Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

56 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 56 results.
 • Company HAMARØY KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Vi søker en dedikert og engasjert miljøterapeut til å støtte og veilede våre tjenestemottakere over 18 år med funksjonsnedsettelser. Miljøarbeidet innebærer opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter, med fokus på å fremme læring, mestring og økt selvstendighet av våre tjenestemottakere. Våre tjenestemottakere bor i egen bolig. Vi mener at mangfoldet i vårt tverrfaglige team i miljøtjenesten er nøkkelen til å tilby en unik tjeneste. Med vår sammensetning av vernepleiere, sosionomer, barnehagelærere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter, kan vi tilby våre brukere en helhetlig og skreddersydd omsorg og støtte. Vår tverrfaglige tilnærming bidrar til et rikt læringsmiljø for våre ansatte, der vi kontinuerlig lærer...

 • Company LEVANGER VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Levanger videregående skole trenger en allsidig miljøveileder som skal jobbe for at alle elever har en god skolehverdag. Vi har en ledig fast 50 % stilling fra 01.08.2024.Du må like å jobbe med ungdom og være god på å finne gode løsninger for enkeltelever. Gjerne gå "utenfor boksen". Du må være tilgjengelig der elevene er og være lett å snakke med. Det er svært viktig at du klarer å skape gode relasjoner og trygghet for elevene og at du legger vekt på elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Du bør være en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø, ha gode samarbeidsevner og god digitalkompetanse.Arbeidsoppgaver Forebyggende arbeid på universell, selektivt og indisert nivåInitiere og lede miljøtiltakHjelpe elevene med digitale u...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SYKEHUSET LEVANGER - REHABILITERING in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Helse Nord-Trøndelag lyser med dette ut èn stilling som miljøterapeut, for tiden ved lokal sikkerhetsseksjon, Levanger. Seksjonen er en relativt nyetablert sikkerhetspsykiatrisk sengepost med 6 senger, og skal også etablere en kompetanseenhet for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri. Seksjonen er underlagt Klinikk for psykisk helsevern og rus, som er en gjennomgående klinikk med pasientrettet aktivitet både på Kolvereid, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Seksjonen vil være et tilbud for hele opptaksområdet til klinikken. Ønsker du å være med å bygge opp et helt nytt fagmiljø i klinikken?Vil du være med å bidra til å utvikle gode tjenester til en spennende og utfordrende målgruppe, hvor din erfaring og kompetanse vektlegges?Da er du den vi leter etter!Som nyansatt vil du inneha e...

 • Company HOLUMSKOGEN SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Vi søker etter deg som har stort engasjement for tilrettelagt utvikling ogopplæring i skolen og engasjement for å skape trygge og gode relasjoner til barn, derforutsigbare rammer bidrar til utfoldelse og et utviklende læringsmiljø. Holumskogen skole er opptatt av å skape et inkluderende læringsmiljø og et godt psykososialt miljø for alle elever og ansatte. Vi seretter deg som brenner for inkludering og som ser læringspotensial i alle barn,og der vi voksne hjelper barna med å forstå sosialt samspill, å verdsetteforskjellighet og ta vare på hverandre.Holumskogen skole ligger fantastisk til med skog og mark som nærmeste nabo, rett på grensentil Oslo. Skolen har 200 elever inkludert en tilrettelagt avdeling oginnføringsgruppe. Nittedal kommune har ca. 26.000 innbyggere og ligger 15 minutter fr...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF VOKSENPSYKIATRISK POLIKL TROMSØ in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Fagutviklingsenheten søker fagrådgivere med spesialfelt innen erfaringsbasert kunnskap til fast stilling eller engasjement i 20 - 100 % stilling.Fagutviklingsenheten er en del av avdelingen Fagutvikling, forskning og utdanning der hoveddelen av klinikkens ressurser for arbeid med opplæring, fagutvikling, forskning og kompetansefunksjoner er samlet. Fagutviklingsenheten har ca. 12 stillinger/årsverk, og har ulike støttefunksjoner inn mot klinisk virksomhet og ledelse i Psykisk helse- og rusklinikken. Fagutviklingsenhetens oppgaver er blant annet koordinering av studentopplæring og spesialistutdanning, bibliotekdrift, opplæring av medarbeidere, kursarrangør, forskningsstøtte, arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, veiledningsoppdrag og mye mer. Fagrådgiver skal bidra til å tydel...

 • Company KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

   Nordre Aasen dagsenter får nye brukere i august og trenger flerekreative, engasjerte og selvstendige vernepleiere som vil være med å gi vårebrukere en meningsfull arbeidshverdag. Brukerne av dagsenteret møtes som ansatte i en bedrift. Produksjonen av varer ogtjenester er den røde tråden som knytter tjenesten sammen. Alle har en plass ogen oppgave som er viktig i produksjonskjeden. Aktivitetstilbudet skal være tilpassetden enkelte brukers behov hvor brukerne skal delta utfra sine premisser oginteresser. Brukergruppen vår har svært variert hjelpebehov. Dagsenteret driverblant annet personalkantinen i stiftelsen i tillegg til å arrangeremarkedsdager. Dagsenteret driver også en helgeavlastning for barn med diagnoserinnenfor autismespekteret og utviklingshemning.Arbeidstiden ved dagsenteret er...

 • Company CORVITA CARE in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi søker miljøterapeuter og miljøarbeidere til arbeid i boliger for ungdom som harpsykososiale og atferdsmessige utfordringer. Boligen ligger i nærheten av Lierskogen.Hva vi ser etterDet viktigste for oss er at du trives i jobben din og at du ønsker å sette barna først. Vi jobber med hjertet foran. Det vil si at avgjørelsene vi tar alltid skal via hjertet før vi bestemmer oss.Send søknad og CV til:Leder for boligtiltak Kristin FjeldKristin.fjeld@corvita.no92648664ArbeidsoppgaverDet er ønskelig med kompetanse innen psykisk helse, rus og/eller barnevern. Personlig egnethet vektlegges.Vi søker primært etter vikarer som kan jobb dag//kveld natt i sommer, men også utover høsten. Oppstart i starten av juni.Arbeidsoppgaver:Skape et godt terapeutisk miljø for brukerne.Utføre kvalitativt miljøarbei...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

    Rehabiliteringsklinikken består av 5 avdelinger og våre behandlende yrkesgrupper er leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionomer og logoped. Klinikken har virksomhet både i Trondheim og Orkdal. Sosionomseksjonen yter tjenester til nesten alle somatiske klinikker på St. Olavs Hospital. Sosionomavdelingen skal gi pasientbehandling med god kvalitet , inkludere brukermedvirkning og bidra til godt samarbeid med ulike samarbeidspartnere.Vi har følgende stillinger ledig:100% fast stilling fra 1.9.2024 100% vikariat fra 1.6.2024 tom februar 2025. Vennligst opplys i søknaden om du også er interessert i kortere vikariater.ArbeidsoppgaverInformasjon, praktisk bistand, råd og veiledning om trygderettigheter, økonomiske forhold, forsikrin...

 • Company PASTOR LØKENS VEI BOFELLESSKAP in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

    Vi søker etter en dyktig fagperson og et godt medmenneske som ønsker å være med på og utvikle vårt tilbudVi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en veldrevet organisasjon preget av godt arbeidsmiljø.Ved Pastor Løkens vei boliger får fem beboere med varierende grad av bistandsbehov tjenester hele døgnet. Som ansatt skal du bidra i planlegging, gjennomføring av målrettet miljøarbeid og gi tjenester ut fra brukeres individuelle behov.Arbeidsoppgavermiljøterapeutisk og målrettet miljøarbeidgi et godt, tilrettelagt og målrettet tjenestetilbud til den enkelte bruker, slik at denne så langt som mulig, kan leve og bo selvstendig og ha en meningsfylt hverdagfølge dagsplaner, prosedyrer og rutiner for den enkelte beboeranvende lover, forskrifter, retningslinjer og avtaleverk innen ...

 • Company BUFAR KOMPETANSE AS AVD ROGALAND NORD - HAUGESUND in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi vokser stadig og har fra høsten 2023 tilbudt arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsrettet rehabilitering for NAV Rogaland, med kontorsted i Sandnes, Haugesund og Sauda. I den forbindelse er vi ute etter deg som vil bidra til at deltakere som kommer til oss opplever mestring i sin retur til arbeidslivet.Hva vi ser etterVi lyser ut fast stilling 50 %, oppstart etter - Haugesund.Kvalifikasjoner:3-årig helsefaglig høyskoleutdanning (gjerne fysioterapeut/ergoterapeut, men ikke et krav)Ovenstående kan erstattes med annen relevant utdanning og veilederkompetanseVi skal samlet fylle følgende kompetanseområder, du må kjenne deg igjen i ett eller flere områder:VeiledningskompetanseMestrings- og motivasjonsteknikkerLivsstilsveiledningArbeidslivskompetanseArbeidslivets virkemåteArbeidsmarkeds- og yrkeskomp...

 • Company BUFETAT VEST BERGEN AKUTTSENTER ADMINISTRASJON OG AVD NATTLAND in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

   Bergen akuttsenter ivaretek akuttfunksjonen for ungdom 13-18 år i Vestland. Bergen akuttsenter har 6 plassar på avdeling Nattland somprimært er plassert etter samtykke og er ei open avdeling. Kvardagen i avdelinga er prega av hyppige inntak av ungdom i krise, store variasjonar i problematikk; bakgrunn, smerteuttrykk, psykisk fungering og omsorgsbehov. Det er eit krav å kartlegge mange faktorar på kort tid, samt det å byrje arbeidet med å skapa ei utvikling hjå ungdomen og deira familie. Ved avd. Nattland er det ledig 1 fast 100 % stilling p.t i todelt turnus med arbeid kvar tredje helg. Det kan også bli ledig andre stillingar ved senteret. Søkjarar som også er interessert i vikariat/tilkallingsvikar blir oppmoda til å opplyse om dette i søknaden.Vi tilstrebar ei lik kjønnsfordeling blant ...

 • Company SOKNDAL SKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Ledig inntil  250 % fast stilling som miljøveileder ved Sokndal skole.Utlysning gjelder også midlertidige og vikariat stillinger som miljøveiledere ved Sokndal skole som vil komme til utover høsten. Hovedoppgaver for stillingenDen ansatte vil bli ansatt i Sokndal kommune med arbeidsted ved Sokndal skole og SFO.Arbeidsoppgave vil være å følge opp enkelte elever i skolen og på SFO. Oppstart 01.08.2024 Krav til språkDet stilles krav om gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Kvalifikasjoner for stillingenHøyskoleutdanning som vernepleier, sosionom, barnevernspedagog eller annen relevant høyskoleutdanning. Personlig egnethet vil vektlegges.              Personlige egenskaperVi trenger personer som;- kan jobbe med elevenes progresjon i sosial kompetanse- har gode relasjonelle og kommuni...

 • Company VEKST MELHUS AS in Other
  08.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi søker etter Attføringsleder.Du skal:Jobbe for at mål for AFT- tiltaket i avtaler med NAV nås, inspirere avdelingens ansatte til å jobbe strukturert mot bedriftens mål, og være kontaktpunkt ovenfor NAV, delta i bedriftens lederteam sammen med daglig leder og leder for kvalitetssikringsarbeidet. Du skal også jobbe direkte med saksbehandleransvar for egen AFT- portefølje. Du rapporterer resultat til Daglig leder.Vi tilbyr:Spennende, meningsfylt og utviklende jobb i et positivt miljø. Lønn etter avtale, Innskuddspensjon 7 % i bedriftens pensjonsordning som forvaltes av Duvi pensjon.Vi søker:En person med minimum 3 årig høyskoleutdanning, hvor arbeid rettet mot mennesker er en del av fagområdet. En person med ledererfaring, gode samarbeidsevner og evne til å jobbe mot resultat, både i team...

 • Company KARMØY KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURETATEN TETT PÅ in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi søker etter en miljøveileder som har kompetanse på autismespekterforstyrrelser. Stillingen blir en del av et nyopprettet autismeteam med bred kompetanse på tvers av barnehage- og skolefeltet. Autismeteamet skal være et utøvende veiledningsteam som jobber tett på praksisfeltet. En av hovedoppgavene blir å følge opp nye barn og deres foresatte når de får en autismediagnose. Det vil være et mål at samme kontaktperson følger barnet over tid. Overganger skal sikres spesielt. En annen oppgave blir å være tett på barnehager og skoler som har behov for kompetanseheving og veiledning i tilknytning til barn med autisme. Foreldreveiledning vil være en del av tilbudet.Den faglige plattformen for autismeteamets arbeid skal være samspillsorientert metodikk. I Kvalitetsplan for utdanningsløpet i Karmø...

 • Company SKIEN KOMMUNE BO- OG LIVSMESTRING in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi søker miljøterapeut i 80-100% vikariat i 6md med mulighet for fast ansettelse.Bo- og livsmestring er organisert innen fagområdet i Tilrettelagte tjenester. Dette fagområdet gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming. Fagområdet består av 13 enheter organisert med ulike botilbud, dagaktivitet og avlastning med til sammen ca 400 årsverk.Bo- og livsmestring er en recovery-orientert tjeneste som gjennom miljøarbeid og lavaffektiv tilnærming, yter ambulant bo veiledning til 17 personer med ulike bistandsbehov. Tjenestetilbudet gis i den enkeltes hjem, og det er stort fokus på habilitering og tilrettelegging for mest mulig selvstendighet i tråd med den enkeltes mestring, ønsker og behov.Stillingen er turnus med langvakter hver 4 helg.ArbeidsoppgaverOpplæring og ve...

 • Company INDERØY UNGDOMSSKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Inderøy ungdomsskole er en del av AKSET kultur- og skolesamfunn med målsetting om pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et helhetlig oppvekstmiljø. Ved skolen er det ca. 270elever og 50 ansatte fordelt på lærere, fagarbeidere, miljøterapeuter, miljøarbeidere og ledelse.ArbeidsoppgaverVære tett på elevene og veilede dem til å nå både faglige og sosiale målBidra til tett dialog og samarbeid med heimer.Arbeid med atferdsutfordringer og psykisk helse vil være en stor del av jobbenDelta på teamtid og i tverrfaglige møter, både rundt enkeltelever og klasserDelta og bidra til et lærende fellesskap i kollegietTett oppfølging av enkeltelever i nært samarbeid med spesialpedagog og avdelingslederSamarbeid med faginstanser som PPT, BUP og barneverntjenestenMå påberegne å gjennomføre...

 • Company BUTENESTE NORDRE ADM in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Butenesten Nordre, avdeling Ørskog gir tilrettelagte tenester for 15 personer med nedsatt funksjonsevne, dei fleste med diagnosen utviklingshemming. Ein tilbyr hjelp til å dekke personlege og praktiske behov, det kan være praktisk bistand, opplæring og nødvendig helsehjelp. Tenestene utformast i samarbeid med tjenestemottakar. Ein vil legge til rette for mestring og utvikling gjennom aktiv og meiningsfylt tilvære i felleskap med andre.Stillinga er ledig fra dags dato grunnet økning i vedtak. Arbeidstid er dagtid/kveld, med arbeidshelg kvar 3. helg.Stillingen innebærer koordinator/primærkontakt oppgaver, hvor man har ansvaret for å følge opp en tjenestemottaker i hverdagen. Dette går ut på dagsplanlegging, organisering av aktiviteter i hverdagen, legge til rette for struktur i hverdagen, gj...

 • Company HITRA KOMMUNE OPPVEKST in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenHitra kommune har ledig 2 x 100% stilling, vikariat som kontaktperson / saksbehandler i barnevernstjenesten. Stillingene er ledig for tiltredelse omgående.Hitra barnevernstjeneste har 5,5 årsverk. Stillingene som kontaktperson innebærer saksbehandling etter generalistmodellen, som omfatter oppgaver knyttet til mottak, akuttarbeid, undersøkelse, hjelpetiltak, omsorgstiltak/fosterhjem og ettervern. Det ytes tjenester etter Lov om barnevern.Hitra barnevernstjeneste har fokus på å bygge gode og skreddersydde tiltak for barn, unge og familier der de bor, i tråd med ny oppvekstreform. Hitra barnevernstjeneste har etablert et bredt samarbeid med relevante instanser i kommunen. Hitra barnevernstjeneste er en tjeneste med fokus på barnets stemme og medvirkning, der familieråd som metod...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  05.04.2024 Updated on: 08.04.2024

   Klinikk psykisk helsevern – Allmenn, rehabilitering og sikkerhet er en klinikk ved St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim og består av Avdeling for sikkerhetspsykiatri, Avd. for psykose og rehabilitering, Avd. Nidaros DPS og Avd. Nidelv/Orkdal DPS.Avd. psykose og rehabilitering består av tre spesialposter, med totalt 38 sengeplasser, tre ambulante rehabiliteringsteam og treningsklinikk. Habiliteringstjenesten for voksne er også organisert under avdelingen. De tre sengepostene og ambulante teamene tilbyr spesialisert behandling i hovedsak for pasienter med psykoseproblematikk. Sengepostene ligger på Østmarkneset, Lade.Spesialpost 6 er en aktiv, utviklingsorientert og utadrettet post for utredning og behandling av psykoselidelser. Posten er lukket og har 15 døgnplasser og ...

 • Company EIGANES SKOLE in Other
  05.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Sammen med 40 elever på Eiganes skole sin STOLT-avdeling, ser vi etter deg som er tydelige og trygg og har et glødende hjerte! Du vil få ansvar for planlegging av ulike aktiviteter knyttet til elevens mål, sosial trening og gjennomføring av pedagogisk opplegg for barn med diagnoser, hovedsakelig innen autismespekteret. Du vil være en del av et team som består av spesialpedagog, miljøveileder og miljøarbeider.Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med fleksible og dedikerte ansatte med høy kompetanse, et flott uteområde som innbyr til lek og læring, og nye, moderne lokaler som er tilpasset elevgruppen. På vår STOLT-avdeling er det 43 elever og ca 50 ansatte. Avdelingen er delt inn i 7 team bestående av to lærere/spesialpedagoger, miljøveiledere og miljøarbeidere. Godt samarbeid på tvers av team ...

 • Company PSYKISK HELSE, RUS OG AVHENGIGHET in Other
  05.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Drammen kommune har omorganisert Psykisk helse, rus og avhengighet (PHRA) i nye avdelinger. Her ytes helhetlig bistand for å øke livskvalitet og mestringsevne for personer med psykisk helse- og/eller rus-utfordringer. Avdelingene gir ulike tjenester innenfor område psykisk helse og rus bl.a.; undervisning, kurs og grupper, ambulante tjenester, individuell jobbstøtte, dag/aktivitetssenter, lavterskel rus/feltsykepleie, natt tjeneste og boliger med oppfølgingstjenester. Vi arbeider etter en Recovery orientert praksis. Det har pågått en stor satsning i PHRA med obligatorisk opplæring i kognitiv atferdsterapi (KAT) og implementering av Recovery og Feedbackinformerte tjenester (FIT) for alle ansatte. Rusakutt og Ambulerende helseteam er to kommuneovergripende lavterskelteam, hvor målet er å bid...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE LIVSMESTRING 1 - MESTRINGSTEAM 2 in Other
  04.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Ønsker du en spennende stilling i et inspirerende fagmiljø?Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsvariasjoner med blant annet mobile oppfølgingstjenester, bomestring/terapeutisk oppfølging bemannede botiltak, og mestrings- og aktivitetstiltak.Virksomhet Avlastning og fritid barn og unge har lang erfaring med å gi tjenester til barn, ungdom og deres familier. For oss er det viktig å utvikle trygge, gode og kompetente tjenester.Vi søker deg som har et stort engasjement for barn og unge, spesielt innenfor autismespekterforstyrrelser. Du liker utfordringer, er uredd og robust, og kan håndtere krevende situasjoner. Du må vær...

 • Company MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  04.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  Meldal barne- og ungdomsskole er en 1.-10.- skole som ligger i Meldal i Orkland kommune, skolen er relativt nybygd og var ferdigstilt i 2013. Skolen har 330 elever. Vi arbeider med at elevene skal ha det trygt og godt på skolen og oppleve mestring og tilhørighet. SFO har ca 100 elever og en SFO-leder. Skolen har 80 % fast stilling som miljøveileder ledig fra 01.08.24. Arbeidsoppgaver:Skape gode og nære relasjoner til elever både i skole og SFO Se elevenes individuelle behov og skape gode mestringsopplevelser  Bidra aktivt i skolens og SFO sitt daglige arbeid og utvikling Kvalifikasjoner:Relevant høgskoleutdanning Personlige egenskaper: Positivt menneskesyn, være glad i å jobbe med barn og unge Evne å se det enkelte barn og tenke helhetlig rundt barn og unges oppvekstmiljø Evne til å bygge ...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE MIGRASJONSSENTERET AVD VOKSENOPPLÆRING in Other
  04.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  Om enhetenMigrasjonssenteret i Indre Østfold kommune har ansvar for bosetting av nyankomne flyktninger, for kvalifisering av kommunens nybosatte flyktninger gjennom introduksjonsprogrammet og for voksenopplæring. Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og flyktninger etter integreringsloven og introduksjonsloven, samt eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven.Om stillingenVed Migrasjonssenteret i Indre Østfold kommune er det ledig en 100 % stilling som programrådgiver i et vikariat i perioden 01.06.2024-31.07.2025.Som programrådgiver vil du jobbe med oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet, og med ulike gruppetiltak rettet mot deltakerne sammen med dyktige kollegaer og samarbeidspartnere. Sentrale arbeidsoppgaver er veiledn...

 • Company EVJEKLINIKKEN AS in Other
  04.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Evjeklinikken søker sosionom.Vi søker etter en ny kollega som kan være med å bidra til gode resultater for våre pasienter og til et godt arbeidsmiljø, i naturskjønne omgivelser på Evje.Stillingen er en fast 50% stilling med oppstart snarest.Arbeidsoppgaver:Stillingen som sosionom innebærer et ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltak som kan forsterke pasientens rehabilitering.Arbeidet innebærer blant annet kartlegging, fortløpende oppfølging, samtaler, utforming av handlingsplan, kontakt med arbeidsgiver, hjemstedskommune, NAV og fastlege.Undervisning for grupper innenfor fagområdet.Oppfølging av pasienter mellom opphold / hjemme.Kvalifikasjoner:Sosionomutdanning.Relevant erfaring fra arbeid som sosionom ansees fordelaktig.Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.Personlige...

 • Company TVEDESTRAND KOMMUNE BOLIGER LYNGMYRVEIEN 49 in Other
  04.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Har du 3.årig helserelatert utdanning på universitetsnivå? Kanskje du er akkurat den vi ser etter som vår nye kollega!Vi har ledig stilling som flytvakt i 100% for miljøterapeut.  Stillingen er p.t plassert i Lyngmyrveien 49, et samlokalisert botilbud for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Hos bor det en ung gjeng på 8stk. som har flyttet for seg selv for første gang, med alt det innebærer. Tjenesten som gis er praktisk bistand og opplæring, og helsetjenester i hjemmet. Det forventes at alle ansatte bidrar med sin kunnskap inn mot, og skape en relasjon til samtlige beboere for å oppnå et likeveldig tilbud til alle. Som flytvakt vil du inngå i en vikarpool for sektorens avdelinger. Ved lengre fravær vil det forventes at flytvakt dekker opp turnusvaktene. Dersom dette hørtes interessa...

 • Company MO-SENTERET GYLDENPRIS in Other
  04.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Etat for psykisk helse og rustjenester er en del av Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold i Bergen kommune. MO Gyldenpris består av Dagavdeling, Tverrfaglig overdose team, Brukerrom. I  tillegg stab og støtte funksjoner. MO-Gyldenpris er en bydekkende enhet og yter en rekke sosiale tjenester og helsetjenester. Målgruppen er personer over 18 år med alvorlig avhengighet og problemer knyttet til bruk av illegale narkotiske stoffer, ofte i blanding med legemidler og alkohol.Hovedperspektivene i all tjenesteyting ved MO Gyldenpris er skadereduksjon, rehabilitering og habilitering. Dette skjer i nært samarbeid men andre aktuelle samarbeidspartnere.MO-Gyldenpris sin Dagavdeling er et tilgjengelig dag- og ettermiddagstilbud med lav terskel for kontakt, og høy kvalitet på tjen...

 • Company NAV NESNA KOMMUNE in Other
  04.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenHar du et brennende engasjement for inkludering av flyktninger? Og har du lyst til å jobbe med mennesker i et flerkulturelt miljø?  Er du løsningsorientert med evner til å se menneskers ressurser og ferdigheter? Da kan du være personen vi leter etter. NAV-kontoret er ansvarlig for utøvelsen av NAV sine tjenester knyttet til den statlige arbeids- og velferdspolitikken, kommunale tjenester hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV og flyktningetjenesten.  Vi har i dag 6 engasjerte og dyktige ansatte og skal nå ansette flyktningekonsulent. Nesna kommune skal bosette flere flyktninger og vi har et behov for å styrke Flyktningetjenesten.  Fra før har vi en flyktningekonsulent og vi skal nå ansette ytterligere en medarbeider.Stillingen er engasjement med ett års varighet, med mulighe...

 • Company HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS in Other
  03.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Er du sosionom og vil jobbe i eit tverrfagleg team med fokus på å hjelpe pasientar til å meistre eige liv? Dette kan vere jobben for deg! Terapeuteining Stord har ledig ein ny stilling for sosionom. Vi søker ein engasjert sosionom med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheiter, og som har fokus på kunnskapsbasert praksis og brukarmedverknad. Som ein del av vårt team vil du arbeide under rehabiliteringsavdelinga ved Stord sjukehus, Helse Fonna. Vi gir sosionomtilbod til pasientar ved rehabiliteringsavdelinga, medisinske avdelingar og kirurgisk avdeling.   Stord sjukehus er eit lite lokalsjukehus. Du vil bli inkludert i eit godt og muntert arbeidsmiljø med høgt fokus på fagleg kvalitet. Stord kommune ligg midt mellom Bergen og Stavanger. Stord kan by på koseleg småbyliv, flott natur; både...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  28.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Ved Seksjon for nevrohabilitering-barn, Ullevål, har vi ledig en 100% fast stilling som sosionom fra 01.08.2024.Habilitering omfatter den totale livssituasjonen til barnet, og er summen av de tiltak som må til for at det enkelte barn skal mestre livssituasjonen sin best mulig. Habilitering setter barnets behov og forutsetninger i fokus, og er livsløpsorientert. Tjenestetilbud innen habilitering har som mål at barnet og familien skal kunne fungere best mulig og er individuelt tilpasset behovet til det enkelte barn og familien.Seksjonens ansvarsområde omfatter medisinsk diagnostikk og behandling, funksjonsdiagnostikk og spesialiserte oppgaver innen utredning og behandling av barn med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på s...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  28.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Avdeling for Spesialisert Psykosebehandling, Seksjon TPS og KRS har for tida ledige faste helgestillingar, med arbeid p.t. kvar 3. helg.Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) - akuttposten, har for tida ledige faste helgestillingar med arbeid pt. annakvar helg.Spesifiser i søknaden kor du ønskjer å søkja.Seksjon TPS Seksjon Tidleg psykose Sandviken (TPS), avdeling for spesialisert psykose er ein lukka utredningspost for unge nysjuke, lokalisert til Sandviken sjukehus. TPS skal gi tilbod om utgreiing og start av behandling i døgnavdeling. Seksjon TPS starta 01.01.2012 og flytta inn i nytt bygg juni same året. TPS skal gi tilbod til unge menneske i alderen 15-30 år. TPS gjer tilbod til unge nysjuke med både rusproblem og dei utan. Desse to pasientgruppene er delt inn i to fysisk åt...

 • Company HELSE BERGEN HF PSYKIATRISK DIVISJON PSYKIATRISK KLINIKK SANDVIKEN in Other
  28.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Seksjon Kompleks Rehabilitering Sandviken (KRS), har ledig vikariat i 100% stilling for sosionom. Vikariatet er i 1 år med mogleg forlenging og fast stilling. Psykiatrisk klinikk oppretta i 2018 ein ny seksjon i Avdeling spesialisert psykosebehandling forrehabilitering av personar med psykoseliding med kompliserande tilstandar –seksjon Kompleks rehabilitering Sandviken (KRS).Den nye seksjonen har 8 døgnplassar og er organisert i to grupper. Deneine gruppa gir tilbod til personar som har kombinasjon av psykose ogpsykisk utviklingshemming eller utviklingsforstyrring, den andre gruppapsykoseliding med kompliserande tilstandar. Seksjonen driv rehabiliteringtil bustad og dagleglivets aktivitetar og utfordringar i eit samarbeid medinnsøkjande instansar og dei kommunale tenestene.Vi jobbar i tver...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE BARNEVERNET in Other
  28.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Barnevernstjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, og gir hjelpetjenester til barn og unge ialderen 0 - 18 (25) år som bor i Haugesund og Utsira kommuner.Barnevernstjenestens hovedformål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.  Tjenesten er organisert i 4 avdelinger: to avdelinger med ansvar for undersøkelse og hjelpetiltak, avdeling omsorg med ansvar for barn som bor i fosterhjem og institusjon  ogfamilieveiledning, som gir spesialisert veiledning og oppfølging. Enheten har 50 ansatte. Barnevernstjenesten har gode og funksjonelle lokaler i Haugesund sentrum.Vi kan tilby meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver i et arbeidsmiljø som gir rom for initiativ og kreativitet. Vårt mål er å gi be...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  28.03.2024 Updated on: 06.04.2024

  Om enhetenMigrasjonssenteret i Indre Østfold kommune har ansvar for bosetting av nyankomne flyktninger, for kvalifisering av kommunens nybosatte flyktninger gjennom introduksjonsprogrammet og for voksenopplæring. Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og flyktninger etter integreringsloven og introduksjonsloven, samt eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven.Om stillingenVed Migrasjonssenteret i Indre Østfold kommune er det ledig en 100 % stilling som programrådgiver i et vikariat i perioden 01.06.2024-31.07.2025.Som programrådgiver vil du jobbe med oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet, og med ulike gruppetiltak rettet mot deltakerne sammen med dyktige kollegaer og samarbeidspartnere. Sentrale arbeidsoppgaver er veiledn...

 • Company STIGERTUN BOFELLESSKAP in Other
  27.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Stigertun omsorgsbolig søker miljøterapeut til et års vikariat i 80% stilling. Er det deg?Tilrettelagte tjenester i Skien kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemninger. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et liv ut fra egne forutsetninger. Tjenestene vi utøver omfatter bistand i døgnbemannedeboliger og til mennesker som bor i egne boliger innenfor Skien kommune.Stigertun er en døgnbemannet heldøgns omsorgsbolig som ligger på Gulset med nærliggende butikker og fine turområder. Vi har beboere med ulike diagnoser. Det er viktig for oss å gi våre beboere god livskvalitet. Vi gir omsorg med respekt og verdighet forankret i godt miljøarbeid, med fokus på brukermedvirkning, kvalitet, forutsigbarhet og mestring.Det er mange ulike yrkesgrupper på denne enhet...

 • Company EKREHAGEN SKOLE ADVENTISTSAMFUNNETS GRUNNSKOLER in Other
  27.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Med forbehold om styrets godkjenning er følgende stilling ledig :En fast 50 % stilling for miljøterapeut med oppstart 01.08.24. Søkere med utdanning innen miljøterapi eller spesialpedagogikk vil bli prioritert. Stillingen kan kombineres med et 50% vikariat som assistent i skole/SFO eller et 50% vikariat som spesialpedagog.Miljøterapeutens arbeid vil blant annet inkludere:å samarbeide med lærere, lærerteam og skolens ledelse om å skape gode skolehverdager for eleveneå drive holdningsskapende arbeid blant elevene både i undervisning og friminuttå legge til rette for sosiale arenaer hovedsakelig på skolen, men også noe etter skoletidå følge opp elever med sosiale utfordringer og høyt skolefraværå delta i arbeid med §9-A sakervære elevrådslærerPersonlig egnethet, erfaringsbakgrunn, livssyn og ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF KLIN FOR PSYK HELSE OG AVHENGIGHET ULLEVÅL STAB in Other
  27.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) tilbyr et høyspesialisert behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne med alvorlig spiseforstyrrelse i Helse Sør-Øst. Seksjonen er organisert under Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. RASP har fire kliniske enheter; døgnenhet for voksne, døgnenhet for barn- og ungdom, intensivpsykiatrisk dø...

 • Company BUFETAT ØST BORG BARNE- OG FAMILIESENTER in Other
  27.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Bufetat region Øst, har flere barnevernsinstitusjoner i Østfold - og vi ønsker å knytte til oss flere miljøterapeuter som ønsker å jobbe med endring, utvikling og miljøterapi satt i system. Ved Bufetats behandlingssenter Akershus og Østfold avd. Østheim og avd. Østlund og ved Østfold ungdoms - og familiesenter avd. Dal er det behov for ekstravakter/sommervikarer. Alle tre avdelingene har ungdommer plassert etter lov om barneverntjenester §§6-1 og 6-2. Det er behov for ekstravakter/sommervikarer som kan jobbe langturnus (2-7-3-7) og to-delt-turnus samt nattevakter (inntil 10 timer). Aktuelle kandidater vil bli kontaktet løpende - og innen mai -24Ved spesifikke ønsker om avdeling/turnus bes det om at dette skrives i søknad. ArbeidsoppgaverFølge oppgavene i Standardisert forløp for behandling...

 • Company GJERDRUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  27.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Vil du bruke arbeidsdagen din sammen med Norges beste ungdommer? Da har vi en jobb for deg!Gjerdrum kommune har to åpne møteplasser for barn og unge i Gjerdrum. #klubben er en veletablert fritidsklubb på Gjerdrum Ungdomsskole med erfarne klubbarbeidere og lang tradisjon i kommunen. #klubben har kveldstilbud for mellomtrinnet på torsdager og for ungdom på fredager. #2etg er en nyetablert møteplass i sentrum som driftes i samarbeid med Gjerdrum idrettslag. Lokalene er helt nye, og har flott, moderne utstyr for gaming, streaming, VR og annen digital aktivitet. Møteplassene skal være positive, energigivende og trygge arenaer der alle barn og ungdommer er velkommen. #klubben skal legge til rette for mestring og medvirkning, og har lav terskel for deltagelse. De ansatte på #klubben er omgjengeli...

 • Company BERGEN KOMMUNE SOSIALE BOTJENESTER in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Sosiale botjenester er organisert under Etat for sosiale tjenester i Bergen kommune. Resultatenheten Sosiale botjenester tilbyr byomfattende booppfølgingstjenester til personer med rusmiddelproblematikk og utfordringer knyttet til det å bo. Sosiale botjenester består i dag av Bjørnsonsgate botiltak, Lonemarka botiltak, Grunnane botiltak, Merkurvegen botiltak, Øvsttunvegen botiltak, Avdeling for Housing first og ambulant oppfølging og Avdeling for Nyhavnsveien. Noen av tiltakene har drift på ettermiddag, kveld og natt. Stillingen som miljøterapeut er i hovedsak tilknyttet Avdeling for Housing first og ambulant oppfølging. Stillingen er ledig fra 01.06.2024 og har ca. 10 måneders varighet. I avdelingen vil Housing first-metodikk være sentral og førende for oppfølgingen. Miljøterapeuten skal ...

 • Company VOLDA KOMMUNE OPPVEKSTSJEFEN SITT KONTOR in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Det kan frå skuleåret 2024-2025 verte ledige stillingar som miljørettleiar ved fleire av skulane i Volda kommune. Det kan vere både vikariat og faste stillingar i ulike stillingsstorleikar, men mest truleg i intervallet 70-100%. Behova er enno ikkje fullt ut definerte, og søkarane vil vere aktuelle kandidatar heilt fram til skulestart.Nokre av stillingane vil følgje skuleåret, medan andre vil vere også utanfor skuleåret sine rammer. For fleire av stillingane vil det vere behov for at den tilsette er på arbeid kvar dag - uavhengig av stillingsstorleik.Dersom du krev stillinga etter arbeidsmiljølova § 14-3, utviding av stilling for deltidstilsett, må du opplyse om dette i søknaden.Dersom du krev stillinga etter arbeidsmiljølova § 14-2, fortrinnsrett ved tilsetjing, må du opplyse om dette i s...

 • Company STIFTELSEN RENÅVANGEN in Other
  24.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Vi har ledig stilling som rådgiver i 100% stilling.Stiftelsen Renåvanen har i dag 25 årsverk fordelt på ulike faggrupper.Til rådgiverstillingen søker vi etter personer med 3-årig helse- og/eller sosialfaglig utdanning. Eventuell erfaring eller videreutdanning innen rusbehandling, psykiatri, gruppe- eller familieterapi er relevant.Behandlingsarbeidet organiseres gjennom turnusarbeid med arbeidshelg hver fjerde uke.Renåvangen har et fagmiljø som både stiller krav til fleksibilitet og samarbeid, og gir gode muligheter for å øke egen kompetanse. Ansatte på Renåvangen har 6 ukers ferie, samt egen pensjons- og forsikringsordning.Lønn etter avtale.For flere opplysninger, ta kontakt med daglig leder Toril Andreassen eller nestleder Rigmor Østby.Søknad sendes: Stiftelsen Renåvangen, Postboks 40 Sto...

 • Company NORDRE FOLLO KOMMUNE HELSETJENESTER FOR BARN OG UNGE in Other
  23.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Utekontakten Nordre Follo søker miljøterapeut/utekontakt – vi har ledig  et vikariat i 100 % ut 2024Utekontakten er en forebyggende lavterskel tjeneste, rettet mot barn og unge i alderen 12–23 år. Tjenesten driver oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid på ungdomsskoler og ute i kommunen der ungdom oppholder seg.Et av de viktigste målene er å etablere kontakt og bygge relasjoner med risikoutsatt ungdom, kartlegge hjelpebehov og hjelpe ungdom og/eller foresatte til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet. Utekontakten følger opp ungdom individuelt, tilbyr ulike gruppetilbud og gir råd og veiledning til foresatte. Tjenesten kartlegger ungdomsmiljøet i oppsøkende arbeid/«felting» og samarbeider med ulike instanser om det som skjer ute for å finne gode tiltak ved behov.Sentrale samar...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  23.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Vi søker deg, som har et stort hjerte for pasientgruppen rus og psykiatri (RoP) og vil jobbe i både bolig med døgnbemanning og hjemmeboende.Avdeling RoP er en del av enheten Helsevern. Helsevern yter primært tjenester til mennesker som sliter med rusavhengighet, psykisk helse og avhengighet. Både til hjemmeboende og i boliger med bemanning. I tillegg drifter helsevern helseavdelingen i Romerike Fengsel.Stillingen som miljøterapeut er knyttet til avdeling RoP. Avdeling RoP drifter en bolig med døgnbemanning. I tillegg gis det tjenester til noen hjemmeboende.Avdelingen har som mål å ha høy brukermedvirkning og målrettet miljøarbeid. Vi ønsker å legge til rette for en trygg og god hverdag med økt livskvalitet og egenmestring.Avdelingen har cirka 13 årsverk.Vi søker etter deg som har erfaring ...

 • Company TRONDHEIM FENGSEL LEIRA AVDELING in Other
  23.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Om stillingenLeira avdeling er Trondheim fengsel og forvaringsanstalt sin åpne avdeling.  Avdelingen har 31 innsatte. De fleste innsatte på Leira har lange dommer og er i sluttfasen av soningen sin. På Leira jobber vi tverrfaglig og tverretatlig for å sikre at innsatte får en best mulig rehabilitering og overgang til livet etter soning. Vi jobber ut ifra en konsekvenspedagogisk plattform der livsmestring og endringsarbeid er sentralt.På Leira er det totalt 22 ansatte; 1 inspektør, 2 førstebetjenter, 12 fengselsbetjenter og 2 ruskonsulenter. I tillegg er 5 ansatte i gartneriet, som er en del av arbeidsdriften på Leira.I tillegg til de som er ansatt på Leira har vi til daglig ressurser fra Charlottenlund vgs, St.Olavs Hospital og Nav tilgjengelig.  Vi har nå behov for å forsterke vårt team f...

 • Company PEDER MORSET FOLKEHØGSKOLE in Other
  23.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Miljøterapeut Peder Morset folkehøgskoleTo av våre dyktige miljøterapeuter gjennom mange år går av med pensjon. Fra 01.08.24 har dermed skolen ledig to faste 100% stillinger som miljøterapeut.Det kreves minimum treårig helse- og sosialfaglig utdanning på høgskolenivå, fortrinnsvis vernepleier, men oppfordrer andre med helsefaglig utdanning eller erfaring om å søke. Stillingene innebærer sosialpedagogisk arbeid, samt at de inngår i tilsynsturnus på helg, kveld og natt. Arbeidsåret er komprimert og normal arbeidstid for en uke vil overskrides i skoleåret.Arbeidet består blant annet i undervisning på internat, samt veiledning og oppfølging av enkeltelever. Det er også aktuelt med undervisning på linjer og valgfag etter behov, kvalifikasjoner og interessefelt. Det forventes tilrettelegging av ...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET in Other
  22.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  om enhetenFACT- ung (Flexible Assertive Community Treatment) er et forpliktende samarbeid mellom BUPP Askim, avdeling for barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset Østfold, Kalnes og Indre Østfold kommune.FACT-ung-team skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familien og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12-18 år med alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker, med behov for langvarig og koordinert innsats fra flere tjenester og nivå. FACT-ung skal være et ambulerende tilbud for målgruppa i hele Indre Østfold kommune. Teamet er en aktiv, oppsøkende tjeneste og består av ansatte fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Teamet skal være tverrfaglig og består av psykiater, psykologspesialist, høyskoleu...

 • Company BLÅ KORS FREDRIKSTAD KULÅSSENTERET in Other
  22.03.2024 Updated on: 11.04.2024

  Kulåssenteret er et botilbud til personer over 18 år med rusproblemer og psykososiale vansker. Tilbudet er todelt og omfatter midlertidig innkvartering av bostedsløse for personer med rusproblemer og/eller psykososiale vansker samtbotilbud og botrening for personer med rusproblemer og psykososiale vansker.Tilbudet skal bidra til at den enkeltes forutsetning for å mestre at egen bosituasjon bedres.Tilbudet skal sikre:at beboerne i størst mulig grad ivaretar egenomsorgat beboerne får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets egenverdtett samarbeid med kommunens relevante tjenester i henhold til vedtatte prosedyrersamarbeid og samspill med instanser i hjelpeapparatetsamarbeid og samspill med familie og pårørendeoppfølging av individuell plan til beboere med beh...

 • Company SVINGEN BO- OG BEHANDLINGSENHET in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Svingen bo- og behandlingsenhet i Velferdsetaten er en skjermet avdeling for kvinner i aktiv rus kombinert med adferdsutfordringer og psykiske lidelser. Tiltaket er et midlertidig tilbud til kvinner som har vanskelig for å bo andre steder og tilbyr bistand for å bedre brukernes funksjonsevne. Vi har nå ledig en fast 61% miljøterapeut-stilling med arbeid hver 3. helg. Kan dette være noe for deg? Den vi søker har erfaring fra arbeid med mennesker med komplekse utfordringer knyttet til rus, psykiske lidelser, vold, trusler og utagering. Det er en forutsetning at du takler å stå i utfordrende situasjoner. Det er derfor viktig at du evner å stå i relasjoner til mennesker i vanskelige livssituasjoner og med utfordrende adferd, over tid. Du må ha interesse og hjerte for målgruppen. Samtidig må du...

 • Company AHUS ELVESTAD RUS- OG AVHENGIGHET in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  ARA Elvestad døgn søker en engasjert og dyktig sosionomARA Elvestad er en av fire døgnseksjoner i avdeling rus- og avhengighet, Ahus HF. Forøvrig består avdelingen av 5 polikliniske behandlingssteder som er hovedhenvisere til tjenestene på Elvestad, samt en samlokalisert akutt TSB seksjon. Et hovedmål for ARA er å kunne tilby nyttige og virkningsfulle spesialisthelsetjenester til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. Tjenestene skal planlegges og gjennomføres i tett samarbeid og forståelse med pasienten, pasientens nære relasjoner og andre viktige medspillere. Avdelingen har et forskningsutvalg som fremmer og understøtter forskningsaktiviteter.ARA Elvestad døgn tilbyr utredning og behandling for pasienter over 18 år med rusproblematikk, ofte i kombinasjon med andre psykiske lidelser....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters