Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

97 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 97 results.
 • Company OSLO KRISESENTER in Other
  18.02.2020

  Vi søker en engasjert medarbeider med sosialfaglig/barnevernfaglig kompetanse til en fast stillinger som miljøterapeut/sosialkonsulent i Bokollektivet, Oslo Krisesenter.Stillingen inngår i en turnusplan med arbeidstid p.t. dag, kveld og hver 4. helg.Bokollektivet er en del av det nasjonale bo- og støttetilbudet til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold/ekstrem negativ sosial kontroll med behov for beskyttelse. Bokollektivet ligger administrativt under Oslo Krisesenter, og har til sammen 13 plasser (5 hybler i et kollektiv, samt 8 leiligheter).Botiden er på inntil 9 mnd. Beboerne får oppfølging som er tilrettelagt den enkeltes behov.Arbeidet vil blant annet bestå av :Miljøterapi, ansatte i Bokollektivet jobber relasjons- og opplevelsesorientert.S...

 • Company PORSGRUNN KOMMUNE VEST HJEMMETJENESTE in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4182875315 Presentasjon av stillingen:Miljøarbeidertjenesten for personer med funksjonsnedsettelser er en virksomhet som er organisert under helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune. Vi gir tjenester til mennesker med varig nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker. Miljøarbeidertjenesten består av boliger, avlastning, dagsenter, ambulerende hjemmetjeneste og støttekontakt.Vi har nå et svangerskapsvikariat i Miljøarbeidertjenesten i prosjektet "Ambulerende Innsatsteam". Ønsker du å bidra til å utvikle nye tjenester i Miljøarbeidertjenesten?Ambulerende Innsatsteam jobber med unge personer med kognitive utfordringer i alderen 16 - 35 år som skal eller har etablert seg i egen bolig. Vi søker en person som liker nye utfordringer, er fleksibel, liker ...

 • Company BRATTLI BOLIGER in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193760559 Presentasjon av stillingen:Brattli er totalrenovert og en nyetablert bolig som vil yte helse- og omsorgstjenester til to voksne mennesker med omfattende kapittel 9 vedtak. Vi har som mål å skape et trygt og godt hjem med gode aktivitetstilbud for beboerne samt være en spennende og utviklende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Medbestemmelse, likeverd og livskvalitet er noe vi legger stor vekt på i vårt arbeid. Brattli bolig samarbeider tett med flere ulike instanser for å sikre så gode tjenester som mulig.Stillingene består av 12 timers vakter og arbeid hver tredje eller hver fjerde helg. Vi har for tiden ledig hvilende nattevakt inntil 50% og våken nattevakt inntil 59%. Stillingene krever at du har god fysisk og psykisk helse. Vi øn...

 • Company NORDRE FOLLO KOMMUNE HABILITERING, FORVALTNING OG ADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190472239 Presentasjon av stillingen:Virksomhet habillitering gir tjenester til innbyggere i kommunen som har behov for sammensatt og koordinert hjelp, De får praktisk bistand, støttekontakt, avlastning i privat og kommunal regi, opplæring, veiledning og dag- og botilbud etter behov.Boligen ligger i nærheten av Kolboten sentrum. Boligen tilbyr hjelp hele døgnet til beboere med svært ulike behov. Vårt mål er . Vi legger vekt på at beboerne opplever livsmestring og livskvalitet hjemme ut fra sine egne individuelle ønsker og behov.Vi søker nå en miljøterapeut fortrinnsvis vernepleier i fast 100 % stilling. Stillingen inngår i turnus med arbeid hver fjerde helg.Arbeidsoppgaverplanlegge og utføre direkte miljøarbeidDelta aktivitet i miljøetAnsvar for å utarbeide, føl...

 • Company OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO RØDE KORS in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SIRVA AS AVD STAVANGER in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RADIUMHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190450636 Presentasjon av stillingen:Ved Kreftklinikken, enhet for psykososial onkologi, har vi fra 1.5.20 ledig 100 % fast stilling for sosionom. Enheten gir tilbud til inneliggende og polikliniske kreftpasienter som har behov for oppfølging av psykososiale konsekvenser av kreftsykdom og behandling.Enheten består av psykiater, psykologer, psykiatrisk sykepleier, sosionomer, sexolog og fritidsleder og har ansatte på Radiumhospitalet og på Kreftsenteret på Ullevål. Den utlyste sosionom-stillingen er primært lokalisert til Radiumhospitalet, men stillingsinnehaver må påregne å ta noen oppgaver på Kreftsenteret på Ullevål dersom det er behov. Enheten er organisert i Kreftklinikken i Avdeling for klinisk service, og er en av tre enheter i seksjon for psykososial onko...

 • Company PRINDSEN MOTTAKSSENTER DØGNDRIFT in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184964312 Presentasjon av stillingen:Prindsen mottakssenter er et helse- og sosialfaglig lavterskeltiltak for mennesker med rusrelaterte utfordringer. Mottakssenteret inngår i Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet. Vårt samfunnsoppdrag er å fremme mestring og endring med utgangspunkt i individuelle behov. Kartlegging av hva som oppleves viktig for den enkelte står sentralt i arbeidet. Mottakssenteret skal bidra til samarbeid og videreformidling til ordinært hjelpeapparat. Et varig hjem og desentralisering av tjenester til målgruppen er et overordnet mål.Målgruppen er personer over 18 år med rusrelaterte utfordringer. Prioritert innsats rettes mot personer med omfattende rusbruk og tilleggsutfordringer som somatisk og psykisk helseproblematikk, ustabil...

 • Company KRISESENTER VEST AVD HAUGESUND OG OMEGN in Other
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vikariat som miljøterapeut 100% stilling med arbeid hver tredje helg ved Krisesenter vest IKS avdeling Haugesund.Periode: 16.03.2020-02.05.2021Ansvarsoppgaver/AnsvarsområderPrimær- og sekundæransvar for brukere av krisesentertilbudetFokus på fagutvikling og videreutvikling av krisesentertilbudetSamarbeide med og veilede øvrig miljøpersonell på tvers av avdelingeneKompetanse om, og kontakt med tjenesteapparatetInformasjons- og undervisningsvirksomhetKrav til kompetanseTreårig høyere utdanning innen sosialfag, helsefag eller pedagogiske fagØnsket kompetanseErfaring fra arbeid med mennesker i vanskelige livssituasjonerBestått norsk språkprøve nivå 2Førerkort kl BGod engelsk muntlig fremstillingsevnePersonlige egenskaperKrisesenter vest IKS søker deg somtrives med en uforutsigbar arbeidshverda...

 • Company BORGER WITH UNGDOMSINSTITUSJON in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186495263 Presentasjon av stillingen:Ønsker du ansvar og bredde i arbeidsoppgavene ved ungdomsinstitusjon?Institusjonen er i ferd med å endre sitt tjenestetilbud og vil etter endringen bestå av to enheter. Enhet for døgnbehandling med seks plasser samt to treningshybler vil rette seg mot målgruppen ungdom med psykiske vansker og behov for langsiktig miljøterapeutisk oppfølging. Enhet for arenafleksibelt team v il jobbe ambulerende opp mot familier med ungdom som har psykiske vansker og funksjonsnedsettelse.Borger With - Enhet for døgnbehandling har p.t. tre ledende miljøterapeuter, og søker nå en dyktig og engasjert medarbeider. Vi ønsker søkere som vil styrke kvaliteten på detmiljøterapeutiske arbeidet og være en pådriver for faglig utviklingsarbeid.Den ledende...

 • Company RØDE KORS ROGALAND in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN ADMINISTRASJONSAVDELINGEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Har du stort engasjement for barn og unge?Vi søker Teamleder for Hammersborg fritidsklubb (et års vikariat)Bydel St. Hanshaugen søker etter en ny kollega med stort engasjement for barn og unge.Hammersborg er et inspirerende og sosialt sted å være etter skolen, med trygge og kvalifiserte voksne. Vi har blant annet verksted med hobbyaktiviteter, studio og musikkrom, spillrom og en liten gymsal. Tilbudene skal bidra til utvikling av sosiale ferdigheter, miljøarbeid og kreativ utfoldelse. Vår visjon er at trygge og kvalifiserte voksenpersoner skaper trygghet, toleranse og mestring hos barn og unge.Vi tilbyr både etter-skoletidstilbud (SFE) for elever fra 5. -- 7. klasse som går på barneskole iBydel St. Hanshaugen, og juniorklubb. SFE er gratis skoleåret 2019/2020. Som teamleder vil du også ha ...

 • Company BYKLE KOMMUNE ETATSADMINISTRASJON in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 958 814 968 Stillingsident: 4190438060 Presentasjon av stillingen:Bykle kommune og Valle kommune har felles helseteneste med Bykle kommune som vertskommune.Helsetenesta i Bykle og Valle har 23 tilsette fordelt på legeteneste, fysioterapi, jordmor, helsesøster, psykisk helse og rus.Psykisk helse og rus har ledig 100 % vikariat som miljøterapeut for snarlig tiltreding og fram til 28.02.2021 , med moglegheit for forlenging.Tenesta har kontor i Valle, Bykle og på Hovden og er ansvarleg for å førebygge, diagnostisere og behandle innanfor psykisk helse og avhengigheit. Det er tett samarbeid med dei andre tenesteområde i kommunen, samt spesialisthelsetenesta.Tenesteområdet er tverrfagleg samensatt av sjukepleiar, psykiatrisk rådgjevar, SLT- koordinator, ruskonsulent og psykolog.Arbeidsop...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL VESTRE AKER in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189320085 Presentasjon av stillingen:Avdeling oppvekst oppretter et forebyggende ungdomsteam under faglig ledelse av SaLTo koordinator. SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Teamet vil bestå av SaLTo koordinator, ruskonsulent og to utekontakter. Stillingen som utekontakt innebærer forebyggende og oppsøkende arbeid blant ungdom i alderen 12-22 år. Stillingen innebærer turnusjobbing med to kvelder i uken, noe helgearbeid må påregnes samt ekstra jobbing ved spesielle anledninger når ungdom er ute. Oslo er én by, der de sosiale og materielle forholdene og ungdommenes behov varierer etter bydel. Det vil legges vekt på økt samarbeid og styrking av fagfeltet på tvers av bydelsg...

 • Company BUFAR KOMPETANSE AS AVD ALTA in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi søker nå i Alta etter 50% eller 100% stilling som veileder/jobbcoachArbeidsoppgavene vil ligge innenfor de beskrevne forretningsområdene i ingressen over, men med hovedvirke innen arbeidsrettede tiltak for NAV. Basert på hvem du er og hva du kan, vil oppgavene komme som en naturlig konsekvens av dette. Viktigst av alt: Vi trenger deg som kan tilføre oss kompetanse og vilje, du ønsker å være en bidragsyter både mot våre kunder og deltakere samt internt i organisasjonen.Kvalifikasjoner:Du har gjerne en høyere utdanning minst på bachelornivå. Gjerne innen arbeidsmarked, voksenpedagogikk, helse eller sosialt arbeid. Erfaring og personlige egenskaper vil kunne kompensere noe for manglende utdanningDu har noen år med arbeidserfaring. Gjerne innen ovennevnte områderDu har svært gjerne erfaring...

 • Company NAV ÅRSTAD in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4177864705 Presentasjon av stillingen:NAV Årstad sosialtjeneste har ledig to årsvikariat, ett i avdeling Arbeid og Kvalifisering 2 og ett i Helse og Rehabilitering 2. Ønsket tiltredingsdato er 01.04.2020.NAV Årstad sosialtjeneste betjener en bydel med om lag 40.600 innbyggere ogca. 1400 kommunale tjenestemottakere. NAV Årstad er regionskontor i regionBergen, har et godt arbeidsmiljø og mange spennende og variertearbeidsoppgaver. Totalt har kontoret rundt 250 ansatte, hvor 107 avdisse jobber i sosialtjenesten. Tjenesten har fokus på kvalitet i arbeidet vi utfører og at hjelp skal tilpasses brukers behov.ArbeidsoppgaverI avdeling Arbeid og Kvalifisering 2 er det ledig et vikariat med lengde på ett år. Stillingen vil blant annet innebære oppfølging og kartlegging av...

 • Company KRISESENTERET FOR TROMSØ OG OMEGN in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189407632 Presentasjon av stillingen:Krisesenteret for Tromsø og omegn søker etter en sosionom/barnevernspedagog/vernepleier i 100 % stilling. Stillingene inngår i turnus med arbeid hver tredje helg.Krisesenteret for Tromsø og omegn har som formål å hjelpe kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Senteretgir krisesentertilbud etter Lov om krisesentertilbod på vegne av 9 kommuner. Krisesentereter et lavterskeltilbud og har døgnåpent hele året. Prinsippet for driften avkrisesenteret er hjelp til selvhjelp.ArbeidsoppgaverStillingen innebærer selvstendig ansvar for veiledning og oppfølging av voksne og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.Vi søkeren etter en person som er motivert, fleksibel, selvstendig og har gode samarbeidsevnerArb...

 • Company ØSTRE TOTEN KOMMUNE OMSORGSTJENESTER TILRETTELAGTE TJENESTER in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: under arbeid Presentasjon av stillingen :Arbeidssted:Østre Toten kommunes visjon er livskvalitet ved Mjøsa. Kommunen har høye ambisjoner på områder som folkehelse, barn og unge, integrering og boligpolitikk, og ønsker å utvikle lokalsamfunnet rundt verdier som samvirke og fellesskap. Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet , og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.Tilrettelagte tjenester er et tjenesteområde bestående av fire enheter; Kvam og Fossen, Vestbygda, Tovold og Nerbo, samt Meieritunet. Boligene gir døgnkontinuerlige tjenester til brukere med omfattende bistandsbehov. Beboerne bor i egne leiligheter, og tjenestene yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål. Fossen er kommunen...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE HELSEFORVALTNING OG KOORDINERING in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188382550 Presentasjon av stillingen:Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stillinger er knyttet til Livsmestring habilitering sentrumTjenesteområde ledes av tjenesteleder og 8 avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.Recovery er vårt verdigrunnlag.Turnusarbeid med helgTiltredelse: Etter avtale.For tiden er arbeidssted: Dallonaveien 26ArbeidsoppgaverUtfordrende og varierte arbeidsoppgaver med hovedvekt på relasjonsbygging og målrettet miljøarbeid.Veiledningsansvar ifht. studenter og øvrig personal.FagansvarUtarbeidelse og oppfølging av tiltak og planer knyttet til hver beboer.Praktisk bistand, opplæring, pleie, stell og veiledning til b...

 • Company LØREN SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191199833 Presentasjon av stillingen:Løren skole: "Der kunnskap spirer, læring i fokus."Løren skole er en skole i utvikling. Høsten 2020 er vi en full barneskole fra 1. til 7. trinn skole.Vi er en stor skole med snart 800 elever. August 2019 åpnet vi en Pluss-avdeling med 16 elever innenfor autismespekteret.Kan du tenke deg å arbeide på en skole som er i vekst, i et faglig miljø som har fokus på læring og utvikling for store og små?Vi søker dyktige, samarbeidende, tilpasningsdyktig og lærende spesialpedagoger/miljøterapeuter som ønsker å delta i videreutviklingen av skolen vår.Du må være fleksibel og tåle at hverdagen er i forandring. Dette er en stilling der du må håndtere mange oppgaver og være interessert i mange utfordringer. Til gjengjeld møter du engasjert...

 • Company TROMSØ KOMMUNE HELSEHUS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189212306 Presentasjon av stillingen:Medisinsk Service ved Helsehuset søker sosionom i 100% fast stilling.Som sosionom på Helsehuset gir du tjenester til pasienter og pårørende som er henvist til oss. Tjenesten inngår som en integrert del av pasientforløpene, og tilrettelegges i forhold til de ulike pasientsituasjonene i forløpene. Sosionomen kan bistå med hjelp til bearbeiding av den aktuelle livssituasjonen gjennom støttesamtaler, informasjon, råd og veiledning. Tilbudet som gis, skal være hjelp til selvhjelp og skal ta utgangspunkt i den enkeltes evner og situasjon.Stillingen er organisert under Medisinsk Service som ivaretar koordinering av Helsehusets samlede behov for medisinsk behandling og terapi.Medisinsk Service består av leger, terapeuter og sosionom....

 • Company ÅMOT KOMMUNE RESSURSSENTER FOR HELSE OG FOREB in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Vi søker etter deg som vil være med å arbeide tverrfaglig med rusarbeidet i kommunen. Vi søker deg som vil arbeide opp mot visjonen til Åmot kommune: vilje til vekst, ved at du ønsker å videreutvikle våre tjenester for fremtiden, og du ta del i meningsfylte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.Er du en selvstendig, strukturert og løsningsorientert person? Da ber vi deg lese videre.Ruskonsulenten arbeider i et faglig miljø med psykolog og psykiatrisk sykepleier. Avdelingen samarbeider med flere tjenester, og det daglige arbeidet vil være preget av utstrakt tverrfaglig samarbeid internt i kommunen, og med eksterne samarbeidspartnere. Vi søker etter en ruskonsulent i 100 % stilling - svangerskapsvikariat. Stillingen er organisert inn i avdeling for psykisk helse og rus, som er en del av ...

 • Company HAVA-INSTITUTTET HOLDING AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BJØRNAFJORDEN KOMMUNE PROSJEKTAVDELINGA in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BUFETAT MIDT KOLLEN UNGDOMSBASE in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182491Ved Kollen Ungdomsbase er det ledig 53,4% fast stilling som miljøterapeut frå ca. 1.juli 2020Bufetat er oppteken av å gjennomføre samfunnsoppdraget med høg kvalitet og ser på fagleg kompetanse, godt humør og stor takhøgd som vesentlege føresetnader for gode resultat. Vi søkjer etter ein nysgjerrig, engasjert og faglig dyktig kollega til å jobbe saman med oss.Arbeidsoppgåver/ansvarsområde:Arbeide målretta og systematisk etter arbeidsmodellar frå Kognitiv terapiTraumesensitiv og profesjonell omsorgLegge til rette for og ta initiativ til kvardagsaktivitet, mestring, læring og deltaking for ungdommane i det daglegeVere ein solid, stabil, ansvarleg, god rollemodell og truverdig vaksen som har evne til planlegging og struktur.Stillinga kan få hovudkontaktansvar som mellom ann...

 • Company PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTER, SENTRUM in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188373903 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig for tiltreding etter avtale.Verksemd Psykisk helse og rus ynskjer å tilsette ein ny medarbeidar med relevant bakgrunn innan helse- / sosialfag, som er engasjert, kreativ og sosial.Arbeidsstad er Skansen aktivitet. Dette er eit lavterskeltilbod til personer med utfordringar innan psykisk helse og rus. Vi ynskjer å fremme sosial deltaking og gi eit meiningsfylt innhald i dagen. Vi tilbyr i dag eit bredt spekter av ulike aktiviteter, både kreative og fysiske. Hos oss kan du teikne, male, strikke, lage skulpturar av keramikk, spele fotball, klatre, trene på helsestudio og dra på tur, både dagsturar og lengre turar med overnatting. Vi har matlaging og bakegrupper og serverer lunsj kvar dag. Vi har kurs i ...

 • Company BERGEN KOMMUNE BYSTYRE in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191189572 Presentasjon av stillingen:Enhet for Barnevernvakten, Utekontakten og Fosterhjemsveiledning og -- tilsyn har ledig ett års 100 % vikariat som DUE-koordinator. Stillingen er tilknyttet Utekontakten, avdeling for oppfølging.Utekontakten er en byomfattende tjeneste som skal forebygge problemutvikling og medvirke til bedring av livssituasjonen til ungdom i Bergen. Arbeidets art stiller høye krav til fleksibilitet og omstillingsevne. Gjennom oppsøkende sosialt arbeid på offentlige arenaer og skoler skal Utekontakten legge til rette for tidlig innsats, identifisering av ungdommer som strever med ulike utfordringer, samt utforming av presise hjelpetiltak tilpasset den enkeltes behov.Utekontakten tilbyr utsatt ungdom målrettede, koordinerte og individuelt tilp...

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONORET VEST in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Jobbnorge ID: 182479Kollen Ungdomsbase søkjer etter miljøterapeut i 100% fast stilling frå ca. 1.juli 2020Bufetat er oppteken av å gjennomføre samfunnsoppdraget med høg kvalitet og ser på fagleg kompetanse, godt humør og stor takhøgd som vesentlege føresetnader for gode resultat. Vi søkjer etter ein nysgjerrig, engasjert og faglig dyktig kollega til å jobbe saman med oss.Arbeidsoppgåver/ansvarsområde:Arbeide målretta og systematisk etter arbeidsmodellar frå Kognitiv terapiTraumesensitiv og profesjonell omsorgLegge til rette for og ta initiativ til kvardagsaktivitet, mestring, læring og deltaking for ungdommane i det daglegeVere ein solid, stabil, ansvarleg, god rollemodell og truverdig vaksen som har evne til planlegging og struktur.Hovudkontaktansvar som mellom anna inneber å utarbeide og...

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONORET VEST in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Jobbnorge ID: 181221Om stillingaVi har ledig 2 faste 70% stillinger som vaken nattevakt. Vi tilstreber ei lik kjønnsfordeling blant våre tilsette. Dette med bakgrunn i eit balansert arbeidsmiljø, gitte føringar i Rettighetsforskriften (som omhandlar m.a. urinprøvetaking og kroppsvisitering, og at dette skal utførast av tilsette med same kjønn som ungdommen). På bakgrunn av dette oppmodar vi menn til å søkje.Arbeidsoppgåver/ansvarsområderMålretta fagleg og miljøterapeutisk arbeid i tråd med traumebasert omsorg, senterets retningslinjer og fagleg rettleiar.Delta på/ ansvar for overlapping, praktiske oppgåver og vedlikehald i og rundt avdelinga, forberede frukost og følgje opp kvelds og morgon rutinarMotivera og engasjera ungdommane i positive aktivitetarSamarbeid med foreldre/føresette, sosi...

 • Company CRUX KALFARET BEHANDLINGSSENTER in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SANDNES KOMMUNE MESTRINGSENHETEN HANAMYRVEIEN 1 in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4191306833 Presentasjon av stillingen:Mestringsenheten er organisert som egen resultatenhet og er en bydekkende tjeneste som gir tjenester innen psykisk helse og rus. Recovery ligger til grunn for utviklingen av tilbudet i mestringsenheten. Det er 250 årsverk med ca . 300 ansatte fordelt på syv avdelinger. Hanamyrveien 1 har ansvar for å gi timebaserte tjenester til innbyggere i 24 omsorgsboligen som er døgnbemannet. I tillegg gis det timebaserte tjenester til innbyggere som bor i egne leiligheter i Sandnes kommune.Vi søker etter sommervikarer i turnus dag/ aften/ natt/ helgOppstart etter nærmere avtaleArbeidsoppgaverGi helse og omsorgstjenesterMiljøterapiDokumentasjonJobbe selvstendig og i teamKvalifikasjoner3 årig høyskole / universitetetsutdanning inne...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF PSYKIATRISK KLINIKK - NAMSOS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187777699 Presentasjon av stillingen:For tiden har vi følgende ledig stilling som miljøterapeuter på helg ved Seksjon alderspsykiatri døgnpost.18,1% stilling for miljøterapeut på helg.Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereidog DPS Stjørdal. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbudog er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet.Helseforetaket har 2.300 medarbeidere og foretakets forretningsadresse er 7600Levanger. Helse Nord-Trøndelag kan tilby et røykfritt arbeidsmiljø. Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredttilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne.Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør, ...

 • Company STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE in Other
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  BeskrivelseIndre Østfold kommune er med i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester - kalt SIO. Dette er et arbeid som krever økt innsats og systematikk i arbeidet med tildeling av tjenester. Vi trenger derfor å styrke staben vår ved enhet Koordinering og inntak med totalt 4 årsverk. Deltakelsen i SIO involverer alle ansatte i koordinering og inntak på ulike måter. Det er ansatt egen prosjektleder med ansvar for dette arbeidet.Koordinering og inntak er en nyopprettet enhet i Indre Østfold kommune. Enheten har 20 årsverk og er inndelt i ulike team med hver sine ansvarsområder innenfor saksbehandling og koordineringsoppgaver. I tillegg inngår avdeling for personlig assistanse. Enheten har egen stilling som fagleder.Kort om stillingeneVi søker etter engasjerte saksbehandle...

 • Company TYNSET KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org.nr.:940837685 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Tynset kommune, psykisk helsetjeneste, har ledig 100 % vikariat i perioden 01.03.2020 - 31.01.2021.Om tjenesteområdetPsykisk helsetjeneste er en av tjenestene i helsetjenesten i Tynset kommune. Tjenesten har egen avdelingsleder. Psykisk helsetjeneste skal bidra til at enkeltmennesker med rus og/eller psykiske lidelser/utfordringer skal ha en best mulig livskvalitet. Vi er underlagt helsepersonelloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud til alle kommunens innbyggere over 16 år. Tjenesten har til sammen 3,8 årsverk.ArbeidsoppgaverOppfølging av henviste brukere eller brukere som selv har tatt kontakt med tjenesten, med samtaler og hjemmebesøk. Delta i gruppevirksomhet, som KID- og KIB-kurs, fr...

 • Company ABERIA OMSORG AS AVD BLOMMENHOLM in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ALTA KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190598378 Presentasjon av stillingen:Ledige stillinger i virksomhet for tilrettelagte boligerVirksomhet for tilrettelagte boliger yter tilbud og tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov. Vi søker etter personer som har lyst og interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemming.I heldøgns botilbud har vi ledige:61,97 % miljøterapeut stillingStillingene inngår i todelt turnus med langvakter- 12 timer og arbeid hver 2. helg.ArbeidsoppgaverPlanlegge, gjennomføre og evaluere faglige prosedyrer og tiltakObservasjon og oppfølging av brukers helsetilstandTilrettelegge for tilpasset kommunikasjon og brukermedvirkningGi og motta veiledning av kollegaer/ andre samarbeidspartnereKvalifikasjoner3 årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanningPersonlige egenskaper...

 • Company ÅMOT KOMMUNE RESSURSSENTER FOR HELSE OG FOREB in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Sektor Helse og Velferd søker etter sommervikarer innenfor helsesektoren i Åmot kommune.Vi søker sykepleiere, helsefagarbeidere, legesekretærer, vernepleiere, aktivitører, institusjonskokk og assistenter.Videre er vi spesielt interessert i deg som er student innenfor relevante utdanninger, eksempelvis sykepleie, vernepleie og sosionom. Vi har egen lønnsplassering for disse høgskolegruppene.Er du under utdanning til helsefagarbeider, ja da ber vi deg også lese videre. Er du ufaglært, fint om du leser videre, da vi har ulikt behov for kompetanse hos våre vikarer.De periodene vi trenger deg er ukene 25-33 i 2020. Vi søker fortrinnsvis etter ferievikarer som kan arbeide i store deler av nevnte periode.Vi søker deg som:Har lyst til å jobbe med menneskerLiker å jobbe i en travel hverdagEr initia...

 • Company FOLLDAL KOMMUNE HELSEAVDELING in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org.nr.:939.885.684 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Enheten er i stadig utvikling, og vi er inne i en spennende periode med deltakelse i velferdsteknologiprosjekt sammen med FARTT-kommunene. Vi jobber aktivt med å dreie tjenestene mer over på hverdagsrehabilitering.Vi søkerFolldal kommune har behov for ferievikarer i Enhet for helse, rehabilitering og omsorg (HRO) Det vil si; sykehjemmet, kjøkkenet, vaskeriet, hjemmesykepleien, hjemmehjelpen, Miljø- og oppfølgingstjenesten og helsepersonell på legekontoret.For stillinger i turnus må det påregnes vakter hver andre helg.Hjemmehjelpere jobber kun dagtid.Hjelpepersonell på legekontoret arbeider kun dagtid. Søkere med erfaring fra legekontor vil bli prioritert.Ferieavviklingen foregår i perioden fom uke 26 tom uke 33. Opplæring i uk...

 • Company OPPDAL KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  80 % ledig svangerskapsvikariat som miljøterapeut i Mellomvegen/BjerkehagenHjemmetjenesten i Oppdal kommune skal bidra til at brukerne gjennom hjelp til selvhjelp, skal få muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig. Dette ved hjelp av god faglig kompetanse og kunnskap, gjennom innovasjon, aktivitet og kreativitet.Tjenesten omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, heldøgns omsorgsbolig for eldre og heldøgns omsorgsbolig for personer med utviklingshemming, BPA, omsorgslønn, boveiledning, dagtilbud for personer med utviklingshemming, dagaktivisering for eldre, dagtilbud for personer med Demens, hukommelsesteam, hverdagsrehabilitering, trygghetsalarm, matombringing, avlasting og aktivitetskontakt. Vi har i dag 192 ansatte.Vi søker deg som har hjerte for hjemmebasert omsorg. Du vil få bru...

 • Company KRISTEN VGS VENNESLA AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  UNGDOM:Vi søker deg som ønsker å jobbe for et godt bofellesskap på INTERNATET og har et hjerte for å jobbe nært med tenåringer på vgs. Her jobber vi tett innpå elever på videregående skole både i team og selvstendig, med fokus på positiv vekst i enkeltindivider, INTERNATET og på skolen.ARBEIDSOPPGAVER SOM MILJØARBEIDER VIL VÆRE Å:· Gi ungdommene Jesus.· Legge til rette for et sunt og positivt internat.Arrangere miljøaktiviteter og være til stede for elevene etter skoletid.· Passe på at elevene følger reglementet for internatet.Være tilstede under middager, sørge for middagsvask, låsing og gå leggerunder til fastsatte tid.· Være et forbilde for de yngre i tale og ord; være sosial og tilstede.· Se til at elever lærer seg å bo hjemmefra; vask, renhold og eget ansvar.Ha delt ansvar for praktis...

 • Company KREFTOMSORG ROGALAND in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NÆROMSORG AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Hva tilbyr vi?Vi kan tilby en spennende og variert jobb, med gode utviklingsmuligheter, oppfølging fra avdelingsleder og jevnlig veiledning i saker. Konkurransedyktig lønn.Arbeidsoppgaver:I denne stillingen skal du drive med individuell oppfølging av familier. Du skal aktivt bidra til å sikre at vi tilbyr faglig og etisk forsvarlige tjenester.Du må regne med å måtte dokumentere og skrive rapporter i tråd med interne rutiner og gjeldende lovverk.Hvem søker vi?Det er en stor fordel i denne jobben at du du er god på samarbeid både med kollegaer og eksterne samarbeidspartnere, samt at du mestrer å bygge gode, trygge relasjoner. Du må ha stå-på-vilje, være fleksibel og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.Hvilke kvalifikasjoner må du ha?I denne stillingen krever vi minimum 3-årig godkjent høy...

 • Company DEDICARE AS AVD HAMMERFEST in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org.nr.:978663206 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.Bruktbutikken til Kirkens Bymisjon er godt besøkt av kunder i alle aldre, den er lokalisert relativt sentralt i sentrum, på Bragernes. Butikken driftes i et samarbeid mellom ansatte, deltakere i arbeidstrening og frivillige. Butikken har et stort utvalg av klær, sko og tilbehør til både herre, dame og barn. I tillegg har vi også et variert utvalg av serviser, interiørartikler, filmer, leker og møbler. Butikken fylles daglig med nye varer og det skal mye til for at man ikke ramler over en skikkel...

 • Company SETERHØYVEIEN BOLIGER in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189533714 Presentasjon av stillingen:VELKOMMEN SOM SØKER I SETERHØYVEIEN BOFELLESSKAP / Avd. Tilrettelagte Tjenester / VelferdBydel NordstrandSeterhøyveien bofellesskap er et rolig og veletablert bofellesskap lokalisert på Kastellet i Bydel Nordstrand. Tjenestestedet yter døgnkontinuerlige tjenester til 6 beboere med ulik grad av utviklingshemming og bistandsbehov.Boligen er bemannet med ca 12,14 årsverk, og holder et høyt faglig nivå. Personalgruppen består av medarbeidere med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning (vernepleiere/sykepleier), i tillegg til hjelpepleiere, helsefagarbeidere, erfarne miljøarbeidere. Boligen arbeider spesielt med å inneha god kompetanse på atferdsproblematikk og forhold knyttet til HOL. kap 9.Faglighet og trivsel er fokusområder fo...

 • Company STENSLØKKA RESSURSSENTER in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187025468 Presentasjon av stillingen:Stensløkka ressurssenter (SRS) er en døgnbemannet rus - og medikamentfri institusjon. Institusjonen gir et tilbud til personer som ønsker et rusfritt felleskap og tilrettelagt oppfølging som forberedelse til utflytting i egen bolig. Tilbudet er rettet mot personer som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten (TSB).SRS`tjenestetilbud omhandler bistand med rusmestring, arbeid/aktivitet, økonomi, bolig og familie/nettverk m.m. Gjennomsnittlig oppholdstid er ett år, med tilbud om poliklinisk oppfølging fra institusjonen etter endt opphold. SRS har 17 døgnplasser og drifter i tillegg en overgangsleilighet for tre personer.Institusjonen består av to villaer i idylliske omgivelser på Fagerborg.Vi har nå ledig to faste fulltidss...

 • Company BUFETAT NORD LAMO UNGDOMSSENTER in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Jobbnorge ID: 180633Om stillingenVed Lamo ungdomssenter er det ledig et vikariat fra april 2020 i 74 % stilling som miljøterapeut evt miljøarbeider. Stillingen inngår i turnus med arbeid hver tredje helg. Hovedarbeidstiden pr.dags dato er på natt.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderMålrettet miljøarbeid rundt ungdommene i avdelingen.Rapportering og dokumentering.Være trygge, forståelsesfulle voksne, som ivaretar ungdommene med god omsorg.Praktiske oppgaver.KvalifikasjonskravMiljøterepeut: det kreves treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor som sosionom, barnevernspedagog, eller annen relevant høyskoleutdanning tilsvarende 180 studiepoeng.Miljøarbeider: det kreves treårig videregående skole, eller autorisasjon som barnepleier/hjelpepleier. Lang yrkeserfaring kan kompensere for man...

 • Company STIFTELSEN DAM in Other
  11.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters