Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

364 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 364 results.
 • Company HELSE FØRDE HF PSYKIATRISK KLINIKK TRONVIK in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4380504061 Presentasjon av stillingen:Psykiatrisk klinikk er eit distriktspsykiatrisk senter for kommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn, og har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost, vaksenhabilitering og tverrfagleg spesialisert ruseining. Avdelinga har 16 faste legestillingar, LIS1 og medisinstudentar vår og haust.Mars 2021 har vi flytta inn i nybygg ved sentralsjukehuset i Førde, med 4 sengepostar, poliklinikk og Førde BUP. Rus døgn vil fortsatt vere på Tronvik. Med nærleik til Førde sentralsjukehus, sengepost ungdom (UPH) og Førde BUP, vil det vere mogleg å få all teneste som er nødvendig for å bli spesialist utan å flytte frå Førde.Avdelinga har fleire spennande prosjekt innan forsking og utvikling. NORSE tilbakemeldingsystem er utvikla ved vår avdeling.Psy...

 • Company SYKKYLVEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 964 980 365 Stillingsident: 4406470552 Presentasjon av stillingen:I samband med at legesenteret i Sykkylven vert kommunalt frå 01.07.2021, søkjer vi etter ein dyktig spesialist innan allmennmedisin, som vil vere med å styrke legetenesta og helsetilbodet til innbyggarane.Vi søkjer ein fastlege som vil bidra til å skape ein god og attraktiv arbeidsstad, med eit sterkt fagmiljø. Kommunen legger til rette for fleksibel driftsform: næringsdrivande eller kommunal tilsetting. Stillinga/heimelen har i utgangspunktet 1000 listepasientar.ArbeidsstadLegesenteret er lokalisert sentralt i Sykkylven. Senteret er godt utstyrt, har eige laboratorium og nyttar CGM Allmenn journalsystem.Kommunen aukar fastlegekapasiteten med mål om 8 legestillingar samt LIS1 lege. Det er eit stabilt og kompetent hj...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK FLEKKEFJORD in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974595214 Stillingsident: 4399377980 Presentasjon av stillingen:Avdeling for kirurgiske fag ved Klinikk Somatikk i Flekkefjord har ledig vikariat som lege i spesialisering 2/3. Tiltredelse snarest/etter avtale. Vikariatet er ledig ca. 7 mnd. med mulighet for forlengelse.Spesialitet: gynekologi.Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker: 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt 3 tverrgående klinikker. Disse er Medisinsk Service Klinikk (MSK), Prehospitale tjenester (PTSS) og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling.Klinikk for somatikk i Flekkefjord er organisert i en avdeling for kirurgiske fag (gynekologi/obstetrikk, ortopedi, kirurgi, anestesi, intensiv og kirurgisk poliklinikk) og en avdeling for medisinske fag (m...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974795361 Stillingsident: 4405619543 Presentasjon av stillingen:Medisinsk klinikk har følgende medisinskfaglige avdelinger i Bodø: Kardiologi, gastroenterologi, nyre, lunge og hematologi. Avdelingen har også spesialister i infeksjon og geriatri samt dagpost for indremedisinske pasienter.Medisinsk faglig avdeling har 25 overleger, samt 20 utdanningsstillinger for lege i spesialisering. Det er 18 LIS1-stillinger.Vi har utplassert medisinske studenter i 5. og 6. studieår fra Universitetet i Tromsø. Et varierende antall legehospitanter er til enhver tid i avdelingen for å få praksistjeneste.Vi har ledig 100% fast stilling som overlege ved endokrinologisk poliklinikk.Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverUtredning, behandling og oppfølging av pasienter med endokrinologisk sykdom. Pas...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF BARNE OG UNGDOMSPSYK SANKS KARASJOK in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 913356837 Stillingsident: 4359725358 Presentasjon av stillingen:Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhengighet og somatikk.Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) -- Psykisk helse og avhengighet er organisert i 7 enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk, døgnenhet psykisk helse og avhengighet og nasjonalt team. Nasjonalt team har også kontorer i Hamarøy, Røros, Snåsa og Oslo. SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet.SANKS - UPA har le...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398735430 Presentasjon av stillingen:100% ledig fast stilling som lege i spesialisering - Radiologi- fra 01.09.2021.Har du lyst til å bli Radiolog?Ønsker du å komme til Kirkenes? da er du rette kandidaten for oss!Vi har en ny og "strålende" røntgen avdeling med ett godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.Vi har 2 x 100 % ledig stilling for LIS 3 innen radiologi med tiltredelse 01.09.2021 eller etter avtaleVi legger til rette for en god faglig utvikling i generell radiologi innen alle modaliteter utenom mammografi. Vi tilbyr ett godt utdanningsmiljø med gode læringsforhold. Avdelingen har en ny maskinpark med 2 CT, 1 MR , 1 skjelett/thorax lab. m/gjennomlysningsmuligheter samt ultralyd og vi utfører ett stort spekter av radiologiske undersøkelser. Vi har en stabil ar...

 • Company AHUS JESSHEIM BARN- OG UNGDOMSPSYKIATRI in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398697336 Presentasjon av stillingen:Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP har ledige 2 vikariater for leger i spesialisering innen barn og unges psykiske helsevern. Avdelingen består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre og Nedre Romerike, og Kongsvinger. De to døgninstitusjonene er Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter. De som ansettes får sitt arbeidsforhold i Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP.De ledige vikariatene har arbeidssted på Øvre Romerike.Alle søkere bes søke elektronisk.ArbeidsoppgaverAvdeling BUP's hovedoppgave er spesialiserte undersøkelses- og behandlingstilbud til barn, ungdom og deres familier, samt utadrettet virksomhet med veiledning og rådgivning til ...

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE BUP in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397875314 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomsavdelinga (BUA) har ledig fast 100% stilling for LIS 2/3 frå 24.08.2021.Barne- og ungdomsavdelinga (BUA) er ei generell pediatrisk avdeling som tek imot nyfødde og premature f.o.m gestasjonsalder 31, yngre etter dei er behandla og stabilisert ved regionsjukehus. Elles har avdelinga alle barn og unge frå 0-16 år - kronikarar til 18 år. BUA jobbar for å heve aldersgrensa for alle unge til 18 år i tråd med nasjonal Ungdomshelsestrategi.BUA har, i tillegg til sengepost, poliklinikk, habiliteringstilbod og ambulerande poliklinisk teneste til Lærdal og Eid.Arbeidsgjevar har ansvar for spesialiseringsløpet. Delar av LIS 3-tenesta føregår på regionsjukehus, antenved HUS eller SUS.Ved eventuelt internt opprykk til fas...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE VÅLAND DØGNAVDELING in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4391720380 Presentasjon av stillingen:Klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV), Akutt og intensiv avdelingen ved sengepost AMC2 har behov for overlege som ønsker å være med å utvikle fremtidens psykiske helsevern med vekt på kvalitet og gode behandlingsforløp. Klinikken jobber aktivt med å forbedre tilbudet til pasienter og ønsker flere bidragsytere som også har en sterk interesse for pasientenes og medarbeidernes vel.Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose, og avdeling sikkerhet.AMC2 er akuttmottaket for KPHV i Helse Stavanger og tar imot alle akuttinnleggelser i KPHV. Du vil være en...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974795515 Stillingsident: 4397780645 Presentasjon av stillingen:Ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har vi ledig en fast stilling som spesialist i gastroenterologisk kirurgi. Tiltredelse 1. august 2021, eller etter avtale.Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir et rikt og variert kulturliv.Helgelandssykehuset Mo i Rana har til sammen ca. 500 årsverk og gir et tilbud til ca. 34 000 innbyggere. Sykehusenheten Mo i Rana har ansvaret for ortopedisk ki...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF PSYK SENTER FOR TROMSØ OG OMEGN DØGNENHET ÅSGÅRDVEGEN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398790910 Presentasjon av stillingen:Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling forvoksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms.Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken.Avdelingen har ca 280 årsverk og et nettobudsjett på 249 mill.kr. Avdelingenbestår av tre seksjoner; Alderspsykiatrisk seksjon, Akuttpsykiatrisk seksjon ogSikkerhetspsykiatrisk seksjon, alle med virksomhet i Tromsø.Akuttpsykiatrisk seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken i Tromsø har ledig stilling for overlegei psykiatri.Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også bli vurdert.Søknader vurderes fortløpende.Akuttpsykiatrisk seksjon er en spennende arbeidsplass med varierte opp...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4391089972 Presentasjon av stillingen:Det er ved onkologisk seksjon ved Avdeling for blod og kreftsykdommer ledig vikariat som overlege i onkologi. Spesielt er det nå behov for en erfaren onkolog med erfaring og god kunnskap innen medikamentell behandling av brystkreft. På bakgrunn av høy aktivitet og stor årlig økning er det gode muligheter for forlengelse. Det er ønskelig med bred kompetanse og erfaring med gjennomføring av kliniske studier.Avdeling for blod og kreftsykdommer består av sengeposter for onkologi, hematologi og palliasjon, poliklinikk, dagbehandling og stråleterapiavdeling. Avdelingen dekker en befolkning på rundt 380.000. Fagområdet er i rask utvikling og det er for tiden til sammen 15 onkologiske overlegestillinger og 10 LiS-stillinger i avdelin...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS NORDMØRE/ROMSDAL DØGNSEKSJON MOLDE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4317926119 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår nye kollega? Vi har ledig fast stilling for overlege i psykiatri frå snarast.Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde er ein vaksenpsykiatrisk døgnseksjon med 16 plassar der 2 plassar er brukarstyrte. I tillegg er det knytt eit ambulant team til seksjonen som arbeider med å forhindre og/eller redusere antall reinnleggelsar og forkorte liggetid.Vi forsøker å dreie behandlinga frå individuell til gruppebasert behandling der dette er ein behandlingsmessig fordel. Seksjonen har ei rekke gruppetilbod for både inneliggande og polikliniske pasientar. Vi tilstreber å ha fokus på verdibasert behandling for pasientane våre og arbeider med å implementere dette i seksjonen.Vi har 2 overlegestillingar, 2 psykologspesialiststi...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF BUP POLIKLINIKK - STOKMARKNES in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 975326608 Stillingsident: 4380220259 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast stilling som Lege i spesialisering ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Nordlandssykehuset Vesterålen.Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er 1 av 6 hovedavdelinger ved Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset HF. Avdelingen er en sentral del av psykisk helsevern for barn og ungdom i Nordland.BUP Vesterålen er 1 av våre 5 poliklinikker i opptaksområdet og har 12 årsverk. Enheten er lokalisert på Stokmarknes og har ansvar for utredning og behandling av pasientgruppe barn og ungdom 0 -18 år. Enheten er tverrfaglig sammensatt og består av fagpersoner og spesialister fra ulike profesjoner. Enheten skal gi et utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i avdelingens opptaksom...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN SOMATIKK/ADMINISTRASJON in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974795485 Stillingsident: 4365024096 Presentasjon av stillingen:Hei du som er spesialist i urologi, og har lyst til å utvikle en urologisk avdeling samtidig som du lengter etter tid til å nyte fritiden med nær tilgang til natur og aktiviteter.På Helgeland har vi ledig stilling for deg.Kirurgiske leger ved Helgelandssykehuset Mosjøen har spesialiteter innenfor generell kirurgi, urologi, ortopedi og plastisk kirurgi. I fellesavdelingen er det vaktfunksjon med beredskap. Det er nylig etablert en kirurgisk 5-dagers post i tillegg til den dagkirurgiske virksomheten.Helgelandssykehuset Mosjøen har Helgelandsfunksjonen for urologi. Den urologiske virksomheten innebærer både polikliniske konsultasjoner (ca. 3200 pas./ år) og operativ drift (ca. 840 operasjoner pr. år). Vi er 4 leger inenf...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN SOMATIKK/ADMINISTRASJON in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974795485 Stillingsident: 4381458495 Presentasjon av stillingen:Helgelandssykehuset søker øyelege til vår sykehusenhet i Mosjøen.Helgelandssykehuset Mosjøen har helgelandsfunksjon innen ophtalmologi med et nedslagsfelt på ca 78 000 innbyggere. Det er årlig ca 4000 polikliniske konsultasjoner og ca. 200 dagkirurgiske inngrep. Vi utfører utredning og behandling av generelle øyesykdommer og operasjoner som katarakt, øyeplastikker og tåreveier.Vår poliklinikk er under utvikling der du som lege får være med å utforme denne. Vi har investert i nytt utstyr og har nyrenoverte lokaler.Avdelingen har to stillinger som øyelege, hvorav den ene er besatt, og 3 sykepleiere, hvorav 1 har videreutdanning som øyesykepleier.Mosjøen ligger i Vefsn kommune i Nordland, og har ca 10 000 innbyggere. Bye...

 • Company NARVIK KOMMUNE TILDELINGSKONTORET FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4361144123 Presentasjon av stillingen:Narvik kommune søker etter spesialist i allmennmedisin ved Ankenes legesenter.Ankenes legesenter er et kommunalt legesenter ca fem kilometer fra Narvik sentrum. Legesenteret er veletablert med 3 fastleger, 1 turnuslege, 2 årsverk helsesekretær og 1,3 årsverk sykepleiereSom fastlege ved Ankenes legesenter vil du jobbe i åpen, uselektert allmennpraksis. Listetaket til hjemmelen er på 1000 pasienter. Legesenteret er velutstyrt og nyoppusset.ArbeidsoppgaverFastlegeansvar for pasienter, med listetak på 1000 pasienterOffentlige allmennmedisinske oppgaver kan pålegges inntil 7,5 t/uDeltakelse i legevaktsordning med inntil 2-3 vakter pr. måned. Legevakttjenesten er etablert i felles akuttmottak ved UNN Narvik.KvalifikasjonerNorsk aut...

 • Company HELSE FØRDE HF LAB - RØNTGEN FØRDE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4391016364 Presentasjon av stillingen:Radiologisk avdeling, seksjon Førde har ledige stillingar for LIS3 radiologi:100% fast stilling100% vikariat - i første omgang ledig fram til og med desember 2021, men gode mogelegheiter for forlenging.Radiologisk avdeling har tre seksjonar: Førde, Lærdal og Eid.Seksjonen i Førde har CT, MR, ultralyd, konvensjonell røntgen, gjennomlysning/angio og mammografi knytt til BDS (Brystdiagnostisk senter).LIS inngår i 6-delt vakt med overlege i bakvakt. Arbeidsplan har avspaseringsveke kvar 6. veke.Føretaket vil tilsetje dei best kvalifiserte søjkarane, og har eit mål om langsiktig rekruttering.Tilsetting snarast /etter nærare avtale.Opplys i søknaden kva stilling ein søkjer på.ArbeidsoppgåverDiagnostikk og pasientbehandlingGenerell ...

 • Company AHUS KONGSVINGER SOMATIKK in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4405842836 Presentasjon av stillingen:Akershus universitetssykehus lokasjon Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca 120 000 innbyggere. Indremedisinsk fagområde betjener 50 senger, av disse er det dedikerte senger til akutt slagbehandling.Intensivseksjonen har moderne kardiologisk overvåkningsutstyr, hvor 4 av 6 senger er indremedisinsk overvåkning.Indremedisinsk seksjon har spesialister innen indremedisin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, lungesykdommer og blodsykdommer.Akershus universitetssykehus ved Medisinsk divisjon, Medisinsk avdeling Kongsvinger har ledig stilling som vikar for lege i spesialisering 2. Vikariatet er ledig fra nå til 31.01.22. Tiltredelse etter avtale.Ved vår avdeling vil LIS 2 få bred erfaring med en rekke indremed...

 • Company AHUS JESSHEIM VOKSENPSYKIATRI DPS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Er du psykiater og ønsker å jobbe i et levende, engasjerende og utviklende miljø?Vi har ledig en fast stilling som overlege/psykiater ved vår seksjon for gruppeterapi fra august 2021. Det vil være muligheter for å være med å forme hvordan overlegestillingen skal se ut.DPS Øvre Romerike har 102 årsverk og består av en Døgnseksjon, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon for psykosebehandling, Seksjon for gruppeterapi, Akutteam og Seksjon for kontorfaglige.Vi ivaretar spesialhelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad. Opptaksområdet har 107 000 innbyggere.Seksjon for gruppeterapi gir et behandlingstilbud til pasienter med moderate til alvorlige personlighetsforstyrrelser, og til pasienter med komorbide symptomlidel...

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405988573 Presentasjon av stillingen:A vdeling for akuttmedisin, Førde sentralsjukehus har ledig 100% vikariat for LIS 2/3 anestesi i perioden 30.08.0221 - 28.02.2023.Avdeling for akuttmedisin har 16 overlegar og 8 LIS 2/3 ved avdelinga.Kontaktinformasjon: Gregers Halvorsen har ferie 19.06.2021-19.07.2021, kan kontaktast etter 19.07.2021ArbeidsoppgåverLIS 2/3 anestesiologi får utdanning og supervisjon på anestesi og intensiv ved Førde sentralsjukehusDei deltek i alle dei daglege aktivitetane ved anestesiavdelinga sin legeseksjon inne på sjukehusetI tillegg går LIS 2/3 6-delt forvaktUndervisningsoppgåverKvalifikasjonarGodkjend norsk autorisasjon som lege. Norsk turnusteneste er ein fordelPersonlege eigenskapar vil bli vektlagt.Arbeidserfaring frå fagfelt som er t...

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401790593 Presentasjon av stillingen:Avdeling for kreft-, blodsjukdomar og lindrande behandling (Kreftavdelinga), Førde sentralsjukehus, har følgjande stillingar ledig:1x100% vikariat som Lege i spesialisering (LIS) innan hematologi. Stillinga blir fast når godkjenning for spesialistutdanning etter ny ordning innan hematologi gruppe 2-tjeneste føreligg1x100% vikariat som lege i spesialisering (LIS) innan onkologi 1 år, med mulig forlengingOppstart i stillinga 01.09.2021, eller etter avtale.Kreftavdelinga har ansvar for medikamentell kreftretta behandling for innbyggjarar i tidlegare Sogn og Fjordane, og består av sengepost på 13 senger, og poliklinikk.Avdelinga har pasientar innan fagområda onkologi, hematologi og palliasjon.Avdelinga er godkjent for spesialistu...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405553611 Presentasjon av stillingen:Ved Seksjon for kongenitt kardiologi ved Hjarteavdelinga, Haukeland universitetssjukehus er det ledig fast stilling som medisinsk leiar/seksjonsoverlege frå 01.08.21.Hjarteavdelinga er ei spesialavdeling der all utgreiing og behandling av hjartesjukdommar er samla. Avdelinga driv høgspesialisert utgreiing og behandling innan følgjande område: Ikkje-invasiv biletdiagnostikk, invasiv koronardiagnostikk/terapi og perkutane ventilimplantasjonar, toraks-kirurgi, intensiv- og overvakingsmedisin, pacemaker-, ICD- og CRT behandling, hjartesviktpoliklinikk, tachyarytmi, preventiv kardiologi og kongenitt kardiologi. Medisinsk utvikling er framtredande, og forskingsaktiviteten er høg.Seksjon for kongenitt kardiologi er ei lita eining me...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400268119 Presentasjon av stillingen:Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har ledig to stillingar for lege i spesialisering i psykiatri.I divisjon psykisk helsevern er fleire snart ferdig med si spesialisering i vaksenpsykiatri og vi lyser difor ut to 100% stillingar som LIS 3 i psykiatri, med tilsetjing frå 01.09.2021. Det er mogleg å avtale oppstart seinare. Den eine er 100% fast stilling og den andre er eit 100% vikairat i 1-år. Vikariatet kan telje som del av spesialistutdanninga.Kandidatar som har behov for sideutdanning i sjukehus, er også velkomen til å søkje.Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus er eit av fem lokale helseføretak som er eigd av det regionale føretaket Helse Vest RHF. Det er over 13000 tilsette fordelt på 9600 årsverk. H...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF MEDISINSK SERVICE HAMAR in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 993407747 Stillingsident: 4405494722 Presentasjon av stillingen:Bildediagnostikk Elverum-Hamar utlyser ett vikariat for lege i spesialisering innen radiologi.Stillingen er ledig f.o.m. 01.09.2021 t.o.m. 04.09.2022. Litt tidligere eller litt senere oppstart kan eventuelt avtales nærmere. Ta kontakt for spørsmål.Divisjon Elverum-Hamar har én felles bildediagnostisk avdeling med to lokalisasjoner, Elverum sykehus og Hamar sykehus. Avdelingen er moderne og aktiv med ambisjon om å yte god service og høy kvalitet til pasienter og brukere.Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i hele bredden av radiologifaget.Avdelingene har oppdatert medisinteknisk utstyr med 2 MR maskiner, 3 CT maskiner, 6 UL, 1 angiointervensjonslab, 2 gjennomlysnin...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403726676 Presentasjon av stillingen:Nevroklinikken består av Nevrokirurgisk avdeling, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi inklusive KNF-lab og Nevropoliklinikk.Nevrokirurgisk avd. er lokalisert i nytt sykehus med 3 meget godt utstyrte operasjonsstuer, 2 sengetun, nevrointensiv/nevrorecovery avdeling og poliklinikk.Avdelingen betjener Midt-Norge med nærmere 1600 operasjoner i 2020.Avdelingen har et aktivt medisinskteknisk forskningsmiljø og godt tilrettelagt infrastruktur for klinisk forskning.Avdelingen har ledig vikariat i 6 mnd for Lege i spesialisering med mulighet for forlengelse. Tiltredelse senest 01.10.2021.ArbeidsoppgaverDet forutsettes deltakelse i alminnelig vaktturnus for LIS-legerKvalifikasjonerLege i spesialisering til nevrokirurgiCand...

 • Company Helse Fonna HF in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Beskrivelse av Arbeidsgiver Konsultasjonspsykiatri-psykiske helsetjenester for somatikkenStillinga er knytt til behandlerteam som har ansvar for akuttpost/ akuttmottak, ECT og konsultasjon verksemd ved Haugesund sjukehus. Teamet har samla sett følgande stillinger: 2 spesialist i psykiatri, 2 spesialister i klinisk psykologi, 1 psykolog, 3 LIS 3, 3 LIS 1 og 3 Spesialsjukepleiar.Avdelingen er i ein svært spennande prosess med nybygg og integrering av felles psykiatrisk og somatisk mottak. Stillinga har ei sentral rolle til å bygge gode relasjoner mellom psykiatriske og somatiske helsetjenester. Teamet utfører tilsyn ved somatiske avdelinger ved Haugesund Sykehus på dagtid alle hverdager og har også enkelte polikliniske pasienter og oppfølgingssamtaler etter tilsyn.Konsultasjonsteamet utvikla...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4395879805 Presentasjon av stillingen:Avdelingen har 6 leger i spesialisering og 6 overleger med tilhørende vaktordninger. Vi har ca 900 fødsler i året med oppfølging av normale og risikosvangerskap. Avdelingen utreder og behandler de fleste gynekologiske problemstillinger inkludert cytostatika og palliativ behandling av kreftpasienter. Vi opererer både i Elverum og Hamar. 1 dag i uken har vi robot kirurgi for gynekologiske problemstillinger.Gynekologisk avdeling har følgende stilling ledig:Overlege 100% fast stilling. Ledig f.o.m. 01.09.2021.Overlege 100% vikariat. Ledig f.o.m. 01.09.2021 t.o.m. 31.08.2022.ArbeidsoppgaverBeherske vaginal sete og tvilling forløsning.Utføre legearbeid som spesialist, i henhold til de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - NAMSOS in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400422610 Presentasjon av stillingen:Nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag HF ved Sykehuset Namsos har ledig stiling for lege som planlegger å gjennomføre et spesialistløp i nevro logi. Tiltredelse etter avtale.Avdelingen er gjennomgående organisert med virksomhet på begge sykehus, og har ansvar for å yte spesialisert helsetjeneste til 140.000 innbyggere fra sykehusene Levanger og Namsos.På sykehuset Namsos er det en generell nevrologiske sengepost med 5 senger. Her behandles nevrologiske pasienter med behov for akuttinnleggelse, samt elektive pasienter med behov for nevrologisk utredning/behandling. Ved begge sykehus drives en nevrologisk poliklinikk som dekker hele spekteret av nevrologiske sykdommer. Poliklinikkene har fullt utstyrte nevrofysiologiske l...

 • Company DIAKONHJEMMET SYKEHUS VOKSENPSYKIATRISK AVDELING VINDEREN - DØGN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4391186055 Presentasjon av stillingen:Ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Akuttpsykiatrisk døgnenhet, er det ledig fast 100% stilling for overlege/ spesialist i psykiatri.Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.Akutt- og Allmennpsykiatrisk døgnenhet har som oppgave å gi psykiatrisk behandling til mennesker med behov for døgnopphold av kortere varighet. Døgnenhetene har i till...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - FORSKNINGSVIRKSOMHET in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405461881 Presentasjon av stillingen:Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner.Enhet for indremedisinsk forskning er lokalisert ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og er organisert inn under Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin. Enheten er et samarbeid mellom Nyre- Hjerte- og Akuttmedisinske avdelinger, og stipendiater og forskere er knyttet til indremedisinsk forskningsgruppe. Forskningsgruppen utfører blant annet kliniske studier for å besvare aktuelle nøkkelspørsmål innen hypertensjon i et nasjonalt og globalt perspektiv. Vi utfører registerstudier, patofysiologiske studier og observasjonsstudier, samt undersøker ...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS NORDMØRE/ROMSDAL POLIKLINIKK MOLDE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406059616 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 2 faste 100 % stillingar for spesialist i vaksenpsykiatri.Begge stillingane er knytta til våre allmennteam, den eine med ein funksjon også opp mot vårt ambulant akutteam.Klinikk for psykisk helse og rus består av 5 avdelingar og 27 seksjonar.Poliklinikk psykisk helse og Seksjon for ambulante tenester DPS Molde, ligg under Avdeling for Distriktspsykiatrisk senter --- DPS Nordmøre og Romsdal.Poliklinikken er delt i fleire ulike team: To allmenteam, Gruppeteam, ROP team, fylkesdekkande spesialpoliklinikk for DBT og OCD, eit 4 - dagars team (B4DT), Ambulant akutteam, FACT og eit merkantilt team. Poliklinikken har også tilbodet "HelseIArbeid".Poliklinikken har 50 fagstillingar; overlegar i psykiatri, psykologspesialis...

 • Company HELSE BERGEN HF BJØRGVIN DPS POLIKLINIKKAR TERTNES in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404424835 Presentasjon av stillingen:Bjørgvin distriktpsykiatriske senter (DPS) er ein del av Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. Bjørgvin DPS er ein moderne og veldrive klinikk som gir psykiatriske spesialisthelsetenester til innbyggjarane i kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy. Samt bydelane Arna og Åsane i Bergen kommune. Samla har klinikken eit opptaksområde med 78 000 innbyggjarar over 18 år. Bjørgvin DPS har i 2021 eit budsjett på 149 millionar kroner, og 220 tilsette fordelt på 150 årsverk.Klinikken er lokalisert på Tertnes i Åsane og i Knarvik i Alver kommune. Døgntilbodet er lokalisert på Tertnes, medan polikliniske tenester blir gitt både i Knarvik og på Tertnes. Klinikken er delt i to fagområder psykose og al...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING STAVERN - KYSTHOSPITALET in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974575396 Stillingsident: 4405969038 Presentasjon av stillingen:Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering , er et ledende behandlings- og kompetansemiljøsom tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. Gjennom individuell tilnærming, pasientmedvirkning, forskning og utvikling, skal vi bidra til økt funksjonsevne og mestring.Vår visjon erDine ressurser og vår kunnskap -- sammen gjør vi en forskjell!Klinikk Fysikalsk Medisin og Rehabilitering -- Kvalitet, Fag, Mestring og RespektKlinikken er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering. Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er akkreditert etter deinternasjonale standardene til Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF.Klinikken har a...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, AVDELING RUS OG AVHENGIGHET, NØTTERØY - LINDE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 914329906 Stillingsident: 4397882844 Presentasjon av stillingen:Er du spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri eller har annen relevant spesialitet? Da ser vi fram til din søknad!Avdeling rus og avhengighet, rus- og avhengighetspoliklinikk, nord, har ledig fast 100 % stilling som overlege.Vi søker primært etter spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri. Tiltredelse etter avtale.Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhe...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4389527522 Presentasjon av stillingen:Seksjon for radiologi og nukleærmedisin ved Haugesund sjukehus har ledig fast stilling for lege i spesialisering.Seksjonen er ung og dynamisk, og legg vekt på trivsel og godt arbeidsmiljø i ein travel kvardag. Det blir kvart år utført omlag 70 000 undersøkingar fordelt på 13 laboratorier.Vi utfører ultralyd, CT, mammografi, intervensjon/angio, MR, nukleærmedisin og generell røntgen.Seksjonen har SECTRA RIS/PACS.Seksjonen har 15 overlegestillingar, og 7 heimlar for spesialisering i radiologi.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåver ihht. radiologiLegar utan erfaring gjennomgår ein introduksjonsperiode på ca 9 uker med hovudvekt på ultralyd, gjennomlysing, akutte CT-undersøkingar og granskingsarbeidLege inngår i vaktordning etter endt in...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4391806925 Presentasjon av stillingen:Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig ein fast stilling for Lege i spesialisering i nyresjukdommar.Vi tilbyr spesialistutdanning som dekkjer heile utdanningsløpet i nyresjukdommar. Ein viser elles til utdanningsplan. Etter fullført spesialisering vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist. Spesialistutdanninga inkludert eventuelt behov for sideutdanning vil gå føre seg ved Haukeland universitetssjukehus.Seksjonen har ansvar for diagnostikk og behandling av pasientar med ulike nyresjukdommar. Seksjonen har det medisinske ansvaret for ein sengepost med 18 senger, delt med Seksjon for hormonsjukdommar, ein sentral dialyseavdeling, to dialysesatelittar og ein stor poliklinikk, i tillegg til...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE OG RUS BUP VÅLAND - POLIKLINIKK in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405474277 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig et vikariat som LIS-lege ved BUP Madla . Vikariatet er ledig fra 01.09.2021 frem til 31.08.2022Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvar for det polikliniske tilbudet og for døgntilbud til barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år. Avdelingen består av 7 generelle poliklinikker samt 2 spesialpoliklinikker og avdeling for sengeposter. Hovedoppgaven for avdelingen er å undersøke, diagnostisere, gi råd og behandle barn / ungdom og deres familier. For mer informasjon henvises til internettsiden BUP Madla betjener barn og unge i alderen 0-18 år, i Madla bydel, samt kommunene Hjelmeland og Strand og har 23 stillinger, derav 4 leger. Avdelingen har totalt 37 leger som bl. a. har felles obligatorisk undervisning.Atte...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF VOKSENPSYKIATRI - TANA in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 974795965 Stillingsident: 4405209930 Presentasjon av stillingen:Ønsker du nye utfordringer?Vi søker en ny kollega!Døgnenheten Tana har ledig fast stilling for psykiater.Døgnenheten Tana, Psykisk Helsevern for voksne, har 10 sengeplasser. Enheten har et tverrfaglig sammensatt personale samt et aktivt og dynamisk miljø. Døgnenheten gir tilbud til pasienter med ulik problematikk som bl.a. angstlidelser, depresjoner, avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykoser. Dette er en åpen miljøterapeutisk avdeling som driver med diagnostikk, behandling og evaluering. Avdelingen innehar erfarent og kompetent spesialisert personale, inkludert psykolog, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og ergoterapeuter. Vi samarbeider internt med DPS’ et, Klinikk Kirkenes og foretaket, sa...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF RØNTGEN/LABORATORIER - BODØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 993562750 Stillingsident: 4404039637 Presentasjon av stillingen:Nordlandssykehuset HF har ledig fast stilling samt et års vikariat for lege i spesialisering ved Patologi avdeling i Diagnostisk klinikk.Diagnostisk klinikk yter tjenester til alle ledd i helsevesenet. Vi utfører medisinske laboratorietjenester herunder også patologi diagnostikk og obduksjoner. Avdelingen er lokalisert i Bodø.Klinikken består av Bildediagnostisk avdeling, Laboratoriemedisinsk avdeling, Patologisk avdeling og har ca. 300 ansatte. Hos oss jobber det bioingeniører, molekylærbiologer, helsesekretærer, LIS og patologer.Ved vår patologiavdeling tilbyr hele spesialistutdanningsløpet i patologi ved Nordlandssykehuset HF i Bodø. Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av s...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF FORSKNINGSVEIEN - SOMATIKK in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405080850 Presentasjon av stillingen:For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.Regionalt legemiddelinformasjonssenter i Helseregion Sør-Øst (RELIS Sør-Øst) er en seksjon ved Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus. RELIS Sør-Øst har ca. 13 årsverk (farmasøyter og leger). RELIS Sør-Øst utreder legemiddelrelaterte spørsmål fra helsepersonell, driver tjenesten TryggMammamedisin for gravide og ammende kvinner, håndterer bivirkning...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF BARNE- OG UNGDOMSSPYKIATRI ALTA in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 979848498 Stillingsident: 4405589204 Presentasjon av stillingen:Vi søker en ny kollega! Ved BUP Klinikk Alta har vi ledig 1 x 100% fast stilling for overlege/barnepsykiater. Er du den rette søkeren for oss? Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!BUP - Alta driver poliklinisk utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander innen spesialisthelsetjenesten. Målgruppen består av pasienter med sammensatte vansker, symptombilder og tilstander som medfører ulik grad av funksjonstap. BUP Alta har 16 fag- og 2 merkantile stillinger. BUP- Alta er en av fire enheter ved Avdeling for psykisk helsevern ved Klinikk Alta. De øvrige enhetene er Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Sengepost psykisk helsevern (voksne) og Sengepost rus (TSB). Opptaksområde er Alta- og Loppa k...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF BARNE- OG UNGDOMSSPYKIATRI ALTA in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 879848482 Stillingsident: 4405605674 Presentasjon av stillingen:Klinikk Alta er fra 2020 en nyopprettet klinikk bestående av somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling under et helhetlig lederteam. Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur med masse turmuligheter hele året. Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus på forskning og høyere utdanning. Byen er et vekstsenter i nord. Her er variert næringsliv, og byen er et handels- og servicesenter for Vest-Finnmark og Nord-Troms. Alta er også et trafikknutepunkt kun to timer med fly unna Oslo.Vi har ledig to 100 % overlegestillinger ved Voksen psykiatrisk poliklinikk Alta med tiltredelse snarest. Vi ønsker deg som kollega!V...

 • Company VESTRE VIKEN HF RINGERIKE SYKESHUS - SOMATIKK in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 974631407 Stillingsident: 4404476300 Presentasjon av stillingen:Ortopedisk avdeling har ledig et vikariat for lege i spesialisering fra 01.09.21 - 30.04.23.Vi har også ledige vikariater fram til 31.12.21 med mulighet for forlengelse.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som legeKlinisk erfaring innen ortopedi er ønskeligDet kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norskPersonlige egenskaperFleksibel, løsningsorientert og engasjertGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerStrukturert person med god evne til helhetlig tenkningPersonlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrLønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglementEt godt arbeidsmiljø med gode kollegaerGode velferdsordningerKontaktinformasjonAsbjørn Hjall, Avdelingsoverlege, 92254216Arbeidssted...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4405541426 Presentasjon av stillingen:Medisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik er lokalsykehus for drøyt 105 000 mennesker og dekker hele feltet innen akutt og elektiv indremedisin.Avdelingen kan tilby spesialisering innenfor de indremedisinske fagområdene generell indremedisin, lungesykdommer, hjertesykdommer, fordøyelsessykdommer, endokrinologi, infeksjonssykdommer og blodsykdommer. Det er områdefunksjon for hele Sykehuset Innlandet (Hedmark og Oppland) innen hematologi. Spesialisering i geriatri og nyresykdommer kan tilbys i samarbeid med andre medisinske avdelinger i foretaket. Avdelingen er godkjent som gruppe I-avdeling i indremedisin etter gammel spesialistordning. Totalt er det 20 faste stillinger for overleger og 16 stillinger for LIS 2/...

 • Company HELSEPLATTFORMEN AS in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405511827 Presentasjon av stillingen:Helseplattformen er eid av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune, og lager nå en ny, felles pasientjournal for hele regionen Midt-Norge.Helseplattformen som løsning, er basert på et grunnsystem med flere moduler og applikasjoner for forskjellige spesialområder og funksjoner.De opplæringsansvarlige har ansvar for å oversette og utarbeide opplæringsmateriell samt planlegge kurs for ulike brukere av Helseplattformen. Opplæringsansvarlige inngår som en del av opplæringsteamet og rapporterer til prosjektleder opplæring.Som opplæringsansvarlig vil du samarbeide tett med teamene som setter opp og bygger løsningen (applikasjonsanalytikere/arkitekter). Grunnprinsippet i Helseplattformen er «Train the trainer» hvor opplæringsansvarlige...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405444279 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig et fast stilling som LIS-lege ved BUP Madla . Stillingen er ledig fra 01.09.2021Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvar for det polikliniske tilbudet og for døgntilbud til barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år. Avdelingen består av 7 generelle poliklinikker samt 2 spesialpoliklinikker og avdeling for sengeposter. Hovedoppgaven for avdelingen er å undersøke, diagnostisere, gi råd og behandle barn / ungdom og deres familier. For mer informasjon henvises til internettsiden BUP Madla betjener barn og unge i alderen 0-18 år, i Madla bydel, samt kommunene Hjelmeland og Strand og har 23 stillinger, derav 4 leger. Avdelingen har totalt 37 leger som bl. a. har felles obligatorisk undervisning.Attester, vitnemål ...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405469015 Presentasjon av stillingen:Stavanger Universitetssykehus er det tredje største akuttsykehuset i Norge og yter spesialisthelsetjeneste til nær 400 000 personer bosatt i Sør-Rogaland. Klinikk for psykisk helsevern består av de fire sykehusavdelingene akutt, affektiv psykose, alder og sikkerhet i tillegg til fire DPS beliggende i henholdsvis Stavanger, Sola, Sandnes og Egersund kommune. Alle DPS’ene har døgnposter og allmennpsykiatriske poliklinikker.A3 har 14 døgnplasser hvorav 4 plasser er i egen skjermingsavdeling. Målgruppen er pasienter med nytilkommen psykoseproblematikk, og A3 tilbyr utredning og oppstart av behandling. Vi legger vekt på godt samarbeid med pårørende, kommune og andre som følger opp pasientene.Attester, vitnemål og eventuell annen r...

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - POLIKLINIKKER in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974631326 Stillingsident: 4405861846 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus er en av landets største barneavdelinger, og tar i mot barnepasienter fra 4 sykehus i Vestre Viken. Vestre Viken har et befolkningsgrunnlag på omtrent 500.000 pasienter og ca. 5000 fødsler per år. Barne- og ungdomsavdelingen har behandlingsansvar for barn bosatt i Asker, Bærum, store deler av VIken og deler av Innlandet og Vestfold og Telemark. Drammen sykehus har en sentral beliggenhet med enkel tilgang til kollektivtransport og ca. 40 minutters kjøring fra Oslo.Vi har ledig 2 faste overlegestillinger ved Barne- og ungdomsavdelingen.ArbeidsoppgaverVåre overleger driver primært med pediatrisk behandling ved Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus. Vi har i dag am...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - ADM/FELLESTJEN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 874716782 Stillingsident: 4404702720 Presentasjon av stillingen:Det er ledig et fast 70 % stilling som oralkirurg.• Stillingen er knyttet til enhet for tann/kjeve, seksjon for hode-hals, ØNH avdelingen OUS-Rikshospitalet• Enheten er en poliklinikk som i stor grad er knyttet opp mot Øre-nese-hals avdelingen i forbindelse med kreftutredning og behandling, og har noe dagkirurgi. I tillegg utfører man tilsyn på inneliggende pasienter på sykehuset forøvrig Enheten har også landsfunksjon for blødere.ØNH-avdelingen ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet er den største i Norge og eneste regionsavdeling i Helse Sør-Øst med 2,6 mill. innbyggere.Avdelingen driver høyspesialisert behandling, forskning og utdanning innen hode-hals (kreft) kirurgi, øresykdommer og audiologi, rhinologis...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters