Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

135 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 135 results.
 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF BUP - NAMSOS in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4180184904 Presentasjon av stillingen:Ønsker du en givende jobb for barn og familier? Da er kanskje Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) noe for deg.BUP har ansvar for utredning og behandlingstilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge 0-18 år. I BUP, Helse Nord-Trøndelag er det kliniske arbeidet organisert i Poliklinikk, Familieenhet og Sengepost.Poliklinikken er en allmenn psykiatrisk poliklinikk inndelt i team etter alder. Familieenhetene har innleggelsestilbud til familier med sammensatt problematikk. Sengeposten har akutte og elektive innleggelser av barn/unge fra hele fylket i alderen 10 -- 18 år. Det drives utstrakt poliklinisk virksomhet ved alle enheter.Det kliniske arbeidet er organisert i tverrfaglige team hvor legens rolle er medisinske oppgaver,b...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF NOTODDEN - SOMATIKK in Other
  24.02.2020

  Ved Kirurgisk klinikk, seksjon for plastikkirurgi, blir det ett LIS vikariat ledig. Ved interne omrokeringer kan det bli flere ledige vikariater.Vikariatets lengde er 6 mnd. Tiltredelse snarest.Seksjon for plastikkirurgi utfører alle håndkirurgiske og plastikkirurgiske inngrep som ikke er definert som landsfunksjon under OUS. Seksjonen opererer i Skien, Porsgrunn og Notodden. Seksjonen har p.t. 8 overleger og 6 LIS.ArbeidsoppgaverVisittgang.Poliklinikk/sårpoliklinikk.Deltagelse på operasjon.Tilsyn av pasienter på andre spesialiteters sengeposter og operasjonsstuer.Tilsyn og behandling av pasienter i mottak som blir henvist til plastikkirurgisk vurdering gjennom døgnet.Presentasjoner ifm internundervisning, komplikasjons- og indikasjonskonferanser.KvalifikasjonerMå beherske norsk eller skan...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM DPS PSYKIATRISK POLIKLINIKK (VOP) in Other
  24.02.2020

  Org. nr: 973601636 Stillingsident: 4193068887 Presentasjon av stillingen:Bærum DPS har ledig fast stilling for overlege i psykiatri i Poliklinikk 1 Psykisk helse og rus. Vi har pr i dag et FACT-team og et Psykoseteam. Seksjonen har hovedansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med psykoselidelser og andre sammensatte og komplekse tilstander med behov for langvarig oppfølging.Vi har ansvar for alle pasienter i Bærum som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) og ambulering er en del av vår arbeidsmetodikk. Det er et nært samarbeid med fastleger, kommunale tjenester og Blakstad sykehus. Poliklinikken har et stort tverrfaglig arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverDiagnostisk utredning og behandlingMedisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienterTverrfagl...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF PSYKIATRISK AVDELING REINSVOLL - DØGNAVDELING in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183344258 Presentasjon av stillingen:Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern har om lag 1 800 årsverk og behandler mer enn 16 000 mennesker pr. år. Divisjonen er inne i en prosess med særlig vektlegging av videreutvikling av desentraliserte tjenester i Hedmark og Oppland. Divisjonen startet i høst et prosjekt for rekruttering og utdanning av legespesialister innenfor psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.Sykehuset Innlandet søker deg som vil ta din utdanning innenfor den nye spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin.Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er et satsningsområde, og avdelingen ønsker å styrke vår medisinskfaglige kompetanse og faglige utvikling ytterligere. Vi arbeider stadig med å bedre behandlingen for pasientgruppen vår.Avdeling for...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM SYKEHUS - ADMINISTRASJON in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4197631058 Presentasjon av stillingen:Bærum Sykehus har ansvar for gravide og fødende i Asker og Bærum, driver utbredt virksomhet innen gynekologi og har områdefunksjon for gynekologisk urologi i Vestre Viken. Ved gynekologisk seksjon utføres en høy andel operasjoner dagkirurgisk, og med laparoskopisk teknikk. Seksjonen har eget urodynamisk laboratorium. Det er ca 1500 fødsler årlig. Forløsninger før svangerskapsuke 35 henvises til Drammen sykehus eller til Oslo Universitetssykehus. Avdelingen er klassifisert som gruppe 1 avdeling for utdanning av LIS-kandidater, og er ISO sertifisert.Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Bærum sykehus har ledig vikariat som lege i spesialisering innen spesialitet fødselshjelp og kvinnesykdommer:Vikariat i perioden 01.03.20...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF DPS AUST-AGDER POLIKLINIKK GRIMSTAD in Other
  24.02.2020

  Org. nr: 974631113 Stillingsident: 4172140234 Presentasjon av stillingen:Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. Spesialisthelsetilbudet som DPS tilbyr omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket. DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team, et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et F...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - ADM/FELLESTJENESTER in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4197279766 Presentasjon av stillingen:Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner. Klinikk psykisk helse og avhengighet består av 7 avdelinger. 2 distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Avdeling for psykisk helsevern døgnbehandling, Avdeling for psykisk helse nasjonale og regionale funksjoner og Forsknings- og utviklingsavdelingen. Klinikken har ca 3 300 ansatte og er lokalisert på Ullevål, Gaustad, Aker, Dikemark, Nydalen, Mortensrud, Oslo sentrum og Dikemark.Klinikken er godkjent for 5 års tel...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  24.02.2020

  Det er ledig vikariat som LIS B-gren i gastroenterologisk kirurgi gruppe 1Gastrokirurgisk avdeling er en av landets største spesialavdelinger innen gastroenterologisk kirurgi. Avdelingen har 17 overlegestillinger, hvorav 2 er kombinert med professorat, og har et aktivt forskningsmiljø innen både basal og klinisk forskning. Vi har 8 stillinger for LIS i gastrokirurgi i tillegg til 8 stillinger for LIS rotasjon i generell kirurgi.Sengepostene er organisert som 2 sengeområder med tilsammen 57 senger. I tillegg brukes senger på andre poster slik at det samlede antall inneliggende gastrokirurgiske pasienter ligger rundt 80. Det er etablert en enhet for dagpasienter på Nordbyhagen og i tillegg har Ahus drift ved Ski sykehus som omfatter dagkirurgi. Den som ansettes ved avdelingen må være villig ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RADIUMHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194291606 Presentasjon av stillingen:A postdoctor/researcher position is available in the Photochemical Internalization (PCI) group at the Institute for Cancer Research, OUS Radium Hospital, from April 15, 2020 for 1 year on the project FET-Open Lumiblast funded by the European Commission under the leadership of Dr. Theodossis Theodossiou and Prof. Kristian Berg.The PCI group is one of 4 the groups at the Department of Radiation Biology focusing on various aspects of radiation research. The Lumiblast project is a highly prestigious project that was awarded the 2019 EU Innovative Science award. The goal is to develop a novel non-invasive luminescence-based treatment for aggressive brain cancers. In the current stage we have identified promising drugs evaluated an...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF MEDISINSK SERVICE GJØVIK in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189163621 Presentasjon av stillingen:Medisinsk avdeling Lillehammer har ledig stilling for- LEGE I SPESIALISERING 2/3100% fast stilling fra mars 2020.Medisinsk avdeling er en generell medisinsk avdeling med ulike grenspesialist seksjoner. For tiden har avdelingen B-grenutdanning innen nyre, hjerte, gastro, infeksjon og geriatri. Avdelingen har egne poliklinikker for diabetes og hematologi.Hvis intern ansettelse, vil eventuelle ledige vikariater ansettes fra samme søkermasse.Vennligst oppgi minst to referanser, hvorav en skal være siste arbeidsgiver.Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier må leveres før tiltredelse.KvalifikasjonerSøker må ha norsk autorisasjon som legeSøker må ha gjennomført 18 måned...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: 974795477 Stillingsident: 4191728750 Presentasjon av stillingen:Helseministeren har nylig vedtatt at Sandnessjøen skal være hovedsykehus på Helgeland. Ved vår avdeling er det nå ledig en 100% fast stilling og et vikariat i 100% stilling som overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved gynekologisk- /fødeavdeling.Gynekologisk- /fødeavdeling er godkjent som utdanningsavdeling, og har 2 stillinger for leger i spesialisering. Vi har 5 spesialisthjemler i gynekologi og fødselshjelp. Fødeavdelingen har 7 føde/barselsenger, og ca. 320 fødsler i året. Gyn.sengepost har 4 senger. Ved gynekologisk avdeling utreder og behandler vi alle generelle gynekologiske tilstander som tilhører vårt nivå, og har høy aktivitet innenfor laparaskopisk kirurgi. Avdelingen samarbeider med store nasjonale s...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194698606 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst --endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter.Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen. Klinikken har over 700 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell.Ved Avdeling leger i Kirurgisk klinikk har vi følgende ledige stillinger for overlege i Urologisk kirurgi fom 1. juni 2020.ArbeidsoppgaverStillingsinnehaveren kan bli pålagt fellesoppgaver i avdelingen / klinikken.KvalifikasjonerØnskelig med kjennskap t...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI POLIKLINIKK KRISTIANSAND in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: 976245857 Stillingsident: 4193612354 Presentasjon av stillingen:Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.Poliklinikken i Kristiansand har følgende stilling ledig:1 x 100 % fast stilling for overlege. Tiltredelse etter avtale.Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatriPoliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 31 årsverk. Enheten tilbyr polikliniske spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og samarbeider tett med andre enheter i ABUP og resten av helseforetaket. I tille...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF NOTODDEN - SOMATIKK in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: 974633159 Stillingsident: 4197022487 Presentasjon av stillingen:Vi søker deg som er faglig dedikert, nytenkende og som har lyst til å jobbe for å skape en god pasientbehandling i Telemark.Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege i seksjon for kirurgiske leger på Notodden. Arbeidssted er for tiden ved Notodden sykehus, men rotasjon til sykehusets andre lokasjoner i Skien og Porsgrunn kan påregnes på sikt. Seksjonen er for tiden inne i en organisatorisk endring.Notodden har totalt 4 overleger innen generell kirurgi/gastrokirurgi og har i dag 1 LiS2. Stillingen vil inngå i 4-delt bakvaktsordning for overlegesjiktet.ArbeidsoppgaverPoliklinikkOperasjonSengepostKvalifikasjonerSpesialist i generell kirurgiSpesialist i gastroentrologisk kirurgi er en fordelSøkere som er i ferd med å ...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: 974795515 Stillingsident: 4196986380 Presentasjon av stillingen:Helgelandssykehuset Mo i Rana røntgenavdelingen har ledig fast stilling for lis2 / lis 3 innen radiologi fra 2. juni 2020Må påregne en del reisevirksomhet.38 timers uke. Vakt hver 7. uke.ArbeidsoppgaverSom ansatt i LIS 3 i radiologi, skal ansatt inngå i utdanningsforløp der en har rotering på alle tilgjengelige modaliteter. Kurs og hospitering på andre sykehus er en del av utdanningen. Primærvakt kommer som oppgave underveis i utdanningen.KvalifikasjonerFor å kunne ansettes i stilling som lege i spesialisering, må legen ha Norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste/LIS1.Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.Søker må ha autorisasjon som le...

 • Company NAV VESTLAND C. SUNDTSGT. in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  NAV Vestland ønsker å styrke den rådgivande legetenesta i fylket og skape eit sterkt fagmiljø blant legane. Tenesteamfattar idag 4 legar fordelt på ca. 2 årsverk. Vi ønsker å tilsette fleire legar, totalt 3,7 årsverk. Vi søker derfor ein Koordinerande rådgivande overlege (KROL) i 100% stilling og fleire stillingar som rådgivande overlegar (ROL).Den rådgivande overlegetenesta er ein fagleg støttespelar og rådgjevar for rettleiarane ved NAV kontora. Legen si viktigaste rolle er å bidra til arbeid og aktivitet. Den rådgivande legetenesta i NAV ønsker å fremja godt samarbeid med fastlegar og resten av helsevesenet. Vi søkjer derfor legar med engasjement og interesse for samfunnsmessige og trygdemedisinske spørsmål, og for NAV som samfunnsaktør.Den rådgivande legetenesta arbeider etter ein stra...

 • Company HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195900399 Presentasjon av stillingen:Stord Sjukehus har ledig vikariat i stilling for Lis 2/3 innen fagfeltet Ortopedi. Vikariatet er ledig fra 27.03.20 og har en varighet på 1,5 år i førsteomgang. Stord sjukehus har 3,5 års teljande tjeneste for spesalisering innan ortopedi. Det er fem stk Lis 2/3 leger i spesialisering ved kirurgisk seksjon til ei kvar tid. Gruppe 1 - tjenesten vil skje ved Helse Bergen eller Helse Stavanger etter nærare avtale. Stord sjukehus er et lokalsjukehus med akuttfunksjoner.ArbeidsoppgåverPasientretta arbeid på kirurgisk sengepost, operasjonsavdeling og polikliklinikkerFelles vaktberedsskap for fagområda generell kirurgi og ortopedi på kveld og helg.Du vil raskt få selvstendige poliklinikkdager, med bruddkontroller og små innrep.Vegle...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN AKUTTPSYKIATRI in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: 975300994 Stillingsident: 4197049205 Presentasjon av stillingen:Divisjon psykisk helsevern har utdanningsstillinger til spesialitet i voksenpsykiatri i avdelingene Akuttpsykiatri, 5 DPS-er, Alderspsykiatri, Spesialpsykiatri og Rus og avhengighet (seksjon IR). Det er til sammen 51 utdanningsstillinger. Divisjonen er godkjent for 5 års tellende tjeneste til spesialiteten.De som ansettes får sitt ansettelsesforhold på divisjonsnivå, men vil ha sine arbeidssteder på ulike seksjoner. Voksenpsykiatri har en rulleringsordning, der man to ganger pr. år søker å legge til rette for flytting mellom arbeidsstedene, slik at kandidaten kan får sin tellende tjeneste etter ønske og så raskt som mulig. Ved tilsetting i tidsavgrensede vikariater er det mulighet for forlengelse.Det er ledig 3 vikari...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF VOKSENPSYKRIATI GAUSTAD POLIKLINIKK in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: 998158923 Stillingsident: 4187183346 Presentasjon av stillingen:Alderspsykiatrisk seksjon yter spesialisthelsetjenester til personer over 65 år med psykiske lidelser. Seksjonen består av poliklinikk beliggende på Gaustad i Oslo og 2 døgnenheter beliggende på Vardåsen i Asker. Døgnenheten samlokaliseres med poliklinikken og flyttes til Gaustad i løpet av sommer/høst 2020. Seksjonen har egen forskningsenhet.Alderspsykiatri er et spennende fagfelt i rask utvikling i grenseland mellom psykiatri og geriatri. Seksjonen tilbyr utredning og behandling av høy kvalitet i samarbeid med pasient, pårørende og 1. linjetjenesten. Seksjonen er deltagende i Alderspsykiatrisk forskningsnettverk KVALAP som er et eget landsdekkende kvalitetsregister innenfor Alderspsykiatri og har flere forskningspro...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195862598 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å forme nye UNN Narvik, jobbe i et dynamisk nytenkende miljø og fly ambulansehelikopter i en av verdens vakreste kulisser -- Nord Norge? Ta kontakt med oss! Vi søker overlege i anestesiologi ved UNN Narvik i kombinasjonsstilling med helikoptertjeneste til luftambulanseavdelingen. Tilsetting i 100% stilling.Regionene og fritidsaktiviteterHele regionen tilbyr spektakulær alpin og maritim natur som legger til rette for padling, dykking, båtliv, skiturer, klatring og fjellturer. Narvik har en spesiell nærhet til en av Norges råeste alpinbakke som ligger midt i byen. Vi har et godt klima og kan lokke store og små med et landskap som ikke finnes andre steder. Festivaler og den nordnorske befolkningen sikrer et rikt ...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI POLIKLINIKK ARENDAL in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: 975326241 Stillingsident: 4194947982 Presentasjon av stillingen:Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.Poliklinikk i Arendal har følgende stillinger ledig:100 % fast stilling for lege i spesialisering. Tiltredelse etter avtale.100 % vikariat stilling for lege i spesialisering. Vikariatet har ett års varighet. Tiltredelse etter avtale.Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatri.Hele spesialiseringen vil bli gjennomført ved Sørlandet sykehus.Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 24,5 årsverk. Enheten ...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI POLIKLINIKK ARENDAL in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: 974631164 Stillingsident: 4193583151 Presentasjon av stillingen:Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.Ungdomsklinikken i Arendal har følgende stilling ledig:1 x 100 % fast stilling for overlege. Tiltredelse etter avtale.Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatriUngdomsklinikken er en døgnpost. Døgnposten har 6 plasser og tilbyr innleggelser til barn og unge under 18 år fra Aust- og Vest-Agder. Posten har også en familieleilighet. De fleste innleggelser er akutte og kortvarige. Avdelingen er i en omorganiseringsprosess...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: 974589095 Stillingsident: 4197028127 Presentasjon av stillingen: ved Kvinneklinikken er Norges største senter for assistert befruktning. Avdelingen har en helhetlig virksomhet som omfatter utredning og behandling av ufrivillig barnløshet, reproduksjonsmedisinsk laboratorium, sædbank og tilbud om fertilitetsbevarende behandling.Overleger ved avdelingen deltar også i gynekologisk tilsyn for inneliggende pasienter.Utredning og pasientbehandling pågår ved våre poliklinikker og laboratorier på Ullevål og på Rikshospitalet. Avdelingen kan vise til betydelig vitenskapelig produksjon, og deltar i undervisning av medisin- og bioingeniørstudenter.Vi søker overlege til vikariat med tiltredelse 01.03.2020.Den som tilsettes blir del av et medisinsk team, og det stilles store krav til faglige k...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194967658 Presentasjon av stillingen:Akuttklinikken, Avdeling for traumatologi, er lokalisert ved Ullevål sykehus.Avdelingen er en fag- og operativ avdeling med ansvarsområder innen pasientbehandling, forskning, undervisning og kvalitetssikring. Avdelingen leder arbeidet for utvikling av traumeorganiseringen ved sykehuset som skal sikre et system for optimal initial traumebehandling og kontinuitet i den videre tverrfaglige oppfølgingen av traumepasienter. Avdelingen har også ansvar for utviklingen av regionale- og nasjonale funksjoner innen traumesystem og organisering. Avdelingen er i stadigutvikling og det må forventes endringer i arbeidsoppgaver over tid. Avdelingen har overleger,spesialsykepleiere, sykepleiere, sosionom og adm. funksjon i staben.Avdelingenly...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191608387 Presentasjon av stillingen:Klinikk for kirurgi - Avdeling for ortopedi HMR - Ortopediske legar Ålesund:Vi har ledig 100 % vikariat for lege i spesialisering (LIS) i perioden 02.03.2020 - 31.08.2020.ArbeidsoppgåverDeltaking i avdelinga sine aktivitetar innanfor vakt, poliklinikk, dagkirurgi og operativ verksemdRettleiing vert gitt etter vanlege retningslinjerKvalifikasjonarNorsk autorisasjonMeistre skandinavisk språk både munnleg og skriftlegVi tilbyrLøn i samsvar med gjeldande overeinskomstMedlemskap i pensjonsordning, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)KontaktinformasjonTerje Vagstad, Overlege, 47369944ArbeidsstadÅlesund sjukehus6017 ÅlesundSøk på ...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4197075009 Presentasjon av stillingen:Ved kirurgisk avdeling er det ledig tre faste 100 % stillinger som Lege i spesialisering innen generell kirurg.Stillingene har ulike starttidspunkter; en stilling fra snarest, en stilling fra mai og en stilling fra september.Utdanningsplan for spesialiseringen finner du .Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra viddelandskap via vakre fjorder til Pasviks dype furuskog.Arbeidsoppgaver5-delt vakt i hjemmevakts ordningDeltagelse i postarbeid, poliklinikk, i operasjonsstuen etc.Ordinært arbeid som underordnet legePostarbeid/poliklinikk/vakt som de resterende LIS-legeneK...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4196967121 Presentasjon av stillingen:Ved klinikk Kirkenes, kirurgiske leger, har vi ledig 100% fast stilling som overlege innen øre-nese-halssykdommer.Tiltredelse snarest.Enheten har 1,5 ØNH lege stilling. Innen fagfeltet øre-nese- og hals har vi ca. 2500 polikliniske konsultasjoner og ca. 280 operative inngrep årlig.Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra viddelandskap via vakre fjorder til Pasviks dype furuskog.ArbeidsoppgaverPoliklinikkOperasjonerForuten basal ØNH kirurgi er virksomheten rettet mot nese og bihulekirurgi. Søker må beherske slik type kirurgi.Vi søker lege som behersker akutte prosedy...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195121339 Presentasjon av stillingen:Ortopedisk avdeling dekker hele spekteret av ortopedisk kirurgi og er seksjonert i 5 seksjoner med fagansvar; seksjon for hånd og artroskopisk kirurgi, seksjon for traumeortopedi, seksjon for protese og rygg, seksjon for barneortopedi og seksjon for fot, ankel og rekonstruktiv ortopedi. Avdelingen har i alt 45 overlegestillinger i Trondheim og Orkdal. Det er i tillegg 14 stillinger for leger i spesialisering. Avdelingen har 56 senger fordelt på 3 sengeposter, og i tillegg en barneortopedisk sengepost med 10 senger ved Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen har omfattende poliklinisk og dagkirurgisk virksomhet og en ortopedisk skadepoliklinikk.Tjeneste ved alle driftssteder som driver ortopedisk kirurgi i St. Olavs hospital HF...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195104102 Presentasjon av stillingen:Ortopedisk avdeling dekker hele spekteret av ortopedisk kirurgi og er seksjonert i 5 seksjoner med fagansvar; seksjon forbarneortopedi, seksjon for hånd og artroskopisk kirurgi, seksjon fortraumeortopedi, seksjon for protese og rygg og seksjon for fot, ankel ogrekonstruktiv ortopedi. Avdelingen har i alt 45 overlegestillinger i Trondheimog Orkdal. Det er i tillegg 14 stillinger for leger i spesialisering. Barneortopedisksengepost er lokalisert i Barne- og ungdomsklinikken med 10 senger. I tillegghar Ortopedisk avdeling 3 sengeposter i Bevegelsessenteret med til sammen 56senger. Avdelingen har omfattende poliklinisk og dagkirurgisk virksomhet og enortopedisk skadepoliklinikk.Tjeneste ved alle driftssteder som driver ortopedisk...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194336726 Presentasjon av stillingen:Det er i avdeling for hematologi, infeksjonsmedisin, geriatri og endokrinologi (HIGE) ledig 2 stillinger som overlege - spesialist i infeksjonsmedisin og geriatri. Den ene stillingen er tilknyttet seksjon for infeksjonsmedisin og den andre seksjon for geriatri. Erfarne LIS som har kort tid til avsluttet spesialisering er også velkomne til å søke.Infeksjonsmedisinsk seksjon består av sengepost med 18 senger, poliklinikk, og medansvar for den indremedisinske intensivpasient på intensiv. Det er tilknyttet 6 overlegestillinger og 3 LIS stillinger til seksjonen.Geriatrisk seksjonen består av sengepost med 14 senger, poliklinikk/dagenhet og slagenhet. Det er tilknyttet 5 overlegestillinger og 3 LIS-stillinger til seksjonen.Stilling...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195637808 Presentasjon av stillingen:Avdeling for kirurgi ved Sykehuset Levanger er en del av Kirurgisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag HF. Avdelingen består av seksjoner for gastroenterologisk kirurgi, urologi, mamma-/endokrinkirurgi og generell -/karkirurgi. Avdelingen har 12 overlegehjemler og 8 LIS-hjemler. Vår nytilsatte kollega vil ha sitt virkested på Sykehuset Levanger.ArbeidsoppgaverDen som ansettes vil gå inn i en 8-delt LIS-vaktordning i avdeling for kirurgi LevangerKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som legeGjennomført Lis 1-tjenesteGod i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjonPersonlige egenskaperAnsvarsfull, robust og positivSamarbeidsorientert og løsningsfokusertPliktoppfyllendeStor interesse for å bidra til utvikling av avdelingen og fagfeltetGode...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  21.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193562581 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en engasjert overlege til en fast stilling ved Spesialpoliklinikken. Leger som snart blirspesialister kan også søke.Spesialpoliklinikken har ca 25 ansatte, og yter tjenester for hele PBU Poliklinikk. Den består av 4 team:Sped og småbarnsteam som har ansvar utredning, oppfølging og behandling av barn i alderen 0-3 årAutismeteam som har oppfølgingsansvar for barn med autismespekterforstyrrelser i alderen 0-6 årNevro team som har delansvar for utredning av personer i alderen 0-18 (30) år ogCL-team (Consultation Liaison) som er bindeledd mellom somatikk og psykisk helse.Spesialpoliklinikken yter tjenester for hele avdeling PBU poliklinikk. Alleteamene er pt lokalisert på Våland. I spesialpoliklinikken er det 3 over...

 • Company HELSE BERGEN HF RADIOLOGISK AVDELING BRYSTDIAGNOSTISK SENTER in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: 833974724 Stillingsident: 4195648416 Presentasjon av stillingen:Brystdiagnostisk senter (BDS) har nyleg flytta inn i nye, lyse og funksjonelle lokale i nybygget til Haraldsplass Diakonale Sykehus. Vi har stor gjennomstrøyming av pasientar og har aukande etterspørsel etter våre tenester (pakkeforløp, hyppigare ynskje om MR av brystkreft, meir persontilpassa behandling av kreft, med meir)Vi har mange praktiske oppgåver, som hyppige biopsiar og mykje pasientkontakt, der informasjon om funn og tilbakemelding på resultat av undersøkingar er kvardagen. Vi deltar i stor grad i forsking, og har Ph D-kandidat ved seksjonen.Vi har ein god utstyrspark: 3 kliniske mammografiapparat med tomosyntese (3D mammografi), der alle har stereotaksi, to har utstyr for kontrastmammografi, og eit har utst...

 • Company STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT in Other
  21.02.2020

  Jobbnorge ID: 183139Om gruppen og stillingenGruppe for arbeidsmedisin og epidemiologi kartlegger sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helseforhold hos enkeltpersoner, i virksomheter og bransjer, samt i befolkningen. I tillegg til poliklinisk utredning, informasjon, veiledning og undervisning, er avdelingen engasjert i epidemiologisk forskning innenfor arbeidsmiljøområdet.Vi søker etter en lege med interesse for arbeidsmedisin. Primært vil LIS-kandidatene utrede pasienter med mistenkt arbeidsrelatert sykdom. Det er ønskelig at våre LIS-leger deltar i økende grad i øvrig aktivitet etter hvert som de får erfaring med arbeidsmedisinsk pasientutredning, slik at de aktuelle læringsmål for institusjonsutdanningen for lege i spesialisering dekkes.Erfaring fra BHT, prosjektarbeid og eventuelt forske...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4195143860 Presentasjon av stillingen:Avdelingen har ledig en fast LIS-stilling. I tillegg er det ett ledig svangerskapsvikariat med oppstart snarest og med varighet frem til 1.3-2020. Ytterlig ett vikariat er ledig med oppstart snarest og med varighet ett år, med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverAvdelingen har ansvaret for anestesiservicen på STHF Skien, Porsgrunn og Notodden. Arbeid på alle lokasjoner må påregnes.KvalifikasjonerBeherske norsk eller skandinavisk skriftlig og muntligGyldig norsk autorisasjon som legeFullført godkjent turnustjenesteErfaring i anestesiologiPersonlige egenskaperPersonlige egenskaper vil bli vektlagtFaglig interesse og egnethet for spesialitetenGode evner både til samarbeid og selvstendig arbeidFleksibel og tilpasnings...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: 974795515 Stillingsident: 4190673983 Presentasjon av stillingen:Ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har vi ledig to faste stillinger som lis 2 Indremedisin.Noe kursreiser, hospitering og møtevirksomhet ved nærliggende sykehus kan påregnesAktiv tilstedeværelse på vakt 24/7.10 deltArbeidsoppgaverVakt ø-hjelp innleggelser og heldøgnspasienter på sengepost.Visitt, inneliggende pasienterPoliklinikkKvalifikasjonerGjennomført LIS1Ønskelig med erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenestenØnskelig med kjennskap til utstyr som brukes i akutt medisin.Norsk autorisasjonPersonlige egenskaperFlere arbeidsoppgaver løses i team. Du må trives med å samarbeide med ulike fagfolk, flere ulike miljø.Vi tilbyrGodt arbeidsmiljø. Det er tett samarbeid mellom overleger og LIS. Flere felles møter i løpet av...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: 974631091 Stillingsident: 4187849877 Presentasjon av stillingen:AIO-avdelingen, Klinikk for Somatikk Arendal, består av enhetene Anestesi, Anestesi leger, Intensiv, Operasjon, Dagkirurgi, Akuttmottaket og Sterilsentralen.Anestesienheten leverer rundt 6000 anestesier årlig. Intensivenheten leverer årlig ca 800 respiratordøgn og ca 1500 formelle intensivdøgn i tillegg til postoperativ og annen lettere overvåkning.Sørlandet sykehus, Arendal (SSA) har operasjonsvirksomhet innen ortopedi, generell kirurgi, herunder fedmekirurgi, plastikk, urologi og gynekologi, begge sistnevnte med bruk av robotkirurgi. Sykehuset har også virksomhet innen oftalmologi og ØNH. Dagkirurgisk enhet står for en stor del av operasjonsvolumet innen disse feltene.Anestesitjenester gis også til et aktivt gastroe...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: 974631091 Stillingsident: 4187067468 Presentasjon av stillingen:Sørlandet sykehus Arendal har akuttfunksjon for en befolkning på over 100 000 innbyggere.SSA har 4 urologstillinger som dekker grenspesialisert urologisk vakt, og 10-delt LIS2 vaktskikt som dekker uro og gastro.SSA har gjennom de siste årene utviklet et meget godt tilbud med robotkirurgi innen urologi, som nå også benyttes innen gastro og gynekologi. I tillegg brukes endoskopisk kirurgi i stor grad ved seksjonen ved for eksempel TURP, TURB og URS.Vi samarbeider tett med Senter For Kreftbehandling.Kirurgisk avdeling består av seksjoner for gastroentereologisk kirurgi, urologi og plastikkirurgi.Vi søker overlege - spesialist i urologi til 1 års vikariat i 100% stilling, med tiltredelse etter avtale.Sørlandet sykehus øns...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194892647 Presentasjon av stillingen:Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har sommål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæringtil våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientarog bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktigoppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Lesmeir på eller facebookForskar ved Barne- og ungdomsklinikken i Helse Bergen.Barne- og ungdomsklinikken har ansvar for utgreiing og behandling av barn, ogdriv i tillegg med utstrakt epidemiologisk, eksperimentell og klinisk forsking.Prosjektet er eit pågåandeprosjekt på persontilpassa behandling og monitorering av barn med sjeldan ellertilbakeve...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195629789 Presentasjon av stillingen:Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, ogrett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfordette feltet. Les meir på eller facebook.Forskar ved Barne- og ungdomsklinikken i Helse Bergen.Barne- og ungdomsklinikken har ansvar for utgreiing og behandling av barn, og driv i tillegg med utstrakt epidemiologisk, eksperimentell og klinisk forsking. Prosjektet er eit pågåande prosjekt påpersontilpassa behandling og monitorering av barn med sjeldan ellertilba...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  21.02.2020

  Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4194387863 Presentasjon av stillingen:Spesialitet: ØyesykdommerØyeseksjonen er organisert under Kirurgisk klinikk. Seksjonen er lokalisert i Tønsberg. Øyefaget er i stor grad poliklinisk. Det meste av LIS utdanningen foregår i vår poliklinikk ved sykehuset i Vestfold. Vi har her 10 undersøkelsesrom, i tillegg til rom hvor apparatur som diverse fotoutstyr, laser, angiografi, synsfelt etc. står. I avdelingen har vi også sykepleier forundersøkelsesrom. Kirurgisk opplæring foregår i operasjonsstue eller i poliklinisk dagbehandlingsstue. Vi har hovedvekten av denne aktiviteten i sykehusets operasjonsavdeling. Her disponerer vi 2-3 operasjonsstuer daglig.Øyeavdelingen ved SiV behandler alle former for øyesykdommer unntatt bakre kirurgi og enkelte sentraliserte ...

 • Company SAGA BHT AS in Other
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTRE VIKEN HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVD RINGERIKE BUP in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Org. nr: 975326195 Stillingsident: 4190663161 Presentasjon av stillingen:BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 26 kommuner i Buskerud og deler av Akershus fylke.Ringerike BUP er en av 5 poliklinikker i avdelingen. Poliklinikken har i dag 24 fagstillinger og 16 000 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA, DPS og barneavdeling. Poliklinikken har 3 overlegestillinger og to LIS- hjemler for lege.Vi søker nå etter overlege i 100% fast stilling.ArbeidsoppgaverOppgavene for overlege er varierte og faglig utfordrende i et fagmiljø som legger vekt på hele bredden i faget og en forståelse av barn og unges psykiske vansker ut i fra en bio-...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RADIUMHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194298597 Presentasjon av stillingen:Det blir ledig et vikariat som overlege ved Radiologisk avdeling Radiumhospitalet, Seksjon for onkologisk radiologi fom.01.08.2020 tom. 31.05.2021, med mulighet for forlengelse.Seksjonen har 29 overlegestillinger og ett professorat. Overlegene dekker for tiden en bakvakt for intervensjon og ultralyd, en bakvakt for konvensjonell, CT-diagnostikk og en for MR-diagnostikk.Radiologisk avdeling består i tillegg til Seksjon for onkologisk radiologi av Seksjon for radiografi med 28,6 stillinger og Seksjon for LIS med 9 stillinger. LIS dekker primærvakt.Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved ansettelse av intern søker kan et kortere overlegevikariat eller LIS-vikar...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OLAFIAKLINIKKEN in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Org. nr: 975298744 Stillingsident: 4194479063 Presentasjon av stillingen:Olafiaklinikken, Seksjon for venerologi i Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer ved OUS er Nordens største klinikk som arbeider med seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. Vi holder til i lyse og moderne lokaler i sentrum av Oslo. Stillingen er knyttet til Norsk kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner.Vi søker etter en overlege i 100 % engasjement for perioden 08.06.2020-07.12.2020. Dersom det er ønskelig med deltidsstilling, vennligst ta kontakt for drøfting. Det kan bli mulighet for forlengelse.Dersom det ikke finnes søkere som kvalifiserer seg til å gå i en overlegestilling, kan stillingen egne seg godt for leger i spesialisering som trenger sideutdanning i relevant ...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF BARNE- OG UNGSOMSPYKIATRISK AVD BUP STORESLETT in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Org. nr: 881899272 Stillingsident: 4192935829 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon, Regionalt senter for spiseforstyrrelser og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Sjøvegan, Silsand og Storslett. Avdelingen samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), Institutt for Psykologi (IPS) og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.Vi har ledig fast stilling som psykolog, lege eller pedagog ved BUP Storslett.ArbeidsoppgaverBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Storslett, gir et poliklinisk tilbud (dagtilbud) til barn og ungdom i aldersgruppen 0 - 18 år og deres foreldre/familier.Kartlegging og utredning, s...

 • Company STIFTELSEN BETANIEN BERGEN STABSFUNKJONER in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190465984 Presentasjon av stillingen:Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand er gruppe 1 avdeling i indremedisin. Det er ansatt spesialister i alle grenspesialiteter. LiS deltar i tilstedevakt - det er 2 vaktsjikt tilstede, en erfaren LiS eller overlege og en mindre erfaren LiS. Vaktlagene har 11 delt arbeidsplan. Avdelingen har høyt tempo, godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling.Vi har ledig 3 x 100 % st. vikariat for lege i spesialisering 2-3 i spesialiteten indremedisin. Tiltredelse 01.03.2020 med varighet til 28.02.2021. Med mulighet for forlengelse.Søker må ha gjennomført norsk LiS1 tjeneste eller tilsvarende.Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er k...

 • Company HELSE BERGEN HF PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE DØGNAVDELING HAUKELAND in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187157012 Presentasjon av stillingen:Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledige faste stillingar for leger i spesialisering, LIS 3, i Barne- og ungdomspsykiatri.Klinikk psykisk helsevern for barn og unge har fleire poliklinikkar og sengepostar. Klinikken har god fagleg bemanning og arbeider etter kunnskapsbaserte metodar. Fremover har klinikken stort fokus på samhandling med kommunar samt kvalitetssikring, innovasjon og forskning. Klinikken har ledig stilling med oppstart ved BUP ÅsaneVi tilbyr spesialistutdanning som dekkjer heile utdanningsløpet i barne- ogungdomspsykiatri,ein viser for øvrig til utdanningsplan. Etter fullført spesialisering vilstillinga bli omgjort til stilling som legespesialistArbeidsoppgåverVedkomande som blir tilsett skal del...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters