Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

111 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 111 results.
 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  15.10.2019

  Vil du ivareta studentenes rettigheter?Studentombudet ved OsloMet er en uavhengig instans som gir råd og bistand i saker om studentenes studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene blir korrekt og rettmessig behandlet slik at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Stillingen rapporterer administrativt til HR-direktør og er organisatorisk plassert i HR-avdelingen. Ved OsloMet har vi et ledig vikariat i ett år med mulighet for forlengelse som studentombud.Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak værebistands- og rådgivningsoppgaver for studenteneå sørge for at ombudsfunksjonen er godt kjent som et lavterskeltilbud blant studenteneopplæring av studenter og studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikterrapportering gjennom årsmelding til universitetsstyretløpende dialog med univ...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  15.10.2019

  Universitetslektor innen lydjournalistikkVed Institutt for journalistikk og mediefag er det ledig en 50 % fast stilling stilling som universitetslektor innen radio/lydproduksjonDen som ansettes vil hovedsakelig få ansvar for undervisning og veiledning av studenter på bachelornivå i praktisk lydjournalistikk, hovedsakelig radio og podcast.Undervisningen i journalistikk i andre medier er også aktuelt. Stillingen kan også innebære undervisning i ulike former for lydproduksjon for studenter på bachelornivå i medier og kommunikasjon, samt veiledning på masternivå. Den som ansettes har ansvar for å holde seg oppdatert på den medieteknologiske utviklingen, og kunne tilpasse undervisningen i henhold til denne.Arbeidsoppgaverundervisning og veiledning på bachelornivå i lydjournalistikkundervisning ...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141632842 Presentasjon av stillingen:Ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, IEMF, Oslo universitetssykehus --Ullevål, utføres basalt orientert forskning på mekanismer for utvikling av hjertesykdommer. Instituttet er finansiert av Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Helse Sør-Øst Regionalt Helseforetak, samt gjennom andre fond og stipend. Vi tilbyr et innovativt og dynamisk miljø med bred erfaring og kompetanse innen eksperimentell hjerteforskning. Fagstaben er tverrfaglig, med bl.a. leger, fysiologer, fysikere, molekylærbiologer, ingeniører, matematikere og bioingeniører. Ved instituttet har vi også 3 høyt spesialiserte regionale kjernefasiliteter; Kjernefasilitet for preklinisk Magnetisk resonans avbildning (Preklinisk MRI), avansert ...

 • Company Helsedirektoratet in Other
  15.10.2019

  Helsedirektoratet har det nasjonale ansvaret for planlegging og gjennomføring av eldrereformen Leve hele livet. Reformen har tidshorisont fram til og med 2023, men det vil være størst behov for ressurser i prosjektets første fase, det vil si fram til utgangen av 2020. Internt vil stillingsinnehaver jobbe i en liten prosjektgruppe i avdelingen og sammen med fagpersoner fra andre avdelinger. Eksternt vil det være bredt samarbeid med alle eksterne aktører som er involvert i reformen, herunder KS, fylkesmennene, Senter for omsorgsforskning, Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester, fagorganisasjoner, interesseorganisasjoner og brukerorganisasjonene. Stillingen er ledig frem til 31.12.2020 med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverStillingen inngår i det som kalles det nasjonale stø...

 • Company Nord Universitet Bodø in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Bodø, er det ledig en stilling som stipendiat i lulesamisk språk / språkdidaktikk. Stillingen er knyttet til Faggruppe GLU, masterprogrammet lulesamisk grunnskolelærerutdanning, bachelorpgrammet i lulesamisk og planlagt masterprogram i lulesamisk språk. Stipendiaten vil bli tilknyttet Samisk forskningsgruppe ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.Ansettelsesperioden er tre år uten pliktarbeid, alternativt fire år med 25% pliktarbeid per år. Stillingen har kontorsted Bodø.Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, noe som gir store muligheter for samarbeid, uansett geografisk plassering. Det er residensplikt i stillingen.Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og...

 • Company UiB, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176407UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Vitskapleg assistent ved Institutt for samanliknande politikkDet er ei ledig stilling som vitskapleg assistent ved Institutt samanliknande politikk knytt til prosjektet PROTECT. I tillegg til å gi støtte til forskingsaktivitetar skal den vitskaplege assistenten ha ansvar for å systematisera og oppsummeringa av resultat frå prosjektaktivitetar og tilretteleggje for formidling av desse til eit vidt internasjonalt publikum gjennom prosjektet si/sine nettside, bloggar, sosiale medium, elektroniske nyhende, lydfiler, videosnuttar, brosjyrar, semi...

 • Company Universitetet i Bergen in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176230UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: FørsteamanuensisVed Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, er det ledig eit vikariat som førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi frå 01.01.2020 til 31.12.2020.Arbeidsoppgåver/forskingsområde:undervising, rettleiing og sensur på bachelor- og masternivå i arbeids- og organisasjonspsykologi, andre undervisningsoppgåver kan òg verte aktuelleadministrative oppgåver, møtedeltaking og komitéarbeid på line med dei andre tilsette ved instituttetsamarbeide tett med kollegaer innan fagfeltet og andre ved instituttetbi...

 • Company Nord Universitet Bodø in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 172304Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, faggruppe farmasi, er det ledig en stilling som doktorgradsstipendiat innen fagområdet legemiddelkjemi.Stipendiatstillingen vil være innen utvikling og syntese av nye biologisk aktive forbindelser som skal innvirke på resistensmekanismer for legemiddelbehandling. Strukturene som er aktuelle å jobbe med er basert på isolerte forbindelser fra naturen. Det vil bli aktuelt å gjennomføre en totalsyntese av det aktuelle naturstoffet og i neste omgang bruke legemiddelkjemiske prinsipper for å lage analoger som er mer egnet som legemiddel enn det opprinnelige naturstoffet.Stillingen er et samarbeid mellom farmasiutdanningen ved Nord universitet og institutt for kjemi (IKJ) ved NTNU. Stipendiaten vil be...

 • Company Nord Universitet Bodø in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 172275Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en tre-årig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i psykisk helsearbeid med fokus på jobbsøkere og deres pårørendes erfaringer med å motta individuell jobbstøtte. Prosjektet legger stor vekt på medforskning av personer med erfaringskompetanse.Stipendiatstillingen vil være tilknyttet prosjektet IPSNOR som er finansiert av Forskningsrådet og organisert i Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse i Nordlandssykehusets psykisk helse og rusklinikk. Bakgrunnen for IPSNOR er at personer med alvorlige psykiske lidelser ofte står utenfor arbeidslivet og har trygd som viktigste inntektskilde. IPS-metoden (individual placement and support på engelsk, individuell jobbstø...

 • Company Nord Universitet Bodø in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 172293Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-årig midlertidig stilling som stipendiat i sykepleie.Stillingen er knyttet til utdanning- og forskningsmiljøet ved Bachelor sykepleie.Tittelen på prosjektet er "Implementation and Examination of Effect of the Nurse-Led Medicines' Monitoring Profile for Older people in Nursing Homes: A Mixed-Methods Study".Prosjektet tar for seg pasientsikkerhet og legemiddelhåndtering. Denne studien med en mixed-methods design tar sikte på å bruke en overvåkningsprofil for medisinbehandling i sykehjem, og undersøke effekten av den på helserelaterte indikatorer.Stillingen har kontorsted Bodø.Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.Det er residenspl...

 • Company Nord Universitet Bodø in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 172108Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-årig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat med fokus på praksisnær forskning, med vekt på spesialisthelsetjenesten.Stipendiatstillingen vil være tilknyttet ph.d.-program i studier av profesjonspraksis på Nord universitet.Stipendiaten skal gjennomføre et uavhengig ph.d.-prosjekt med arbeidstittel . I prosjektet skal stipendiaten gjøre systematisk kunnskapsoversikt og feltarbeid i dialysepraksis, der innebærer dokumentanalyse, observasjon og intervjuer med pasienter, pårørende og sykepleiere med henblikk på å forstå og forbedre samskapelse slik det oppfattes av de involverte og på å styrke pasientens engasjement samt å evaluere utfall av forandringen.Ambisjonen er å sty...

 • Company Nord Universitet Bodø in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 172197Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-a?rig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i sykepleie og helsefag med fokus på overgangen fra a? være nyutdannet sykepleier til a? bli profesjonell yrkesutøver.Stipendiatstillingen vil være tilknyttet EU-Interreg Botnia-Atlantica prosjektet "BePROF - Becoming a Professional Nurse". Det grenseoverskridende prosjektet har til hensikt å undersøke hvilke konkrete behov nyutdannede sykepleiere har for støtte og veiledning i Botnia-Atlantica regionen. Med dette som utgangspunkt, opprettes et mentorprogram som skal støtte sykepleiere i overgangsperioden (1-18 måneder) slik at de får mulighet til å utvikle og styrke i sin faglige rolle fo...

 • Company Universitetet i Sørøst-Norge Campus Notodden in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176671Om stillingenVed Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikk/matematikkdidaktikk.Stillingene er tilknyttet Institutt for matematikk og naturfag med instituttleder som nærmeste overordnede. Hovedarbeidssted vil være studiested Notodden.Ansvar og arbeidsoppgaverStillingens kjerneoppgaver vil primært være knyttet til undervisning i matematikk og matematikkdidaktikk innenfor grunnskolelærerutdanningen (GLU). Undervisningen på grunnskolelærerutdanningen vil særlig være knyttet mot den nettbaserte utdanningen. Det kan også bli aktuelt med undervisningsoppgaver innenfor andre utdanninger som barnehagelærerutdanning (BLU), praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og etter- og videreutdanning (EVU...

 • Company SINTEF OCEAN AS (før Sintef Marintek) in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  SINTEF Ocean søkerForsker - Marine konstruksjoner og operasjonerSINTEF Ocean har stor aktivitet knyttet til marine konstruksjoner og marine operasjoner og søker etter nye nysgjerrige medarbeidere. Forskningsaktiviteten retter seg mot flere næringer, spesielt offshore vind, offshore olje og gass og kystkonstruksjoner, og er sentrert rundt utvikling av fag og analysemetodikk, gjennomføring av analyser, studier og modellforsøk i hydrodynamiske laboratorier, og utvikling av numeriske verktøy og kommersiell programvare. Forskningsprosjektene våre finansieres av Norges Forskningsråd, EUs rammeprogram for forskning og industripartnere. Vi har en robust prosjektportefølje med både kortvarige og langvarige prosjekt og avdelingen er engasjert i flere senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), sam...

 • Company TEKNA P SINTEF OCEAN in Other
  09.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  SINTEF Ocean is searching forEnvironmental Modeling ResarcherSINTEF Ocean is approaching researchers with a capacity to strengthen our department Environment and New Resources. Coinciding with the initiation of the NTNU/SINTEF Ocean Space Center, SINTEF Ocean has received an infrastructure grant from the Norwegian Research Council for the Trondheim Fjord Ocean Laboratories. It is now our highest priority to strengthen our pillars of competence within the field of marine environmental modeling.Your work will involve multiple marine environment models with varying feasibilities and use cases within aquaculture and environmental technology, data analysis, digital research support and research communication and dissemination.The SINTEF Ocean department of Environment and New Resources, are eng...

 • Company HØGSKOLEN I MOLDE in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176567Om stillingen/arbeidsoppgaveneVed avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig fast stilling i rettsvitenskap. Stillingens undervisningsoppgaver er knyttet til juridiske emner som Høgskolen i Molde skal tilby i Kristiansund. Den som ansettes skal være med å utvikle fagtilbudet i juss i Kristiansund. Det kan også påregnes noen undervisningsoppgaver ved årsstudiet i juss og bachelorprogrammet i juss og administrasjon som gis ved Campus Molde. Les mer om avdelingen på våre hjemmesider: KvalifikasjonskravFor ansettelse som førsteamanuensis kreves relevant norsk doktorgrad, eller tilsvarende. Det legges videre vekt på aktiv forskning, nyere forskningspublisering og erfaring fra undervisning innen høyere utdanning. Ansettelse som førstelektor bygger på en dokumentas...

 • Company Høgskolen i Ålesund (NTNU) in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176593This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionThe position is funded and aligned with the Norwegian Research Council Knowledge-building project for Industry - MarCy (Maritime Cyber Resilience). The primary objective of which is the development of validated means for improving cyber resilience of maritime digital control systems and maritime operations.The secondary objectives of the project include:Mapping the current state of maritime cyber security and resilience with respect to risks, regulations and mitigating activities.Develop demonstrators of maritime cyber resilience based on operational scenarios incorporating...

 • Company Høgskolen i Ålesund (NTNU) in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176612This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionWe have a vacancy for a PhD-candidate at the Department of Ocean Operations and Civil Engineering, related to this topic: Hybrid Energy Systems for Ocean Farming Value Chain OptimizationThis open position is in association with Renewable Energy at NTNU Ålesund, with focus on the maritime environment and industry. The demand for more sustainable energy solutions is causing rapid changes in the maritime industry. Going from fossil fuel solutions to renewable energies such as solar, wind, waves and currents encompasses development of new technological solutions. Ocean farming ...

 • Company NTNU - Sentraladministrasjonen in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176480This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionWe have a vacancy for a PhD at AMOS.The NTNU Centre for Autonomous Marine Operations and Systems has a vacancy for a PhD Candidate related to the topic online risk management and modelling, maintenance and operational constraints of autonomous ships.The Department of Marine Technology at NTNU and partners were awarded a Centre of Excellence by the Norwegian Research Council in 2013. NTNU AMOS vision is to establish a world-leading research centre for autonomous marine operations and systems: to nourish a lively scientific heart in which fundamental knowledge is created thro...

 • Company NTNU - fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176366This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionWe have a vacancy for a PhD position at the Department of Engineering Cybernetics at NTNU.Integrating intermittent renewable energy such as wind energy in power systems (hybrid power systems) leads to challenging control problems, especially for smaller systems. The uncertainty in power production must be handled such that current and future energy demands are met in a way that satisfies requirements. Model predictive control is a methodology well suited to handle control aspects of this, due to the predictive capabilities, and these methods may be extended to cope well wit...

 • Company Universitetet i Stavanger in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176181Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret). Stillingen er ledig fra 1. januar 2020.Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.Stipendiatstillingen kan knyttes opp til Lesesenterets arbeid med skolebasert kompetanseutvikling i lesing/literacy. Aktuelle problemstillinger kan være å undersøke hvordan forskn...

 • Company Universitetet i Stavanger in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 175786Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som universitetslektor i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Læringsmiljøsenteret. Stillingen er ledig fra 01.01.2020.Fagområdet for stillingen er knyttet mot arbeidet med å bygge trygge og gode barnehagemiljøer.Den primære arbeidsoppgaven vil være utadrettet virksomhet og kompetanseutviklingstiltak i kommuner, barnehager og SFO. Temaer som tidlig innsats, inkludering, krenkelser, begynnende mobbeadferd, livsmestring, foreldresamarbeid, lekbasert læring, ledelse og innovasjon vil være sentralt.Senteret har flere oppdrag knyttet til lekbasert læring, og det er ønskelig at søkeren har god kunnskap om lek og læring. I tillegg vil oppdrag og utviklingsarbeid initi...

 • Company Universitetet i Stavanger in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176270Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig to stillinger som stipendiat i utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Stillingene er ledig fra 1.1.2020.Dette er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingene har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.Stipendiatene ansettes for en periode på tre år, og arbeidssted er Stavanger.Stillingene er knyttet til forskingsprosjektet Resilient, som er delfinansiert av Norsk forskningsråd. Forskingsdesignet i Resilient er et randomisert kontrollert forsøk (RCT) med evaluering av implementeringsprosessene.Stipendiatene er rettet mot evaluering av effekter og imp...

 • Company NTNU - Fakultet for ingeniørvitenskap in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176541This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionThe Department of Energy and Process Engineering (EPT) is looking for a Postdoctoral Fellow for a research project within the area of energy efficient ventilation of residential buildings, to be hired for a period of 2 years.The position as a Postdoctoral Fellow is a temporary position with the primary goal of qualifying for work in professional academic positions or in positions in business and industry, which requires a high level of research based competence. The starting date for the position is as soon as possible in the autumn 2019/early winter 2020. The position will...

 • Company NOROFF Fagskole AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Noroff School of Technology and Digital Media seeks to appoint a senior lecturer and researcher in the area of Computer Graphics. Based at the Kristiansand campus, you will deliver courses in the University's Media degrees. You will join a team of staff with whom you will be expected to work in very close collaboration. As such, evidence of prior teamwork and excellent communication skills are essential.In addition to their area of expertise, we are looking to appoint someone who is enthusiastic about learning and education in general and is open to innovative models of learning and teaching.You should have a PhD relevant for Computer Graphics with specialization in either Games or Animation. The ability to teach a variety of subjects is essential.Excellent spoken and written communication...

 • Company Dronning Mauds Minne Høgskolen in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176565Generelt om stillingenDronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) har en ledig stilling som ph.d.-stipendiat i barnekultur og kunstpedagogikk fra 1. august 2020. Stipendiaten ansettes midlertidig i tre år. Det kan vurderes midlertidig ansettelse i en periode på fire år med 75% forskerutdanning og 25% undervisning. Undervisningen vil omfatte undervisning på bachelor- og masternivå.Stillingens tematiske område er knyttet til DMMHs Master i barnekultur og kunstpedagogikk. Barns møte med seg selv, kulturen og verden uttrykt gjennom de ulike kunst- og kulturfagenes énfaglige tegn og verktøy samt tverrfaglig og multimodalt, danner grunnlag for forståelsen av barnekultur. I kunstpedagogikk inngår didaktikk og refleksjon knyttet til estetiske læringsprosess...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 175179Om stillingenEn fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i runologi og eldre nordisk språkhistorie er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo.Fagområdene runologi og eldre nordisk språkhistorie ved ILN omfatter studiet av runer og runeinnskrifter og språket i perioden fra cirka 100 e.Kr. fram til reformasjonen i de nordiske landene. Instituttet tilbyr i dag flere runologiemner som muliggjør at studenter kan få spesialistkompetanse innen runologi. Disse emnene skal videreføres og utvikles innenfor rammen av den aktuelle stillingen i relasjon til periodens språk- og kulturhistorie. Stillingen omfatter undervisning og forskning innen runologi og eldre nordisk språkhistorie, med vekt på runeskriften som den primære kilden vi...

 • Company Nord Universitet Levanger in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 171935Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-årig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i kommunale helse- og omsorgstjenester med fokus hvilken rolle en fast plass på dagsenter kan bety for hjemmeboende eldre.Stipendiatstillingen vil være tilknyttet NFR-prosjektet . Her undersøkes aldring, hverdagsliv og hjemmebasert omsorg blant samer i Norge og Tayal - folket i Taiwan. Stipendiaten skal gjennomføre et tilstøtende, men uavhengig ph.d.-prosjekt med arbeidstittel . Stipendiaten vil gjøre deltakende observasjon og intervjuer med deltakere, ansatte og frivillige ved 1-2 dagsentre med samiske brukere i Sápmi, samt ved 1-2 dagsentre med minoritetsbakgrunn i osloregionen. Hovedfokus i studien vil være på erfaringene ...

 • Company Nasjonalt folkehelseinstitutt in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 974714663 Stillingsident: 4133113858 Presentasjon av stillingen:Midlertidig stilling som PHD-stipendiatVed Avdeling for barns helse og utvikling er det ledig en 3-årig stilling som PHD-stipendiat.Stillingen er knyttet til et nyopprettetprosjekt med midler fra Norges forskningsråd: . Prosjektetinngår i et størreforskningsmiljø ved avdelingen som forsker på familierelasjoner; Familieri Norge - Foreldreskap, Samhold ogKonflikt (FamilieForSK).Det overordnede formålet med prosjektet er å undersøke faktorer som påvirker barn og unges psykiske helse og trivsel når foreldrene bor hver for seg. Prosjektet vil ta i bruk to unike longitudinelle datasett (Mor, far og barn-undersøkelsen og FamilieForSK-studien) og kombinere disse med informasjon fra offentlige registre for å følge familier båd...

 • Company Nord Universitet Bodø in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 175916About the positionA PhD fellowship is available at the Faculty of Biosciences and Aquaculture, Nord University (Bodø, Norway) in molecular developmental biology.The position is for 3 years and will be available from March 1st. 2020.The candidate will join the project Innate Control of Early Embryonic Development, funded by Research Council of Norway (FriPro Toppforsk program). This cutting-edge project investigates regulatory mechanisms governing the transfer, modifications, and execution of parental developmental instruction at the onset of embryonic development. Zebrafish and medaka are vertebrate animal models. The approach is based on combination of high-throughput analyses of genetic and epigenetic information with functional genomics. The project's consortium cons...

 • Company Nord Universitet Bodø in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 175150About the positionFaculty of Nursing and Health Sciences, Nord University (Bodø, Norway) is recruiting one professor/associate professor to strengthen the faculty's research and education within the health sciences, particularly research relating to physical activity and health sciences.Together with the Department's academic staff, the persons holding the positions are responsible for teaching, supervision of students, research and academic development in health sciences, particularly physical activity and health.If there are no fully qualified applicants, the position may be offered as a temporary position for up to three years. At the end of this period, the position will be made permanent on the condition that the applicant is found to be qualified to the level of p...

 • Company NORD UNIVERSITET in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 171157Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis i pedagogikk med tiltredelse fra høsten 2020. Stillingen er tilknyttet bachelorutdanningen i vernepleie med kontorsted studiested Namsos. Det er residensplikt i stillingen, og den som tilsettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Arbeidsoppgaver tilknyttet andre studier på fakultetet og Nord universitets øvrige studiesteder kan være aktuelt.Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv, og fokuserer spesielt på at tjenestemottakere skal ha mulighet til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Søkere med kompetanse innen fagområdene s...

 • Company Høgskolen i Innlandet - Lillehammer in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Jobbnorge ID: 169570Om stillingenStillingen ligger til Institutt for TV-utdanninger ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi: .Instituttet tilbyr utdanninger i kreative, tekniske og administrative fagfunksjoner i profesjonell programproduksjon og dokumentarfilm. Studieporteføljen består av egne utdanninger i regi og teknikk for henholdsvis enkamera- og flerkameraproduksjon, samt et studieprogram i prosjekt- og produksjonsledelse for TV. Utdanningene er prosjektorienterte og produksjonsintensive, der studentene utvikler og produserer konsepter, filmer og programmer på tvers av sjangre og visningsplattformer. Historiefortelling og utvikling av originalt innhold er kjernen i alle våre studier. TV-utdanningen samarbeider tett med TV-bransjen.Instituttet er lokalisert på Lille...

 • Company STUDENTPARLAMENTET UIT NORGES in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Jobbnorge ID: 176394Om stillingenVed Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag er det ledig åremålsstilling som studieleder. Stillingen er tilknyttet masterprogrammene i helsefag i Tromsø. Stillingen vil inngå i ledergruppen på instituttet.Åremålet er satt til 4 år fra tiltredelsestidspunktet, og det er ønskelig å få noen inn i stillingen snarest mulig.Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved IHO er ett av ti institutter på Det helsevitenskapelige fakultet. IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiog...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vil du undervise ved landets største fysioterapiutdanning? Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi er det ledig et vikariat som universitetslektor i 80 % stilling. Vikariatet er for perioden 1. desember 2019 til 1. juli 2022.Institutt for fysioterapi tilbyr bachelorstudium i fysioterapi, masterstudium i fysioterapi og masterstudium i rehabilitering og habilitering samt flere videreutdanninger. Det er utstrakt forskningsaktivitet på fakultetet og ved instituttet er det tre forskningsgrupper med stor aktivitet.Fakultet for helsevitenskap har to doktorgradsprogram, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak væreundervise og veilede bachelorstudenter i fysioterapividereutvikle emner med en studentaktiv profilsensurering og utvikling av...

 • Company Universitetet i Stavanger in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Jobbnorge ID: 175502Om stillingeneUniversitetet i Stavanger har ledig to stillinger som stipendiat i risikostyring ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.Stipendiatene ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Stillingene er ledig fra 1. januar 2020.Dette er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingene har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.Forskningsområdet for stillingene er risikostyring som omfatter begreper, prinsipper, metoder og modeller for å forstå, analysere, beskrive, kommunisere og styre risiko. Aktuelle temaområder for stillingene er risikovitenskap knyttet til klimarisiko, risiko og 'policy', risiko og resiliens, og automatisert risik...

 • Company Universitetet i Stavanger in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176082Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i industriell økonomi ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Stillingen er ledig fra 01.01.2020.Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.Forskningsområdet for stillingen er økonomisk og statistisk/økonometrisk analyse av ulike problemstillinger innenfor verdsetting av investeringsprosjekter innenfor energi. Vi vil se både på konvensjonell energi, som olje og gass, og ny energi, som havvind. De ulike energiformene vil bli sammenliknet på ulike lønnsomhe...

 • Company Universitetet i Stavanger in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 175686Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i petroleumsgeovitenskap ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser. Stillingen er ledig fra 01.01.2020.Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.Tittelen på stipendiat-prosjektet er "Basin evolution, paleogeography and source to sink analysis of the upper Paleozoic succession in the Norwegian North Sea".Hovedmålsettingen med prosjektet er å forbedre kunnskapen om bassengevolusj...

 • Company Universitetet i Stavanger in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Jobbnorge ID: 167765Om stillingenUniversitetet i Stavanger søker etter professor i ledelse til Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring ved Handelshøgskolen ved UiS.Som professor vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultater innenfor relevante forskningsområder i avdelingen, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet. Du vil også lede an i utvikling og bruk av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning.Generell for undervisnings- og forskerpersonale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for professor.FagmiljøStillingen er organisatorisk tilknyttet Handelshøgskolen ved UiS (HH...

 • Company Universitetet i Stavanger in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Jobbnorge ID: 175952Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig vikariat som førsteamanuensis i matematikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk. Vikariatet er ledig i perioden 1.1.2020 - 31.12.2020 med mulighet for 1 års forlengelse.Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor matematikk, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.Generell gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Jobbnorge ID: 176520Job descriptionA three-year full-time PhD Research Fellowship position (SKO1017) is available at the Department of Immunology at the Norwegian Complement Research Group lead by Professor Tom Eirik Mollnes, MD and the project owner Søren E. Pischke, MD PhD (certified specialist in Anaesthesiology and Critical Care) at the Department of Immunology, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo.The position is part of the UiO:LifeScience project: "Availability and function of donor organs: Debating the dead donor rule (3DR)" newly established convergence environment 3DR funded by UiO' s interdisciplinary strategic area . Preferred starting date is March 1st, 2020.More about the positionThe newly established convergence environment "Availability and function of donor o...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176524Job descriptionA 3-year postdoctoral research fellow position, position code 1352 to study tuberculosis (TB) and the search for novel drug targets is available in the Genome Dynamics (GD) group, Department of Microbiology, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo (UiO). The candidate will be part of a collaborative project between the GD group and Institute of Basic Medicine, UiO, and Institute of Pharmacy, UiO, as well as an international JPI-AMR collaboration.More about the positionThe Genome Dynamics (GD) group at the UiO has performed frontline research in molecular microbiology for the past 20 years and is currently part of the research network Turning the Tide of Antimicrobial resistance (TTA). The group collaborates intimately with scientists and clinic...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176511Job descriptionA position as Postdoctoral Research Fellow is available at the Department of Geosciences.The fellowship will be for a period of three years, with an expected starting date early January 2020.No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.The fellowship is part of the project "A green-blue link made browner: how terrestrial climate change affects marine ecology (GreenBlue)" funded by the Research Council of Norway and coordinated by the University of Bergen. The successful candidate will work in the . Also she/he will work in the LATICE ("Land-ATmosphere Interactions in Cold Environments") research group with scientists with expertise within various disciplines related to observing, analyzing and parame...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176515Job descriptionPosition as postdoctoral research fellow at the Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED), Department of Geosciences, at the University of Oslo (UiO) in Norway. The fellowship period is 2 years and with preferred starting date February 2020.No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.Project descriptionConstraining uplift processes in Greenland is important for quantifying present-day rates of melting there. Some of the modern uplift is caused by the viscous response of the mantle to past deglaciation. This glacial isostatic adjustment (GIA) is sensitive to mantle viscosity, which is poorly constrained for Greenland. Some lateral variations in viscosity may be associated with heat added to the ...

 • Company TEKNA P SINTEF OCEAN in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  SINTEF Ocean søkerForsker/Prosjektleder innen produkt-utvikling/produktdesign i havbruksteknologiHar du lyst til å spille en sentral rolle innen utviklingen av havbruksnæringen? SINTEF Ocean AS søker etter deg med sterk kompetanse og interesse for eget fag, som vil være med på å utvikle fremtidens havbruksteknologi. Vi søker medarbeidere med bakgrunn fra produktutvikling (mechanical engineering)/produktdesign eller tilsvarende innen maskin/mekaniske ingeniørfag, gjerne med erfaring fra forskning eller relevant industri.Innen 2050 trenger verden minst 70% mer mat enn i dag, og teknologiutvikling er pekt på av FAO som avgjørende for å sikre mer bærekraftig matproduksjon både gjennom akvakultur og fiskeri. Stillingen hører til avdeling Sjømatteknologi som i dag har 90 ansatte som jobber med f...

 • Company Stavanger Universitetssjukehus in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Org. nr: 983989616 Stillingsident: 4133052933 Presentasjon av stillingen:Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) har som hovedoppgave å utvikle og formidle ny kunnskap innenfor Parkinsons sykdom, dystoni og tremor. Vårt forskningsfokus omfatter Parkinsons sykdom og andre nevrodegenerative lidelser. Vi arbeider med kohorter med både pasienter og frivillige kontroller som gjennomgår omfattende kliniske undersøkelser, kartlegging av biomarkører og neuroimaging. Kandidaten vil være et tilskudd til et multidisiplinært team av kliniske- og basalforskere dedikerte til å øke kunnskapen om Parkinsons sykdom. Vi arbeider med et stort nettverk av norske og internasjonale samarbeidspartnere og tilbyr muligheten til å samarbeide med ledende forskningsgrupper innen nevrodegenerasjo...

 • Company ØSTFOLDFORSKNING AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Østfoldforskning er Norges største fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for miljødokumentasjon og miljøinnovasjon. Vår visjon er å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er for tiden 26 ansatte, hvorav 12 med doktorgradskompetanse.Vi jobber med utvikling og bruk av teorier og metoder for å forstå og implementere bærekraft, og vår forskning er hovedsakelig knyttet til verdikjeder, sirkulær økonomi og livsløpsvurderinger (LCA). Forskningen vår er med på å danne grunnlag for økodesign, produktutvikling, miljøkriterier for innkjøp og utforming av politikk. Vi anvender vår spisskompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder, herunder:Energi- og avfallsressurserMat og emballasjeBygg, anlegg og eiendomMøbler og tekstilerNettverksbasert innovasjonVår prosjektportefølje består av...

 • Company Høgskulen i Volda in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Jobbnorge ID: 176380Om stillingaVed Høgskulen i Volda, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Institutt for realfag, er det ledig eit engasjement i 100 % stilling som høgskulelektor i matematikkdidaktikk/matematikk i perioden 1.1.2020 til og med 31.12.2020.KvalifikasjonarFor tilsetjing som høgskulelektor må søkjaren ha hovudfag/mastergrad i matematikkdidaktikk/matematikk eller nærliggande fagområde. Søkjarar bør ha praktisk-pedagogisk kompetanse, tilsvarande formell pedagogisk kvalifisering eller pedagogisk erfaring.Personlege eigenskapar som samarbeidsevne, evne til å ta initiativ og arbeide sjølvstendig vil bli vektlagt, i tillegg til at ein har god munnleg og skriftleg formidlingsevne og er trygg framfor både store forsamlingar og mindre grupper. Røynsle frå arbeid i barnehage...

 • Company NTNU - Fakultet for ingeniørvitenskap in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Jobbnorge ID: 176332This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionWe have a vacancy for a PhD candidate at Department of Mechanical and Industrial Engineering in - To advance Engineering Knowledge Representation and Reasoning. Efficient knowledge representation and automated reasoning can enhance engineering practices. The position is open to find a colleague, who would investigate knowledge representation languages and tools for applications in mechanical engineering for various problem domains. As an example, use of Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing in synergy to allow creation of highly-customized products is one o...

 • Company NTNU - Fakultet for ingeniørvitenskap in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Jobbnorge ID: 176435This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionWe have a vacancy for a Postdoctoral Fellow within the Refrigeration research group and CERN EP-DT and EN-CV in Geneva, Switzerland on the subject of "Developing and evaluating the possible use of R744 as the primary cooling system serving the next generation of the Large Hadron Collider (LHC) detectors". The appointment has a duration of 3.5 years.The Head of Department is Professor Terese Løvås. The position reports to Professor Armin Hafner.One of the important issues for CERN is represented by the choice of the best possible primary system for the particles detector coo...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters