Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

344 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 344 results.
 • Company ROLLAG KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  80% vikariat innen tjenesten Psykisk helse og rusSykevikariat fra dags dato og på ubestemt tid, med mulighet for fast ansettelse.Stillingen er organisert i enheten Helse og omsorg og er en del av kommunens helhetlige helsetilbud.En overordnet strategi kalt Helseløftet, er under utarbeidelse. Den har blant annet fokus på viktige prioriteringer som helsefremmende tiltak, tilrettelegging og mestring i eget liv slik at tjenestene settes bedre i stand til å møte fremtidens utfordringer og behov.Psykisk uhelse og rusrelaterte plager er en stor og økende folkehelseutfordring. Det er derfor viktig å innrette tjenesten til å gi flere innbyggere hjelp så raskt som mulig slik at mer alvorlige og langvarige tilstander kan forebygges.Arbeidsoppgaver:Medvirke til å utvikle tjenesten med fokus på hverdag...

 • Company ÅLESUND HELSE OG HELHET in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Verksemd psykisk helse og rus dekkjer heile Ålesund kommune, og gir tenester til personar som har, eller er i ferd med å utvikle ei psykisk liding og/ eller rusavhengighet. Vi er eit stort fagmiljø og verksemda er stadig i vekst og utvikling. Verksemda har dei siste åra lagt vekt på å utvide tenestetilbodet til å omfatte erfaringsbasert kunnskap. I denne tida har det blitt tilsett fleire erfaringskonsulenter. Verksemda legg vekt på at i kontakten med erfaringskonsulentane ikke stilles krav til rusfrihet av brukarar. Å ha kontakt med erfaringskonsulentane er eit lavterskeltilbod. Ålesund kommune, verksemd for Psykisk helse og rus avdeling Nordre har ledig 100 % stilling som erfaringskonsulent med eigenerfaring knytt til rusavhengigheit. Stillinga er knytt til Oppfølgingstenesta rus/rop som ...

 • Company NAV LERKENDAL in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  NAV Lerkendal har ca 230 ansatte som fordeler seg på ni avdelinger. Kontoret har et team som består av to veiledere med ansvar for hørselshemmede brukere. Veilederne er en del av en større oppfølgingsavdeling der hovedmålet er å få flest mulig brukere ut i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet. Veilederne i teamet skal ha god kjennskap til hørselshemmedes situasjon. Disse har et spesielt ansvar for å gi veiledning og oppfølging innen NAVs tjenesteområde til hørselshemmede brukere fra hele Trondheim. NAV Lerkendal har nå ledig 1 vikariat med varighet ut 2023. ArbeidsoppgaverHelhetlig oppfølging og veiledning av hørselshemmede som trenger bistand for å komme i arbeid og aktivitetTett kontakt med bedrifter for å bistå hørselshemmede i å skaffe seg arbeid eller arbeidsrettet akti...

 • Company NESBYEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Som følge av krigen i Ukraina, kommer det flere flyktninger til Nesbyen kommune. Vi ønsker å ta dem godt imot og søker derfor etter deg som ønsker å utgjøre en viktig forskjell for våre nye medborgere.Arbeidet vil i all hovedsak dreie seg om å bistå flyktninger med informasjon om kommunale tjenester og hverdagen her i Norge. Du skal bidra i arbeidet med å skape best mulig integrering, og være kontaktpunkt og koordinator for som kommer til Nesbyen.Oppgaver og funksjoner: Være kommunens kontaktpunkt for flyktningeneOpprette og følge opp lokale integreringstiltak, i samarbeid med aktuelle instanserTilby nødvendig veiledning etter behovBistå i kommunikasjon med offentlige instanser og andre relevante parter (arbeidsgiver, frivillighetssentral mv.)Arbeidshverdagen vil bli variert, og det er god...

 • Company VOLDA KOMMUNE VERSLAVEGEN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Avdeling Bu og Habilitering består av samlokaliserte bustadar, avlastning, barnebustad og aktivitetssenter for personar med utviklingshemming. Verslavegen er ein av desse samlokaliserte bustadane, og er lokalisert i Hornindal sentrum.Seksjonsleiarstillinga har dagarbeidstid der ein kombinerer direkte tenesteyting med leiing og administrative oppgåver. På denne arbeidsplassen får ein jobbe tverrfagleg og sjølvstendig med mange spanande utfordringar ilag med engasjerte og kompetente medarbeidarar. ArbeidsoppgåverAnsvar for den daglege drifta i seksjonenPersonalansvarMedansvar for budsjett og økonomiVere ein pådrivar i utvikling- og endringsprosessarVere ein tydeleg leiar som kan stå i utfordringar og som legg godt til rette for samarbeidsklima, medverknad og innovative løysingarFagansvar for...

 • Company RØDBERG SKOLE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker etter miljøterapeuter/vernepleiere med delt arbeidssted mellom Rødberg skole og Skogenberget.ArbeidsoppgaverHovedsakelig jobbe med enkeltelever med spesielle behov både på skolen og i bofellesskap som innebærer støtte i lek og læring, hjelp til daglige gjøremål og legge til rette for en aktiv og sosial hverdag  for disse elevene.Utarbeide tiltak, prosedyrer og planer for elevene.Samarbeide tverrfaglig med personale på Rødberg skole og Skogenberget.Samarbeide med PP- tjenesten, andre samarbeidspartnere og delta i samarbeidsmøter tilknyttet elevene.    Jobbe aktivt for et godt samarbeid med hjemmet. Kvalifikasjoner3-årig relevant høgskole - som vernepleier, barnevernspedagog, sosionom eller grunnskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk Barne- og ungdomsfagarbeider og hels...

 • Company TOLGA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  80% stilling som Nærmiljøkontakt er tilknyttet ettårig forprosjekt, med mulig forlengelse inn i hovedprosjekt. Kort om stillingen:Stillingen som nærmiljøkontakt er en prosjektstilling tilknyttet et forprosjekt for miljøarbeid rettet mot voksne med behov for støtte, oppfølging og økt tilknytning i lokalsamfunnet. Vi vil styrke evnen til å utnytte felles miljøtiltak for ulike målgrupper i forlengelsen av, kombinasjon med, eller for å unngå behov for behandling. Gjennom lavterskel miljøtilbud vil vi skape deltakelse i lokalsamfunnet. Målet er at dette gir økt mestring og tilknytning for målgruppen.Stillingen organiseres som en del av Sektor velferd, for tiden innen enheten for bosetting og inkludering, og vil inngå i tverrfaglig forebyggende team-arbeid for en bedre psykisk helse blant ulike ...

 • Company FLEKKEFJORD KOMMUNE SØYLAND AKTIVITETSSENTER in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ledig 100 % vikariat i 1 år. Stilling i Søylandsveien 54b -  Barnebolig som er en avdeling under Enhet for habilitering, en tjeneste under Helse & Velferd. Tjenesten gir et individuelt og helhetlig tilbud til personer med ulike funksjonshemminger/ psykisk utviklingshemming. Tjenesten innebærer habilitering innenfor områdene dagliglivets ferdigheter, språk/kommunikasjon, sosiale ferdigheter, samt alternativer til utfordrende atferd. Langvakter med arbeid hver 4.helg. Ledig fra: snarlig tiltredelseArbeidsoppgaverBrukerrettet arbeidDelta i team for planlegging og gjennomføring av tiltak og praktiske oppgaverVeiledning, tilrettelegging i praktisk bistand og opplæring i våre arbeids- og aktivitetsoppgaverMiljørettet arbeid og bruk av miljøterapeutiske metoderSamarbeid med bruker og pårørendeV...

 • Company TROMSØ KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Avdeling Storvollen ligger på  Kvaløya utafor Tromsø, med kort vei til både fjell og sjø. Vi gir tjenester til 8 beboere, med ulik grad av utviklingshemning og bistandsbehov. De har hver sin leilighet som er tilknyttet fellesarealer. Avdelinga har i tillegg et flott uteområde som benyttes flittig når været tillater det. Det jobbes  tverrfaglig, og nå søker vi deg som brenner for å gi våre beboere gode og meningsfulle dager. Vi kan tilby deg en interessant jobb i et godt og inkluderende arbeids- og fagmiljø der latteren sitter løst. Vi har to-delt turnus med jobb hver tredje helg.  Vi tar fortløpende kontakt for intervju.ArbeidsoppgaverVeiledning og tilrettelegging av beboernes hverdag i henhold til vedtak.Kartlegging, utforming og iverksetting av tiltak, rutiner og prosedyrer for tjenesten...

 • Company ABERIA UNG AS AVD STARABERGET in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Aberia UNG er i stadig vekst og søker nye dyktig miljøterapeuter til våre tiltak i Stavanger/Omegn. Vi søker etter person som søker nye utfordringer og som har ønske om å utvikle seg og bidra til utvikling og vekst på våre boliger.Vi søker etter 3 faste 100% stillinger i medleverturnus og tilkallingsvikarer.Det søkes etter voksne personer med helse- og sosialkompetanse på høyskolenivå. Det er en fordel om du har videreutdanning i miljøterapi eller annen relevant tilleggskompetanse, men ikke avgjørende.Har du tidligere stått i vanskelige og utfordrende situasjoner, som eksempelvis rømninger, rusproblematikk, utagering eller selvskading - og tenker at du har noe å bidra med miljøterapeutisk? Da bør du søke!Det er ønskelig at søker har erfaring fra barn/unge med emosjonelle og sosiale vansker...

 • Company OPPSAL TORG BOLIG in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  I 2018 opprettet Bydel Østensjø en ny tjeneste med formålet å yte bistand til beboere med utviklingshemning som flyttet inn i helt nye leiligheter ved Oppsal Senteret. Beboerne eier sine egne leiligheter og deler på fellesarealer i forbindelse med sosiale aktiviteter og måltider. Personalet har en egen personalbase samtidig som de deler fellesarealer med beboere. Tjenesten er delt opp i to separate boliggrupper som ligger i hver sin etasje.Oppsal Senteret ligger i umiddelbar nærhet i tillegg til mange flotte turmuligheter. Tjenesten består av totalt 25 årsverk fordelt på to etasjer. Stillingen inngår i turnus i kun en av etasjene. Turnusen hos oss er lagt opp slik at det jobbes langvakter på helg, altså 10,5 eller 12,5 timer lørdag & søndag. Vi søker nå en 50 % stilling med arbeid annenhve...

 • Company FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO HOVEDKONTOR in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RANA KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEAVDELINGEN in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  FACT Ung er et 4-årig prosjekt med sikte på å gå over i ordinær drift. Oppstart er planlagt siste halvår 2022. FACT Ung er et samarbeid mellom BUP ved Helgelandssykehuset Mo i Rana og Hemnes, Nesna og Rana kommune. Teamleder vil ha Rana kommune/Helgelandssykehuset som arbeidsgiver, og vil samtidig samarbeide med lederlinjene også i de andre kommunene.                                         FACT Ung-teamene skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12- 18 år, med alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker, med behov for langvarige og koordinert innsats fra flere tjenester og nivå.  Teamene vil kunne følge sine brukere frem til 25 år ved behov.   Teamleder vil ha en sentral...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, PSYKISK HELSE - VOKSNE, TØNSBERG - GRANLI in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Avdelingen består av:Psykiatrisk sikkerhets og langtidspost som er lokalisert på Granli, Sem, samttre psykiatriske akuttposter, kognitiv svikt og alderspsykiatriskutredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner for kognitivsvikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som erlokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg.Psykiatrisk sikkerhetspost søker miljøarbeidere i fast stilling. Arbeidstid for tiden på dag/aften med arbeid hver 3. helg.Vi har for øyeblikket 3 stillinger:2 x 14% fast stilling1 x 15% fast stilling Avdelingen er en del av klinikk psykiske helse og avhengighet (KPA) i Sykehuset i Vestfold HF. Klinikken driver utredning og behandl...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF DPS NEDRE TELEMARK AVD SKIEN in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Seksjon for avrusning er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og tilbyr døgnbasert avrusning til pasienter i behov av høy medisinsk kompetanse.Seksjonen har øyeblikkelig-hjelp-rus plasser og derfor inntak av pasienter 24/.7 Det tilbys abstinensbehandling, støtte og motivasjon i endringsprosesser, kontaktetablering og videreformidling i primærhelsetjenesten og til annen spesialisthelsetjeneste. Vi behandler pasienter med ulike typer av avhengighet; alkohol, medikamenter og illegale rusmidler. Det er individuelle forskjeller i behandlingstid, gjennomsnitt er nå 10 dager. Seksjonen gir behandlingstilbud til pasienter innlagt ihl HOL §10.2 samt avrusningstilbud til pasienter på §10-3 og §10.4.Seksjonen har et tett samarbeid med psykiatriske, somatiske og TSB poliklinikker ...

 • Company NES KOMMUNE AVDELING FOR PSYKIATRI in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Bofellesskapet i psykiatri har ledig stilling som miljøterapeut i 80 %.Dette er engasjement for ett år, med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er i turnus, med arbeidhver tredje helg. Vi søker etter vernepleier/sykepleier eller annen relevant høgskoleutdannelse.Bofellesskapet er organisert under virksomheten Dialog og mestring, avdeling psykisk helse og avhengighet.ArbeidsoppgaverOppfølging av enkeltbruker og bistå slik at beboer blir ivaretatt både psykisk, fysisk og sosialtMiljørettet arbeid, der mestringsperspektivet er i fokus og at beboer skal mestre sin hverdag Bruk av kriseplan, ukeplan og individuell plan Miljøterapeutisk tilnærming og samarbeid med DPS, fastlege, NAV og andre samarbeidspartnereFølge opp daglige gjøremål i bofellesskapet i henhold til rutinerKvalifikasjonerA...

 • Company RINGERIKE KOMMUNE FLYKTINGETJENESTEN in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Vi trenger å styrke våre ressurser innen oppfølging av nybosatte flyktninger. Vi søker etter engasjerte og fleksible personer som kan bidra med sin kompetanse og erfaring på området. Det er en fordel om du kan tiltre så raskt som mulig.  Ansettelsene vil foregå fortløpende. Dette er engasjementsstillinger i første omgang fram til november med mulighet til forlengelse.Du vil bli avgjørende for at de nyankomne flyktningene skal få en trygg, god og meningsfull start i Norge. Læringssenteret for voksne er en kombinert kommunal voksenopplæring og flyktningetjeneste. Vi underviser i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og har et overordnet og koordinerende ansvar for mottak og integrering av flyktninger i Ringerike kommune. Herunder kommer; Introduksjonsprogram som er et kvalifiseri...

 • Company BARNEVERNTJENESTEN I YTRE NAMDAL in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Barnevernspedagog i 100% fast stilling ledig i Barneverntjenesten i Ytre NamdalArbeidsoppgaverSaksbehandling av barnevernssaker i undersøkelsesfase etter lov om barneverntjenesterUtstrakt kontakt og samarbeid med barn, foreldre og samarbeidende instanserForvaltningsoppgaver og skriftlig dokumentasjon av vurderinger og beslutninger iht. lov om barneverntjenesterRepresentere barneverntjenesten i saker for fylkesnemnd og rettsinstanserDelta i barneverntjenestens utviklingsarbeidDelta i og følge opp eget veiledningsforløp med fast veileder etter utarbeidet plan og rollebeskrivelseAktivt bidra til et trygt og positivt arbeidsmiljø og kollegafelleskapKvalifikasjonerTreårig helse- og sosialutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionomØnskelig med relevant videreutdanningEn fordel å  ha...

 • Company NANNESTAD KOMMUNE FORBYGGENDE HELSEVERN in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Har du et genuint engasjement for mennesker med psykiske utfordringer og/eller avhengighetslidelser? Og en grunnleggende tro på at alle mennesker, til tross for sine utfordringer, kan leve et godt liv? Da kan dette være stillingen for deg! Vi søker nemlig en selvstendig, trygg og raus miljøterapeut, med høy arbeidskapasitet og som er god på selvledelse.Ambulerende ressursteam er organisert i Rus- og psykisk helsetjeneste, under virksomheten Forebyggende helsevern. Tjenesten gir tilbud om individuell samtalebehandling/terapi/oppfølging, gruppetilbud, miljøterapi og praktisk bistand. Tilbudet gis til barn, unge og voksne.Ambulerende ressursteam yter miljøterapeutiske tjenester til voksne som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å mestredagliglivets gjøremål. Oppfølgingen fra tje...

 • Company NAV RAUMA in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  StillingVi har ledig en midlertidig 100% stiling som prosjektmedarbeider med oppstart snarest mulig. Varighet frem til 30.04.23  med mulighet for forlengelse.NAV Rauma har fått tilskudd fra Statsforvalteren til et prosjekt rundt arbeid og integrering av innbyggere med flyktningbakgrunn. Arbeidstid: dagtid.ArbeidsgiverNAV Rauma er etablert i partnerskap med NAV Møre og Romsdal og Rauma kommune, og kontoret er lokalisert i Rådhuset på Åndalsnes. Kontoret har 10,8 stillingshjemler, herav 2,8 kommunale.Nav har som overordnet mål å gi mulighet til arbeid og aktivitet, samt å sikre rettighetene til velferdsytelser.Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode utsikter til å gjøre karriere i en organisasjon som har svært viktige samfunnsoppdrag. I tillegg til de obligatoriske tjenestene...

 • Company ØKSNES KOMMUNE SENTRALADM in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  i er på utkikk etter en omsorgsfull person, som engasjerer seg i barn og ungdom med ekstra utfordringer. En som er robust og selvgående og har et ønske om å gjøre avlastningen for barn og unge trygt og godt. Øksnes avlastningsbolig er avlastning for barn og ungdom med ulike funksjonsnedsettelser.Følgende fast stilling er ledig:25 % stilling med jobb helg hver 8 uke, todelt turnus dag og aften.ArbeidsoppgaverDet er 1-1 oppfølging og arbeidet består av praktiske gjøremål som å tilberede måltider, ivareta hygiene, følge til aktivitet og skole, handling mmSamarbeid med pårørende og skole og deltagelse i anasvarsgruppemøter.Forventinger om å være med på å utvikle og opprettholde et meningsfullt tjenestetilbud til barn og ungdom med funksjonsnedsettelser.KvalifikasjonerKvalifikasjonerErfaring fr...

 • Company ROLLSLØKKEN SKOLE in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Rollsløkken skole sto ferdig bygd i januar 1923. I år fyller skolen 100 år! Skolen er en barneskole fra 1. til 7.trinn. Vi har i hovedsak 2 paralleller på hvert trinn, og huser i dag 264 elever og ca 50 ansatte. Rollsløkken er en flerkulturell skole, og våre elever har røtter i 42 forskjellige språk. Skolen ligger svært sentralt i Hamar. Vi har et uteområde som innbyr til aktivitet, og vi ligger nært «Tiger`n» som er et stort grøntområde med ballbinge og skøytebane på vinterstid. SFO har i dag ca 110 elever. Vi søker etter en fleksibel, omsorgsfull, dedikert, samarbeidende og raus miljøterapeut som har god fagkompetanse og erfaring med oppfølging av sårbare barn. Det er avgjørende at kandidaten har god relasjonskompetanse, og erfaring med barn i skolenArbeidsoppgaverI samarbeid med teamet ...

 • Company GOL ARBEIDSSENTER in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Tilkallingsvikar, dagtidEr du opptatt av å sette brukar i fokus og legge til rette for meistring?Likar du å bidra til meiningsfylte aktivitetar og dagtilbod?Har du forståing for menneskjer med ulike funksjonsnedsettingar?Då ynskjer vi deg på vårt lag. Vi søkjer:Tilkallingsvikarar knytt til området Gol Arbeidssenter. Arbeidet er knytt til dagtid. Det vil bli gitt opplæring og rettleiing. Kvalifikasjonar:• God munnleg og skriftleg framstillingsevneFor stillinga gjeld:Tilsetting etter lov og avtaleverkAnna:• Gyldig politiattest må leggjast fram• Godkjende kopiar av attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar. • I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søkna...

 • Company KRISTIANSUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi har ledig 100 % midlertidig stilling som sosialkurator i perioden 01.12.2022 - 30.11.2023.Barneverntjenesten er organisert som en interkommunal tjeneste, og ligger under enheten Barn, familie og helse sammen med Forebyggende Helsetjenester. Tjenesten er lokalisert i Frei administrasjonsbygg. Barnevernet er en del av en aktiv arbeidsplass i et spennende fagfelt som er i stor utvikling. I jobben vil du ha mye kontakt med barn og unge, deres familie og nettverk og ulike samarbeidspartnere.Arbeidsområdersaksbehandling etter lov om barneverntjenesteraktiv samhandling og samarbeid med barn, foreldre og andre instanserandre aktuelle arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingenKvalifikasjonskrav3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning i barnevern eller sosialt arbeid. god skriftlig og muntlig fremst...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE FREDRIKSVEI/ VESTRE NESSKOGEN BOLIGER in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  ArbeidsstedEtat tjenester til funksjonshemmede gir tjenester til mennesker med ulike funksjonshemninger og/eller utviklingshemning. Etaten er delt inn i seks virksomheter. Virksomhet nord har ca. 150 årsverk fordelt på fem avdelinger.Den ledige stillingen er ved avdeling Vestre Nesskogen/Fredriksvei, som har ca 28 årsverk fordelt på 40 ansatte i turnus som gir døgnkontinuerlig tjenester. Personalet jobber på tvers av de to fysisk atskilte enhetene. I tillegg gir vi tjenester til enkeltpersoner i nærmiljøet. Stillingen har ordinære vakter dag og aften på hverdag, samt langvakter hver fjerde helg.Stillingen er ledig omgåendeVi ser etter deg som har godt humør, er positiv til utfordringer, endringer og som kan bidra til en bedre og enklere hverdag for våre brukere ut ifra deres forutsetninger...

 • Company GOL KOMMUNE HEIMETENESTA TENESTER TIL FUNKSJONSHEMMA in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ynskjer du utfordrande, varierte og interessante arbeidsoppgåver? Trivast du i lag med menneskjer og ynskjer du trivelege kollegaer? Då er Kristenbråten plassen for deg.Me har følgjande ledige stillingar: •1* 45 % fast stilling som miljøterapeut •1* 82 % fast stilling som miljøterapeutDet er også ledige helgestillingar.Turnus består av ulike vakter som langvakter, kveldsvakter og arbeid kvar 3. helg. Det er sett av tid til samarbeidsmøte i turnus.Arbeidsoppgåver er blant anna:• å bistå brukarane i gjennomføring av dagleglivets gjeremål og aktivitetstilbod• å kartlegge brukarbehov, iverksette og evaluere målretta tiltak• å sørge for at tenestemottakar opplever tryggheit, blir verdsett og behandlast med respekt• å samarbeide med pårørande og andre samarbeidspartnarar• å bidra til utvikling a...

 • Company OLAV DUUN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Olav Duun videregående skole ligger i Namsos. Vi er en forholdsvis stor skole med rundt 640 ordinære elever, 150 elever på voksenopplæring og rundt 150 ansatte. Skolen har både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Våre verdier er: Vi- viser engasjement- skaper dannelse- er medmenneskerVi søker en miljøarbeider i inntil 89 % stilling. Miljøarbeideren vil følge skoleruta. Ved 89 % stilling vil det være et komprimert arbeidsår med utgangspunkt i ordinær arbeidstid alle skoledager og planleggingsdager. ArbeidsoppgaverOppfølging av enkeltelever og grupper med elever. MiljøarbeidKvalifikasjonerFagbrev innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget eller lignende utdanningsbakgrunn.Relevant yrkeserfaring kan være å foretrekke. Personlige egenskaperFleksibel og løsningsorientertSelvstend...

 • Company MIDTRE GAULDAL ASVO A/S in Other
  26.09.2022 Updated on: 26.09.2022

  Ansvarsområder:Være veileder for ansatte i tiltaket Varig Tilrettelagt arbeidStøtte og tilrettelegge arbeidet for de ansatte, slik at mestring og utvikling blir en naturlig del av arbeidshverdagen, gjennom praktisk arbeid i avdelingen.Planlegge, følge opp og rapportere.Ansvarlig for snekkerverksted og uteseksjonenKompetansekrav:Fagbrev Tømrer eller ByggdrifterKompetanse i veiledning av mennesker.Kjennskap til lokalt arbeidsmarkedGod menneskekunnskapGod datakompetanseOm arbeidsgiveren:Midtre Gauldal ASVO AS er en attføringsbedrift og er heleid av Midtre Gauldal Kommune. Bedriften ligger på Støren. Bedriften er godkjent som tiltaksarrangør med VTA og AFT. Vi har også skoleelever i utplassering. Vi driver en bedrift som tilbyr vaktmestertjenester, catering, middagsutkjøring, snekkerverksted, ...

 • Company STIFTELSEN RIBO in Other
  25.09.2022 Updated on: 26.09.2022

  Stiftelsen RIBO har behov for miljøterapeuter. Vi trenger både til faste stillinger, midlertidige (vikariat) og tilkallingsvikarer.Arbeidsoppgaver:Miljøterapeuter skal, i samarbeid med tjenestemottaker, bidra til gjennomføring av målrettet planmessig arbeid knyttet til oppdragsgivers bestilling samt deltakers individuelle mål og behov.Du skal jobbe planmessig i tett relasjon med deltakerne og du evner å jobbe med ulike tilnærminger til ulike deltakere i ulike situasjoner.Du må kunne rapportere internt og til samarbeidspartnere. Du må derfor beherske rapportskriving og kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig.Du skal være tydelig i din kommunikasjon med deltakerne, kollegaer og samarbeidspartnere. Du må derfor beherske ulike former for kommunikasjon.Du skal utvise gode holdninger i arbei...

 • Company GAUSDAL KOMMUNE BARNEVERN in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Øyer og Gausdal barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste for kommunene Øyer og Gausdal. Vi ivaretar innbyggernes behov for tjenester etter barnevernloven. Tjenesten har 12 fagstillinger.Vi jobber med utgangspunkt i de ressursene som finnes i familier og nettverk. Vi satser på kompetanse- og kvalitetsutvikling, og deltar i ulike forskningsprosjekter og læringsnettverk for å utvikle et bedre barnevern for barn og familier.Vi ønsker oss en engasjert medarbeider med et varmt hjerte, et klart hode og et ønske om å utgjøre en forskjell.Øyer og Gausdal barneverntjeneste har ledig et års vikariat i 100% stilling med tiltredelse snarest.Dine arbeidsoppgaver:Saksbehandling etter lov om barneverntjenester.Ulike former for tiltaksarbeid og familie/foreldreveiledning.Deltakelse i ulike tverrfagli...

 • Company NAV STOVNER in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Navs overordnede mål er å gi mennesker muligheter til arbeid og aktivitet, sikre rettigheter til velferdsytelse, bidra til bedre levekår og forebygge utenforskap. Nav Stovner er lokalisert på Stovner senter og har cirka 120 medarbeidere med et felles publikumsmottak. Kontoret er inne i en spennende utviklingsprosess.  Vi har nå en ledig , nyopprettet stilling som familiekoordinator i team oppfølging. Stillingen er midlertidig med varighet ut 2023 med mulighet for overgang til fast stilling.  Bydelen har en pågående satsning i delbydel Vestli og stillingen vil hovedsaklig bli tilknyttet målgruppen i dette området. Stillingen er opprettet med fokus på ivaretakelse av barnefamilier som har sammensatte behov med mål om å hindre utenforskap. Familiekoordinatoren blir en del av team som består a...

 • Company GJØKLEP UNGDOMSSKOLE in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Gjøklep ungdomsskole ligger på Hvitstein i Holmestrand. Vi har 407 elever og 60 ansatte Skolen ligger med direkte tilgang til flotte aktivitets- og naturområder, idrettshaller og svømmehall.Vi har ledig 89% fast stilling.Vi søker deg som ønsker å arbeide med elever som kan være utfordrende og som krever spesiell tilrettelegging. Du ser muligheter framfor problemer og trives når det er høyt tempo og varierte dager. Du er glad i å jobbe med mennesker, du ser det positive og gode i alle elever og har god arbeidskapasitet. Du er en trygg og robust fagperson som er god på å bygge relasjoner, og du takler fysiske utfordringer og stressende situasjoner godt. Du er vant til å arbeide selvstendig, men trives også i team.I Holmestrandsskolen tilbyr vi:En digital og aktiv hverdag for elever og ansatt...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE STATLIG MOTTAK in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Kristiansand kommune er driftsoperatør for Statlig mottak for asylsøkere og har avtale med UDI om drift av et botilbud for 25 asylsøkere på Tilrettelagt mottak. Vi søker en barnefagligansvarlig som har overordnet ansvar for å følge opp barnefamilier. Barn på flukt er en særlig utsatt gruppe, og vi er opptatt av at barna som kommer til Norge skal bli tatt imot på en trygg og god måte som ivaretar deres rettigheter og behov.ArbeidsoppgaverFølge opp barnefamilier og ha ekstra fokus på enslige mindreårige asylsøkere med følgepersoner.                                                                                                                   Asylmottaket skal legge til rette for individuelle behov ut fra alder og modenhet. Hensynet til barnets beste skal være grunnleggende for arbeidet.V...

 • Company VENNESLA KOMMUNE KOORDINERENDE OG HELSEFREMMENDE ENHET in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Koordinerende og helsefremmende enhet er en av seks enheter innen helse og omsorg i Vennesla kommune. Enheten består av saksbehandlere for søknader om helse og omsorgstjenester, kreftkoordinator, hukommelsesteam, syn- og hørselskontakt, boligsaksbehandling samt rehabiliteringstjenester som hverdagsrehabilitering, fysio- og ergoterapi, friskliv, det kommunale hjelpemiddellageret og private fysioterapeuter med driftsavtale, Vi har ledig 80 % fast stilling som saksbehandler for søknader om helse og omsorgstjenester innen rus med tiltredelse 1.1.23. Stillingen er lokalisert i Helsehuset sammen med de fleste øvrige ansatte i enheten. Vi er på jakt etter deg som trives med tett brukerkontakt, skrivearbeid, mye godt samarbeid, høyt tempo, stor frihet og stort ansvar. Stillingen er sentral med t...

 • Company HARRY FETTS VEI BOFELLESSKAP in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ønsker du en meningsfull jobb der du bidrar til å bedre livskvaliteten til voksne mennesker? Da kan du være vår neste kollega.Harry Fetts vei bolig er et bo- og omsorgstilbud for mennesker over 18 år med psykiske lidelser. Noe rus kan forekomme. De som bor her er i behov av et heldøgns botilbud med bemanning. Som miljøterapeut hos oss vil du jobbe tett på beboerne, med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og hjelpebehov. Boligen  ligger i lyse og trivelige lokaler ved Bryn senter. Vi har nå ledig en fast stilling på 100% f.o.m. 01.01.2023.ArbeidsoppgaverMedvirke til at tjenesten drives ifht. gjeldende lover, retningslinjer, fullmakter, vedtak, budsjett - og aktivitetsforutsetningerUtføre miljøarbeid, fylle rollen som primær- og sekundærkontakt for beboerneAnsvar for å utarbeide, følg...

 • Company NESODDEN KOMMUNE ØSTRÅTT in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Avdeling ROP (Rus og psykiske lidelser) ser etter en ruskonsulent i 100% fast stilling som kan bidra til å øke tjenestetilbudet vi har i dag.Tilbudet gis til personer med symptomer på psykiske lidelser og/eller et rusproblem. Vi ser etter en engasjert ruskonsulent som skal være en del ambulerende team, med fokus på beboere ved Østråt bofelleskap. Østråt bofellesskap bosetter 14 beboere. Vi ønsker deg som kan legge til rette for at beboer gis mulighet til å arbeide med sin egen utvikling, gjennom å tilby aktivitet, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet, med brukermedvirkning i fokus.Vi arbeider i disse dager med å utvikle botilbudet. Østråt har en kjempebeliggenhet med et hav av muligheter for aktiviteter og utvikling.Vi setter fokus på kvalitetssikring, gode rutiner og samarbeid med ekste...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

   Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) er et regionalt tilbud i Helse Midt Norge, opprettet i 2001. Vi tilbyr poliklinisk behandling og døgnbehandling. Vi tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp, men er forpliktet til å gi rask respons til alle våre samarbeidspartnere i regionen, der vi bistår med spesialisert vurdering av alvorlighetsgrad og behov for tvungent psykisk helsevern (TPH).Vi gir spesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspisningslidelse. I tillegg til kliniske oppgaver tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell. Behandlingen skjer ved poliklinisk oppfølging eller ved innleggelse på seksjon Levanger. Behandlingen som tilbys er individuell eller i gruppe. All behandling er basert på et tett samar...

 • Company ÅSNES KOMMUNE MYRA GRUPPEBOLIG in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Virksomhet for tilpassede tjenester yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi har ledig fast stilling som miljøterapeut i et team som jobber med en bruker som har heldøgns 2:1 bemanning. Stillingen ligger under avdeling Myra gruppebolig og er ledig for snarlig tiltredelse. Dette er en stilling i turnus dag/aften, med jobb hver 3. helg.ArbeidsoppgaverSom miljøterapeut vil hverdagen bestå av direkte brukerrettet miljøterapeutisk arbeid, der brukerens behov står i sentrum. Arbeidsoppgaver vil være veiledning og undervisning, praktiske oppgaver knyttet til bruker, og  gjennomføring av trivsels- og aktiviseringstiltak.   Du skal bidra til et godt tverrfaglig samarbeid og sørge for god gjennomføring av andre praktiske gjøremål.   Din arbeidshverdag vil også bestå av dokument...

 • Company OLIVIA SOLHAUGEN AS AVD RISSA in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Olivia Solhaugen søker trygge miljøterapeuter i 100 % stilling i medleverturnus og ulike nattevaktturnuser ved avdelingene våre på Fosen. Vi ser etter deg med stort engasjement for utviklings- og endringsarbeid og med ønske om det beste for ungdommen.Avdelingene har i dag plasseringer i målgruppe behandling og omsorg. Det er ønskelig med erfaring og kompetanse fra arbeid i institusjon og gjerne med nevnte målgruppe.Personlig egnethet samt relevant erfaring vil være avgjørende for ansettelse.Vil du arbeide i medleverturnus eller som våken nattevakt? Vi kan tilby stor faglig variasjon med spennende arbeidsoppgaver.Vi har fokus på høy faglig kvalitet og vi setter alltid trygghet for ungdommene i fokus. Er du en trygg og tydelig voksen som ønsker å gjøre en forskjell? Da kan dette være jobben ...

 • Company BÆRUM KOMMUNE RUD/VØYENENGA BOLIGER AVD VANGKROKEN in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Rud/Vøyenenga boliger består av fem avdelinger i området Rud, Rykkinn, Kolsås og gir tjenester til 60 beboere. Vi har som overordnet mål at alle beboere skal ha gode liv. Selvbestemmelse, mestring og deltakelse står sentralt. Stillingene som nå lyses ut er på avdelingen Vangkroken 3 boliger. Vangkroken har 12 beboere med ulike bistandsbehov. Er du tydelig, positiv, raus og engasjert? Motiveres du av tanken på å bidra til å utvikle gode tjenester i et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø?Vi søker miljøterapeuter som ønsker å bidra til et godt fagmiljø sammen med vernepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og øvrig personal for at beboerne skal få gode liv. Du skal kunne bidra med kompetanseheving og overføring av beste praksis og yte gode helse- og omsorgstjenester, samt ...

 • Company RANA KOMMUNE KRISESENTER in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Krisesenteret i Rana er et døgnåpent hjelpetilbud til innbyggerne i kommunene Rana, Nesna og Træna. Krisesentertilbudet er et lavterskeltilbud for mennesker utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Tilbudet er gratis, og er for alle uavhengig av nasjonalitet, oppholdsstats, alder, religion, kjønn eller legning. Det kreves ikke henvisning eller timeavtale for å få hjelp på krisesenteret.Ved Krisesenteret i Rana er det ledig55% fast natt stilling som miljøarbeider, fra 12.12.2022Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:• Kartlegge vold og trusler og vurdere nødvendige sikkerhetstiltak for et trygt opphold.• Oppfølging av mennesker som har vært utsatt for vold eller trusler om vold.• Gi støtte og veiledningssamtaler med beboere og dagbrukere.• Oppfølging i reetableringsfasen.• Samarbei...

 • Company KONGLESTIEN AVLASTNINGSBOLIG in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Konglestien avlastningssenter gir tjenester hele døgnet til 20 barn, ungdom og voksne i alderen 3–50 år med varierende grad av bistandsbehov. Arbeidsoppgavene er å ivareta brukernes behov for hjelp, veiledning og tilrettelegging, og bidra til at avlastningssenteret er et trygt sted å være. Konglestien avlastningssenter er en del av virksomheten Familiestøtte og tjenestetildeling og ligger under tjenesteområdet Habilitering.I denne jobben får du stor variasjon i arbeidsoppgaver og en hverdag hvor ingen dag er lik.Du får muligheten til å jobbe målrettet etter tiltak med mål om konkrete atferdsendringer og muligheten til å jobbe aktivt forebyggende etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.Vi søker etter dyktige fagpersoner og gode medmennesker som ønsker å være med på å utvikle tilbude...

 • Company BÆRUM KOMMUNE RUD/VØYENENGA BOLIGER GAMLE LOMMEDALSVEI in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Rud/Vøyenenga boliger består av fem avdelinger i området Rud, Rykkinn, Kolsås og gir tjenester til 60 beboere. Vi har som overordnet mål at alle beboere skal ha gode liv. Selvbestemmelse, mestring og deltakelse står sentralt. Stillingene som nå lyses ut er på avdelingen Vangkroken 3 boliger. Vangkroken har 12 beboere med ulike bistandsbehov. Er du tydelig, positiv, raus og engasjert? Motiveres du av tanken på å bidra til å utvikle gode tjenester i et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø?Vi søker miljøterapeuter som ønsker å bidra til et godt fagmiljø sammen med vernepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og øvrig personal for at beboerne skal få gode liv. Du skal kunne bidra med kompetanseheving og overføring av beste praksis og yte gode helse- og omsorgstjenester, samt ...

 • Company BRUSETKOLLEN SKOLE OG RESSURSSENTER in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Brusetkollen skole og ressurssenter er en spesialskole for elever med sosiale og emosjonelle vansker. Skolen er lokalisert Hvalstad i Asker. Vi har 16 elevplasser, 8 langtidsplasser og 8 korttidsplasser med utredning og tilbakeføring til nærskolen. Vi tar også i mot gjesteelever fra andre kommuner.Skolen har 8 pedagoger og 3 miljøterapeuter/miljøarbeidere. Elevene organiseres i aldersblandede grupper.ArbeidsoppgaverBistå elevene med egenregulering og læringsstøtte, både i små grupper og skjermet. Støtte i opplæring i alle fag med hovedvekt på sosial kompetanse. Bidragsyter til tverrfaglig samarbeid med alle aktører rundt eleven.KvalifikasjonerRelevant realkompetanse. Erfaring fra skole og elever med sosiale og emosjonelle vansker vil bli vektlagt. Det er ønskelig med kunnskap om traumebevi...

 • Company STRAND KOMMUNE FELLESTJENESTER in Other
  23.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  NAV Strand er et partnerskap mellom Strand kommune og NAV Rogaland. NAV Strand er organisert med fleksibel bruk av personell på hverandres myndighetsområde. Flyktningstjenesten er organisert i NAV. Vi har ledig inntil 2 faste stillinger som veiledere i flyktningstjenesten.  Oppgaver som skal løses er: Ansvar for oppfølging av kommunens introduksjonsprogram, kontakt med UDI, praktisk tilrettelegging og støtte ved bosetting av flyktningerGi informasjon og veiledning om arbeids- yrkes- og utdanningsmuligheter, og bidra i arbeidsformidling ved behov.Oppfølging av bosatte flyktninger som etter introduksjonsprogrammet har behov for arbeidsrettet oppfølging.Gjennomføre kurs i emner tilknyttet introduksjonsprogramDrive holdningsskapende arbeid, nettverksbygging og inkludering, noe som kan innebære...

 • Company BLÅ KORS KRISTIANSAND FORENING in Other
  23.09.2022 Updated on: 23.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HÅ MOTTAKSSENTER in Other
  23.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Hero Norge AS skal etablere et ordinært mottakssenter på oppdrag fra UDI. Hå mottakssenter har beliggenhet i Nærlandsparken. Hå kommune og skal gi plass for inntil 200 beboere. Mottaket har planlagt oppstart 15.10.2022Hå mottakssenter søker miljøarbeidere i 100 % fast stilling med oppstart 15 oktober. ArbeidsoppgaverSikre at beboerne følges opp i tråd med intensjonene og i tråd med UDIs rundskriv og retningslinjer for drift som gjelder i Hero Norge ASAndre relevante oppgaver for å sikre kvalifisert oppfølging av beboere i målgruppenSamarbeid med tiltakskonsulent om aktiviteter for beboere ved mottaketKontroll av boenheter ved utflyttingSørge for ro og orden på mottaket og ha stort fokus på sikkerhetSikre at beboere følges opp og at akutte hendelser håndteres i tråd med rutiner og retningsl...

 • Company TEAM OLIVIA BOHAB AS AVD HANA in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

    Team Olivia BoHab gir tjenester til mennesker med komplekse bistandsbehov. Tiltakene våre er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven og Barnevernloven. Vårt faglige arbeid skal være preget av høy etisk og faglig kompetanse. Team Olivia BoHab benytter seg av anerkjente metoder innen målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Vi legger til rette for et aktivt og meningsfullt liv med stor vekt på individuelt tilpassede tiltak og høy sosial validitet. Vi legger til rette for et aktivt og meningsfullt liv sammen med familie, nettverk og dyktige samarbeidspartnere.Team Olivia Bohab vokser stadig, og nå ansetter vi engasjerte miljøterapeuter til stillinger i Sandnes og Stavanger. Ønsker du å være en del av et solid fagmiljø med utviklingsmuligheter, er dette kanskje en stilling for deg.D...

 • Company LIERNE KOMMUNE STEINHAGAN BOFELLESSKAP in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  78% fast stilling som miljøterapeut (vernepleier, sykepleier, eventuelt helsefagarbeider) ved Steinhagan/Bjørklund ledig omgående.Steinhagan er et bofellesskap med 4 omsorgsboliger for funksjonshemmede, med bemanning 24/7. Du vil bli en del av et flott arbeidsmiljø, med utfordrende og varierende arbeidsoppgaver. Bjørklund og bolig på helsetunet er omsorgsboliger med oppfølging av en bruker.· Vi søker etter deg som kreativ, løsningsorientert og fleksibel.· Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede.· Lønn etter tariffFor deg som ikke er kjent med Lierne kommunen kan vi fortelle:Lierne er en kommune på 2961 km2 -- altså mer enn 6 ganger så stor som Oslo. Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv.I kommunen bor det 1355 personer, så det er god plass til f...

 • Company STAVANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi fellesskap. Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofellesskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodemessig rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende atferd hos brukerne med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunne...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters