Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

21 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company NORDRE FOLLO KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Vi trenger flere dyktige medarbeidere til vår mottaksavdeling!Barnevernstjenesten har omorganisert internt i tjenesten og har to ledige faste stillinger som barnevernskonsulent/saksbehandler fra 1. mai 2024 i avdeling mottak. Barnevernstjenesten består av 10 avdelinger: mottak, sped- og småbarn, barn 1 og barn 2, ungdom, omsorg, familieveiledning 1 og familieveiledning 2, bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og ettervern, en kontorfaglig gruppe og en økonomikonsulent. Alle de aldersdelte avdelingene og avdeling for ettervern utfører undersøkelser og oppfølging av tiltakssaker. Barnevernstjenesten har bygget opp sine avdelinger med tanke på at barn og foreldre vi er i kontakt med, skal ha færrest mulig bytter av saksbehandlere i løpet av tiden de får bistand fra oss. Vi jobber m...

 • Company NORDRE FOLLO KOMMUNE HELSETJENESTER FOR BARN OG UNGE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Er du engasjert i barnevernsfaget og vil være med og utvikle tjenesten? Vi trenger flere dyktige medarbeidere!Barnevernstjenesten har tre ledige faste stillinger som barnevernskonsulent/saksbehandler fra 1. mai 2024. Stillingene hører inn under avdelingene sped- og småbarn, ungdom og omsorg. Det er også ledig et svangerskapsvikariat i ett år som barnevernskonsulent i avdeling barn 2.Barnevernstjenesten består av 10 avdelinger: mottak, sped- og småbarn, barn 1 og barn 2, ungdom, omsorg, familieveiledning 1 og familieveiledning 2, bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og ettervern, en kontorfaglig gruppe og en økonomikonsulent. Alle de aldersdelte avdelingene og avdeling for ettervern utfører undersøkelser og oppfølging av tiltakssaker. Barnevernstjenesten har bygget opp sine avde...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL SAGENE in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Nav Sagene er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er et Nav kontor i faglig og organisatorisk utvikling, og har om lag 140 ansatte fordelt i 8 ulike avdelinger. Vi har ledig stilling som mottakskonsulent i publikumsmottaket frem til 31.12.2024. Arbeidsoppgavene er knyttet til råd og veiledning, saksbehandling, kartlegging og kortidsoppfølging av nye brukere. Mottakskonsulenten er også ansvarlig for å sikre at rettighetene til våre brukere er ivaretatt, fokuset skal være både sosialfaglig og arbeidsrettet. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.ArbeidsoppgaverVære en del av vårt vaktavklaringsteam for nye brukere som søker økonomisk sos...

 • Company BUFETAT VEST FAMILIEVERNKONTOR BERGEN OG OMLAND in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Ved Bergen og omland familiekontor, lokasjon Bergen, får vi økte ressurser og har ledig 4 faste stillingar. Det kan og verte ledig eit vikariat i 100 % som familieterapeut. Vikariatet er for eit  år og kan verte forlenga.  Skriv i søknaden om du vil vurderast for fast stilling, vikariat  eller begge. Hos oss vil du vere ein del av eit spennande fagmiljø som er opptatt av vårt viktige samfunnsoppdrag. Bergen og omland familiekontor har lokasjonar i Bergen, på Stord, og i Odda med utekontor på Voss og Husnes. Kontora har omlag 36 tilsette med utdanning som familieterapeutar, psykologar/psykologspesialistar og tilsette med kontorfagleg kompetanse. Familievernet gir tilbod til familiar, par og barn som sjølv oppsøker tenesta med ulike typer relasjonsproblem. Tenestetilbodet består av familie o...

 • Company KRISESENTERET FOR MOLDE OG OMEGN IKS in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi søker en engasjert og motivert veileder i 100% stilling.Hva vi ser etterKvalifikasjonskrav:• Minimum 3-årig høgskole innen helse --og sosialfag, gjerne med videreutdanning som familieterapeut, veileder e.l.• Erfaring fra arbeid med mennesker/familier i sårbare situasjoner• Du tør å bringe nye perspektiver og ideer inn i teamet og kan utfordre etablert praksis• Du er lærevillig, robust og anerkjenner at endringer skapes gjennom helhetlig innsats• Du er god til å skape relasjon og trygghet• Du er positiv og løsningsfokusert• Det er en fordel med erfaring fra fagfeltet• Førerkort klasse BFor oss er det svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Dette vil det bli lagt stor vekt på i den totale vurderingen.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene består bl.a. av:• Veilede mennesker som ...

 • Company STOVNER BARNEVERNTJENESTE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ny barnevernlov krever en mer systematisk og målrettet oppfølging av foreldre som har mistet omsorgen for sine barn, og dokumentere bedre de vurderingene som gjøres rundt samvær og foreldrenes omsorgsevne. Stovner barneverntjeneste  er godt i gang med å etablere et helhetlig støttetilbud til biologiske foreldre og barn ved en omsorgsovertakelse, der foreldre kan oppleve økt grad av tilpasset hjelp. Det er ønskelig å se nærmere på hvordan barneverntjenesten kan øke kvaliteten på arbeidet og samtidig styrke samarbeidet mellom barneverntjenesten og andre instanser. Stovner barneverntjeneste ansatte høsten 2023 to familieveiledere i toårige prosjektstillinger for å styrke og støtte oppunder dette arbeidet.Da en av familieveilederne har gått over i en annen stilling, søker vi nå etter en famili...

 • Company TOKKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  SLT koordinatorOppvekst i Tokke kommune har ledig fast stilling som SLT- koordinator i 40 % frå 01.08 -- 24. SLT står for S amordning av L okale rus og kriminalitetsførebyggjande Tiltak.Dersom ønskjeleg kan stillinga kombinerast med andre stillingar i oppvekst for å få ei større stilling.SLT-modellen skal sikre god samordning av rus og kriminalitetsførebyggjande tiltak for barn og unge. SLT modellen er en forpliktande samhandlingsmodell som består av eit styrande nivå, eit koordinerande nivå og et utøvande nivå. Målet er at kommunens barn og unge skal få rett hjelp til rett tid, av eit hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etatar og faggrupper.SLT koordinator skal være bindeleddet mellom nivå og sikre at alle som arbeider med rus og kriminalitetsførebyggjande tiltak samordnar sine...

 • Company SANDEFJORD POLITIHUS in Other
  04.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling som seniorrådgiver. Stillingen er ft stedsplassert ved Felles enhet for forebygging, Seksjon for Statens barnehus, Sandefjord. Statens Barnehus Sandefjord er et tverrfaglig kompetansehus for barn og ungdom, samt for voksne med en psykisk utviklingshemming, der det er mistanke om at de har vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Politiet foretar avhør av disse gruppene ved Statens barnehus Sandefjord.Barnehusets ansatte råd gir politiet i forbindelse med tilrettelagte avhør, og medisinsk undersøkelse,- gir oppfølging og behandling til målgruppen og gir råd/veiledning til private og offentlige aktører. Det er med andre ord vår oppgave å medvirke til at barns rettsikkerhet styrkes, samt påse at Stortingets hove...

 • Company SKIEN KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Det er to ledige stillinger som saksbehandler ved Barneverntjenesten i Skien kommune. Den ene stillingen er fast og den andre er ett vikariat i ett år. Den faste stillingen vil inngå i enhetens undersøkelsesteam, men vikariatet vil få arbeidsoppgaver innfor flere avdelinger, men i første omgang i avdelingen for undersøkelse. Barneverntjenesten er organisert i 7 avdelinger og støttefunksjoner i stab. Barneverntjenesten i Skien er organisert som en av 47 enheter under kommunalområdet Oppvekst. Tjenesten har nær 100 ansatte og et budsjett på ca 158 millioner kroner.Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tjenesten har ansvar for:Forebyggende tiltakTiltak i familienOppfølging av ba...

 • Company TROMSØ KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Har du lyst å bidra til gode oppvekstforhold til barn og unge i Tromsø kommune? Er du en trygg voksen, god på relasjonsbygging, er tillitsskapende og lett kommer i dialog med både barn og voksne? Hvis du i tillegg trives i en hektisk og variert arbeidshverdag, liker kombinasjonen brukerkontakt og saksbehandling, er kreativ, engasjert og har godt humør, så er det nettopp deg vi søker.  For å trives hos oss må du like å jobbe i team, være fleksibel og inneha gode samarbeidsevner.Barneverntjenesten har stort fokus på barns medvirkning, kvalitet i arbeidet og fagutvikling. Vi er opptatt av tillit, samarbeid og kontinuitet for de familiene og samarbeidspartnerne som er i kontakt med oss, og anser dette som særlig viktige faktorer for å få til nødvendig og godt endringsarbeid.Barneverntjenesten ...

 • Company LEBESBY KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Om tjenesten: Midt-Finnmark barnevernstjeneste er interkommunal tjeneste som består av kommunene Porsanger, Nordkapp, Gamvik og Lebesby. Porsanger kommune er vertskommune for samarbeidet.Lebesby kommune er en kyst- og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommmunesenteret er Kjøllefjord. Kommunen har i overkant av 1300 innbyggere.Les mer om kommunen på  kommunens hjemmesideMidt-Finnmark Barneverntjeneste, kontorsted Kjøllefjord har ledig stilling som barnevernskonsulent100% fast stillingMidt-Finnmark barnevernstjeneste er en ny tjeneste som startet den 1.8.23. Barnevernstjenesten består av 17 årsverk, inklusive leder og merkantil.Tjenesten er fordelt på fire kontor, et i hver av kommunene. Barnevernleder sitter i Porsanger sammen med merkantil, i tillegg til fagleder og fem barnevernskonsulenter o...

 • Company BJERKE BARNEVERNTJENESTE in Other
  27.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Bydel Bjerke er en bydel med stor økning i barnefamilier, og med et godt utbygget tilbud til barn og unge. Bjerke barneverntjeneste har 65 ansatte og er delt i 8 avdelinger; en avdeling for mottak /undersøkelse, en tiltaksavdeling, en avdeling som jobber med barn under omsorg, en ressursavdeling, en avdeling med familieveiledere, en avdeling for ungdomstjenester, en avdeling for forebyggende tjenester og en stab-avdeling. Stillingen vi søker etter ligger avdeling tiltak og jobber med oppfølging av hjelpetiltak. Bjerke barneverntjeneste tilbyr opplæring i Barnesamtalen DCM og har et spesielt fokus på kompetanse på vold og traumer. ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter lov om barnevernstjenester, herunder hovedsakelig oppfølging av familier med tiltak fra barnevernstjenesten. Arbeid med saker ...

 • Company SALTDAL KOMMUNE PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE in Other
  27.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Vil du bli med i vårt faglig sterke team?!00 % fast stilling, for tiden i psykisk helsetjeneste.Psykiske helsetjeneste har som hovedoppgave å gi oppfølging til mennesker med psykiske helseutfordringer av ulik art,  mennesker i krise eller belastende livssituasjoner. Tjenesten samarbeider tverrfaglig og tett med fastleger, spesialisthelsetjenesten, kommunepsykolog og NAV. Tjenesten er også representert i tiltaksteam for barn og unge og familier. ArbeidsoppgaverOppfølging av mennesker med psykiske helseutfordringer, herunder samtaler, gruppetilbud, møtevirksomhet og annen relevant bistandRelasjonsarbeid Mestringsrelaterte intervensjoner for å avhjelpe og forebygge psykiske helseutfordringerDeltakelse i tjenestens fagmøter og veiledning fra kommunepsykologTverrfaglig samarbeid med aktuelle sa...

 • Company BYDEL SAGENE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Sagene barneverntjeneste har i dag 48 stillinger, og er organisert etter en spesialistmodell. Vi holder til i freshe nye lokaler i Vitaminveien 4.Kontoret består av kontorfaglig team, mottaksteam, undersøkelsesteam, to tiltaksteam 0-25 år, omsorgsteam, samt et familieteam som utfører hjemmebaserte oppgaver på bestilling fra de øvrige teamene. Alle team ledes av en seksjonsleder, og teamene som ivaretar saksbehandling har fagkonsulent. Til barneverntjenesten hører det også et bokollektiv for ungdom.Ved Sagene barneverntjeneste er det stort fokus på å ivareta barneperspektivet, gjennom god forankring av Oslostandarden for samarbeid med barn i barnevernet. Rutinene for vårt arbeid skal utvikles innenfor rammene av oppdatert kunnskap og rettspraksis. Vi er opptatt av å ha tett samarbeid med øv...

 • Company SALTDAL KOMMUNE FYSIOTERAPI in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Vil du bli med i vårt faglig sterke team?!00 % fast stilling, for tiden i psykisk helsetjeneste.Psykiske helsetjeneste har som hovedoppgave å gi oppfølging til mennesker med psykiske helseutfordringer av ulik art,  mennesker i krise eller belastende livssituasjoner. Tjenesten samarbeider tverrfaglig og tett med fastleger, spesialisthelsetjenesten, kommunepsykolog og NAV. Tjenesten er også representert i tiltaksteam for barn og unge og familier. ArbeidsoppgaverOppfølging av mennesker med psykiske helseutfordringer, herunder samtaler, gruppetilbud, møtevirksomhet og annen relevant bistandRelasjonsarbeid Mestringsrelaterte intervensjoner for å avhjelpe og forebygge psykiske helseutfordringerDeltakelse i tjenestens fagmøter og veiledning fra kommunepsykologTverrfaglig samarbeid med aktuelle sa...

 • Company ULLENSVANG KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  SOMMARJOBB FOR UNGDOMKyrkjevert i kyrkjene i veke 26-33Me søkjer etter ungdom som ynskjer å vere kyrkjevert i kyrkjene i Odda, Jondal, Ullensvang, Utne og Kinsarvik.For meir informasjon sjå kyrkja si heimeside. Merk søknaden med kva kyrkje du søkjer arbeid i.Sjå informasjon www.ullensvang.kyrkjer.noSøknad sendast: post@ullensvang.kyrkjer.no ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på denne sida, eller Ullensvang kyrkjelege fellesråd, Boks 333, 5751 Odda.Søknadsfrist: 17. aprilOm arbeidsgiveren:null...

 • Company INDRE FOSEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  24.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Er du mellom 16 og 18 år og på jakt etter en spennende sommerjobb? Indre Fosen kommune søker nå etter engasjerte ungdommer som ønsker å tilbringe noe av sommeren med meningsfullt arbeid som gir verdifull erfaring.I sommer tilbyr helse og omsorg og oppvekst sommerjobb for ungdom.ArbeidsoppgaverInnen Helse og omsorg tilbys 22 stillinger fordelt på flere virksomheter. Her får du mulighet til å tilbringe tid sammen med innbyggere i kommunen. Sammen med aktivitørene får du ansvar for å planlegge og gjennomføre aktiviteter som trim, turer, baking, spill, sang og høytlesning.Oppvekst tilbyr en stilling i Fagerbakken barnehage i Råkvåg. Sommerjobben vil bestå av å være med barna i lek og aktiviteter inne og ute tilpasset den aldersgruppen en er sammen med. I tillegg består sommerjobben av å delta ...

 • Company PORSANGER KOMMUNE RENHOLD/VAKTMEST in Other
  24.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Om tjenesten: Midt-Finnmark barnevernstjeneste er interkommunal tjeneste som består av kommunene Porsanger, Nordkapp, Gamvik og Lebesby. Porsanger kommune er vertskommune for samarbeidet.Lebesby kommune er en kyst- og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommmunesenteret er Kjøllefjord. Kommunen har i overkant av 1300 innbyggere.Les mer om kommunen på  kommunens hjemmesideMidt-Finnmark Barneverntjeneste, kontorsted Kjøllefjord har ledig stilling som barnevernskonsulent100% fast stillingMidt-Finnmark barnevernstjeneste er en ny tjeneste som startet den 1.8.23. Barnevernstjenesten består av 17 årsverk, inklusive leder og merkantil.Tjenesten er fordelt på fire kontor, et i hver av kommunene. Barnevernleder sitter i Porsanger sammen med merkantil, i tillegg til fagleder og fem barnevernskonsulenter o...

 • Company KÅFJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Barneverntjenesten har 3 stillinger som alle arbeider etter generalistmodellen. Barneverntjenesten inngår i et interkommunalt samarbeid med Skjervøy og Nordreisa om akuttberedskap utenom ordinær kontortid. Stillingen er 60% fast stilling med mulighet for økning inntil 100% ved fortrinnsrett for deltidstilsatte om stillingshjemmel økes.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter Lov om barneverntjenesterGjennomføring av undersøkelser, iverksettelse, oppfølging og evaluering av tiltakSamarbeid med andre instanserVære kommunens representant i saker for barnevern- og helsenemnd og øvrige rettsinstanserKvalifikasjonerHelse-/sosialfaglig eller pedagogisk høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog, sosionom men andre høyskoleutdannede kan og søke f.eks sykepleier, barnehagelærer, vernepleier, spe...

 • Company NAV ØYGARDEN in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Ønskjer du å jobbe med ungdom som treng rettleiing og oppfølging frå NAV for å kome i utdanning eller jobb? Er du ein fleksibel person som er god til å motivere, har engasjement og som ønskjer å gjere ein forskjell? Trivst du i ein hektisk kvardag med stor variasjon av oppgåve? Då er du truleg den vi ser etter!NAV Øygarden er lokalisert sentralt på Straume. Vi har om lag  90 tilsette som legg til rette for at Øygarden kommune sine innbyggjarar får saumlause og koordinerte teneste. Avdeling ungdom har 17 tilsette og jobbar med å følge opp unge under 30 år. No har avdeling ungdom eit ledig vikariat som rettleiar i 100 % stilling til og med 31.10.24. Det kan bli moglegheit for forlenging av vikariatet. Hos oss vil du få spennande og meiningsfylte arbeidsoppgåver knytt til eit viktig samfunnso...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK in Other
  21.03.2024 Updated on: 12.04.2024

  BUP Innlandet, Enhet for barn og familie er en enhet som gir et behandlingstilbud til barn i alderen 3-12 år som har psykiske vansker i et slik omfang hvor det polikliniske tilbudet er utilstrekkelig. Enheten har 3 behandlingsplasser rettet mot det enkelte barnet og dens familie, og 1 behandlingsplass for familier.  Vårt hovedoppdrag er å være til hjelp med å forstå barnet bedre (utredningsarbeid), jobbe med samspill, gi veiledning til familie og nettverk rundt barnet, og behandling. Vi gir et behandlingstilbud som i hovedsak er en kombinasjon mellom døgninnleggelse og arenafleksibelt arbeid. Arenafleksibelt arbeid innebærer at familiene bor hjemme, barna går på sine hjemskoler og behandlingen gis på familiens arenaer. Formålet med å jobbe arenafleksibelt er å sikre at behandlingen vi gir,...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters