Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

12 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company KARMSUND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Ved Karmsund videregående skole er det ledig 1 fast 100% stilling som spesialpedagog ved tilrettelagt avdeling. Stillingene er på gruppa hverdagslivstrening.   Avdelingen søker etter personer med utdannelse og erfaring innen spesialundervisning og undervisningskompetansen innen fellesfag eller andre aktuelle fag. Personlig egnethet vil bli vektlagt.ArbeidsoppgaverUtarbeide mål og tiltak for de elevene / elevgruppene du har ansvar for Undervisning i liten gruppe og / eller med enkeltelever Samarbeid med team rundt elever, med skolens øvrige ansatte og eksterne samarbeidspartnere Tilrettelegge for og bidra til et godt hjem-skole samarbeid, og gode overganger for elevene Delta i skolens utviklingsarbeid, og bidra til et godt forankret planarbeid i skolen og kommu...

 • Company BERGEN KOMMUNE PSYKISK HELSE BERGEN SØR in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Velkommen som medarbeider i PPS-Sør!I Bergen kommune har vi fire Pedagogisk-Psykologisk Sentre (PPS). Hvert PPS består av tre avdelinger: en avdeling PPT og to pedagogiske fagsentre. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder. Pedagogisk Psykologisk Senter Sør består av Avdeling PPT,  Pedagogisk fagsenter Fana og Pedagogisk fagsenter Ytrebygda. Senteret er en del av Etat for spesialpedagogiske tjenester og ligger fint til ved Skjoldskiftet, med nærhet til blant annet bybane og buss. Fagsentrene arbeider tett sammen i forhold til kompetanseheving og faglig utvikling, og består av engasjerte og dyktige spesialpedagoger, logopeder, musikkterapeut og pedagoger. Pedagogisk fagsenter Ytrebygda  er en  virksomhet som jobber aktivt med system- og individrettet arbeid i barnehager, både når det gjeld...

 • Company HOVSETER SKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Hovseter skole er en 8-10 skole i bydel Vestre Aker med 700 elever og 70 ansatte. I tillegg har skolen en spesialklasse med 12 elever.Hovseter skole oppnår svært gode resultater og har fokus blant annet på realfag og fremmedspråk. Skolen legger vekt på at alle elever får tilpasset opplæring.Det er et aktivt og kompetent fagmiljø blant lærerne, og vi søker for tiden å videreutvikle oss til beste for elevene.Hovseter skole preges v et godt elevmiljø der både det faglige og sosiale samholdet står i fokus.Hovseter skole har stolte tradisjoner som holdes i hevd. Gjennom idrett og kultur styrkes elevens opplevelse av å være del av et positivt elevmiljø, og vi søker personer som kan identifisere seg med dette. Vi ønsker å utgjøre en forskjell.Vi utlyser 1 fast stilling.Arbeidsoppgaver Kontaktlære...

 • Company MØLLEPLASSEN SPESIALBARNEHAGE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ledig stillinger forSPESIALPEDAGOG FOM 01.08.2024Mølleplassen spesialbarnehage er en privat barnehage eid av Oslo Røde Kors. Barnehagen er spesielt tilrettelagt for barn med sammensatte lærevansker. 10 barn med ulike styrker og behov som får et godt tilpasset pedagogisk opplegg av 5 pedagoger, 5 assistenter, veileder i 50 % stilling og styrer i 100 % stilling. Barna er fra alle bydeler i Oslo Kommune. Da en av våre spesialpedagoger skal slutte trenger vi deg!En 100 % stilling ledig som spesialpedagogSPESIALPEDAGOGDu er:Godkjent barnehagelærerutdanning, spesialpedagog eller annen relevant barnefaglig utdanning. Minst 60stp tilleggs- eller videreutdanning innenfor spesialpedagogiske fag.Erfaring fra ordinært arbeid i barnehage og arbeid med barn med spesielle behov.Faglig dyktig og har kompe...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Ved Seksjon for nevrohabilitering-barn, OUS/Ullevål, har vi ledig en 100% fast stilling som spesialpedagog fra 5. august 2024.  Habilitering omfatter den totale livssituasjonen til barnet, og er summen av de tiltak som må til for at det enkelte barn skal mestre livssituasjonen sin best mulig. Habilitering setter barnets behov og forutsetninger i fokus, og er livsløpsorientert. Tjenestetilbud innen habilitering har som mål at barnet og familien skal kunne fungere best mulig og er individuelt tilpasset behovet til det enkelte barn og familien.Seksjonens ansvarsområde omfatter medisinsk diagnostikk og behandling, funksjonsdiagnostikk og spesialiserte oppgaver innen utredning og behandling av barn med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for tverrfaglige habiliterin...

 • Company NORDRE FOLLO KOMMUNE OPPVEKST OG LÆRING ADMINISTRASJON in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  I Nordre Follo kommunes barnehager leker og lærer cirka 3 000 barn hverdagVi er opptatt av at de skal få den beste starten på barndommen ogutdanningsløpet som mulig, og få realisert sitt potensial for utvikling oglæring i et inkluderende fellesskap. Vi skal sikre en trygg og inkluderende barnehagepraksis som rommer barn og unges ulikheter og gir alle en naturlig plass i fellesskapet. Skal jobbe mer forebyggende med leke- og læringsmiljøKommunen er derfor i gang med et prosjekt hvor målet er å jobbe mer forebyggende med barnehagenes leke- og læringsmiljø, og i større grad på systemnivå, enn det vi gjør i dag. Gjennom systematisk arbeid med barnehagens allmennpedagogiske praksis, og tilrettelegging på systemnivå, vil mange barn som viser tegn til vansker, få et godt utbytte av det ordinære b...

 • Company BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  28.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Er du personen vi trenger som rådgiver på Bjerke videregående skole? Elevtjenesten holder til i læringssenteret ved  biblioteket. Her finner du vårt rådgiverteam, miljøteam, bibliotekar og helsesykepleiere. Skolens visjon er "Bjerke bryr seg". Liv, latter og læring er skolens verdier. Vi er også en MOT skole. Vi utvikler robust ungdom og fokuserer på både faglig utvikling og sosial kompetanse.  Vi har fokus på fagfornyelsen og relevans i undervisningen. På Bjerke vgs. møter du ansatte som utvikler seg sammen med elevene og ønsker elevmedvirkning. Bjerke videregående skole ligger i Bjerke bydel i Groruddalen. Skolen holder til i moderne lokaler ved Linderud T bane. Vi har ca.900 elever og ca.100 ansatte. Skolens utdanningsprogram er studiespesialisering og idrettsfag. Vi har også en egen av...

 • Company ÅRUM SKOLE in Other
  26.03.2024 Updated on: 11.04.2024

  ArbeidsstedÅrum skole er en 1-7 skole, beliggende ca. 10 km fra Fredrikstad sentrum med kort vei til offentlig kommunikasjon. Pr. idag er det 140 elever og 24 ansatte. Årum skole er en PALS-skole som vektlegger positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling med utgangspunkt i kjerneverdiene: å være en god elev og å være en god venn.StillingsbeskrivelseFredrikstad kommune søker etter vernepleier eller spesialpedagog til en avdeling ved Årum skole.Det er en ledige stilling fra 1.august 2024.Vi tilbyr en stilling i 100 % kombinert for skole og SFO.Det er et godt arbeidsmiljø ved skolen der vi alle bidrar til felles beste for våre barn og kollegaer.Vi har en fin beliggenhet sentralt mellom Fredrikstad og Sarpsborg, med gode muligheter i nærmiljøet.Kommunen tilbyr gode pensjons- og forsi...

 • Company HEMSEDAL SKOLE in Other
  22.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Vi har ledig 80% vikariat som spesialpedagog på småskolen med oppstart snarest, og varighet frem til 31.07.2024. Vi har sammensatte behov og ønsker oppstart snarest mulig. Vi er åpne for å endre stillingsstørrelse.Hemsedal skole er ny, og stod ferdig i august 2023. Den har ca. 300 elever fra 1.- 10. klasse, og ligger fint til i sentrum med mye natur rundt. Skolen har et godt utviklet tverrfaglig samarbeid. Vi jobber med Kompetanseløftet spesialundervisning og inkluderende praksis, og skal bli en dysleksivennlig skole. Vi bruker RSTV sine modeller til å gi personalet opplæring i traumebasert omsorg. Hemsedal skole er en MOT-skole. 1.-7. trinn følger Trivselslederprogrammet. Alle elevene har læringsbrett/PC. Arbeidsoppgaver og ansvarDet kan bli aktuelt å endre stillingsstørrelsen eller kombi...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE PPT LUND in Other
  22.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Spesialpedagogene i Kristiansand kommune er organisert som en del av Pedagogiske og psykologiske tjenester (PPT). Pedagogiske og psykologiske tjenester har om lag 150 ansatte, fordelt på fire avdelinger. Spesialpedagogene er organisert i henholdsvis to avdelinger; Spesialpedagogisk støtte Vest, logopedi og hørsel og Spesialpedagogisk støtte Øst, mangfold og migrasjon. Spesialpedagogene har tilhørighet i de geografiske områdene tilknyttet Familiens Hus Lund, Sentrum, Øst, Vågsbygd og Vest og ivaretar den spesialpedagogiske hjelpen i kommunale og private barnehager.   Oppvekstfeltet er for tiden i stor endring og utvikling, og det samme gjelder for PPT. Dette skaper en spennende og utfordrende ramme for ansatte og ledere i hele oppvekstfeltet. God samhandling mellom tjenester skal sikre en ...

 • Company SYKKYLVEN KOMMUNE BARNE- OG FAMILIETENESTENE ADMINISTRASJON in Other
  22.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Vi har ledig 100% vikariat som spesialpedagog ved PPT for perioden 01.08.2024 - 31.07.2025 (med moglegheit for forlenging).PPT er organisert under barne- og familietenestene i lag med med helsestasjonstenesta, barneverntenesta, flyktningtenesta og familieteam. PPT gir råd- og rettleiing i høve opplæring og utvikling til barnehagar, skular, vaksenopplæringa, samt barn og føresette. Tenesta skal ha eit særskilt fokus knytt til effektivt sakkunnig arbeid og samtidig sikre utøving av systemretta arbeid i samsvar med kommunen si satsing på førebyggande tiltak og tidleg innsats. Sykkylven kommune er ein BTI kommune med fokus på betre tverrfagleg innsats der PPT har ein viktig rolle i arbeidet. PPT har 5,5 årsverk, inkl. avdelingsleiar og merkantil. Tenesta nyttar fagprogrammet Visma Flyt PPT i s...

 • Company EIDSVOLL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  21.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Vi har ledig 100 % fast stilling som spesialpedagog for førskolebarn.Eidsvoll kommune har for tiden totalt 9,5 årsverk for spesialpedagoger for førskolebarn. Spesialpedagogene er fordelt på tre distrikter og har styrer i kommunal barnehage i eget distrikt som nærmeste leder. Til sammen dekker disse behovet for spesialpedagog i barnehagene i distriktet. Ledig stilling vil ha styrer ved Vilberg barnehager som sin leder.  ArbeidsoppgaverSpesialpedagogen skal i samarbeid med hjemmet og barnehagen utarbeide IUP (individuell utviklingsplan) i tråd med sakkyndig vurdering fra PPT. Spesialpedagogen har deretter i samarbeid med barnehagene ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltakene i IUP herunder veiledning av foresatte og ansatte. KvalifikasjonerGodkjent barnehagelærerutdanning, ell...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters