SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

109 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 109 results.
 • Company ALVER KOMMUNE HELSE- OG OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org.nr.:920290922 Stillingsident: Avlastningen Presentasjon av stillingen :Me har no ledig 3 x 86 - 100% stilling, for tida i døgnturnus (medlever), med arbeid kvar 4. helg.Me ser etter miljøterapauter med minimum 3 årig helse eller sosialfagleg utdanning.Om arbeidsplassen:Habiliteringstjenester i Alver kommune gir tjenester til personer med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gitt som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlasting for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Inn under habiliteringstenestene finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan.I avlastingsavdelinga er det for tida 3 bustader der ein gjev hjelp til barn/unge med åtferdsutfordringar. Avlasting vert gitt på bakgrunn av ve...

 • Company STENDI SENIOR AS STENDI ADMINISTRASJON in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MILDEVEGEN BOFELLESSKAP in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4229575572 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 21 tjenestesteder.Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk.Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.Mildeveien 2 bofellesskap ligger i naturskjønne omgivelser ytterst på Hjellestad, like ved Arboretet. Mildeveien 2 er et døgnbemannet bofellesskap for beboere med ulik grad av utviklingshemming og psykiske lidelser. Bofellesskapet øker fra 3 til 4 beboere og vi har behov for flere gode kolleger.Tre beboere har 2:1 be...

 • Company ALTA INTEGRERINGS- OG KOMPETANSESENTER in Other
  28.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252154603 Presentasjon av stillingen:Alta integrerings- og kompetansesenter (AIK) arbeider for at enslige mindreårige, enslige voksne og familier får en mulighet til å integreres i Alta kommune. Avdeling for bosetting og integrering arbeider blant annet med å sikre at enslige mindreårige flyktninger kommer i arbeide eller begynner på skole, at voksne flyktninger får et tilpasset kvalifiseringsforløp iht. lov om introduksjon, gi karriereveiledning til deltakerne og veiledning i dagliglivet.Avdeling for bosetting og integrering har ledig følgende stillinger:Miljøveileder 50 % prosjektstilling fra snarest og til 01.07.2021. To stillinger.ArbeidsoppgaverOppfølging av mindreårig flyktning i bofellesskap. Det er behov for tett oppfølging og veiledning i ADL ferdighete...

 • Company OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN ADMINISTRASJONSAVDELINGEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249371637 Presentasjon av stillingen:Boligkontoret er organisert under bolig- og helseavdelingen. Boligkontoret forvalter de ulike boligsosiale virkemidlene.Vi har nå en ledig 50% stilling som konsulent. Arbeidstid vil være mandag til onsdag.ArbeidsoppgaverBistå i vaktordning i vårt publikums mottak.Bistå i vaktordning i vårt sentralbord på telefon.Merkantile oppgaver knyttet opp mot søknader på kommunal bolig.Veilede innbyggerne om alle boligsosiale virkemidler.Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.Ved behov kan det tillegges stillingen å bistå i saksbehandling på søknader om kommunal bolig.KvalifikasjonerMinimum 3 årig relevant høgskoleutdanning/universitetsutdanning, sosionom, sosialfaglig, helsefaglig utdanning. Kandidater med annen relevant u...

 • Company HELSE FONNA HF STORD DPS POLIKLINIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247017689 Presentasjon av stillingen:Ved Tverrfagleg spesialisert rusbehehandling (TSB) har vi ledig fast stilling for spesialsjukepleiar/vernepleiar innan rus og/eller psykisk helse. Stillinga er ledig for tiltreding frå 01.09.20.Stord DPS er eit av fire distriktspsykiatriske senter i klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF. Senteret har døgnavdeling og poliklinikk. Opptaksområdet for DPS dekkjer dei fire kommunane Stord, Fitjar, Bømlo og Tysnes.Stord DPS er organisert saman med BUP Stord under felles leiing. Poliklinikken er inndelt i 4 team, 2 allmennteam, TSB-team og FACT-team. Ved poliklinikken er det 28 fagstillingar.TSB skal sikre rask vurdering og psykisk helsehjelp til innbyggarane, der vurderingar er basert på høg kompetanse, og der tiltak er pre...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - PSYKIATRISK POLIKLINIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 993515647 Stillingsident: 4258635807 Presentasjon av stillingen:Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne.Vi lyser ut 1 års ledig vikariat på Ambulant rehabiliteringsteam.Ambulant rehabiliteringsteam er organisert i Avdeling Nord, og utgjør Poliklinisk seksjon sammen med Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Ambulant akutteam. Ambulant rehabiliteringsteam er tverrfaglig sammensatt, og består for tiden av ca 8 fagstillinger; sykepleiere, ergoterapeut, vernepleier, psykologer, lege og fagkonsulenter - de fleste med kliniske videreutdanninger. Tre av stillingene våre har arbeidsplassering i ACT-teamet. Teamet har psykiater og psykologspesialist.Målgruppen er hovedsakelig mennesker over 18 år som erfarer psykose, hvor...

 • Company ADMINISTRASJON PSYKISK HELSE OG RUS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4237122623 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å bygge opp eit nytt og spennande team?Ålesund Kommune, verksemd for Psykisk helse og rus, habiliteringstenesta etablerer no eit ambulant team for mennesker med autismespekterforstyrrelser. Vi søkjer etter engasjerte medarbeidarar, i nyoppretta stillingar som ønskjer å bidra i ein lærerik og spanande prosess med å utvikle tenesta.Stillingane er ledig frå snarast.ArbeidsoppgåverVi søkjer i første omgang etter 2 personar som skal være med på oppstart av eit slikt team.Ein vil i samarbeid med avdelingsleiar ha ansvar for å kartlegge mulige brukarar, lage system og verktøykasse for oppfølging, og kome i gang med å tilby kunnskapsbaserte ambulante tenester til brukarar som tidligare er kjend for tenesta.Arbeid i ei...

 • Company TYSNES KOMMUNE OMSORG FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE (PU) AVDELING VÅGE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248064129 Presentasjon av stillingen:Vil du vere med å utvikle tenestene våre? Me søkjer etter ein engasjert og positiv kollega til stilling som miljøterapeut.Vågsmarka bufellesskap er eit bufellesskap for menneske med funksjonshemming. Tenesta har ansvar for bu- og miljøtenester til unge og vaksne, som på grunn av funksjonshemming har eit særleg hjelpebehov. Tenesta skal yte praktisk bistand, ha fokus på å ivareta ADL ferdigheiter og tenestemottakar sine grunnleggande behov. Tenestene legg også tilrette for sosial deltaking og aktivitet. Bufellesskapet har seks bueiningar, døgnbemanning og tilsette med ulik fagbakgrunn.ArbeidsoppgåverGi bistand i alle dagliglivets gjøremålIndividuell oppfølging tilpassa brukers behovSamarbeid med faglederne, pårørende/verge og ...

 • Company HORTEN KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246092070 Presentasjon av stillingen:Barneverntjenesten i Horten er en utviklingsorientert tjeneste som setter barnet i fokus. Vi er opptatt av å gi barn og deres familier riktig hjelp som virker. Vi legger vekt på brukermedvirkning i alle deler av barnevernssaken. Barneverntjenesten i Horten har også stort fokus på slekt og nettverk, og bruk av familieråd som metode. Vi legger vekt på god faglig utvikling i et godt sosialt arbeidsmiljø. Hos oss vil du få være med på gjøre en forskjell i barn og unges liv.Horten barneverntjeneste er organisert etter spesialistmodell med inndeling i følgende team; mottak, undersøkelse- og oppfølgning, tiltak og omsorg. Vi har 30 ansatte.Vi har nå ledig stilling i undersøkelse og oppfølgingsteamet vårt. Teamet gjennomfører alle un...

 • Company KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Omtale av stillingaEining for Rus- og psykiske helsetenester søkjer etter prosjektleiar i 100% stilling.Kvinnherad kommune har fått tilskotsmidlar til utvikling av tilbod til voksne med langvarige og samansette tenestebehov.Mål for prosjektet er å etablera ein ny modell og arbeidsform for tenesteyting til brukarar med rus- og psykisk liding. Prosjektleiar har mellom anna ansvar for å utarbeide prosjektplan, brukarundersøking, kartlegging, dokumentasjon, rapportering og evaluering. Prosjektet skal bidra til å etablere nye samarbeidsformer og arenaer for tverrfagleg samhandling med målsetting om å skape kvalitativt gode og heilskaplege tenester.Arbeidstad på Husnes ved avdeling S15.Prosjektet er planlagt for 1 år. Det kan vere mogleg med forlenging av perioden. Tilsetjing snarast etter avtal...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE NAV in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  BeskrivelseNAV Indre Østfold har ca.100 medarbeidere fordelt på 6 tverrfaglige avdelinger. NAV- kontoret hører til i kommunalområdet for Helse og velferd og ble etablert i januar 2020 etter kommunesammenslåingen i Indre Østfold. Medarbeiderne er med på å utvikle den nye organisasjonen. Dette forutsetter stor grad av fleksibilitet, og man må påregne endringer i oppgaver og ansvarsområder i tiden fremover.Kort om stillingeneVi leter etter deg som evner å se mennesker i et helhetsperspektiv, og som ønsker å bidra til å gi mennesker muligheter.Vi har behov for engasjerte veiledere til 100 % vikariater av ulik varighet, men det vil være mulighet for forlengelser.Stillingene vil inngå i en tverrfaglig avdeling ved kontoret. Arbeidsoppgavene vi være avhengig av kvalifikasjoner og interne omrokker...

 • Company TYRILISENTERET SKIEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAGLUND BOFELLESSKAP in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258673354 Presentasjon av stillingen:Tilrettelagte tjenester har ledig 100 % stilling som miljøterapeut i todelt turnus. Vi søker deg som er opptatt av personlig utvikling, er interessert i velferdsteknologiske hjelpemidler. Har aktivisering, habilitering og rehabilitering som hovedfokus.I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offenliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlig.ArbeidsoppgaverMålrettet miljøarbeidBenytte kartleggingsverktøyUtarbeide tiltak, tilrettelegge for mestring og utviklingEvaluere vedtak og tiltakSaksbehandling i fht HOL kap. 9Utforme tiltak innen habilitering / rehabiliteringKoordinator med ansvar for individuell planHa tjenesteansvar for enkeltbrukereVeilede annet miljøpersonellSamarbeid med net...

 • Company SØR-VARANGER KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingenVi har ledig 2 x 100% og 1 x 50% fagstillinger i psykisk helse og rustjenesten.1 x 100 % stilling er i 2. delt turnus med jobb hver 3. helg. De andre stillingene er med dagarbeid.Hovedarbeidsoppgaver• Oppfølging av brukere gjennom støttesamtaler og miljøterapi.• Involvere, motivere og samarbeide med brukere, pårørende og hjelpeapparatet.• Kartlegge, utrede behov, utforme tiltak og skrive saksfremlegg med forslag til vedtak.• Følge opp brukere i hht vedtak og planer.• Koordinator for individuelle planer.• Veiledning, undervisning og rådgivning.• Bidra til å utvikle en faglig god tjeneste.Kvalifikasjoner og personlige egenskaper• 3-årig helse- eller sosialfaglig høyskole med videre utdanning i psykisk helsearbeid...

 • Company BARNEVERNTJENESTEN ØST I AGDER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 983737404 Stillingsident: 4258760755 Presentasjon av stillingen:Bidra til at barn i fosterhjem/institusjon får en best mulig oppvekst.ArbeidsoppgaverOppfølging av barn som bor i fosterhjem/institusjon. Oppfølging av foreldre og fosterforeldre.Oppfølgingsbesøk, tverrfaglig samarbeid, saksbehandling, inkl. å møte som partsrepresentant i fylkesnemnda.KvalifikasjonerMinimum 3-årig sosialfaglig bachelor. Praksis fra kommunalt barnevern vil bli vektlagt.Personlige egenskaperDet vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. Vi ønsker søkere som er strukturerte, målrettede, engasjerte og fremfor alt, gode på relasjon.Vi tilbyrNoe variabel arbeidstid må påregnes. Søkere må ha førerkort og kunne disponere egen bilKontaktinformasjonKnut Hagen, Enhetsleder, +4790547348ArbeidsstedBrokelandshei...

 • Company SIGNO VIVO in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ABERIA UNG AS AVD ADMINISTRASJON in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF VOKSENPSYKIATRI - BODØ in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974795345 Stillingsident: 4246917903 Presentasjon av stillingen:Akuttenhet Sør er en av 3 psykiatriske akuttenheter ved Nordlandssykehuset HF. Akuttenheten har Helgeland som opptaksområde. Enheten har 10 sengeplasser med mulighet for ytterlige to senger i drift og disponerer 27 årsverk. Vi går to-delt turnus med arbeid hver tredje helg. Egne nattevakter.Vi har nå ledig stillinger som miljøterapeut ved enheten.Vi har nå ledig100 % fast stilling som miljøterapeut dag/aften51,64 % fast stilling som miljøterapeut på nattArbeidsoppgaverKriseintervensjonMiljøterapiIndividualsamtaler samt nettverks- / pårørendearbeidKvalifikasjonerKlinisk erfaring fra akuttpsykiatri vektlegges3 årig bachelor utdanningPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerJobber godt i team, være eng...

 • Company MJØSANKER JOBB OG UTVIKLING AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 979637500 Stillingsident: 4249522736 Presentasjon av stillingen:MjøsAnker har 78 ansatte i Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Gjennom produksjon av varer og tjenester skal arbeidet bidra til å utvikle deansattes ressurser og yrkesmessige forutsetninger.Arbeidsledere deltar i produksjonen og bidrar med oppfølging, opplæring ogveiledning av de ansatte. Montasjen er den største produksjonsavdelingen iMjøsAnker og har oppdrag både internt og for eksterne bedrifter. Drifting avtralletjenesten på IKEA er en viktig del av stillingen.Montasjen har ledig stilling som arbeidsleder i 100%-stilling. Vikariatet har en varighet på 1 år, med mulighet for fast ansettelse. Stillingen inngår i en turnus med dag, kvelds- og lørdagsvakter, tilpasset åpningstidene i bedriftene vi leverer tjenester til.A...

 • Company FELLES BARNEVERNSTJENESTE I VALDRES in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248111785 Presentasjon av stillingen:Er du den rette til å være med å utvikle et nyopprettet kommunalt team - "Housing First - team"/boligsosialt team i Nord-Aurdal kommune?Det oppsøkende og ambulerende teamet vil være underlagt virksomheten Familiens hus , som også har ansvar for tjenester som Interkommunal Barneverntjenesten, Rus og psykisk helsearbeid, Helsestasjon og skolehelsetjenesten, kommunepsykolog og frisklivsveileder. I tillegg er PPT - pedagogisk-psykologisk tjeneste for alle Valdreskommunene lokalisert i samme bygg.Teamets formål er å følge opp unge voksne, voksne og eldre med manglende boevne/svak ADL i Nord-Aurdal kommune, både i kommunale og private boliger.Målsetningen er å sikre en stabil bosituasjon, samt å forhindre bostedsløshet og sosiale p...

 • Company ADMINISTRASJON PSYKISK HELSE OG RUS in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4237518301 Presentasjon av stillingen:Verksemd Psykisk helse og rus søker etter ein ny medarbeider til Sunnmøre Krisesenter for menn, då vår tidlegare medarbeider skal over i ei anna stilling i verksemda. Krisesentertillbodet er retta mot menn som er utsatt for vold i nære relasjonar og gir både tilbud på døgnopphold og dagsamtaler for denne målgruppa. I tillegg gir tiltaket og retta mot fedre med born.Verksemda har drifta krisesenter tilbodet for menn sidan 2010 då krisesentertilbodet blei eit kommunalt tilbod.Krisesentertilbodet er samlokalisert med eit rehabiliteringstilbod for rusavhengige og personalteamet består av om lag 8 årsverk totalt, medan 0,90 % stilling er lagt til drifta av krisesentertibodet. Samstundes er den ledige stillinga på krisesentertilbod...

 • Company SKØYENKROKEN BOLIGER in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257931639 Presentasjon av stillingen:Skøyenkroken boliger er et samlokalisert bo- og tjenestetilbud til mennesker med ulike utfordringer, primært psykiske vansker. Beboerne har vedtak etter Lov om helse- og omsorgstjenester. Boligen har 13 beboere. Vi har 11.5 årsverk i turnus, inklusive våken nattevakt. Vi har ledig en 100 % stilling som miljøterapeut med arbeid 3 hver helg.ArbeidsoppgaverAnsvar for å utarbeide, følge opp og evaluere samarbeidsavtaler, individuelle planer m.m. i samarbeid med beboereUtføre miljøarbeid, være primærkontakt og sekundærkontaktGi råd/støtte og veiledning til beboere og deres pårørendeHa en koordinerende funksjon mellom beboere og behandlingsapparat, samt familie og øvrig nettverkDelta på kurs/opplæring som boligen finner nødvendigFo...

 • Company BODØ KOMMUNE REHABILITERINGSAVDELINGEN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189653Om stillingenVed Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, H131 2. og 3. etg døgnbemannet botilbud er det ledig 2 stillinger som miljøarbeider i fast stilling.Stillingene er ledige fra 31.08.20. Tiltredelse etter avtale.Stillingen har arbeid hver 3. helg. Turnus er 2-delt.Vår nye medarbeider må ha:Kvalifikasjoner:Fagbrev innen helse- og sosialfagPersonlige egenskaper:Er engasjert og initiativrikEr selvstendig, men samtidig en lagspillerKan jobbe i tverrfaglige teamEr fleksibelEr ydmykHar godt humør og bidrar til ett godt arbeidsmiljøNoen av arbeidsoppgavene er:Helsehjelp, bo-veiledning, praktisk veiledning, nettverksbygging, samtaler, læring og mestring av egen sykdom, fysisk aktivitet, økonomisk veiledning, sosial og fritidsaktiviteter m.mHvem er vi?Hjemmetjeneste for...

 • Company NAV BERGEN NORD in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246906175 Presentasjon av stillingen:NAV Bergen nord sosialtjeneste har ledig fast 100% stilling som miljøterapeut/veileder ved Arna Aktiv.NAV Bergen nord sosialtjeneste er en integrert del av NAV Bergen nord, som dekker bydelene Arna og Åsane. Tjenesten er i dag fordelt på NAV kontor i Arna og Åsane, men NAV Bergen nord vil bli samlet til ett kontor i Åsane i 2021. Vi er 136 ansatte, hvorav sosialtjenesten utgjør 69 stillinger.ArbeidsoppgaverArna Aktiv er et rehabiliteringstilbud for personer med rusrelaterte utfordringer. Gjennom fysisk aktivitet og støttende relasjoner er målet økt fysisk, psykisk og sosial helse samt deltagelse i arbeid, utdanning eller frivillig arbeid.Arna Aktiv legger til rette for treningsaktivitet, friluftsliv og fysisk arbeid i et posi...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE LIVSMESTRING in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4242676682 Presentasjon av stillingen:Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Området ledes av enhetsleder og 6 avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, oppfølging og ambulerende tjenester.Vår faglige plattform er forankret i recoverytenkning og traumebevisst tilnærming, som handler om å ha fokus på mestring, vekst og utvikling. Utlyste stilling er knyttet til Livsmestring Helse Sentrum/Øst oppfølgingsteam, og aktivitetstilbudet Treffpunktet. Begge tilbudene holder til på Strømme.Vår målgruppe er personer over 25 år som har utfordringer knyttet til rus, psykisk helse og/eller sosiale utfordringer.Recovery er vårt faglige fundament. Vi har fokus på den enkeltes ressurser, mestring, samt he...

 • Company SØRE SUNNMØRE BARNEVERNSSAMARBEID in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4245017536 Presentasjon av stillingen:Oppfølgingstenesta for einslige mindreårige flyktningar er interkommunal, og fyl opp ungdommar i alderen 17-21 år frå Volda og Ørsta. Tiltaket er drifta av barnevernstenesta, og ungdommane er på frivillig ettervern. Ungdommane treng miljøterapeutisk oppfølging i høve skule, arbeid og fritid, og der målsettinga er å hjelpe dei å tilegne seg kunnskapar dei treng for å leve eit sjølvstendig liv i Noreg.Engasjementet lysast ut i inntil 76% stilling til 31.12.20, med mulegheit for forlenging.ArbeidsoppgåverKontaktperson for einslige mindreårige flyktningarMiljøterapeutisk oppfølging innanfor skule, arbeid og fritid.Kontakt og samarbeid med relevante samarbeidspartarSikre at ungdommen vert sett og høyrtPlanarbeid, journalføring og ...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL VESTRE AKER in Other
  26.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251150932 Presentasjon av stillingen:Avdeling oppvekst oppretter et forebyggende ungdomsteam under faglig ledelse av SaLTo koordinator. Stillingen som erfaringskonsulent er et engasjement i 50 prosent stilling i en periode på ett år med mulighet for forlengelse. SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Vi søker en medarbeider som har egne erfaringer med rus, kriminalitet og/eller erfaring fra behandling og kontakt med hjelpeapparatet.Teamet vil bestå av SaLTo koordinator, to utekontakter, ruskonsulent og erfaringskonsulent. Stillingen som erfaringskonsulent innebærer forebyggende og oppsøkende arbeid blant barn og unge i alderen 12-22 år. Stillingen innebærer turnusjobbing ...

 • Company AOF ØSTFOLD AVD FREDRIKSTAD in Other
  26.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  AOF Østfold har stolte tradisjoner innen voksenopplæring og folkeopplysning, og er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til at enkeltmennesket og samfunnet får forløst sitt potensiale. Vi er en del av studieforbundet AOF, og er tro mot våre grunnleggende verdier. Våre fast ansatte og veiledere arbeider med, og skreddersyr kompetanseprogrammer innen områdene fagskole, videregående opplæring og fagbrev, kursvirksomhet, språk, fritid og kultur, for innbyggere, medlemsorganisasjoner og næringslivet i regionen.AOF Østfold tilbyr gjennomføring av kurs innen grunnleggende ferdigheter for yrkeslivet, og er godkjent tilbyder innen Kompetansepluss ordningene fra Kompetanse Norge. Målet med prosjektene er å heve de grunnleggende ferdigheter blant ansatte i bedrifter og innen frivillighet...

 • Company NAV FROGNER in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249861415 Presentasjon av stillingen:NAV Frogner er i en spennende prosess hvor vi vil styrke vårt rusarbeid. I sammen med andre NAV-kontor og tjenester har vi etablert et aktivitetshus for rusbrukere og vi starter opp et rusFact team. Vi er nå innvilget prosjektmidler til å styrke vårt rusarbeid ytterligere. I den forbindelse søker vi tre nye kolleger. To av stillingene er ruskonsulenter som skal ha fokus på dagaktivitet, mens den siste stillingen skal fokusere på rusveiledning.ArbeidsoppgaverAlle tre stillingene vil være i avdeling fellesfunksjoner som blant annet har ruskonsulenter, en ruskoordinator, Aktivitetshuset og rusFact som en del av ansvarsområdet.Arbeidsoppgaver:Motivere rusbrukere til daginnhold og bistå brukerne til å kunne stå i aktivitet.Brukere...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL STOVNER in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251677722 Presentasjon av stillingen:Bydel Stovner ved avdeling Arbeid, velferd og lokal samfunn ( AVL), seksjon bolig og rustiltak har ledig en fast stilling som konsulent ( forsterket booppfølging) i tiltaket Boligbrua og i de kommunale boligene. Seksjonen har ansatt rus/ROP konsulenter, booppfølgere, IPS konsulenter, arbeidstiltaket FIXIT med erfaringskonsulent, værestedsansvarlige og BOSin prosjekt/startlån i sin portefølje. Stillingene er både faste og prosjekterte. Prosjektene er godt integrerte i tjenesten. Fra høsten etableres det ytterligere stillinger knyttet til kveldstjeneste og det ansettes flere erfaringskonsulenter. Seksjonen er under utvikling og det må påregnes endringer i strukturen og innhold i stillingen. Brukere er sosialt vanskeligstilte og...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL GRORUD in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249876711 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverStillingen er planlagt fordelt med 50% arbeid med brukere med rus utfordringer på Regnbuen Ressurssenter og 50% arbeidsoppgaver tilknyttet til booppfølging på brukers hjemmearena.Medansvar for den daglige driften av Regnbuen Ressurssenter.Ansvar sammen med avdelingen for å videreutvikle tilbudet på Regnbuen Ressurssenter.Medansvar for å utvikle rutiner og prosedyrer ihht brukergruppen.Medansvar for fremdrift, søknader om midler etc.Rekruttere og følge opp frivillige på Regnbuen.Bistå i avdelingens arbeid og oppfølging av brukere med rusutfordringer, herunder booppfølging og oppfølging av brukere i overgang fra institusjon til egen bolig.Råd, veiledning, samtaler og praktisk bistand ovenfor brukerne av tilbudet....

 • Company KRISTIANSAND POLITIHUS in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247117139 Presentasjon av stillingen:Ved Statens barnehus Kristiansand er det ledig et vikariat som seniorrådgiver, med bakgrunn i stor pågang og et sykefravær. Vi søker derfor deg som i tillegg til å ha de kvalifikasjoner som opplistet, må ha et engasjement for barns rettigheter, samt interesse for å bidra til fagutviklingen innen feltet. Lengden på vikariatet vil være på inntil ett år, men med mulighet for forlengelse.Stillingen er en av totalt syv fagrådgiverstillinger, hvorav en av disse besittes av psykologspesialist. Stillingen avlønnes som seniorrådgiver (SKO 1364).Plettfri vandel er et krav til stillingen. Ved tilbud om stillingen må uttømmende og utvidet vandelsattest fremskaffes av søker, jf. Politiloven §18 og Politiregisterloven § 41.ArbeidsoppgaverI...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKER SYKEHUS KIRURGISK OG MEDISINSK REHAB in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251505603 Presentasjon av stillingen:Ved seksjon for sykelig overvekt er det ledig et vikariat som konsulent.Seksjon for sykelig overvekt er en seksjon som er organisert under Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin. Avdelingen har virksomhet ved Aker sykehus, Ullevål sykehus og Rikshospitalet og har dessuten omfattende forsknings- og undervisningsaktivitet.Mulighet med forlengelse.Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.ArbeidsoppgaverPlanlegge, gjennomføre og evaluere mestringskurs rettet mot pasienter i behandling av sykelig overvekt.Planlegging og utforming av ulike presentasjoner,forelesninger, undervisning etc.UndervisningSamarbeider og koordinere kontakt med eksterne forelesereKvalifikasjonerErfaring in...

 • Company VERDAL KOMMUNE RÅDMANNSKONTOR in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 938587418 Stillingsident: 4251649107 Presentasjon av stillingen:Namsos, Høylandet, Levanger, Overhalla og Verdal skal samarbeide om å finne løsninger for å støtte pårørende med krevende omsorgsoppgaver. Prosjektet har som formål å utvikle og utprøve en kommunal modell for å støtte pårørende. Primærmålgruppa er de pårørende med de mest krevende omsorgsoppgaver. Sekundære målgrupper er brukere og leder og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.Hver kommune skal tilsette prosjektleder og etablere lokale arbeidsgrupper. I Verdal skal prosjektet inkludere alle virksomhetsområdene i helse og omsorg, både Hjemmetjenesten, Bo- og dagtilbudtjenesten og Institusjonstjenesten. Utviklingssenter for sykehjem og Hjemmetjenester i Trøndelag (USHT) koordinerer prosjektet i sin helhet....

 • Company VESTVÅGØY ASVO AS in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  ARBEIDSLEDER – 100% fast stillingHar du evnen til å inspirere og videreutvikle andre, skape gode relasjoner og å tenke løsning framfor problem?Vil du være en rollemodell for våre verdier – Raushet, Respekt, Utvikling og Fellesskap?Vi søker etter en allsidig person som:•Har relevant utdanning og arbeidserfaring•Er fleksibel, omstillingsvillig, har gode samarbeidsevner med et sterkt engasjement for oppgaven•God framstillingsevne og grunnleggende datakunnskaper•Kan vise omsorg og stille krav•Som liker å jobbe med mennesker, er utadvendt og selvdreven•Har god helse og fysisk form, samt godt humør•Har førerkort C1. Videre er det ønskelig med YSK og truck-sertifikatArbeidsoppgaver:•Delta aktivt i vår produksjon, lede og tilrettelegge arbeidsoppgaver for våre arbeidstakere•Følge opp individuelle ...

 • Company BUFETAT SØR FAMILIEVERNKONTOR DRAMMEN-KONGSBERG in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189239Om stillingenBarne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU, datterselskap av NORCE. I region Sør drives det totalt fem MST- team. Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. Stillingen innebære...

 • Company BUFETAT NORD YTTRABEKKEN UNGDOMSHJEM in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189275Om stillingeneSpisskompetansemijøet for trygghet og sikkerhet (SKM-TS) ble etablert i 2015 i Bufetat region øst. SKM-TS har det overordnede ansvaret for å drifte, implementere og drive opplæring i trygghet og sikkerhet på barnevernsinstitusjoner. Ved alle Bufetats 5 regioner er det etablert egne regionale ressursmiljø som i samarbeid med SKM-TS drifter, implementerer og driver opplæring i sin region. Yttrabekken Ungdomssenter har ressursmiljøansvaret for TS i region nord og har 2.5 rådgiverstillinger tilknyttet dette ressursmiljøet.Vi har nå ledig to faste rådgiverstillinger i 100 %.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderOpplæring av ansatte i institusjoner i Bufetat region Nord i trygghet og sikkerhet.Bistå enhetene i sitt implementeringsarbeid.Råd og veiledning til lokale tren...

 • Company BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHJEMSTJENESTEN FØRDE in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189259Om stillingenVårt samfunnsoppdrag er å rekruttere, lære opp og formidle fosterforeldre til born som av ulike årsaker ikkje kan bu heime. Fosterheimstenesta har eit breitt spekter av spennande oppgåver. Vi er ei lita avdeling, så du må ha evne til fleksibilitet med tanke på kva oppgåver som til ei kvar tid skal utførast. I tillegg er vi oppteken av kontinuerleg forbetring og nyttar Lean i våre arbeidsprosessar. Vi i Fosterheimstenesta søkjer difor etter ein utadvendt, entusiastisk og kreativ kollega som vil stå på saman med oss i dette viktige arbeidet.Arbeidsoppgåver/ansvarsområderRekruttering og opplæring av fosterforeldre.Planlegging og gjennomføring av utadretta informasjonsarbeid.Kurs og rettleiingsoppgåver for fosterforeldre.Formidling av fosterheim i nært samarbei...

 • Company RAGNA RINGDALS DAGSENTER in Other
  26.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SUNNAAS SYKEHUS HF AKER in Other
  26.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: 994869736 Stillingsident: 4246104706 Presentasjon av stillingen:Sunnaas sykehus HF poliklinikk Oslo, Aker helsearena har nå ledig et ettårig vikariat med mulighet for forlengelse og fast stilling. Oppstartdato er ønsket til den 3.august.Hos oss vil du ha fokus på å forebygge, løse og redusere psykososiale problemer. Dette vil du få jobbe med gjennom våre to programmer: helse og arbeid og arbeidsevnevurdering. Dine hovedområder vil være å kartlegge samt gi veiledning knyttet til arbeidsdeltakelse, tilrettelegging, bolig og sosial deltakelse/nettverksarbeid.Vi jobber i tverrfaglig team, sammensatt av lege, psykolog, sosionom og fysioterapeut. Det vil derfor være en fordel om du har erfaring med tverrfaglig samarbeid. Du vil også samarbeide med eksterne aktører som for eksempel kommu...

 • Company MADLA HELSE- OG VELFERDSKONTOR in Other
  26.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251551050 Presentasjon av stillingen:Helse- og velferdskontoret er koordinerende enhet innenfor helse- og sosiale tjenester i området. Vi skal sørge for behovstilpassede tjenester og koordinering av tjenestetilbudet rundt den enkelte bruker etter helse- og omsorgstjenesteloven. Virksomheten er tverrfaglig sammensatt.Vi søker en dyktig og resultatorientert medarbeider som fagkonsulent til et ett års vikariat i 80-100% stilling, med mulighet for forlengelseArbeidsoppgaverUtredning, saksbehandling og koordinering av tjenester til brukere med sammensatt hjelpebehov etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven. Dette innebærer blant annet behandle søknad om støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistent, botiltak og andre helse...

 • Company HELSE BERGEN HF BJØRGVIN DPS POLIKLINIKKAR TERTNES in Other
  26.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251629796 Presentasjon av stillingen:Bjørgvin distrikspsykiatriske senter (DPS) er ein moderne og veldriven klinikk i Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssjukehus. Klinikken gir spesialisthelsetenester innan psykisk helsevern til bydelane Arna og Åsane i Bergen kommune og kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy; til saman 78 000 vaksne. Bjørgvin DPS har 150 årsverk og eit budsjett på 145 millionar kroner for 2020.Bjørgvin DPS sine kjerneoppgåver er:Spesialisert utgreiing og differensiert behandlingOpplæring av pasientar og pårørandeRettleiing til psykisk helseteneste i kommunaneForsking, kvalitetsutvikling, utdanning av helsepersonellVi legg til rette for gode spesialiseringsløp innan klinisk vaksenpsykologi eller a...

 • Company LYSNEVEIEN 61 TILRETTELAGT BOLIG in Other
  25.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246795299 Presentasjon av stillingen:Virksomhet Tilrettelagte boliger yter tjenester til mennesker med utviklingshemming med varierende bistandsbehov. Formålet er å gi utviklingshemmede opplæring og tilrettelegging i dagliglivets gjøremål. Virksomheten består av 12 avdelinger i Nordre Follo kommune. Virksomheten har ca. 450 ansatte, og tilbyr en kurspakke på 7 tema til alle ansatte hvorav flere av disse er e-læringskursVi søker deg som er en dyktig medarbeider til en av våre ledige stillinger i turnus, 63,38 % nattevakt med arbeid hver 3. helg. Tjenestested er Lysneveien 61 avd. 1, som ligger i Lysneveien 61, Ski.Vi ønsker oss deg som kan delta i en aktiv hverdag og bistå i utvikling, oppfølging og koordinering av avdelingens faglige utfordringer.At nettopp du, ...

 • Company KONGSVINGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Det er ledig 3 x 100% stilling som miljøterapeut ved Aktivitet og bistandsenheten,Tommelstadgate bofellesskap. For fullstendig utlysningstekst og søke på stillingen, velg annonselenkenOm arbeidsgiveren:Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune....

 • Company BAMBLE KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  25.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  IngressVirksomhet for psykisk helse og avhengighet, avdeling for avhengighet, søker 2 miljøterapeuter i 100% fast stilling med for tiden arbeid hver tredje helg. Stillingene er ledig fra og med 15.08.20.Beskrivelse av arbeidsstedPsykisk helse og avhengighet er en virksomhet som gir tjenester til mennesker med psykisk helse utfordringer og/eller et avhengighetsproblem. Virksomheten er i dag inne i en omstillingsfase, 1 bofellesskap legges ned og 1 nytt, Nustadbakken, er innflyttingsklar i november 2020. I tillegg til psykisk helse- og avhengighetsteam skal det også fra november 2020 opprettes et ambulerende team som skal jobbe i turnus og samarbeide på tvers av virksomheten.Avdeling for avhengighet vil ha ansvar for Nustadbakken bofellesskap hvor det gis hel døgns tjenester i form av prakti...

 • Company KINN KOMMUNE BARNEVERN in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 820 956 532 Stillingsident: 4250191826 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 1 års vikariat som sakshandsamar i barneverntenesta i Kinn kommune Florø i perioden frå 01.09.2020 t.o.m. 31.08.2021.Interne søkjarar har fortinn til stillinga.ArbeidsoppgåverSamarbeid med born, familien til borna og nettverkForvaltingsoppgåver etter barnevernlovaRåd og rettleiingGjennomføring av undersøkelsar og tiltakTverrfagleg samarbeidKvalifikasjonarSosionom eller barnevernpedagogØnskje om relevant arbeidserfaringØnskje om relevant vidareutdanningGod skriftleg og muntleg framstillingsevneKunne beherske IT og jobbe effektivt i ulike fagsystemGodkjent politiattestSertifikat klasse BPersonlege eigenskaparRelasjonskompetanseHumoristisk sansHøg arbeidskapasitetGode samarbeidsevnerEvne til å arbeide sjøl...

 • Company BARNEVERNTJENESTEN ØST I AGDER in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 983737404 Stillingsident: 4250156108 Presentasjon av stillingen:Stillingen er for tiden knyttet til barn i aldersgruppen 7-18 år. 50% av stillingen er fast. 50% er et vikariat fram til 30.6.2022ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene består for det meste av å utføre barnevernundersøkelser og administrere og utføre hjelpetiltak. Kontaktpersonen vil representere barneverntjenesten utad, herunder møte som partsrepresentant i fylkesnemnda.KvalifikasjonerSøker må minimum ha 3-årig sosialfaglig bachelor. Praksis fra kommunal barneverntjenesten vil bli vektlagt.Søkere må ha førerkort og kunne disponere egen bil.Personlige egenskaperDet vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. Vi ønsker søkere som er strukturerte, målrettede, engasjerte og fremfor alt, gode på relasjon.Vi tilbyrVi er en enga...

 • Company BARNEVERNTJENESTEN ØST I AGDER in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 983737404 Stillingsident: 4250215915 Presentasjon av stillingen:Kontaktpersonene skal bidra til at barn i fosterhjem/institusjon får en best mulig oppvekst.ArbeidsoppgaverOppfølging av barn som bor i fosterhjem eller institusjon. Oppfølging av foreldrene og fosterforeldrene. Deltar på oppfølgingsbesøk og samarbeidsmøter. Møter som partsrepresentant i fylkesnemnda.KvalifikasjonerMinimum 3-årig sosialfaglig bachelor. Praksis fra kommunalt barnevernarbeid vil bli vektlagt.Søkere må ha førerkort og kunne disponere egen bil. Noe variabel arbeidstid må påregnes.Personlige egenskaperDet vil bli lagt stor vekt på egnethet. Vi ønsker søkere som er strukturerte, målrettede, engasjerte og fremfor alt, gode på relasjon.Vi tilbyrVi er en engasjert og erfaren gjeng som tar godt i mot nyansatte....

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL SØNDRE NORDSTRAND in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255143244 Presentasjon av stillingen:Kriminalitetsforebyggende team (KFT) jobber bredt og systematisk opp mot barn og ungdom i alder 12-25 år som befinner seg i risikosonen for å utvikle rus og kriminalitetsproblematikk. KFT tilbyr konkret og målrettet hjelp og bistand i nært samarbeid med ungdommen. KFT tilbyr tiltak og oppfølging over tid og samarbeider tett med blant annet barneverntjenesten basert på samtykkebaserte vedtak.Teamet består av en seksjonsleder, fire oppsøkende miljøarbeidere, to sosialkonsulenter som jobber med sysselsetting og skole og en ruskonsulent. KFT er underlagt Avdeling oppvekst og nærmiljø i enhet Hjelpetjenester.Det søkes etter en sosialkonsulent i KFT som jobber hovedsakelig forebyggende for å styrke ungdommens skole- og arbeidstilkn...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters