Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

213 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 213 results.
 • Company NAV ARBEID OG HELSE OSLO in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312517589 Presentasjon av stillingen:NAV Arbeids og helse Oslo har ledig fast stilling 100% som overlege. Stillingen kan eventuelt deles i to stillingsbrøker. Vi ønsker leger med engasjement og interesse for samfunnsmedisinske spørsmål og for NAV som samfunnsaktør. Den rådgivende legetjenesten arbeider etter en strategi som skal bidra til at flest mulig kommer i arbeid og aktivitet. Dette gir spennende utfordringer innenfor NAVs intensjoner og mål.ArbeidsoppgaverOverleger skal være pådrivere og samarbeidspartnere både overfor ulike enheter innad i NAV og aktører utenfor NAV.Overleger skal arbeide som rådgiver for NAVs veiledere i oppfølging av brukere som mottar trygdeytelser og tilby veilednings- og opplæringsvirksomhet ved byens 16 lokale NAV-kontorOverleger s...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - SOMATIKK in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 974795639 Stillingsident: 4313017752 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye kollega?Anestesiavdelingen ved UNN Harstad styrker lokal bemanning og utlyser derfor engasjement som lege i spesialisering i anestesiologi for perioden 01.02.21 - 30.08.22.Du blir en viktig del av anestesikollegiet med dyktige generalister på sykehuset i Harstad. Vi har et godt arbeidsmiljø med høy faglig standard, godt samhold, og spennende arbeidsoppgaver. Som lege i spesialisering i vår avdeling får du en variert og innholdsrik tjeneste som oppfyller mange læringsmål i ny spesialistutdanning.Anestesiavdelingen er en serviceavdeling som skal yte den ypperste kvalitet. Vi skal identifisere og minimere risiko for den enkelte pasient. Utdanning av fremtidige overleger til landsdelen er en del av vårt samf...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF DPS AUST-AGDER POLIKLINIKK GRIMSTAD in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 974631113 Stillingsident: 4308580634 Presentasjon av stillingen:Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. Spesialisthelsetilbudet som DPS tilbyr omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team, et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FA...

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - ADMINISTRASJON in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307548122 Presentasjon av stillingen:Drammen Sjukhus är ett akutsjukhus med lokalsjukhusfunktioner för ca 140.000 invånare och centralsjukhusfunktioner för ca 470.000 invånare, där vi nu har en heltidstjänst som akutläkare ledig. Vi bygger nu upp vår stab med akutläkare (som på norska heter AMM-lege), och önskar en specialist i akutsjukvård som vill bidra till att våra patienter får goda möten med oss. Vi har litt över 30.000 patienter per år, med goda jourcentraler som själva tar primärvårdsfallen, där halvdelen blir lagt in på sjukhuset, och hälften hanteras som öppenvård. Sjukhuset är i nivå 2 i traumasystemet, då vi inte har nevrokirurgi. Som specialist i akuttsjukvård, vill du som alla andra specialister ha som huvuduppgift å diagnosera och behandla patient...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF BARNE OG UNGDOMSPSYK SANKS KARASJOK in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305592966 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast stilling som overlege i rus og avhengighetsmedisin.Tiltredelse snarest eller etter avtale.Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhengighet og somatikk. I tillegg er Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SÁNAG/ SANKS) en del av Sámi Klinihkka.Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) -- Psykisk helse og avhengighet er organisert i 7 enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenhet psykisk helse o...

 • Company AHUS KJELLER VOKSENPSYKIATRI DPS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305062565 Presentasjon av stillingen:Ønsker du utfordrende og spennende arbeidsoppgaver ved et av landets største DPS?Vi søker overlege til nyopprettet overlegestilling ved seksjon for Tidlig Intervensjon og Rehabilitering, TIRe, ved DPS Nedre Romerike.DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS og har et aktivt fagmiljø med ca. 180 årsverk fordelt på døgnseksjon, fem polikliniske seksjoner og en merkantil seksjon. Opptaksområdet er kommunene på Nedre Romerike med et folketall på ca. 175000. TIRe er en av de fem polikliniske seksjonene.TIRe har 21 behandlerstillinger som p.t. er besatt av 4 overleger/spesialister i psykiatri og 1 LIS i tillegg til psykologspesialister/psykologer, psykiatriske sykepleiere og sosionom. De ulike faggruppene har noen felles arbe...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 833974724 Stillingsident: 4316760998 Presentasjon av stillingen:Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig 2 vikariat for lege i spesialisering i rus- og avhengigheitsmedisin. Vikariata er ledige frå omgåande og varer i første omgang i 6 månader. Vikariata kan telje som del av spesialistutdanninga.Haukeland universitetssjukehus, avdeling for rusmedisin er godkjend for heile utdanningsløpet i rusmedisin. Avdelinga har 9 godkjende spesialistar i rusmedisin. LIS går inn i ei rotasjonsordning med teneste ihht. spesialistkrava. Stillinga vil vere godt eigna for fastlegar som treng sjukehusåret til spesialisering i allmennmedisin.Avdeling for rusmedisin vart frå 01.12.2019 utvida til å omfatte tidlegare Bergensklinikken. Avdelinga tilbyr heile spekteret innan rusbehandling, ...

 • Company TRAUMEPOLIKLINIKKEN MODUM BAD OSLO in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  AvdelingenVed avdelingen er det ledig 100 % fast stilling for lege i spesialisering.Avdelingen har 32 døgnplasser fordelt på 4 grupper. Vår målgruppe er pasienter med relasjonstraumer fra oppvekst (seksuelle overgrep, mishandling, omsorgssvikt og grov neglect). Pasientene som innlegges har traumelidelser (kompleks PTSD og dissosiasjon).Et sammensatt symptombilde er vanlig. Det samme er relasjonelle vansker.Stillingen vil være tilknyttet et behandlingsteam, men det må påregnes oppgaver i avdelingen for øvrig.Avdelingen har et meget aktivt fagmiljø med fokus på kompetanse- og fagutvikling.BehandlingsmodellBehandlingen kombinerer individual - og gruppeterapi, verbale og nonverbale tilnærminger og teknikker. Stillingen vil innebære deltagelse i de ulike delene av behandlingen ut fra behovet i ...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  29.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308388482 Presentasjon av stillingen:Haukeland universitetssjukehus skal etablere ein akuttkirurgisk seksjon i Mottaksklinikken. Seksjonen skal vere eitsamarbeid mellom Mottaksklinikken og Kirurgisk klinikk, Avdeling forgastrokirurgi. Gastrokirurgisk avdeling søkjer spesialist i generell kirurgi og den som vert tilsett vil høyre til Gastrokirurgisk avdeling og ha sin leiar der.50% stilling vil vere knytt til Mottaksklinikken og arbeidsoppgåvene der vil vere å sjå til gastrokirurgiske pasientar på UMO, operere/assistere pasientar på det gastrokirurgiske ØH-programmet, gastrokirurgisk tilsyn på ande avdelingar, sjå til eventuelt andre utpostpasientar for gastrokirurgisk avdeling. Dersom mange pasientar i akuttmottak, bistå med vurdering i akuttmottak for å auke fl...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  29.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309417845 Presentasjon av stillingen:Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig et vikariat som LIS 3 ortopedi. Varighet er 04.01.21 - 31.08.22.Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir ett rikt og variert kulturliv.Kirurgiske leger har 3 seksjoner: Generell kirurgi, ortopedi og gynekologi/føde med separate døgnkontinuerlige vaktsjikt på spesialistnivå. For hver spesialitet er det utnevnt seksjonsoverlege. Vi har akuttmedisinsk ber...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315672991 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat frå 01.02.21-31.12.21.ArbeidsoppgåverDeltaking i avdelinga sine aktivitetar innanfor vakt, poliklinikk og operativ verksemdRettleiing vert gjeve etter vanlege retningslinerKvalifikasjonarNorsk autorisasjonMå kunne meistre norsk skriftleg og munnlegPersonlege eigenskaparEngasjertStrukturertBidra til eit godt arbeidsmiljøVi tilbyrLøn i samsvar med gjeldande overeinskomstMedlemskap i pensjonsordning, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikringEit godt arbeidsmiljø med engasjerte og erfarne kollegaerKontaktinformasjonHarald Topphol, Seksjonsleiar, 91561823, ArbeidsstadKløvertunvegen 16100 VoldaSøk på stillinga:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HFReferansenr.:431567...

 • Company BETANIEN SYKEHUS AS in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Allmennpsykiatrisk poliklinikkPoliklinikken har 30,5 behandlerårsverk og er inndelt i ulike team som er tverrfaglig sammensatt med psykiater, LIS, psykologspesialister, psykologer og spesialsykepleier. Poliklinikken består av allmennpsykiatriske team, DBT team og ambulerende akutteam (AAT) som behandler et stort spekter av psykiske lidelser med individuelt tilpasset behov for henholdsvis kortere og lengre tids behandling. Poliklinikken har både individual- og gruppebehandling. Poliklinikken er godkjent for å behandle pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.ArbeidsoppgaverHovedoppgavene er å vurdere, diagnostisere og behandle pasienter etter de til enhver tid gjeldende retningslinjerIvareta medisinskfaglig ansvar i avdelin...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF DRIFTSSERVICE ØYA in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303819111 Presentasjon av stillingen:Klinikk for Anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Hovedintensiv, Thoraksanestesi, Avdeling for Smerte og sammensatte lidelser, Medisinsk SimulatorSenter og Avdeling for Forskning og Utvikling.Klinikken yter anestesiologisk service innen generell kirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, gynekologi/obstetrikk, øyekirurgi, ØNH/kjevekriurgi, barnekirurgi, thoraksanestesi, smertebehandling og intensivmedisin.Klinikken har ca. 50 overlegestillinger og 22 LIS-hjemler.Klinikk for Anestesi og intensivmedisin har ledig tre faste stillinger som overlege ved AnestesiavdelingenArbeidsoppgaverStillingenes faglige tilknytning vil være avhengig av avdelingens behov, og er ment å dekke ledighet innen smertebehandling, ortopedi, kir...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOP NORDMØRE/ROMSDAL DØGNSEKSJON HJELSET in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4302429755 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 2 x 100 % stilling som overlege/psykiater ved Akutt psykisk helse Hjelset og 1 x 100 % geriater/psykiater ved Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal. Ved Alderpsykiatri Nordmøre og Romsdal vil arbeidet i hovudsak vere i poliklinikk.Avdeling for sykehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal består av 5 seksjonar: Akutt psykisk helse, Rehabilitering psykisk helse og Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal som alle ligg på Hjelset. I tillegg er desse einingane underlagt avdelinga: Utgreiing og behandling psykisk helse, som ligg i somatisk bygg på Lundavang i Molde, og Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal, som ligg rett ved flyplassen.Vi kan i desse stillingane tilby eit god tverrfagleg samarbeid, og eigne rettleiingsgruppe...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SYKEHUSET NAMSOS - ARP POLIKLINIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303790921 Presentasjon av stillingen:Gyn/fødeavdelingen ved sykehuset Namsos er en del av Klinikk for Kvinne,Barn og Familie i HNT. Avdelingen består av sengepost med 7 føde/barsel senger og 4 gynekologiske senger, poliklinikk og gynekologisk poliklinikk. Fødeavdelingen har ca 400 fødsler pr år. Gynekologisk avdeling utreder og behandler alle generelle gynekologiske tilstander. Avdelingen har 5 stillinger for overleger og 2 LIS leger.Avdelingen har ledig fast 100 % stilling som Lege i spesialisering fra 01.01.21.For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr...

 • Company VESTRE VIKEN HF PSYKIATRISK AVDELING BLAKSTAD BLAKSTAD SYKEHUS - ADMINISTRASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 974706156 Stillingsident: 4300594898 Presentasjon av stillingen:Alderspsykiatrisk poliklinikk er en spesialpoliklinikk som dekker Vestre Vikens opptaksområde .Våre målgrupper er:Pasienter med alvorlig psykisk lidelse som debuterer etter fylte 65 år.Pasienter med demens og betydelige adferdsproblemer og psykiatriske symptomer.Pasienter med en uavklart demensdiagnose eller mistanke om kognitiv svikt på nevrodegenerativt grunnlag.Pasienter over 65 år med en alvorlig psykiatrisk lidelse fra tidligere, hvor samtidige sykdommer eller høy alder gjør alderspsykiatri hensiktsmessig.Vi søker en dyktig, engasjert og interessert overlege i Alderspsykiatrisk poliklinikk .Poliklinikken er et team som løser spennende faglige utfordringer tverrfaglig og er en poliklinikk som er opptatt av god og ...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305721936 Presentasjon av stillingen:V i har ledig vikariat for LIS3 fom 01.01 tom 30.06.21 (50% stilling) med mulighet for forlengelse og økning av stillingsprosent.Avdeling for hjertesykdommer, Ahus, er en stor avdeling ved landets største akuttsykehus. Avdelingen har en betydelig aktivitet og behandler de aller fleste kardiologiske problemstillinger. Avdelingen består av 7 seksjoner med Hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 14 senger), stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole. I tillegg PM/ICD -enhet, ekkokardiografi-enhet med ansvar for høyresidig hjertekateterisering samt egen seksjon for invasiv kardiologi. Avdelingen betjener også en brystsmerteenhet organisert under Akuttmot...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4308020172 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 12 mnd vikariat som LIS B-gren i gastroenterologisk kirurgi/LIS 2 med hovedspesialitet gastroenterologisk kirurgi fra 02.01.21Gastrokirurgisk avdeling er en av landets største spesialavdelinger innen gastroenterologisk kirurgi. Avdelingen har 17 overlegestillinger, hvorav 2 er kombinert med professor 2 stilling og en professor 1 stilling. Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø innen både basal og klinisk forskning. Vi har 8 stillinger for LIS i gastrokirurgi i tillegg til 10 stillinger for LIS rotasjon i generell kirurgi.Sengepostene er organisert som 2 sengeområder med tilsammen 57 senger. I tillegg brukes senger på andre poster slik at det samlede antall inneliggende gastrokirurgiske pasienter ligger ...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306128289 Presentasjon av stillingen:Nevrologisk avdeling har 18 senger i vanlig sengeavdeling, inklusive slagenhet med 10 sengeplasser og 4 intermediærsenger, dessuten dagenhet og en travel poliklinikk. Det er egen seksjon for klinisk nevrofysiologi med seksjonsoverlege og en stilling for lege i spesialisering. Vi har god nevroradiologisk service. Avdelingen har for tiden 10 overlegestillinger og utvider til 10 leger i spesialisering. To av overlegene har bistillinger ved Universitetet i Tromsø (en førsteamanuensis og en professor). En andel medisinske studenter ved Universitetet i Tromsø har sin praktiske og teoretiske utdanning i nevrologi ved avdelingen, og undervisning av medisinske studenter må påregnes.Avdelingen er godkjent for spesialistutdanning i nevr...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ADMINISTRASJON RUS OG AVHENGIGHET in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309555927 Presentasjon av stillingen:Vil du være med på å utvikle et nytt behandlingstilbud for opioidavhengige ved oslo universitetssykehus?Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Oslo sykehusområde ogtilbyr helhetlige og integrerte tjenester for mennesker med rus- og andreavhengighetslidelser. Avdelingen er organisert i Klinikk psykisk helse ogavhengighet, OUS og lokalisert ved sykehusområdene Aker, Gaustad, Mortensrud ogUllevål. Avdelingen er engasjert i utdanning av helsepersonell, forskning ogfagutvikling i samarbeid med ulike kompetansemiljøer. Nasjonalkompetansetjeneste TSB og RusForsk er tilknyttet avdelingenOslo universitetssykehus skal igangsette et prøveprosjekt for heroinassistert behandling. Pr...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF ORKDAL SJUKEHUS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306241385 Presentasjon av stillingen:Ledig fast stilling som overlege på kirurgisk klinikk, avdeling Orkdal.Kirurgisk klinikk består av seks avdelinger som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse, behandling og pleie innen: Urologi, karkirurgi, plastikkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, barnekirurgi og den hardt skadde pasienten.Kirurgisk klinikk avd. Orkdal har vesentlig aktivitet innen galleveiskirurgi, brokkirurgi, anoproktologi og colonkirurgi, og vi søker etter en spesialist i gastroenterologisk kirurgi eller en spesialist i generell kirurgi med interesse og kompetanse for de aktivitetene som er nevnt ovenfor.Nasjonalt kompetansesenter for avansert laparoskopisk kirurgi og Re...

 • Company VESTRE VIKEN HF RINGERIKE DPS SEKSJ POLIKLINISK BEHANDLING (VOP) in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315998792 Presentasjon av stillingen:Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, og pasienter. Den voksenpsykiatriske poliklinikken er samlokalisert med Ringerike lokalsykehus, og vi har nå ledig fast stilling for lege i spesialisering innen psykiatri.Intern rotasjon vil kunne utløse mulighet for et vikariat på 12 måneder i tillegg til den faste stillingen, og det kan være mulighet for at denne tjenesten blir i døgnenheten i stedet for poliklinikk. Det er mulighet for konstituering i overlegestilling for LIS som har kommet lagt i spesialiseringen.Poliklinikken består av 30 fagårsverk organisert i 4 team, hvor hvert av teamene har ulik faglig tilnærming. Alle team har god spesialistdekning med både overlege...

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN DPS RUSPOLIKLINIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 813961962 Stillingsident: 4312595347 Presentasjon av stillingen:Vi har nå ledig vikariat 6-12 måneder for LIS ved Drammen DPS, FACT/psykoseteamet (Seksjon PRA)Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og deler av Sande, med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere. Avdelingen består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Poliklinikken Sentrum og Seksjon Psykiske helse, rus og avhengighet (PRA) ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.Seksjon PRA består av FACT-team, psykoseteam og TSB-team. Totalt har denne seksjonen 29 årsverk inklusive 3 overlegestillinger og 1 LIS-legestilli...

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305722725 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomsavdelinga (BUA) har ledig vikariat for LIS3 fom 15.02.2021, men med mulighet for oppstart desember 2020.Barne- og ungdomsavdelinga (BUA) er ei generell pediatrisk avdeling som tek imot nyfødde og premature fom gestasjonsalder 31, yngre etter dei er behandla og stabilisert ved regionsjukehus. Elles har avdelinga alle barn og unge frå 0-16 år - kronikarar til 18 år. BUA jobbar for å heve aldersgrensa for alle unge til 18 år i tråd med nasjonal Ungdomshelsestrategi.BUA har, i tillegg til sengepost, poliklinikk, habiliteringstilbod og ambulerande poliklinisk teneste til Lærdal og Eid.Arbeidsgjevar har ansvar for spesialiseringsløpet. Delar av LIS 3-tenesta føregår på regionsjukehus, antenved HUS eller SUS.For sti...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS KIOSK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309139352 Presentasjon av stillingen:Lege i spesialisering med spesialitet innan Onkologi - eit fag i stor utvikling!Vi håper du ønsker å jobbe i eit fag som gjer moglegheit for å arbeide med ein rekke varierte fagfelt der dei viktigaste er stråleterapi, palliativ medisin og medikamentell tumorrettet behandling. Alle desse fagfelta utvikler seg raskt slik at nye behandlingsmogleheiter kjem hyppig. Onkologi gjer også rik moglegheit for forskning!Vi har ledige vikariat i Klinikk for Kreftbehandling og rehabilitering og søkjar deg med stort engasjement i faget.Hovedarbeidsstad er Ålesund sjukehus, men noko rotasjon må ein regne med.Interne omrokkeringar kan gje andre ledige stillingar.ArbeidsoppgåverSengepostarbeid, poliklinikk, styring av medikamentell kreftbehand...

 • Company VESTRE VIKEN HF ARA BÆRUM in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316040548 Presentasjon av stillingen:Klinikk psykisk helse og rus består av psykiatrisk avdeling Blakstad, DPS Bærum, DPS Asker, DPS Drammen, DPS Kongsberg, DPS Ringerike, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Forsknings- og utviklingsavdelingen. Klinikken er blant de største i landet, og kjennetegnes ved at den er utviklingsorientert og faglig ambisiøs.Vår visjon er å bringe psykisk helsevern og rus- og avhengighetsbehandling ett skritt videre. Vi anser våre medarbeidere som klinikkens viktigste ressurs. Vårt mål er å kunne spille hverandre gode, vise åpenhet, møte hverandre som unike, ansvarlige og effektive behandlere og kollegaer.Vi har nå ledig 1 fast stilling som lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, p.t m...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315649595 Presentasjon av stillingen:Nevrologisk avdeling i Kristiansand har ledig vikariater for lege i spesialisering. Vikariatet er ledig f.o.m. 04.01.2021 og inntil 1 år, med mulighet for forlengelse.Ved interne omrokeringer kan andre vikariater bli ledige.Søker må ha fullført LIS1Spesialitet: Nevrologi.Nevrologisk avdeling Kristiansand er godkjent som gruppe 1 i utdanning av spesialistkandidater innen nevrologi.Avdelingen har område funksjon for akuttnevrologisk virksomhet og systemansvar for hjerneslagbehandling for hele Agderregionen med ca. 300.000 innbyggere via egen slagavdeling i Kristiansand og teleslagstøtte for slagenheter på sykehus i Arendal og Flekkefjord.Nevrologisk sengepost i Kristiansand har 15 nevrologiske senger og 7 slagsenger, samt varia...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315951029 Presentasjon av stillingen:Anestesiavdelingen er en del av Klinikk A som består av bl.a. smertepoliklinikken, intensivavdeling, ortopedisk avdeling, operasjon og dagkirurgi. Anestesiavdelingen samarbeider med intensivavdelingen og Lis inngår i rotasjon og vakt på intensivavdelingen.Ved avdelingen er det ledig 2 stk, vikariat for lege i spesialisering (LiS).For stillingen kreves det dokumentert autorisasjon.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.Oppstart kan avtales.ArbeidsoppgaverUtdanningsstilling i anestesiologi, rotasjonsplan.Oppgaver knyttet til anestesi, postoperativ, intensiv og akuttmedisin, inkludert travelt vaktarbeid og variert anestesivirksomhet på dagtid.Teambasert arbeid i akutt og elektiv virkso...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 983989616 Stillingsident: 4315631805 Presentasjon av stillingen:Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) har som hovedoppgave å utvikle og formidle ny kunnskap innendiagnosegruppene Parkinsons sykdom, dystoni og tremor. Formålet er å sikrenasjonal kompetanseoppbygging og økt kvalitet på tjenestene gjennom forskning,kunnskapsformidling og utvikling av nasjonale kvalitetsregistre.NKB består av en tverrfaglig stab av fast ansatte og midlertidig ansatte i prosjekt- og stipendiatstillinger med ulik fagbakgrunn. Vårt teamdriver utstrakt aktivitet innen fagutvikling og kunnskapsformidling lokalt ognasjonalt, og har ansvar for å bygge opp og drifte Norsk Parkinsonregister ogbiobank. Vi har et aktivt forskningsmiljø med fokus på Parkinsons sykdom, oggodt samarbeid med ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316021465 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 1 fast stilling for lege i spesialisering ved Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi fra 01.12.20. Ved intern ansettelse, kan kortere eller lengre vikariater bli ledige. Kun søkere med elektronisk søknad via WebCruiter vil bli vurdert. "Søknadsvedlegg for legestillinger" som du , skal fylles ut og vedlegges søknaden sammen med attester som dokumenterer turnustjeneste og annen relevant tjeneste.Avdelingen ligger i Klinikk for Hode, Hals og rekonstruktiv kirurgi, og behandler pasienter innen avdelingens definerte fagområder. For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner. Vi forutsetter at den som tilsettes er interessert i å drive egen ...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 975326535 Stillingsident: 4302963625 Presentasjon av stillingen:Ambulant akutt-team i Helgelandssykehuset har ledig vikariat som lege i spesialisering (LiS 2). Vi håper du er den vi leter etter!Helgelandssykehuset har som mål å skape Norges beste lokalsykehus. Vårt team vil være med å bidra til dette og vi håper du vil være med på laget.Vi arbeider kontinuerlig med systematisk kvalitetsforbedring og nyutvikling, og kan tilby deg et spennende fagmiljø.Som LIS-lege vil du kunne få tilrettelagt din spesialisering hos oss, det kan også være mulighet for fast ansettelse.Stillingen lokalisert i Mo i Rana. AAT har også personale i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Våre pasienter er fra hele Helgeland med ca. 78 000 innbyggere. Øvrige ansatte er psykiater, psykolog og behandlere med b...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA VOKSENPSYKIATRI in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 975326535 Stillingsident: 4274527820 Presentasjon av stillingen:Ambulant akutteam i Helgelandssykehuset har fått opprettet en ny stilling som psykiater. Vi håper du er den vi leter etter.Helgelandssykehuset har som mål å skape Norges beste lokalsykehus. Vårt team vil være med å bidra til dette og vi håper du vil være med på laget.Vi arbeider kontinuerlig med systematisk kvalitetsforbedring og nyutvikling, og kan tilby deg et spennende fagmiljø.Stillingen inngår som en del av hovedbasen lokalisert i Mo i Rana. AAT har distrikts-baser i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Våre pasienter er fra hele Helgeland med ca. 78 000 innbyggere.Øvrige ansatte ved hovedbasen er psykiater, LIS- lege, psykolog og behandlere med bachelor og spesialisering i psykiatri. Vi har et naturlig og nært ...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS BARNE- OG UNGDOMSHABILITERING HABU STAVANGER in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316098977 Presentasjon av stillingen:Det er fra 01.01.2021 ledig 100 % vikariat i ett år for overlege/LIS i barnenevrologi ved Barne- og ungdomshabilitering (HABU).HABU er en avdeling i Kvinne- og barneklinikken, og vi holder til i fine lokaler på Mariero i Stavanger. Avdelingen gir spesialiserte tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne i alderen 0-18 år. Avdelingen gir polikliniske og ambulante tjenester. Det er 40 ansatte på HABU, derav 5 overleger. Fagstaben består ellers av psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, logopeder, spesialpedagoger, vernepleier og klinisk ernæringsfysiolog.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverMedisinsk diagnostikk innen barnenevrologi / syndromut...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315512613 Presentasjon av stillingen:Vil du jobbe i et høyspesialisert fagmiljø?Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helsevern som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er god på relasjonsbygging og har genuininteresse for mennesker du møter.Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt -- dette har vi fokus på fordi vijobber med mennesker i psykisk krise. Akuttpsykiatrisk avdeling består av ettverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø hvor vi jobber tett sammen i et høyt tempomed mange spennende oppgaver.Vår avdeling består av én mottakspost og fire behandlingsenheter hvor viutreder og behandler pasienter med alvorlige psykiske lidelser sompsykoselidelser, bipolar lidelse og depresjon. I behandlingen vektleggespsykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og a...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316114860 Presentasjon av stillingen:Avdelingen har lands- og regionsfunksjon for utredning og kirurgisk behandling av et bredt spektrum av pasienter med medfødt og ervervet hjerte- og lungesykdom. Dette inkluderer også transplantasjon av hjerte og lunger, mekanisk understøttelse av hjerte- og lungesvikt, samt sykdom i hjertenære kar. Avdelingen deltar i behandling ved det regionale traumesenteret. Det er et nært samarbeid med Karavdelingen i Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK) og Intervensjonssenteret.Thoraxkirurgisk avdeling OUS drives som en felles avdeling med to lokalisasjoner, en ved Rikshospitalet og en ved Ullevål.Det er nå ledig en stillinger som mottakslege/lege uten turnus ved enheten på RikshospitaletKun elektroniske søknader via Webcruiter vil kom...

 • Company BETANIEN SYKEHUS AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om ossBetanien røntgenavdeling er en del av Betanien sykehus AS som også har aktivitet innenfor psykisk helsevern, dagkirurgi og laboratorietjenester. Betanien Sykehus AS er et privat ideelt sykehus, med driftsavtale med Helse Vest RHF. Avdelingen har en moderne utstyrspark med Siemens Go Top CT, GE Discovery RF180 gjennomlysningslab, GE Optima XR 240amx mobilt apparat, GE LOGIQ S7 Expert ultralydapparat og Siemens MR Avanto Fit. Betanien sykehus AS bruker Sectra RIS/PACS på lik linje med alle helseforetakene i Helse Vest RHF og har en enhet for avansert postprosessering - Siemens SyngoVia arbeidsstasjon. Vi er 21 ansatte hvor av 5 radiologer, 11 radiografer og 4 sekretærer.Vi holder til i trivelige lokaler i Fyllingsdalen, fem minu...

 • Company AHUS KONGSVINGER LABORATORIER OG RADIOLOGI in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 993407402 Stillingsident: 4292905106 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter dyktige og engasjerte radiologer til seksjon Kongsvinger!Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er Norges største akuttsykehus, og er lokalisert på Lørenskog, Kongsvinger og Ski. Som universitetssykehus ervi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre enforskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med goderekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud.I februar 2019 ble Kongsvinger en del av Ahus. Kongsvinger sykehus er et viktig tilskudd for å styrke vårt totale faglige tilbud. Grunnet endring av pasientflyt fra Eidsvoll og Ullensaker, behandles flere pasienter nå ved Kongsvinger sykehus. Aktivitetsøkningen bidrar til å gi Kongsvinger et godt gru...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4286856849 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som overlege ved Barne-og ungdomsavdelingen (BUA), UNN. Den som ansettes må kunne inngå i nyfødtvaktsystemet. Søkeren bør ha erfaring fra nyfødtmedisinsk arbeid og beherske vanlige nyfødtmedisinske teknikker. Det er en fordel med kunnskap eller interesse for funksjonell ekkokardiografi (NPE).Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) er en del av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) som i tillegg til BUA består av 3 andre enheter: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barnehabiliteringen og Medisinsk genetisk avdeling.BUA er organisert som et barne- og ungdomssenter med behandling av alle typer somatiske lidelser hos barn og ungdom 0 - 18 år. Avdelingen består av de tre seksjonene Nyfødt intensiv, Barne- og ungdomss...

 • Company AHUS KONGSVINGER SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4299457251 Presentasjon av stillingen:Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionenes største kompetansevirksomhet.Ved Indremedisin Kongsvinger søker vi etter overleger. Vi har 2 stillinger som skal besettes.Kongsvinger (ca 17.000 innbyggere) ligger idyllisk til ve...

 • Company LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS LOVISENBERG DPS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 2020-137 Presentasjon av stillingen :Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.Lovisenberg Lindring og Livshjelp (LLL) (tidligere Hospice Lovisenberg) ligger administrativt i Medisinsk klinikk og består av Lindrende døgnenhet, Lovisenberg livshjelpsenter (LHS) og en Kompetanseenhet (FOU-enhet). Vi tilbyr lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med alvorlig kreftsykdom, pasienter med annen alvorlig lidelse, og døende.Døgnenheten med sine 12 plasser tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst og har ca. 350 innleggelser ...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE OG RUSAVHENGIG PBU DØGNAVDELING in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315672168 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig et vikariat som LIS-lege ved BUP Madla . Det er ledig fra 04.10.2020 - 01.09.21.Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvar for det polikliniske tilbudet og for døgntilbud til barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år. Avdelingen består av 7 generelle poliklinikker samt 2 spesialpoliklinikker og avdeling for sengeposter. Hovedoppgaven for avdelingen er å undersøke, diagnostisere, gi råd og behandle barn / ungdom og deres familier. For mer informasjon henvises til internettsiden BUP Madla betjener barn og unge i alderen 0-18 år, i Madla bydel, samt kommunene Hjelmeland og Strand og har 23 stillinger, derav 4 leger. Avdelingen har totalt 37 leger som bl. a. har felles obligatorisk undervisning.Attester, vitnemål ...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315192356 Presentasjon av stillingen:Stillingen er i en ortopedisk seksjon med 5 overleger og 3 LIS. Vi har et bredt behandlingsspektrum der vi legg vekt på god og intensiv utdanning med høg operasjonsfrekvens. Seksjonen har høg operasjonsaktivitet og eit godt arbeidsmiljøArbeidsoppgåverKlinisk pasientrettet arbeid på alle omsorgsnivå.Opplæring i operativ og konservativ behandling under veiledning og supervisjon, og etter kvart sjølvstendig behandling.Kvar lege har fast poliklinikk.Deltaking i internundervisning både av LIS1 og i eigen seksjon.Interesse for forsking er ein fordel.KvalifikasjonarSøkjer må ha norsk autorisasjon (evt lisens i påvente av autorisasjon)Gode norskkunnskaperGode kommunikasjonsferdigheiterTeamkompetanse og gode samarbeidsevner, både inte...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK MOLDE BUP in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308921142 Presentasjon av stillingen:Psykisk helsevern for barn og unge er samansett av Poliklinikkar i Kristiansund, Molde, Volda ogÅlesund (BUP) og ein døgnseksjon med einingar i Molde og Ålesund.Døgnseksjonen består av ein akutt-og utredningseining i Ålesund, og ei familieeining i Molde.Vi har ledig ei fast stilling for LIS ved BUP poliklinikken i Molde frå snarast. Vi har også ledig eit viklariat for LIS frå januar 2021.Ver venleg å oppgi i søknadsteksten kva stilling du søkjer påLegane vil ha arbeidsstad på poliklinikken i Molde (BUP). BUP Molde har ei stabil bemanning av overlegar og kan gi LIS-legane god oppfølging med rettleiing og undervisning. Det blir underteikna ein individuell utdanningsplan ved tilsetting.Poliklinikken i Molde (BUP) er lokalisert s...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  27.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Org. nr: 974795930 Stillingsident: 4315071212 Presentasjon av stillingen:Endelig har vi fått fast stilling for overlege i Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO). Vi søker derfor etter en ny kollega. Vi har ledig overlegestilling med tiltredelse snarest / etter avtale.I avdeling ReHabilitering jobber vi tverrfaglig med voksne som har fått ervervede skader (rehabilitering) eller som har tidlig/medfødte skader (habilitering). I tillegg til enheten Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), har avdelingen en døgnenhet for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) med 8 senger. Videre har vi enhet ambulant rehabiliteringsteam (ART), enhet voksenhabilitering (HAVO), og enhet for klinisk servicefunksjoner (KSF). Vi driver også poliklinisk, der aktuelle team settes sammen etter behovet til den en...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF BRØNNØYSUND VOKSENPSYKIATRI in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 975326632 Stillingsident: 4313927537 Presentasjon av stillingen:Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) i Brønnøysund er det ledig 100 % fast stilling som psykiater. Stillingen vil også være knyttet til VOP i Sandnessjøen, og ha arbeidsoppgaver ved denne lokasjonen.Poliklinikkene er en del av Senter for psykisk helse og rus, Ytre Helgeland. Dette er allmennpsykiatriske poliklinikker, med akutte, ambulante tjenester og behandlingstilbud til mennesker med ruslidelser, og legemiddelassistert rusbehandling. Hovedarbeidssted vil være Brønnøysund, og avdelingsleder her vil være din nærmeste leder.Andre klinikker på Ytre Helgeland er barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), lokalisert både i Sandnessjøen og Brønnøysund. Våre geografiske opptaksområder er kommunene på Ytre Helge...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315609863 Presentasjon av stillingen:Bjørgvin distriktpsykiatriske senter (DPS) er ein del av Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. Bjørgvin DPS er ein moderne og veldreve klinikk som gir psykiske spesialisthelsetenester til innbyggjarar i kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy. Samt bydelane Arna og Åsane i Bergen kommune.Samla har klinikken eit opptaksområde med 78000 innbyggjarar over 18 år. Bjørgvin DPS har i 2021 eit budsjett på 145 millionar kroner, og 220 tilsette fordelt på 150 årsverk.Klinikken er lokalisert på Tertnes i Åsane og i Knarvik i Alver kommune. Døgntilbodet er lokalisert på Tertnes, mens polikliniske tenester blir gitt både i Knarvik og på Tertnes. Klinikken er delt i to fagområde psykose og allmennpsyk...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 1234 Stillingsident: 4304206301 Presentasjon av stillingen:Er du interessert i spesialiteten arbeidsmedisin og har lyst til å arbeide i eit lærerikt og engasjerande miljø? Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, Yrkesmedisinsk avdeling har ledig midlertidig 100% stilling (1 år) for Lege i spesialisering (LIS) i arbeidsmedisin. Snarleg tiltredelse. Stillinga kan telje som del av spesialistutdanninga.Yrkesmedisinsk avdeling bidrar til å førebyggje sjukdom og fremje god helse ved å påvise og auke kunnskap om samanheng mellom miljøfaktorar og helse. Det foregår ved pasientutgreiingar, kunnskapsformidling, prosjektarbeid og forsking. Avdelinga har regionsansvar for Helseregion III (Vestland og Rogaland). I tillegg har avdelinga tre nasjonale behandlingstenester: elektiv hyperbar ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305765980 Presentasjon av stillingen:Revmatologisk avdeling ved universitetssykehuset St. Olavs Hospital, ligger innunder klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer og inneholder en poliklinikk, en døgnavdeling og et nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatiske sykdommer.Avdelingen har et godt fagmiljø og legger vekt på tverrfaglig samarbeid.ArbeidsoppgaverLegeoppgaver relevant for stillingen med mulighet for fordypning innen revmatologiske subområder etter faglig interesse og avtale med avdelingsledelsenDeltakelse i den til enhver tid gjeldende vaktordningOm nødvendig delta i undervisning av medisinstudenterTjeneste ved lokalisasjoner som St. Olavs har avtale med innen revmatologi pt. TynsetDelta i klinisk tjeneste, fag- og utviklingsarbeidet...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 893524312 Stillingsident: 4309034686 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast stilling 100 % for lege i spesialisering kategori 2/3 i immunologi og transfusjonsmedisin.Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Kristiansand, er godkjent som utdanningsavdeling, og dekker de fleste læringsmål innen fagområdene transfusjonsmedisin og klinisk immunologi inkl. serologisk allergidiagnostikk. Avdelingen har 31 stillinger inkl. tre legestillinger. Legene har medisinsk ansvar for immunologi og transfusjonsmedisin i hele Sørlandet sykehus.Læringsmål som ikke dekkes ved Sørlandet sykehus må dekkes ved andre sykehus. Sørlandet sykehus har avtale med Oslo universitetssykehus.Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement..Vi ber...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters