Jobmonitor. Search results for Town and traffic planners

22 Jobs found

Used filters:
 • Town and traffic plannersx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company ELVERUM KOMMUNE PLAN- UTBYGGING- OG NÆRINGSAVDELING in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191767480 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en arealplanlegger i 100% fast stillling.Enhet for arealplan er en del av sektor for teknikk og miljø, og består av fem medarbeidere.En av våre ansatte skal over i en annen stilling, og vi søker etter en som kan overta hans stilling.ArbeidsoppgaverVi søker deg som både kan gjennomføre egne planprosesser og behandle innsendte planforslag. Du er en allsidig og engasjert medarbeider.Du har en positiv innstilling og evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.Arbeidsoppgavene er varierte og vil spenne fra overordnet planarbeid og til mindre reguleringsendringer.Arbeidsoppgavene vil i noen grad kunne tilpasses søkers kvalifikasjoner og faglige interesseområder.ArbeidsoppgaverSaksbehandling av regulerings...

 • Company LØRENSKOG KOMMUNE TEKNISK SEKTOR REGULERING, BYGGESAK OG GEODATA in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187432915 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat på reguleringsavdelingen. Lørenskog kommune er en av landets raskest voksende kommuner, og ble i 2019 kåret til landets mest framtidsrettede bykommune. Reguleringsavdelingen har en sentral rolle i kommunens arbeid med stedsutvikling, hvor fokus er på transformasjon og fortetting med kvalitet, samtidig som landbruksområdene, Marka og annen viktig grønnstruktur skal bevares og videreutvikles. Lørenskog kommune preges av høyt utbyggingstempo og hos oss har du mulighet til å være med å styre utviklingen.Vikariatet har varighet på ca. 10 - 12 måneder med start- og sluttdato etter avtale. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.ArbeidsoppgaverSaksbehandling av innsendte planinitiativ og reguleringsplanerSaksbe...

 • Company FEDJE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BLI KJENT MED LANDSBYEN I HAVET !Fedje -- Norges vestlegaste kommune er liten, men god å bu og leva i. Her er ca 550 innbyggjarar, og avstandane i øykommunen er små. Til næraste by, Bergen, kjem ein på ca 2 timar. I kommunen er det rikeleg høve til mangfaldig friluftsliv, både på sjø og land. Om sommaren har me sørlandsidyll, om vinteren har me ruskevêr!Fedje kommune søkjer samfunnsplanleggar i 100% stillingMe søkjer deg som kan planlegge innan fleire felt, drive beredskapsarbeid og prosjektarbeid. Arbeidsoppgåvene vil vere varierte - frå oppfølging og fornying av kommuneplanen, ROS-analysar og oppfølging av ulike prosjekt på fleire område. Me ønskjer at du etter kvart vert ein aktiv del av forvaltninga av teknisk etat. Andre oppgåver ka...

 • Company KINN KOMMUNE TEKNISK in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi skal no få på plass den nye planavdelinga vår, og søkjer derfor etter to nye arealplanleggjarar. Fagområda vil være kommuneplanlegging og handsaming av private reguleringsplanar. Målsetjinga vår er å setje saman eit planleggjarteam som skal ha brei kompetanse og tett dialog med politikarar, innbyggjarar, næringsliv og overordna myndigheiter for å skape ei god kommune å bu og arbeide i.ArbeidsoppgåverHovudarbeidsområdet er arealplanlegging og saksbehandling etter plan- og bygningslova. Arbeidet omfattar både sakshandsaming av kommunale og private reguleringsplaner, og utarbeidning av nye kommuneplanar.Planavdelinga skal og være involvert i anna planarbeid i kommunen, samt utarbeide kommunale temaplanar.KvalifikasjonarRelevant høgare utdanning, med vekt på planlegging og/eller arkitekturG...

 • Company ÅF ENGINEERING AS AVD KONSULENTVIRKSOMHET OSLO in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Motiveres du av å finne løsninger innenfor et begrenset handlingsrom? Tar du utfordringer og leter du etter de gode og smarte løsningene? Hos oss vil du få jobbe med store reguleringsplaner i sentrale og bynære områder.Du vil få en sentral rolle i vårt planteam og kan forvente en stor grad av ansvar.For å lykkes i rollen tror vi at du er en god oversetter fra konsept til regulering. Du har 1-5 års erfaring som planlegger i offentlig eller privatsektor, eller du er nyutdannet med stort engasjement.Vi ser etter deg som tar en utfordring og som motiveres av å lære mer. Liker du i tillegg å illustrere og lage gode perspektiver vil det være positivt. Har du lyst og evne til å koordinere og skape gode samarbeidsrelasjoner mellom kunde, berørte parter og arbeidsteam, så er du en stor ressurs for ...

 • Company KINN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Arealplanleggar 2 stillingar Prosjektleiar bygg 1 stilling  Meir informasjon og fullstendig utlysingstekst finn du på vår heimeside ved å klikke på «Søk på stilling» knappen til høyre på siden....

 • Company PLAN- OG BYGNINGSETATEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191124903 Presentasjon av stillingen:Avdeling for byutvikling søker byplanlegger/seniorarkitektFjordbyenheten er en av seks enheter i avdeling for byutvikling, og har ledig fast stilling som seniorarkitekt. Enheten lager overordnede planer og utredninger for utvikling av Fjordbyen, området langs fjorden fra Skøyen til Ormsund. Sentrale oppgaver for tiden er områderegulering Akersneset, utredningen Aktiv Vannflate, detaljregulering Ormsundterminalen, oppfølging av bystyrets behandling av områderegulering Filipstad og vedtaket om Fjordbyplanen. Vi driver også tverretatlig arbeidsgruppe for videreutvikling av Havnepromenaden.Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes...

 • Company OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN ADMINISTRASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191183873 Presentasjon av stillingen:Byromsdivisjonen har ansvaret for idrett- og friluftsliv, skog, kulturlandskap, øyene i indre Oslofjord, byrom og grøntarealer i byggesonen, samt håndheving av parkeringsforskriften. Divisjonen består av om lag 350 ansatte fordelt på fire avdelinger, herunder Skog- og landskap, Idrett, Bypatruljen og Byrom og grønt.Byromsdivisjonens stab har behov for 2 nye medarbeidere. Medarbeiderne vil ha ansvar for koordinering internt i divisjonen og mot øvrig etat innenfor divisjonens oppgaver. Sentrale oppgaver vil være å koordinere etatens innsats i sentrum for å skape økt byliv og områdesatsing i levekårsutsatte områder. I tillegg vil medarbeidere bidra i koordinering, støtte og oppfølging i divisjonens klima-, miljø-, og planarbeid....

 • Company STATENS VEGVESEN REGION SØR DRAMMEN TRAFIKKSTASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182686UtekontrollTrafikant- og kjøretøyavdelingen bidrar aktivt for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, for å ivareta trafikksikkerheten og å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen.Utekontrollen har det faglige ansvaret for all trafikkontroll langs veg. Vår hovedoppgave er å ivareta trafikksikkerheten og bidra til at alle trafikanter kommer trygt fram. Dette skjer gjennom stor kontrollaktivitet. I tillegg jobber vi for like konkurransevilkår i transportbransjen og et godt arbeidsmiljø for yrkessjåfører.Utekontroll sør har i dag 59 ansatte, og består av tre områder; A, B og C. Vi har ledig stilling som faggruppeleder hos Utekontroll sør B som har 14 ansatte. ...

 • Company LINDESNES KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190660107 Presentasjon av stillingen:Teknisk forvaltning er en del av tjenesteområdet Samfunnsutvikling. Teknisk forvaltning har for tidenansvaret for planarbeid, byggesaker, oppmåling, geodata og landbruk. Teknisk forvaltning har for tiden 30 årsverk. Av disse har Planavdelingen 5 ansatte, og har ansvar for reguleringsplaner og andre planer for by- og tettstedsutvikling gjennom ulike planprosesser og prosjekter. Arbeidssted er kommunehuset Vigeland. Kommunen er ny, og arbeidsoppgaver i hver avdeling kan endres.ArbeidsoppgaverBehandling av privat innsendte reguleringsplanerUtarbeidelse av kommunale reguleringsplanerVurdering av problemstillinger innen eldre bebyggelse i Mandal by, uthavner og andre steder med kulturhistorisk verdi, landskapsvurderinger, forvaltn...

 • Company PASIENTREISER HF AVD FØRDE in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190483590 Presentasjon av stillingen:Administrering av pasientreiser i Norge er organisert gjennom 17 pasientreisekontor og eit nasjonalt selskap, Pasientreiser HF. Pasientreisekontora har ansvar for planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon. Det er også pasientreisekontoret som skal skrive ut rekvisisjon for pasientreise i tilfeller der rutegående transport ikkje er tilgjengeleg. Avdeling for pasientreiser i Helse Førde har 14 tilsette og har kontor i Naustdalsvegen 5 i Førde.Avdeling for pasientreiser lyser ut 100% fast stilling som trafikkplanleggar. Ved eventuelt internt opprykk, vert det ledig 100 % vikariat.Oppstart frå 15.04.2020 eller snarast råd.ArbeidsoppgåverPlanlegge Pasienttransport til pasientar tilhøyrande i Sogn og FjordaneRettleie og b...

 • Company HR PROSJEKT AS AVD TRONDHEIM in Other
  11.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LONGYEARBYEN LOKALSTYRE ADMINISTRASJON in Other
  08.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Vil du ha Norges mest spennende og særegne planleggerstilling? Liker du utfordringer med særegent lovverk og store konsekvenser av raske klimaendringer, og ønsker å jobbe i unike omgivelser, så kan dette være jobben for deg! Longyearbyen lokalstyre søker etter en arealplanlegger/landskapsarkitekt/arkitekt/geograf i 100 % fast stilling. Stillingen ligger på enhet for Plan og utvikling som har ansvar for planlegging og byggesak i Longyearbyen. Vi er 6 personer som jobber med lokalsamfunnsutvikling, arealplaner, byggesaker, matrikkelen og kartbasene. Vi trenger en ny faglig dyktig, engasjert og erfaren medarbeider.Planleggingen av Longyearby-samfunnet gjøres med hjemmel i Svalbardsmiljøloven. Longyearbyen lokalstyre (LL)skal gjennom sitt arbeid tilrettelegge for et tryggere og bedre lokalsamf...

 • Company LILLESTRØM KOMMUNE KULTUR ADMINISTRASJON in Other
  08.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186104458 Presentasjon av stillingen:Prosjektleder for utvikling av KjellerområdetPlanleggingen av Kjellerområdet er en svært interessant planoppgave og som prosjektleder får du mulighet til å påvirke og lede utviklingen av et av de siste, større ubebygde byområdene rundt Oslo.Kjellerområdet utgjør ca. 1100 da, tilsvarende størrelse som Grünerløkka, og vi søker en erfaren prosjektleder til byutvikling av Kjeller-området. Stortinget besluttet at Forsvarets virksomhet på Kjeller flyplass skal legges ned fra og med 2023 og området har stort potensial for bærekraftig byutvikling, med sin beliggenhet som en del av Lillestrøm by. Området kan romme både utstrakt boligbygging, kommunale funksjoner, grøntområder og nærings- og lokalsenterfunksjoner. Det er satt som mål a...

 • Company VESTBY KOMMUNE TEKNISK ETAT ADMINISTRASJON in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Vestby kommune søker teknisk prosjektkoordinator (vegingeniør), 100% fast stillingVestby kommune er midt oppe i en stor utbygging av sentrum, og søker etter ingeniør til sentrumsprosjektets organisasjon. Vedtatt områdeplan gir muligheter for bygging av inntil 6500 boliger gjennom tre faser, og første utbygger starter opp nå. Vestby kommune er ansvarlig for bygging av infrastruktur til en verdi av ca. 500 mill. kr., og det er etablert en intern prosjektgruppe som styrer alle aktiviteter. Første veiutbygging er i gang og ferdigstilles sommeren 2020.Prosjektet søker nå en prosjektkoordinator som får ansvar for koordinering og oppfølging av ulike aktiviteter rettet mot utbyggere, entreprenører, statlige og fylkeskommunale etater, rådgivende konsulentselskaper og ikke minst mot interne kommunal...

 • Company MILJØDIREKTORATET OSLO in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Jobbnorge ID: 182202Om stillingaEr du interessert i å jobbe med ei av dei største utfordringane samfunnet står i og jobbe med klimaarbeid retta mot lokalt og regionalt nivå? Er du oppteken av ei berekraftig samfunnsutvikling? Likar du også å finne lokale løysingar på globale utfordringar er det kanskje deg vi ser etter. Våre medarbeidarar leverer resultat, set arbeidsoppgåvene inn i ein heilskap, sikrar læring og utvikling, og samarbeider godt internt og eksternt. har 13 medarbeidarar og jobbar med utsleppsreduksjonar og klimatilpassing retta mot kommunal og regional forvalting. Seksjonen forvaltar tilskotsordninga Klimasats for å støtte aktivitetar som redusera utslepp av klimagassar og som bidrar til omstilling til lågutsleppssamfunnet i kommunar. Vi støttar også departementet med å legg...

 • Company SOGNDAL KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN in Other
  08.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :StillingsinformasjonVi har ledig ei fast 100% stilling som arealplanleggjar i Sogndal kommune. Vi søkjer ein person som har lyst til å jobbe og delta i utforming av nye Sogndal kommune i framtida og som ønskjer faglege utfordringar innan samfunns- og tettstadsutvikling i ein vekstkommune. Du vil arbeide på eining for plan og forvaltning med 12 medarbeidarar med brei erfaring og høg kompetanse innan forvaltningsområda våre. Kommunen har og vil få store og utfordrande planoppgåver som skal handsamast og forvaltast dei neste åra. Planeininga er tiltenkt ei sentral rolle i utarbeiding av både overordna planverk og sektorvise planar - for å få desse til å bli einsarta og reelle styringsdokument for den nye kommunen. Du vil arbeide på eining f...

 • Company NORCONSULT AS AVD STAVANGER in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ØYER KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company JKS NORGE AS AVD OSLO in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PLAN ARKITEKTER AS in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DRAMMEN KOMMUNE BYARKIV in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186629432 Presentasjon av stillingen:Fagområdet samferdsel jobber med fysisk planlegging i hele spennet fra overordna strategier for samferdselsutviklingen i kommunen og regionen, planlegging av konkrete tiltak knyttet til trafikksikkerhet og tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende, til faglig rådgivning i plan- og byggesaker.I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offenliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlig.Arbeidsoppgaver• Strategisk plan- og utviklingsarbeid knyttet til kommunens fysiske omgivelser innen samferdselsfeltet• Stikkord mobilitet - spesielt tilrettelegging for syklende, gående, kollektivtrafikk, parkering, varelevering og biler• Arbeidsoppgaver innen trafikksikkerhet, fremkommeligh...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Town and traffic planners Edit filters