Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

96 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-50 of 96 results.
 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF TVERRFAG SPES RUSBEH SANKS KARASJOK in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 974795183 Stillingsident: 4305611224 Presentasjon av stillingen:TSB poliklinikk har ledig vikariat for klinisk sosionom/ sosionom med tiltredelse snarest. Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse. I tillegg har vi FOU med egne tjenester som FoU-styret, forskning og formidling, samt lærings- og mestringstjenester, og tolketjenesten.Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) -- Psykisk helse og avhengighet er organisert i 7 enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam / TSB poliklinikk,...

 • Company BORGER AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Borger AS er eiet av SFPH AS og driver ulike botilbud for mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Vi har i dag 400 ansatte og 70 beboere som bor på 6 forskjellige lokasjoner. Borger AS ønsker å gi et tilbud som ivaretar behovet for trygghet og forutsigbarhet også for de mest krevende brukerne. Borger AS har avtale med 18 kommuner som kjøper plass hos Borger til sine beboere, som har behov for et botilbud. Vårt fokus på fellesskap, tilknytning og tilhørighet avspeiler seg i hvordan vi jobber med praktiske utfordringer ved Borger. Vi tror ferdigheter kan utvikles gjennom trygghet og mestringsfølelse der man sammen setter seg mål og arbeider mot disse.Vi søker nå flere dyktige og engasjerte medarbeidere til arbeid i medleverturnus (4/7/3/7). Vi har behov for en Sykepleier/Verneple...

 • Company ABERIA UNG AS AVD RYGGE in Other
  30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BUFETAT VEST MST HAUGESUND in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 195764Om stillingaStavanger akuttsenter avdeling Haugesund har ledig fast 100 % stilling som avdelingsleiar. Avdelinga er ei av to beredskapsheimavdelingar i senteret og er lokalisert i Haugesund i Haraldsgata. Avdelinga har p.t. 5 konsulentar, ein fagkoordinator og 26 beredskapsheimar.Arbeidstidsordning er dagtid/ fleksitid. Tiltreding etter avtale.Ansvarsområde / arbeidsoppgåverAvdelingsleiar har personal-, drift- og økonomiansvar for avdelinga.Arbeidsoppgåver:Overordna ansvar for rekruttering og godkjenning av nye beredskapsheimar.Kontaktperson for oppdragstakarar.Bidra til utvikling av fagleg tenestetilbod og barnas behov.Sikra at stillingane i avdelinga er tilsett av kvalifisert personell og leggje til rette for opplæring, oppfølging av drift og personale.Bidra til, og l...

 • Company SULA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315966209 Presentasjon av stillingen:Tiltakseining for barn og unge (TBU) - fagområde barnevern - søker ny kollega til 100 % fast stilling som familierettleiar, frå medio februar 2021.TBU er ei tverrfagleg eining som gir tilbod om tenester til barn, unge og familiar i Sula kommune. Eininga består av barnevern, pedagogisk psykologisk teneste (PPT) og helsestasjon. Kvart fagområde har eigen fagleiar og eininga har einingsleiar.Barnevern har i dag 9.25 årsverk, inkludert 1.00 årsverk merkantil medarbeidar. Fagområdet er inndelt i undersøkings-, tiltaks- og omsorgsteam.Den som blir tilsett må ha sertifikat og kunne disponere eigen bil.ArbeidsoppgåverRettleie og styrke foreldrekompetanse, samspel og kommunikasjon i familien.Samarbeid med instansar rundt barnet / fami...

 • Company NAV ULLENSAKER in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315417017 Presentasjon av stillingen:Ullensaker kommune har fått tildelt prosjektmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken for utvikling av helhetlige tjenester til sosialt og økonomisk vanskeligstilte barnefamilier. Målet med prosjektet er å bidra til å gjøre foreldre i lavinntektsfamilier i stand til å forsørge seg selv, og barna, gjennom arbeid og aktivitet, eller andre økonomiske rettigheter. Dette skal forebygge at fattigdom går i arv, og gi barn i lavinntektsfamilier like muligheter som andre barn.Stillingen innebærer i hovedsak oppfølging og veiledning av vanskeligstilte barnefamilier, og saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester.Stillingen er organisatorisk plassert i avdeling for Arbeid og Økonomi ved NAV Ullensaker. Avdelingen består av økonomiske rå...

 • Company BARNEVERNSTJENESTEN I STAVANGER in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  ER DU OPPTATT AV FREMTIDENS BARNEVERN?Da en av våre ansatte skal pensjoneres og den andre over i annen stilling i Barneverntjenesten, søker vi etter to kontaktpersoner i 100% fast stilling. Den ene stillingen er ledig fra 01.01.2021, og den andre fra 01.06.2021 med mulighet for oppstart før.Barneverntjenesten i Stavanger er en av Norges største fagtjenester med ca 150 årsverk fordelt på tre fagavdelinger; Mottak og familieoppfølging, Omsorgsavdelingen og Tiltaksavdelingen, samt Administrasjonsavdeling og ledelse.Våre medarbeidere er engasjerte og har høy faglig kompetanse. Vi er ydmyke, men samtidig stolte, over å arbeide innenfor et så betydningsfullt felt som barnevern. Vi fokuserer på at barn, unge og familier blir møtt med åpenhet, kjærlighet, ydmykhet og medbestemmelse. Utstrakt samar...

 • Company BUFETAT MIDT SUNNMØRSHEIMEN UNGDOMSHEIM AVD NYGÅRDVEIEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 195306Om stillingaVed Sunnmørsheimen ungdomsheim er det ledig minimum 3 faste stillingar i 100% som miljøterapeut. Stillingane går i turnus og har per i dag arbeid kvar 4. helg. Per i dag har stillingane todelt turnus med dagvakter og kveldsvakter i veka, og langvakter (inntil 12,5 t.) i helger.Arbeidsoppgåver/ansvarsområderUtøve god og trygg omsorg for ungdomane.Drive målretta miljøterapeutisk arbeid og behandling innanfor Sunnmørsheimen sine faglege rammer og metodar.Ansvar for etablering av behandlingsplan, handlingsplan, samt koordinering av arbeidet rundt ungdomen.Skriftleg dokumentasjon og rapportering.Utføre praktiske oppgåver ved institusjonen, med tanke på grunnstruktur og hushaldning.KvalifikasjonskravMinimum treårig relevant høgskuleutdanning, gjennomført bachelor ...

 • Company EIDSVOLL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303986037 Presentasjon av stillingen:Familiens hus har ledige vikariat som familieveileder i avdeling Barnevern:100 % vikarstilling - sykefravær og svangerskaps vikariat Vikariatet er ledig fra nå og fram til februar 2022.Virksomheten Familiens Hus består av Helsestasjonen, PP-tjenesten og Barneverntjenesten, og er et tverrfaglig, helhetlig tilbud til barn/unge i kommunen.Familiens hus ligger i hjertet av Eidsvoll, kun 35 minutter med tog fra Oslo. Togavganger er 3-4 ganger per time.Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Herunder menes det at barn og familier får hjelp som virker, og at de møter trygge og kvalitetssikre tjenester. Barneverntjenesten ...

 • Company EIDSVOLL KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303912392 Presentasjon av stillingen:Familiens hus har ledige stillinger som barnevernskonsulenter i avdeling Barnevern:100 % fast stilling som kontaktperson på tiltaksteam.Virksomheten Familiens Hus består av Helsestasjonen, PP-tjenesten og Barneverntjenesten, og er et tverrfaglig, helhetlig tilbud til barn/unge i kommunen.Familiens hus ligger i hjertet av Eidsvoll, kun 35 minutter med tog fra Oslo. Togavganger er 3-4 ganger per time.Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Herunder menes det at barn og familier får hjelp som virker, og at de møter trygge og kvalitetssikre tjenester. Barneverntjenesten står ovenfor nye utfordringer og oppgaver i tråd ...

 • Company TIME KOMMUNE BARNEVERNSTENESTE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306552597 Presentasjon av stillingen:Me søker ein engasjert og fagleg sterk person til å leia og vidareutvikla barnevernstenesta i Time. Vår nye barnevernsleiar er ein tydeleg og dyktig leiar som er systematisk, sjølvstendig og med gode evner til samarbeid med ulike faggrupper.I 2022 trer den nye barnevernsreforma i kraft. Reforma vil påverka heile oppvekstområdet, og me vil jobba med å implementera ho som ei oppvekstreform. I tillegg til endringane innan barnevern, skal også reforma bidra til auka fokus på tidleg innsats og førebyggande arbeid. Dette er samanfallande med vår hovudsatsing, kor me jobbar for heilskaplege tenester innan oppvekst for å sikra rett hjelp til rett tid på rett plass. Mellom anna skal nyoppretta ungdomsteam verta organisert i tilknyttin...

 • Company SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.:942110286 Stillingsident: 20/2856 Presentasjon av stillingen :Kort om stillingenVi har ledig 2 x 100% faste stillinger som saksbehandler i barneverntjenestenHovedarbeidsoppgaverI stillingene som saksbehandler vil du ha ansvar for saksbehandling etter lov om barneverntjenester. Du vil også kunne være kommunens representant i fylkesnemndas øvrige rettssystem. Du vil ha direkte samarbeid med barn, ung og deres familie. Barn og unges medvirkning er et satsningsområde. I oppgavene følger et utstrakt samarbeid med andre instanser. Du vil være aktiv i deltagelsen av faglig utvikling av barneverntjenesten. Du vil muligens bli spurt om å delta i kommunens akuttvakt ordning.KvalifikasjonerDu er utdannet barnevernspedagog eller sosionom.Du har god kunnskap om aktuelt lovverk og barnekonvensjo...

 • Company INDRE NORDMØRE BARNEVERNTJENESTE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.:964981892 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :INDRE NORDMØRE BARNEVERNTJENESTE FOR KOMMUNANE SURNADAL, RINDAL, SUNNDAL OG TINGVOLL HAR LEDIGE VIKARIAT i FAGSTILLINGAR.Vi har ulike stillingsprosentar og varigheit av vikariat.Vertskommune for samarbeidet er Surnadal kommune. Samarbeidet vart etablert 01.01.2020 og har tilsaman 21,80 årsverk.Eininga er organisert med kontorstader både i Sunndal og Surnadal.Arbeidsoppgåver:Saksbehandling og tiltaksarbeid etter lov om barneverntjenesterFokus på veiledning og endringsarbeid i samarbeid med familien og samarbeidsinstansarPartsrepresentant i Fylkesnemda for barnevern og sosiale sakerEininga er organisert i to team for undersøkingar/hjelpetiltak i heimen og eit team som arbeider med oppfølging av barn utanfor heimenVi søker medarbei...

 • Company VÅLER KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4298722744 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er en tjeneste i Oppvekstsektoren. Kristiansand kommune er vertskommune for barneverntjenesten i Lillesand og Birkenes. Barneverntjenesten har også akuttberedskap for Midt-Agder barnevern, Barnevern Sør, Lister barnevern, Grimstad kommune og Setesdal barnevern. Barnevernvakta drifter den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 og Alarmtelefonens chat; Barneverntjenesten har 162 årsverk. Tjenesten består av 6 barne- og familieavdelinger som er lokalisert i henholdsvis Lillesand, Randesund, Lund, Sentrum, Vågsbygd og Songdalen. Avdeling for barnevernvakt/mottak, ungdomsavdeling, tiltaksavdeling og fosterhjemavdeling er avdelinger som er sentralisert og har lokaler i Kristia...

 • Company BÆRUM KOMMUNE BARNEVERNET SKUIVEIEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307136779 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med ca. 125 årsverk og 140 ansatte. Barneverntjenesten består av barnevernsjef, avdeling stab og seks fagavdelinger; avdeling barnevernvakt, mottak og akutt, avdeling undersøkelse, avdeling barn, avdeling ungdom, avdeling omsorg og avdeling tiltak.Barneverntjenesten ønsker å gå foran innen kvalitetsutviklingsarbeid på barnevernområdet, med barnevernfaglig tiltaksavdeling, ved å drifte spesialiserte hjelpetiltak som FFT og MST CAN, implementerer PMTO, og er vertskommune for Asker og Bærum barnevernvakt. Barneverntjenesten i Bærum har formalisert samarbeid med flere forsknings- og kompetansemiljøer om utvikling av barnevernfaglige tiltak etter barneve...

 • Company SIGNO CONRAD SVENDSEN SENTER in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Vi søker en dyktig miljøterapeut til et 100 % vikariat, 04.01 - 01.11.21 på seksjon Soltun. Stillingen omfatter turnusarbeid med dag- og kveldsvakter, og arbeid hver 4. helg.Seksjon Soltun er en heldøgns omsorgsbolig med fem voksne tjenestemottakere med hørseltap og utviklingshemming. Enkelte beboere har også vedtak etter HOL kap. 9. Alle bor i egne leiligheter og har tilgang på fellesrom som stue, kantine, fysioterapisal og svømmebasseng. Det jobbes etter prinsippene for målrettet miljøarbeid.AnsvarsområderStillingen innebærer at man aktivt deltar i den faglige utviklingen, utarbeider og følger opp individuell plan, leder ansvarsgruppemøter og arbeidsgrupper, og utarbeider rapporteringer til bydel eller kommune. Man har ansvar for at brukermedvirkning skal ligge til grunn for de miljøtera...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  27.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312487184 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er en tjeneste i Oppvekstsektoren. Kristiansand kommune er vertskommune for barneverntjenesten i Lillesand og Birkenes. Barneverntjenesten har også akuttberedskap for Midt-Agder barnevern, Barnevern Sør, Lister barnevern, Grimstad kommune og Setesdal barnevern. Barnevernvakta drifter den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 og Alarmtelefonens chat; Barneverntjenesten har 162 årsverk. Tjenesten består av 6 barne- og familieavdelinger som er lokalisert i henholdsvis Lillesand, Randesund, Lund, Sentrum, Vågsbygd og Songdalen. Avdeling for barnevernvakt/mottak, ungdomsavdeling, tiltaksavdeling og fosterhjemavdeling er avdelinger som er sentralisert og har lokaler i Kristia...

 • Company BODØ KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 196461Barneverntjenesten Bodø, avdeling Gildeskål har ledig fast stilling som barnevernkonsulent.Ved barneverntjenesten Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen og Værøy er det ledig en fast stilling som barnevernkonsulent for tiltredelse snarest.Om Barneverntjenesten Bodø, avdeling Gildeskål:Barneverntjeneten Bodø, avdeling Gildeskål har 3 stillinger, inkludert en fagleder. Kontor- og arbeidssted er på Inndyr, Gildeskål kommune.Om oss:Barneverntjenesten Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Steigen, Røst og Værøy samarbeider etter vertskommunemodellen med Bodø som vertskommune.Tjenesten har hovedkontor i Bodø.Tjenesten er årlig i kontakt med i ca 1100 barn og / eller deres foreldre. I tillegg kommer anonyme og uformelle henvendelser for råd/veiledning fra samarbeidspartnere og private.Ti...

 • Company BODØ KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 196402Barneverntjenesten Bodø, avdeling Hamarøy har ledig fast stilling som barnevernkonsulent.Ved barneverntjenesten Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen og Værøy er det ledig 100 % fast stilling som barnevernkonsulent for tiltredelse snarest.Om Barneverntjenesten Bodø, avdeling Hamarøy:Barneverntjeneten Bodø, avdeling Hamarøy har 6 stillinger inkludert fagleder og 50 % merkantil ressurs. Kontor- og arbeidssted er Drag på Hamarøy.Om oss:Barneverntjenesten Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Steigen, Røst og Værøy samarbeider etter vertskommunemodellen med Bodø som vertskommune.Tjenesten har hovedkontor i Bodø.Tjenesten er årlig i kontakt med i ca 1100 barn og / eller deres foreldre. I tillegg kommer anonyme og uformelle henvendelser for råd/veiledning fra samarbeidspartnere og priv...

 • Company ÅLESUND KOMMUNE RESSURSBASEN in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311345532 Presentasjon av stillingen:Ved Bu -og avlastningstenesta er det ledig fast stilling som miljøterapeut på natt. Bu-og avlastingstenesta yt tenester til born og ungdommar med særskilte behov, derunder utviklinghemning, autisme og psykiske lidingar. Vi har fokus på at borna og ungdommene skal ha eit meiningsfullt liv med god livskvalitet. Dei fleste har behov for langsiktig omsorg med miljøterapeutisk tilrettelegging. Dei treng trygge og tålmodige vaksne som har stå-på-vilje. Vi søkjer etter medarbeidarar som er robuste, og som bidrar til fagleg utvikling og eit godt arbeidsmiljø. Det vil bli lagt vekt på personleg eigning som personleg tryggleik, stabilitet og evne til å romme og tåle bornet eller ungdommen sine utfordringar over tid.Den som får tilbod o...

 • Company NITTEDAL KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSETJENESTE PSYKIATRI in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315179093 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100% fast stilling som miljøterapeut. Ambulant tjeneste gir oppfølging til hjemmeboende personer over 18 år som har psykiske helseutfordringer, rusavhengighet og/eller ulike typer livskriser. Tjenesten har turnus med arbeid, for tiden, 1 kveld i uken og hver 4. helg. Formålet med tjenesten er å gi hjelp til at brukere av tjenesten skal mestre dagliglivet. Fokuset er på å skape motivasjon for endring og styrking av evnen til å ta ansvar for eget liv.ArbeidsoppgaverMiljøterapeutisk oppfølging av brukereStøttesamtalerKartleggingsarbeidKoordinator-oppgaverLavterskelTverrfaglig samarbeid internt og eksterntDokumentasjonsarbeidFokus på reduksjon av tvangKommunikasjon med pårørendeFokus på aktiviteter, kosthold og øke l...

 • Company NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING AVD NKS KONTOR ANSATT in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF PSYKISK HELSV BARN UNGE RIKSHOSPITA in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315457174 Presentasjon av stillingen:Oslo universitetssykehus er Norges største barnesykehus med både lokale, regionale og landsfunksjoner. Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP), Barne- og ungdomsklinikken har et tverrfaglig team med barnepsykiatere, psykologer, kliniske sosionomer, spesialpedagoger, psykiatrisk sykepleier, musikkterapeuter og 4 merkantile. Vi har totalt 36 fagstillinger, hvorav 9 klinisk sosionom stillinger. Avdelingen arbeider med utredning og behandling av inneliggende og polikliniske somatisk syke barn og unge opp til 18 år og deres foreldre, henvist fra helseforetakets ulike somatiske avdelinger og poliklinikker, samt konsultasjon-liaison virksomhet. Vi har også undervisnings- og forskningsoppgaver.Det er nå fra 01.01...

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR ØST in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 195650Om stillingenVed enhet for Inntak, avdeling Østfold, blir det fra 01.01.2021 ledig ett års vikariat som rådgiver/seniorrådgiver.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderEtter henvendelse/henvisning fra kommunal barneverntjeneste:Gi råd, veiledning og bistand i enkeltsakerMotta og saksbehandle henvisningerBidra til tilstrekkelig kartlegging av barn, unge og familiers behov - ogFinne riktige tiltak til barnet/ungdommenSamarbeide med barneverntjeneste og andre tilstøtende tjenesterSikre, følge opp og evaluere bistand i den enkelte sakForhandle med, og følge opp private leverandørerDokumentere i fagsystemet BIRKArbeide med de til enhver tid gjeldende lovverk og føringer for barnevernsområdetHvilken bakgrunn har du?Det kreves at du har:Minimum treårig sosialfaglig- eller annen relevant...

 • Company VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS STUDIESTED OSLO in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 194985Fakultet for sosialfagFakultet for sosialfag har ca. 1000 studenter og ca. 50 årsverk fordelt på bachelor- og masterprogram i sosialt arbeid og masterprogram i familieterapi og systemisk praksis, samt videreutdanninger i rus- og avhengighetsproblematikk, familieterapi og systemisk praksis, konfliktarbeid og mekling, relasjonskompetanse i barnevernet og veiledning for studentveiledere.Fra 1. august 2021 er det ledig inntil to faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i familieterapi og systemisk praksis.Fagområde, ansvar og arbeidsoppgaverProgramområdet familieterapi og systemisk praksis består av en toårig videreutdanning og en fireårig masterutdanning i familieterapi og systemisk praksis. Programområdet har ca. 320 studenter.Programområdet innførte 2018 n...

 • Company VERDAL KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 938587418 Stillingsident: 4304272653 Presentasjon av stillingen:2 x 100% som kontaktperson fast2 x 80 stilling som kontaktperson fastTiltredelse 01.01.21.Det kan også bli ledige vikariater av inntil ett års varighetAlle teamene har ledige stillinger og det kan være greit å angi i søknaden om noen team foretrekkes.Verdal barneverntjeneste har 21 ansatte og er teamorganisert med tre team med spesialiserte arbeidsoppgaver: Mottak/ undersøkelse, Tiltak og Omsorg. Alle teamene har egen teamleder. I tillegg har tjenesten barnevernleder, nestleder, fagkonsulent og merkantil tjeneste. Tjenesten deltar i interkommunal barnvernvakt og er en del av Innherred læringsnettverk. Tjenesten jobber nå aktivt med å forberede seg på nye oppgaver ifm Barnevernreformen i 2022. Verdal Barneverntjeneste ...

 • Company SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 974557320 Stillingsident: 4308503998 Presentasjon av stillingen:Slåtthaug videregående skole ligg i naturskjønne omgivnader nær Nesttun sentrum. Det er kort veg til buss- og bybanestopp. Skolen har omtrent 600 elevar fordelt på utdanningsprogramma HO, BA, EL, TIP og påbygging til generell studiekompetanse. Skulen si elevteneste er organisert i ei eiga avdeling med miljøterapeutar, miljøfagarbeidarar og rådgivarar. Meir informasjon om skulen er å finne på heimesida vår: Vi søkjer etter ein miljøterapeut som primært vil ha arbeidsoppgåver knytte til overordna del av læreplanverket. Stillinga er i utgangspunktet eit vikariat, men det kan bli aktuelt med fast tilsetting.Arbeidsoppgåverhjelpe elevane med å tileigne seg kompetanse som fremjar god fysisk og psykisk helse, og som rustar d...

 • Company BYDEL SAGENE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308611306 Presentasjon av stillingen:Sagene barneverntjeneste har i dag 50 stillinger, og er organisert etter en spesialistmodell. Vi holder til i lokaler i Thorvald Meyersgate 7. Kontoret består av kontorfaglig team, mottaksteam, undersøkelsesteam og to tiltaksteam 0-23 år samt et familieteam som utfører hjemmebaserte oppgaver på bestilling fra de øvrige teamene. Alle team ledes av en seksjonsleder, og teamene som ivaretar saksbehandling har fagkonsulent.Ved Sagene barneverntjeneste er det stort fokus på at barn og unge skal medvirke aktivt i egen sak, og at dette skal dokumenteres godt. Vi er svært opptatt av å ha tett samarbeid med øvrige lokale tjenester og tiltak. Det er fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og alle ansatte deltar aktivt i dette. Barne...

 • Company FOSEN BARNEVERNTJENESTE AVD INDRE FOSEN in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315043888 Presentasjon av stillingen:Fosen barneverntjeneste har et ledig ett års vikariat for snarlig tiltredelse. Tjenesten har kontor på Brekstad, Åfjord og Rissa. Dette vikariatet er fortrinnsvis i Rissa eller i Åfjord.Er du opptatt av å gjøre en forskjell for barn, unge og deres foreldre? Da kan du være den vi ser etter.Arbeidsoppgaveroppfølging av barn og familier med tiltak i barnevernstjenestensaksbehandling jfr barnevernlovenkunnskapsbasert tilnærming , med høyt fokus på kvalitet og effektivitetbidra til faglig utvikling av barneverntjenestendelta i kommunens tverretatlige samarbeidsforaermå kunne representere tjenesten i Fylkesnemnd og rettKvalifikasjonerminimum treårig sosialfaglig høgskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernpedagog, sosionom eller verne...

 • Company BUFETAT VEST SKJOLDVEGEN BARNEVERNSENTER ADMINISTRASJON AVD SKJOLD in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Jobbnorge ID: 195618Om stillingaVed Skjoldvegen barnevernsenter, avd. Skjold er det ledig ei fast 100% stilling som avdelingsleiar.Arbeidsoppgåver / ansvarsområdeFagleg ansvarleg for avdelinga.Leie tiltaket sitt omsorgs- og endringsarbeid knytt til Traumebevisst omsorg og Omsorgs- og endringsmodellen OEMSamarbeid med familie, nettverk, kommune, skule, helse og andre viktige instansar.Ansvar for rapportering og internkontroll for eiga avdeling.Økonomi- og administrasjonsansvar for avdelinga.Personalansvar.Ansvar for turnus og arbeidstidsordning i avdelinga.Samarbeid med tillitsvalgte og verneombod samt deltaking i lokalt samarbeidsutvalg.Deltaking i Bufetat leiarskule.Avdelingsleiar er ein del av leiarteamet på Skjoldvegen barnevernsenter, og leiing av avdelinga vil være i nært samarbeid me...

 • Company ÅSET SKOLE in Other
  24.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310741085 Presentasjon av stillingen:Det er umiddelbart ledig 100 % fast stilling som miljøveileder ved Åset skole (13% lønnstrekk på grunn av fri i skoleferiene).ArbeidsoppgaverVi søker etter en miljøveileder som kan arbeide både direkte opp mot enkeltelever med ulike utfordringer og forebyggende sosialfaglig arbeid. Det vil innbefatte tett samarbeid med foresatte, lærere, PPT og andre samarbeidspartnere.KvalifikasjonerFormell utdanning: Det er ønskelig med utdanning på høyskolenivå, eksempelvis vernepleier, barnevernspedagog eller andre fagområder som kan være aktuelle for arbeid opp mot enkeltelever i skoleErfaring fra arbeid med barn og unge med ulike faglige og sosiale behovGod pedagogisk kompetanseGod IKT-kompetansePersonlig egnethet vil vektleggesPolitiat...

 • Company BUFETAT VEST SKJOLDVEGEN BARNEVERNSENTER AVD SØFTELAND in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Jobbnorge ID: 195645Om stillingaVed Skjoldvegen barnevernsenter, avd. Søfteland er det ledig ei fast 50 % stilling som fagkoordinator.Stillinga som fagkoordinator vil innebere eit hovudansvar for både å oppretthalde og vidareutvikle det gode miljøterapeutiske arbeidet på avdeling Søfteland. Stillinga er ein spanande kombinasjon av faglege og administrative oppgåver og vil ha særskild fokus på implementeringa av Omsorgs- og endringsmodellen i avdelinga. Fagkoordinator er eit viktig bindeledd mellom avdelingleiar og miljøpersonalet.Stillinga er i turnus på dagtid.Arbeidsoppgåver/ansvarsområdeSkjoldvegen barnevernsenter, avdeling Søfteland arbeider i et traumebevisst perspektiv gjennom Omsorgs - og endringsmodellen (OEM) og fagkoordinator har eit særskilt ansvar for implementeringsprosessen i...

 • Company EIGERSUND KOMMUNE BARNEVERN in Other
  24.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305742763 Presentasjon av stillingen:Dalane barnevern er en interkommunal barneverntjeneste med Eigersund som vertskommune, Sokndal og Lund som deltakerkommuner. Tjenesten holder til i flotte lokaler i Eigersund sentrum og disponerer kontorer i Sokndal og Lund ved behov. Dalane barnevern er organisert med tre spesialiserte team; Mottak, Undersøkelse og hjelpetiltak samt Omsorg og ettervern. Den utlyste stillingen som teamleder er i utgangspunktet knyttet til Omsorgs- og ettervernsteamet. Omsorg- og ettervern har pr. idag seks barnevernkonsulenter. Dalane barnevern er inne i en spennende periode. Kvalitetsplan for tjenesten er ute på høring og tjenesten er også i gang med å forberede barnevernsreformen som gjennomføres fra 2022. Teamleder for omsorg og ettervern ...

 • Company FROGN KOMMUNE ADMINISTRASJON/STØTTEENHETER in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FAMILIEHJELP AS AVD ASKER in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Vil du bli en del av Norges beste familieveiledningsteam?Familiehjelps oppdragsmengde øker, og vi søker nå erfarne familieveiledere som har lyst til å jobbe sammen med oss i Norges beste familieveiledningsteam. Hos oss vil du møte faglig sterke, kompetente, og hyggelige kollegaer som jobber sammen for å gjøre en forskjell for sårbare barn, ungdommer og deres familier. Vi har stort fokus på faglig og personlig utvikling, og alle våre konsulenter får jevnlig veiledning og faglig påfyll.Vi søker etter familieveiledere tilsvarende minimum 70% stilling. Du har stor frihet til å legge opp arbeidsdagene dine selv, og du velger selv hvilke saker du ønsker å arbeide med etter din kompetanse og ditt interessefelt. Det er viktig å være fleksibel i vårt arbeid, og at du av og til har mulighet til å jo...

 • Company STAD KOMMUNE BU OG MILJØ SELJE in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312218566 Presentasjon av stillingen:Bu- og miljøtenesta har ledig 80 % fast stilling som vernepleiar/sjukepleiar eller miljøterapeut inkludert 20% frie timar med for tida tenestestad Kvia, Selje frå så snart som mogleg.Bu- og miljøtenesta er ei teneste i stadig utvikling. Tenesta har fleire tenestestader med heildøgnsdrift og oppfølging av heimebuande brukarar. Brukargruppa er samansett av menneske med ulike funksjonsnedsettingar i ulik alder og livssituasjon. Det overordna målet for bu- og miljøtenesta er å bidra til at tenestemottakarane oppnår høgast mogleg grad av livskvalitet.ArbeidsoppgåverAnsvar for det faglege rundt dei brukarane man er primærkontakt forKartlegge og vurdere behovFølge opp og dokumentere tenesteytinga etter kvalitetskrav, lovverk og komm...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE KONTOR FOR KD KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313851271 Presentasjon av stillingen:Har du lyst å bidra i arbeidet for å gjøre Haugesund til en foregangsby for kultur, idrett og frivillighet? Haugesund kommune lyser nå ut stilling som barne- og ungdomskoordinator i 100 % stilling (tidligere SLT-koordinator).Barne- og ungdomskoordinatoren skal stimulere til samarbeid og samhandling mellom instanser som jobber med unge innbyggere i Haugesund. Det allerede etablerte samarbeidet med politiet, NAV, barnevernstjenestene, skolene og det frie organisasjonsliv. Dette skal videreføres og videreutvikles for å sikre gode oppvekstforhold for unge mennesker i kommunen. Barne- og ungdomskoordinatoren er knyttet til tjenesteområde kultur, idrett og frivillighet.Barne- og ungdomskoordinatoren inngår i team sammen med frivill...

 • Company ASKER KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTE MIDT OG SØR in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312706512 Presentasjon av stillingen:2 100% vikar stillinger som barnevernkonsulent i avdeling tiltak (0-23 år) Sone midt og sør. Et vikariat gjelder et år fra tiltredelse snarest, og et vikariat gjelder et år fra 01.03.2020.Stillingene er plassert i Sone Sør (Arbeidssted Røyken). Avdelingen jobber med saksbehandling og oppfølging av barn med hjelpetiltak.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter lov om barneverntjenesterStille som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser.Lede og koordinere samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter.Legge til rette for barns medvirkning.Ivareta familiens rettsikkerhet og påse at lovkrav overholdes.Håndtere en bred og variert saksportefølje.Håndtering og oppfølging av hastesaker.Tett samarbeid med familiene samt offentlige ...

 • Company KRISTIANSUND FOREBYGGENDE HELSETJENESTER in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig 100% fast stilling som familieterapeut/familieveileder ved Forebyggende helsetjenester for barn og unge!Forebyggende helsetjenester for barn og unge (FHBU) er organisert i enhet sammen med interkommunal barneverntjeneste. Tjenesten tilhører enheten Barn, familie og helse og er lokalisert i Kristiansund Sentrum. FHBU er en aktiv arbeidsplass med et spennende fagfelt som er i stor utvikling. Tjenesten består av flere fagteam; svangerskap og barselomsorg, tverrfaglig helsestasjon, skolehelsetjeneste med helsestasjon for ungdom, fysioterapi for barn og unge, og psykisk helsetjenester for barn og familier. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke medarbeidere. Vi trenger deg som ønsker å være en del av vårt arb...

 • Company BUFETAT ØST LIERFOSS UNGDOM OG FAMILIESENTER in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Jobbnorge ID: 196367Om stillingenVi søker deg som trives sammen med ungdom og som er omsorgsfull, raus, fleksibel og positiv.Lierfoss ungdoms- og familiesenter har behov for tilkallingsvakter til våre fire institusjonsavdelinger; tre i Aurskog-Høland og en i Sandvika. Tilkallingsvaktene kan bli tilkalt på dag, kveld, natt og helg ved sykdom og annet fravær.Vi har p.t. turnuser med arbeidstider fra 8 til 16 timers vakter, og langturnus med arbeidstid fra 2 til 3 døgn.Vi kan tilby et spennende og aktivt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter, gode kollegarer og et godt arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverFølge opp avdelingens døgnrytmeVære en god rollemodellDelta på faglige drøftinger og refleksjonerFølge opp ungdommenes aktiviteter og dagtilbudPåriver for at ungdommen skal ha en aktiv fritidDelta i...

 • Company RANA KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEAVDELINGEN in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Barnevernet er en del av Barn og familieavdelingen, som består av helsesøstertjenesten, familietjenesten, kommunepsykolog og rådgiver.Barneverntjenesten har for tiden 25 fagstillinger, i tillegg til merkantilt ansatte, juridisk rådgiver og veiledere knyttet til Familietjenesten. Barnevernet er inndelt i tre team, Mottak/undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam, med en teamleder for hvert team. Seksjonen ledes av seksjonsleder, og stedfortrederfunksjonen tillegges en av teamlederne. Fagsjef for Barn og familieavdelingen er barnevernleder.Ved avdelingen er det på grunn av permisjoner ledig følgende to vikariater:• 100% vikariat som barnevernkurator fra 01.12.20 til den 30.07.21• 100% vikariat som barnevernkurator fra 15.02....

 • Company KRISTIANSUND KOMMUNE BARNEVERN in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 20/9820 Presentasjon av stillingen :Vi har ledig fast 100 % stilling som fagleder ved Barneverntjenesten.Barneverntjenesten er organisert i enhet Barn, familie og helse, sammen med forebyggende helsetjeneste. Tjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommune, der Kristiansund er vertskommune. Kontorsted er lokalisert i Frei administrasjonsbygg (tidligere Frei rådhus).Barneverntjenesten er en aktiv arbeidsplass i stor utvikling. Vi jobber aktivt med å holde tjenesten faglig oppdatert i et felt som kontinuerlig er i endring. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke medarbeidere. Vi trenger deg som ønsker å være en del av vårt arbeidsmiljø, og som ønsker personlig og faglig utvikling. I ditt arbeid vil du veiled...

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR ØST in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Jobbnorge ID: 196245Om StøttespillerneBrenner du for at alle barn og unge skal få den hjelpen de trenger for å mestre eget liv? Synes du det er spennende å være med på å utvikle nye tjenester? Da er du den vi trenger til vår nye tjeneste i Bufetat!Bufetats oppdrag er å hjelpe alle barn som ikke lenger kan bo hjemme. Dessverre er det noen få barn som har så store og sammensatte vansker at vi strever med å gi dem virkningsfulle og samordnete tjenester. Det er derfor et behov for å styrke Bufetats tjenestetilbud til disse barna, og vi skal nå i gang med å prøve ut en ny tjeneste som har fått navnet «Støttespillerne».?Støttespillerne skal tilby støtte til barnevernsinstitusjoner når det er høy risiko for at et barn vil være til stor fare for seg selv eller andre. Tjenesten er basert på multisy...

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR ØST in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Jobbnorge ID: 195743Om StøttespillerneBrenner du for at alle barn og unge skal få den hjelpen de trenger for å mestre eget liv? Synes du det er spennende å være med på å utvikle nye tjenester? Da er du den vi trenger til vår nye tjeneste i Bufetat!Bufetats oppdrag er å hjelpe alle barn som ikke lenger kan bo hjemme. Dessverre er det noen få barn som har så store og sammensatte vansker at vi strever med å gi dem virkningsfulle og samordnete tjenester. Det er derfor et behov for å styrke Bufetats tjenestetilbud til disse barna, og vi skal nå i gang med å prøve ut en ny tjeneste som har fått navnet «Støttespillerne».?Støttespillerne skal tilby støtte til barnevernsinstitusjoner når det er høy risiko for at et barn vil være til stor fare for seg selv eller andre. Tjenesten er basert på multisy...

 • Company ALINE OG FRYDENBERG FAMILIEAVDELING in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311385858 Presentasjon av stillingen:Barn og unge skal oppleve et barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende sett fra barnog unge selv.Aline og Frydenberg familieavdeling er en akutt- og utredningsavdeling for barn i alderen 0-12 år og deres foreldre, i saker der det foreligger bekymring for barnets omsorgssituasjon. Avdelingen er en del av Barne- og familieetaten sitt tjenestetilbud i Oslo kommune. Sped- og småbarnsfamilier prioriteres ved inntak. Avdelingen har åtte plasser. Ansvaret for ett av fire faste utredningsteam ved avdelingen er tillagt stillingen.I henhold til personopplysningsloven skal vitnemål og attester vedlegges søknaden elektronisk.ArbeidsoppgaverTeamlederansvarAnsvar for det barnevernfaglige utredningsarbeidet i teamet i samarbeid med mi...

 • Company NAV SAGENE THORVALD MEYERS GATE in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306002217 Presentasjon av stillingen:NAV Sagene er et ambisiøst og utviklingsorientert NAV kontor med ca. 140 medarbeidere. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Dette for å sikre våre brukere mulighet for arbeid, mulighet for meningsfull aktivitet og mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter.NAV Sagene sosialtjeneste har ca. 90 ansatte på kommunal side. Vi er organisert i 8 fagavdelinger/seksjoner, og vi søker nå etter en sosialkonsulent i mottakseksjonens ungdomsteam. Seksjonen består i dag av 13 medarbeidere som jobber med saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV samt sosialfaglig og arbeidsrettet oppfølging av våre brukere. Vi er nå på jakt etter en sosialkonsulent som kan jobbe med sosialfaglig oppfølging, ...

 • Company STIFTELSEN AMATHEA AVD OSLO OG AKERSHUS in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Har du lyst til å jobbe sammen med oss i Amathea?Vi har ledig ett års svangerskapsvikariat som veileder i Amathea ved kontoret i Trondheim fra 01.02.21Amathea har 13 kontorer i hele landet og har god tverrfaglig kompetanse i organisasjonen. Hos oss har de ansatte utdanning som barnevernspedagog, jordmor, sosionom og sykepleier med videreutdanninger innen b.l.a familieterapi, folkehelse, psykisk helse og seksuell helse. Vi tilstreber å ha både helse- og sosialfaglig kompetanse på hvert av kontorene.Stillingen innebærer:· Veiledning til kvinner, menn og par i en valgsituasjon· Oppfølging i etterkant av valget· Utadrettet virksomhet som undervisning og samarbeid med skoler, samarbeids- organisasjoner og helsevesenet· Forebyggende arbeid innen seksuell- reproduktiv og kvinnehelse, inkl. preven...

 • Company STIFTELSEN AMATHEA AVD OSLO OG AKERSHUS in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Har du lyst til å jobbe sammen med oss i Amathea?Vi har ledig ett års svangerskapsvikariat som veileder i Amathea ved kontoret i Trondheim fra 01.02.21Amathea har 13 kontorer i hele landet og har god tverrfaglig kompetanse i organisasjonen. Hos oss har de ansatte utdanning som barnevernspedagog, jordmor, sosionom og sykepleier med videreutdanninger innen b.l.a familieterapi, folkehelse, psykisk helse og seksuell helse. Vi tilstreber å ha både helse- og sosialfaglig kompetanse på hvert av kontorene.Stillingen innebærer:· Veiledning til kvinner, menn og par i en valgsituasjon· Oppfølging i etterkant av valget· Utadrettet virksomhet som undervisning og samarbeid med skoler, samarbeids- organisasjoner og helsevesenet· Forebyggende arbeid innen seksuell- reproduktiv og kvinnehelse, inkl. preven...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313468277 Presentasjon av stillingen:Lyst å arbeide saman med oss for å betre kvardagen for barn og unge? I Helse Møre og Romsdal HF er Psykisk helsevern for barn og unge samansett av poliklinikkane i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda (BUP) og ein døgnseksjon.Ved poliklinikken i Volda (BUP) har vi ledig 100 % fast stilling for klinisk sosionom/sosionom eller klinisk barnevernspedagog/barnevernspedagogPoliklinikken har eit spennande fagmiljø som gir differensierte polikliniske behandlingstilbod til barn, unge og familiane deira i 7 kommuner på Sunnmøre.Personalgruppa vår er sett saman av personar frå ulike yrkesgrupper og er organisert i tverrfaglige geografiske team. I tillegg har vi småbarnsteam, akutt ambulant team, og OCD-team som er etablert på tvers av ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters