Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

151 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 151 results.
 • Company PORSGRUNN KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312484093 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å arbeide med samtaleterapi og være med på laget som skal videreutvikle det kommunale helsetilbudet innen psykisk helse? Da er kanskje dette stillingen for deg.Psykiske helsetjenester og rusomsorg i Porsgrunn Kommune oppretter en avdeling for kortvarig psykisk helsehjelp. Hensikten med avdelingen er å tilby tjenester til innbyggere med milde og kortvarig moderate psykiske helseplager. Kommune ønsker med opprettelsen av tilbudet å bidra til at innbyggerne får støtte igjennom livskriser, og hjelp til å mestre plager og lidelser som står i veien for arbeid, nettverk og aktivitet. Kortvarig psykisk helsehjelp vil ha et mestrings og helsefremmende fokus.Avdelingen vil tilby kortvarig samtaleløp, kurs og veiledning i assi...

 • Company AKTIVITETSSKOLEN TÅSEN in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315655923 Presentasjon av stillingen:Brenner du for de barna som trenger en ekstra stødig hånd til å veilede dem i hverdagen?Har du et ekstra engasjement for elever som krever tilrettelagt oppfølging?Vil du være med å gjøre en forskjell i barns oppvekst?Er dette kanskje jobben for deg.Vi søker en trygg og ansvarsbevisst barneveileder for et barn med særskilte behov, som tar initiativ, er tålmodig, raus og kan utøve en kreativ omsorg. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter og være løsningsorientert.Tåsen skole er en topp moderne barneskole, med lange tradisjoner. Skolen ligger i Nordre Aker bydel og har nesten 700 elever og rundt 100 ansatte.Tåsen skole ble bygd i 1916 og ble etter rehabilitering nyåpnet i 2011. Det har vært skoledrift ved Tåsen s...

 • Company HARALDSPLASS BARNEVERN AVD FAMILIE OG OPPFØLGING in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF LOFOTEN DPS VOKSENPSYK POLIKINIKK - LEKNES in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309883096 Presentasjon av stillingen:DPS Lofoten og Vesterålen er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter psykiatriske helsetjenester til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Hadsel, Bø, Sortland, Øksnes og Andøy.DPS LoVe har et ungt og dynamisk arbeidsmiljø. Vi legger vekt på å tilby gode og faglig oppdaterte behandlingstilbud for pasientene, og legger videre vekt på tverrfaglighet, kollegial støtte, og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving. Vi har tradisjon for å skape et godt læringsmiljø for nyutdannede.Våre enheter er lokalisert på Gravdal, Leknes, Svolvær og Stokmarknes.Nå søker vi ny medarbeider ved Enhet for Ko...

 • Company KONGSVINGER KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTEN in Other
  29.11.2020

  Org. nr: 944 117 784 Stillingsident: 4308641768 Presentasjon av stillingen:Glåmdal interkommunale krisesenter har som formål å bistå kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner og partnervold. Krisesenteret har dagtilbud og midlertidig bo- og beskyttelsestilbud for voldsutsatte voksne og barn.Krisesenteret er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Åsnes, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue og Kongsvinger, med Kongsvinger kommune som vertskommune. Krisesenteret har 9 fast ansatte med bred og variert fagbakgrunn, i tillegg til kunnskap om vold og traumer. Krisesenteret er et lavterskel akuttilbud, som betyr at nye brukere kan komme døgnet rundt. Det vil være nattevaktens oppgave å kartlegge og ta imot nye brukere, samt å gi informasjon om tjenestene som tilbys.Stillingen kre...

 • Company SKAUN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309983813 Presentasjon av stillingen:100% vikarstilling, med tjeneste f.t. Barn, familie og helse/ Psykisk helse og rus.Tiltredelse 01.12.20 -- 31.03.21 med mulighet for forlengelse.Barn, familie og helse har i dag fagstillinger innen Psykisk helse og rus, PPT, Helsestasjon, Fysio- og ergoterapitjeneste og kommunalt legekontor, samt interkommunalt barnevern. Vi utvikler stadig denne tjenesten i et spennende og kreativt miljø med god fagkompetanse og trivelige, engasjerte og dyktige medarbeidere.Psykisk helse og rus har 12,55 årsverk inkludert prosjektstillinger fordelt på konsulentstillinger, stillinger i Familiesenter og et dagtilbud, Holdeplassen, åpent 5 dager/uken. Vi har et variert tilbud til voksne, ungdom og barn over 6 år, både individuelt og i grupper.A...

 • Company GLÅMDAL KRISESENTER in Other
  29.11.2020

  Org. nr: 944 117 784 Stillingsident: 4308659113 Presentasjon av stillingen:Glåmdal interkommunale krisesenter har som formål å bistå kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner og partnervold. Krisesenteret har dagtilbud og midlertidig bo- og beskyttelsestilbud for voldsutsatte voksne og barn.Krisesenteret er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Åsnes, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue og Kongsvinger med Kongsvinger som vertskommune. Krisesenteret har 9 fast ansatte med bred og variert fagbakgrunn, i tillegg til kunnskap om vold og traumer. Krisesenteret er et lavterskel akuttilbud, som betyr at nye brukere kan komme døgnet rundt. Stillingen krever stor grad av selvstendighet og vi søker etter medarbeider med engasjement for brukergruppen.ArbeidsoppgaverMiljøarbeid, ve...

 • Company KONGSVINGER KOMMUNE PSYKISK HELSE in Other
  29.11.2020

  Org. nr: 944 117 784 Stillingsident: 4308949028 Presentasjon av stillingen:Psykisk helse og rusomsorg gir helsetjenester til voksne med rusproblemer og psykiske lidelser som trenger oppfølging i kortere eller lengre perioder. Vi arbeider systematisk med kvalitetsforbedring og utvikling av tjenesteinnholdet og tilbyr forsvarlige tjenester med vekt på brukermedvirkning, selvstendighet og mestring for den enkelte bruker. Vårt mål er å holde et godt faglig, etisk og profesjonelt tjenestenivå.Det er ledig fast stilling i 42% innen rustjenesten og vi søker en dyktig og engasjert miljøterapeut til et tjenesteområde preget av høy faglighet og godt arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverUtføre tjenester i tråd med vedtatte etiske retningslinjer, aktuelt lovverk og kommunes regelverkSørge for forsvarlig drift ...

 • Company KONGSVINGER KOMMUNE PSYKISK HELSE in Other
  29.11.2020

  Org. nr: 944 117 784 Stillingsident: 4308937206 Presentasjon av stillingen:Psykisk helse og rusomsorg gir helsetjenester til voksne med rusproblemer og psykiske lidelser som trenger oppfølging i kortere eller lengre perioder. Vi arbeider systematisk med kvalitetsforbedring og utvikling av tjenesteinnholdet og tilbyr forsvarlige tjenester med vekt på brukermedvirkning, selvstendighet og mestring for den enkelte bruker. Vårt mål er å holde et godt faglig, etisk og profesjonelt tjenestenivå.Tjenesteområdet Psykisk helse- og rustjeneste er i endring. Nytt bygg med 15 boenheter for brukere med psykiske helseutfordringer er tatt i bruk i juni 2020 og tjenestene er med dette samlokalisert. Vi søker dyktige og engasjerte miljøterapeuter til boligteamet.ArbeidsoppgaverUtføre tjenester i tråd med ve...

 • Company VANG KOMMUNE HELSE OG OMSORGSJEFENS KONTOR in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 961 382 246 Stillingsident: 4315444750 Presentasjon av stillingen:Psykisk helseteneste er eit lågterskeltilbod for alle busette i kommunen.Tenesta arbeider med terapeutisk tilbod til personar innan psykiatri, rusavhengigheit, livkriser mm. Det er tre tilsette i tenesta.Stillinga inneheld også eit engasjement i 10 % (sum 90% i perioden). Denne er knytt til eit pågåande skulehelseprosjekt som er forventa å vare minimum ut året 2021.Hovudsakleg dagarbeidstid, men noko kveldsarbeid må påreknas jamfør prosjektarbeid.Tilsetting så snart som mogleg.ArbeidsoppgåverDelta i heile tenesta sine gjeremål og utvikling.Hovudsakleg kartlegging og strukturerte samtaler med fokus på pasientens målsetting og betringsprosess.Oppfølging og behandling er individuelt tilpassa, og skjer i tett samarbeid ...

 • Company NORDRE FOLLO KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309521602 Presentasjon av stillingen:Vikariater - nattI kommunens tilrettelagte boliger får mennesker med utviklingshemming tjenester hele døgnet. Formålet er å gi utviklingshemmede opplæring og tilrettelegging i dagliglivets gjøremål. Virksomheten består av 12 avdelinger med til sammen cirka 450 ansatte.Ved Pastor Løkens vei får fem beboere med ulik grad av bistandsbehov tjenester hele døgnet. I tillegg til hjelp med dagliglivets gjøremål, skal ansatte også følge opp brukere ved ulike typer aktiviteter.Vi trenger nå miljøterapeuter/helsefagarbeidere i 2 vikariater natt i 28 % og 70 % stilling, med mulighet for fast ansettelse.Det er viktig for oss å være en trygg, stabil og forutsigbar arbeidsplass som skaper trivsel for både brukere og ansatte. Vi legger vekt ...

 • Company STENDI HEIMTA AS AVD LILLEHAMMER in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ØSTERÅS SENIORSENTER in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309067775 Presentasjon av stillingen:Seniorsentrene i Bærum kommune tilbyr aktiviteter og tjenester til pensjonister over 60 år. Målet er å fremme god helse, mestring og økt selvhjulpenhet. Sammen skaper vi gylne øyeblikk. Seniorsentrene skal bidra til at eldre søker fellesskap fremfor passivitet og ensomhet. Daggruppen er et tilrettelagt dagtilbud til eldre med helseutfordringer, med fokus på å fremme aktiviteter som bidrar til at deltagerne mestrer hverdagen og opplever økt livsglede.Fra 01.02.2020 har vi ledig 100% fast stilling som sosialrådgiver ved Rykkinn og Østerås Seniorsenter. Stillingen er delt 60\40mellom arbeidssted Østerås og Rykkinn.Vi søker deg som har et brennendeengasjement for forebyggende og helsefremmende arbeid for eldre. Du trives godtmed ...

 • Company VIKEN BO OG OMSORG AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Vi søker Miljøterapeut til omsorgsbolig i Bergen.Stillingen er i medleverturnus 3-7, 4-7.Du vil inngå i et team hvor trivsel, trygget og utvikling for beboer og for ansatte, er bærebjelkene i de tjenester vi gir.Du vil få utfyllende informasjon om arbeidets innhold etter mottatt søknad.Om arbeidsgiveren:Viken Bo og Omsorg AS gir heldøgns omsorgstjenester til mennesker som er i behov av dette....

 • Company SANDNES KOMMUNE - BARNE- OG FAMILIEENHETEN BARNEVERNSVAKTEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4314928378 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å gjøre en forskjell for barn i Sandnes kommune?Vi har ledig en fast 100 % stilling, samt mulig vikariat i avdeling undersøkelse og oppfølgning.Barne- og familieenheten består av Barneverntjenesten og Ressurssenter for barn og familier, samt administrasjon/stab. Barneverntjenesten har om lag 70 ansatte fordelt på ulike avdelinger. Avdeling undersøkelse og oppfølgning arbeider med undersøkelsessaker og hjelpetiltak ift barn i alderen 0-18 år ihht Lov om barneverntjenester.I tillegg til avdeling undersøkelse og oppfølging består barneverntjenesten av avdeling omsorg og ettervern, avdeling mottak og barnevernvakt, samt avdeling tiltak.Barne- og familieenheten jobber etter FIT (Feedbackinformerte tjenester...

 • Company RØDE KORS MØRE OG ROMSDAL in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  I Norge har Røde Kors over 44 000 frivillige i 380 lokalforeninger over hele landet. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne. Les mer: Møre og Romsdal Røde Kors søker frivillighetskoordinator i 100% fast stilling - en dyktig og motivert medarbeider med omsorgsfeltet som hovedarbeidsområde. Den som blir tilsatt vil være en del av omsorgsteamet som arbeider med organisasjons- og aktivitetsutvikling både med barn og unge, inkludering og integrering og ulike aktivitet innenfor nettverksarbeid. Nærmere konkretisering av arbeidsområde og oppgaver vil bli gjort i samarbeid med daglig leder og teamlede...

 • Company NAV BERGEN ÅRSTAD BYDEL in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316199582 Presentasjon av stillingen:NAV Årstad sosialtjeneste har ledig vikariat.NAV Årstad sosialtjeneste betjener en bydel med om lag 40.600 innbyggere og ca. 1400 kommunale tjenestemottakere. NAV Årstad er regionskontor i region Bergen, har et godt arbeidsmiljø og mange spennende og varierte arbeidsoppgaver. Totalt har kontoret rundt 250 ansatte, hvor 107 av disse jobber i sosialtjenesten. Tjenesten har fokus på kvalitet i arbeidet vi utfører, kontinuerlig utvikling og at hjelp skal tilpasses brukerne sine behov.ArbeidsoppgaverNAV Sosialtjenesten er et av velferdsstatens nederste sikkerhetsnett og har fokus på inntektssikring, arbeid og arbeidsinkludering og oppfølging av mennesker med rusmiddelavhengighet. NAV Årstad sosialtjeneste har ledig vikariat, med o...

 • Company HAFS INTERKOMM BARNEVERNTENESTE in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org.nr.:864 968 422 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi søkjer etter ein engasjert og fagleg dyktig nestleiar i 100% stilling til barneverntenesta, då vår noverande nestleiar skal pensjonerast på nyåret. Som nestleiar ønskjer vi oss ein engasjert medarbeidar som vil få eit særskilt ansvar for arbeid med kompetanseutvikling i tenesta. Nestleiaren vil ha eit nært samarbeid med leiar av tenesta, både som diskusjonspartnar og i oppgåver i dagleg drift. I leiar sitt fråvær vil det og vere nestleiar som tek over leiinga av barneverntenesta.I tett dialog med leiar vil du få eit særskild ansvar for oppgåver som introduksjon av nye tilsette og å sikre gode opplæringsplanar i tenesta. Det vil og ligge til stillinga å følgje opp kompetanse- og utviklingsplanar. Det er difor viktig at du tr...

 • Company FJALER KOMMUNE MILJØARBEID in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org.nr.:864968422 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi er interessert i å gje gode tenester til dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av vårt team? Våre tenester vert no tilpassa ny organisering for å møte framtidas behov, og vi har spanande oppgåver til både nyutdanna og dei med lang erfaring.No søkjer vi etter ein tilsett i 100% fast stilling som trivast med miljøarbeid, og som kan sjå fysisk aktivitet og trening i eit livsløpsperspektiv for brukarane våre.Den vi søkjer etter må kunne vere ein pådrivar for fysiske aktivitetstiltak innad i tenesta, og sjå dette i samanheng med ernæring for våre brukarar. Ordinære oppgåver i miljøtenesta vil vere ein del av stillinga, og som tilsett hos oss vil du ta del i 2-delt turnus med arbeid kvar 3. helg.Noko f...

 • Company BARNE- OG FAMILIETJENESTEN HEIMDAL in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 986456651 Stillingsident: 4307150504 Presentasjon av stillingen:Vil du være en del av utviklinga i en kommune som satser på barnevernet?Barne- og familietjenesten Heimdal har ledig en fast 100 prosent stilling som barnevernspedagog/sosionom med oppstart så snart som mulig.Bystyret i Trondheim har vedtatt en stor satsing på barnevernet med gradvis opptrapping til normert bemanning ved barnevernets fire bydelskontor. Dette skal bidra til bedre tid og rom for den enkelte ansatte for å gjøre en god jobb i samarbeid med de familiene de møter, og dermed gjøre barnevernet til en mer attraktiv arbeidsplass. Opptrappingen innebærer også en satsning på systematisk saks- og prosessveiledning for ansatte som et grunnprinsipp for godt faglig arbeid og god ivaretakelse av ansatte.Barnevernet er...

 • Company INDRE NORDMØRE BARNEVERNTJENESTE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.:964981892 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Indre Nordmøre barneverntjeneste for kommunane Surnadal, Rindal, Sunndal og Tingvoll søker nye meddarbeidarar.Vertskommune for samarbeidet er Surnadal kommune. Samarbeidet vart etablert 01.01.2020 og har tilsaman 21,80 årsverk.Eininga er organisert med kontorstader både i Sunndal og Surnadal.Arbeidsoppgåver:Saksbehandling og tiltaksarbeid etter lov om barneverntjenesterFokus på veiledning og endringsarbeid i samarbeid med familien og samarbeidsinstansarPartsrepresentant i Fylkesnemda for barnevern og sosiale sakerEininga er organisert i to team for undersøkingar/hjelpetiltak i heimen og eit team som arbeider med oppfølging av barn utanfor heimenVi søker medarbeidarar som:kan arbeide sjølvstendig og strukturert og som har handlek...

 • Company BUFAR KOMPETANSE AS AVD FAGERNES in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Vi skal i Nord-Troms (med kontor på Storslett) og Midt-Troms (med kontorer på Finnsnes og Sjøvegan) levere avklaringstiltaket for NAV Troms og Finnmark fra mars 2021, og søker derfor etter nye:Veiledere/jobbcoacherFaste stillinger - både heltid og deltidArbeidsoppgavene vil ligge innen området arbeidsrettede tiltak for NAV (avklaringstiltaket), med spesielt fokus videre arbeid. Basert på hvem du er og hva du kan, vil oppgavene komme som en naturlig konsekvens av dette. Viktigst av alt: vi trenger deg som kan tilføre oss kompetanse og vilje - du ønsker å være en bidragsyter både mot våre kunder og deltakere - samt internt i organisasjonen. NB: vi søker også jobbcoacher med markedskompetanse/nettverk i regionen du holder til i. Fysio-/ergoterapeuter anbefales også å søke, funksjonsvurderinge...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE LIVSMESTRING in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307215991 Presentasjon av stillingen:Kommunalenheten Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering.Utlyste stillinger er knyttet til Habilitering voksne sentrum, som ledes av tjenesteleder og åtte avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.Stillingen er på dagtid, med turnus i helg (fredag-søndag).Recovery er vårt verdigrunnlag.Arbeidssted er for tiden Posebyen aktivitetshus, med arbeidshelg i Gangdalslia 28.ArbeidsoppgaverUtfordrende og varierte arbeidsoppgaver med hovedvekt på relasjonsbygging, målrettet miljøarbeid og aktivisering.Følge opp tiltak og planer knyttet til hver bruker.Praktisk bistand, opplæring, pleie, stell og veiledning til brukere på deres arbeidsplas...

 • Company KRISESENTER FOR SUNNMØRE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305593391 Presentasjon av stillingen:100% fast stilling ledig for tiltreding etter avtale. Dette er ei turnusstilling med arbeid kvar 3.helg.Stillinga er ledig ved Krisesenter for Sunnmøre, avdeling kvinner og barn og høyrer til under virksomhet familiestøttande tenester i Ålesund.Tilbodet ved krisesenteret er eit gratis døgnåpent lavterskeltilbud for mennesker utsett for vald i nære relasjonar. Krisesenteret er lokalisert i Ålesund, men dekker heile SunnmøreArbeidsoppgåverVere ein trygg fagperson i møte med mennesker i kriseIvareta og følge opp brukere på senteretMotta og handtera nye henvendingar på telefon og på senteretPraktiske oppgåver i miljøetJournal og rapportskrivingInformasjonsarbeid om valdstematikkKvalifikasjonarUtdanning innan helse-og sosial på hø...

 • Company HELSE FØRDE HF PSYKIATRISK KLINIKK TRONVIK in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309418120 Presentasjon av stillingen:Psykiatrisk klinikk gjev allmennpsykiatriske tenester til kommunane i Sunnfjord/Ytre Sogn. Klinikken har også sentralsjukehusoppgåver med ØH plikt og tverrfagleg spesialisert ruseining. Avdelinga har om lag 185 årsverk og er lokalisert i Førde, Florø og Tronvik. Det er og eit aktivt forskingsmiljø tilknytta Psykiatrisk klinikk, som har fleire pågåande doktorgradsprosjekt om psykisk helse og behandling.Vi har ledig 100% vikariat for Sosionom frå 04.01.2021 - 30.09.2021, med muligheit for forlenging.Du begynnar i stillinga på DPS døgn på Tronvik, i mars 2021 flyttar vi inn i nybygg i Førde (sjå video nederst i annonsen), stillinga blir då overført til seksjon for psykose og tryggleik med arbeidsstad Førde.Sosionom har einingsle...

 • Company KIRKENS BYMISJON I KRISTIANSAND in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.:985319243 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.Kirkens Bymisjon i Kristiansand er en diakonal stiftelse med 30 årsverk og ca 200 frivillige, og vi driver et mangfoldig sosialt arbeid.Vi søker nå etter en konsulent til Batteriet Sør-Norge, 50% svangerskapsvikariat, i perioden ca. fra 25.01.21 til 21.02.22.Batteriet Sør-Norge er et ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid. Vi vil bekjempe fattigdom og sosial ekskludering. Batteriet Sør-Norge er organisert i avdelingen Samfunn& Inkludering i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristi...

 • Company ABERIA UNG AS AVD ADMINISTRASJON in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RADARVEIEN STIFTELSEN DAGSENTER in Other
  27.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO RØDE KORS in Other
  27.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MØLLEHJULET in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315922283 Presentasjon av stillingen:Møllehjulet bo- og avklaringsavdeling er en avdeling som består av to etasjer med boenheter, til sammen 18 rom. Beboerne har psykiske lidelser, en del har somatisk tilleggsproblematikk.I tillegg til boenhet har vi en etasje med avklaringsplasser hvor brukere med sammensatte somatiske problemstillinger får korttidstilbud med fokus på kartlegging og avklaring av det omsorgsnivået pasienten trenger. Pasientene til avklaringsplassene kommer primært fra sykehus eller hjemmet. På avklaringsenheten er det 9 senger.Utfordringer rundt psykisk helse og rus er et satsningsområde for vår boenhet. Vi vektlegger faglig fokus og målrettet arbeid. Vi ønsker å gi gode og tilpassede tjenester, ha fokus på vedlikehold av funksjonsnivå, bedring ...

 • Company SMØLA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  27.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Org.nr.:945012986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingenSmøla kommune har ledig 80 % fast stilling som fagarbeider barnehage. Arbeidssted er p.t. Brattvær barnehage.KompetansekravRelevant fagbrev, fortrinnsvis barne- og ungdomsarbeider.Relevant arbeidserfaringPersonlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper vektleggesDet forutsettes at søker behersker godt norsk både skriftlig og muntlig.Søkere som ikke fyller kompetansekrav til stillingen kan tilsettes midlertidig ut inneværende barnehageår.Ansatte som tilsettes i barnehage må framvise politiattest ved ansettelseVi tilbyrSpennende stilling i barnehage.Lønn etter avtaleGode pensjons- og forsikringsordningerGenereltTilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.Vi gjør oppmerksom på at søkere kan b...

 • Company BUFETAT MIDT GILANTUNET UNGDOMSHJEM in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 196466Om stillingenGilantunet ungdomshjem søker etter en trygg og proaktiv miljøterapeut, med erfaring i yrket, til en fast 100 % stilling. Stillingen er pt. i langturnus. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderMiljøterapeutisk arbeid med ungdommer, 12-18 år, herunder ansvar som hovedkontakt.Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.Praktiske oppgaver i huset og på institusjonen.KvalifikasjonskravMinimum treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor eller tilsvarende 180 studiepoeng. For ansettelse i SKO 1494, 1495 og 1508 kreves fullført utdanning som sosionom, barnevernpedagog eller vernepleier. Spesialutdannede miljøterapeuter er også velkommen til å søke.Erfaring som miljøterapeut i barnevernsinstitusjon.God skriftlig o...

 • Company VENNESLA KOMMUNE ENHET FOR LIVSMESTRING in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315081553 Presentasjon av stillingen:Enhet for Livsmestring er en av fem enheter i seksjon for Helse og omsorg i Vennesla kommune. Enheten gir tilbud etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester for personer over 18 år og avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne.Tjenesten vektlegger å fremme selvstendighet og trygghet. Tjenesten skal tilpasses den enkeltes behov. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og eller rusproblemer og personer med utviklingshemming.Enhet for Livsmestring legger vekt på bruker og mestringsperspektiv. Enkelte kan ha et begrenset og kortvarig behov for hjelp, andre har behov for langvarig og livsl...

 • Company BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER STAVANGER BEREDSKAPSHJEM in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 195534Ledig 50 % fast stilling som Konsulent - Beredskapsheim StavangerStavanger Akuttsenter tek imot ungdom plassert etter Lov om Barnevern tenester §§4-6, 4-12 og 4-25 jf. 4-24.Senteret har i dag 79 beredskapsheim fordelt på to avdelingar- ein i Haugesund og ein i Stavanger.I tillegg har senteret 2 institusjonsavdelingar med plass til totalt 8 ungdommar i alderen 13-18 år.Det å jobbe i akutten byr på spennande utfordringar, høgt tempo og varierte oppgåver. Vi set kvalitet høgt, har et godt fagmiljø med eigne arbeidsmodellar, internt opplæringsprogram og eiga fagavdeling. Vi tilbyr gode høver for utvikling, rettleiing, og fagleg oppfølging i eit godt arbeidsmiljø.Arbeidsoppgåver/ansvarsområderOppfølging og rettleiing av beredskapsheimarOppfølgings- og koordinering ansvar for...

 • Company GRORUD HJEMMETJENESTE PRAKTISK BISTAND in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306583810 Presentasjon av stillingen:Vil du bli en viktig del av hjemmetjenesten i en av Oslos minste bydeler? Bydelens befolkning består av 150 ulike nasjonaliteter og gir dermed et variert og spennende brukerbilde, men ulike utfordringer.Vi har nå opprettet en ny stilling som sosionom i hjemmetjenesten , og søker etter deg som er engasjert og trygg i faget ditt. Du brenner for at alle, på tross av helseutfordringer og ulike sosiale utfordringer, skal mestre å bo hjemme lengst mulig og oppleve trygge, aktive, selvstendige og verdige liv.Hjemmesykepleien i bydelen er organisert i tre avdelinger hvor hver avdeling er delt i to mindre team for å gi bedre kontinuitet og kvalitet til den enkelte bruker.Teamene jobber etter «Tillits-modellen» med tverrfaglige arbeids...

 • Company UNI-K AS ARBEIDSMARKEDSTILTAK in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  U ni-K ASer en arbeidsmarkedsbedrift med tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) og dagtilbud.Bedriften driver med produksjon og tjenesytende virksomhet fordelt på 7avdelinger.Uni-K sinvisjon er: Vi inspirerer til arbeidsglede, mestring og utvikling.Vi har nettoppstartet kafeen Tre stuer i Haugesund sentrum og den er blitt kjempe godtmottatt.Vi ser allerede nå at vi trenger flere ansatte.Kanskje DU er den vileter etter?Arbeidsveilederhar ansvar for å tilrettelegge arbeidsoppgaver samt oppfølging av ansatte iVTA.Arbeidsveileder deltar også aktivt i alle arbeidsoppgavene selv. Vi jobberside ved side.Stillingsstørrelser: 80 - 100%Kompetanse:Utdanning eller god erfaring innen matlagingDatakunnskaperGod muntlig og skriftlig framstillingsevneVi ønsker at du:Har engasjement for å utvikle potensiale i ...

 • Company AHUS SKI SOMATIKK in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315120633 Presentasjon av stillingen:Sosionomtjenesten er en seksjon i Avdeling kliniske fellesfunksjoner, medisinsk divisjon. Vi har 9,5 stillinger tilhørende seksjonen og betjener de somatiske avdelingene på sykehuset.ArbeidsoppgaverSosionomtjenesten yter sosialfaglig bistand til pasienter og pårørende:Vi gir informasjon og veiledning om velferdsordninger og rettigheter fra NAV og kommunale tjenesterVi bidrar med undervisning til ulike grupper av pasienter og pårørendeVi bidrar i tverrfaglig utredning av pasienterVi driver psykososialt arbeid knyttet til alvorlig sykdomKvalifikasjonerUtdannet sosionomI tillegg må søkeren ha minst ett av følgende:bred erfaring fra 1. linje- tjenestenbred erfaring som sykehussosionomrelevant videreutdanningPersonlig egnethet vek...

 • Company ØSTRE TOTEN KOMMUNE BARNEVERN in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Arbeidssted:Barneverntjenesten i Østre Toten kommune består av tjue dyktige medarbeidere som har sitt hovedmandat å sikre at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Vi skal møte mennesker med respekt og forståelse og samarbeide for å oppnå gode løsninger. Vi jobber forebyggende og i et livsløpsperspektiv og samarbeider med Forandringsfabrikken og Barnevernproffene for å stadig utvikle tjenesten til det bedre i møte med barn og ungdom. Vi er opptatt av struktur og rutiner og holder en høy faglig standard. Tjenesten er inndelt i fagspesifikke team; undersøkelse, tiltak, veiledning og omsorgFakta om stillingen:Stillingen vil inngå i veilederteamet. Teamet har erfarne veiledere som etter vedtak følger opp barn og familier over tid. Veiledern...

 • Company EIDSKOG KOMMUNE ROGNLIA BOFELLESSKAP in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 990 825 599 Stillingsident: 4298607179 Presentasjon av stillingen:Eidskog kommune sin boligtjeneste arbeider systematisk og gjennomtenkt med tilrettelegging av et livsmiljø. Personlig, sosialt og fysisk tilpasset enkeltmenneskets behov. Boligtjenesten består av 4 avdelinger, fordelt på 8 boenheter. Vi ønsker en enhet med god faglig plattform og søker etter miljøterapeut til avd. Rognlia.ArbeidsoppgaverVi leter etter deg med et ønske om å gjøre en forskjell i hverdagen til våre brukere. Boligen vi trenger bemanning i er en bolig for en autist, som har døgnkontinuerlig tilsyn. Høgskolepersonalet vil fortrinnsvis jobbe på dag og kveld. Du bør ha interesse for alternativ aktivisering, og evne å se løsninger i forhold til å kunne gi bruker et godt aktivitetstilbud.Som miljøterapeut i E...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF KORUS-NORD in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 911730316 Stillingsident: 4305167302 Presentasjon av stillingen:KoRus-Nord skal styrke sin virksomhet innenfor flere områder; samarbeid omkring utsatte barn og unge i kommunene, videreutvikling av de nasjonale nettressursene og , samt praksisnær FoU knyttet til konkrete satsinger i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet. I den forbindelse utlyser vi to stillinger som seniorrådgivere.Aktuelle oppgaverBistå kommunene i tjenesteutvikling, herunder iverksetting av nasjonale føringer i praksis.Undervisning og veiledning om ulike faglige temaer og konkrete metoder.Faglig videreutvikling og redaksjonelt arbeid på de nasjonale nettressursene forebygging.no og kommunetorget.no.Videreutvikling av praksisnær FoU knyttet til konkrete satsinger i vårt oppdrag, som for eksempel Program for folkehe...

 • Company NAV HJELMELAND in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org.nr.:974549751 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Hjelmeland kommune ynskjer å tilby tilgjengelege, heilhetlege og forsvarlege tenester ut frå innbyggjaranes behov.Me har hatt eit prosjekt dei siste tre åra der vi har utvikla tenester til personar med rus-, psykiske- og sosiale problem.Me lyser no ut ei 100% fast stilling, som vidareføring av dette arbeidet. Stillinga er delt mellom NAV og Psykisk helseMålgruppa er barnefamiliar, unge, personar med fluktbakgrunn, menneske som sliter med rus eller psykiatri-utfordringer.Ansvar og arbeidsoppgåverbidra til arbeid eller meiningsfull aktivitet til menneske i målgruppaveiledning, praktisk hjelp, støtte og bistand - recoverybasertfinne gode løysningar saman med brukar, deira nettverk, andre tenester og frivilligekartlegge utfordringar...

 • Company BYDEL SAGENE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308489570 Presentasjon av stillingen:Sagene barneverntjeneste har i dag 50 stillinger, og er organisert etter en spesialistmodell. Vi holder til i lokaler i Thorvald Meyersgate 7. Kontoret består av kontorfaglig team, mottaksteam, undersøkelsesteam og to tiltaksteam 0-23 år samt et familieteam som utfører hjemmebaserte oppgaver på bestilling fra de øvrige teamene. Alle team ledes av en seksjonsleder, og teamene som ivaretar saksbehandling har fagkonsulent.Ved Sagene barneverntjeneste er det stort fokus på at barn og unge skal medvirke aktivt i egen sak, og at dette skal dokumenteres godt. Vi er svært opptatt av å ha tett samarbeid med øvrige lokale tjenester og tiltak. Det er fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og alle ansatte deltar aktivt i dette. Barne...

 • Company SOMMERLYST SKOLE in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306214516 Presentasjon av stillingen:Sommerlyst skole har to ledige 100% stillinger som miljøterapeut ved avdeling Nordvesten, som er et heldagstilbud for elever med stort tilretteleggingsbehov. En stilling er fast og den andre et vikariat, foreldrepermisjon. Begge stillingene er ledig fra 1. januar 2021.ArbeidsoppgaverJobbe med tilrettelegging og opplæring av våre elever under veiledning av og i samarbeid med pedagoger.Primærkontaktansvar for inntil to elever.Utarbeide gode rutiner og skriftlige prosedyrer for skoledagen.Gi elevene forutsigbare rammer, trygghet og trivsel i skolehverdagen.Forebygge utfordrende adferd og veilede elevens sosiale samspill.Varierte arbeidsoppgaver som kan innebære turer, svømming, assistere eleven i klasserommet, trening, adl-treni...

 • Company FRETEX JOBB OG OPPFØLGING AS AVD KIRKENES in Other
  25.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Org.nr.:919763914 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du engasjert i mennesker og har tro på at ansvar gir vekst og utvikling?Da har vi en spennende og utviklende jobb som venter på deg!Vi har ledig en 100% fast stilling som teamleder for KirkenesVi i Fretex Jobb og Oppfølging AS står på hver dag for å hjelpe mennesker ut i arbeid og vår visjon er å gi folk grunn til å tro på fremtiden. Vi er stolte av våre kjerneverdier og disse er styrende for hvordan vi arbeider og hva vi har fokus på. Våre kjerneverdier er åpenhet, kjærlighet, engasjement og lønnsomhet.Som teamleder for Kirkenes vil du ha ansvar for å drive våre arbeidsrettede tiltak i Kirkenes. Du vil bli kjent med mange spennende mennesker og du vil oppleve en kontinuerlig faglig utvikling.Arbeidsoppgaver:Lede teamet i det...

 • Company NAV VESTRE AKER in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308969749 Presentasjon av stillingen:NAV Vestre Aker er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere, og vi har et godt arbeidsmiljø. Vi er lokalisert i Sørkedalsveien 150, og betjener bydelens innbyggere på ca. 50.000. Kontoret er teamorganisert for å kunne sikre mer helhetlig oppfølging for innbyggerne i bydelen som er i kontakt med NAV. Nå søker deg som har faglig engasjement for NAVs samfunnsoppdrag, pågangsmot og lyst til å gjøre en forskjell for innbyggerne i Bydel Vestre Aker.NAV Vestre Aker har nå ledig to stillinger som ruskonsulenter i prosjektstillinger med to års varighet, med mulighet for forlengelse. Ruskonsulentene har en sentral rolle inn i arbeidet med å bosette personer med rusutfordringer i egen bydel og sikre at d...

 • Company FRETEX JOBB OG OPPFØLGING AS AVD HARSTAD in Other
  25.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN NIDAROS DPS in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313088960 Presentasjon av stillingen:NIDAROS DPS, ALLMENNSEKSJONEN, ENHET FOR GRUPPEBEHANDLING SØKER ETTER:Behandler 100 % vikariat med mulighet for fast stilling for bachelorutdannet behandler med videreutdanning i psykisk helsearbeid, det er en fordel med etter/videreutdanning i kognitiv terapi.Vil du være med i vårt team og bli vår kollega. Vi søker dyktige og engasjerte medarbeidere til vår enhet for gruppebehandling.Enhet for gruppebehandling, har i dag flere ulike gruppebehandlingsprogram og edukasjonsgrupper i sin portefølje. Spesialiserte behandlingstilbud for personlighetsproblematikk er et satsningsområde.Behandlingstilbudene er en kombinasjon av gruppebaserte og individuelle. Enhetens fokus på kontinuerlig kompetanse og kvalitetsutvikling er sentral o...

 • Company BERGEN KOMMUNE BOTRENINGSSENTERET in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314372895 Presentasjon av stillingen:Botreningssenteret er en byomfattende tjeneste som gir individuell oppfølging i egen bolig til mennesker med rusrelaterte problemer. Botreningssenteret består av tre ulike avdelinger. Avdeling Gyldenpris er en rehabiliteringsavdeling med gjennomgangsboliger, avdeling Kringsjå er et varig botiltak for mennesker med ROP-lidelser og avdeling Stubs er et varig botiltak for kvinner. Avdelingene jobber etter en recovery-orientert tilnærming med behandling i et langtidsperspektiv.Vi har nå ledig en stilling i et svangerskapsvikariat med varighet på 8 mnd. med mulighet for forlengelse. Ved Botreningssenteret blir du en del av et godt faglig miljø, som sammen utøver miljøterapeutisk arbeid og oppfølging av beboerne. Arbeidsoppgavene e...

 • Company NÆROMSORG AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Hva tilbyr vi?Vi er en godt etablert bedrift med stort fokus på fag og kompetansehevingVi kan tilby en spennende,fleksibel og variert jobb, med gode utviklingsmuligheter, tett oppfølging fra leder og jevnlig veiledning i sakerGode kollegaer og et inkluderende arbeidsmiljøVi legger tilrette for at ansatte i stor grad kan legge opp sin egen arbeidsdagGod pensjonsordningArbeidsoppgaver:I denne stillingen skal du drive med individuell oppfølging av familier. Du skal aktivt bidra til å sikre at vi tilbyr faglig og etisk forsvarlige tjenester.Stillingen innbærer at du skal dokumentere og skrive rapporter i tråd med interne rutiner og gjeldende lovverk.Hvem søker vi?Jobben krever at du er god på samarbeid både med kollegaer og eksterne samarbeidspartnere, samt at du mestrer å bygge gode, trygge r...

 • Company NÆROMSORG AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Hva tilbyr vi?Vi kan tilby en spennende og variert jobb, med gode utviklingsmuligheter, oppfølging fra avdelingsleder og jevnlig veiledning i saker. Konkurransedyktig lønn.Arbeidsoppgaver:I denne stillingen skal du drive med individuell oppfølging av familier. Du skal aktivt bidra til å sikre at vi tilbyr faglig og etisk forsvarlige tjenester.Du må regne med å måtte dokumentere og skrive rapporter i tråd med interne rutiner og gjeldende lovverk.Gjennomføring av faglig mål jmf tiltaks- og handlingsplan.Oppfølging og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.RapporteringFølge opp rutiner, prosedyrer, fagplaner, handlingsplaner, og tiltaksplaner.Utføre arbeidet ihht hjemmebasertplanen og rutiner.Sikre forsvarlig utførelse av vårt arbeid gjennom en god faglig miljøterapeutisk tilnærming.Bidra ti...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters