Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

33 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-33 of 33 results.
 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK ÅLESUND BUP in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195144863 Presentasjon av stillingen:Er du ein erfaren pedagog (klinisk/spes.ped) med interesse, erfaring og kvalifikasjonar innan arbeid med nevropsykiatriske tilstandar hos barn og unge? Vedkommande vil inngå i eit tverrfagleg team/ressursgruppe i nært samarbeid med nevropsykolog og andre godt kvalifiserte faggrupper.Poliklinikken i Ålesund (BUP) har eit breitt samansett og spennande fagmiljø som tilbyr differensierte behandlingstilbod til barn, unge og deira familiar på Sunnmøre.Vårt personale består av fleire yrkesgrupper og er organisert i generalistteam. I tillegg har vi eit akutt ambulant team, sped- og småbarnsteam samt eit behandlingsteam for OCD og angst (bl.a. etter 4-dagers modellen).Vi ber om at attestar og vitnemål vert scanna og lasta opp som vedl...

 • Company LUSETJERN SKOLE in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195629830 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å gjøre en forskjell på Lusetjern skole?Alle elever skal ha lik mulighet til å lykkes med utdanning på Lusetjern skole. Skoleåret 2017-18 startet skolen med læringsbrett (iPad) på 1. - 3. og 7. trinn. Lusetjern skole er en 1 - 7 skole med ca 300 elever i bydel Søndre Nordstrand. Skolens visjon er læring og livsglede. Skolens standarder for den gode timen, arbeid mot mobbing og krenkelser, et godt læringsmiljø og skole- hjemsamarbeidet skal bidra til bedre læring og bedre resultater.Vi søker en engasjert og dyktig lærer som ønsker å være med på utvikle skolens kjernevirksomhet.ArbeidsoppgaverKartlegge og følge opp elevenes utvikling.Utarbeide individuell opplæringsplan og dokumentere opplæringenStøtte enkeltele...

 • Company ALVER KOMMUNE OPPVEKST ADMINISTRASJON in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org.nr.:920290922 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingaDet blir ledig fast stilling og vikariat i barnehagane i Alver kommune frå 1/820 /ev 15/8 20 Det blir ledig stillingar som pedagogisk leiar og som barnehagelærar. I tillegg skal det rekrutterast til stillingar som spesialpedagog for arbeid i barnehagane.Les meir om våre barnehagar her: KompetansePedagogisk leiar og barnehagelærar må ha utdanning som barnehagelærar/førskolelærar eller anna treårig pedagogisk høgskuleutdanning med vidareutdanning innan barnehagepedagogikk.For stilling som spesialpedagog må ein ha Barnehagelærarutdanning med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk. Tilgang til bil og førarkort kl. B. Her er det ønskjeleg med arbeidserfaring både frå arbeid som barnehagelærar innafor det ordinære barn...

 • Company VIGRA SKULE in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193687642 Presentasjon av stillingen:Det blir ledig 80 - 100 % fast stilling som miljøterapeut ved Vigra skule frå 01.08.2020.I tillegg til formell kompetanse, blir det lagt vekt på personlege eigenskapar og at ein er godt skikka for stillinga.Det er krav om politiattest av ny dato.Dokumentasjon på utdanning og praksis skal sendast som vedlegg til søknaden.ArbeidsoppgåverSosial- og sosialpedagogisk arbeid retta mot enkeltelevar og grupper av elevarAnsvar for kartlegging, planlegging og tilrettelegging for undervisningTett samarbeid med elevar, føresette, andre tilsette ved skulen og relevante instansar utafor skulenArbeid også i skule- og fritidsordning, SFOKoordinator i ansvarsgruppeLeie og referere i ulike møter osb.KvalifikasjonarUtdanning som vernepleiar, ba...

 • Company BLINDHEIM BARNESKOLE in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191922919 Presentasjon av stillingen:2 - 4 stillingar som lærar / spesialpedagog i 100 % med tilsetting 01.08.2020. Nokre av stillingane er faste andre er vikariat i perioden 01.08.2020 - 31.07.2021. Vi søker lærarar som kan bli tillagt kontaktlæraransvar på småskoletrinnet og spesialpedagog for spesialundervisning.Blindheim barneskole er ein 1.-7. skole med 530 elevar. Skolen har moderne undervisningsareal med tilhøyrande spesialrom. Personalet arbeider i team på dei ulike klassestega. Skolen har bokmål som hovedmålform. Skolens satsingsområder er fagfornyelsen, arbeid med lesing/ bli dysleksivennleg skole og tilpassa opplæring. Skolen ligg sentralt i Ålesund kommune med gode kommunikasjonar både til sentrum og Moa-området.ArbeidsoppgåverKontaktlæraransvar på s...

 • Company LERSTAD BARNESKOLE in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194692867 Presentasjon av stillingen:Det kan bli ledig 100 % fast eller mellombels stilling som spesialpedagog frå 01.08.20.ArbeidsoppgåverSpesialundervisning knytt til enkeltelevar, i gruppe og klasse.Undervisning av heil klasse.Andre pedagogiske oppgåver.Ein sentral del av arbeidet vil vere knytt opp mot ein enkeltelev.KvalifikasjonarVi søker primært ein spesialpedagog eller allmennlærar med spesialpedgogikk i fagkretsen. Personen bør ha erfaring med og kunnskap om spesialundervisning og klasseleiing.Personlege eigenskaparVi legg vekt på samarbeid og relasjonsbygging ved skolen vår, noe vi vil fokusere på i rekrutteringsprosessen. Søkaren bør kunne ta ansvar for oppgåver innanfor fagutvikling eller pedagogisk utvikling.Vi tilbyrVi tilbyr ei spennande stilling ...

 • Company STEINERSKOLEN I FREDRIKSTAD in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Om stillingenArbeidsoppgaver knyttet til stillingen er primært knyttet til oppfølging av enkeltelev med læringsstøtte / trening i sosial kompetanse og tilrettelegging av klassens læringsaktiviteter i samarbeid med pedagogisk personell og andre fagpersoner.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderSkriftlig dokumentasjon og rapporteringKartlegging og evalueringsarbeidVære med å utvikle eleven til mest mulig selvstendighet og mestring i skoleSamarbeide med lærere og andre fagpersonerVære bindeledd og sørge for kontinuitet mellom skole og hjemPlanlegge og iverksette aktiviteterKvalifikasjonskravBachelorgrad i helse- og sosialfaglig retningErfaring med elever med autismespekterforstyrrelserErfaring med traumesensitiv omsorg, lavaffektiv tilnærmingErfaring med utfordrende atferdGod erfaring med konflikthån...

 • Company OSLO VOKSENOPPLÆRING SINSEN in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194231826 Presentasjon av stillingen:Oslo VO Sinsen tilbyr eksamensrettet opplæring for voksne og har opplæringstilbud innen de ulike utdanningsprogram i videregående skole. De fleste elevene får opplæring innen fag for studiekompetanse og helse- og oppvekstfag. Skolen har i tillegg ansvar for å kartlegge og vurdere voksne utdanningssøkeres realkompetanse. Skolen har ca 75 tilsatte og ca 1500 voksne hel- og deltidselever som får undervisning på dag- og kveldstid. Oslo VO Sinsen har som mål å tilby et fleksibelt og tilpasset opplæringsløp for voksne i et inkluderende og godt miljø der den voksne opplever vekst og faglig utvikling. Elev- og medarbeiderundersøkelser viser høy grad av trivsel blant elever og ansatte. Les mer om Oslo VO Sinsen på ArbeidsoppgaverUnder...

 • Company ELGESETER BARNEHAGER in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: 991957359 Stillingsident: 4193682619 Presentasjon av stillingen:Ved Elgeseter barnehager er det fra 1. mars 2020 til 31. juli 2020 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som spesialpedagog.Enheten består av Gartneriet barnehage og Krinkelkroken barnehage. Vi har felles ledelse og felles faglig samarbeid.ArbeidsoppgaverPedagogisk arbeid med barn med nedsatt funksjonsevneAnsvar for individuell tiltaksplanPlanlegging og utøvelse av det spesialpedagogiske arbeidet i samarbeid med øvrige ansatteAnsvar for veiledning av øvrige ansatteKontakt og samarbeid med foreldre/foresatte og eksterne samarbeidspartnereTa del i det ordinære barnehagetilbudetKvalifikasjonerSpesialpedagogisk utdanning. Andre yrkesgrupper kan også være aktuelle: barnehagelærer, vernepleier, barnevernspedagog, ergoter...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193789419 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomsklinikken er en del av et universitetssykehus med lokal, regional og delvis landsfunksjon for behandling av barn og ungdom i aldersgruppen 0 -- 16/18 år. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø.Avdeling habilitering av barn og unge ivaretar nevrologisk habilitering. Tjenesten gir hovedsakelig tilbud til barn og unge (0-18 år) med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse og utviklingsforstyrrelser, som har behov for tverrfaglige tjenester på spesialisthelsetjenestenivå. Habiliteringstjenesten har i dag 30 fagstillinger. Personalgruppa er bredt sammensatt ut fra brukernes behov. Habilitering og rehabilitering er både nasjonale og regionale satsningsområder.Vi har nå ledig 10...

 • Company LIER KOMMUNE PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191100984 Presentasjon av stillingen:Spesialpedagogisk team for barn i barnehager i Lier kommune skal yte riktig og god hjelp til barn med særlige behov i barnehagealder. I tillegg tilbys også veiledning til barnehagene for å styrke det ordinære barnehagetilbudet. Spesialpedagogene til styrket barnehagetilbud er lokalisert i Lierbyen, og er organisert som en avdeling i PP-tjenesten. De ansatte har høy kompetanse og stort engasjement, og vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og utvikling av gode tjenester.ArbeidsoppgaverDirekte arbeid med barn som har rett til spesialpedagogisk hjelpUtforme og gjennomføre tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barnUtarbeide tiltaksplanerSamarbeid med barnehagens personale, foresatte, andre spesia...

 • Company LIER KOMMUNE PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191114673 Presentasjon av stillingen:Spesialpedagogisk team for barn i barnehager i Lier kommune skal yte riktig og god hjelp til barn med særlige behov i barnehagealder. I tillegg tilbys også veiledning til barnehagene for å styrke det ordinære barnehagetilbudet. Spesialpedagogene til styrket barnehagetilbud er lokalisert i Lierbyen, og er organisert som en avdeling i PP-tjenesten. De ansatte har høy kompetanse og stort engasjement, og vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og utvikling av gode tjenester.ArbeidsoppgaverDirekte arbeid med barn som har rett til spesialpedagogisk hjelpUtforme og gjennomføre tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barnUtarbeide tiltaksplanerSamarbeid med barnehagens personale, foresatte, andre spesia...

 • Company ALTA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189812210 Presentasjon av stillingen:Asker kommune satser på tidlig innsats og kvalitet i barnehagene. Det fokuseres særlig på et godt leke- og læringsmiljø, språk, overgang barnehage-skole/sfo og realfag. I Asker kommune er det totalt 106 barnehager.Det opprettes en fast stilling som systemveileder som skal være med på å videreutvikle og styrke det helhetlige pedagogiske tilbudet i barnehagene. Stillingen vil ha tilknytning til Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn, avdeling sør, og vil jobbe i tett samarbeid med systemveileder i avdeling nord.Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn er organisert under kommunalsjef for Barnehage og består at spesialpedagoger som arbeider med barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp i alderen 0-6 år. I tillegg har...

 • Company RIISLØKKA BARNEHAGE in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Riisløkka barnehage er en av sju barnehager i Lillestrøm kommune som har ansvaret for å gi spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter barnehageloven § 19A. Hjelpen gis gjennom direkte arbeid med barna og som veiledning til personalet og foreldre. Spesialpedagogene yter spesialpedagogisk hjelp til barn i flere barnehager i kommunen, men er knyttet opp til en barnehage og har kontorplass der.KvalifikasjonerMaster i spesialpedagogikk eller barnehagelærer med 2 års spesialpedagogisk videreutdanning. Erfaring fra barnehage er ønskelig.Følgende vektlegges:Veilednings- og rådgivningskompetanseFleksibilitetSamarbeidsevnePersonlig egnethetGod skriftlig og muntlig framstillingsevneEvne til å arbeide selvstendig.Personlige egenskaperFør tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd barnehage...

 • Company STATPED HEIMDAL in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PEDAGOGISK FØRSKOLETEAM in Other
  17.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193636845 Presentasjon av stillingen:Pedagogisk førskoleteam i Bydel Østensjø har ansvar for oppfølging og tilrettelegging av tilbud for førskolebarn med særlige behov. Pedagogisk førskoleteam består av leder, fagkonsulenter, logoped, veiledere, språkpedagoger og støttepedagoger. Veileder følger opp henvendelser ved å kartlegge, vurdere tiltak og kvalitetssikre tjenester som gis etter barnehageloven § 19.ArbeidsoppgaverBistå barnehager/foreldre med observasjon, kartlegging, veiledning og utarbeidelse av tiltakVeiledning og rådgivning på individ- og systemnivåBidra med faglige vurderinger og analyser i enkeltsaker, som informasjonsgrunnlag for videre saksbehandlingKvalitetssikre planlegging, oppfølging og evaluering av spesialpedagogisk hjelpMedansvar for kompeta...

 • Company GISKE KOMMUNE VIKARER SKULE in Other
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Org. nr: 964 980 721 Stillingsident: 4192887787 Presentasjon av stillingen:Vigra skule:1 x 60 % årsvikariat2 x 100 % årsvikariatFagbehov: kompetanse i begynneropplæringa, spesialpedagogikk, musikk, norsk, engelsk og matematikk1 x 80-100 % fast stilling som vernepleiar/spesialpedagog (eiga utlysing).Spørsmål kan rettast til rektor Åse Elisabeth Skjærseth, tlf 98 43 15 22Valderøy barneskule:3 x 100 % fast stilling3 x 100 % vikarstillingSøkjer etter spesialpedagogar og allmennlærarar100 % fast avdelingsleiar 1.-2. trinn (eiga utlysing)Framtidig skulestruktur er under vurdering og kan bli endra.Spørsmål kan rettast til rektor Terje Austnes, tlf 907 87 060Giske oppvekstsenter avd. skule:2 x 100 % fast stilling2 x 100 % vikarstilling1 x 50 % vikarstillingPrioriterte fag er spesialpedagogikk, mat...

 • Company NORDVOLL SKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193685266 Presentasjon av stillingen:Nordvoll skole er en bydekkende spesialskole og et ressurssenter i Oslo. Skolen gir opplæring både på grunnskole- og videregående til elever med diagnoser innen autismespekteret. Skolen har 60 elevplasser og et stort fagmiljø med ca. 130 ansatte. Fra høsten 2020 utvides skolen med 6 plasser. Alle elevene har individuell opplæringsplan for alle fag og områder de har opplæring i.ArbeidsoppgaverUndervisningPlanlegge, følge opp og evaluere læringsarbeidetTett kontakt med foresatteVeiledning av miljøarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere på egen avdelingKvalifikasjonerGrunnskolelærerutdanning 1-7, 5-10Førskolelærer eller barnehagelæreutdanning med minimum 60 st. poeng videreutdanningSpesialpedagogikk i fagkretsenErfaring med spes...

 • Company STATPED OSLO AVD GAMLE HOVSETERVEI in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Vil du være med på å gi tegnspråklige elever et godt tegnspråklig læringsmiljø? Vi søker etter en medarbeider med undervisnings- og tegnspråkkompetanse!I fagavdeling tegnspråk ligger deltidsopplæringen i Oslo som tar imot elever fra hele region sørøst for å få opplæring i et tegnspråklig miljø inntil 12 uker i løpet av skoleåret j.f. §§2-6 og/eller 5-1. I tillegg til dette får elevene tilbud om ukentlig fjernundervisning i tegnspråk.ArbeidsoppgaverPlanlegging, koordinering og gjennomføring av deltidsopplæringFjernundervisning i tegnspråkTett samarbeid med elevenes bostedsskolerVære en aktiv bidragsyter i nettverksarbeid for lærere samt holde kurs i tegnspråk for lærereInngå årlige samarbeidsavtaler med elevenes bostedsskolerBidra i arbeid med tildelte oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartemente...

 • Company FEIRING SKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS AVD OSLO in Other
  15.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LONGYEARBYEN LOKALSTYRE ADMINISTRASJON in Other
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DALGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 976677218 Stillingsident: 4189601866 Presentasjon av stillingen:Ved Dalgård skole og ressurssenter er det ledig en 100 prosent stilling som helsesportspedagog fra 1. august 2020.Dalgård skole og ressurssenter består av et stort mangfold på ca. 640 elever og 150 ansatte. De aller fleste elevene tilhører nærskolen på 1.-7. trinn. Ressurssenteret gir opplæring til elever med store og sammensatte behov på 1.-10. trinn for elever fra hele Trondheim kommune. Som medarbeider på Dalgård skole er du en del av et rikt kompetansemiljø.ArbeidsoppgaverHelsesportspedagog med undervisningskompetanse, ressurssenteret/1. - 10. trinnØnsket fagfordypning i ett eller flere av fagområder:sosiale og emosjonelle vanskerklasseledelse av små og store grupperfriluftslivASK/tegnspråkSøkere med relevant till...

 • Company ØSTENSJØ SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189523294 Presentasjon av stillingen:Østensjø skole søker spesialpedagog. Stillingen innebærer undervisning av elever som har behov for spesialundervisning i grupper eller enkeltvis.Gjennom PALS-programmet sikrer vi et læringsmiljø preget av ro, orden og tydelig rammer.Personalet har sammen utviklet standard for god undervisning og klasseledelse.Har du høye ambisjoner på vegne av deg selv og elevene, så er dette skolen for deg.ArbeidsoppgaverPlanlegging, undervisning og evaluering.Være en aktiv bidragsyter og delta på samarbeidsmøter med foresatte og andre samarbeidspartnere.Kartlegging.Oppfølging etter kartlegginger (internt og eksternt), og sette i gang tiltak for å styrke elevene.Rapportskriving og IOP.Bidra til å skape et godt læringsmiljø.Samarbeid med fore...

 • Company EKREHAGEN SKOLE ADVENTISTSAMFUNNETS GRUNNSKOLER in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Med forbehold av styrets godkjenning er følgende stillinger er ledige f.o.m. høsten 2020:• To faste 100 % stillinger for spesialpedagog. Stillingene innebærer undervisningsansvar og timer som assistent i skole, samt enkelte timer i SFO.Personlig egnethet, erfaringsbakgrunn, livssyn og lojalitet mot skolens målsetting vil bli vektlagt.Ved ansettelse skal gyldig politiattest fremlegges.Tilsetting skjer i h.h.t. skolens reglementNærmere info. om stillingene fås ved henvendelse til rektor tlf. 77 75 39 00.E-post: Søknadsfrist er 24.02.2020. Søknad sendes til ...

 • Company RUDOLF STEINERSKOLEN STIFTELSEN AVD UNDERVISNING in Other
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VENNESLA KOMMUNE BARN OG FAMILIE AVD ADMINISTRASJON in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Enhet for barn og familie har 80 ansatte og består av PPT, barneverntjenesten, Moonlight (allaktivitetshus for barn og unge) , jordmor, familiesenter, habilitering for barn og unge, barnefysioterapi og spes.ped.team og assistenter 0-6 år. Resultatenheten skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge, slik at riktig tiltak kan settes inn så tidlig som mulig. Midt-Agder PPT er et interkommunalt samarbeid for Vennesla, Iveland og Evje og Hornnes og Åseral kommuner. Midt-Agder PPT har i dag 10,8 årsverk fordelt på 11 ansatte. (Dette inkluderer logoped og prosjekt fremmedspråklige i Vennesla).Det er ledig stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver i 100 % fast stilling i Midt-Agder PPT. Arbeidet vil være knyttet til alle PPTs lovpålagte oppgaver i alle fire kommuner både i...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF HABILTERINGSSEKSJONEN FOR BARN OG UNGE in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) består av fire poliklinikker i Skien, Porsgrunn, Notodden og Kragerø og to fylkesdekkende seksjoner: Seksjon for familiebehandling (SFB) og Seksjon for autismespekterforstyrrelser (SAF). ABUP gir tilbud til barn og unge i aldersgruppa 0-18 år. Vi er en tverrfaglig sammensatt avdeling med psykologer, leger, pedagoger, sosionomer og andre fagstillinger med psykisk helsekompetanse. SAF dekker gamle Telemark fylke og er en ambulant tjeneste med ansvar for utredning og oppfølging av barn og unge med autismespekterforstyrrelser.Politiattest kreves ved ansettelse.ArbeidsoppgaverVi søker primært etter en person med erfaring fra arbeid med barn/ unge med vansker innenfor autismespekteret. Arbeidet skjer som oftest i samarbeid og samhandling med pasie...

 • Company ASKER KOMMUNE PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE MID in Other
  11.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4181295685 Presentasjon av stillingen:Om tjenesten01.01.20 ble Røyken, Hurum og Asker slått sammen til en kommune, Asker. I denne sammenheng har vi nå blitt en stor pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med to lokasjoner, avdeling nord og sør. Avdeling nord er lokalisert i Asker sentrum og avdeling sør på Midtbygda. Avdelingene har henholdsvis 27 og 19 årsverk og søker nå avdelingsleder til begge steder.PPT har som mål å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT er kommunens sakkyndige instans og har til hensikt å styrke tilpasset opplæring og spesialundervisning samt bidra til økt læringsutbytte, god klasseledelse og trygt læringsmiljø.PPT har også ansvaret for å bistå barnehage og skole i arbeidet...

 • Company NITTEDAL UNGDOMSSKOLE in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189190000 Presentasjon av stillingen:Ingen er som deg når det kommer til å skape relasjoner til elevene. Du tar initiativ, er kreativ, løsningsorientert og en ener når det kommer til klasseledelse. Du møter elevene med omsorg, varme og tydelige forventninger. Elevene er i sentrum og du skaper en helhetlig skolehverdag med gode rammer og forutsigbarhet for dem. Det er en selvfølge for deg å finne motivasjonen og ressursene til elevene og bruke dette aktivt som kanal inn for læring. Du jobber nøyaktig, systematisk og strukturert. Dine bidrag inn i teamet er verdifulle og kollegaene dine setter pris på dine gode samarbeidsferdigheter. Du har spesialpedagogisk kompetanse og kanskje har du også et talent, en hobby eller ferdigheter som kan komme elevene våre til gode...

 • Company HALLAGERBAKKEN SKOLE in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190111152 Presentasjon av stillingen:Stilling som spesialpedagog.Hallagerbakken skole er en barneskole som jobber etter visjonen "Sammen for læring". Vi ser etter deg som er interessert i å forske på egen praksis og har et ønske om å lære noe nytt hver dag på jobb. Vi forventer, at du bidrar til et lærende fellesskap, der pedagogiske diskusjoner er prioritert. Du har høy kompetanse og interesse for arbeid med barn.Hallagerbakken skole er en Tenkeskole og våre elever skal "lære å lære". Du må ønske å lære vårt felles språk for tenking. Du vil få opplæring i visuelle verktøy og et raust faglig fellesskap hvor du kan utvikle egen lærerprofesjonalitet.Å være en Tenkeskole betyr at vi viser omsorg for hver enkelt elev og hvordan de opplever sin skolehverdag. Elevene ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF REHABILITERING OG HABILITERING TRONDSLETTEN HABILITERINGSSENTER in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187530630 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomsklinikken er en del av et universitetssykehus med lokal, regional og delvis landsfunksjon for behandling av barn og ungdom i aldersgruppen 0 -- 16/18 år. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø.Størstedelen av habiliteringstjenesten er lagt til Avdeling habilitering av barn og unge (Trondsletten). Tjenesten gir hovedsaklig et tilbud til barn/unge med medfødt eller ervervet hjerneskade eller hjernefunksjonsforstyrrelser som krever tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå. Habiliteringstjenesten har i dag 30 fagstillinger. Personalgruppa er bredt sammensatt ut fra brukernes behov. Habilitering og rehabilitering er både nasjonale og regionale satsningsområder.Habili...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET in Other
  11.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) søker tospråklig nettlærer i somali/norskFakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.NAFO søker tospråklig nettlærer i somali/norsk (100%)Har du fagkompetanse i matematikk og naturfag?Nasjonalt senter for flerkultu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters