Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

129 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 129 results.
 • Company Allmennpsykiatrisk avdeling, Dikemark in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 874588962 Stillingsident: 4143111677 Presentasjon av stillingen:Seksjon for psykosebehandling, Dikemark består av 3 enheter med til sammen 32 døgnplasser. Vi tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller alvorlige atferdsproblemer. Kun elektive innleggelser.Vi har ledig stilling som overlege i psykiatri med mulighet for deltid. Seksjonen er i oppstartfasen med å tilby judisiell observasjon. Kandidater med interesse for fagfeltet, oppfordres spesielt til å søke.Seksjonen har 6 over- og 4 underordnede legestillinger. Vi har pr. i dag 14-delt bakvaktsordning i samarbeid med Regional sikkerhetsseksjon, Regional seksjon psykiatri utvilkingshemning/autisme samt Alderspsykiatrisk seksjon.Seksjonen er beliggende på Dikemark...

 • Company NKS Grefsenlia AS in Other
  15.10.2019

  Vi har ledig henholdsvis 60 % og 100 % dagstilling som psykiater. Stillingen er i hovedsak tilknyttet til alderspsykiatrisk avdeling. Det er ikke vaktplikt i stillingen.Alderspsykiatrisk avdeling har 16 behandlingsplasser på spesialisthelsetjenestenivå, og rammeavtale med Helse Sør-Øst. Vi kan vise til gode behandlingsresultater for en spennende pasientgruppe. Det tverrfaglige teamet består av psykiatere, somatisk lege, psykologer, sosionom, spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut og fysioterapeut.Behandlingstiden er 2-6 måneder.Dine kvalifikasjonerAutorisasjon som lege i Norge og spesialist i psykiatri.Oppfyller språkkrav ut fra nasjonale kravKlinisk erfaring fra arbeid i alderspsykiatri er en fordelFaglig trygg og genuint interessert i fagfeltet alderspsykiatriVæ...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140733608 Presentasjon av stillingen:Det er ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN), Avdeling for radiologi Rikshospitalet, ledig to vikariater som overlege i radiologi i henholdsvis periodene 16.12.2019 - 30.09.2020 og 01.01.2020 - 31.12.2020. Annet vikariat kan bli ledig. Stillingene er tilknyttet Abdominalradiologisk seksjon.Avdeling for radiologi, Rikshospitalet har et integrert RIS/PACS og en maskinpark med alle modaliteter unntatt mammografi. Det er et stort spekter av sykdomstilstander med en generelt høy andel av patologiske funn.Vi tilstreber godt miljø, høyt faglig nivå og løpende forbedring av arbeidsprosesser inkludert IT-løsninger.Dokumenter knyttet til utdanning skal skannes inn som vedlegg til søknaden. Vi gjør oppmerksom på at attester ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141587158 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat for lege i spesialisering oftalmologi fra 01.01.20 - 31.12.20.Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF, har nær 250 årsverk og spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget.Vi ønsker å være en viktig aktør for utvikling av øyefaget både regionalt og nasjonalt, og har som målsetning å være i front både når det gjelder klinikk, forskning og opplæring/undervisning. Øyeavdelingen har tre nasjonale behandlingstjenester (retinoblastom, medfødt glaukom og rekonstruksjon av medfødte misdannelser i øyeregionen), 1 flerregional (episkleral brachyterapi) og flere ulike regionale funksjoner. De fleste operasjoner gjøres dagkirurgisk og det er totalt ti operasj...

 • Company Stavanger Universitetssjukehus in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141233100 Presentasjon av stillingen:Det er fra 01.03.2020 ledig 100% vikariat i ett år for overlege i barnenevrologi ved barne- og ungdomshabilitering (HABU). Det kan bli aktuelt med tidligere ansettelse.HABU er en avdeling i Kvinne- og barnklinikken, og vi holder til i flotte lokaler på Mariero i Stavanger.Avdelingen gir spesialiserte tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne i alderen 0-18 år. Avdelingen gir polikliniske og ambulante tjenester. Det er ca 40 ansatte på HABU, derav 5 overleger. Fagstaben består ellers av psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, logopeder, spesialpedagoger, vernepleier og klinisk ernæringsfysiolog.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverMedisinsk ...

 • Company Akershus universitetssykehus HF (Ahus) in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4104717445 Presentasjon av stillingen:Endokrinologisk avdeling søker seksjonsleder til legeseksjonen i avdelingen. Du vil lede 7 dedikerte overleger og 4-5 LIS leger. Endokrinologisk avdelingen har ansvar for å drifte et sengetun med 7 senger. Vi har en stor poliklinisk avdeling med tre seksjoner bestående av sykelig overvekts poliklinikk driftet av et tverrfaglig team, diabetes poliklinikk driftet av diabetessykepleierseksjonen og en endokrinologisk poliklinikk driftet av legeseksjonen.ArbeidsoppgaverDu vil ha ansvar for pasientbehandling og kvalitet, fag og forskning, økonomi, drift og personalansvar.Det forventes ca 80% klinisk drift og 20% administrasjon. Du vil samarbeide tett med avdelingslederKvalifikasjonerDu er norsk autorisert lege med en indremedisin o...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK SKIEN in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4143159108 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter spesialist i barnesykdommer - 1 fast stilling og 1 års vikariat. Tiltredelse etter avtale.Avdeling for barne- og ungdomsmedisin består av nyfødt intensiv, barneavdeling, dagavdeling og poliklinikk, og er en del av Barne- og ungdomsklinikken.I eget hus har vi ca. 1500 fødsler i året. Nyfødt intensiv har 12 plasser og ca. 200 innleggelser i året. Planlagte forløsninger under 28 ukers gestasjonsalder er sentralisert.Barneavdelingen har totalt ca. 1300 innleggelser (inkl. ca. 500 kirurgiske) årlig med et bredt pediatrisk sykdomsspekter. Barnepoliklinikken, inkl. dagavdelingen, har ca. 6600 konsultasjoner årlig inklusiv uroterapeut, diabetessykepleiere og astma- og allergipoliklinikk.Som overlege vil du være del av ...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF KRISTIANSAND in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 875326252 Stillingsident: 4140739748 Presentasjon av stillingen:Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Aust-Agder og Vest-Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Aust- og Vest-Agder.Psykiatrisk sykehusavdeling utgjør sammen med Distriktspsykiatrisk, Vest-Agder ( døgn-, dagenheter og poliklinikk med ambulante tilbud) en enhet forhold til spesialistutdanningen i voksenpsykiatri. Disse to avdelingene gir spesialistutdanning for LIS3 i psykiatri som oppfyller allelæringsmål i voksenpsykiatri (VOP).Sykehus...

 • Company Sørlandet sykehus HF in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4140368521 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) er en del av Somatisk klinikk i Sørlandet sykehus, og består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom og Barne- og ungdomsseksjonen i KristiansandBarne- og ungdomsseksjonen har i tillegg til lokalsykehusfunksjon for Vest-Agder og vestlige deler av Aust-Agder og Setesdal, områdefunksjon på Sørlandet for nyfødtintensiv, barn intensiv, kardiologi, onkologi og lang tids mekanisk respirasjonsstøtte. Vi holder legetjenester for statens barnehus på Agder.Vi har ledig 2 x 100 % fast stilling for lege i spesialisering i barnesykdommer. Tiltredelse 11.11.2019 eller etter avtale. Ved interne opprykk kan det bli ledige vikariater. Angi om vikariat også søkes...

 • Company Helse Møre og Romsdal HF in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4143130526 Presentasjon av stillingen:Klinikk for diagnostikk, Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund.Vi har ledig to faste stillingar som Lege i spesialisering ved Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund. Stillingane er ledig frå 01.12.2019.Avdelinga dekkjer sjukehusa i Molde og Kristiansund, med vakt i Molde. Undersøkingar vert beskrivne ved begge sjukehus via digital PACS/RIS.Arbeidstid for tida i Molde, men det kan leggjast til rette for teneste i Kristiansund for LIS med noko erfaring.LIS går i 8 delt primærvakt.SNR, Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, skal ha byggestart siste halvdel av 2020 og skal etter planen stå klart i 2024.KvalifikasjonarSøkjar med radiologisk erfaring vil bli føretrekt. Dersom ein ikkje har radiologisk erfaring er det ein ford...

 • Company Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4141137688 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer no etter to medisinarstudenter som ønskjer å kombinere studie med relevant arbeid gjennom utdanninga. Stillinga er lagt opp etter ein karrieremodell på 4,5 til 6 år og inneheld arbeid i Hospitaldrift og ulike einingar innan somatikk og psykiatri. Rotasjon er basert på 1,5 - 2 år på kvar eining.Treng du fleksibilitet for å kombinere studie med relevant arbeid gjennom heile utdanninga? Då er dette ein unik sjanse til å opparbeide seg kompetanse på tvers i Vestlandets leiande sjukehusmiljø.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåvene vil variere etter kva eining du er knytt til.I somatikken vil arbeidsoppgåvene i hovudsak vere praktisk arbeid, pleie og oppfølging av pasientar.I psykiatri og rus vil arbeidsoppgåvene i hovuds...

 • Company Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 833974724 Stillingsident: 4138538793 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk klinikk, Avdeling for urologi, har ledig to faste stillingar som lege i spesialisering (LIS3).Vi ser etter deg som har erfaring innan generell kirurgi/urologi og som ønskjer å arbeide i eit spennande og krevjande læringsmiljø.Det er 5 avdelingar i Kirurgisk klinikk:Avdeling for bryst- og endokrinkirurgiAvdeling for gastro- og akuttkirurgiAvdeling for karkirurgiAvdeling for plastikkirurgi og brannskadeAvdeling for urologiPasientane våre kjem frå lokal- og regional området i Helse Vest. Kirurgisk Klinikk har 38 legar i spesialisering, i tillegg til 16-20 LIS1, fordelt på dei 5 avdelingane. Det er for tida fem forvaktsjikt i Kirurgisk klinikk.Vi tilbyr spesialistutdanning som dekkjer heile utdanningsløpet i uro...

 • Company Vestre Viken HF - Kongsberg Sykehus in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140725563 Presentasjon av stillingen:Kongsberg Sykehus søker etter spesialist i indremedisin, med grenspesialisering innenhjertesykdommer. Sykehuset styrker sitt tilbud innen kardiologi og dette er en nyopprettet stilling.Leger som er under utdanning medkort tid til ferdig grenspesialitet er også velkomne til å søke.Det er 2 fast ansatte kardiologer ved avdelingen. Ytterligere 2 kardiologer er ansatt som vikarer på deltid.Avdelingen er godkjent gruppe II utdanningsinstitusjon 1 år for hjertesykdommer og harogså en lege i spesialisering. Kardiologi er et høyt prioritert område vedavdelingen og vi ønsker en engasjert kollega som ønsker å bidra til å utvikletilbudet ytterligere. Avdelingen har et bredt tilbud innen kardiologi og moderne medisinsk teknisk utstyr.Vi ...

 • Company St. Olavs Hospital HF in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139028444 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.Klinikken er inne i en spennende periode med innføring av nye laboratoriedatasystemer. Innføringen skal være avsluttet innen ca. to år.Avdeling for medisinsk mikrobiologi er en av landets største mikrobiologiske avdelinger. Avdelingen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189...

 • Company Sykehuset Østfold in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4122808297 Presentasjon av stillingen:Lege i spesialisering (3) - Vikariat(-er)Vi tilby to vikariater med en varighet på 6 måneder med mulighet for forlengelse med tiltredelse senest 1. desember 2019.Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold er en stor ortopedisk avdeling og dekker det ortopediske behandlingstilbudet til befolkningen i Østfold og Vestby. Med unntak av avansert bekkenkirurgi og nevrokirurgi, dekker avdelingen de fleste øyeblikkelig-hjelps-funksjoner i sitt opptaksområde på rundt 300.000 innbyggere.Avdelingen er seksjonert i fem seksjoner: seksjon for traumatologi, seksjon protesekirurgi - ryggkirurgi,seksjon for fot, barn og infeksjon, seksjon for artroskopi, samt seksjon for håndkirurgi. Det drives en utstrakt skadebehandling både ved ska...

 • Company Helse Bergen, Voss in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141160905 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100% stilling for overlege innan fagfeltet gastroenterologisk kirurgi/ generell kirurgi. Stillinga har per i dag 4-delt vakt og er ledig frå medio mars, 2020 eller etter avtale med avdelingsoverlege.Det er særs gode moglegheiter for fagleg utvikling gjennom det nære samarbeidet med Haukeland universitetssjukehus.Som tilsett er du del av eit fagleg sterkt, oversiktleg og mangfaldig arbeidsmiljø, som er ambisiøse på pasientane sine vegne. Å bu på vakre Voss er ekstra bonus!Sjukehuset er nyleg påbygd og har fine lokalitetar. Dei fire operasjonsstovene er nye og godt utstyrte. Intensiv-/recoveryavdelinga er topp moderne etter ombygging for nokre år sidan.Følgjande pasientgrupper/inngrep er dei vanlegaste ved Voss sju...

 • Company Stavanger Universitetssjukehus in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140646860 Presentasjon av stillingen:10 mnd ledig vikariat lege i spesialisering, ( mulighet for forlengelse), Gastrokirurgisk avdeling, Helse Stavanger HF.Gastrokirurgisk avdeling er en del av Kirurgisk klinikkStillingen innebærer rotasjon mellom gastrokirurgisk og Kirurgisk avdeling, (urologi og kar/ thorax).Kirurgisk avdeling er seksjonert og har seksjoner for kar/thorax, urologi og bryst- og endokrin kirurgi.Gastrokirurgi er opprettet som egen avdeling. Avdelingene har gruppe 1 status innenfor spesialitetene, karkirurgi og gastrokirurgi. Avdelingen har høy operativ aktivitet innen laparoskopisk og åpen kirurgi samt en stor poliklinisk aktivitet inklusive dagkirurgi. Innad i avdelingen er det et aktivt forskningsmiljø.Ved evt. tilsetting av interne søkere kan...

 • Company Sykehuset Innlandet HF in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974725215 Stillingsident: 4136779489 Presentasjon av stillingen:Arbeidsplan etter "Tynsetmodellen" med intensivt arbeid en periode som består av både aktiv og passiv tjeneste, etterfulgt av en periode med ubunden tid, gir mulighet for et annerledes liv og arbeidsliv.Arbeidstidsordningen krever en stor grad av selvstendighet og beslutningsevne.SI Tynset søker en spesialist med bred erfaring innen anestesi.Kopi av relevant utdanning og attester legges ved søknaden.Startdato 1.01.2020ArbeidsoppgaverAllsidige arbeidsoppgaver knyttet til akutt og elektiv virksomhet.Supervisjon/veiledning og undervisning av LIS, medisinstudenter og andre profesjonerKvalifikasjonerSøkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntligDen som tilsettes må, om nødvendig...

 • Company Sykehuset Innlandet HF in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4140270181 Presentasjon av stillingen:Ved seksjon for Revmatologi, Divisjon Kongsvinger, har vi ledig stilling som seksjonsleder/avdelingsoverlege for legene.Revmatologisk seksjon har 8 senger med utredning, behandling og rehabilitering, samt poliklinikk. Seksjonen er samlokalisert med ortopedisk seksjon, dvs. en "combined unit", med tett samarbeid. Virksomheten er basert på helhetlig tilnærming og fokus på rehabilitering. Vårt tverrfaglige basisteam består av revmatolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleiere, hjelpepleier, aktivitør, håndterapeut, klinisk ernæringsfysiolog. Vi samarbeider også tett med ortoped/revmakirurg og med ortopediingeniør. Det foregår for tiden noe oppdragsforskning.Legebemanningen er 4,3 stillinger for overleger og 2...

 • Company Sørlandet sykehus HF in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135252830 Presentasjon av stillingen:Senter for kreftbehandling (SFK) ved Sørlandet sykehus i Kristiansand er den største kreftavdelingen i Helse Sør-Øst etter OuS. Avdelingen har rundt 70 årsverk, fordelt på ca 95 ansatte. Legestaben består i årsverk av 7 spesialister i onkologi, 3 overleger med tilleggsutdanning i palliasjon samt 3 LIS-leger. Avdelingen er organisert i en poliklinikk for medikamentell kreftbehandling, en stråleterapienhet, en enhet for lindrende behandling samt en enhet for forskning.En av våre overleger skal ut i permisjon og vi søker vikar i 100 % st. som overlege i onkologi fra februar 2020.Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som erkvalifisert til å søke hos oss, uanse...

 • Company Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141805976 Presentasjon av stillingen:Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig to vikariater for 12 mnd for lege i spesialisering, LIS 3, i Infeksjonssjukdommar. Ei av stillinganeer ledig frå 01.01.2020 og den andre frå 01.03.2020.I desse vikariata tilbyr vi spesialistutdanning som dekkjer den kliniske delen av utdanningsløpet i infeksjonssjukdommar.Infeksjonsseksjonen diagnostiserar og behandlar pasientar med ulike infeksjonsjukdommar. Seksjonen har to sengepostar med til saman 24senger, inkludert ei overvakingseining. Seksjonen driv også ein ortopediskinfekjonspost med 14 sengar i samarbeid med Ortopedisk avdeling. Ipoliklinikken utgjer oppfølging og behandling av kroniske virussjukdommar somHIV og viral hepatitt ein vesentlig del. Seksjonen har d...

 • Company Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140167967 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer etter overlegar til faste stillingar.Mottaksklinkken har 6 einingar, Utgreiingsmottak 1 og 2, Akuttmottak, Korttidspost, Diagnostisk senter og Akuttpost. Utgreiingsmottaket er eit tilbod til pasientar med behov for tverrfagleg utgreiing ved akutt sjukdom. I akuttmottak har Mottaksklinikken sine overlegar eit særskild ansvar for primærvurdering/triage samt oppfølging av pasientar med høg hastegrad. Kortidsposten er ein observasjonseining for pasientar med avklarte problemstillingar og forventa kort liggetid. Diagnostisk senter er ein poliklinikk med ansvar for eit diagnostisk pakkeforløp for pasientar med mistanke om alvorleg sjukdom/kreft med usikker organtilhørighet. Akuttposten er spesialisert på rusproblematikk. ...

 • Company Klinikk Kirkenes in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140639003 Presentasjon av stillingen:Avdelingen har ledig 100% fast stilling som overlege i ortopedi med oppstart etter nærmere avtale. Mindre stillingsprosenter kan også være aktueltØnskelig med bred ortopedisk erfaring.Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra viddelandskap via vakre fjorder til Pasviks dype furuskog.ArbeidsoppgaverGenerell ortopedi inkludert hofte- og kne kirurgi.Ortopedisk vakt i 2-delt vaktordning. Mandag tom. fredag fra 08-16 aktiv og 16-21 hjemmevakt, lørdag og søndag 09-13 aktiv og 13-21 hjemmevakt.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som lege samt Norsk spesialistgodkjenning innen...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140656399 Presentasjon av stillingen:Det er ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN), Avdeling for radiologi Rikshospitalet, ledig vikariat som overlege i perioden 01.01.2020 - 31.12.2020. Stillingen er tilknyttet Nevroradiologisk seksjon Rikshospitalet.Nevroradiologisk seksjon kan tilby en faglig spennende arbeidsplass som dekker alle aspekter av nevroradiologisk diagnostikk og intervensjon. Det er et aktivt forskningsmiljø ved seksjonen med spennende utviklingsmuligheter.Søknad for legestillinger skal benyttes. Søknadsblanketten finnes på Legeforeningens internettside: . Vi gjør oppmerksom på at attester ikke returneres. Bekreftelse på norsk autorisasjon, spesialistgodkjenning og attester må kunne fremvises.KvalifikasjonerNorsk autorisasjonGodkjent n...

 • Company Nordfjord BUP in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  På vegne av kunde søker Randstad Care psykiater til oppdrag ved BUP på vestlandet. Det ønskes at du har spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. Videre trives du med en større frihet og fleksibilitet i hverdagen, ønsker å tilegne deg og dele faglig kompetanse og nysgjerrig på å oppleve nye arbeidssteder. For å lykkes og trives i rollen så tror vi at du har evne og interesse for tverrfaglig samarbeid men kan også arbeide selvstendig.Periode : 21.10.19 eller så snart som mulig med varighet ut år 2019Arbeidstid : 40 t/u, ingen vaktKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som spesialistlege i psykiatriBehersker et skandinavisk språk muntlig og skriftligPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyr:Hos har du fleksible arbeidsforhold -- jobb når og hvor det passer deg. Du vil ha en arbeidsplass med fokus...

 • Company Kronstad DPS in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4133497844 Presentasjon av stillingen:Ved Øyane DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk, er det ledig 100% stilling som psykiater. Oppstart etter avtale. Søkjare som ynskjer å arbeide deltid kan også søkje.Øyane DPS er eit av tre DPS knytta til Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus. Klinikken flytta inn i nye og moderne lokale i 2011. Vi er lokalisert ibynære omgjevnadar om lag 20 minuttars køyring frå Bergen sentrum. Det er høve for parkering. Øyane DPS har sektoransvar for fire bynære kommunar med om lag 50 000 innbyggjarar over 18 år. Det er god kontakt med fyrstelinja og kommunane er i rask vekst.Øyane DPS består av:Allmennpsykiatrisk døgnseksjon beståande av åtte senger med mottak av pasientar direkte frå fastlege, AAT, somatiske ...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge HF in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974795639 Stillingsident: 4140840194 Presentasjon av stillingen:Fast 100% stilling som revmatolog ved Spesialistpoliklinikken, Harstad.Spesialistpoliklinikken er en poliklinikk med flere ulike fagfelt samlet på ett sted. Vi er stadig i utvikling og søker etter deg som kollega. Kan være aktuelt med noe reisevirksomhet.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid i poliklinikkArbeid rettet mot dagenhetenNært samarbeid med sykepleierne i seksjonenKvalifikasjonerMå beherske norsk både skriftlig og muntlig.Det er ønskelig med erfaring, men det er ikke et krav.Opplæring vil bli gitt.Må beherske norsk språk, godt, både muntlig og skriftlig.Spesialist i revmatologiPersonlige egenskaperGode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupperKommunisere godt med pasienter og medarbeidereArbeide ...

 • Company Vestre Viken HF - Ringerike Sykehus Adm (inkl KIS) in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974631407 Stillingsident: 4140369095 Presentasjon av stillingen:Ringerike sykehus ligger på Hønefoss, ca. 5 mil fra Oslo i naturskjønne omgivelser. Sykehuset er en delav Vestre Viken HF og er et akuttsykehus for øvre Buskerud med tilgrensendeområder, til sammen ca 75 000 innbyggere. Sykehuset har en bred indremedisinskavdeling med akuttfunksjon, og med representasjon av nær allegrenspesialiteter. I tillegg har sykehuset gyn/ fødeavdeling, generell kirurgiog ortopedi, alle med akuttfunksjon. Sykehuset har en moderne intensivavdeling,onkologisk poliklinikk, dialyseenhet og pediatrisk poliklinikk. Det finnes ogsådistriktspsykiatrisk senter i direkte tilknytning til sykehuset.Ringerike sykehus har 4 kardiologer i faste stillinger og vi søker nå etter en kardiolog da en av våre kardiol...

 • Company Sykehuset i Vestfold HF in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4140737301 Presentasjon av stillingen:Onkologisk seksjon ligger under Kirurgisk klinikk, og dekker det onkologiske tilbudet for Vestfolds befolkning på ca 240.000personer. Seksjonen ble opprettet i 1997, og har i dag 7overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. LIS deltar for tiden i dagvaktsordning frem til kl. 16.00 på hverdager, og fra 09.00-16.00 i helgene, da med telefonisk støtte av overlege. En av overlegene er anestesiolog, og har spesielt ansvar forlindrende aktivitet, både innad på seksjonen, i hjemmene og ved lindrendeenheter på sykehjem.Bortsett fra hematologiske kreftformer og primære hjernesvulster, håndterer seksjonen hele spekteret av maligne sykdommer.Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming, og har ansatt sosionom i 80 % stilling. Sykehusets ...

 • Company Sykehuset i Vestfold HF in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4140726072 Presentasjon av stillingen:Sykehuset i Vestfold HF søker spesialist i onkologi.Onkologisk seksjon ligger under Kirurgisk klinikk, og dekker det onkologiske tilbudet for Vestfolds befolkning på ca 240.000 personer. Seksjonen ble opprettet i 1997, og har i dag 7 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. Alle overleger deltar i telefonbakvakt uten fremmøteplikt, men det planlegges vakt med fremmøteplikt noentimer i helg innenfor det neste året. En av overlegene er anestesiolog, og har spesielt ansvar for lindrende aktivitet, både innad på seksjonen, i hjemmene og ved lindrende enheter på sykehjem.Bortsett fra hematologiske kreftformer og primære hjernesvulster, håndterer seksjonen hele spekteret av maligne sykdommer. Vi er opptatt av tverrfaglig til...

 • Company Førde Sentralsjukehus in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135270562 Presentasjon av stillingen:ØNH avd. Førde sentralsjukehus har ledig 100% fast LIS3 stilling, som er ei utdanningsstilling i ØNH faget.ArbeidsoppgåverLIS legen deltek i alle oppgåver ved avdelinga og må delta i 4 delt heimevakt med overlege i bakvakt.For å nå alle læringsmål for spesialiteten er det avtale med ØNH avd. Haukeland Sjukehus om 18 mnd. teneste derKvalifikasjonarSøkjar må ha norsk autorisasjonSøkjarar utanfor skandinavia må beherske norsk munnleg og skriftlegEin vektlegg tidlegare erfaring frå ØNH fagetLIS som ønsker spesialisering innen ØNH faget vil bli føretrektPersonlege eigenskaparEin ser etter medarbeider med gode samarbeids og kommunikasjonsevner, utadvendt og som kan vere med å bidra til eit godt arbeidsmiljøSøkjar bør ha evner til å...

 • Company Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141025455 Presentasjon av stillingen:Det blir ledig to vikariater for lege i spesialisering, med varighet 01.11.2019-03.05.2020, og det andre 07.12.2019-14.06.2020, begge med mulighet for forlengelse.Vikariatene er tilknyttet Radiologisk avdeling Radiumhospitalet, Seksjon for LIS. Seksjonen er godkjent for 2,5 år til spesialiteten radiologi i gammel ordning for LIS-utdanning, hvorav 1,5 år gruppe 1-tjeneste.Radiologi i OUS er samlet i en felles Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN). Klinikken har tre LIS-enheter for radiologi lokalisert til henholdsvis Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål. Ved intern tilsetting kan vikariat bli ledig ved denne eller en annen LIS-enhet i klinikken.Seksjon for LIS Radiumhospitalet har 9 stillinger. Søker vil inngå i...

 • Company Helse Møre og Romsdal HF in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4126904827 Presentasjon av stillingen:Vil DU bli vår nye kollega og overlege?Vi søkjer etter ein overlege som har interesse for å arbeide med psykosebehandling og som er opptatt av tverrfagleg samarbeid og fagleg utvikling. Vi søker en person med interesse for psykoser og psykoseproblematikk og som har arbeidserfaring med ROP-pasientar.Vi har ledig vikariat i 100 % stilling som overlege/ psykiater frå 1.12.19 eller etter nærmare avtale. Overlegen vil inngå i klinikkens vaktordning for spesialistar.Seksjon for rehabilitering har i dag 9 døgnplassar og tilbyr spesialisert utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med alvorlege psykiske lidelsar. Seksjonen er i ferd med å bli en sengepost som i hovudsak skal drive med psykosebehandling. Seksjonen har eit tver...

 • Company Akershus universitetssykehus HF (Ahus) in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4140153310 Presentasjon av stillingen:Ønsker du god faglig utvikling i et høyteknologisk sykehus?Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, med et nytt og moderne sykehusbygg på Lørenskog og en rekke desentraliserte funksjoner.Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset har gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo.Ved seksjon Radiologi har vi ledige overlegestillinger!Bildediagnostisk avdeling er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi, og er en moderne avdeling med nytt radiologisk utstyr, og med fokus på god bildediagnostikk og god faglig utvikling. Avdelingen er seksjonert, og d...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 993562696 Stillingsident: 4135638046 Presentasjon av stillingen:Enhet for klinisk IKT søker "IKT-engasjert" lege i stilling som klinisk IKT-rådgiver.Er du vår nye rådgiver?Vår kjære LIS-lege har bestemt seg for å fullføre utdanningforløpet og vi har dermed ledig vikariat, med mulighet for forlengelse.Jobber du klinisk og ønsker å være med å utforme morgendagens IKT løsninger innenfor helse er dette jobben for deg!Nordlandssykehuset har etablert Senter for klinisk støtte og dokumentasjon (SKSD) for å drive støttende virksomhet mot klinisk personell. Enheten for klinisk IKT skal forvalte kliniske IKT-systemer og sørge for at foretakets medarbeidere kan utnytte potensialet som ligger i løsningene. For å oppnå dette er god opplæring viktig. Enhet for klinisk IKT har fått i oppdrag å e...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139427697 Presentasjon av stillingen:Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca 83 000 innbyggere. Senteret har to allmennpsykiatriske døgnenheter (Enhet B og Enhet D). Senterets polikliniske virksomhet består av to allmennpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam for tidlig intervensjon og ambulant akutteam.Salten DPS har ledig stilling som overlege, i utgangspunktet tilknyttet Ambulant akutteam. Ambulant akutteam er et tverrfaglig sammensatt poliklinisk team som skal gjøre akutte vurderinger og kortvarige intervensjoner. Overlegen har dagtidsarbeid. Arbeidsoppgaver og -sted kan bli omdefinert utfra organisatoriske behov. Du kan lese mer om Salten DPS sin organisasjon og enheter Har du lyst til ...

 • Company Dignus Medical in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vi opplever økt etterspørsel etter spesialister i gynekologi, fødselshjelp og kvinnesykdommer -- både til kortere vikariater og faste stillinger rundt i Norge.Dermed søker vi deg som har godkjent legespesialisering og kunne tenke deg en prat rundt dine muligheter og hva vi kan tilby.Kvalifikasjoner:Krever at søker har norsk spesialistgodkjennelse som gynekologHøy fagkompetanseBehersker skandinavisk språk, skriftlig og muntligPersonlige egenskaperKunne jobbe selvstendig, samt ha gode samarbeidsevnerTrives med å jobbe i et tverrfaglig teamBidra til et godt arbeidsmiljøFaglig engasjementVi tilbyr:Fleksible arbeidsforholdGode betingelserGodt faglig kompetansemiljøVarierte dager, faglige utfordringer og nye erfaringerInteressert i en uforpliktende prat, eller kjenner du andre som kan være inter...

 • Company UNN Restart Rus- og psykiatriklinikk in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 974864177 Stillingsident: 4138164006 Presentasjon av stillingen:Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen?Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør?Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen?Da oppfordrer vi deg til å lese videre!Rusavdelingen har ledig fast stilling for overlege i rus og avhengighetsmedisin, Russeksjon Tromsø.Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor rusbehandling omfatter virksomheten p.t. ruspoliklinikk og 5 døgnbaserte virksomheter. Klinikken har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet av god kvalitet.Rusavdelingen bestå...

 • Company St. Olavs Hospital HF in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4120068974 Presentasjon av stillingen:Ortopedisk avdeling dekker hele spekteret av ortopedisk kirurgi og er seksjonert i 5 seksjoner med fagansvar; seksjon for traumeortopedi, seksjon for protese og rygg, seksjon for barneortopedi, seksjon for fot, ankel og rekonstruktiv ortopedi og seksjon for hånd og artroskopisk kirurgi. Avdelingen har totalt 43 legestillinger i Trondheim og 5 legestillinger knyttet til virksomheten ved Orkdal sykehus. Det er 12 stillinger for leger i spesialisering. Avdelingen har 56 senger fordelt på 3 sengeposter. I tillegg enbarneortopedisk sengepost med 10 senger ved Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen har omfattende poliklinisk og dagkirurgisk virksomhet og en ortopediskskadepoliklinikk.Tjeneste ved alle driftssteder som driver ortope...

 • Company Lovisenberg Diakonale Sykehus in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vi har ledig stilling for lege i spesialisering i ortopedi. Stillingen er godkjent for inntil 1,5 års tellende gruppe I-tjeneste i relasjon til spesialiteten ortopedisk kirurgi.Ortopedisk avdeling er en elektiv kirurgisk avdeling som har satset spesielt på protesekirurgi i hofte, kne og skulder. Videre har vi satset mye på artroskopisk kne- og skulderkirurgi.Vi har et betydelig fokus på kvalitetssikring og forskning som en integrert del av det kliniske arbeidet.Avdelingen er en del av kirurgisk klinikk. Kirurgisk klinikk organiserer ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi med nødvendige støttefunksjoner. Klinikken disponerer to sengeposter, en dag kirurgisk post, operativ enhet, 10 operasjonsstuer og poliklinikk. Det er i dag ansatt 16 overleger og 3 LIS innen fagområdet ortopedi. Vi h...

 • Company Sørlandet sykehus HF in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 976245857 Stillingsident: 4138841852 Presentasjon av stillingen:Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.Poliklinikken i Kristiansand har følgende stilling ledig:1 x 100 % fast stilling for overlege. Tiltredelse etter avtale.Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatriPoliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 31 årsverk. Enheten tilbyr polikliniske spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og samarbeider tett med andre enheter i ABUP og resten av helseforetaket. I tille...

 • Company Stavanger Unversitetssykehus, avd. Dalane DPS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136267715 Presentasjon av stillingen:Dalane DPS er en del av Helse Stavanger, psykiatrisk klinikk. DPS`ets opptakskommuner er Egersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal, i alt ca 24000 innbyggere. Dalane DPS er en spennende arbeidsplass, vi jobber tett sammen med våre opptakskommuner rundt våre innbyggere med psykiske utfordringer.Dalane DPS består av en poliklinikk, gruppepoliklinikk, intergrert poliklinikk, ambulerende rus-psykiatriteam, musikkterapi og akutte tjenester. Sengeposten har 10 sengeplasser. Overlegen vil i hovedsak være tilknyttet sengeposten.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverStillingen er primært lagt til sengeposten, men det er også aktuelt med poliklinisk arbeid etter avtale og ved behov...

 • Company HELSE BERGEN HF in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138688956 Presentasjon av stillingen:Avdeling for rusmedisin (AFR), Haukeland universitetssjukehus har ansvar for behandling og oppfølging av menneske med avhengigheitslidingar. AFR har om lag 350 tilsette, og er i ein integreringsprosess med Stiftelsen Bergensklinikkene. AFR har per no tre seksjonar for døgnbehandling: Seksjon Askøy, Tertnes og Floen, to seksjonar for polikliniske tenester: AFR poliklinikk og AFR LAR poliklinikk, ein ambulant seksjon, seksjon LIS og eiga seksjon for forsking.AFR har ei nyoppretta 50% 2-årig stilling som avdelingsoverlege og medisinsk-fagleg rådgjevar til direktør. Avdelingsoverlegen er leiar for seksjon LIS og utdanningsansvarleg overlege i AFR. Avdelingsoverlegen er plassert direkte under avdelingsdirektør i stab og er medlem ...

 • Company Telemark sentralsjukehus in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974633183 Stillingsident: 4140647637 Presentasjon av stillingen:Seksjon for avrusning er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og tilbyr døgnbasert avrusning til pasienter i behov av høy medisinsk kompetanse.Seksjonen har øyeblikkelig-hjelp-rus plasser og derfor inntak av pasienter 24/.7 Det tilbys abstinensbehandling, støtte og motivasjon i endringsprosesser, kontaktetablering og videreformidling i primærhelsetjenesten og til annen spesialisthelsetjeneste.Vi behandler pasienter med ulike typer av avhengighet; alkohol, medikamenter og illegale rusmidler. Det er individuelle forskjeller i behandlingstid, gjennomsnitt er nå 10 dager.Seksjonen gir behandlingstilbud til pasienter innlagt ihl HOL §10.2. Seksjonen gir også avrusningstilbud til pasienter på §10-3 og §10....

 • Company AHUS FOLLO ÅSENVEIEN in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 984075340 Stillingsident: 4140749284 Presentasjon av stillingen:DPS Follo er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består av en merkantil seksjon og kliniske seksjoner; Allmennpoliklinikk, Tidlig intervensjon- og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE), Seksjon for gruppeterapi (SfG), Akutteam (FAT), Seksjon døgnbehandling og Enhet for spiseforstyrrelser (døgn- og poliklinisk behandling). Enhet for spiseforstyrrelser er områdeovergripende for Ahus. Det jobber 14 overleger på DPS Follo.DPS Follo er inne i en spennende tid, og vi har fokus på psykosebehandling. Vi ønsker oss overleger som kan være med i arbeidet med å videreutvikle vårt behandlingstilbud til pasienter med psykoselidelser. Vi er opptatt av faglig utvikling og er engasjert i flere spennende prosjekter. D...

 • Company Nasjonalt folkehelseinstitutt in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4133108082 Presentasjon av stillingen:I Område for psykisk og fysisk helse, Avdeling for barns helse og utvikling, er det ledig en midlertidig stilling som forsker. Stillingen har envarighet på ett år med mulighet for forlengelse.Stillingen er knyttet til Adopsjons-prosjektet som Folkehelseinstituttet gjennomfører på oppdrag fraBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Målet med prosjektet er å få et bedre grunnlag for å vurdere foreldre til utenlandsadopsjon gjennom å identifisere egenskaper ved adoptivforeldrene som er viktige for adoptivbarnets helse og utvikling. Prosjektet skal levere en kunnskaps-oppsummering, forslag til kunnskapsbaserte rutiner forvurdering av fremtidige adoptivforeldre, samt publisere artikler basert pået innsamlet datamateriale ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140251759 Presentasjon av stillingen:Seksjon for muskel-skjelettradiologi, Ullevål består av 8 overleger. I forbindelse med permisjoner utlyses 1 stilling ved enheten:Overlegevikar i perioden 21.10.19 - 26.07.20 - med mulighet for forlengelse.Stillingen er lokalisert til i hovedsak UllevålArbeidsoppgaverDiagnostikk innen Muskel-skjelett radiologi, alle modaliteter, røntgen, CT, og MR. Erfaring innen relevant MR vil bli vektlagt.Seksjonen yter radiologisk service innen Muskel-skjelett radiologi til lokalisasjonene Ullevål, Legevakten og Aker, og de to sistnevnte steder kan være aktuelle som arbeidssted enkelt dager. Ansatt vil delta i enhetens alle oppgaver. Det er pr dato ikke vakt ved enheten .Enheten har demonstrasjon/fagmøte for klinikere daglig, etter oppsat...

 • Company Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140110418 Presentasjon av stillingen:Psykisk helsevern for barn og unge er sett saman av Poliklinikkar i Kristiansund,Molde, Volda og Ålesund (BUP) og ein døgnseksjon med einingar i Molde og Ålesund.Døgnseksjonen består av ein akutt- og utredningseining (sengepost i Ålesund) ogei familieeining i MoldeVi har ledig 1-års vikariat for LIS i Ålesund.Legen vil ha arbeidsstad på akutt sengepost i Ålesund.Akutt sengepost er ansvarleg for ø-hjelpstilbodet i heile fylket. Vi har 10sengeplassar, 8 av disse er akutt-plassar og 2 plassar er for intermediære ogutredningsopphald. Vi fokuserar sterkt på samarbeidet mellom akuttposten ogpoliklinikkane i avdelinga gjennom utviding av det ambulant-akutte tilbodet vedpoliklinikkane.ArbeidsoppgåverPå akuttposten arbeider ein i hove...

 • Company Nordlandssykehuset Bodø in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974795361 Stillingsident: 4139358204 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk klinikk har ledig følgende LIS vikariat ved avd. kvinneklinikken:1 vikariat i 100 % stilling fom. 01.01.20 tom 31.08.201 vikariat i 100 % stilling fom 01.01.20 tom 29.02.20Arbeidsoppgaver8-delt tilstedevakt med bakvakt tilstede.Varierte arbeidsoppgaver innen fagfeltet kvinnesykdommer og fødselshjelp.Søker må ha norsk autorisasjon. Gjennomført turnustjeneste er en fordel.Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig (Bergenstest).KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som lege.Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig.Gjennomført turnustjeneste er en fordel.UtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradPersonlige egenskaperPositiv og lærevillig.Gode samarbeidsevner.Vi tilbyrGode opplærings- ...

 • Company Nordlandssykehuset Bodø in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135216495 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig stilling for avdelingsoverlege ved Barneklinikken , Nordlandssykehuset. Barneklinikken omfatter Nyfødtintensiv, Barnemedisinsk sengepost, dagenhet og poliklinikk for barn og Barnehabilitering. Klinikken yter tjenester til barn og ungdom fra 0-16år, til deres familier og samarbeidspartnere i førstelinjetjenesten. Klinikken er under omorganisering og endelig plassering i ny klinikkstruktur vil være avklart innen utgangen av 2019Det må påregnes noe reisevirksomhet for stillingen.ArbeidsoppgaverAvdelingsoverlegen har ansvar for faglig og administrativ ledelse av leger stab barn, dette innebærer personal- og økonomiansvar for enheten. Avdelingsoverlegen har det medisinsk faglige ansvaret i Barneklinikken og er klinikk...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters