SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

154 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 154 results.
 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4251600954 Presentasjon av stillingen:Medisinsk klinikk inkluderer fagområdene fordøyelse, infeksjonsmedisin, hematologi, endokrinologi, nyremedisin og geriatri. Avdeling for mikrobiologi og smittevern, samt Medisinsk avdeling i Harstad og Narvik, er også en del av klinikken. Medisinsk klinikk har ansvar for mottak av indremedisinske pasienter i akuttmottaket.Akutt- og mottaksmedisin er en ny spesialitet som er under oppbygning og utvikling, og man er i gang med å utarbeide et forbedret mottak av akutt syke pasienter.Om du har interesse for dette har du nå en unik mulighet til å være med på å utforme din arbeidshverdag og dette viktige satsingsområdet.Vi søker overlege/erfaren LIS som ønsker å jobbe med pasienter i akutt- og mottaksmedisin. Tiltredelse sn...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - SOMATIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  Org. nr: 974795639 Stillingsident: 4248051418 Presentasjon av stillingen:Ortopedisk seksjon ved UNN Harstad søker etter engasjerte og positive kolleger.UNN Harstad er et bærekraftig lokalsykehus med alle akutt-funksjoner. Sykehuset har en stabil oggod bemanning fordelt på flere spesialiteter i et godt og tverrfagligkollegium.Vi er på jakt etter deg som som ny kollega på ortopeden. Hos oss fårdu et godt fagmiljø, et godt arbeidsmiljø og uante muligheter forfritidssysler, jakt og fiske i midnattssol og mørketid. P.t. arbeider det tre LIS3 ved vår seksjon.Vi lyser ut to LIS-stillinger, hvorav en fast stilling og ett vikariat:1 fast 100% stilling som lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi. Stillingen er ledig fra 03.08.2020.1 vikariat i 100% stilling som lege i spesialisering i ortopedisk ...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974795477 Stillingsident: 4246284323 Presentasjon av stillingen:Helgelandssykehuset Sandnessjøen, medisinsk avdeling, har ledig 2 faste stillinger for lege i spesialisering (LIS2/3-indremedisin) med oppstart 1.september 2020.Det kan bli ledig midlertidig stilling. Avdelingen er fra tidligere godkjent som gruppe II utdanningssykehus med 4,5 år godkjent utdanningstid innenfor indremedisin. I ny spesialistutdanning har vi søkt om godkjenning for LIS2 indremedisin, samt LIS3 indremedisin, gastroenterologi, nefrologi, lunge og hjerte.Helseministeren har nylig vedtatt at Sandnessjøen skal være hovedsykehus på Helgeland. Sykehuset har god rekruttering og du vil komme til et godt miljø med stort faglig engasjement. Sandnessjøen ligger sentralt plassert på den vakre Helgelandskysten, i et ...

 • Company HELSE FONNA HF ODDA SJUKEHUS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251474138 Presentasjon av stillingen:Odda sjukehus er lokalsjukehus for Indre Hardanger omegn og dekkjer eit befolkningsgrunnlag pårundt 12000. Odda sjukehus har medisinsk- og kirurgisk akuttberedskap. Vi hareit godt tilbod til pasientar med akuttmedisinske tilstandar. Stabilisering avskadde pasientar før overflytting til større sjukehus. Odda sjukehus harakuttmottak,operasjon, anestesi, overvåking og sengepostar. Alle typarpasientar blir tatt i mot og vurdert for vidare behandling. Vi har godt etablertkirurgisk og medisinsk poliklinikk, dagbehandling, dagkirurgi, laboratoriet ogrøntgenavdeling.Odda er ein kulturby med naturskjøne omgivnader. Det er moglegheiter for mange ulike aktivitetar året rundt. Ein kan nemne turar i fjellet, toppturar, Trolltunga og klatr...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4235246181 Presentasjon av stillingen:Kristiansund sjukehus er eit av fire sjukehus i Helse Møre og Romsdal. Avdeling for barnemedisin og habilitering omfattar barne- og ungdomsavdelingane og barnehabiliteringstjenesta i føretaket. Ved Kristiansund sjukehus er det sengepost, dagbehandling og poliklinikk for barn og ungdom i alderen 0-18 år. Det er fødeavdeling med om lag 365 fødslar/år. Ein av barnelegane arbeider også i barnehabiliteringstjenesta.Avdeling for barnemedisin og habilitering har behov for å styrke bemanninga ved sjukehuset i Kristiansund:Vi søkjer vaktkompetent barnelege, med oppstartdato snarast.Dersom vi ikkje får kvalifiserte søkjarar til overlegestillinga, er det aktuelt å midlertidig omgjere stillinga til stilling for LIS for eittår.Kristiansun...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4248045833 Presentasjon av stillingen:I forbindelse med koronapandemien er det ledig engasjement som overlege ved Smittevernseksjonen. Ansettelsesperioden er for ett år med mulighet for forlengelse. Seksjonen har i alt åtte stillingerfor smittevernsykepleiere, samt en førstekonsulent og to smittevernoverleger.Smittevernseksjonen er en del av Avdeling for mikrobiologi ogsmittevern, hvor det er nært samarbeid mellom leger, sykepleiere og ingeniørerpå tvers av seksjonene. Avdelingen har et nært samarbeid med kliniske avdelinger og et aktivt forskningsmiljø.ArbeidsoppgaverStrategisk arbeid med å vedlikehold og utvikling av sykehusets pandemiberedskapsplaner og infeksjonskontrollprogramOppfølging av myndighetenes satsninger på smittevernfeltetSamarbeid med syk...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4242525083 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst --endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter.Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen. Klinikken har ca. 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell.Ved Avdeling leger i Kirurgisk klinikk har vi ledige stilling for overlege i Ortopedisk kirurgi fom 17 august 2020.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver som spesialist i ortopedisk kirurgiBehandle og følge opp pasienter på alle omsorgsnivå, dvs. både poliklinis...

 • Company HELSE FONNA HF FOLGEFONN DPS DØGNAVDELING - VALEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4236073563 Presentasjon av stillingen:Seksjon spesialisert behandling Valen sjukehus har fire døgnpostar og ein poliklinikk. Akuttpost, psykosepost, sikkerheitspost, sikker/rehablilitering og ambulant sikkerheitsteam. Seksjon spesialisert behandling Valen sjukehus har ein ledig utdanningsstilling for LiS 3.ArbeidsoppgåverUtgreiing, diagnostisering og behandling av pasientar med ulike psykiske lidingar i samarbeid med overlege på den aktuelle postenVere ein del av det tverrfaglege behandlingsteamet på postenMedikamentell behandlingVakttenesteKvalifikasjonarNorsk autorisasjon som legeGodkjent medisinsk embetseksamenHar gjennomført LIS1 eller tilsvarendeGrunnleggande IKT-kompetanse, kunnskap om EPJ og andre fagsystemGode språkkunnskapar i norsk skriftleg og munnleg ...

 • Company SARPSBORG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Beskrivelse av arbeidsstedVirksomhet Helse som er underlagt Kommuneområde helse og velferd består av tre team. Team kommunale legetjenester har ansvaret for ledelse og fagutvikling av legene i helsehus, sykehjem, familiesentrene, fengselshelsetjenesten og LIS1 kandidatene. Det er i dette teamet vår nye kollega vil være ansatt. De øvrige teamene er Team legevakt og Team Samfunnshelse. I tillegg har virksomheten 5 kommuneoverleger.Vårt helsehus stod klart i 2016 og har siden åpningen tatt imot pasienter fra Sykehuset Østfold Kalnes, samt pasienter til vår KAD-avdeling, fire korttidsenheter inkludert en palliativ enhet og rullerings- og rehabiliteringspasienter. Pasienter som kommer til helsehuset nå har tyngre sykdomsbyrde og kortere liggetid enn tidligere. På helsehuset er det 5 avdelinger ...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM SYKEHUS - SOMATIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974705788 Stillingsident: 4256700804 Presentasjon av stillingen:Bærum sykehus er lokalsykehus for Asker og Bærums befolkning og er landets 8. største lokalsykehus. Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) er en av seks avdelinger ved klinikk Bærum sykehus.Avdelingen har en spennende og allsidig anestesiologisk virksomhet knyttet til gastrokirurgi, fedmekirurgi, urologisk kirurgi, plastikkirurgi, ortopedisk kirurgi og gynekologi/fødselshjelp med omtrent 7500 anestesiologiske prosedyrer pr år fordelt på inneliggende og dagkirurgiske pasienter.Intensivseksjonen har fire intensivsenger med omtrent 600 respiratordøgn med mulighet for kontinuerlig dialyse. I tillegg har avdelingen fire senger for medisinsk overvåkning i samarbeid med Medisinsk avdeling.Bærum sykehus er et trau...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4258211466 Presentasjon av stillingen:Ortopedisk avdeling Kristiansand er en del av klinikk somatikk ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingenhar en ortopedisk geriatrisk sengepost med 26 senger, samt en polikliniskvirksomhet og dagkirurgi. Vi har ca 3 000 operasjoner på inneliggendepasienter, ca 900 dagkirurgiske inngrep og ca 15 000 polikliniskekonsultasjoner i løpet av året. Ortopedisk avdeling har 10 overleger og 9 legeri spesialisering som for tiden går i 9 delt turnus. Sørlandet sykehus HFsamarbeider med OUS i forbindelse med gruppe 1. tjeneste for leger ispesialisering.Ortopedisk avdeling har ledig :1 x 100 % st. vikariat for lege i spesialisering fra 17.08.2020 til 05.01.2021, med mulighet for forlengelse.1 x 100 % st. vikariat for lege i spesialiserin...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258467047 Presentasjon av stillingen:Nevrologisk avdeling i Kristiansand har ledig vikariater for lege i spesialisering f.o.m. 01.09.2020 og inntil 1 år. med mulighet for forlengelse.Ved interne omrokeringer kan andre vikariater bli ledige.Søker må ha fullført LIS1Spesialitet: Nevrologi.Nevrologisk avdeling Kristiansand er godkjent som gruppe 1 i utdanning av spesialistkandidater innen nevrologi.Avdelingen har område funksjon for akuttnevrologisk virksomhet og systemansvar for hjerneslagbehandling for hele Agderregionen med ca. 300.000 innbyggere via egen slagavdeling i Kristiansand og teleslagstøtte for slagenheter på sykehus i Arendal og Flekkefjord.Nevrologisk sengepost i Kristiansand har 15 nevrologiske senger og 7 slagsenger, samt variabelt sengetall på fel...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258692356 Presentasjon av stillingen:Spesialitet: HjertesykdommerFast stilling med oppstart etter avtale.Medisinsk klinikk disponerer ca. 150 senger og har ansvaret for helsetjenester for Vestfold fylke. Opptaksområdet er ca. 230 000innbyggere. Klinikken har alle grenspesialiteter. Stillingen er tilknyttet seksjonert vakt. Seksjonen har 9 overleger i kardiologi og 4 utdanningsstillinger.Hjertemedisinsk sengepost har 25 senger, medisinsk overvåking har 8 senger og observasjonsposten tilknyttet akuttmottaket har 13senger. Hjertemedisinsk seksjon har egen pacemaker-operasjonsstue, gjørpacemaker-, ICD- og CRT- og ILR-kontroller, ekkokardiografi (TTE og TEE),sykkelbelastnings-EKG, Holter, R-test og ILR implantasjoner og har tilgang tilCT cor, MR cor, Myokardscintigra...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF KLIN FOR PSYK HELSE OG AVHENGIGHET ULLEVÅL STAB in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258819376 Presentasjon av stillingen:Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er landets største enhet for tverrfaglig spesialisertrus- og avhengighetsbehandling og har som opptaksområde Oslo sykehusområde. Avdelingen er organisert iKlinikk psykisk helse og avhengighet, OUS og lokalisert ved sykehusene Aker,Gaustad, Ullevål og ved OUS Mortensrud.Avdelingen er engasjert i utdanning for helsepersonell, forskning ogfagutvikling i samarbeid med ulike kompetansemiljøer.Vi har nå ledig en fast 100 % stilling for lege i spesialisering i spesialiteten rus-og avhengighetsmedisin. Tiltredelse 1.9.2020.Vi har også 7 ledige vikariater med tiltredelse 1 .9.2020. Fem av vikariatene har varighet på 12 måneder og to vikariater på 6 måneder. Alle med mulighet for forlengels...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF LABORATORIER ØYA in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258159731 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteterinnen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analysereri hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyserfra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling. Klinikken er inne i en spennende periode med innføring av nye laboratoriedatasystemer. Avdeling for medisinsk mikrobiologi er en av landets største mikrobiologiske avdelinger.Avdelingen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189. Avdelingen har særlig kompetanse innen molekylærb...

 • Company HELSE BERGEN HF KRONSTAD DPS KRONSTAD DØGNBEHANDLING in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4242444577 Presentasjon av stillingen:Kronstad Distriktpsykiatriske Senter (DPS) har ansvar for 3 bydelar i Bergen; Bergenhus, Årstad og Ytrebygda. Kronstad DPS er lokalisert i eit flott og moderne bygg på Danmarksplass. Vi har to store almennpoliklinikkar. Det er Poliklinikk 1 som no søkjer overlege. Overlegen vil delta i eitt av dei to allmennteama. Poliklinikkane er i endring i retning av fleire spissa tilbod/ team, m.a. etablering av korttidsteam i tillegg til tradisjonelle allmennteam. Dette gir positive valmoglegheiter og gode vilkår for ein variert og interessant arbeidskvardag. Vi vil strekkje oss langt for å leggje til rette for søkjaranes interesser og behov, innanfor dei ramma vi har.Poliklinikkane tar imot tilvisingar frå fastlegar, legevakta, sjukehu...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN SOMATIKK/ADMINISTRASJON in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974795485 Stillingsident: 4243572782 Presentasjon av stillingen:Helgelandssykehuset søker dermatolog til vår hudpoliklinikk ved sykehusenhet Mosjøen.Mosjøen ligger i Vefsn kommune i Nordland, og har ca 10 000 innbyggere. Byen ligger ved foten av det 800 meter høye Øyfjellet og er kjent for den gamle trehusbebyggelsen i Sjøgata. Mosjøen har et rikt kulturliv, spesielt innenfor musikk og kunsthåndverk. Gode turmuligheter i naturskjønne omgivelser, alpinanlegg, svømmehall, treningssenter, kaféliv, kino, musikk- kunst og kulturmiljø. Mosjøen er en familevennlig by med forskjellige skoletilbud. Gode kommunikasjonsmuligheter med E6, tog, buss og flyplass. Ligger også nært Helgelandskysten, en av Norges vakreste kyster.Helgelandssykehuset Mosjøen består av medisinsk og kirurgisk, og områ...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN SOMATIKK/ADMINISTRASJON in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974795485 Stillingsident: 4237883016 Presentasjon av stillingen:Helgelandssykehuset søker øyelege til vår sykehusenhet i Mosjøen.Helgelandssykehuset Mosjøen har helgelandsfunksjon innen ophtalmologi med et nedslagsfelt på ca 78 000 innbyggere. Det er årlig ca 4000 polikliniske konsultasjoner og ca. 400 dagkirurgiske inngrep. Vi utfører utredning og behandling av generelle øyesykdommer og operasjoner som katarakt, øyeplastikker og tåreveier.Vår poliklinikk er under utvikling der du som lege får være med å utforme denne. Vi har investert i nytt utstyr og nylig tatt i bruk nyrenoverte lokaler.I avdelingen er det 1 fast øyelege og 3 sykepleiere, hvorav 1 har videreutdanning som øyesykepleier.Mosjøen ligger i Vefsn kommune i Nordland, og har ca 10 000 innbyggere. Byen ligger ved foten ...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4244294065 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 2 x 100 % vikariat for LIS 2-3 med mulighet for forlengelse og fast ansettelseSykehuset i Østfold er et moderne sykehus med spennende arbeidsoppgaver for våre ansatte. Vi søker etter deg som brenner for faget og vil være med i prosessen med å utvikle Sykehuset Østfold videre i fremtiden.Stillingene er underlagt akuttmedisinsk avdeling i klinikk for medisin, og er en del av vaktordning i akuttmottaket. Vi har per dags dato13-delt arbeidsplan for LIS 2 og 10-delt arbeidsplan for LIS 3.Klinikk for medisin har ansvar for diagnostikk og behandling av pasienter innenfor fagområdene hjerte, lunge, infeksjon, nyre, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og akuttgeriatri. Egen akuttseksjon og forskningsenhet innenfor...

 • Company AHUS KONGSVINGER SOMATIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246382683 Presentasjon av stillingen:Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel avø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede ogbehandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere.Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et fagligrobust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lysttil å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for åsikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.Ved ortopedisk seksjon i Kongsvinger har vi ledig 1 års vikariat for lege i spesialisering, LIS 3 /grenspesialitet ortopedi. Tiltredelse 28.09.2020.Seksjonen har et ...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247476204 Presentasjon av stillingen:Klinikk for kvinne, barn og familie - KBF, er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinne, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det enkelt å gi helhetlig tilbud til pasientgruppen. Avdelingene i KBF er Barne- og habiliteringsavdelingen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) Gynekologi og fødeavdeling i Levanger og Gynekologi og fødeavdeling i Namsos.Barne- og ungdomsposten i HNT består av følgende:Sykehuset LevangerSengepost for barn og unge fra 0-18 årNeonetalenhet for premature og syke nyfødte.Enhet for dagbehandlingdiv. poliklinikkerSykehuset NamsosPoliklinikkAvdelingen har et nært samarbeid med Habiliteringstjene...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF RØNTGEN/LABORATORIER - BODØ in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 993562750 Stillingsident: 4235151702 Presentasjon av stillingen:To ledige 1-års vikariater som lege i spesialisering radiolog med arbeidssted Bodø.Tiltredelse så snart som mulig.Avdelingen har nye og moderne lokaler, ny maskinpark med nye skjelettlaber og ny Dual Energy CT. På MR-siden har vi en ny 3T-maskin og ny 1,5T-maskin både i Bodø og Lofoten. Det er nettopp investert i en ny high-end UL-maskin.I samarbeid med Universitetssykehuset i Tromsø utdanner Nordlandssykehuset medisinstudenter på 5. og 6. studieår ved bildediagnostisk avdeling. Det jobbes også aktivt med forskning i avdelingen. BDS mammografisenter, nukleærmedisinsk enhet og de radiologisk enhetene i Bodø, Lofoten og Vesterålen utgjør til sammen bildediagnostisk avdeling. Avdelingen har en forholdsvis ung overlegesta...

 • Company VACCIBODY AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTRE VIKEN HF PSYKIATRISK AVDELING BLAKSTAD DØGNAVDELING BLAKSTAD in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974706156 Stillingsident: 4240198202 Presentasjon av stillingen:Psykiatrisk avdeling Blakstad består av 12 døgnseksjoner med tilhørende spesialiserte polikliniske og elektive tilbud. Det er en av de største sykehusavdelingene i Norge med ansvar for et opptaksområde bestående av 26 kommuner og en befolkning på ca. 500.000. Vi har en stor LIS-gruppe med omfattende LIS-undervisningen som et ledd i å utvikle avdelingen til et viktig psykiatrisk kompetansemiljø i Helse Sør-Øst. Det planlegges flytting til nytt sykehus i Drammen i 2025.Ved psykiatrisk avdeling Blakstad er det ledig 4 faste stillinger og 2 vikariater for lege i spesialisering med oppstart 01.09.2020.I alle seksjoner ved Psykiatrisk avdeling Blakstad samarbeider vi tett med pasienter og pårørende, kommunale helse- og sosi...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - NAMSOS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4230004223 Presentasjon av stillingen:Namsos er en trivelig by innerst i Namsenfjorden, ved utløpet av Norges beste lakseelv Namsen. Byen er omgitt av fjell, skog og sjø og har flotte turmuligheter sommer som vinter, samt jakt og fiskemuligheter. Namsos er også kjent for sitt store musikk og kulturmiljø.Sykehuset Namsos er lokalsykehus med akuttfunksjon for ca. 43 000 innbyggere.Kreftpoliklinikken er organisert i Kirurgisk klinikk og driver med utelukkende poliklinisk, vaktfri virksomhet.Den har allerede en onkolog ansatt i 100 % stilling fra før, men arbeidsmengden tilsier at vi ønsker minst en onkolog til. Ellers er det tilsatt flere spesialsykepleiere innen onkologi ved poliklinikken og kirurgisk sengepost.Kirurgisk klinikk opererer elektivt coloncancer, når d...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: 974795833 Stillingsident: 4255326432 Presentasjon av stillingen:Ved enhet anestesileger, Klinikk Hammerfest, er det ledig stilling som Lege i spesialisering innen anestesiologi.Siste del av spesialiseringsforløpet vil foregå på eksternt sykehus, fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være på enhet anestesileger, Klinikk Hammerfest.Utdanningsplan for spesialiseringen finner du ArbeidsoppgaverAnestesiologiske arbeidsoppgaver innom operasjonsavdelingen, anestesiavdelingen, intensivavdelingen og akuttmottaketUtredning og karlegging, samt diagnostiske vurderingerJournalarbeidSamarbeid internt og eksternt med andre faggrupperKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som lege.Turnustjeneste (LIS1) må være fullført.Kjennskap til DIPS journalsystem.Lokal kjen...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) DYRESYKEHUSET in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189650Om stillingenVed Institutt for produksjonsdyrmedisin ved Veterinærhøgskolen er det ledig stilling som postdoktor innen infeksjonsmedisin med varighet fire år. Stillingen er finansiert med midler fra Matfondavtalen samt NMBU, og er knyttet til prosjektet «Norwegian Airways: Økt bærekraft og dyrevelferd i storfenæringen ved reduksjon av luftveissykdom og bruk av antimikrobielle midler» som er et samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet og storfenæringen (Animalia, Tine og Geno). Postdoktoren vil bli en del av Produksjonsdyrklinikken Laboratoriearbeidet vil i hovedsak bli utført ved Avdeling for bakteriologi, Institutt for parakliniske fag, NMBU.Prosjektet «Norwegian Airways» ledes fra Veterinærinstituttet, og postdoktoren vil arbeide tett med næringe...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258194044 Presentasjon av stillingen:Radiologisk avdeling har gjennomgående ansvar og samdrift av overlegeressurser for all radiologisk virksomhet ved sjukehusene i Helse Fonna: Haugesund, Stord og Odda.Radiologisk avdeling er ei moderne og dynamisk avdeling. I Haugesund har vi ultralyd, CT, mammografi, intervensjon/angio, MR, nukleærmedisin og generell røntgen. På Stord har vi ultralyd, CT, generell røntgen og MR. I Odda har vi ultralyd, generell røntgen og CT. Radiologisk avdeling satser på effektivitet og høg kvalitet i tenesta.Vi søker generelle radiologer gjerne med interesse og kompetanse innen fagfeltene intervensjon og/eller mammografi.ArbeidsoppgåverInnen intervensjon tilbyr vi blant annet angiografi, stentinnleggelse og PTA i abdominale og perifere kar...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4248328808 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 2 x 100 % vikariat for LIS 2-3 med mulighet for forlengelse og fast ansettelse, hvorav 50 % er tilknyttet akuttmedisinsk avdeling og 50 % er tilknyttet gastromedisinsk avdelingSykehuset i Østfold er et moderne sykehus med spennende arbeidsoppgaver for våre ansatte. Vi søker etter deg som brenner for faget og vil være med i prosessen med å utvikle Sykehuset Østfold videre i fremtiden.Stillingen er underlagt akuttmedisinsk avdeling i klinikk for medisin, og er en del av vaktordning i akuttmottaket. Vi har per dags dato13-delt arbeidsplan for LIS 2 og 10-delt arbeidsplan for LIS 3.Klinikk for medisin har ansvar for diagnostikk og behandling av pasienter innenfor fagområdene hjerte, lunge, infeksjon, nyre, fo...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4258601790 Presentasjon av stillingen:Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig vikariat i 6 mnd (med mogleheit for forlenging) for lege i spesialisering, LIS 3, iInfeksjonssjukdommar.I vikariatet tilbyr vi spesialistutdanning som dekkjer den kliniske delen av utdanningsløpet i infeksjonssjukdommar.Infeksjonsseksjonen diagnostiserar og behandlar pasientar med ulike infeksjonsjukdommar. Seksjonen har to sengepostar med til saman 24senger, inkludert ei overvakingseining. Seksjonen driv også ein ortopediskinfekjonspost med 14 sengar i samarbeid med Ortopedisk avdeling. Ipoliklinikken utgjer oppfølging og behandling av kroniske virussjukdommar somHIV og viral hepatitt ein vesentlig del. Seksjonen har dessutan ei omfattandetilsyns- og rådgjevingsv...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4242302795 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig stilling som seksjonsleder ved seksjon patologi spesialister, Nordbyhagen. Stillingen er knyttet til en overlegestilling med rutinediagnostikk i en definert andel av stillingen.Avdeling for patologi er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingenmottar prøvemateriale fra Akershusuniversitetssykehus, spesialister og primærhelsetjenesten i området.Avdelingen er kjent for å være godt organisert, å ha rask prøveflyt og et meget hyggelig arbeidsmiljø.Seksjonen har 17 overleger, hvorav 3 er tilknyttet Universitetet i Oslo, og 5 LIS. Avdelingen er godkjent for hele utdanningsløpet. Seksjonen er delt i 3 større fagområder, og besvarer ca. 38000 histologiske prøver, 43000 cytologiske prøver og 200 ob...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974795361 Stillingsident: 4243582965 Presentasjon av stillingen:Nordlandssykehuset HF har ledig vikarstilling som lege i spesialisering ved øyeavdelingen.Vi er en del av Kirurgisk klinikken og har felles sengepost med ortopedisk avdeling. Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst --endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.Klinikken har over 700 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell. Vi har i dag 4 Leger i spesialisering i vår avdeling. Som LIS får du ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF REHABILITERING OG HABILITERING FYSIKALSK MEDISIN ØYA in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246653682 Presentasjon av stillingen:Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering tilbyr følgende behandling:Avd. for ervervet hjerneskade: Rehabilitering av pasienter med ulike ervervede hjerneskader, med hovedtyngde på traumatiske skader og vaskulære skader. Spesialisert rehabilitering og kontrollopphold/vurderingsopphold i senere fase.Avd. for Ryggmargsskader: Rehabilitering av pasienter med ryggmargsskader både traumatisk og ikke traumatisk. Livslang oppfølging av pasienter med ryggmargsskade, i tillegg til poliklinisk virksomhet for pasienter med ryggmargsskaderelaterte problemstillinger.Tverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder: Diagnostikk og behandling av muskel-og skjelettlidelser generelt.Diagnostikk og behandling av tilstander i nakke, rygg og ...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  26.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4243701480 Presentasjon av stillingen:ØNH-seksjonen ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna har ledig vikariat for LIS.ØNH-seksjonen er organisert som ein seksjon i kirurgisk klinikk med eigen poliklinikk, høyresentral, operasjons- og oppvåkningseining. Seksjonen er godkjend som gruppe II-utdanningsavdeling i ØNH-sjukdommar.Ved ØNH-seksjonen har vi 8 legar: 6 spesialistar og 2 under utdanning.ArbeidsoppgåverLiS går i 4-delt heimevakt og har allsidige arbeidsoppgåver.KvalifikasjonarNorsk autorisasjon som lege.Relevant erfaring vil ha stor vekt.Må meistre norsk språk skriftleg og munnleg på høgt nivå.UtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåProfesjonsstudiumPersonlege eigenskaparSeksjonen har eit godt arbeidsmiljø og vi ønsker ein kandidat som kan bidra til å oppretthalde...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM SYKEHUS - SOMATIKK in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4229919155 Presentasjon av stillingen:Urologisk seksjon, er en del av Kirurgisk avdeling Bærum sykehus og har per i dag 6 faste overlegestillinger og 2 faste utdanningsstillinger for leger i spesialisering innen urologi. Kirurgisk avdeling består av sengepost, poliklinikk,dagkirurgisk aktivitet og sentraloperasjon. Urologisk seksjon har status som utdanningsinstitusjon innen urologi og utreder og behandler de fleste generelle urologiske tilstander. Seksjonen har et komplett tilbud innen steinkirurgi og fungerer som steinsenter for Vestre Viken HF. I tillegg til Urologisk seksjon, er det seksjoner innen Gastro-generell kirurgi, Overvektskirurgi og Plastikkirurgi i Kirurgisk avdeling.Vi har ledig 100 % fast stilling for overlege/urolog.ArbeidsoppgaverDeltagelse i o...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - FORSKNINGSVIRKSOMHET in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247457554 Presentasjon av stillingen:European Palliative Care Research Center (PRC) er forskningsenheten i palliasjon ved Avdeling for kreftbehandling (AKB) og er lokalisert til Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS). AKB har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning, opplæring, forskning og fagutvikling.Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. AKB inngår i OUS sin akkreditering som et Comprehensive Cancer Center (CCC) i Organisation of European Cancer Institutes (OECI).Prioriterte forskningsområder i PRC er ernæring/kakeksi, smerte, sentralnervøse manifestasjoner av kreft og helsetjenesteforskning. For alle områdene utvikles de...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF AVDELING TSB SANDERUD in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4232731831 Presentasjon av stillingen:Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern har om lag 1 800 årsverk og behandler mer enn 16 000 mennesker pr. år. Divisjonen er inne i en prosess med særlig vektlegging av videreutvikling av desentraliserte tjenester i Hedmark og Oppland.Sykehuset Innlandet søker deg som vil ta din utdanning innenfor den nye spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin.Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er et satsningsområde, og avdelingen ønsker å styrke vår medisinskfaglige kompetanse og faglige utvikling ytterligere. Vi arbeider stadig med å bedre behandlingen for pasientgruppen vår.Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har pr i dag 5 overleger og 5 LIS, med spesialitetene allmennmedisin, psykiatri og rus- og a...

 • Company HELSE BERGEN HF VOSS SJUKEHUS in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250723248 Presentasjon av stillingen:OM STILLINGA:Voss sjukehus , Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har ledig 2 fastestillingar for lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi frå 17.08.2020.Vi tilbyr spesialistutdanningsom dekkjer heile utdanningsforløpet i ortopedisk kirurgi. Spesialistutdanningavil gå føre seg ved Voss sjukehus, Haukeland universitetssjukehus, inkludert gruppe Iutdanning ved ortopedisk avdeling Haukeland universitetssjukehus.Etterfullført spesialisering, vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist.AVDELINGA:Det er 8 LIS 2/3 legar ved kirurgisk avdeling, 4 LIS 3 ortopedi og 4 LIS 2 generell kirurgi. Vaktordninga er 8-delt,felles vakt ortopedi og generell kirurgi. Det er 4 spesialistar i ortopediskkirurgi ved sjukehuset...

 • Company HELSE BERGEN HF VOSS SJUKEHUS in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4244248416 Presentasjon av stillingen:OM STILLINGA:Voss Sjukehus, Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig vikariat for lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi frå 17.08.2020 til 13.02.2022. Vikariatet kan telje som del av spesialistutdanninga.AVDELINGA:Det er 8 LIS 2/3 legar ved kirurgisk avdeling, 4 LIS 3 ortopedi og 4 LIS 2 generell kirurgi. Vaktordninga er 8-delt, felles vakt ortopedi og generell kirurgi. Det er 4 spesialistar i ortopedisk kirurgi ved sjukehuset.Avdelinga behandlar både elektiv ortopedi og ortopedisk traumatologi. Elektiv kirurgi omfattar mellom anna artroskopi skulder/kne/ankel, fot- og ankelkirurgi, protesekirurgi i hofte og kne.VOSS SJUKEHUS:Voss sjukehus har full akuttberedskap innan ortopedi, kirurgi, medisin, føde, gyne...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BUP OSLO SYD - SØNDRE NORDSTRAND in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4240430907 Presentasjon av stillingen:Fast overlegestilling 100 % ved enhet BUP Østensjø med tiltredelse 01.09.2020.BUP Oslo Syd har tilholdssted på Mortensrud i nye lokaler, samlokalisert med Søndre Oslo DPS og Ruspoliklinikken. BUP Oslo Syd består av generalistenhetene BUP Nordstrand, BUP Østensjø, BUP Søndre Nordstrand, samt Spesialenheten med TIPS-team, lavterskelteam og ambulant intensivteam. BUP Syd har flere spesialiserte fagteam som er organisert i matrise på tvers av enhetene. Vi har matriseteam for sped- og små, DBT-behandling, OCD-behandling, spiseforstyrrelser, utredning av nevroutviklingsforstyrrelser og familieterapi. Ansatte fra Østensjø enhet deltar aktivt i disse teamene, og har slik mulighet for faglig fordypning som supplement til generalistvir...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS KIRKURGISK KLINIKK HUDAVDELING in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 983974678 Stillingsident: 4251721345 Presentasjon av stillingen:Hudavdelingen SUS har et opptaksområde på 320 000 innbyggere og behandler alle former for hudlidelser. Avdelingen har utviklet spesialkompetanse innen laserkirurgi og dermatokirurgi og har per dagens dato ansatt 17 leger ved avdelingen.Hudavdelingen har fire faste stillinger for leger i spesialisering til dermatovenerologi og er godkjent for gruppe 1-tjeneste.Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i dermatovenerologi bortsett fra 6 måneders sengeposttjeneste som per dags dato fortsatt er krav for spesialiseringen.En individuell utdanningsplan vil utarbeides før ansettelse. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist.Attes...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE STAVANGER DPS DØGNAVDELING in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 983974678 Stillingsident: 4251746555 Presentasjon av stillingen:Stavanger DPS har et opptaksområde i Stavanger på ca. 72.000 innbyggere over 18 år. Stavanger DPS flyttet inn i nytt bygg sommer 2014. Vi består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, ambulant akutteam, ettervernspoliklinikk og 2 sengeposter . Vi har totalt 30 døgnplasser.Poliklinikken er en stor poliklinikk som er delt i tverrfaglige team. Behandlerdekningen er god og vi har mange mange spesialister med bred kompetanse.Vi deltar i et PTSD-prosjekt som administreres av RVTS der vi arbeider med å implementerer ptsd-behandling ved å bruke kunnskapsbaserte metoder. Opplæring og veiledning gis av RVTS.Vi har fokus på å ha en drift som over tid har en balanse mellom tilgjengelige ressurser og faglig god utred...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257949404 Presentasjon av stillingen:Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig et vikariat av ett års varighet for lege i spesialisering i generell kirurgi med oppstart 3. august 2020, eller etter nærmere avtale.Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir ett rikt og variert kulturliv.Helgelandssykehuset Mo i Rana har til sammen ca 500 åprsverk og gir et tilbud til 34 000 innbyggere. Sykehusenheten Mo i Rana har ansvaret for ortoped...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4256924396 Presentasjon av stillingen:Spesialitet: AnestesiVi har ledig:1 x 100 % vikariat i perioden 01.09.20 til og med 31.08.21Sykehuset har et nedslagsfelt på ca. 240 000 innbyggere, og driver utstrakt medisinsk- og kirurgisk virksomhet. Sykehuset har regionansvar for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og har en smertepoliklinikk med høy aktivitet. Sykehuset i Vestfold har virksomhet ved to lokasjoner (Tønsberg og Larvik) hvor anestesiavdelingen er representert. Avdelingen har tre seksjoner; anestesi, intensiv og smertepoliklinikk. I tillegg dekker avdelingen funksjoner som traumatologi og akuttmedisin. Tjeneste ved avdelingen utføres i alle seksjoner.Anestesiavdelingen har ansvaret for operativ anestesi til: Ortopedi, gastroenterologi, karkirurgi, urol...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257449168 Presentasjon av stillingen:Ved kirurgisk avdeling er det ledig 2 faste 100 % stillinger som Lege i spesialisering innen generell kirurgi.Oppstart 31.08.20 eller etter nærmere avtale.Utdanningsplan for spesialiseringen finner du .Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra viddelandskap via vakre fjorder til Pasviks dype furuskog.Arbeidsoppgaver5-delt vakt i hjemmevakts ordningDeltagelse i postarbeid, poliklinikk, i operasjonsstuen etc.Ordinært arbeid som underordnet legePostarbeid/poliklinikk/vakt som de resterende LIS-legeneKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF VOKSENPSYKRIATI DIKEMARK in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 874588962 Stillingsident: 4258220894 Presentasjon av stillingen:Seksjon for psykosebehandling har 32 døgnplasser, fordelt på 3 enheter. Vi tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller alvorlige atferdsproblemer. Kun elektive innleggelser.Seksjonen er i oppstartsfasen med å tilby judisiell observasjon.Overlege med interesse for psykoseproblematikk, oppfordres til å søke.Seksjonen har 6 over- og 4 underordnede legestillinger. Per i dag er det 14-delt bakvaktsordning, i samarbeid med Regional sikkerhetsseksjon, Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme samt Alderspsykiatrisk seksjon. Alle lokalisert på Dikemark.Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverUtredning, diagnostisering og behandling.Tverrfaglig sama...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4250552012 Presentasjon av stillingen:UNN har ledig to vikariat for lege i spesialisering i øyesykdommer. Et vikariat gjelder for perioden 01.09.20 - 15.03.21, det andre for perioden 01.9. - 31.12.20. Det er mulighet for forlengelse på begge stillingene.Øyeseksjonen i NKØØ er en del av NOR-klinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for en lang rekke kirurgiske og medisinske spesialiteter og sammensatte pasientforløp. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN, men har også ansvar for store deler av rehabiliteringsforløpene i UNN.Øyeseksjonen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Øyeseksjonen er det viktigste utdanningssted for øyeleger i Nord-Nor...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974631091 Stillingsident: 4257754395 Presentasjon av stillingen:Ved Øyeavdelingen i Arendal har vi fra 24.08.20 ledig 100% vikariat for lege i spesialisering. Antatt varighet t.o.m. 31.08.2021, med mulighet til forlengelse.Spesialitet: Øyesykdommer.All øyebehandling og øyekirurgi ved Sørlandet sykehus er samlet i Arendal. Avdelingen betjener hele Agders befolkning på ca 305.000 innbyggere.Øyeavdelingen har egen netthinneklinikk for medisinsk retinabehandling, poliklinikk for barn/samsyn og moderne øyepoliklinikk som er godt utstyrt. Avdelingen har 2 egne operasjonsstuer og femtosekundlaser for kataraktkirurgi. I tillegg til generell oftalmologisk poliklinikk, driver avdelingen utstrakt virksomhet innen kataraktkirurgi, medisinsk retinabehandling, glaukomkirurgi, okuloplastikk og p...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4244256966 Presentasjon av stillingen:Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus har ledig 100% fast overlegestilling ved døgnavdeling seksjon Martens, Avdeling for Rusmedisin.Avdeling for rusmedisin vart frå 01.12.2019 utvida med å omfatte tidligare Bergensklinikken. Avdelinga tilbyr heile spekteret innan rusbehandling, og er delt inn i fleire seksjonar, m.a døgnpostane på Askøy, Tertnes, Skuteviken, Martens, Klokkarvik og Manger, i tillegg til poliklinisk verksemd fordelt på LAR med ansvar for ca 1000 pasientar, poliklinikk for unge, vaksenpoliklinikk, ambulante tenester og vurderingseining for alle tilvisingar til rusbehandling i Helse Bergen sitt nedslagsfelt. Avdeling for rusmedisin har 9 godkjende spesialitetar i rus og avhengigheitsmedisin.Seksjon Martens...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257706202 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer legar med minst eitt års relevant erfaring etter fullført LIS 1 teneste, for spesialiseringsløp i Akutt- og mottaksmedisin.Mottaksklinkken har 6 einingar, Utgreiingsmottak 1 og 2, Akuttmottak, Korttidspost, Diagnostisk senter og Akuttpost. Utgreiingsmottaket er eit tilbod til pasientar med behov for tverrfagleg utgreiing ved akutt sjukdom. I akuttmottak har Mottaksklinikken sine overlegar eit særskild ansvar for primærvurdering/triage, samt oppfølging av pasientar med høg hastegrad. Kortidsposten er ein observasjonseining for pasientar med avklarte problemstillingar og forventa kort liggjetid. Diagnostisk senter er ein poliklinikk med ansvar for eit diagnostisk pakkeforløp for pasientar med mistanke om alvorleg sjuk...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters