SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Town and traffic planners

11 Jobs found

Used filters:
 • Town and traffic plannersx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company STATENS VEGVESEN REGION VEST STAVANGER KONTORSTED in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189576Vegteknolog nytte i utbyggingsprosjekterTeknologi og utvikling, Utbygging, skal bidra med kompetanse innen vegfaget og drive utviklingsrettet arbeid med utgangspunkt i prosjekt Ferjefri E39.Vi har nå ledig stilling som vegteknolog nytte.Dine arbeidsoppgaver vil bl.a. værebistå prosjektene i å redusere kostnader og øke nytte med utgangspunkter i vegelementer og erfaringer fra andre prosjekter i Utbyggingsdivisjonens porteføljevære oppdatert på kunnskapsutviklingen innen ulike typer nytteberegninger, og sikre at våre analyser gjennomføres med best tilgjengelig kunnskapbistå prosjektene med fokus på vegelementenes påvirkning på kostnader og nytteKvalifikasjonskravHøyere teknisk utdanning på masternivå innen veg og/eller konstruksjonsrelaterte fagDu må ha god skriftlig og m...

 • Company BERGEN KOMMUNE BYMILJØETATEN in Other
  24.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4240399996 Presentasjon av stillingen:Bymiljøetaten har ansvar for et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen lever hver dag -- og om 100 år. For å få dette til må vi sørge for å drifte veier, parker, byrom, friområder og kommunal skog. Vi bidrar til å bekjempe klimaødeleggelsene ved å lede arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer, og skal endre bergensernes transportvaner i retning av sykkel, gange og delemobilitet. For å utvikle byen fremforhandler og gjennomfører vi utbyggingsavtaler, bygger offentlig infrastruktur som veier, byrom, fortau, lekeplasser og torg. For å skape trivsel og trygghet, arbeider vi med landskapsplanlegging, naturforvaltning, trafikksikkerhet, parkeringsbestemmelser, Fisketorget og følger opp renovasjon og deponi...

 • Company BANE NOR OSLO in Other
  23.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4216101425 Presentasjon av stillingen:Interessert i en sentral rolle innen fremdriftsplanlegging i Norges største samferdselsprosjekter?Her har du muligheten!Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringe...

 • Company STATENS VEGVESEN REGION SØR SKIEN KONTORSTED in Other
  23.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Jobbnorge ID: 188581Om stillingenVegtrafikksentralene (VTS) er Statens vegvesens operative beredskapsenhet og er bemannet døgnkontinuerlig - hele året. De har som nasjonal oppgave å overvåke og styre vegtrafikken for fylkeskommunene, Statens vegvesen og Nye veier. De varsler og formidler informasjon om status og hendelser på vegnettet. De fem sentralene holder til i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Mosjøen, og overvåker hvert sitt geografiske område.Det er ledig trafikkoperatørstilling ved VTS sør, PorsgrunnVTS er døgnåpen, og alle trafikkoperatører går turnus med arbeid hver 3. helg, 3-skiftplan eller 2-skiftplan.ArbeidsoppgaverDe viktigste oppgavene er styring- og overvåking av vegnettet, vegtrafikken og miljøet rundt vegnettet. Ved hendelser skal VTS ta ansvar og sette i gang nødve...

 • Company VANN- OG AVLØPSETATEN in Other
  23.06.2020 Updated on: 24.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4206988641 Presentasjon av stillingen:Stillingen innebærer at du vil være fagansvarlig for plan- og reguleringsprosesser for etatens største infrastrukturprosjekter. Den er plassert i Avdeling store utbyggingsprosjekter og er knyttet opp til tidligfasearbeid i de fleste prosjekter. For tiden vil du få en rolle i Norges største VA-prosjekt noensinne. Oppgavene vil også omfatte arbeid opp mot nabokommuner og andre etater i Oslo.Avdelingen stillingen tilhører skal planlegge og gjennomføre investeringsprosjekter innen vannbehandling, avløpsrensing, vannkilde, tunnel og store tiltak på stamnettet med tilstøtende anlegg, slik som høytrykkspumpestasjoner og høydebasseng. Mange av prosjektene er underlagt sikkerhetsloven, det er derfor krav om at den somansettes måkunne ...

 • Company STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED in Other
  23.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Jobbnorge ID: 188578Om stillingenVegtrafikksentralene (VTS) er Statens vegvesens operative beredskapsenhet og er bemannet døgnkontinuerlig - hele året. De har som nasjonal oppgave å overvåke og styre vegtrafikken for fylkeskommunene, Statens vegvesen og Nye veier. De varsler og formidler informasjon om status og hendelser på vegnettet. De fem sentralene holder til i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Mosjøen, og overvåker hvert sitt geografiske område.Det er ledige trafikkoperatørstillinger ved VTS midt, Trondheim - faste stillinger 100%, og en midlertidig stilling med varighet til mars 2021.Ved søknad, vennligst presiser om du søker fast eller midlertidig stilling.VTS er døgnåpen, og alle trafikkoperatører går turnus med arbeid hver 3. helg, 3-skiftplan eller 2-skiftplan.Arbeidsoppgave...

 • Company OPPLYSNINGSVESENETS FOND in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Jobbnorge ID: 189252Om stillingenTomtefeste- og grunneierseksjonen er en del av eiendomsavdelingen og har som hovedoppgave å forvalte grunneierrollen og viktige festekontrakter for fondet.Stillingen er et foreløpig 12 måneders engasjement som inngår i forberedelsene til deling av eiendom som er aktuelle å overføre fra fondet til Den norske kirke i overensstemmelse med Stortingets vedtak etter behandling av Meld. st. 29 (2018-2019).ArbeidsoppgaverHovedoppgaven vil være å identifisere avtaler med kirkelige organer og umatrikulert kirkegrunn, samt forberede overføring av eiendom som skal eller kan overføres til Den norske kirke.I stillingen vil du jobbe med saksbehandling og forhandlinger i saker vedrørende fondets avtaler med kirken og overføring av tomter som brukes som kirkegrunn og andre ...

 • Company AREALPLAN OG MILJØ - BRAGERNES in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255486391 Presentasjon av stillingen:Vi søker deg med erfaring fra komplekse planprosesser og som trives med å jobbe som fagperson i skillet mellom administrasjon, politikk og i dialog med kommunenes innbyggere, og som søker nye utfordringer i en kommune med mange store og spennende prosesser på gang; inkludert utvikling av store, sentrumsnære transformasjonsområder, men også deg som er ung og ambisiøs på egne og Drammens vegne.I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.ArbeidsoppgaverOmråde- og kommunedelplanerDeltakelse i tverrfaglige by- og stedsutviklingsprosjekter knyttet for eksempel til boliginnovasjon, medvirkningsprosesser og klimatilpasningSaksbehandling ette...

 • Company TRYGG TRAFIKK VESTLAND AVD 1 HORDALAND in Other
  22.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Trygg Trafikk er ein ideell organisasjon som arbeider for å oppnå best mogleg trafikktryggleik for alle trafikantgrupper og er ein av hovudaktørane i trafikktryggingsarbeidet både nasjonalt og på fylkesnivå. Trygg Trafikk blei oppretta i 1956 og har organisasjonar, fylkeskommunar, kommunar og bedrifter som medlemer. Vi er om lag 55 medarbeidarar, der 11 er tilsette som regionleiarar i fylka. Hovudkontoret ligg i Oslo. Regionskontoret for Trygg Trafikk Vestland ligg i Bergen. Kontorstad for denne stillinga er Leikanger. For meir informasjon om Trygg Trafikk sjå .Trygg Trafikk har ledig stilling som:Rådgjevar/seniorrådgjevar Trygg Trafikk Vestland (Leikanger)Rådgjevaren skal hjelpe regionleiaren i Trygg Trafikk Vestland med å sikre at trafikkopplæring og informasjon om trafikktryggleik vert ...

 • Company HOLE KOMMUNE AREAL OG BYGGESAK in Other
  22.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4254903381 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å planlegge Hole kommunes fremtid?Vi ser etter en erfaren arealplanlegger som kan bli en del av teamet vårt i Areal, byggesak og miljø. Vi jobber med oppgaver innenfor planlegging, byggesaksbehandling, oppmåling, GIS og miljø. Nå ønsker vi deg med kompetanse på arealplanlegging og glimt i øyet med på laget! Har du erfaring med overordnet arealplanlegging eller erfaring med tilrettelegging for næring oppfordres du særlig til å søke!Se frem til å jobbe i en kommune med en spennende fremtid!ArbeidsoppgaverOpplistede arbeidsoppgaver er ikke uttømmende, og vil tilpasses erfaring og kompetanse til aktuell kandidat:I hovedsak jobbe med overordnet planarbeidBidra i saksbehandling og veiledning i detalj- og områderegul...

 • Company KRISTIANSUND PLAN OG BYGGESAK in Other
  22.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ved Plan- og byggesak er det fra 1. september 2020 ledig f ast 100 % stilling som arealplanlegger som kanskje passer akkurat for deg.Som ansatt i enheten for Plan- og byggesak vil du bli en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Plan- og byggesaksenheten ivaretar kommunens reguleringsplaner, byggesaksbehandling, kart-/oppmålingsoppgaver med mere. Vi er en allsidig gjeng med blant annet ingeniører, naturvitere, arkitekter, jurister og samfunnsvitere, som ser fram til å få deg med på laget. Enheten er viktig for samfunnsutviklingen. Vi skal være en aktiv medspiller som leverer gode tjenester til innbyggere og næringsliv.Vi bruker eByggesak som saksbehandlingsverktøy og Winmap som kartverktøy.Vi søker deg med interesse f...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Town and traffic planners Edit filters