Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

59 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-50 of 59 results.
 • Company HOLTET VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4197063059 Presentasjon av stillingen:Holtet videregående skole har ledig 1 fast stilling som miljøarbeider. Holtet videregående skole har 450 elever og en flott beliggenhet ved friområder på Ekeberg i Oslo. Skolen gir opplæring innenfor helse- og oppvekstfag, påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, grunnskoleopplæring for minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge, og tilrettelagt opplæring. Skolen har 85 engasjerte ansatte.ArbeidsoppgaverVeilede elevene slik at de kan utvikle sosial kompetanse med vekt på samarbeid, pålitelighet, engasjement og selvstendighetVeilede elever innen sosiale forholdVeilede elever innen skole og veien videreVeilede elevene til å bli "samfunnsnyttige borgere"Bidra til et trygt skolemiljøKursing for elevgru...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK ÅLESUND in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191708551 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100 % fast stilling som sosionom/fagkonsulent ved Poliklinikk psykisk helse DPS Ålesund.Vi ber om at attestar og vitnemål vert scanna og lasta opp som vedlegg til CV.ArbeidsoppgåverPoliklinisk utgreiing og behandling av menneske med rusavhengigheit og psykiske lidingarTverrfagleg samarbeid i team om behandling av pasientarSamarbeid med aktuelle samarbeidspartnarar i kommunar og innan eiga avdelingNoko ambulant verksemd kan påreknastKvalifikasjonar3-årig utdanning innan helse- og sosialfag, og klinisk vidareutdanning innan rus eller psykisk helse2-årig vidareutdanning i kognitiv terapiErfaring frå poliklinisk arbeid med pasientar med rus og psykisk lidingarPersonlege eigenskaparEvne til sjølvstendig arbeid, men og...

 • Company STIFTELSEN FOSSUM-KOLLEKTIVET AVD NEDRE DAMVEI in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195975967 Presentasjon av stillingen:Fossumkollektivet tilbyr langtids døgnbehandling av unge rusavhengige fra hele landet. Vi er en ideell stiftelse som har drevet rusbehandling for unge i alderen 15-30 år siden 1983. Fossumkollektivet har 90 behandlingsplasser fordelt på avdelinger i Østfold, Akershus, Hedmark og Nordland. Våre verdier er håp, ekte, fellesskap og bevegelse.Les mer på . Se vår kortdokumentar!I Fossumkollektivet går vi på jobb hver dag for å bidra til at unge menn og kvinner skal få økt livskvalitet -- et meningsfylt liv -- uten avhengighet av rusmidler.Avdeling Nedre Damvei i Spydeberg tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og behandling etter barnevernloven for unge i alderen 18-25 år med rus- og atferdsvansker....

 • Company HELSE FONNA HF STORD BUP POLIKLINIKK in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195079433 Presentasjon av stillingen:Ved BUP Stord, Husneskontoret, har vi ledig fast stilling for klinisk sosionom.BUP Stord gir tenester på spesialistnivå til barn og unge (0-18 år). Opptaksområdet for poliklinikken dekkjer 7 kommunar (Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes, Kvinnherad, Odda og Ullensvang).BUP Stord er organisert saman med Stord DPS under felles leiing, og er inndelt i 4 team. Ved poliklinikken er det 25 fagstillingar. Husneskontoret er eit utekontor for BUP Stord som skal gi tilbod til pasientar frå Ullensvang, Odda og Kvinnherad. Det er per i dag fire fagstillingar og ein merkantil med fast kontorstad på Husnes. Alle er knytta til team på BUP Stord. Det må påreknast reising til utekontor i Odda, og ein deltek på teammøter på Stord éin gong i veka.Vi e...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL ØSTENSJØ in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4177404570 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomstjenesten (BUT) i bydelen omfatter fritidstilbud, oppsøkende tjenester, rus og kriminalitetsforebyggende arbeid. Målgruppen dekker aldersspennet fra 7 til 23 år og skal nå flest mulig, samtidig som tiltak rettet mot barn og unge det er knyttet bekymring til ivaretas. BUT består av utekontakten, fem fritidsklubber, ruskonsulent, dagtilbud/arbeidstrening, Oppfølgingstjenesten (OT) for ungdom som faller ut av videregående skole, ruskonsulent, jobbtiltaket @work, psykolog og SaLTo-koordinator (Samordning av kriminalitets- og rusforebyggende arbeid).Arbeidstreningen i bydel Østensjø er et tiltak for ungdom i alderen 16-24 år og består av arbeidstrening fem dager i uken. Sammen med to ansatte arbeidsledere arbeider...

 • Company BUFETAT MIDT KVAMMEN AKUTTINSTITUSJON in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Jobbnorge ID: 183049Om stillingenVed Kvammen akuttinstitusjon er det ledig flere faste helgestillinger i 20-35 % stilling som miljøterapeut/spesialutdannet miljøterapeut ev. fagarbeider/miljøarbeider.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderUtøve god og trygg omsorg for ungdommene.Drive målrettet miljøterapeutisk arbeid og behandling innenfor Kvammen sine faglige rammer og metoder.Delta i planlegging og gjennomføring av målrettede aktiviteter og andre miljøterapeutiske tiltak for ungdommene.Skriftlig dokumentasjon og rapportering.Utføre praktiske oppgaver ved institusjonen, med tanke på grunnstruktur og husholdning.Ansvar for forberedelse og tilrettelegging i forbindelse med med legge- og vekkesituasjoner.Ansvar for å koordinere og følge opp oppgaver og situasjoner som oppstår i løpet av natten.Kvali...

 • Company LERDAL FRITIDSKLUBB in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4197100188 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye daglige leder ved Lerdal fritidsklubb som er både kreativ og fremtidsrettet.Lerdal fritidsklubb er en av Oslos mest historierike fritidsklubber og er en viktig møteplass for barn og ungdom fra 10-18 år. Fritidsklubben er åpen etter skoletid og på kveldstid hvor det er fritidspedagogikken som råder.Vi søker deg som tenker at Lerdal fritidsklubb er en god møteplass for barn og unge og at den er en god arena for et godt forebyggende barne- og ungdomsarbeid hvor ungdom og medvirkning står i fokus. Vi søker deg som ønsker å videreutvikle det viktige forebyggende arbeidet i samarbeid med de andre tjenestene i Avdeling Oppvekst og Nærmiljø.ArbeidsoppgaverBudsjett, fag- og personalansvarOperativ ledelseBidra til helhets...

 • Company LISTER BARNEVERNTJENESTEN in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Vi har ledig 100% vikariat som kontaktperson. Tiltredelse etter avtale, ett års varighet.Det er i utgangspunktet ledig stilling i tiltakssteamet, med mulighet for intern omrokkering etter behov.Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:3 årig høyskole- / universitetsutdanning, gjerne barnevernspedagog eller sosionom, men søkere med annen relevant utdanning kan også bli vurdertErfaring fra saksbehandling etter lov om barneverntjenester er sterkt ønskeligGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneInteresse for og engasjement i barn og ungdommerEvne til å kommunisere og etablere gode samarbeidsrelasjoner både internt og ek...

 • Company BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191122843 Presentasjon av stillingen:Tildelingskontoret i Bærum kommune er organisert som et eget tjenestested under kommunalsjef for pleie- og omsorg.Tildelingskontoret utgjør, sammen med Pleie og omsorg administrasjon, forvaltningen i Pleie og omsorg og består av to avdelinger for saksbehandlere som fatter vedtak iht. Lov om helse- og omsorgstjenester.Saksbehandler i 100% vikariat frem til februar 2021.ArbeidsoppgaverRåd, veiledning og informasjon til brukere og innbyggereKartlegge og saksbehandle i henhold til gjeldende lovverk og Bærum kommune sine interne retningslinjerSamhandle med ulike instanser, eksternt og internt, herunder helseforetakeneKvalifikasjonerBachelor i sykepleie, gjerne med videreutdanning innen saksbehandlingBred og relevant erfaring fra 1...

 • Company BUFETAT SØR ENHET FOR FOSTERHJEMSTJ AVD AGDER OG KRISTIANSAND in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Jobbnorge ID: 182436Om stillingenMST-teamet i Agder har ledig fast 100% stilling som MST-terapeut. Arbeidsområdet er Agder med kontorplass i Kristiansand.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderTerapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis.Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bl.a. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern.Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring.Utføre MSTs kvalitetsrutiner.Drive informasjonsarbeid om MST.KvalifikasjonskravDet kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad/hovedfag i helse- og sosialfag eller bachelor i helse - og sosialfag med minimum 2 års terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng).Det kreves erfaring fra klinisk/teraputisk arbeid.Det kreves grundig kje...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  21.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4160887984 Presentasjon av stillingen:Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast.Ålesund sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2020. Vi treng sjukepleiarar, pleieassistentar, barnevernpedagogar og studentar innan sjukepleie, helse- og sosialfag, psykologi og medisin. Stillingane inneber både dag-, kveld- og nattevakter.Det er behov ved desse seksjonane i perioden f.o.m. veke 25 t.o.m. veke 35.Klinikk for medisin og rehabiliteringMedisinsk sengepost 1, 2 og 5Kreftavdelinga, Åse HotellKreftbehandling og palliasjon SunnmøreKlinikk for kirurgiKirurgisk sengepost 1 og 2 ÅlesundOrtoped...

 • Company FRØYA KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTEN in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Jobbnorge ID: 1831572x100% vikariat som saksbehandler Frøya BarneverntjenesteFrøya kommune har 2 x 100% stilling ledig i barneverntjenesten. Tjenesten er underlagt virksomheten Familie og Helse. Vikariatene har varighet på inntil 1 år.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter Lov om barneverntjenesterOppfølging av hjelpe- og omsorgstiltakForebyggende arbeidDeltakelse i tverrfaglige møter internt og eksterntStille som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanserDeltakelse i akuttarbeid i barneverntjenestenKvalifikasjonskravBarnevernspedagog, Sosionom, eller annen relevant høyskoleutdanning.Relevant videreutdanning er en styrke.God skriftlig og muntlig framstillingsevne.Førerkort klasse B.Ønskelig med erfaring fra kommunalt barnevernsarbeid.Gode samhandlingsferdigheter og personlig eg...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, PSYKIATRISK SYKEHUSAVDELING, TØNSBERG in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: 975294714 Stillingsident: 4195671687 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Vestfold tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til barn, unge og deres familier. BUP Vestfold består av to allmennpoliklinikker, en spesialisert poliklinikk for barn 0-6 år, et nevropsykologisk team, en døgnpost og en intensivseksjon.Intensivseksjonen har ansvaret for behandlingen av pasienter med spiseforstyrrelser og deres familier og tilbyr intensivert familiebehandling og DBT- behandling.Vi har ledig følgende stillinger:100 % fast stilling som familieterapeut100 % midlertidig stilling 1 år som psykologDet er ønskelig med snarlig tiltredelse. Det må fremgå av søknaden om man søker en av stillingene eller begge.KvalifikasjonerNorsk psykologautorisasjonFamilieterapeut må h...

 • Company BUFETAT MIDT KVAMMEN AKUTTINSTITUSJON in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Jobbnorge ID: 183046Om stillingenVed Kvammen akuttinstitusjon er det ledig to faste hvilende nattevaktstillinger i 57 % stilling, som miljøterapeut/spesialutdannet miljøterapeut evt. fagarbeider/miljøarbeider.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderUtøve god og trygg omsorg for ungdommene.Drive målrettet miljøterapeutisk arbeid og behandling innenfor Kvammen sine faglige rammer og metoder.Delta i planlegging og gjennomføring av målrettede aktiviteter og andre miljøterapeutiske tiltak for ungdommene.Skriftlig dokumentasjon og rapportering.Utføre praktiske oppgaver ved institusjonen, med tanke på grunnstruktur og husholdning.Ansvar for forberedelse og tilrettelegging i forbindelse med med legge- og vekkesituasjoner.Ansvar for å koordinere og følge opp oppgaver og situasjoner som oppstår i løpet av nat...

 • Company EMBLEM SKULE in Other
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190897587 Presentasjon av stillingen:Emblem skule har ledig 100 % fast stilling, med tilsetting så raskt som mogleg.Emblem skule er ein barneskule med ca 180 elevar, og ligg landleg til ved Storfjordenca 10 min. køyring frå Moa. Skulen ligg nært fjell og fjøre, og vi disponererei stor kunstgrasbane i friminutta. Skulen har fokus på at elevane skal ha eittrygt og godt læringsmiljø. Samstundes arbeider vi med fagfornyinga og detteåret skulen med i piloten "Livet&sånn", eit program der vi arbeidermed psykisk helse og livsmestring .Miljøterapeuten skal arbeide tett saman med det øvrige personalet ved skulen. Tilsetjinga vil vere i Ålesund kommune, med arbeidsstad Emblem skule.ArbeidsoppgåverMiljøterapeuten skal vere med på å leggje til rette for eit trygt og godt ar...

 • Company KIRKENES VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Jobbnorge ID: 183211Om stillingen og arbeidsoppgaver100% fast stilling som sosiapedagogisk rådgiver ledig fra 01.08.20. Rådgiver rapporterer til assisterende rektor, og er en del av rådgiverteamet ved skolen.Sosialpedagogisk rådgiver skal være tilgjengelig for elever og skal kunne rådgi om sosiale spørsmål. Rådgiver skal hjelpe elever med å finne seg til rette i videregående opplæring dersom eleven har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har betydning for opplæringen og sosiale forhold på skolen. Rådgiver skal bidra og være pådriver for skolens forebyggende arbeid med trygt og godt skolemiljø. Videre skal sosialpedagogisk rådgiver bidra i håndtering av komplekse elevsaker som omhandler elevens psykososiale miljø, og kapittel 9A saker. Sosialpedagogisk rådgiver samarbeider med...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL NORDSTRAND in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193183704 Presentasjon av stillingen:1 VIKARIAT I 100% STILLING INNTIL 12 MÅNEDER MED MULIGHET FOR FORLENGELSENordstrand barneverntjeneste er organisert etter spesialistmodell med mottak, undersøkelse, tiltak og fosterhjemsteam med hver sin teamleder. I tillegg har vi opprettet et Innsatsteam med egen fagansvarlig - teamet er organisert inn under mottaksavdelingen.Begge stillingene er i undersøkelsesteamet.Du vil møte et team med høyt engasjement og som liker å tenke nytt.Du må være mottagelig for tilbakemeldinger og forstå at vi er sammen om å skape gode resultater.Du kommer til en tjeneste som har fokus på teamutvikling og tilbakemeldingskultur og tjenesten preges av tillitsbasert- og relasjonelt lederskap og LEAN er et viktig verktøy for effektivisering og fo...

 • Company KARLSØY KOMMUNE HELSESTASJON in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Jobbnorge ID: 180977Om stillingenKarlsøy kommune har ledig 100 % fast stilling som barnevernskonsulent med tiltredelse 01.04.2020, eller etter nærmere avtale.Barneverntjenesten er organisert som en fagtjeneste i avdelingen for helse og familie. Tjenesten har 3 stillinger og jobber etter generalistmodellen. Barneverntjenesten har kontor på rådhuset på Hansnes.Barneverntjenesten byr på et spennende arbeidsfelt med faglige utfordringer med dyktige medarbeidere og en variert arbeidshverdag.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter lov om barneverntjenester.Kvalifikasjonskrav3-årig høgskoleutdanning innen barnevern eller sosialt arbeid. Annen relevant utdanning kan vurderes.Saksbehandlingserfaring fra kommunal barneverntjeneste er en fordel.Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter, og bidrar til...

 • Company DEDICARE AS AVD HAMMERFEST in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BUFETAT NORD MST BODØ in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Jobbnorge ID: 180752Om stillingenVed MST Bodø er det ledig en fast 100 % stilling som MST-terapeut.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderTerapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis.Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bla. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern .Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring.Utføre MSTs kvalitetsikringsrutiner.Drive informasjonsarbeid om MST.KvalifikasjonskravDet kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng) eller bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng).Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid.Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske funda...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191763402 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er en tjeneste i Oppvekstsektoren. Kristiansand kommune er vertskommune for barneverntjenesten i Lillesand og Birkenes. Barneverntjenesten har også akuttberedskap for Midt-Agder barnevern, Barnevern Sør, Lister barnevern, Grimstad kommune og Setesdal barnevern. Barnevernvakta drifter den nasjonale alarmtelefonen for barn og unge 116 111.Barneverntjenesten har 162 årsverk. Tjenesten består av 6 barne- og familieavdelinger som er lokalisert i henholdsvis Lillesand, Randesund, Sentrum, Vågsbygd og Songdalen. Avdeling for barnevernvakt/mottak, ungdomsavdeling, tiltaksavdeling og fosterhjemavdeling er avdelinger som er sentralisert og har lokaler i Kristiansand sentrum.Det arbeides kont...

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HØYANGER KOMMUNE HELSE OG OMSORGSJEFENS KONTOR in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Brenn du for arbeid med ungdom?Vi søker ein utekontakt i 40 % stilling.Utekontakten arbeider primært forebyggjande og oppsøkande blant ungdom.Høyanger kommune har fleire bygdelag der ungdom bur. Stillinga medfører mellom anna kveldsarbeid ved ungdomsklubbane i kommunen, og det må påbereknast ekstra jobbing ved særskilde høve når ungdom er ute. Utekontakten samarbeider tett med folkhelsekoordinator, skule, helsesjukepleiar, barneverntenesta, førebyggjande politi, SLT og øvrige instansar som jobber med barn og unge i Høyanger kommune. Det er eit utfordrande arbeid og det vert stilt krav til kompetanse og personlege eigenskapar.Utekontakten samarbeider tett med folkhelsekoordinator, skule, helsesjukepleiar, barneverntenesta, førebyggjande politi, SLT og øvrige instansar som jobber med barn og...

 • Company TYRILI FRANKMOTUNET in Other
  20.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF DPS GJØVIK POLIKLINIKK GJØVIK - TSB TEAM in Other
  17.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Org. nr: 875326112 Stillingsident: 4186545366 Presentasjon av stillingen:FACT er et samhandlingsteam mellom Sykehuset Innlandet, Gjøvik kommune og NAV Gjøvik, og er organisert som et eget team organisatorisk plassert i DPS Gjøvik, Ambulant akuttenhet (AAE).Dette er i første omgang et prosjekt, med mål om videreføring og varig drift. Teamet, som har tilholdssted i Siggerudsgt. 6, Gjøvik, har vært i drift siden 01.03.18.FACT er en behandlingsmodell som skal gi oppfølging og behandlingstilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ROP-lidelse, som ikke nyttiggjør seg eksisterende tjenester.FACT er et tverrfaglig sammensatt team bestående av overlege, psykologspesialist/psykolog, sykepleier/vernepleier/sosionom, brukerspesialist, arbeidsspesialist, pr. d.d. med inntil 7 stillinger.FACT-...

 • Company FROGNER BARNEVERN in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184888668 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten har 37 ansatte og arbeider etter en spesialistmodell. Tjenesten er delt inn i fire team. Herunder, mottak- og undersøkelsesteam, tiltaksteam, omsorgsteam og et familieteam med egne tiltaksarbeidere. I 2018 ble også LIFE prosjektet etablert, bestående av 5 fagpersoner med sammensatt kompetanse som jobber helhetlig med barn, unge og deres familier med behov for sammensatte tjenester. Barneverntjenesten består videre av en controller, fagkonsulent og 2 merkantil.Undersøkelsesteam har ledig fast stilling. Teamet består av 8 saksbehandlere og en teamleder. Teamleder har personal- og veiledningsansvar for sitt team.Ved eventuel intern ansettelse vil det kunne bli ledig stilling i øvrige team.ArbeidsoppgaverSaksbe...

 • Company BARNEVERNET I VESTRE SLIDRE in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193515199 Presentasjon av stillingen:I Vang og Vestre Slidre kommune er det felles barnevernteneste. Vestre Slidre kommune ervertskommune. Tenesta er organisert som ei eining med felles fagleg, økonomisk og administrativ leiar. Tenesta omfattar totalt 5,3 fagstillingar og ei kontorstilling på deltid.ArbeidsoppgåverUndersøkelse og kartlegging av barn sin omsorgssituasjonIverksetting og oppfølging av tiltakTiltaksarbeid, råd og rettleiing i familiarTverrfagleg samarbeidRepresentant i fylkesnemnd og øvrig rettsapparatOppfølging av fosterheimar og fosterbarnKvalifikasjonar3-årig helse- og sosialfagleg utdanning, fortrinnsvis som barnevernpedagog eller sosionom, samt:God munnleg og skriftleg framstillingsevneHa lyst på ein utfordrande jobb i eit tett samarbeid med go...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF VESTERÅLEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK -STOKMARKNES in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: 975326594 Stillingsident: 4193517218 Presentasjon av stillingen:Lofoten og Vesterålen DPS (LOVE DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen. Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen er samlokalisert med døgnenhet og ambulant akutteam på Stokmarknes. Enheten har 14 behandlerstillinger. Hovedarbeidsoppgavene vil være utredning og behandling innenfor TSB jamfør pakkeforløp.ArbeidsoppgaverPoliklinisk behandling i pakkeforløp TSB og VoksenpsykiatriUtredning/diagnostisering/behandlingVeiledning/ undervisning internt og eksterntTverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.JournalarbeidKvalifikasjonerHøyskoleutdannin...

 • Company OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA BARNEVERNSENHETEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191600944 Presentasjon av stillingen:Bydel Alna er en bydel med stort mangfold og mange spennende utfordringer. Bydelen har et godt utbygget tiltaksapparat forbarn og unge.Alna barneverntjeneste er samlet i en enhet, organisert i ulike avdelinger; stab, kontorfaglige, mottak, barn - familie 1 og 2, ungdom, omsorgsbarn og lokale tiltak.Barneverntjenesten legger vekt på å arbeide med prioriterte saker. Vi har fokus på identifikasjon av risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, herunder familiens egne ressurser. Vårt arbeid er forankret i kunnskapsgrunnlaget til barnehjernevernet og verdisynet til MItt Liv. Barneverntjenesten tilstreber kompetente medarbeidere og har derfor ulike satsningsområder som gode samtaler med barn (DCM), systematisk kartlegging av omsorgssit...

 • Company BORGER WITH UNGDOMSINSTITUSJON in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187655243 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å bygge opp et nytt spennende team?Institusjonen er i ferd med å endre sitt tjenestetilbud og vil etter endringen bestå av Enhet for arenafleksibelt team som vil jobbe ambulerende opp mot familier med ungdommer som har psykiske vansker og funksjonsnedsettelse,samt Enhet for døgnbehandling med plass til seks ungdom og to treningshybler.Vi har ledig en fast stilling som familieterapeut i nyopprettet arenafleksibelt team.I henhold til personopplysningsloven skal vitnemål og attester vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til et eventuelt intervju.ArbeidsoppgaverFamilieterapeutisk arbeid i det arenafleksible teamets sakerPlanlegge og iverksette tiltak etter...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND BUP POLIKLINIKK in Other
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190998179 Presentasjon av stillingen:BUP Haugesund gir tenester på spesialistnivå til barn og unge (0-18 år). Opptaksområdet for poliklinikken dekker 10 kommunar (Karmøy, Haugesund, Utsira, Sveio, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal).BUP Haugesund har poliklinikk, ungdomspsykiatrisk post og barnepsykiatrisk post. Døgnpostane har akuttfunksjonar og dekker heile opptaksområdet til Helse Fonna. Poliklinikken er inndelt i 2 geografiske allmennpsykiatriske team.BUP Haugesund har 87 fagstillingar, der 47 er behandlarstillingar.Er du opptatt av faget ditt, liker å engasjere deg, raus med å dele og er opptatt av godt arbeidsmiljø? Da er du den rette for oss på BUP.Vi søkjer etter ein klinisk sosionom med helst erfaring frå BUP og kompetanse innen FBT og 4 da...

 • Company OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.:864338712 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillinga:Vil du vere med å utvikle vår barnevernteneste? Vil du bidra til at barn og unge i vår kommune får den hjelpen dei treng? Vil du jobbe i eit engasjert og levande arbeidsmiljø? Då kan du vere personen vi søkjer!Osterøy barnevernteneste utlyser to 100% faste stillingar som barnevernskonsulent. Barneverntenesta har i dag åtte tilsette, og den eine stillinga er ein del av ei styrking av tenesta. Barneverntenesta er organisert i Familiens hus. I Familiens hus finn du også tenestene PPT, Barn og familieteamet og helsestasjon. Familiens hus er plassert i Sektor for undervisning, oppvekst og kultur. Vår barnevernteneste har fokus på tidleg innsats, og ønskjer derfor i tillegg til å fylgje opp einskildsaker å bidra på s...

 • Company GAMLE OSLO BARNEVERNSTJENESTE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191275714 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten er organisert i 7 team, og består av mottak -, undersøkelse -,tiltak -, fosterhjem -, ettervern - og kontorfaglig team. I tillegg har vi egen psykolog og fagutvikler / controller. Vi er tilsammen 72 medarbeidere.Gamle Oslo barneverntjeneste gjennomførte høsten 2018 et tjenestedesign med deltakelse fra ansatte, brukere og samarbeidspartnere for å gjennomgå hvordan tjenesten fungerer, og hvordan barnevernet kan forbedres. Vi er nå i gang med å jobbe med et spennende utviklingsarbeid som resultat av dette med formål å gjøre oss enda bedre til å samarbeide med barn, unge og foreldre. Vi gjennomfører jevnlige profftreff, og er opptatt av å utvikle tjenestene våre ut fra tilbakemeldingene vi får fra barn og unge....

 • Company BLÅ KORS KOMPASSET SANDNES in Other
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BUFETAT VEST FAMILIEVERNKONTOR BERGEN OG OMLAND in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Jobbnorge ID: 181022Om stillingaVed Familievernkontoret i Odda, som er ein del av Bergen og omland familiekontor, vert det ledig ein fast 100 % stilling for familieterapeut. Stillinga vert ledig frå 16.05.2019.Arbeidsoppgåver/ansvarsområderRådgjeving og terapeutisk arbeid med par, enkeltpersonar og familiar som opplev problem, konfliktar eller kriser og som ønskjer hjelp med relasjonelle forhold. Familiar med born har prioritet, og born deltek i aukande grad i samtaler på kontoret.Mekling etter Lov om ekteskap og Lov om barn og foreldre.Tilsynsoppgåver ved foreldre sitt samvær med born, når det er fastsett av retten at det skal være samvær med støttande tilsyn. Utadretta arbeid i form av undervisning, og kurs- og gruppetilbod.Deltaking i intern fagutviklingKvalifikasjonskravPsykolog:Godkje...

 • Company STIFTELSEN VEST-AGDER KRISESENTER FOR VOLDTATTE OG PSYKISK/FYSISK MISHANDLEDE KVINNER in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BARNEVERNVAKTA I STEINKJER OG OMEGN in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 840029212 Stillingsident: 4190671685 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse ogutvikling, får nødvendig barnevernfaglig hjelp til rett tid. Barnevernvaktaskal ha ansvar for akuttberedskap for ulike kommuner nord i Trøndelag utenom ordinærarbeidstid. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse ogutvikling, får nødvendig barnevernfaglig hjelp til rett tid.Interkommunal barnevernvakt for kommunene Steinkjer, Verdal, Levanger, Inderøy, og kommuner i midtre, indre og ytre Namdal, har ansvar for akuttberedskap utenom ordinærarbeidstid.Barnevernvakta har behov for nye medarbeidere. Det søkes etter 8 ansatte i 30 % fast stilling, med snarlig tiltredelse.St...

 • Company SANDEFJORD KOMMUNE FAMILIE OG UNG VOKSEN - PHR in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om tjenestestedPsykisk helse barn og unge skal tilby tjenester til barn og ungdommer i aldersgruppen 0-18 år og deres familier. Det er gjerne familier der barna strever med psykiske utfordringer, rusproblematikk, atferdsvansker og/eller samspillsutfordringer. Vi har fokus på forebygging, veiledning, undervisning, behandling og koordinering. Enheten består av 12 kvalifiserte medarbeidere med videreutdanning og er tverrfaglig sammensatt. Vi har familieterapeuter, PMTO-terapeuter, ungdomskonsulenter, brukerkonsulent og kommunepsykologer.StillingsinformasjonStillingsstørrelse: 100 %Stillingstype: FastStilling ledig fra: 1.6.20ArbeidsoppgaverUtføre poliklinisk PMTO-terapi med familier.Oppgaver i forbindelse med veiledning og kursing av Tibir ...

 • Company BUFETAT SØR AGDER BARN- OG FAMILIESENTER in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Jobbnorge ID: 181626Om stillingenVed Agder barne- og familiesenter, avdeling Nygårdsveien, er det ledig en fast stilling som spesialutdannet miljøterapeut i turnusarbeid. Utredning- og veiledningsarbeidet med familier med barn 0-3 år utføres ved Nygårdsveien foreldre barn senter som er lokalisert i Arendal. Administrasjonen til Agder barne- og familiesenter har beliggenhet i Kristiansand.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderGjennomføre utredningsoppgaver på oppdrag for barneverntjenesten, med fokus på foreldres omsorg for barnet og barnets utviklingUtarbeidelse av planer og strukturerte opplegg med barn og familieneDokumentere arbeidet etter gjeldende retningslinjerEtter pålegg møte som vitne i fylkesnemnd og domstolOppfølging av akuttberedskapen i enheten utenom ordinær arbeidstidKvalifikasjonsk...

 • Company STEINKJER KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: 840029212 Stillingsident: 4191090227 Presentasjon av stillingen:Inn-Trøndelag barneverntjeneste har fra 01.01.20 til sammen 43 ansatte inklusive leder og leder for barnevernvakt i Trøndelag og omegn. Barneverntjenesten omfatter både Inderøy og Steinkjer kommune. Vi er en tjeneste som er i stadig endring i takt med utviklingen ellers i samfunnet. Vi har fokus på kompetanseutvikling og er opptatt av hvilke holdninger og verdier vi representerer i arbeidet.Vi søk er nå etter nye medarbeidere for snarlig tiltredelse i følgende stillinger:100 % vikariat t.o.m. juni 202130 % fast stilling40 % vikariat t.o.m. mars 2021ArbeidsoppgaverTjenesten er inndelt i fagspesifikke team -- mottak/ undersøkelse, tiltaksteam, familieveilederteam og omsorgsteam. I alle teamene ligger et ansvar for vider...

 • Company ECURA BO OG HABILITERING AS AVD MOELV in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vi søker Miljøterapeuter til nye oppdrag!Ecura Bo og Habilitering Region Øst har i dag etablerte tjenestesteder på Gjøvik/Toten, Hadeland, Romerike, Follo og Ringsaker. Vi skal nå utvide våre tjenester til Elverum! Tjenestene vi formidler er rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Tjenesten vil faglig sett være tuftet på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. I Ecura Bo og Habilitering anvender vi to forskjellige turnussystemer; medleverturnus og ordinær turnus. Det arbeides hver 4. helg i alle stillinger.Tjenestene vi formidler er rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Tjenestene vil faglig sett være tuftet på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. For å ivareta faglige ambisjoner, verdier og kvalitetsfokus så har vi b...

 • Company BUFETAT ØST MULTISYSTEMISK TERAPI BEHANDLING AVD SARPSBORG in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182156Om stillingenMultisystemisk terapi-team Sarpsborg utvider sitt tilbud, og har derfor behov for en fjerde terapeut til teamet. Den vi leter etter må like å jobbe tverrfaglig og i team, ha svært god arbeidskapasitet og et stort hjerte for familie- og nettverksarbeid. Vi kan by på et ivaretakende og faglig sterkt arbeidsmiljø, kontinuerlig terapeututvikling og tid og rammer til å kunne gi den beste hjelpen til familiene vi jobber med.Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes, må delta på en ukes opplæring i Oslo 4. - 8. mai i forbindelse med tiltredelse i stillingen.Den som tilsettes, må ha mulighet til å...

 • Company BUFETAT ØST MULTISYSTEMISK TERAPI BEHANDLING AVD GJØVIK in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182060Om stillingenMST- teamet på Gjøvik har ledig fast, 100% stilling som MST-terapeut. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.Du må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST - terapeuter.Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes, må delta på en ukes opplæring i Oslo i forbindelse med tiltredelse i stillingen. Opplæringen vil bli gjennomført 4. - 8. mai 2020.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderTerapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis.Koordinere det faglige arbeidet i hver e...

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR ØST in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182561Om stillingenVi søker en fast rådgiver/seniorrådgiver til spennende jobb som adopsjonsutreder i adopsjonsenheten. Vi ønsker å styrke adopsjonsteamet og søker derfor etter en engasjert medarbeider i fast 100 % stilling. Stillingen inngår som en del av Adopsjonsenheten i region øst. Utredningsteamet består i dag av 7 medarbeidere. Til sammen har enheten 18 medarbeidere.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderUtrede søkere til adopsjon av utenlandske barn, stebarn- og nasjonal spedbarnadopsjon, herunder utarbeide sosialrapporter.Samtaler med barn i forbindelse med utredningene.Bidra med fagutvikling innenfor utrednings- og adopsjonsfeltet.KvalifikasjonskravMinimum tre-årig sosialfaglig høyskoleutdanning, barnevernspedagog eller sosionom.Videreutdanning i veiledning eller annen relev...

 • Company BUFETAT ØST TFCO SANDVIKA in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 181962Om stillingenMST-teamet i Sandvika har ledig en fast 100 % stilling som MST-terapeut. Ønsket tiltredelse mai 2020.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderTerapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksisKoordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bla. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevernDelta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæringUtføre MSTs kvalitetsikringsrutinerDrive informasjonsarbeid om MSTKvalifikasjonskravDet kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng) eller bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng).Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid.Det kreves grundig kjenn...

 • Company NÆRØYSUND KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  100 % Tidlig inn – koordinator 100 % prosjektstilling som tidlig inn-koordinator fra 1. mars i Nærøysund kommune. Stillingen har varighet på tre år. Stillingen vil være underlagt oppvekst og familie i Nærøysund kommune. Stillingen er en del av 0- 24 samarbeidet og tidlig inn-koordinatoren vil ha ansvar for oppbygning av familieteamet, samt utøvende oppgaver knyttet til familieteamet. Familieteamet er et lavterskeltilbud for å gjennomføre intensjonen om tidlig innsats for barn og unge 0- 24 år. Teamet skal bestå av ressurser knyttet til ulike utfordringsområder i forhold til utsatte barn, unge og familier. Teamet skal samle relevante ressurser som allerede eksisterer i kommunen og skal ledes av tidlig inn-koordinator. Familieteamet skal jobbe med å skape best mulig oppvekst i hjemmet og s...

 • Company NÆRØYSUND KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  100 % Familiekoordinator 100 % prosjektstilling som familiekoordinator fra 01.mars 2020 i Nærøysund kommune. Stillingen har varighet på tre år, med mulighet for forlengelse. Stillingen vil være ansatt under helse og mestring i Nærøysund kommune. I tillegg til å være en del av 0-24 samarbeidet vil også stillingen familiekoordinator være en del av kommunens Program for folkehelse. Familiekoordinatoren vil primært ha ansvar for oppfølging og koordinering av familier i lavinntekt. Arbeidsoppgaver -Koordinere tjenester og hjelpeapparat for familier i lavinntekt -Kartlegge familienes ressurser og hjelpebehov -Utarbeide Familiens plan og oppfølging av denne -Sikre rett hjelp til rett tid, fra rett instans -Følge opp familiene -Gi råd, veiledning og støtte-Samhandle med hjelpeapparatet -Dokumentas...

 • Company MOLDE KOMMUNE BARNEVERN in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :StillingstypeDet er ledig èn 21% fast stilling i turnus i Barnevernsvakta for Nordmøre og Romsdal.Beskrivelse av arbeidsstedMolde kommune er vertskommune for Interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal. Vakta dekker kommunene Molde, Aukra, Vestnes, Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Sunndal, Tingvoll, Rauma, Aure og Smøla.Barnevernvakta har engasjerte og faglig sterke medarbeidere, og er opptatt av å beholde og videreutvikle kompetansen ved å delta i kompetanse- og utviklingstiltak både for enkeltansatte og for tjenesten i sin helhet. Barnevernvakta vektlegger ett nært samarbeid med øvrige tjenester i kommunen til det beste for barn, unge og deres familier. Leder for Barnevernvakta rapporterer til enhetsleder for Barneverntjenesten i...

 • Company HOLMESTRAND KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN in Other
  11.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 20/1873 Presentasjon av stillingen :Holmestrand barneverntjeneste søker etter ny medarbeider som kontaktperson i omsorgsteam. Ny kommune vil ha ca. 24 000 innbyggere og samlet ca. 23 årsverk i barneverntjenesten. Tjenesten er organisert i undersøkelse- og oppfølgingsteam, omsorgsteam og utøvende tiltaksteam. Er du ansvarsfull og har et brennende hjerte for barnevernfaget? Er du opptatt av å utgjøre en forskjell for barn og unge? Har du erfaring med saksbehandling og brukerinvolvering innen fagfeltet? Da er du nettopp den vi ønsker oss som kollega!Fakta om stillingenBarneverntjenesten er en tjeneste i Virksomhet barn, unge og familie. I barneverntjenesten har vi bl.a. fokus på god saksbehandling, tidlig intervensjon, samtaler med barn, tverrfaglig samhandling og net...

 • Company SØRE SUNNMØRE BARNEVERNSSAMARBEID in Other
  11.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187271089 Presentasjon av stillingen:Vil du være med og bidra til at barn får ein god og trygg oppvekst?Volda kommune er vertskommune for den interkommunale barneverntenesta for 5 kommuner, Hareid, Sande, Ulstein, Volda og Ørsta.Barnevernstenesta har ledig fleire vikariat med ulik lengd.ArbeidsoppgåverSakshandsaming etter lov om barnevernteneste i nært samarbeid med barn, foreldre og andre samarbeidspartar.Kontaktperson for barnKvalifikasjonarGrunnutdanning som barnevernspedagog eller sosionomOppdatert kompetanse frå arbeid i kommunalt barnevern og god kjennskap til Lov om barnevernstenester og anna relevant lovverk.Vi vektlegg relevant arbeidserfaring og/eller vidareutdanningGode datakunnskapar.Førarkort klasse BGod munnleg og skriftleg framstillingsevne er ein...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters