Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

152 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 152 results.
 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF KREFTREGISTERET in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 874716782 Stillingsident: 4192765139 Presentasjon av stillingen:Det søkes doktorgradsstipendiat (lege) til et nytt og spennende forskningsprosjekt innenfor fordøyelsessykdommerog kreftforebygging (Adverseevents after colonoscopy in colorectal cancer screening). Prosjektet erfinansiert av Helse Sør Øst RHF med 100 % stilling i 3 år. Stillingen har organisatorisk tilhørighet ved Tarmscreeningseksjonen ved Kreftregisteret.Prosjektet tar sikte på å forske på frekvens av ulike komplikasjoner og assosierte risikofaktorer etter koloskopiundersøkelser som er utført som ledd ien stor randomisert studie om screening for tarmkreft i Vestre Viken ogØstfold. Prosjektet gjennomføres i et sterkt forskningsmiljø i samarbeid mellomKreftregisteret, Klinisk effektforskning ved Institutt for Helse og...

 • Company NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK in Other
  17.02.2020

  Jobbnorge ID: 182880This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionThe Department of (IEL) has a vacancy for a 100% position as a PhD candidate within the field Electric Power Systems - "Flexibility as a resource in distribution system development", which is a project carried out under the umbrella of The Centre for intelligent electricity distribution (FME ).The Centre for intelligent electricity distribution is a multidisciplinary research Centre for Environment-friendly Energy Research (FME) awarded by the Research Council of Norway. CINELDI is hosted by SINTEF Energy Research with NTNU as a major research partner. The centre is funded...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAK in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Jobbnorge ID: 182516UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: StipendiatVi ønskjer deg velkommen som søkjar til ei stilling som stipendiat ved Sosiologisk institutt. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år, kor 25 % av samla tilsetjingstid er arbeidsplikt som skal utførast ved instituttet. høyrer til Det samfunnsvitskaplege fakultetet og er del av eit stort samfunnsvitskapleg miljø som og omfattar samarbeid med andre sosiologimiljø nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har eit omfattande undervisningsansvar som inkluderer eit årsstudium, eit bachelor- og masterprogram og dessutan eit PhD program...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182781This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 8 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionThere are two temporary PhD positions available at the Department of Industrial Economics and Technology Management. The positions are resident at NTNU's campus in Trondheim.is organized into six sections:Managerial Economics, Finance and Operations ResearchHealth, Safety and Environment ManagementStrategy and Business DevelopmentOperations ManagementExperts in TeamworkSection of Economics and management (Campus Gjøvik)Both positions are connected to the section of Strategy and Business Development.These are educational positions, which will provide promising research recru...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 22 in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Jobbnorge ID: 182235Ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap er det ledig to stillinger som stipendiatStipendiatstillingene vil vere knyttet til Institutt for velferd og deltaking og til prosjektet "Etterlatte ved narkotikarelatert død" (END-prosjektet), der ph.d.-studiene inngår med selvstendige problemstillinger.Arbeidsplass kan vere Campus Sogndal eller Campus Bergen.Ansvars- og arbeidsområde:Bakgrunnen for END-prosjektet er at overdosedødsfall og rusavhengiges og deres pårørendes situasjon erkjennes av myndighetene som et alvorlig folkehelseproblem, men når den rusavhengige dør vet vi svært lite om hvordan det går med nære etterlatte. Målsettingen for END-prosjektet er å belyse etterlattes situasjon etter narkotikadød, foreslå tiltak for å bedre deres livssitua...

 • Company NTNU FAKULTET FOR ØKONOMI in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Jobbnorge ID: 182909This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionThere is a temporary position available at the Department of Industrial Economics and Technology Management as PhD candidate in industrial economics and technology management for a period of 3 years. The position is resident at NTNUs campus in Trondheim. This is an educational position, which will provide promising research recruits the opportunity for professional development through studies towards a PhD degree. The position is connected to the PhD program at the Faculty of Economics and Management and the faculty will be your employer.The position is financed through FME...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET SOGN OG FJORDANE - SOGNDAL in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Jobbnorge ID: 182551Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei mellombels stilling i 100% som vitenskapleg assistent ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI).Stillinga inngår i Institutt for idrett, kosthald og naturfag (IIKN) ved campus Sogndal, for perioden 1.8.2020 - 31.7.2021.Stillinga er knytt til forskingsprosjektet Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW). ACTNOW er eit storskala forskings- og utviklingsprosjekt knytt til kompetanseutvikling i høve til fysisk aktivitet i barnehagen. Målet er å utvikle ein god og bærekraftig modell for auka fysisk aktivitet i barnehage og undersøke effekten av fysisk aktivitet på barn si generelle utvikling, læring og helse. Prosjektet er leia av professor Eivind Aadland ved IIKN, FLKI campus Sogndal. Her vil og den vi...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET SOGN OG FJORDANE - SOGNDAL in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Jobbnorge ID: 182414Ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI), er det ledig inntil 2 faste stillingar som førsteamanuensis/førstelektor i norsk.Stillingane inngår i Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved campus Sogndal.Vi søkjer personar som kan bidra med fagleg, kreativ og innovativ kompetanse retta mot arbeid i skule og barnehage. Det må påreknast noko reising i stillingane.Ei stilling ønskjer vi å tilsetje snarast og den andre stillinga er ledig frå 1.8.2020.Ansvars- og arbeidsoppgåver:Stillingane har følgjande ansvars- og arbeidsoppgåver:Arbeidet omfattar undervising, rettleiing og utvikling av studentaktive læringsformer i grunnskulelærarutdanningane, barnehagelærarutdanningane og vidareutdanningane i tråd med studietilsynsfo...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET SOGN OG FJORDANE - SOGNDAL in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Jobbnorge ID: 182415Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig inntil 2 faste stillingar som førsteamanuensis/førstelektor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.Stillingane inngår i Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved campus Sogndal, og er ledig frå 1.8.2020.Ansvars- og arbeidsoppgåver:Stillinga har følgandeansvars-og arbeidsoppgåver:Undervisningsfaga er matematikk/matematikkdidaktikk eventuelt også naturfagdidaktikk for kvalifisert person.Undervise, rettleie og utvikle studentaktive læringsformer i tråd med krav i studietilsynsforskrifta. Disse oppgåvene vil vere knytt til bachelor og masterutdanning og etter- og vidareutdanning i fagområda matematikk/matematikkdidaktikk i grunnskulelærarutdanningane (1.-7. og 5.-10.) og i barnehagelæ...

 • Company BJØRKNES HØYSKOLE AS AVD LOVISENBERGGATA in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Bjørknes Høyskole er en ledende privat høyskole som ble etablert i 2007 og tilbyr høyere utdanning innen helsefag, og samfunnsvitenskap. Vi underviser om lag 2000 studenter på sted og nett med et praktisk og forskningsbasert fokus. Vi holder til i fine lokaler ved St. Hanshaugen i Oslo, som en del av Campus Lovisenberg. I hverdagen er vi opptatt av kvalitet og nærhet i møte med våre studenter. For å levere på dette har vi satt sammen et engasjert og innovativt faglig og administrativt team, som setter våre studenter i fokus og som er villig til å gi det lille ekstra. Høyskolen tilbyr fra før flere bachelorgrader, årsstudier og enkeltemner innen helsefag, psykologi og samfunnsvitenskap.Vi søker etter en utviklingsorientert, selvstendig, engasjert og pragmatisk person med pågangsmot og godt ...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ADAMSTUEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Jobbnorge ID: 182631Om stillingenVed NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, er det ledig stilling som stipendiat i fjørfehelse med varighet på fire år finansiert over instituttets midler. Det beregnes at stipendiaten bruker 25% av tiden på undervisningsoppgaver.Den som ansettes vil arbeide med prosjektet "Friske Høner (Healthy Hens): Helsestatus i norske verpehønebesetninger". Stipendiatstillingen er et ledd i en strategisk satsing på styrket undervisning og forskning på fjørfehelse ved Veterinærhøgskolen. Stipendiaten vil bli en del av Seksjon for dyrevelferd, epidemiologi og samfunnsmedisin, og prosjektet gjennomføres i samarbeid med bl.a. Animalia og norske fjørfeprodusenter. Kandidaten må påregne en del reisevirksomhet i forbindelse med opplæring og datainnsamlin...

 • Company NORD UNIVERSITET BODØ in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Jobbnorge ID: 176488Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskaper er det ledig fast 100% stilling som professor/førsteamanuensis i spesialsykepleie med spesialisering innen barnesykepleie. Stillingen er tilknyttet masterutdanning i spesialsykepleie (barnesykepleie) og har kontorsted Bodø. Det er residensplikt i stillingen, og den som tilsettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Redusert stilling kan være aktuelt om ønskelig.Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonalt og internasjonale forskningsnettverk. Det er ønskelig at den som ansettes bidrar aktivt i...

 • Company NORD UNIVERSITET BODØ in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Jobbnorge ID: 176502Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskaper er det ledig fast 100% stilling som professor/førsteamanuensis i spesialsykepleie med spesialisering innen operasjon. Stillingen er tilknyttet masterutdanning i spesialsykepleie (operasjon) og har kontorsted Bodø. Det er residensplikt i stillingen, og den som tilsettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Redusert stilling kan være aktuelt om ønskelig.Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonalt og internasjonale forskningsnettverk. Det er ønskelig at den som ansettes bidrar aktivt inn i en av...

 • Company NORD UNIVERSITET BODØ in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Jobbnorge ID: 176503Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskaper er det ledig fast 100% stilling som professor/førsteamanuensis i spesialsykepleie med spesialisering innen kreft. Stillingen er tilknyttet masterutdanning i spesialsykepleie (kreft) og har kontorsted Bodø. Det er residensplikt i stillingen, og den som tilsettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Redusert stilling kan være aktuelt om ønskelig.Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonalt og internasjonale forskningsnettverk. Det er ønskelig at den som ansettes bidrar aktivt inn i en av fakulte...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING - NIBR in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Senter for profesjonsstudier (SPS) har ledig to åremålsstillinger som stipendiat.Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier.Vi studerer profesjoners kunnskapsgrunnlag og profesjonsetiske dilemmaer, rekruttering til profesjonsutdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserings- og identitetsformende arena, karriere- og arbeidsmarkedsforløp, hvilken rolle profesjoner spiller i politikkutforming og -implementering, og hvordan profesjonsutdannede foretar sine vurderinger og beslutninger, ofte med stort innslag av skjønn.Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn fra fag som sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialant...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182844Om stillingenVed Fakultetet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis innen beregningsorientert mekanikk og maskinkonstruksjon/ produktutvikling.Stillingen skal dekke undervisningsbehov i elementmetoden og numerisk fluiddynamikk. Stillingen innebærer også forskning og utvikling i nærliggende fagfelt som strukturdynamikk, mekanikk, eller numerisk termodynamikk og strømning med krysningspunkter mot produktutvikling.Vi søker etter en person med gode teoretiske kunnskaper, evne til å anvende disse på industrielle problemstillinger, og initiativ til å sette i gang og gjennomføre FoU på høyt internasjonalt nivå.Fakultetet har stort fokus på bærekraftsmålene til FN og jobber spesifikt mot utvalgte områder innen disse.NMBU ønsker...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4185172084 Presentasjon av stillingen:Vi har en ledig 3-årig stilling som doktorgradsstipendiat i prosjektet Reproduction of socioeconomic differences and mental health across generations (REMENTA) , som er finansiert av Forskningsrådet. Stillingen blir opprettet ved Senter for fruktbarhet og helse , et senter for fremragende forskning finansiert av Forskningsrådet og lokalisert på Folkehelseinstituttet. Senter for fruktbarhet og helse forsker på hvordan endringer i fruktbarhetsmønstre og familiestrukturer påvirker både barns og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske mekanismer. Som doktorgradsstipendiat i senteret vil du inngå i et tverrfaglig og internasjonalt team. Vi er et senter i vekst med et sterkt faglig og sosialt miljø, og har nylig ansatt flere po...

 • Company STUDENTPARLAMENTET UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182331Om stillingenVed Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for Helse- og Omsorgsfag (IHO) er det ledig en 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i intensivsykepleie. Stillingen er tilknyttet masterprogrammet i sykepleie, studieretning intensivsykepleie med arbeidssted Tromsø.Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen kan det bli aktuelt å tilsette midlertidig i stilling som høgskolelærer.Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.Insitutt for helse- og omsorgsfagDen utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). IHO er ett av ti institutter på Det helsevitenskapelige fakultet. IHO skal gjennom sin samlede forsknings­-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å ...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182336Om stillingenVed Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse og omsorgsfag er det ledig to faste 100 % stillinger som professor / førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor. Stillingene tilknyttes instituttets hvor det for tiden er studiegrupper i Narvik, Harstad og Tromsø for kull 2019. Det er ønskelig at den som tilsettes blir medlem i forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord.Arbeidssted for stillingen er Tromsø. Den som ansettes må regne med noe reisevirksomhet til de andre studiestedene.Tiltredelse etter avtale.Insitutt for helse- og omsorgsfagDen utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). IHO er ett av ti institutter på Det helsevitenskapelige fakultet. IHO skal gjennom sin s...

 • Company NLA HØGSKOLEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182710Om stillingenNLA Høgskolen Bergen har blant annet studietilbud innen barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning (både for klassetrinn 1-7 og 5-10) samt videreutdanningstilbud i, blant annet, matematikk. Ved NLA Høgskolens grunnskolelærerutdanning er matematikk blant masterfagene for 5-10-løpet. Det er i dag 9 personer på matematikkseksjonen knyttet til lærerutdanningene på campus Bergen (Breistein) og Oslo. Vi har tett oppfølging av studentene og har gode samarbeidsrelasjoner mellom ansatte i seksjonen og på tvers av seksjonene i lærerutdanningene.Vi er inne i en spennende fase med økt satsing på forskningsaktivitet ved matematikkseksjonen innen to forskningsområder: Resonnering i matematikk og Bruk av artefakter/konkreter i læring av matematikk. Forskningserfa...

 • Company NLA HØGSKOLEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182717Om stillingenNLA Høgskolen Bergen har blant annet studietilbud innen barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning begge løp (1-7 og 5-10) og bachelor- og mastergradstudium i pedagogikk. Det er i dag 10 personer på idrettsseksjonen knyttet til lærerutdanningene på campus Breistein og Oslo. Vi har tett oppfølging av studentene og har gode samarbeidsrelasjoner mellom ansatte i seksjonen og på tvers av seksjonene i lærerutdanningene.NLA Høgskolen har et ledig årsvikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i kroppsøving/idrett i 100 % stilling. Stillingen er ledig fra 01.08.2020 eller etter avtale.Aktuelle arbeidsoppgaverUndervisningsarbeid etter gjeldende studieplaner, primært på barnehagelærerutdanningen, samt arbeid med videreutvikling av undervisning o...

 • Company NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS TROMSØ AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Ledige lærerstillinger ved NTG-U og NTG Tromsø for skoleåret 2020/2021Vi har for skoleåret 2020/2021 et antall ledige lærerstillinger ved NTG og NTG-U.NTG-U (ungdomsskolen) har inntil fem ledige stillinger i fagene; Fremmedspråk (spansk og tysk), Norsk, Musikk, KUH, Mat og helse, Engelsk, Matematikk, Naturfag, Samfunnsfag, KRLE og KRØ/idrett.NTG (VGS) har inntil tre stillinger ledig i fagene, Tysk, Engelsk, Realfag, Religion og Historie.Arbeidsoppgaver:Undervisningskompetanse på ungdomsskole og/eller videregående skole nivå.Deltakelse i skolens utviklingsarbeid og annen relevant møtevirksomhetTett samarbeid med øvrige lærere og trenere.Følge NTG sine retningslinjer og praksis for kombinasjonen skole/idrett.Kommunikasjon med foresatte, og tett oppfølging av enkeltelever.Ønskede kvalifikasjo...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 22 in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 181791Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har ledig 1 fast stilling som Professor i matematikkdidaktikkStillinga inngår i Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved campus Bergen.Ansvars- og arbeidsoppgåver:Forskings- og utviklingsarbeid med klar relevans for stillingsprofilen. Fakultetet har 5 strategiske forskingsprogram (Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar; Språk, kommunikasjon og læring; Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking; Berekraft, medverknad og mangfald og Idrett, fysisk aktivitet og kosthald) og det blir forventa at dei tilsette bidreg med forsking innretta mot eitt eller fleire av programma.Undervise, rettleie og utvikle studentaktive læringsformer i tråd med krav i studietilsynsforskriften, være emn...

 • Company SKATTEETATEN OSLO FREDRIK SELMERS V in Other
  15.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186643666 Presentasjon av stillingen:I forbindelse med gjennomføring av en PhD søker divisjon utvikling etter en biveileder på analysefeltet, innen statistisk metode, økonomi og samfunnsfag. Phd-prosjektet gjennomføres innenfor tema skatt, etterlevelse og arbeidsmarked. Det kreves avansert kunnskap om bruk av programmerings- og statistikkverktøy som blant annet SQL og Stata. Andre fagsystemer som R og Python kan også bli aktuelle. Stillingen har en varighet på tre år og et omfang på ti prosent.Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.ArbeidsoppgaverVære veileder for kandidatenSikre at prosjektet holdes innenfor etatens samfunnsoppdrag og de føringene som etaten har satt for prosjektetKvalifikasjone...

 • Company HØGSKOLEN I MOLDE AVD MOLDE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182732Om stillingen / arbeidsoppgaverVed Avdeling for Økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig 100 prosent fast stilling som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse. Stillingen er tillagt undervisnings- og veiledningsoppgaver, forskning, og formidling. Stillingens undervisnings- og veiledningsoppgaver er primært knyttet til våre utdanningsprogram Bachelor i juss og administrasjon samt Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse (SOL).Les mer om avdelingen (på våre hjemmesider):KvalifikasjonskravRelevante søkere må dokumentere undervisning innenfor organisasjonsteori og ledelsesfag samt nyere forskningspublisering med aktiv bruk av organisasjonsteoretiske perspektiver. Søkere med samfunnsvitenskapelig bakgrunn, og kjennskap til reformer og omstilling i offentlig og p...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182708UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Stipendiat ved Det juridiske fakultetVed Det juridiske fakultet er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat knytt til forsking på regulering av havvind (offshore wind). Stillinga inngår i forskingsprosjektet "Designing a Refined Legal Framework for Offshore Wind in the North Sea Basin (DeWindSea)". Forskingsprosjektet DeWindSea er finansiert av Akademiaavtalen, ein avtale mellom Universitetet i Bergen og Equinor. Prosjektleiar er professor Sigrid Eskeland Schütz ved Det juridiske fakultet. Tiltreding er 1. april 2020, eller etter næra...

 • Company HØGSKOLEN I MOLDE AVD KRISTIANSUND in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182750Om stillingen / arbeidsoppgaverAvdeling for helse- og sosialfag har ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i helsesykepleie i forbindelse ny videreutdanning i helsesykepleie i Kristiansund. Videreutdanningen kan innpasses i høyskolens masterprogram.Stillingens arbeidsoppgaver vil være rettet mot undervisning og veiledning i folkehelsearbeid og helsesykepleiefaglige oppgaver, samt oppfølging av studenter i praksis - primært i helsestasjon og skolehelsetjeneste. Stillingen innebærer også forsknings- og utviklingsarbeid.KvalifikasjonskravDet stilles krav om norsk autorisasjon som sykepleier, godkjent videreutdanning og erfaring som helsesøster/helsesykepleier. Mastergrad/hovedfag/doktorgrad i folkehelse og relevant erfaring fra universitets- og høy...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET SOGN OG FJORDANE - SOGNDAL in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182377Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 mellombels stillingar som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.Stillinga inngår i Institutt for språk, litteratur og matematikk og tolking ved campus Sogndal, og er ledig frå snarast og fram til 31.07.2020.Ansvars- og arbeidsoppgåver:Stillinga har følgjande ansvars- og arbeidsoppgåver:Undervisningsfaga er matematikk/matematikkdidaktikk, eventuelt og naturfagdidaktikk for kvalifisert person.Undervise, rettleie og utvikle studentaktive læringsformer i tråd med krav i studietilsynsforskrifta. Desse oppgåvene vil vere knytt til bachelor- og masterutdanning og etter- og vidareutdanning i fagområda matematikk/matematikkdidaktikk. Søkjarar med...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182747This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionWe have a vacancy for a 100 % PhD position in Health Mining and Clinical Decision Support.The appointment is for a period of 4 years, with 25% of the working time dedicated to teaching. This position is aimed at PhD candidates in computer science with ambitions for future health-related research. The position is part of the Computational Sepsis Mining and Modelling Project (CoSeM), a collaboration between the Department of Computer Science and the Mid-Norway Sepsis research group (sepsis.no) located at St. Olav University Hospital. The project aims to predict individually i...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182765Job descriptionA position as PhD Research Fellow in Biologically inspired artificial intelligence is available at the Department of Physics. The position is affiliated with the research group of Professors Anders Malthe-Sørenssen and Marianne Fyhn at the Center for Integrative Neuroplasticity (CINPLA).No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.The fellowship will be for a period of 3 years, with starting date no later than May 1 2020.It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.More about the positionThe candidate for this position will work on a project funded by the Norwegian Research Council entitled "Bio-inspired neural networks for ...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 181195Om stillingeneTre 20% stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i utøvende musikk er ledig ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo:Universitetslektor i rytmisk gitar/ensembleundervisning (20%)Universitetslektor i rytmisk bass/ensembleundervisning (20%)Universitetslektor i rytmisk sang/ensembleundervisning (20%)De som ansettes skal gi regelmessig individuell- og gruppeundervisning og veiledning innen sitt fagområde både på bachelor- og masternivå. Andre arbeidsoppgaver inkluderer forberedelser og gjennomføring av opptaksprøver og eksamenskonserter, og det forutsettes at de som ansettes jobber i team med andre lærere og tar initiativ til faglig utvikling på sitt fagområde.Stillingene er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % admi...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182420Om stillingenDet er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Thoraxkirurgisk avdeling. Arbeidssted for undervisning er primært Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, men undervisning på andre sykehus i OUS kan også bli aktuelt. Stillingen er ledig fra april/mai 2020.Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %).Undervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning av medisinstudenter innen thoraxkirurgi, propedeutikk og journalretting. Klinikker og forelesninger innen thoraxkirurgi kan også bli aktuelt. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i ...

 • Company NTNU FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182792This is NTNUPå NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenVed Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) er det ledig to 3-årige stipendiatstillinger innenfor fagområdet hjertemedisin og hjertemedisin/radiologi.ISB er ett av åtte institutt som hører inn under Fakultet for medisin og helsevitenskap. Instituttet har rundt 260 ansatte i hel- og delstillinger og er samlokalisert med St. Olavs hospital på Øya i Trondheim. ISB har et aktivt forskningsmiljø hvor helsepersonell, forskere, teknologer og ingeniører samarbeider for å møte utfordringene i helsevesenet innen sine fagområder og er vert for Centre for Innovative Ultra...

 • Company HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Jobbnorge ID: 181533About the positionThis is a fully funded Ph.D. student position that will last for 3 years from the day of employment. We hope to start-up in the first half of 2020. The position will be within the CriSp project which is funded by both Østfold University College and the Research Council of Norway. The aim of the project is to develop a warning system for slippery conditions on roads by calculating and communicating a critical speed that will vary with road conditions. In order to achieve this we have to continuously estimate the critical speed, by collecting sensor data related to friction and skidding from as many vehicles as possible, amongst those that recently passed through the given road section, and then processing this aggregate data in real-time.The research of...

 • Company NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Jobbnorge ID: 181339This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionWe have a vacancy for a PhD position within the field of theoretical chemistry and biophysics at , . The appointment has duration of 3 years with the possibility of until 1 year extension with 25% teaching duties in agreement with the department. The PhD student should start September 2020.The has 12 professors, 9 associate professors, 5 adjunct professors, 6 post docs and about 34 PhD research fellows. The research at the department is organized in the following sections: Organic Chemistry, Theoretical Chemistry, Thermodynamics, Environmental- and Analytical Chemistry. Th...

 • Company NORD UNIVERSITET LEVANGER in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Jobbnorge ID: 181014Om stillingenVed Nord universitet vil det fra 01.08.2020 bli ledig midlertidig 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i helse- eller sosialvitenskap, tilknyttet Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Senter for omsorgsforskning, midt. Den som ansettes vil ha sin hovedfunksjon som fag- og forskningsleder ved SOF, midt, med kontorsted ved campus Levanger. Det er residensplikt i stillingen og den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Stillingen er en to-årig prosjektstilling som forutsetter videre finansiering. Det kan bli aktuelt med senere forlenget ansettelse.Dersom det ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som professor, kan det bli aktuelt å ansette førsteamanuensis i stillingen. Det forventes at søkere som ikke ...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET SOGN OG FJORDANE - SOGNDAL in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Jobbnorge ID: 181684Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap har ledig to vikariat som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i vernepleieVed Institutt for velferd og deltaking er det ledig to eittårige vikariat i 100% stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i vernepleie knytt til bachelorutdanninga i vernepleie.Det eine vikariatet er ledig frå 1.4.2020 medan det andre er ledig frå 1.8.2020.Arbeidsplassen for stillingane er Campus Sogndal.Ansvars- og arbeidsoppgåver:Undervisning innan vernepleie, mellom anna i helsefaglege område som anatomi, fysiologi, sjukdomslære, farmakologi, legemiddelrekning og helsefaglege prosedyrarOppfølging og rettleiing av studentarFerdigheitstreningSkriftleg og munnleg tilbakemelding på studentarbeid, og sens...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET SOGN OG FJORDANE - SOGNDAL in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Jobbnorge ID: 182222Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap har ledig fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i vernepleieOm stillinga:Ved Institutt for velferd og deltaking er det ledig ei fast 100% stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i vernepleie. Stillinga er knytt til HVL si bachelorutdanning i vernepleie.Arbeidsplassen er Campus Sogndal.Ansvars- og arbeidsoppgåver:Undervisning, rettleiing og forsking innan fagområdet vernepleieOppfølging og rettleiing av studentarFerdigheitstreningSkriftleg og munnleg tilbakemelding på studentarbeid, og sensurarbeidForsking og fagutvikling i vernepleiefaglege problemstillingarKoordinering av studiar, emneansvar og internasjonaliseringsarbeidSamarbeid internt i høgskulen og med ...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap, søker ny medarbeider til ettårig midlertidig stilling som førsteamanuensis i atferdsanalyse og/eller psykologi.Stillingen vil inneholde 75% undervisningsoppgaver og 25% faglig utvikling/administrasjon. Undervisningsoppgavene vil være knyttet til alle utdanningsprogram ved instituttet, men i hovedsak til bachelor i psykologi med vekt på atferdsanalyse.Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak væreundervisningemneansvarsensur og utvikling av vurderingsgrunnlagoppgaveveiledning (herunder bacheloroppgaver)bidra til videreutvikling av utdanningsprogrammet i henhold til planer lagt på bakgrunn av ekstern evalueringDu måha ph.d.-grad innen atferdsanalyse og/eller psykologiha erfaring med undervisning, undervisningsplanlegging, veiledning og s...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182349UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Vitenskapeleg assistentVed Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) er det ledig to mellombelse 10 %-stillingar for laivutviklarar (vitskaplege assistentar) frå 01.03.2020-31.10.2021 i samband med formidlingsprosjektet . Prosjektet er finansiert av Forskingsrådet. Dei som vert tilsette skal saman med forskarar frå LLE utvikle laivrollespel for forskingsformidling med utgangspunkt i det EU-finansierte forskingsprosjektet . Dette prosjektet er leia av professor Jill Walker Rettberg. Stipendiat Marianne Gunderson er pros...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182364UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Førsteamanuensis:Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen lyser ut ei fast stilling som førsteamanuensis i kinastudiar (kultur, historie, litteratur eller i eit anna nærliggjande fagfelt) ved Institutt for framandspråk. Startdato er 1. august 2020 eller så snart som råd etter dette.Institutt for framandspråk har ni ulike språkfag: arabisk, engelsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk, russisk, spansk språk og latinamerikastudium og tysk. Det blir undervist og forska innan disiplinane språk/lingvistikk, litteratur, kulturkunnskap...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182426UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: UniversitetslektorVed Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium er det ledig ei fast stilling (100 %) som universitetslektor i nordisk språkvitskap og fagdidaktikk.Det er ønskeleg å tilsetje ein person som har kompetanse både i nordisk språkvitskap og i nordisk fagdidaktikk. Dersom det ikkje melder seg søkjarar som kan dekkje både dei språkvitskaplege og dei didaktiske disiplinane, kan stillinga likevel bli delt i to: ei 50 % stilling i nordisk språkvitskap og ei 50 % stilling i nordisk fagdidaktikk. Ein søkjar kan derfor ve...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED KJELLER in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker medarbeidere til 2-3 vikariater som førsteamanuensis/førstelektor og/eller universitetslektor til bachelorutdanningen i sykepleie. Vikariat 1 er innenfor fagområdene grunnleggende sykepleie (akutt og kritisk syke, kronisk syke og rehabilitering). Vikariat 2 er innen psykisk helsearbeid og rus. Vikariatene har en varighet på ett år og er ledig fra 01.08.20.Instituttet skal omorganiseres og starter med ny programplan for sykepleierutdanningen, høsten 2020. Det betyr at året som kommer vil være preget av arbeid med ny programplan og etablering av ny organisering. Samtidig skal vi ivareta høy utdanningskvalitet for nåværende studenter. Vi søker derfor etter kvalifiserte personer, som vil bidra til stabilitet i...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET SOGN OG FJORDANE - FØRDE in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182099Faculty of Health and Social Sciences announces a PhD position for the research project About the position:The PhD candidate will work on the research project . The project is part of the research program Norse Feedback, a joint program between Western Norway University of Applied Sciences (HVL) and Førde Hospital Trust (FHT), led by Professor Christian Moltu. The research program Norse Feedback currently employs five PhD and postdocs, alongside a range of international collaborations, which all aim to improve mental health services.The position is located at the Department of Health and Caring Sciences. The PhD project will be part of the interdisciplinary research group for Mental Health and Addiction Research at HVL and FHT.The candidate's work is to be organized suc...

 • Company BI OSLO in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HØGSKULEN I VOLDA FELLESADMINISTRASJONEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182690Om stillingaVed Høgskulen i Volda, Avdeling for Mediefag, Institutt for Kommunikasjon, Seksjon for digital kompetanse i læring, er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i profesjonsfagleg digital kompetanse for vidaregåande opplæring frå 1.8.2020. Stillinga har særleg fokus på utviklingsprosjekt og undervising i samarbeid med vidaregåande opplæring. Det er også høve til å søkje på ei deltidsstilling om det er ønskjeleg.ArbeidsfeltSeksjon for digital kompetanse i læring har for tida om lag ni stillingar og tilbyr nettbasert vidareutdanning i digital kompetanse, arbeidsplassbaserte etter- og vidareutdanning i digital kompetanse, høgskulepedagogiske kurs og mediedidaktisk emne i praktisk pedagogisk utdanning.Vi ønskjer søkjarar som k...

 • Company HØGSKULEN I VOLDA FELLESADMINISTRASJONEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182691Om stillingaVed Høgskulen i Volda, Avdeling for Mediefag, Institutt for Kommunikasjon, Seksjon for digital kompetanse i læring, er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i profesjonsfagleg digital kompetanse og tilpassa opplæring frå 1.8.2020. Stillinga har særleg fokus på utviklingsprosjekt og undervising innan profesjonsfagleg digital kompetanse og tilpassa opplæring med digitale ressursar. Det er også høve til å søkje på ei deltidsstilling om det er ønskjeleg.ArbeidsfeltSeksjon for digital kompetanse i læring har for tida om lag ni stillingar og tilbyr nettbasert vidareutdanning i digital kompetanse, arbeidsplassbaserte etter- og vidareutdanning i digital kompetanse, høgskulepedagogiske kurs og mediedidaktisk emne i praktisk ped...

 • Company HØGSKULEN I VOLDA FELLESADMINISTRASJONEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182683Om stillingaVed Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag, Institutt for kommunikasjon, Seksjon for digital kompetanse i læring, er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i profesjonsfagleg digital kompetanse for grunnskulen frå 1.8.2020.Stillinga har særleg fokus på utviklingsprosjekt og undervising i samarbeid med grunnskulen. Det er også høve til å søkje på ei deltidsstilling om det er ønskjeleg.ArbeidsfeltSeksjon for digital kompetanse i læring har for tida om lag ni stillingar og tilbyr nettbasert vidareutdanning i digital kompetanse, arbeidsplassbaserte etter- og vidareutdanning i digital kompetanse, høgskulepedagogiske kurs innan digital kompetanse, mediedidaktisk emne i praktisk pedagogisk utdanning.Vi ønskjer søkjarar som k...

 • Company DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Jobbnorge ID: 182550Generelt om stillingenHøyskolelektor i pedagogikk hos DMMH.Inntil 2 vikariater i pedagogikk med relevans for barnehagen og tidlig barndom med tiltredelse fra 1. august 2020.Pedagogikk er et sentralt fag både i barnehagelærerutdanningen, i masterutdanningene og i nesten alle våre videreutdanninger. Faget bidrar med helt sentrale forskningsmessige perspektiver på barnehagefeltet. Den som ansettes må ha kunnskap som er relevant for praksisfeltet i norske barnehager, og bidra med undervisning i pedagogikk både på bachelor- og masternivå. Søkere med erfaringsbasert kompetanse fra barnehagelærerprofesjonen, men også annen pedagogisk utdannings- og forskningsbakgrunn med relevans for barnehagen og tidlig barndom, er aktuelle for stillingene.Søkere må ha følgende kompetanse:Mas...

 • Company DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182578Generelt om stillingenHøyskolelektor i pedagogikk hos DMMH med hovedvekt på arbeidsoppgaver innen oppdragsvirksomhetInntil 2 faste stillinger i pedagogikk er ledig fra 1. august 2020.I forbindelse med regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager (Rekom), søker DMMH etter høyskolelektor i pedagogikk i inntil 2 stillinger. Hovedvekten av arbeidsoppgaver vil legges til oppdragsenhet FEI, og oppgaver innen undervisning, forskning og administrasjon. FEI oppdragsenheten tilbyr skreddersydde kompetanseutviklingstiltak til kommuner og andre samarbeidspartnere. FEI arrangerer kurs på oppdrag fra eller i samarbeid med andre institusjoner. Mange kommuner og barnehager ønsker kurs i eget nærmiljø, noe FEI tilrettelegger for.Søkere må ha følgende kompetanse:Mastergrad i ped...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters