliger fo...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RUSPOLIKLINIKKER ULLEVÅL - LAR in Other
  30.09.2022

  Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.   Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av syv seksjoner og har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning, døgnbehandling og Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Avdelingen samarbeider aktivt med flere forskningsmi...

 • Company GRENDA BOLIG in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Grenda bolig består av leiligheter tilknyttet store fellesarealer som benyttes aktivt i det daglige miljøarbeidet. Boligen er hjemmet til 14 mennesker med varig bistandsbehov. Boligen er delt i to avdelinger. Det trengs nå ekstravakter i begge avdelinger. Du ser muligheter der andre ser begrensninger, er positiv og lærevillig. ArbeidsoppgaverDirektebruker kontakt med beboere som er psykisk utviklingshemmede2 delt turnus, med arbeid annen hver helgBidra til aktiv og meningsfylt hverdag til beboerneKvalifikasjonerPersonlig egnethet vektleggesØnskelig med erfaring fra brukergruppenØnskelig at du studerer helse, sosial eller pedagogiske fag Gyldig politiattest kreves ved ansettelseArbeid i helger må påregnesSvært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Det er krav om bestått språktes...

 • Company SORTLAND KOMMUNE NAV FLYKTNINGTJENESTE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

   Er du praktisk anlagt med «vaktmestergen»? Grunnet økt bosetting søker vi nå etter flere medarbeidere. Med økt bosetting kommer også økt behov for boveiledning, praktisk veiledning i boligen.Oppstart så snart som mulig. Stillingen prosjektbasert og lagt inn med varighet på 1 år, men ved behov kan det være aktuelt å forlenge den med ytterligere 6 mnd i første omgang. Dette vil avhenge av kommunens vedtak for bosetting.Stillingen ligger i kategori miljøarbeider. Om stillingenNAV Sortland har den kommunale integreringstjenesten organisert i kontoret. Kommunalt ansatte og statlige ansattejobber sammen for at mennesker i ulike faser av livet skal få den hjelp de trenger til å kunne være en ressurs forsamfunnet. Kontoret er i vekst og har i dag 50 ansatte. Vi er stolte av vår arbeidsplass hvor ...

 • Company ASKER KOMMUNE BARNEVERNSTJENSTE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ønsker du at barn og unge skal få den hjelpen de trenger for å mestre eget liv? Trives du med varierte arbeidsoppgaver og et høyt arbeidstempo? Da er du kanskje en av våre nye kontaktpersoner.Vi har 1 ledig, fast 100 % stilling som kontaktperson i avdeling omsorg. Asker barneverntjeneste har fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling. Vi jobber helhetlig ut ifra en Lean-forståelse for å nå våre mål. Hjelpen vi gir skal iverksettes raskt, være treffsikker og av høy kvalitet. Kommunens verdier; raus, nær, modig og skapende er med oss i alt arbeidet vi utfører.Avdeling omsorg sine hovedoppgaver er å iverksette, å følge opp og å evaluere omsorgstiltak. I tillegg har vi stort fokus på:-        Å legge til rette for barn og unges medvirkning-        Å yte rett hjelp til rett tid-        Å iva...

 • Company HAMARØY INTERNASJONALE SENTER in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Hamarøy Internasjonale Senter har ledig følgende stilling:Programveileder/miljøarbieder, 100 % vikariat,  tiltredelse snarest med varighet til og med 31.08.23. ArbeidsoppgaverMålrettet og faglig arbeid med flyktninger fra bosetting til gjennomført introduksjonsprogram ihht introduksjonsloven/ integreringsloven.Klargjøring av boliger og bo-veiledning i hjemmet til ny bosatte flyktninger.Generell bistand og oppfølging av flyktninger i vår kommune.KvalifikasjonerRelevant fagbrev eller erfaring fra tilsvarende arbeid.Kultur- og språkforståelse vil kunne vektlegges.Gode norskkunnskaper.Kjennskap til Visma som digitalt verktøy.Personlige egenskaperEngasjement for mennesker på flukt.Respekt og interesse for nye mennesker og kulturer.Samarbeidsevne og god kommunikasjon i et miljø med kulturelle og...

 • Company MØLLEHUSET UNGDOMSINSTITUSJON in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Barn og unge skal oppleve et barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge selv. Alle barn og unge har et utviklingspotensial og kan hjelpes dersom forholdene legges til rette for det. Ungdommene i Møllehuset ønsker seg voksne som er her med hele hjertet sitt og som er tydelige voksne.Møllehuset ungdomsinstitusjon er organisert under avdeling Barneverntiltak Grepperød i Barne- og familieetaten. Tiltakene består av institusjoner, familiehjem og  etterverntiltak, i tillegg til spesialtiltak. Institusjonen har plass til 6 ungdommer i alderen 12-18 (25)år. Institusjonen ligger sentralt i Moss, 6 mil syd for Oslo med gangavstand til offentlig kommunikasjon som buss og tog. Avdelingsledelse ved Møllehuset har også ansvar for avdeling for familiehjem, etterverntiltak og et...

 • Company NAV RISØR in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi har ansvar for bosetting av flyktninger. Bosetting innebærer oppgaver for å integrere og sikre deltakelse i ordinært samfunns- og arbeidsliv. Målsettingen er at alle voksne flyktninger skal komme i ordinær jobb eller utdanning. Da Risør kommune har bosatt ekstraordinært mange flyktninger i 2022 har NAV Risør behov for å øke bemanningen i flyktningtjenesten og det er ledig midlertidig stilling som programrådgiver. I første omgang er stillingen 80%, men det kan bli aktuelt å øke stillingens størrelse. Tiltredelse snarest. Prosjektperiode frem til 300623, mulig forlengelse.NAV har som oppgave å avklare og skaffe relevant arbeidskraft til offentlig og privat virksomhet. For å lykkes med samfunnsoppdraget vårt er vi avhengig av god dialog og utstrakt samhandling med arbeidsgivere og aktuelle...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN REGIONALT TRAUMESENTER in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  RVTS Midt er et regionalt ressurssenter som skal styrke kompetansen i tjenesteapparatet i Midt-Norge på følgende fagområder: vold og overgrep, flyktninghelse og tvungen migrasjon, forebygging av selvmord og selvskading, traumer og traumatisk stress, herunder også fokus på psykososial beredskap. Vårt mål er å gjøre fagfolk bedre rustet til å møte krise- og traumeutsatte mennesker.RTVS Midt er organisert under St. Olavs hospital og er finansiert av Helsedirektoratet. Senteret er lokalisert i Statens hus i Trondheim. Per i dag har senteret 25 ansatte og utgjør 19,4 årsverk. De ansatte har variert bakgrunn og kompetanse; fra klinisk arbeid, undervisning, forskning og offentlige etater. Arbeidet ved senteret organiseres i prosjekter. Se også vår hjemmeside  for flere opplysninger.   Om still...

 • Company TRONDHEIM RØDE KORS HJELPEKORPS in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Røde Kors søker etter en konsulent til oppvekststilling hos Trondheim Røde Kors i et engasjement i perioden 01.12.2022 - 31.12.2023. Vi søker etter deg som brenner for barns oppvekstvilkår og som har forståelse for koordinering av frivillighet. Stillingen har ansvar for kartlegging av behov og muligheter til oppstart av aktivitet, rekruttering og opplæring av frivillige, samarbeid med skoler, kvalitet og utvikling. Barnas Røde Kors (BARK) er en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder og skal være en arena for sosial og kulturell inkludering. Det skal legges til rette for gode mestringsopplevelser, og barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. I tillegg lærer barna om medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. I BARK skjer de fleste ...

 • Company BRATTEBERG SKULE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Det er ledig eit tidsavgrensa engasjement som miljørettleiar ved Bratteberg skule, gjeldande frå 01.11.22-31.07.23. Stillinga er 70%, og vil hovudsakleg følgje skuleåret sine veker, noko som inneber at arbeidstida vert komprimert på desse vekene.ArbeidsoppgåverI samarbeid med lærarane støtte elevane deira læringsarbeid. Det vil og vere målretta miljøarbeid knytt mot enkeltelevar/elevgrupper. KvalifikasjonarSom miljørettleiar legg ein til grunn godkjent 3-årig sosialfagleg høgskuleutdanning, som t.d barnevernspedagog/sosionom. Søkarar med anna, relevant erfaring kan og verte vurdert til stillinga. Vi legg vekt på personlege eigenskapar, jf punkta nedanfor.Personlege eigenskaparVi ser etter deg som:- har evne til å bygge gode relasjonar- har engasjement og hjarte for arbeid med barn og unge....

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF BRØNNØYSUND BARNE- OG UNGDOMSPSYKIA in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker etter behandler inntil ett års vikariat i 100% stilling ved BUP Brønnøysund.Poliklinikken er liten og oversiktlig. Som behandler får du være med på å sette preg på avdelingen både faglig og personlig. Du får arbeide selvstendig, med høy grad av påvirkning på egen arbeidshverdag, innenfor gitte rammer. Du vil samarbeide tett med leder og øvrige medarbeidere.Faglige oppgaver vil være varierte, og omfatte utredning, diagnostisering og behandling, samt samarbeid med  foreldre, skole, PPT og barnevern for å nevne noen, i og med at BUP sitt arbeide også omfatter høy grad av systemarbeid.Vår poliklinikk skårer høyt på de årlige medarbeiderundersøkelsene på alle tema hva arbeidsmiljø angår.  Det er "høyt under taket"; her blir du sett, hørt, og tatt på alvor. Du får god opplæring i et ove...

 • Company NAV ALNA in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  NAV Alna har ansvaret for tjenester til bydelens rundt 50.000 innbyggere. Kontoret holder til på Furuset. Vi er et uredd og nyskapende NAV-kontor som brenner for å utvikle best mulig tjenester for våre brukere. Vi er stolt av at vi er et kontor med et svært kompetent fagmiljø, med rundt 170 dyktige og involverte medarbeidere innenfor mange fagfelt.Stillingen er organisert i en oppfølgingsavdeling og tilhører et team som jobber med bosetting av flyktninger og oppfølging av deltakere i Introduksjonsordningen. Teamet skal ha ansvaret for å bosette, integrere og kvalifisere flyktninger som blir bosatt i bydelen etter avtale med IMDI. De fleste som bosettes har rett på et introduksjonsprogram og skal delta på norskundervisning. Målet i introduksjonsprogrammet er å tette gapet mellom medbrakt ko...

 • Company BÆRUM KOMMUNE GJETTUM/BÆRUMS VERK BOLIGER AVD GJETTUMVEIEN in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Gjettum og Bærums Verk boliger gir tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov.Vi holder til i 7 boenheter beliggende på Gjettum, Sandvika og Bærums Verk.Stillingene er knyttet til Nedre Gullhaug bolig og Bærums Verk ambulerende på Bærums Verk.Brukerne hos oss har nedsatt funksjonsevne, og arbeidet består i å bistå brukerne med hjelp og veiledning ut ifra brukers vedtak og behov med stor vekt på selvbestemmelse.Vi søker etter deg som liker å jobbe med mennesker, og som ønsker å jobbe som tilkallingsvikar.Tiltredelse snarest.ArbeidsoppgaverYte bistand og hjelp i henhold til brukernes individuelle behovVi jobber målrettet i oppfølging av brukerne, og gir tjenester med stor vekt på selvbestemmelsePlanlegge og gjennomføre aktiviteterEn god struktur og rutiner er vesentlig for å gi gode tje...

 • Company LINDESNES KOMMUNE VIGELAND BOTJENESTE in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  100 % fast stilling som Teamkoordinator ved Smibakken - Vigeland botjeneste.100% årsvikariat teamkoordinator ved Solkroken - Vigeland botjeneste Avd. SmibakkenBorettslaget består av 7 selveide leiligheter, flere fellesrom og personalbase med døgnbemanning. Beboerne har tett oppfølging i dagliglivets gjøremål og aktiviteter. Turnusen er: dag/kveld, langvakter 4. hver helg. Avd. SolkrokenVigeland botjeneste avdeling Solkroken gir tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Her er det varierende grad av funksjonsnivå. Hovedfokuset vårt er livsglede og mestring. Turnusen er: dag/kveld, dag/kveld 3. hver helg. Arbeidsoppgaver- Teamkoordinator vil i nært samarbeid med avdelingsleder gjennomføre daglig drift, i henhold til lover og retningslinjer.- Fagansvar som innebærer å ta initia...

 • Company TAMBARTUN EM MOTTAK in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Hero Tambartun har plass til 28 ungdommer i en alder mellom 15 og 18 år fordelt på to hus. Dette er et døgnbemannet mottak, og vi er en liten ansattgruppe med ulik erfaring og bakgrunn, som sammen har fokus på å lage en god hverdag for ungdommene våre. Vi jobber målrettet for å ruste ungdommene for et potensielt liv i Norge, samtidig som vi har fokus på hjemland og kultur i tilfelle retur. Vi har tett samarbeid med ulike instanser i Melhus kommune, både skole og idrettslag. Vi ønsker flere engasjerte medarbeidere, og hvis du er en person som arbeider med hjertet utapå kroppen håper vi at du vil søke hos oss! Tambartun EM mottak søker en miljøterapeut i fast 100 % turnusstilling med tiltredelse snarest.ArbeidsoppgaverPlanlegge og delta i oppgaver knyttet til botrening, kosthold, tilberednin...

 • Company SENS ARBEIDSINKLUDERING AS in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du en relasjonsbygger med engasjement for at mennesker skal finne sin plass i arbeidslivet?Da kan det være deg vi er på jakt etter! Vi søker jobbveileder til Miljøarena. Sens Arbeidsinkludering er en del av Sens Gruppen, og er forhåndsgodkjent leverandør av tiltakene Arbeidsforberedende trening og Varig tilrettelagt arbeid. Vi tilbyr opplæring og oppfølging i 4 ulike arenaer: Miljøarena, Smak arena, Digital arena og ordinært arbeidsliv. Vi har fokus på at den enkelte skal få mulighet til å utvikle sine ressurser, utløse sin arbeidsevne og bli inkludert i arbeidsfellesskapet. Vi mener det finnes en plass i arbeidslivet til alle som ønsker det og vi har tro på at mennesker med tilretteleggingsbehov kan være viktige ressurser i dagens arbeidsliv. Som jobbveileder vil din hovedoppgave være ...

 • Company FÆRDER KOMMUNE BARNEVERN in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Barneverntjenesten har ledig en 100% fast stilling som veileder til familier med barn i alderen 6-18 år.Færder barneverntjeneste har 50 ansatte og er organisert med mottak/undersøkelse, spe- og småbarn 0-6 år, tiltak 6-18 år, omsorg, ettervern 18-25 år og enslige mindreårige. Familieveilederne er sammen med miljøterapeuter og kontaktpersoner organisert i avdeling tiltak, men bistår hele tjenesten.  Vi jobber tett sammen i team rundt den enkelte familie med familieterapeutisk arbeid eller annen veiledning. Målet er å styrke foreldreferdigheter og få til nødvendige endringer i barnets omsorgssituasjon. Tiltaket utføres på bakgrunn av vedtak fattet etter lov om barneverntjenester. Færder barnverntjenesten har over år satset på kompetanseutvikling. Vi har i dag ett kollegafelleskap med solid o...

 • Company LILLESTRØM KOMMUNE BARNEVERN in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker etter en engasjert fagperson til fosterhjemsseksjonen som ønsker en variert og spennende arbeidshverdag.  Fosterhjemsseksjonen består av 23 medarbeidere med høy faglig kompetanse.  Vi er opptatt av utformingen av fremtidens barnevern og ønsker oss derfor en medarbeider som er opptatt av endringsarbeid hvor fokuset er kvalitet og gode løsninger. Dersom du også trives med en hektisk arbeidshverdag og tåler et høyt arbeidspress er dette kanskje jobben for deg.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter lov om barneverntjenesterKontaktperson i fosterhjemsseksjonenOppfølging av barn og unge som bor i fosterhjem eller på institusjonVeilede fosterforeldreFølge opp biologiske foreldreFøre tilsyn under samværGjennomføre og lede samarbeidsmøter med interne og eksterne samarbeidspartnereSaksforbered...

 • Company NES KOMMUNE HJEMMETJENESTER in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Miljøarbeidertjenesten er organisert som en virksomhet i Helse og Velferd i Nes kommune og er fordelt i 6 ulike avdelinger med forskjellige fokusområder. Vi gir tjenester til mennesker som har funksjonsnedsettelser, i alle aldre og i alle livets faser. Vi har ledig flere stillinger som tilkallingsvikar i BPA-ordninger, og søker deg som vil bidra til å øke livskvaliteten for andre.ArbeidsoppgaverUtføre oppgaver i henhold til arbeidsleder behovDu forholder deg til Nes kommunes arbeidsreglement og etiske retningslinjerKvalifikasjonerErfaring fra arbeid med personer med bistandsbehov eller erfaring fra arbeid i andres hjem er ønskelig, men ikke et kravPersonlig egnethet vektleggesGode norskkunnskaper, skriftlig og muntligDen som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er el...

 • Company HALDEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ung arena søker erfaringskonsulenterFølgende stillinger lyses ut:80% Erfaringskonsulenter (med mulighet for deltidsstillinger). Dette er prosjekt stillinger som har varighet på 1år, men mulighet for forlengelser Beskrivelse av arbeidssted:Ung arena er evidensbasert modell og et samtaletilbud til ungdom i aldersgruppen 12-25 år. Halden kommune har mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet og skal etablere modellen i Halden. Prosjektet er organisert under NAV Halden og Aremark og har en varlighet på 4 år før det etableres i ordinær drift. Vi holder til i Skofabrikken, Halden kommunes oppvekst og kultursenter. Stillingens arbeidsområdeUng arena er en ungdomsvennlig tjeneste hvor ungdommer i Halden kan henvende seg for å få hjelp med smått og stort. Vi skal møte ungdom på deres arena og pre...

 • Company NES KOMMUNE SALEMSTOPPEN BOTILBUD in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Miljøarbeidertjenesten er organisert som en virksomhet i Helse og Velferd, og er fordelt i 6 ulike avdelinger med forskjellige fokusområder.Vi gir tjenester til mennesker som har funksjonsnedsettelser, i alle aldre og i alle livets faser. Miljøarbeidertjenesten avd.5 har 5 ledige helgestillinger som miljøarbeider i varierende størrelse fra 24,5 % til 33 %. Arbeidstid er turnus på dag/kveld med arbeid hver 2. helg, hvorav noen er 12 timersvakter. ArbeidsoppgaverYte tjenester i henhold til enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven Målrettet miljøarbeid Uføre direkte tjenesteyting overfor brukere og bidra til at ansvarsområder følges opp og målsettinger for den enkelte og innenfor tjenesten oppnås Sikre faglig forsvarlighet i tjenesten Tilrettelegge for mestring, livskvalitet og bruke...

 • Company NAV BALSFJORD-STORFJORD in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Om stillingenØnsker du å jobbe som veileder innen sosiale tjenester ved NAV Balsfjord-Storfjord? Trives du i en hektisk hverdag med stor variasjon av oppgaver? Motiveres du av å se andre løse sine utfordringer og lykkes med planer for eget liv? Da kan du være den vi ser etter.Hos NAV Balsfjord-Storfjord finner du engasjerte og kompetente medarbeidere som yter tjenester til om lag 7500 innbyggere i kommunene Balsfjord og Storfjord.  Arbeidsoppgaver: Saksbehandling og veiledning etter lov om sosiale tjenester, som innebærer blant annet sosialstønad, økonomisk rådgivning, kvalifiseringsprogrammet og gjeldsrådgivningArbeidsrettet oppfølging. Arbeidet skal sikre helhetlig oppfølging og avklaring mot arbeid, utdanning eller annen aktivitet Bygge relasjon til og samhandle med arbeidsgivere, tilta...

 • Company VANG KOMMUNE VASSVERK in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vang frivilligsentral har ledig eit 2 årig prosjektstilling/vikariat i 50% stilling.Det er ledig 50 % stilling ved Vang frivilligsentral, med tiltreding snarast. Stillinga er eit 2 årig prosjektstilling/vikariat. AlleMed er ein nasjonal dugnad mot fattigdom og utanforskap blant barn og unge, og AlleMed-koordinatoren skal ha fokus på inkludering av barn og unge gjennom arbeidsmetoden aktive saman og BUA, samt andre prosjekt og aktivitetar i eit tverrsektorielt samarbeid.Vang frivilligsentral er samlokalisert med Vang folkebibliotek på Vangstunet, i sentrum av kommunen. Sentralen jobbar med ei rekke satsingsområder innan frivilligheit, kultur, mestring og læring, integrering, og sosiale møteplassar. Hovudmålet er å ‘Vere drivkraft for frivillig verksemd i Vang’, og visjonen er ‘Saman skapar ...

 • Company GANGSÅSTOPPEN BARNEHAGER AVD BYGGEKLOSSEN in Other
  28.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  **Er du vår nye medarbeider?**Vi har fra 01.10.2022 ledig 100 % stilling som støtteressurs og ønsker deg med i vårt team.Ønskede kvalifikasjoner: -Barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk.-Vernepleier med autorisasjon.-Barnevernspedagog.Andre med relevant utdanning kan også bli vurdert til stillingene.Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av NOKUT.Personlig egnethet vil bli vektlagt.For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.**Dine viktigste arbeidsoppgaver og ansvarsområder:**Som støtteressurs skal du følge oppe enkeltbarn i henhold til deres vedtak o...

 • Company BARNEVERNTJENESTEN I FYLLINGSDALEN OG LAKSEVÅG in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  KURATOR/BARNETS KONTAKTPERSON VED BARNEVERNTJENESTEN I FYLLINGSDALEN OG LAKSEVÅG – 5 fastestillingerBarneverntjenesten holder til i «Familiens hus» på Oasen i Fyllingsdalen. Her er tjenester frabarneverntjenesten, helsestasjonene, helsestasjon for ungdom,skolehelsetjenesten, barne- og familiehjelpen og ergo - fysioterapitjenestertil barn og familier samlet på ett sted.Visjonen er en dør inn til tjenestene og tverrfaglig samarbeid, så barna ogfamiliene får et bedre og mer helhetlig tilbud.Vi er opptatt av å arbeide systematisk, og vi er særlig opptatt av at barnetsstemme skal høres og at barnet skal medvirke. Vår grunnholdning er at barnet erekspert på kunnskapen om sitt eget liv. Vi har etablert et samarbeid medForandringsfabrikken. Barnevernet skal styrke sin kompetanse på de mest alvorli...

 • Company NAV BERGEN SØR in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  NAV Bergen sør betjener bydelene Fana og Ytrebygda. Sosialtjenesten yter tjenester til ca. 1200 tjenestemottakere. Vi er 120 ansatte, hvorav sosialtjenesten utgjør 62 stillinger.I avdeling mottak og avklaring er det p.t. 16 ansatte. Avdelingen har 2 team- en for de under 30 år og en for de som er over 30 år. Den ledige stillingen ligger i teamet som har ansvar for søkere i  aldersgruppen under 30 år. Stillingen har et særlig ansvar for å følge opp personer under 30 år som er akutt bostedsløse eller som har behov for et annet botilbud enn det de har. Kartlegging, råd, veiledning og oppfølging etter sosialtjenestelovens §17 er en av hovedoppgavene. I tillegg må det påregnes annen saksbehandling og oppfølging etter sosialtjenesteloven.NAV Bergen sør er en spennende arbeidsplass i kontinuerli...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF POLIKLINIKK OSLO FENGSEL in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Regional Sikkerhetsseksjon Helse-Sør Øst (RSA) er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse-Sør Øst. Seksjonen består av tre kliniske døgnenheter, Fengselspsykiatrisk poliklinikk og Nasjonal koordineringsenhet for dom og tvungent psykisk helsevern.Fengselspsykiatrisk poliklinikk dekker spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for innsatte ved Oslo fengsel, Bredtveit fengsel og Ungdomsenheten Øst, Romerike fengsel. Poliklinikken har stillinger for enhetsleder, fem psykologer/psykologspesialister, en psykiater, en lege i spesialisering og en administrasjonskonsulent. Enheten er lokalisert i Oslo fengsel på Grønland, men disponerer også lokaler i de øvrige fengslene.Det etableres nå en ny 100% stilling som vernepleier eller lignende med spesialkompetanse på atferd ved...

 • Company HAMNA SKOLE in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  På Hamna skole har vi nå et vikariat som miljøarbeider/miljøteapeut i SFO og skole.I denne stillingen vil du arbeide med å hjelpe og støtte elever i undervisningstiden og arbeide med enkeltelever og elevgrupper på vår flotte SFO. Fordi stillingen både er i skole og SFO får du mulighet til å være en av de som kan legge til rette for en fin og helhetlig dag for elevene.Du må evne å gi omsorg og skape trygghet i skolehverdagen, se eleven og legge til rette for elevens mestringsfølelse. Som ansatt i vår SFO er du en viktig brikke for at elevene skal ha en god og trygg dag fra morgen til ettermiddag. Er du den vi søker etter? ArbeidsoppgaverHjelpe og støtte enkeltelever med behov i undervisningstid og på SFO.Planlegge aktiviteter som fremmer inkludering og godt læringsmiljø. Gjennomføre opplegg...

 • Company NÆRØYSUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Svangerskapsvikariat 100% stilling som barnevernspedagogArbeidsoppgaverSaksbehandling av barnevernssaker i undersøkelsesfase etter lov om barneverntjenesterUtstrakt kontakt og samarbeid med barn, foreldre og samarbeidende instanserForvaltningsoppgaver og skriftlig dokumentasjon av vurderinger og beslutninger iht. lov om barneverntjenesterRepresentere barneverntjenesten i saker for fylkesnemnd og rettsinstanserDelta i barneverntjenestens utviklingsarbeidDelta i og følge opp eget veiledningsforløp med fast veileder etter utarbeidet plan og rollebeskrivelseAktivt bidra til et trygt og positivt arbeidsmiljø og kollegafelleskap KvalifikasjonerTreårig helse- og sosialutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionomØnskelig med relevant videreutdanningEn fordel å  ha oppdatert ...

 • Company KIRKENS SOS BJØRGVIN in Other
  27.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Informasjon om arbeidsstedet og stillingenVed Familievernkontoret Nedre Romerike har vi ledig midlertidig 100% stilling som psykolog / psykologspesialist / familieterapeut fra 01.01.2023 til 31.12.2023. Hos oss vil du være en del av et spennende fagmiljø som er opptatt av å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse.Familievernkontoret Nedre Romerike ligger i Lillestrøm Sentrum. Vårt kontor gir tilbud til kommune Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Aurskog-Høland og Nittedal. Vi er 18 ansatte, med et glødende faglig miljø som er opptatt både av å gi gode tjenester og å jobbe med fagutvikling.I 2019 fikk vi arbeidsgledeprisen.  Familievern: Familievernet gir tilbud til familier, par og barn som selv oppsøker tjenesten med ulike typer relasjonsproblemer. Tjenestetilbudet består av familie- og par...

 • Company NOTODDEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  BeskrivelseNotodden og Hjartdal barnevernstjeneste er en interkommunal tjeneste der Notodden er vertskommune. Kommunene har til sammen et innbyggertall på ca.15000. Vi har dyktige fagpersoner som trenger en ny medarbeider. Vi er organisertetter modell hvor vi jobber i to grupper; undersøkelse og tiltak /omsorg. Vi har fokus på å ivareta barneperspektivet og videreutvikle tjenesten, og vi vektlegger tverrfaglig samarbeid med øvrige lokale tjenester og tiltak. Barnverntjenesten holder til på Familiehuset som også blant annet består av Helsestasjon og PP-tjeneste. Kort om stillingenVi har ledig fast 100 % stilling som kontaktperson med vekt på saksbehandling etter "Lov om barneverntjenester". Stillingen er ledig fra 01.10.22 ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av saksbehandli...

 • Company KIRKENS BYMISJON OSLO HOVEDKONTOR in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.Møtestedet er en kafé for mennesker i rus- og gatemiljøet i Oslo. Mange av menneskene som oppholder seg i dette miljøet har en livssituasjon som er utfordrende. Bostedsløshet, rusavhengighet, dårlig psykisk og fysisk helse, lite sosialt nettverk, fattigdom, marginalisering og sosial utstøting er eksempler på hva hverdagen kan preges av. Flere av Møtestedets gjester er midlertidig i Norge, og har begrensede rettigheter og muligheter i landet. Kaféarenaen gir mulighet for fellesskap, samtaler, informasjon, rådgivning og videreformidling til hjelpeapparatet. Målet med arbeidet er å sikr...

 • Company ØRLAND KOMMUNE RENHOLDERE in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Kvalifiseringsenheten i Ørland kommune har behov for 2 nye medarbeidere som bo- og miljøarbeidere. Stillingene er av 1 års varighet med mulighet for forlengelse.Kvalifiseringsenheten i Ørland kommune er i en spennende utviklingsfase, og det jobbes kontinuerlig for å tilpasse tjenesten til våre innbyggeres behov. Vår enhet ligger under Oppvekst i Ørland kommune. Enheten har hovedansvaret for etablering og oppfølging av flyktninger etter bosetting i kommunen, koordinering av kommunens introduksjonsordning og kvalifisering av deltakerne mot utdanning/arbeidsliv. Enheten tilbyr norsk og samfunnskunnskap opplæring for minoritetsspråklige, samt grunnskole for voksne.  Enheten har også ansvaret for spesialundervisning av voksne og andre familiegjenforente som har behov for norskopplæring.På bakgr...

 • Company HOLTET BOSENTER BOLIG A OG B in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggerne i Oslo. Vi er nesten 1300 ansatte fordelt på ca. 50 tjenestesteder i tillegg til administrasjonen.Holtet bosenter og verksted er et tilbud til personer med utviklingshemming og autisme. Holtet består av to boliger og ett verksted/dagtilbud. Ved Bolig A gis heldøgns tjenester til fire voksne personer med omfattende bistandsbehov. Vi jobber etter prinsipper innen atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid for å kunne tilby brukerne individuelt tilrettelagte tjenester. Boligen ligger idyllisk plassert nær markagrensen ved Bøler, 10 minutters gange fra t-bane og buss.Fra 1. september 2022 har vi behov for en dyktig og engasjert miljøterapeut/vernepleier da en av våre dyktige ansa...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND BEHANDLINGSSENTER in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Har du lyst på ein spennande jobb i eit godt arbeidsmiljø?Vi har ledig stilling for deg som ønsker å jobbe pårørandeorientert og har interesse for rusfagleg arbeid.Vi er ein poliklinikk i Avdeling for TSB i Helse Møre og Romsdal. Vi tilbyr utgreiing og behandling til menneske med avhengighetsproblematikk både gjennom individuelle og gruppeterapeutiske tilnærmingar. Vi har stort fokus på pårørande, både gjennom at pårørande får eigen rett til behandling, og at pårørende blir inkludert i pasienten si behandling. Fagmiljøet i seksjonen er tverrfagleg og inkluderer mellom anna psykologar, legar,sosionomar, sjukepleiarar og pedagogar. Familieterapeuten har særskilte oppgåver knytta til pårørande og familieoppfølging i familiar med rus- og avhengighetsvanskar. Familieterapeuten arbeider klinisk,...

 • Company BÆRUM KOMMUNE GJETTUM/BÆRUMS VERK BOLIGER AVD GJETTUMVEIEN in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Gjettum og Bærums Verk boliger gir tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov.Vi holder til i 7 boenheter beliggende på Gjettum, Sandvika og Bærums Verk.Stillingene er knyttet til Nedre Gullhaug bolig og Bærums Verk ambulerende på Bærums Verk.Brukerne hos oss har nedsatt funksjonsevne, og arbeidet består i å bistå brukerne med hjelp og veiledning ut ifra brukers vedtak og behov med stor vekt på selvbestemmelse.Vi søker etter deg som liker å jobbe med mennesker, og som ønsker en givende helgestilling.Tiltredelse snarest.ArbeidsoppgaverYte bistand og hjelp i henhold til brukernes individuelle behovVi jobber målrettet i oppfølging av brukerne, og gir tjenester med stor vekt på selvbestemmelsePlanlegge og gjennomføre aktiviteterEn god struktur og rutiner er vesentlig for å gi gode tjenest...

 • Company HARSTAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN RÅDHUS 1 B in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Barneverntjenesten i Harstad har ca. 40 ansatte. Vi er organisert som mottaksavdeling, tiltaksavdeling, omsorgsavdeling og familieavdeling. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder.Barneverntjenestens rolle er å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Tjenesten er opptatt av kvalitet, godt samarbeid med familier og instanser, godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og å gjøre en forskjell for barn og unge og deres familier som er i behov for barneverntjenester.Vi har følgende ledige vikariat:Med forbehold om avvikling av foreldrepermisjon vil det bli ledig 100 % vikariat som sosialkurator i avdeling Mottak, i perioden 01.11.2022 til 01.08.2023.100 % vikariat som sosialkurator på avdeling Tiltak fra snarest og til 31.12.2023, med mulighet for forlengelse ut 2024.Vi har behov for d...

 • Company BARNE- OG FAMILIETJENESTEN HEIMDAL in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Ved Barne- og familietjenesten Heimdal er det ledig en prosjektstilling i 100 prosent stilling som veileder i barneverntjenesten fra 1. november 2022 til 30. oktober 2023. Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Dette innebærer ivaretakelse av oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barneverntjenester og opplæring. Bakgrunnen for veilederstillingen er en utprøving av veilederstilling i henhold til politisk vedtak barnevernstrategi og bemanningsnorm barnevern. Barneverntjenesten er pr. i dag inndelt i tre team; mottaksteam, barneteam og ungdomsteam. Avdelingen består av ca. 40 ansatte.Ansatte i barneverntjenesten har en svært krevende arbeidshverdag og trenger oppfølging, veiledning og mulighet for debrief i en krevende arbeidssitu...

 • Company INDIVIDUELL AVLASTNING in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Liker du varierte arbeidsoppgaver, er god på samarbeid og vil gjøre en forskjell i andres liv? Da kan du være den vi søker etter til vår avdeling.Fritid og avlastning er et tjenestested organisert i Oppvekst – barnehage. Virksomhetens kjerneoppgave er å iverksette og følge opp vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestestedet har ansvaret for individuell avlastning og støttekontaktordningen, fritidstidstilbud til barn og unge med AD/HD, psykisk helse og personer med fysisk funksjonshemming og psykisk utviklingshemming. Oppstart snarest.ArbeidsoppgaverAdministrering og oppfølging av vedtak om individuell avlastning i tråd med gjeldende lovverk og retningslinjerSamarbeid med kollegaer internt og med andre samarbeidspartnereTett samarbeid med familiene og avlasterneRekruttering og ...

 • Company HÅ MOTTAKSSENTER in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Hero Norge AS skal etablere et ordinært mottakssenter på oppdrag fra UDI. Hå mottakssenter har beliggenhet i Nærlandsparken. Hå kommune og skal gi plass for inntil 200 beboere. Mottaket har planlagt oppstart 15.10.2022Hå mottakssenter søker Informasjonskonsulent i 100 % fast stilling med oppstart 15 oktober. ArbeidsoppgaverFaglig og koordinerende ansvar for mottakets informasjonsarbeidPlanlegge og kvalitetssikre at informasjon som gis, er i tråd med UDIs retningslinjerSamarbeide og inkludere kollegaer og samarbeidspartnere om formidling av informasjonUtarbeide presentasjoner og skriftlig informasjonsmateriell, formidle dette i møter med beboere, samt registrere gjennomførte aktiviteter i UDIs elektroniske løsningArbeide for økt beboermedvirkning ved å bruke beboere som en ressurs i sitt ar...

 • Company KOMMUNEDIREKTØREN OG KOMMUNEDIREKTØRENS FAGSTAB in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  I kommunedirektørens fagstab ved faggruppe helse og velferd er det ledig to faste 100 prosent stillinger som rådgiver.Som rådgiver vil du få en sentral rolle i overordnet utviklingsarbeid og skal bidra til at vi når målene knyttet til strategiene og  planene for kommunen og sektoren samt vedtatt bærekraftsprogram.Vi skal skape tillit til at befolkningen har gode og robuste helse- og velferdstjenester på kort og lang sikt. Tjenesteområdet har etablert et program for bærekraftige helse og velferdstjenester,  “2040 starter nå”. Arbeidsoppgavene knyttes i første omgang til dette utviklingsarbeidet som skal pågå de nærmeste årene da krav til omstilling og utvikling vil være av stor betydning for å nå overordnet mål.Trondheim kommune tilbyr en sentral funksjon i en utviklingsorientert organisasj...

 • Company LINK AS AVD. HOVEDKONTOR/ADMINISTRASJON in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Barnefaglig ansvarlig - beboerkontaktDu vil få ansvar for:· Det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs Rundskriv og regelverk.· Observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes· Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, barnevern, skolen, frivillige organisasjoner)· Oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene og særkontaktene spesielt.· Å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg tilØnskede kvalifikasjoner:· Relevant, 3 årig barnefaglig utdanning på høgskolenivå· Erfaring fra offentlig etater (eks. NAV, barnevern, flyktningetjeneste, skole)· Erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen· Gode samarbeidsevner ...

 • Company STEINKJER MOTTAKSSENTER in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  VI SØKER DEG SOM ØNSKER Å BIDRA TIL EN GOD HVERDAG FOR BARN OG UNGE FLYKNINGER!Vi søker etter Barnefaglig ansvarlig i vårt mottak i Steinkjer i en et års periode, med mulighet for forlengelse.  Du vil møte barn og unge som har opplevd å måtte flykte fra hjem og opplevd at verden har blitt snudd på hodet. Vår jobb er blant annet å møte, forstå, og tilrettelegge for barna i mottak, slik at de skal så en så fin hverdag som mulig ut fra situasjonen de er i. Steinkjer mottakssenter er et av to integreringsmottak i Norge, og har i dag 190 plasser. Vi er et desentralisert mottak ,og administrasjonsbygningen ligger i Steinkjer sentrum med utsikt mot Steinkjerelva og bystranda. Steinkjer er omringet av fjell og elv- med mulighet for mange flotte naturopplevelser, hele året. Byen kan også tilby fest...

 • Company OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN ADMINISTRASJONSAVDELINGEN in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Barnevernseksjonen i Bydel St. Hanshaugen består av ca 32 stillinger og holder til i Stensbergt 25-27. Seksjonen består av barnevernseksjonen og tiltaksseksjonen.Tjenesten er delt opp i 5 team: Mottak og undersøkelsesteam, tiltaksteam((0 - 18(25), fosterhjem og familieteam samt Foyer St. Hanshaugen- veien til et selvstendig voksenliv. Det lyses nå ut 2 ledige vikariater ved tiltaksteamet: 1 x 100% svangerskapsvikariat ledig fra 01.01.23 til 31.03.241 x 100% vikariat med mulighet for fast ansettelse 01.01.23 - 31.12.23 Ved intern justering, kan det være behov for ansettelse i andre vikariat i tjenesten.Barnevernseksjonen betjener også Oslo sentrum, med de muligheter og utfordringer det gir. Samt at vi har det by omfattende ansvaret for menneskehandelsaker. Dette er en tjeneste med lav turno...

 • Company AHUS KJELLER BARN- OG UNGDOMSPSYKIATRI in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Har du lyst til å jobbe med spiseforstyrrelser? Vi søker en erfaren sykepleier, psykolog eller familieterapeut med interesse for og erfaring fra arbeid med spiseforstyrrelse.Vi ønsker terapeuter som har FBT eller annen utdanning knyttet til spiseproblematikkBUP Nedre Romerike er en seksjon i avdeling BUP, Psykisk helsevern og Akershus universitetssykehus HF. Det er 8 seksjoner i avdeling BUP; seks poliklinikker og to døgnenheter som dekker Nedre Romerike, Øvre Romerike, Follo, Grorud, Furuset og Kongsvinger.BUP Nedre Romerike betjener kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Aurskog-Høland.Vi er en stor klinikk med rundt 70 fagstillinger. Her arbeider det mange spesialister i klinisk pedagogikk, kliniske sosionomer, psykologspesialister og overleger. Vi er nå i en god miks mel...

 • Company ORKLAND KOMMUNE BARNEVERN in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Barnevernet har behov for kloke barnevernsarbeidere som brenner for barnets beste og ser verdien av tidlig innsatsI Orkland ønsker vi at barn og familier skal ha en dør inn når de trenger hjelp. Derfor har vi samlet barne- og familietjenesten i moderne og gode lokaler i Orkland folkehelsesenter på Orkanger. Tjenesten består av barneverntjenesten sammen med familiesenter, pedagogisk-psykologisk tjeneste og helsestasjon- og skolehelsetjeneste.  Det er kommunens uttalte satsing å ivareta barns oppvekst og utvikling gjennom tidlig innsats og godt samarbeid. Vi jobber for et styrket samarbeid i hele oppvekstsektoren.  I forbindelse med oppvekstreformen ønsker vi å styrke laget med to 100 % prosjektstillinger i en toårsperiode med mulighet for forlengelse i ytterligere 1 år. Vi søker etter en sa...

 • Company BÆRUM KOMMUNE BARNEVERNVAKT, MOTTAK OG AKUTT in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 160 ansatte og 200 fosterhjem, besøkshjem og støttekontakter. Barneverntjenesten består av seks fagavdelinger og forvaltningsavdeling. Avdeling barnevernvakt, mottak og akutt har ansvaret for konsultasjons- og mottaksarbeid, saksbehandling av meldinger, forebyggende akuttarbeid og døgntilgjengelig barnevernvakt. Barnevernvakten i Asker og Bærum er en interkommunal barnevernvakt for Asker og Bærum kommuner, som drives av barneverntjenesten i Bærum. Barnevernvakten er døgntilgjengelig og har utenfor ordinær arbeidstid tilhold på politihuset i Sandvika. Gode kollektivforbindelser både retning Oslo og Asker/Drammen. Barnevernvakten har et godt etablert fagmiljø, med tett tilknytning til barneverntjenestene ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters