Jobmonitor. Search results for Others, Nursing professionals

598 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 598 results.
 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4446790353 Presentasjon av stillingen:Medisinsk intermediær overvaking (MIO) ved Haugesund sjukehus har ledig fast 100 % stilling som Intensivsjukepleiar i tredelt turnus.MIO tar imot og behandlar akutt kritisk sjuke pasientar med samansetteog komplekse diagnosar innanfor det indremedisinske fagfeltet. Eininga behandlar pasientar som trengkardiologisk eller medisinsk intermediær overvaking. Vi behandlingakutt/truande hjarteinfarkt, arytmiproblematikk, hjertesvikt og andre akuttehjartesjukdommar. Vi behandlar òg pasientar med respirasjonsproblem som har behovfor NIV, ketoacidose, intoxer, actilyse mm.Det blir vektlagt høg fagleg kvalitet i arbeidet, arbeid i team og tettsamarbeid med andre faggrupper.Hos oss vil du bli ein del at eit aktiv og positivt arbeidsmiljø...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4447171695 Presentasjon av stillingen:Me treng DEG, som ynskjer å jobba på ein spennande og varierande avdeling i saman med flotte og dyktige kollegaerog og som ynskjer å arbeida innan fagfeltet psykisk helsevern. Akuttpsykiatrisk post er ein døgnavdeling som behandlar vaksne menneske med alvorleg psykisk liding. Avdelinga vil flytta inn i eit nytt og flott bygg hausten 2021ArbeidsoppgåverVi jobbar med å ta i mot akutt psykisk sjuke menneske, med dei utfordringar det inneberVi sørger for at menneske som treng akutt hjelp får forsvarleg hjelp og behandlingMottak og oppfølging av pasientarGi god omsorg for pasientar og pårørandeAnsvarsvaktMedisinansvarKvalifikasjonarDu må like å jobba med menneske som er akutt psykisk sjuke, med store variasjonar i sjukdomsbildeMå ...

 • Company SKIEN KOMMUNE GULSET HJEMMETJENESTE ENHET 1 OG 2 in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4447671842 Presentasjon av stillingen:Gulset hjemmetjeneste 1 er underlagt fagområdet koordinerte hjemmebaserte tjenester i Skien kommune og har base på Gulset sykehjem.Vi yter hjemmesykepleie etter vedtak til ca 160 hjemmeboende tjenestemottakere på dag, kveld og helg i vårt geografiske område som er Gulset og Skotfoss.Tjenestetilbudet er sammensatt og kompleks, og kan omfatte omsorgs, men også komplekse medisinske helsetjenester. Vi ønsker å levere god faglig kvalitet i våre tjenester og er opptatt av at brukermedvirkning skal legges til rette slik at tjenestemottakerne kan mestre sin hverdag, oppleve trygghet og få lov til å bo hjemme så lenge som mulig. Vi har tatt i bruk velfredsteknologiske løsninger og tilnærmingsmåter for mestring i brukerens liv.Arbeidso...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF KRAGERØ - SOMATIKK in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 983974155 Stillingsident: 4456640895 Presentasjon av stillingen:Sykehuset Telemark, Medisinsk klinikk har ledig 60 % fast stilling for sykepleier/spesialsykepleier ved Medisinsk poliklinikk i Kragerø.Tiltredelse etter avtale.Seksjon Kragerø er en del av Sykehuset Telemark HF. Seksjonen består av medisinsk og kirurgisk poliklinikk, dialyseavdeling, laboratorium og i tillegg røntgentjeneste.Medisinsk poliklinikk har i hovedsak undersøkelser og behandling innenfor områdene hjerte, diabetes, kreft og mage/tarm. Seksjonen har drøyt 20 årsverk, og det er tett samarbeid på tvers av fagområdene.ArbeidsoppgaverPasientkonsultasjonerMedikamentell kreftbehandlingTilberedning av cellegiftkurerUtføre sykepleieoppgaver innen de ulike fagområdene på poliklinikkenKvalifikasjonerVidereutdanning i k...

 • Company VESTRE VIKEN HF HALLINGDAL SJUKESTUGU - ADM in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 874606162 Stillingsident: 4456267963 Presentasjon av stillingen:Er du sykepleier og har lyst på en spennende og faglig utfordrende jobb på Hallingdal sjukestugu? Da har du muligheten nå!Somatisk døgn-dagbehandling, intermediær avdeling på Hallingdal sjukestugu er en avdeling med plass til 20 inneliggende pasienter. I tillegg har vi kreftpoliklinikk, hjerteskole, dialyse og annen dagbehandling lokalisert i avdelingen. Kreftpoliklinikk, dialyse og hjerteskole har egne sykepleiere med opplæring innenfor det fagområdet. Sengeavdelingen består av 10 plasser i spesialisthelsetjenesten og 10 interkommunale plasser. Somatisk avdeling ligger i flotte lokaler i nytt Helsetun på Ål.Avdelingen er mangfoldig og spennende å jobbe i som sykepleier. Over 50 % av alle innleggelser er øyeblikkelig ...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4457054036 Presentasjon av stillingen:Vi ser etter deg som har interesse og engasjement innenfor fagfeltet infeksjon og smittevern. Vi tilbyr en god individuellopplæring. Vi har et spennende og lærerikt arbeidsmiljø somer i stadig utvikling og ønsker deg som har et hjerte for infeksjonspasientene.Er du bidragsyter i arbeidsmiljøet, engasjert og har et faglig fokus?Deler du våre verdier om menneskelig nær og faglig sterk? Da vil vi gjerne hadeg med på laget!Vi søker nå sykepleier til 80 % svangerskapsvikariat. Stillingen innebærer tredelt turnus og arbeid hver tredje helg. Aktuelle kandidater vil bli kontaktetfortløpende.Litt mer om avdelingen:Avdeling for infeksjonsmedisin er en av landetsstørste spesialavdelinger innenfor fagfeltet med 29 senger fordelt på tosen...

 • Company AURSKOG-HØLAND KOMMUNE BJØRKELANGEN HJEMMETJENESTER in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Bjørkelangen hjemmetjeneste består av sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og hjemmehjelpere, og har hovedbase i Helsehuset. Vi er en lystig gjeng som yter tjenester til innbyggere i alle aldre og jobber målrettet og tverrfaglig med hverdagsrehabilitering som arbeids-metode for at pasientene skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mulig med god livskvalitet, og søkelys på egne ressurser.Vi har stort fokus på ernæringsoppfølging og alle pasienter kartlegges systematisk. Sykepleiere i hjemmesykepleien i Aurskog Høland, er organisert slik at de i turnusen har vakter hvor de jobber som ressurssykepleier på kveld og helg, med blant annet ansvar for mottak av nye pasienter som skrives ut fra sykehus eller sykehjem for å s...

 • Company BOKKOTUNET in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Bokko bo og behandling er ein institusjon i Odda med 16 somatiske langtdisplassar, 8 korttidsplassar, 6 rehabiliteringsplassar og 2 palliasjon plasser. Det er ein spennande arbeidsplass der ein kan utfordre seg i spennande sjukepleieroppgåver.Som sjukepleier hos oss må du trivast i ein kvardag med forskjellige utfordringar innan sjukepleie. Det er ofte skifte av pasienter og ingen dager på jobb er like. Korttidsavdelinga og rehabiliteringsavdelinga får pasientar frå sjukehus og heimebaserte tenester. Du vil få ein stor variasjon i faget gjennom ulike diagnosar og kompleksitet. Vi har eit godt tverrfaglig samarbeid på huset med blant anna tilsynslege, fysio-/ergoterapauter. tildelingskontor og heimebaserte tenester.Vi har ledig:100 % fast stilling i Ullensvang kommune med foreløpig tenestse...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4456138617 Presentasjon av stillingen:Avdelingen er fylkets spesialavdeling for diagnostikk, behandling, pleie og omsorg for pasienter med kreft og blodsykdommer. Avdelingen har poliklinikk,sengepost, palliativ enhet og palliativt team. Sykehuset Telemark har kreft som satsingsområde.Seksjon sengepost kreft, palliasjon og blodsykdommer har pasienter til utredning og behandling. Sengeposten har 15 senger til kreft og blodsykdommerog 3 palliative senger.Vi er en gjeng kreftsykepleiere/sykepleiere som er opptatt av å gi pasienter og pårørende et godt tilbud når de er innlagt i vår avdeling.Siden vår kollega skal begynne i videreutdanning trenger vi en ny kollega.Sykepleier 85 % fast stilling i turnus, med arbeid hver 3. helg. Stillingen er ledig fra 3.1.2022...

 • Company LEKA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med søkelys på gode faglige løsninger, på et sted med unike muligheter for det optimale innen rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på s...

 • Company GULEN KOMMUNE PU-TENESTE BYRKNES in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Gulen kommune ligg vakkert til ved innløpet til Sognefjorden. Kommunen består av både fjell og kystlandskap, med 1500 øyer, holmar og skjær, som innbyr til eit aktivt friluftsliv både på land og ved sjøen. Kommunen har har 2300 innbyggjarar, ledig barnehageplass, og eit godt oppvekstmiljø for barn og unge. 100% vikarstilling frå 03.01.22/etter avtale - 31.08.22.Oppgåvene er for tida knytt til arbeid ved avdeling Byrknes eller Dalsøyra, men det kan verte aktuelt med oppgåver andre stader i kommunen også.Inntil 100% vikarstilling frå 03.01.22/etter avtale - 31.01.23. Oppgåvene er for tida knytt til arbeid ved avdeling Dalsøyra, men det kan verte aktuelt med oppgåver andre deler av eininga ved behov.Turnusarbeid, 3. kvar helg. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du er sjukepleiar og ynskjer...

 • Company BRAARUDÅSEN SENTER REHABILITERINGSAVD - LINDRENDE AVD in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455105831 Presentasjon av stillingen:Braarudåsen senter søker erfaren palliativ sykepleier i 100% stilling.Du får todelt turnus med arbeid hver 3. helg, eventuelt langvakter med hver 4. helg. Stillingen er primært tilknyttet lindrende avdeling på Braarudåsen senter, men vi ønsker ansatte som er fleksible og tilgjengelige i alle våre avdelinger.Horten helsehus har 36 korttidsplasser med ca 1200 pasientforløp i året. Vi fokuserer på et godt pasient- og pårørendesamarbeid, der mål for oppholdet speiler «Hva er viktig for deg?».Vår visjon for tjenestene er; «Trygg og selvstendig i eget liv - skap gode dager». Vi er opptatt av å gi våre rehabilitering- og korttidspasienter bistand til å oppnå best mulig funksjon, lindring, mestringsevne og selvstendighet for å meste ...

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE BUP in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456928575 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomsavdelinga (BUA) har ledig 100% vikariat for sjukepleiar sengeposten i perioden 03.01.2022 - 20.01.2023Barne- og ungdomsavdelinga har tre seksjopnar: sengepost, poliklinikk og barnehabilitering. Vi har spesialisthelsetenesteansvar for barn og ungdom i alder 0 til 16 (18) år. Sengeposten ved Barne- og ungdomsavdelinga har to postar; ein for premature og sjuke nyfødde, og ein post for større barn med både medisinske og kirurgiske diagnosar.Den som får tilbod om tilsetjing må legge fram tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjeld arbeid med barn og utviklingshemma). Attesten skal ikkje vere eldre enn 3 mnd.Stillinga har tredelt turnusArbeidsoppgåverSengeposten ved Barne- og ung...

 • Company LYNGDAL KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADM. in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester består av hjemmetjenester og 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Til sammen er det 9 avdelinger med døgndrift i virksomheten. Ved institusjon er langtidsavdelinger, køh, korttid- og rehab.avdeling. I tillegg er det kjøkken og vaskeri ved begge institusjonene. Hjemmetjenester består av praktisk bistand hjemmehjelp, helsetjenester i hjemmet, dagsenter for eldre, sykepleieklinikk og hverdagsrehabilitering.Virksomhet for Institusjon og hjemmetjenester har ledig følgende faste stillinger til avdelingene sør i kommunen:HJT/INST Nattjenesten:- Sykepleier 67,6% fast stilling på natt – Helsehuset Lyngdal- Sykepleier 75% fast stilling på natt – HjemmetjenestenSpesifiser i søknadsskjema hvilken stilling du søker på. Ved intern ans...

 • Company ALVER KOMMUNE HELSE- OG OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Kort om stillingaVi har ledig eit 100 % vikariat som sjukepleiar i turnus med arbeid kvar 3. helg på Nordgardstunet. Vikariatet er ledig frå dd og til 31.08.2022.Om Meland sjukeheim og avdeling NordgardstunetMeland sjukeheim har tre avdelingar, med fokus på dei som lever med demens, dei som treng langtidsopphald og dei som har rehabiliterings behov. Vår visjon er : Omsorg med livsglede og kompetanse. Nordgardstunet er ei somatisk sjukeheimsavdeling med 22 pasientar. Pasientane som er hos oss har fast plass og vi er særleg opptatt av å legge tilrette for livsglede for dei som har fått flytta heimen sin hit. Vi har eit breiare syn på palliasjon og er opptatta av kva vi kan gjere for at pasientane som er hos oss skal ha det godt dei siste vekene, månadene eller åra av livet når dei bur på Nor...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  04.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Spesialpost 6 er en aktiv, utviklingsorientert og utadrettet post for utredning og behandling av psykoselidelser. Posten er lukket og har 15 døgnplasser og er del av Avdeling for psykose og rehabilitering.Spesialpost 6 søker etter:Sykepleier/ vernepleier 100 % fast stilling, 35,5 t/uke og 3. hver helg.I søknaden bør du oppgi minimum to referanser.Postens oppgaver er knyttet til behandling av alvorlig psykisk syke pasienter av begge kjønn og det vil være arbeidsoppgaver som krever at personell av begge kjønn er representert på alle skift.Grunnet teamets sammensetning og brukergruppens behov oppfordres menn spesielt til å søke. De som tilsettes må være i god fysisk form.ArbeidsoppgaverPasientoppfølging / miljøterapi.Undervisning/veiledning av helsepersonell, studenter og pasienter/pårørendeS...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4451832062 Presentasjon av stillingen:Operasjonssykepleier i 75% fast stilling ønskes. Mulighet for vikariat slik at det blir 100% stilling for en periode. Tiltredelse 17 januar evt. snarest/etter avtale. Arbeid p.t. dagtid.Vi har også behov for sykepleiere i vikariater i div stillinger, oppgi i søknaden om det er avinteresse.Øre-, nese-, halsavdelingen (ØNH) er en tverrgående avdeling, der vi har aktivitet både i Kristiansand og Arendal. Vi tar imot pasienter med alle slags øre-nese-hals- og kjevesykdommer. Det kan være planlagte pasienter som er henvist fra privatpraktiserende ØNH-/kjevespesialister eller fastleger, eller øyeblikkelig hjelp. Poliklinikkene har også lokale operasjonsstuer til mindre inngrep som ikke krever narkose.Kjevekirurgisk seksjon ...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974631091 Stillingsident: 4452443648 Presentasjon av stillingen:Vi har en 100 % fast stilling ledig for operasjonssykepleier med for tiden 60% fagansvar på Sterilsentralen, Arendal.Arbeid p.t. 2- delt arbeidstid fra 07:00 til 20:00 med arbeid p.t. hver 4. helg.Sterilsentralen driftes etter prinsippet "den lille sirkelen" som betyr at utstyret vi behandler er vasket på brukerstedene.Vi behandler kirurgisk utstyr fra operasjonsenhetens fagfelt; ortopedi, urologi og gastro-/gynekologi og utstyr fra robotassistert kirurgi i gastro-/gyn- og urologi. Noe utstyr kommer også fra kirurgisk poliklinikk, akuttmottak med flere.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som f...

 • Company ULLERN HELSEHUS OG ULLERNHJEMMET in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456517176 Presentasjon av stillingen:Er du en erfaren leder med fokus på kvalitet?Er du en motiverende leder som får med deg medarbeiderne på å videreutvikle allerede gode tjenester?Liker du orden i eget hus?Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg - vi tror du vil kunne trives som avdelingssykepleier hos oss.Ullern helsehus er en del av Ullerntunet. Vi ligger vest i Oslo, og består av Ullern helsehus, Ullernhjemmet og Ullern dagsenter.Helsehusene i Oslo gir tilbud til innbyggere med behov for korttids- og rehabiliteringsopphold og har som formål å bidra til at pasienten kan utskrives til hjemmet og bo hjemme lengst mulig. Vi jobber tverrfaglig etter kongstanken om at hver time teller. Vi møter et bredt spekter av diagnoser og tilstander og har høy fagdekning. U...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4447225170 Presentasjon av stillingen:Er du intensivsykepleier/spesialsykepleier/sykepleier og har lyst på nye utfordringer?Seksjon intensiv- og postoperativ trenger nye kollegaer og har ledige vikariater i minimum 75 % stillinger.Vi søker etter medarbeidere som har en spesiell interesse for akuttmedisin og intensivsykepleie, som evner å se helheten hos pasienten og ønsker å være med på å utvikle vår spennende avdeling videre. Ønsker du i tillegg faglig utvikling, er engasjert og har gode samarbeidsevner? Ta kontakt med oss da vel!Intensiv- og postoperativ seksjon består av 8 intensivsenger, 15 postoperative senger og en operasjonsforberedende enhet (SDI - Samme Dags Innleggelse). Seksjonen gir intensivbehandling til akutt og kritisk syke pasienter innen ...

 • Company PLANKEMYRA BO- OG OMSORGSSENTER in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 987300027 Stillingsident: 4453497368 Presentasjon av stillingen:Plankemyra Bo- og omsorgssenter inneholder 9 ulike avdelinger som tilbyr ulike helse- og omsorgstjenester. Det søkes etter en dyktig sykepleier.ArbeidsoppgaverIvareta pasientens behov for nødvendig helsehjelp, pleie og omsorgOppfølging og samarbeid med pårørendeIvareta samarbeidet med andre samarbeidspartnere som lege, fysioterapeut med flereSykepleieprosedyrerDokumentere tiltak og journalføringKvalifikasjonerAutorisert sykepleierPersonlige egenskaperGode samarbeidsferdigheterEr lojalTar ansvarEr kreativ og tar gjerne utfordringerKommuniserer godtKan jobbe systematisk og planmessigGode dataferdigheter. Har kjennskap til pasientjournalsystemet GERICA er en fordelKan motivere og engasjereGode norsk kunnskaper, både munt...

 • Company NKS JÆREN DISTRIKTSPSYKIATRISKE AS in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456237598 Presentasjon av stillingen:Ved poliklinikken er det ledig et vikariat 100% stilling som psykiatrisk sykepleier/sykepleier. Tiltredelse så snart som mulig og ut 2022.Poliklinikken består av 13 psykologer (10 spesialister), 5 leger (spesialister), 5 psykiatriske sykepleiere, klinisk sosionom, prest, kunst- og uttrykksterapeut, fysioterapeut og kontorfagansatte. Vårt arbeidsmiljø er preget av humor, åpne dører og kreativitet.Hovedvekten i poliklinikken er på individualterapi, men vi har også et bredt utvalg av ulike psykoedukative gruppebehandlinger. Vi er også organisert med egen Gruppepoliklinikk. Tilnærmingen der baserer seg på mentaliseringsbasert terapi (MBT), og med utgangspunkt i denne tilnærmingen tilbyr vi både psykoedukativ, kunst- og uttrykkste...

 • Company RINGERIKE KOMMUNE HELSESTASJON, SKOLEHELSETJENESTER, MIGRASJON OG in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456712575 Presentasjon av stillingen:Skolehelsetjenesten er tilknyttet enheten Forebyggende helsetjenester for barn/unge og folkehelse. I vår enhet har vi fire helsestasjoner, en omfattende skolehelsetjeneste, arbeid blant flyktninger, helsekontoret, friskliv, folkehelsekoordinator og ungdomshelsestasjon.KvalifikasjonerDu er helsesykepleier, eller sykepleier under utdanning til helsesykepleier. Offentlig godkjente sykepleiere kan også søke.Du må ha førerkort klasse B, manuelt gir.Du må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.Personlige egenskaperDu må ha evnen til å jobbe ansvarlig og selvstendig.Du er positiv, blid, proaktiv og serviceinnstilt.Du har gode samarbeidsevner og vil bidra aktivt til et positivt arbeidsmiljø. Du har evne til å jobbe tverrf...

 • Company RANA KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  2. gangs utlysningAvdeling for hjemmebaserte tjenester har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Avdelingen er inne i en spennende omstillingsprosess hvor det bl.a. arbeides med å få samlokalisert hjemmetjenesteavdelingene.Ved hjemmebaserte tjenester avdeling sentrum 1, er det ledig:100 % fast stilling som sykepleier, fra 01.01.2022Vi søker en positiv, omgjengelig og lojal medarbeider med god arbeidskapasitet, som ønsker å være med å påvirke fremtidens omsorgstjeneste i Rana kommune.Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk, og du trives i møtet med pasienter og pårørende. I tillegg er du tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet for de omskiftningene som daglig preger vår tjeneste.Vi kan tilby:• varierte og utfordrende oppgaver• et godt arbeidsmiljø•...

 • Company RANA KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  I avdeling for hjemmebaserte tjenester, er det ved Demenslaget ledig100% fast stilling som sykepleier, fra dags datoVil du bidra å være med å gi våre hjemmeboende en meningsfull hverdag tuftet på faglige forsvarlige helsetjenester i ett spennende og utviklende læringsmiljø? Da er du den vi søker.I hjemmebaserte tjenester, Demenslaget søker vi flere engasjerte og dyktige medarbeidere som vil bidra til å gi våre pasienter gode helsetjenester. Vi ønsker at du er engasjert, dedikert og brenner for faget og ønsker å være med å videreutvikle tjenesten med fag og pasientfokus.Vi kan tilby:• Varierte og utfordrende oppgaver• Et godt arbeidsmiljø• God arena for læring og utvikling• Arbeidsglade kollegerArbeidsoppgaver:• Sykepleie og praktisk bistand til hjemmeboende, i hovedsak personer med kogniti...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4453955441 Presentasjon av stillingen:Er du glad i barn og tiltrekkes av en variert arbeidsdag? Vi søker etter en engasjert og dyktig sykepleier, fortrinnsvis med erfaring fra barnepost til et 75 % vikariat tredelt turnus og et 60 % vikariat natt med arbeid hver 3 helg på Barne- og ungdomspost 3E/4D.Sengeposten er fordelt på 2 plan i 3. og 4. etasje i Vestbygget. Hos oss treffer du barn i alle aldre fra nyfødt til 18 år. Diagnosespekteret er stort - alle diagnoser innen alle fagområder samlet på et sted.Vi er både akuttmottak og sengepost for barn med medisinske og kirurgiske problemstillinger. I tillegg har vi både dagbehandling, poliklinisk virksomhet og hjemmesykehus. Barne- og ungdomsposten holder et høyt faglig nivå, med rom for egenutvikling. Vi har et nært...

 • Company HELSE BERGEN HF PSYKIATRISK DIVISJON PSYKIATRISK KLINIKK SANDVIKEN in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456551814 Presentasjon av stillingen:Har DU lyst på nye utfordringar? Er du student innan helsefag?Seksjon S3 er ein akutt, lukka post med 9 sengeplassar og skjerma eining for menneske med psykoselidingar. Seksjonen er lokalisert til Avdeling Spesialisert Psykosebehandling (ASP) ved Sandviken Sjukehus. Seksjon S3 si oppgåve er å diagnostisere, ivareta og behandle menneske i akutt fase av sitt psykoseforløp. Parallelt samarbeider vi med instansar utanfor sjukehuset for å tryggje utskriving til eigen bustad eller overføring til anna eigna behandlingstilbod.Vi er ei avdeling med eit godt arbeidsmiljø som treng ein tilsett som både har lyst på ei utfordring innan akuttpsykiatri og som kan bidra til å oppretthalde det gode arbeidsmiljøet. Avdelinga er ein spennande o...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456326830 Presentasjon av stillingen:Ortopedisk avdeling har ledig 2-3 midlertidige stillingar i 6 månader for cand.med. med lisens. Stillingane er tiltenkt kandidatar som har fullført medisinstudiet og som ventar på turnusteneste.Legane ved Ortopedisk avdeling er knytt til seksjonar for barneortopedi, traumatologi, protese- og revmakirurgi, rygg- og onkologisk kirurgi, ortopediske infeksjonar, samt nasjonalt kompetansesenter for leddproteser og hoftebrot, Senter for bein- og blautvevssvulstar og Seksjon for funksjonsforbetrande kirurgi.ArbeidsoppgåverArbeidet vil bestå i å delta i utgreiing og behandling av ortopediske pasientar på sengepost.KvalifikasjonarProfesjonsstudium i medisinNorsk autorisasjonMå meistre norsk skriftleg og munnlegEducation fieldMedisinEd...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456689985 Presentasjon av stillingen:Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus har ansvar for å sjå kva behov rusmiddelavhengige har og bidra til å sikre god behandling.Seksjon Tertnes er ein del av Avdeling for rusmedisin. Seksjon Tertnes er på veg inn i ei spennande omstilling. Seksjonen består av 3 sengepostar og eit ambulant team knytta til ei av sengepostane.Sengepost 1, Tvangsposten, skal i starten av 2022 flytte inn i nyoppussa lokale i Dr. Martens-bygget ved Sandviken sjukehus. Tvangsposten vil vere samlokalisert med nyetablert ROP-eining. Posten vil ha 4 heildøgns sengeplassar, og pasientgruppa er lagd inn på tvangsvedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3. Målsetjinga med opphaldet er avrusing, stabilisering og motiverin...

 • Company STAVANGER KOMMUNE DAGSENTER OG AVLASTINING MADLA BARNE- OG UNGDOMSBOLIG in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4451521022 Presentasjon av stillingen:Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon avlastning og seksjon dagtilbud samt bydekkende veiledningsteam. Vi søker nå etter nye medarbeider ved Madla avlastningsbolig. Vårt mål er å gi et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud, som bidrar til god livskvalitet. Madla avlastningsbolig er en avlastningsbolig med 5 plasser spesielt tilrettelagt for barn med ulik bistandsbehov. Vi har kompetanse innen somatikk, barnepalliasjon og atferdsproblematikk. Vi søker sykepleier / vernepleier som ønsker å være med oss videre i prosjektet : Barnepalliasjon - barnets beste i sentrum. ...

 • Company BORGEN SYKEHJEM in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4447864117 Presentasjon av stillingen:Virksomheten består av Haugvoll og Borgen sykehjem og Haugvoll Bofellesskap.Haugvoll sykehjem har 64 sykehjemsplasser, fordelt på 4 sykehjemsavdelinger, hvorav en skjermet avdeling forpersoner med demenssykdommer.Borgen sykehjem har 70 sykehjemsplasser for personer med demenssykdommer og/eller alderspsykiatri fordelt på 4avdelinger.Haugvoll bofellesskap er et heldøgns bemannet bofellesskap med 29 leiligheter.På Borgen sykehjem har vi ledig stilling for sykepleier med videreutdanning i demens og/eller psykisk helsearbeid ,minimum 60 studiepoeng.Du vil mulighet til å påvirke utarbeidelsen av din turnus, men det må påregnes turnus med dag/kveld og arbeid hver 3.helg.På Borgen sykehjem arbeider vi etter Marte Meo metoden.Sarpsbor...

 • Company OSLO KOMMUNE SYKEHJEMSETATEN ADMINISTRASJON in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456895223 Presentasjon av stillingen:Langerudhjemmet styrker sykepleiekompetansen. Du har nå anledning til å søke, og vi håper at nettopp du gjør det.Hver dag teller for våre beboere -- personsentrert omsorg skal være grunnpilaren, og vi vil være et godt hjem, samtidig som vi skal tilby god faglig kvalitet og omsorg. Vi jobber kontinuerlig for å bedre kvaliteten i våre tjenester og da trenger vi en engasjert og faglig dyktig klinisk sykepleier til å hjelpe oss. Vi har fokus på beste praksis gjennom tverrfaglighet og kunnskapsbasert praksis. Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen, håper vi at du vil søke.Langerudhjemmet er et moderne sykehjem som ligger landlig til i bydel Østensjø. Det er en del av et aktivt nærmiljø og har 161 langtidsbeboere. Sykehjemmet ha...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SOPHIES MINDE BRYN in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456638476 Presentasjon av stillingen:Stepdown er en spesialisert, intermediærpost med 9 sengeplasser, som primært mottar hjerteopererte pasienter fra hjertekirurgisk postoperativ første postoperative dag. I tillegg mottar avdelingen pasienter til postoperativ oppvåkning etter lungekirurgiske inngrep og TAVI, samt traumepasienter med thoraxskader.Vi har nå ledig ett vikariat i 80-100% stilling med mulighet for forlengelse.Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse deoppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skalgjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søkeuavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.ArbeidsoppgaverAvdelingen yter avansert po...

 • Company NAV GRORUD in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4455844683 Presentasjon av stillingen:NAV Grorud er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Kontoretbetjener bydel Grorud med ca. 27 000 innbyggere og har rundt 130 ansatte. Vi er i kontinuerlig utvikling ogleverer stadig bedre tjenester. Vi jobber målrettet for å realisere NAV sin målsetting om å få flere i arbeidog aktivitet samt færre på stønad.I avdelingen Arbeid og Helse, følger vi blant annet opp brukere som som har helsebegrensninger somgjør at de mottar arbeidsavklaringspenger eller sykepenger. Noen av disse brukerne harnedsatt arbeidsevne på grunn av psykisk sykdom. For å styrke oppfølgingen av denne målgruppen, ser vietter en rådgiver som med relevant bakgrunn, kan veilede denne gruppen mot tiltak, arbeid eller andreyt...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM SYKEHUS - SOMATIKK in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974705788 Stillingsident: 4448224900 Presentasjon av stillingen:Ledig stilling som fagansvarlig sykepleier ortopediseksjonen, operasjonsavdelingen AIO Bærum sykehus, Vestre Viken HF.Stillingen inngår i avdelingens fag og drift-team og er primært en dagstilling 37,5 t/uke, med mulighet for noe kveld og helgevakter.ArbeidsoppgaverPlanlegge, gjennomføre og koordinere fagutvikling i seksjonen ortopediVære en ressurs for avdelingssykepleier i fag-spesifikke spørsmålVedlikehold og oppdatering av seksjonens prosedyrer og retningslinjerJobbe for godt samarbeid med ortopeder i seksjonenBistå fagutviklingssykepleier på fagdager, inkludert planlegging og gjennomføringInngå i rollen som drifter på dagtid ved behovInngå i operasjonsteam på stue, ved behovBestillingsansvar for seksjonen ortoped...

 • Company FRØYA SYKEHJEM in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Om stillingenSykepleier i øyriket mot storhavetFrøya har god barnehagedekning, et godt utbygd utdanningstilbud med videregående skole, et bredt og aktivt idretts- og kulturliv og et svært fremgangsrikt næringsliv. Frøya kommune jobber nå aktivt med å bygge nytt helsehus og tilhørende omsorgsboliger. Vi jobber også med heltidskultur som er medarbeiderdrevet og som gir stor mulighet til å være med å forme arbeidstidsordningene. Vi søker etter personer som er positive, stabile og som liker å arbeide med mennesker. Vi jobber med en bred brukergruppe og møter mange faglige og interessante utfordringer i arbeidshverdagen. Vi byr på et godt arbeidsmiljø, med mye humor og tjeneste i utvikling. Vi søker etter sykepleier til Frøya Sykehjem.80 % fast stilling sykepleier natt, arbeidshelg hver 3 helg....

 • Company MOLDE KOMMUNE SAMFUNN OG PLAN in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  StillingstypeVi har ledig vikariat i 100 % stilling  som helsesykepleier ved helsestasjon og skolehelsetjenesten med varighet til 30.06.22. Beskrivelse av arbeidsstedGotfred Lies plass 4 og ute på skolene.Det er totalt 40 ansatte i avdelingen, den består av halsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten (barneskole, ungdomsskole og videregående skole), helsestasjon for ungdom, foreldrestøttende tiltak og jordmortjenesten. HovedoppgaverStillingen er tilknyttet skolehelsetjenesten. Arbeidsoppgavene er ordinært helsestasjon- og skolehelsetjenestearbeid. Vi følger nasjonale retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten.  KvalifikasjonerVi søker fortrinnsvis etter deg som er ferdig utdannet helsesykepleier, men helsesykepleierstudenter kan også søke.Vi søker helsesykepleiere med høyt faglig...

 • Company RINGSAKER KOMMUNE MOELVEN SYKEHJEM in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Vi søkerDeg som er engasjert, faglig fokusert autorisert sykepleier som ønsker å bygge videre på sykepleierfaget, er rett person for oss.Arbeidstid er turnus med dag/kveld, eller turnus med nattarbeid.Litt om ossEnhet for institusjonstjenester har ansvar for sykehjemsplassene i Ringsaker kommune. Sykehjemmene er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Helgøya. Moelv sykehjem har 56 plasser, fordelt på 2 avdelinger. Avdeling1 har 28 langtidsplasser for eldre, og Avdeling2 har 12 plasser for yngre (pasienter under 65) samt 16 plasser for personer med demens/kognitiv svikt med fokus på målrettet miljøbehandling. Vi har stillinger med ulik stillingsprosent ledig, fra 75% til 100%, alle i turnus. Vi tilbyr muligheten for å jobbe enten hver 3. helg med ordinære vakter, eller hver 4. he...

 • Company MODUM KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTEN in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  I helsestasjonstjenesten innen smittevern opprettes det to 100 prosent faste stillinger for sykepleier/helsesykepleier, gjerne med relevant tilleggskompetanse. Det er anledning til å søke på hele eller deler av de to stillingene.Helsestasjonstjenesten i Modum har cirka 25 årsverk og er fordelt på tre helsestasjoner; Vikersund, Geithus og Åmot. Tjenesten omfatter svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon for sped- og småbarn, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, forebyggende familieteam, smittevern, koronateststasjon og utenlandsvaksinering. Smitteverntilbudet organiseres fra Åmot helsestasjon og teststasjonen på Gustadmoen. Neste år flytter tilbudet om svangerskapsomsorg, helsestasjon for sped- og småbarn samt forebyggende familieteam inn i nye lokaler i Familiens hus i Vikersund...

 • Company AVERØY KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Vi tilbyr stipendordning for 2. og 3. års sykepleier-  og vernepleierstudenter.Som student i 2. studieår mottar du tilsammen kr. 115 000,- i stipend, hvor kr. 45 000 utbetalses første måned etter at avtale er trådt i kraft og kr. 70 000 ved oppstart tredje studieår.Du forplikter deg til å inngå avtale om å jobbe minimum hver 3. helg og i full stilling i minimum fire uker under sommerferieavvikling.Etter fullført utdanning, tilsettes du i 100% fast stilling og har bindingstid i 2 år. Som student i 3. studieår mottar du kr. 70 000,- i stipend som utbetales første måned etter at avtale er trådt i kraft.Du jobber minimum hver 3. helg.Etter fullført utdanning, tilsettes du i 100% fast stilling og har bindingstid i 2 år.Som student lønnes du etter lokal lønnsstigeVi søker studenter som harGodt h...

 • Company WORKNORWAY GROUP AS in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Etterspørselen etter helsepersonell i Norge har de siste årene økt, og denne etterspørselen vil bare fortsette å øke. Derfor vil du som sykepleier i Norge bli tilbudt veldig gode forhold og konkurransedyktig lønn. Vi er også ansvarlig for reiser til og fra oppdraget og kostnaden for bolig i perioden du jobber.Vi leter nå etter to sykepleiere til et oppdrag i byen Notodden på en sykehjem. Tidsplanen vil variere og kjøre roterende.Vi leter nå etter deg som er sykepleier og som vil oppleve vakre Notodden noen måneder i vår.Kvalifikasjoner* Sykepleier* Noen års relevant arbeidserfaring* SykehjemVidere ønsker vi at du som sykepleier er engasjert og brenner for arbeidet ditt, at du har lett for å lære nye ting og er vant til å jobbe selvstendig. Vi vil legge stor vekt på dine personlige egenskap...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456709590 Presentasjon av stillingen:Vil DU bli vår nye kollega?Ved Medisinsk sengepost A har vi ledige stillingar for sjukepleiarar:80 % fast stilling.80 % vikariat f.o.m 10.01.22 t.o.m 31.08.23.Ved interne omrokkeringar kan andre stillingar bli ledige.Ver venleg å oppgi i søknaden kva for ei stilling du søkjer på!Medisinsk sengepost A inneheld lungemedisinsk, gastroenterologisk og hematologisk seksjon. Som sjukepleiar hos oss blir du ein del av ei positiv og fagleg engasjert sjukepleiargruppe.Molde er rosens, jazzens og kulturens by, og ikkje minst eit eldorado for fjellturer, alpint, klatring, golf, seiling og padling. Byen er barnevennleg med nærleik til skule, barnehage og fritidstilbod. Vi har fleire daglege flyavgangar til Oslo og internasjonale ruter. Mo...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4456686477 Presentasjon av stillingen:I november ble vi sammenslått med ØNH og øye, og vi flyttet til ny flott lokasjon i C-bygget.Seksjonen behandler pasienter som skal til undersøkelse og kirurgiske inngrep innenfor fagområdene; ØNH+øye, urologi og karkirurgi. Vi mottar også øyeblikkelig hjelp innleggelser fra akuttmottaket.Sengeposten er godt organisert i team.Vi byr på en spennende hverdag med faglige utfordringer og engasjerte medarbeidere.Pt. har vi tredelt turnus med arbeid hver 3. helg.Vi søker:Sykepleier - 60 % fast stilling, tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverOrdinære sykepleieroppgaver innenfor fagområdene ØNH+øye, urologi og karkirurgi.KvalifikasjonerSykepleiere med norsk autorisasjon.Fordel med erfaring fra kar.Gode kommunikasjonsferdigh...

 • Company KVAM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456171283 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye medarbeidar? Me søkjer etter ein fagleg engasjert sjukepleiar til 60 % vikariat frå 03.01.2021 og fram til desember 2022, med moglegheit for forlenging.Natt-tenesta i pleie og omsorg gjev tenester til pasientar og brukarar i heildøgnsomsorg, i heimetenesta og til menneske med utviklingshemming. Gruppa jobbar fleksibelt ogsamarbeider på tvers av dei ulike gruppene. Natt-tenesta er organisert i Tenester tilheimebuande.ArbeidsoppgåverSjukepleie til brukarar og pasientar i institusjon, heildøgns omsorgsbustadar og i heimen.I natt-tenesta får du ein variert arbeidskvardag med ulike utfordringar ieit trivleg arbeidsmiljø- med gode kollegaer og eit godt samspel.Stillinga er i hovudsak knytt til Kvam behandling og rehab...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456885789 Presentasjon av stillingen:Me treng DEG, som ynskje å jobba på ein spennande og varierande avdeling i saman med energiske og flotte kollegaer.Hemato/endo/infeksjon er ein medisinsk avdeling med 18 sengeplassar som består av tre fagfelt. Du kjem til å jobba innanfor alle områder. Her er det rom for stor fagleg og personleg utvikling.ArbeidsoppgåverProsedyrar som sårstell, antibiotikum, katetar, sentrale og perifere venekateterArbeid på sengepost, undervisning, vaktarbeid og tverrfagleg samarbeidMottak og oppfølging av pasientarInngå i eit tverrfagleg samarbeid for å gi pasientar eit best mogleg opphald på avdelingaGi god omsorg for pasientar og pårørandeArbeid i tverrfaglege grupperKvalifikasjonarAutorisert sjukepleiar.Ønskeleg med erfaring frå kreft, i...

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - SOMATIKK in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: 974631326 Stillingsident: 4446676510 Presentasjon av stillingen:Er du lederen vi søker som kan være med på videreutvikling av døgnområdene i medisinsk avdelingMedisinsk avdeling er en stor avdeling med i alt 3 sengeposter, et medisinsk poliklinisk senter med en liten dagenhet, en dialyseenhet og en medisinsk intensiv enhet.Avdelingen ivaretar alle indremedisinske fagområder som generell indremedisin, hjerte, lunge, geriatri, gastro, infeksjon, endokrinologi, hematologi og nyre.Medisinsk sengepost 1 ivaretar pasienter med hjerte og gastro medisinske problemstillinger og har totalt 29 senger lokalisert til 4.etg. i Drammen sykehus. Tilhørende denne posten er det 8 observasjonssenger i 2.etg som ivaretar arytmi pasienter med kort liggetid.Som avdelingssykepleier vil du inngå som en d...

 • Company RINGSAKER KOMMUNE TILRETTELAGTE TJENESTER in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 20 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brumunddal og på Nes.  Administrasjonen er lokalisert på Helgøya. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.Kort om stilling og arbeidssted:Vikariatene er på 67,61 % stilling, ledig i perioden 01.02.2022 - 31.01.2023, med mulighet for forlengelse. I avdelingen er det turnus med langvakter på 12,5 timer hver tredje helg. Bemanningen i enheten er på dag/kveld 10 x 100 % stillinger og 2 x 83 %. Det er 6 x 67 % stillinger på natt. Totalt 18 medarbeidere, hvor 6 vil være sykepleier/vernepleier og ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4456325116 Presentasjon av stillingen:Klinikk for hjertemedisin er en av landets mest moderne kardiologiske klinikker og behandler pasienter med ulike typer hjertesykdom. Klinikken har lokalfunksjon for innbyggere i den sørlige delen av Trøndelag og nærliggende kommuner, samt regionfunksjon for Helse Midt-Norges 730.000 innbyggere. Klinikken består av 7 enheter, hjertemedisinsk laboratorium, poliklinikk, dagenhet / 5-døgnsenhet, hjertemedisinsk intensiv og 3 sengeenheter.SENGEENHETEN HMS1 har regionsansvar for pasienter i Helse Midt-Norge som har hatt hjerteinfarkt eller ustabil angina, og har behov for utredning og / eller behandling for sin hjertesykdom. Vi har spesialkompetanse på pasienter som planlegges, utredes og behandles med TAVR. I tillegg behandler vi ...

 • Company MODUM KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORD in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Frydenberg Rehabilitering har ledig 50 prosent fast stilling som sykepleier for tiden på natt med arbeid hver tredje helg. Det er mulighet for høyere stillingsbrøk med arbeid også på dag og kveld.Arbeidsoppgaver- Følge opp grunnleggende sykepleie på natt, legemiddelhåndtering og dokumentasjon- Forefallende oppgaver i avdelingen- Samarbeid med hvilende nattevaktKvalifikasjoner- Norsk autorisasjon som sykepleier- Det er ønskelig med relevant erfaring- Gode datakunnskaper og gjerne kjennskap til dokumentasjonsverktøyet Gerica- Du må kunne kommuniserte godt på norsk, både muntlig og skriftligAnnet- Førerkort klasse B og disponibel bil- Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelsePersonlige egenskaper- Du er trygg i jobben som sykepleier og kan håndtere uforutsette hendelser- Jobber selvst...

 • Company ULVIK HERAD TEKNISK ADMINISTRASJON in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Vil du vera med å forma ei god avdeling til det beste for pasientane våre? Er du fagleg engasjert og opptatt av å levera kvalitet i det du gjer?Då er dette jobben for deg!Ulvik Omsorgstun er eit nytt omsorgstun med både langtidsplassar, korttidsplassar, rehabiliteringsplassar og avlastningsplassar. Me har ein skjerma avdeling for personar med demens, og ein somatisk avdeling. Til saman har me 18 plassar.Ulvik herad har fylgjande ledige stillingar ved omsorgstunet, som står i kombinasjon med heimesjukepleie.100% vikarstilling som sjukepleiar, frå og med 1.januar 2022-31.desember 2022.100% vikarstilling som sjukepleiar, frå 1.januar 2022-31.desember 2022.ArbeidsoppgåverHjå oss har du, saman med leiar, eit sjukepleiarfagleg ansvar på avdeling. Me er opptekne av å gje heilskapleg pleie og omso...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Nursing professionals Edit filters