Jobmonitor. Search results for Others, Policy administration professionals

207 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 207 results.
 • Company NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND in Other
  18.04.2019

  Norges studentidrettsforbund (NSI) skal skape fremtidens idrett! Nå søker vi etter rådgiver kompetanse- og organisasjonsutvikling (100 %) for å styrke forbundskontoret i dette arbeidet.NSI er et fleridrettsforbund med studenter som målgruppe, hvor satsing på ungt lederskap er gjennomgående i alt vi gjør. Sammen skal vi sørge for at medlemslagene våre utvikler seg, får bedre rammevilkår, arrangerer mesterskap av høy kvalitet og fyller opp norsk idrett med kompetente og engasjerte ledere. NSIs forbundsstyre består hovedsakelig av studenter og personer i overgangen fra studier til jobb. Å være ansatt hos oss innebærer derfor at du må være motivert for å jobbe sammen med unge mennesker og være fleksibel på arbeidstid. Stillingene inngår i forbundets administrasjon med generalsekretær som øvers...

 • Company Karasjok kommune in Other
  18.04.2019

  Prosjektet er et endringsprosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom Karasjok kommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet skal sette Karasjok kommune bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag på vegne av befolkningen. Det er igangsatt et forprosjekt som vil legge grunnlag og føringer for hovedprosjektet.Det er ledig et engasjement over 4 år som Prosjektkoordinator. Stillingen er organisert under og rapporterer personalmessig til rådmannen i Karasjok. Prosjektkoordinator kan også få rapportering til styringslinja i prosjektet. Dette avklares i forbindelse med forprosjektet som er i gang. Du finner mer informasjon om prosjektet her (link). Tiltredelse i stillingen etter avtale og så snart som mulig.Prosjektkoordinators oppgaver påvi...

 • Company NAV økonomiteneste Leikanger v/Marianne Fimreite in Other
  17.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  NAV Økonomiteneste (ØT) utfører landsdekkande økonomitenester for NAV. Vi autoriserer utbetalingar til NAV sine stønadsmottakarar og leverandørar. I tillegg håndterer vi lønn for NAV sine tilsette og utfører rekneskapsoppgåver for heile NAV. ØT sine kontorlokale ligg på Leikanger og vi er omlag 100 tilsette, fordelt på fire seksjonar.Vi har ledige stillingar som sommarvikar innafor perioden 24.06.-16.08.2019, med moglegheit for forlenging før og/eller etter.ArbeidsoppgaverBilagsføringFakturabehandlingBetaling og oppfølgingProgrammeringAndre førefallande oppgåverKvalifikasjonerRelevant utdanning på universitets- eller høgskulenivå, eller er i gang med studiar innan økonomi/ITEvne til å arbeide systematisk, nøyaktig og effektivtGode samarbeidsevnerDet er ikkje eit krav, men det er ein fordel...

 • Company Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) in Other
  17.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Vi søker etter to nye medarbeidere til NSMs Kontrollavdeling, seksjon for Godkjenning og sertifisering. Arbeidsoppgavene vil være saksbehandling innen forebyggende sikkerhet.Arbeidsoppgaver:Saksbehandle søknader om godkjenninger, sertifiseringer og dispensasjoner i henhold til sikkerhetsloven.Utvikling og kvalitetssikring av veiledere, maler og rutiner innen fagområdet.Rådgivning, veiledning og undervisning innen fagområdet.Bidra i videreutvikling av saksbehandlings- og støttesystemer samt prosesser.Andre oppgaver av faglig eller administrativ art innen avdelingens ansvarsområde.Ivareta egen kompetansehevning innen relevant fagområde.Delta i nasjonal og internasjonale arbeidsgrupper og fora innen fagområdene.Bidra i forvaltning av NSMs kvalitetsordninger.Det tas forbehold om endring av arb...

 • Company Alta kommune in Other
  17.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Det er 27 barnehager i Alta, 13 kommunale og 14 private. Grunnskolen vår består av 17 skoler, derav 2 private, og en voksenopplæring. Det er stor bredde i størrelse, organisering og beliggenhet av både barnehager og skoler. Kommunens tjenesteutvikling skal tilrettelegges på en slik måte at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til, og oppleve gleden av å lykkes med noe. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid. Tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats er sentralt.Vi søker en rådgiver i en 100 % fast stilling. Stillingen tilhører tjenesteområdet oppvekst og kultur, som omfatter barnehagetilbud, grunnskoleopplæring, skolefritidsordning, barn- og ungetjenesten, kulturtjenesten og Nordlysbadet.Vi søker deg som har evne til å identifisere...

 • Company NAV Lønnsgaranti in Other
  17.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Nav Arbeid og ytelser Lønnsgaranti forvalter den statlige lønnsgarantiordningen som innebærer en garanti for bl.a. lønn og feriepenger som arbeidstakere kan rette mot sin arbeidsgiver når denne går konkurs. Våre hovedoppgaver er å informere, behandle søknader og via bostyrere utbetale rettmessige krav.Vi holder til i lyse og trivelige lokaler sentralt i Oslo.Det er ledig 1 fast 100 % stillinger som saksbehandler - jurist ved NAV Lønnsgaranti / Oslo fra juni 2019ArbeidsoppgaverBehandling av lønnsgarantisaker, samt forberedende klagesaksbehandling.Oppgaver som kvalitetssikring, utrednings- og utviklingsarbeid og tyngre fagoppgaver vil også kunne ligge til stillingen.Faglig omfatter saksbehandlingsarbeidet bl.a. sentrale områder innenfor konkurs- og dekningslovgivningen, arbeids- og offentli...

 • Company RØDE KORS HUSENE AS in Other
  17.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  The Norwegian Red Cross is part of the Red Cross Red Crescent (RCRC) Movement, the world's largest humanitarian network with millions of volunteers operating in 190 countries. The RCRC Movement's mission is to save lives, alleviate human suffering, protect life and health, and uphold human dignity, especially during armed conflicts and other emergencies. The international engagement of NorCross is based on and guided by humanitarian needs and the humanitarian imperative aiming at achieving humanitarian objectives. Internationally, NorCross operates exclusively inside the framework of the RCRC Movement, and has established regional and country offices to ensure decentralized decision-making and proximity to partners and projects.The position is placed in the Programme Unit at headquarters i...

 • Company NAV Lyngdal in Other
  17.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Nav Lyngdal har ledig følgende stillinger som veileder100 % fast stilling 60 % vikariat med mulighet for fast jobb. Ved intern ansettelse kan det bli ledig kortere vikariat. Vi ber derfor søkere opplyse om de er interessert i vikariatet.AnsvarsområderOppfølging av arbeidssøkere og arbeidsgivereSaksbehandling blant annet etter lov om sosiale tjenester i NAVKontakt med samarbeidspartnereArbeid innenfor alle NAV Lyngdals fagområder, herunder betjening av mottaket vårtKrav til stillingenMinimum 3-årig relevant høyskole/universitetsutdanning, fortrinnsvis sosialfagKjennskap til arbeidslivets krav og forventningerKjennskap til det lokale og regionale arbeidsmarkedetErfaring fra oppfølging av menneskerPersonlig egnethet for å jobbe med mennesker i en sårbar situasjonGod skriftlig og muntlig frems...

 • Company Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø in Other
  17.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Avdeling mestring og omsorg i bydel Østensjø er i en spennende omstillingsfase. Bydelen er i gang med å implementere tillitsmodellen. Modellen består av tverrfaglige team med hverdagsmestring og fokus på "hva er viktig for deg". Teamet skal bidra til at brukere skal kunne bo lengst mulig hjemme med trygge og koordinerte tjenester. Teamet består av sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, ergoterapeuter og saksbehandlere. Teamet er selvstyrt og har det faglige ansvaret for sine brukere med fokus på kompetanse, kontinuitet og systematisk oppfølging av brukere og deres pårørende.ArbeidsoppgaverBidra til et godt arbeidsmiljøHa et sterkt fokus på velferdsteknologiSaksbehandling innenfor hjemmesykepleie, institusjonsplasser, dagsenter og klagebehandlingGjennomføre vurderingsbesøk i brukers...

 • Company Kongsberg Satellite Services AS in Other
  17.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Norsk deltakelse i europeisk romvirksomhet i regi av den europeiske romorganisasjonen ESA og i EU's romprogram gir KSAT muligheter for å oppnå kontrakter for å operere på satellittene, og for å kunne utvikle og levere tjenester til eksisterende og nye kunder. Det er derfor viktig for KSAT å ha kunnskap og oversikt over virksomheten, spesielt for å identifisere hvilke muligheter som fins for nye avtaler.I denne forbindelse skal vi opprette en fulltidsstilling som prosjektleder med fokus på europeisk romvirksomhet i regi av ESA og EU. Stillingen skal spesielt fokusere på virksomhet knyttet til observasjon av jorda.Arbeidsoppgaver:Innhente og vedlikeholde oversikt og kunnskap om utviklingstrekk og nye rom program og/eller satsninger i regi av ESA og EU.Identifisere hvilke muligheter som fins ...

 • Company Politihøgskolen in Other
  17.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Ved Studieavdelingen, Seksjon for opptak og rekruttering, er det fra medio august 2019 ledig et årsvikariat som rådgiver.Seksjon for opptak og rekruttering er ansvarlig for opptak til alle utdanninger ved Politihøgskolen - bachelor, master, samt etter- og videreutdanninger. Seksjonen har pr i dag ni årsverk. Stillingen rapporterer til leder for seksjonen.Arbeidsoppgavene i stillingen er knyttet til opptak og opptaksadministrasjon, samt tilhørende planlegging-, koordinering- og utviklingsoppgaver. Dette omfatter opptak både til Bachelor i politiutdanning og etter- og videreutdanninger inkludert masterutdanninger, med hovedvekt på opptak til bachelorutdanningen.ArbeidsoppgaverSaksbehandling av søknader til bachelorutdanning, etter- og videreutdanninger (EVU), og masterutdanningerKoordinering...

 • Company VERDAL KOMMUNE KULTURKONTORET in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Vår mangeårige rådgiver på kulturkontoret går av med pensjon og vi søker etter en ny person som har kunnskap om og forståelse for helhet og sammenhenger i bredt perspektiv på kulturområdet, som kan jobbe allsidig innen kulturområdet og som ønsker å bidra til langsiktig planlegging og utvikling på området.Kulturkontoret er organisert i Kulturtjenesten sammen med bibliotek og kulturskole. Kulturkontoret er tillagt et bredt ansvar på kulturområdet, og oppgavene kan fordeles på støtte-/veiledningsfunksjon i forhold til kulturlivet - spesielt frivillige organisasjoner, arrangement/kulturformidling, driftsfunksjon i forhold til en del tiltak, plan- og utviklingsarbeid innen kulturområdet og mer generelt som en del av samfunnsutviklingsprosesser. Det er spesielt fokus på å legge til rette for kul...

 • Company NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Jobbnorge ID: 169063This is NTNUPå NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenVi søker deg som har interesse for fremtidens forvaltningsprosesser og som motiveres av å være med i utviklingen av kompetanse og læring. Du har god prosessforståelse og helhetstenking.Ved Avdeling for dokumentasjonsforvaltning er det ledig en fast 100% stilling som seniorkonsulent i kompetansegruppa, med arbeidssted i Trondheim.Vår digitale hverdag er i konstant endring, og NTNU skal sikre en effektiv og sikker informasjons- og dokumentflyt i saksbehandlingen, både nå, og for ettertiden. Avdelingen består i dag av 27 årsverk organisert i 3 grupper; utvikling, kompetanse og dokumentasjonsforvaltning.Stillingen tilhø...

 • Company SOSIALTJENESTEN (NAV) (VO-1621) in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Vi søker prosjektmedarbeider med tiltredelse snarest mulig for et års engasjement med forbehold om videre tildeling av midler. NAV-veileder skole ansettes i NAV Ørland med arbeidssted på NAV Ørland, NAV Bjugn og Fosen videregående skole.Prosjektet er et samarbeid mellom Fosen videregående skole og NAV-kontorene i Ørland og Bjugn. Den som ansettes vil samarbeide tett med NAV-kontorene og videregående skole og være et bindeledd mellom enhetene. Hovedmålet med prosjektet er å øke gjennomføringsgraden av videregående opplæring og redusere fravær og frafall. Målet er å bidra til at unge kommer i jobb eller videre utdanning i stedet for å bli brukere av NAV. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid skal bidra til å forebygge fattigdom og til å gjøre ungdommen selvhjulpen. Det innebærer å motiver...

 • Company FORSVARSMATERIELL ADMINISTRASN in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Juridisk seksjon søker en jusstudent til fast deltidsjobb med spennende og relevante arbeidsoppgaver.Juridisk seksjon støtter hele Forsvarsmateriell med anskaffelser, kontraktsforhandlinger og tvisteløsning. Seksjonen består av totalt 12 medarbeidere, herunder; advokater, advokatfullmektiger, personell med ansvar for compliance og sikkerhet. Du vil få ansvar for å gi juridiske råd innenfor hele Forsvarsmateriells portefølje, og vil jobbe både selvstendig og i team. Du vil rapportere til juridisk direktør.ArbeidsoppgaverJuridisk utredning og rettskildesøkBistand i forbindelse med forberedelser av rettsakerStøtte til gjennomføring av kurs og opplæringGenerell juridisk støtte til andre ansatte i seksjonenAdministrative oppgaverKvalifikasjonerDu holder på med en mastergrad i rettsvitenskap og ...

 • Company Gulen kommune in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Gulen frivilligsentral er organisert under eining helse, og jobbar mellom anna førebyggjande mot utanforskap, arbeidsløyse, inaktivitet og psykiske- og fysiske lidingar. Folkehelse står i fokus.Sentralen har i dag 70% stillingsressurs. Dagleg leiar jobbar 50% innan frivilligsentralen, og 50% innan kultur, så vi har derfor behov for ein medarbeidar i 20% fast stilling frå snarast.Satsingsområda til Gulen frivilligsentral er sett opp som fire hovupunkt:Motivere lag og organisasjonar til å halde fokus på folkehelse i sine aktivitetarPsykisk helseAdministrere den kulturelle spaserstokkenArrangør av UKMI dag har vi aktivitetar som strikkekafe, open hall for born, verdensdagen psykisk helse, transport til dagsenter for heimebuande personar med demens, samarbeid med Møteplassen. Vidare ynskjer vi...

 • Company Departementenes Servicesenter in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Jobbnorge ID: 169088Om stillingenDepartementenes sikkerhets - og serviceorganisasjon (DSS) ved avdeling for virksomhetsstyring og anskaffelser (VA) søker en dyktig medarbeider med gode analytiske og strategiske evner til fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for økonomistyring (ØKS).Som rådgiver/seniorrådgiver vil du få oppgaver tilknyttet rådgivning med spesielt fokus på periodisert regnskap i virksomhetsstyringen.Du får jobbe medSom rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for økonomistyring vil sentrale oppgaver være:Rådgivning med spesiell fokus på periodisert regnskap i virksomhetsstyringenBruk av regnskap til effektivitets/produktivitetsanalyser på virksomhetsnivåBudsjettering, rapportering og prognosearbeidPeriodeavslutningerKostnads-, regnskaps- og nøkkeltallsanalyserØkonomi...

 • Company OSLO KULTURSKOLE in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Oslo kulturskole søker konsulent i 40 % stilling for perioden 1.8.2019 - 31.12.2021 med mulighet til forlengelse dersom tiltaket utvides i tid og omfang.Bystyret har vedtatt å igangsette en AKS-pilot som involverer kulturskolen på 12 skoler 2019-21. Vi skal i perioden se på ulike måter å organisere og gjennomføre opplegg, med tanke på senere å kunne få til en stor utvidelse av tilbudet.ArbeidsoppgaverBidra til utvikling, gjennomføring og evaluering av AKS-pilot på 12 skolerFølge opp lærerne i prosjektetFølge opp skolene i prosjektetMarkedsføre tilbudet og kulturskolenBidra til å få justert innhold og form underveis ved behovLede prosjektets teammøterUnderveis-rapportering 2020 ift. videreføringSlutt-rapport 2021 som del av kulturskolens faglige utviklingsarbeidKvalifikasjonerDu har releva...

 • Company NAV Elverum in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  NAV Elverum har ansvar for statlige og kommunale oppgaver innen Arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester til Elverum kommunes ca. 21.000 innbyggere. Kontoret har til sammen ca. 55 ansatte. Som arbeidstager i NAV Elverum kan du, ved å bidra med din kompetanse, bli en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.Vi har ledig fast stilling som veileder/rådgiver. Stillingen vil inngå i Oppfølgingsavdelingen ved NAV Elverum. Veiledere ved denne avdelingen arbeider i hovedsak med brukere som har vært ute av arbeidslivet en stund, ofte grunnet helsemessige utfordringer. Oppgavene består i å kartlegge, veilede og bistå brukere i veien mot arbeid. Det er i dag 9 medarbeidere ved avde...

 • Company STATENS KARTVERK ULLENSVANG in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Vil du vera saman med oss i sommar? På Kartverket i Ullensvang kan du læra mykje. Her arbeider me mest med eigedomsfaga, og du vil få grundig innføring i tinglysing. Me er opptekne av å rettleia godt i telefon, e-post og chat, i tillegg til god saksbehandling.Sommaren 2019 tek me sikte på å vera om lag 20 vikarar som saman med oss fast tilsette skal skapa eit spanande arbeidsmiljø. Me treng timevikarar for å dekkja opp for ferieavvikling gjennom året 2019. Du må vera tilgjengeleg når det er ferieavvikling her, hovudsakleg frå midten av juni til slutten av august. Me ber alle interesserte om å leggja inn søknad, CV og vedlegg.Det er viktig at du skriv kva tidsrom du ynskjer å arbeide i.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgåvene for saksbehandlar vil i hovudsak vera knytt til arbeidet med tinglysing av...

 • Company Hamar kommune in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Org. nr: 970540008 Stillingsident: 4061329947 Presentasjon av stillingen:Er du litt praktisk anlagt og ønsker å arbeide med unge voksne som står utenfor arbeidslivet? Vil du være med å se muligheter sammen med deltaker, samt være med å utvikle Jobbsentralen videre?NAV Hamar har for tiden ett ledig vikariat ved Jobbsentralen. Hamar kommune har opprettet Jobbsentralen som skal være ett daglig aktivitetstilbud til personer som står utenfor arbeid eller utdanning. Målet er at deltakeren får økt sine muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Dette gjøres gjennom gruppeaktiviteter med ulike temaer, samt enkelt praktisk arbeid. Temaene for gruppeaktiviteter kan blant annet være hvordan søke jobb, intervjutrening, økonomi, egenskaper, helse/mat/søvn/trening samt individuell veiledning. Enke...

 • Company NAV Sola in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Trives du med å finne gode løsninger i samhandling med mennesker med behov for litt ekstra hjelp? Er du en person med pågangsmot og engasjement som ønsker å gjøre en forskjell? Trives du i en hektisk hverdag med stor variasjon av oppgaver? Er du genuint interessert, og motiveres og inspireres du av å få mennesker til å se og forstå sine muligheter i arbeidslivet?Da kan du være den kollegaen vi ønsker oss.NAV Sola har 40 ansatte fordelt på to avdelinger. Vi betjener 26.500 innbyggere. Kontoret er ansvarlig for utøvelse av NAVs arbeidsrettede tjenester i den statlige arbeids- og velferdspolitikken og for kommunale tjenester og stønader med hjemmel i lov om sosiale tjenester. Gjennom vår innsats får flere mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.Vi søker fagkoord...

 • Company NAV Sola in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4062208384 Presentasjon av stillingen:Trives du med å finne gode løsninger i samhandling med mennesker med behov for litt ekstra hjelp? Er du en person med pågangsmot og engasjement som ønsker å gjøre en forskjell? Trives du i en hektisk hverdag med stor variasjon av oppgaver? Er du genuint interessert, og motiveres og inspireres du av å få mennesker til å se og forstå sine muligheter i arbeidslivet?Da kan du være den kollegaen vi ønsker oss.NAV Sola har 40 ansatte fordelt på to avdelinger. Vi betjener 26.500 innbyggere. Kontoret er ansvarlig for utøvelse av NAVs arbeidsrettede tjenester i den statlige arbeids- og velferdspolitikken og for kommunale tjenester og stønader med hjemmel i lov om sosiale tjenester. Gjennom vår innsats får flere mulighet til å være i a...

 • Company HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Jobbnorge ID: 168937ArbeidsoppgaverOppfølging av straffedømte som gjennomfører straff utenfor fengsel, som samfunnstraff og program mot ruspåvirket kjøring, kontroll og oppfølging av vilkår satt ved prøveløslatelse av fengsel og forvaring. Saksbehandling og oppfølging av gjennomføring av straff utenfor fengsel etter straffegjennomføringsloven § 16, koordinering- og oppfølging av narkotikaprogram med domstolskontroll, ungdomsstraff samt utarbeidelse av personundersøkelser til bruk i straffesaker generelt. Oppfølging med soning i institusjon § 12. Arbeidet innebærer samarbeid innen strafferettskjeden og med andre offentlige forvaltningsetater.Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.Om stillingenVi har 2 faste 100% stillinger, som førstekonsulent. Ledig fra 01.08.201...

 • Company DELTA in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon med tro på fremtidens arbeidsliv. Vi vokser raskt og har i dag mer enn 81.500 medlemmer og 2.500 tillitsvalgte. Våre medlemmer jobber i offentlig tjenesteyting på tvers av fagområder og yrkesgrupper. Vi er 104 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og syv regioner.Delta Direkte har ledig fast stilling som rådgiver. Delta Direkte er åpen fra 8-20 mandag til fredag. Det betyr at du vil ha enkelte kveldsvakter i tillegg til dagvakter, i henhold til forutsigbar arbeidsplan. Delta Direkte har engasjerte og faglig sterke kolleger i et tverrfaglig arbeidsmiljø..ArbeidsoppgaverRådgivning til medlemmer som henvender seg med spørsmål knyttet til sitt arbeidsforhold, gjerne om utfordrende situasjoner som ansettelser, oppsigelser, arbeidsti...

 • Company Asker kommune in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Administrativ støtte til rådmannens ledergruppeSom konsulent skal du bistå med administrativ støtte til rådmannens ledergruppe. Ny ledergruppe vil bestå av syv direktører i tillegg til rådmann. Denne ledergruppen vil være operativ fra 01.01.20. Inntil dette årsskiftet rapporterer konsulenten til direktør for Strategi og samfunn.ArbeidsoppgaverLederstøtte til rådmann og direktørerPersonalrutiner - ansvar for oppfølging og registrering av personalmeldingerInnkjøp, attestasjon og budsjettoppfølgingDigital støtte, kvalitetssikring av systemer og elektronisk dokumentflytSaksflyt, kvalitetssikring av prosesser og saksoversikt i politiske saker.Tilrettelegging av møter og møteplanerAdministrative rutiner - rapporteringDokumenthåndtering - elektronisk postregistreringForværelsefunksjoner, tilrette...

 • Company BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSAVDELINGEN in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Vil du jobbe med anskaffelser innen velferdsområdet i et av kommune-Norges største anskaffelsesmiljøer?Anskaffelsesenheten søker etter en ny medarbeider som skal styrke arbeidet med anskaffelser innen velferdsområdet. Vår nye medarbeider er ambisiøs, positiv og ansvarsbevisst, og skal bidra til effektivitet og profesjonalisering av anskaffelsesarbeidet på dette området, men også på andre områder ved behov. Bærum kommune er den 5. største kommunen i Norge og kjøper varer og tjenester, bygg og anlegg for nærmere tre milliarder kroner årlig. Anskaffelsesenheten er en sentral støtteenhet innen Økonomidirektørens ansvarsområde. Vi forvalter kommunens anskaffelsesstrategi og har prosessansvar for alle anskaffelser i kommunen over kr. 100 000,-. Anskaffelsesstrategien er godt forankret politisk ...

 • Company NAV Kvalsund in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Jobbnorge ID: 169235Om stillingenKvalsund kommune har ledig én 100 % fast stilling som veileder ved NAV Kvalsund. Arbeidssted for tiden er Kvalsund rådhus, hvor NAV har egne lokaler. NAV Kvalsund har for tiden tre ansatte knyttet til seg; leder, seniorrådgiver ved NAV arbeidslivssenter, samt den utlyste veilederstillingen.Det gjøres oppmerksom på at Kvalsund kommune er i sammenslåingsprosess med Hammerfest kommune, som vil tre i kraft fra 01.01.2020. Fast ansatte per 31.12.2019 er garantert stilling i den nye kommunen. NAV Kvalsund og NAV Hammerfest slås sammen, og således kan prosessen få innvirkning på arbeidssted og arbeidsoppgaver etter sammenslåingen.ArbeidsoppgaverSaksbehandle, informere, veilede, avklare og følge opp brukereMotivere og tilrettelegge for at brukere skal komme i arbei...

 • Company DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERIN in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Jobbnorge ID: 169133Om stillingaDiku har frå 01.08.2019 ledig tre faste stillingar som rådgivar/seniorrådgivar i Seksjon for utdanning og digitalisering, med kontorstad i Tromsø.Det er stor merksemd om bruk av digital teknologi i tilrettelegging for læring i høgare utdanning. Diku er ein nasjonal pådrivar for slik bruk gjennom finansiering og oppfølging av utviklingsprosjekt, kunnskapsutvikling, kommunikasjon og rådgiving.Vi søkjer medarbeidarar som ønskjer å arbeide med digitalisering for utdanningskvalitet i høgare utdanning, og som kan tilføre verksemda fagleg kompetanse. Dei vi ser etter, må evne å arbeide sjølvstendig og nøyaktig, tenke strategisk og analytisk samt ha gode evner til samarbeid og relasjonsbygging. Kandidatane må kunne representere Diku i ulike fora, og noko reising må ...

 • Company Høgskulen på Vestlandet in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Jobbnorge ID: 168214Høgskulen på Vestlandet (HVL) har ledig fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent knytt til arealforvaltningOm stillinga:Stillinga inngår i seksjon for arealforvaltning og drift (AD) som er leia av einingsleiar for nærregion Sogn og Fjordane. AD inngår i avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling ved HVL. Stillinga vil ha eit særskilt ansvar for timeplanlegging, utlån og utleie av lokale ved campus Sogndal og Førde i eitt team beståande av to personar. Arbeidsoppgåvevene inneber ansvar for rettleiing, forvaltning og sakshandsaming av timeplanlegging m.m. i programvara - TimeEdit. Stillinga rapporterer til einingsleiar, men må rekne med fagutvikling på tvers av nærregionane.Arbeidsplassen er Campus Sogndal eller Campus Førde.Ansvars- og arbeidsoppgåver:Tim...

 • Company Antidoping Norge in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) søker rådgiver folkehelse til ett svangerskapsvikariat i 100 % stilling. Vikariatets varighet vil være fra avtalt oppstart til utgangen av april 2020.Rådgiveren vil få ansvar for operativ drift og utvikling av forebyggende antidopingarbeid rettet mot ungdoms- og treningsmiljøer gjennom samarbeid med kommuner og fylkeskommuner.ARBEIDSOPPGAVERTilby kommuner og fylkeskommuner et tilpasset og helhetlig antidopingprogram og koordinere prosjektene i samarbeid med lokal/regional kontaktpersonAnsvar for å utvikle og drifte attraktive programmer for ungdomsskoler og videregående skoler innenfor temaet doping som samfunnsproblemDrift av foredragsporteføljen innenfor temaet doping som samfunnsproblemOppfølging og vedlikehold av avtaler med eksisterende og nye samarb...

 • Company Etterretningstjenesten in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Det er ledig fast stilling som seniorkonsulent (kode 1363) ved Forsvarets stasjon Varanger, arbeidssted Vadsø.Hovedoppgaven er analyse, bearbeiding og rapportering.ArbeidsoppgaverUtføre innhenting, bearbeide data og rapportere innen eget fagfeltKvalifikasjonerDet kreves:Bachelor innen teknisk-/naturvitenskapelige fag. Lang erfaring/utvist realkompetanse innen stillingens fagområde eller beslektede fagområder, kan kompensere for manglende formell utdanningRelevant tjenesteerfaring innen informatikk, radioteknikk eller beslektede fagområderDet er ønskelig med:Mastergrad innen informatikk, radioteknikk eller beslektede fagområderKjennskap til Forsvarets virksomhetSærskilte krav:Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet st...

 • Company NAV RINGSAKER in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Vi har ledig to vikariater som rådgiver (kode 1434).NAV Ringsaker er Hedmarks største NAV-kontor med i underkant av 70 ansatte. Vi har som mål å være et faglig sterkt kontor som tar brukerne på alvor og ser muligheter for den enkelte. Vi jobber med implementering av læringssystemer for å sikre kontinuerlig forbedring, lik praksis og fagutvikling på viktige områder. Vi er også med i to spennende inkluderingsprosjekter som jobber for å bryte den negative sosiale arven som ofte følger med å vokse opp i vedvarende fattigdom. Vi er opptatt av å utvikle helhetlige tjenester til Ringsakers innbyggere.Vi ser etter deg som er opptatt av å gi mennesker muligheter, og som ønsker å jobbe med det som betyr noeArbeidsoppgaverStillingene er knyttet til arbeidsrettet brukeroppfølging med brukere som treng...

 • Company NAV St. Hanshaugen in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Utvidet oppfølging er et tiltak i egen regi, som jobber etter Supported Employment-metodikken (SE). Tiltaket er arbeidsrettet og innebærer tett oppfølging av brukere, og mye utetid hos arbeidsgivere er en forutsetning.ArbeidsoppgaverIdentifisere jobbsøkerens interesser, sterke sider , ferdigheter og evner, samt matche med riktige jobber/arbeidsgivere.Booke møter med potensielle arbeidsgivere og oppsøke bedrifter - være mye på farten.Jobbe tett med arbeidsgivere og delltakere.Skape gode relasjoner med samarbeidspartnere som lege, DPS, kommunen med mer.Dokumentere skriftlig i NAV s saksbehandlingssystemer.Engasjere og motivere både jobbsøkere, arbeidsgivere og kolleger.Jobbe med 20-30 deltakere, med krav om 65% overgang til arbeid.KvalifikasjonerDu må ha:minst 3-årig relevant utdanning fra ...

 • Company Tønsberg kommune in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Tønsberg kommune Bydrift er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen som vei, vann, avløp, parkering, parker, friluft og idrettsanlegg. Bydrift har til sammen ca. 100 ansatte. Administrasjon, ledelse og prosjektavdelingen holder til sentralt på Byfogdløkka i Tønsberg sentrum. Driftsavdelingen er lokalisert på Kilen og Tønsberg Parkering på Bjørn Farmand.Ved driftsavdelingen er det ledig stilling som saksbehandler/kundekontakt - 100% stilling.HovedarbeidsoppgaverKundehenvendelser telefon/resepsjonOppfølging og saksbehandling i forbindelse med Tønsberg kommunens graveforskrift.Hovedansvar for oppfølging av digitalt driftsverktøy Driftsweb.Saksbehandling av innkommende saker via kommunens app-system Borgermelding/Driftsweb.Hovedansvar for kommunens gravemeldingssystem K-grav.Saksb...

 • Company Samferdselsdepartementet in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Jobbnorge ID: 168257ArbeidsområdeØkonomiseksjonen består i dag av syv medarbeidere i tillegg til seksjonsleder, og koordinerer og styrer departementets arbeid med statsbudsjett og etatsstyring. I seksjonens ansvarsområder inngår også koordinering av saker til Riksrevisjonen, statsregnskapet, forvaltning av anskaffelsesregelverket i departementet, samt intern budsjett- og økonomistyring.Seksjonen skal styrkes, og vi søker etter en medarbeider som vil bidra til seksjonens arbeid på et bredt spekter av oppgaver. Stillingen gir gode lærings- og utviklingsmuligheter og du vil få et godt innblikk i Samferdselsdepartementets ansvarsområder.KvalifikasjonerDu må ha relevant høyere utdanning på masternivå med økonomi og/ eller samfunnsvitenskap i fagkretsen. Vi vil legge vekt på gode akademiske resu...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Jobbnorge ID: 168815Om stillingaDet er ledig ei fast stilling som rådgjevar (SKO1434)/seniorkonsulent (SKO1363) på Institutt for musikkvitskap med arbeidsplass og oppgåver knytt til RITMO Senter for tverrfagleg forsking på rytme, tid og rørsle.RITMO er eit Senter for framifrå forsking som er finansiert av Noregs forskingsråd. Institutt for musikkvitskap er ansvarleg for RITMO, i nært samarbeid med Psykologisk institutt og Institutt for informatikk. For meir informasjon om RITMO, sjå .Vi søkjer ein drivande dyktig, positiv og serviceinnstilt forskingsrådgjevar med stor kapasitet. RITMO er eit forskingssenter med høge ambisjonar, mange internasjonale gjester og tilsette, og mykje aktivitet. Senteret er i vekst og treng no å styrkje forskingsadministrasjonen.ArbeidsoppgåverFølgje opp senterle...

 • Company Sametinget in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Jobbnorge ID: 169208Ledig stillingSametingets avdeling for næring, kultur og helse har en ledig fast stilling som saksbehandler i næringsseksjonen, med tiltredelse snarest.Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Skånland, Snåsa og Tysfjord.ArbeidsoppgaverStillingens primære arbeidsoppgaver er å bidra til næringsutvikling i de samiske områdene, herunder politikkutvikling og -oppfølging av Sametingets næringspolitikk. Initiere og tilrettelegge for å gjennomføre prosjekter, program og prosesser som gir næringsutvikling. Saksbehandling av Sametingets virkemidler, samt oppfølging og utvikling av disse, inngår også i stillingen.Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver kny...

 • Company Olje- og energidepartementet in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Jobbnorge ID: 169006Ansvarsområder og arbeidsoppgåverAnsvarsområdeSeksjonen har ansvaret for avdelinga sitt arbeid med energibruk og energieffektivisering, varmeforsyning og elsertifikat. Det er store omstillingar i energibruken knytt til at det kjem nye og meir effektive teknologiar, utslippsfri transport- og oppvarming. Det rører energisystemet i stor grad. Seksjonen følgjer utviklinga i energibruken tett.Seksjonen har ansvar for nokre verkemiddel som påverkar energibruken og den fornybare energiproduksjonen, som elsertifikatsystemet, opphavsgarantiar, energimerkeordninga for bygningar og reguleringa av fjernvarmesystemet. Seksjonen har ansvar for fleire EU-direktiv, som energieffektiviseringsdirektivet, bygningsenergidirektivet og økodesigndirektivet.ArbeidsoppgåverEnergibruk og energie...

 • Company Landbruksdirektoratet Alta in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Jobbnorge ID: 168986Om reindrift og avdelingenReindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. I dag utøves samisk reindrift hovedsakelig i fjell- og utmarksområder i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag. Litt over 3.000 mennesker er tilknyttet reindriftsnæringen.Forvaltningen av reindriften er lagt til Landbruksdirektoratet, Avdeling reindrift, i Alta. Reindriftsavtalen og Reindriftsloven utgjør to av direktoratets viktigste virkemidler for å følge opp de landbrukspolitiske målene i reindriftspolitikken. Reindriftsavtalen er i 2019 på 136,1 millioner kroner.Om stillingeneVi søker etter tre engasjerte medarbeidere til spennende saksbehandlingsoppgaver og utredninger i fagfeltet reindrift. Avde...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4060540993 Presentasjon av stillingen:Institutt for kreftforskning har behov for å styrke sin stab for administrativt personell. Vi søker derfor rådgiver, som skal inngå som en av 6 personer.Kun elektroniske søknader via webcruiter vil komme i betraktning.ArbeidsoppgaverFakturabehandlingBudsjetteringOppfølging og rapportering av regnskaper internt og eksterntUtlysning av stillingerOppfølging av ferie og fraværKontraktshåndteringRådgiver for ledere og ansatte i økonomi- og personalrelaterte spørsmålAdministrativ støtte for instituttleder og seksjonslederKvalifikasjonerØnskelig med erfaring fra personal- og økonomistyring i offentlig sektorGode datakunnskaper, spesielt excelBehersker engelsk muntlig og skriftligUtdanningsretningØkonomi / RegnskapAdministrasjon og L...

 • Company Statens pensjonskasse in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Vil du lære det særs aktuelle pensjonsfaget? Trivst du med endringar, og ser løysingar framfor problem? Har du god orden og oversikt? Er du ein som kan bidra til trivsel og glede rundt deg? Da treng vi deg på laget blant dyktige medarbeidarar!ArbeidsoppgaverBehandle pensjonssøknader, berekne og utbetale pensjonarKvalifikasjonerMinimum 3 års utdanning frå høgskole/universitetPensjonsfagleg erfaring kan kompensere for utdanningskravetUttrykker deg godt både skriftleg og munnlegGod talforståingPersonlige egenskaperEr strukturert og trivst med å løyse kompliserte sakerTrivst med å kontinuerleg utvikle eigen kompetanseSamarbeider godt med andreEr fleksibel med omsyn til arbeidsoppgåver og intern mobilitetBidrar til kontinuerleg forbetringVi tilbyrKollegaer som vil at du skal trivastOpplæring i...

 • Company Sauda kommune in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Sauda kommune trenger ferievikar innen næring og samfunn ved avdeling for plan og forvaltning i sommer. Kommunen ønsker primært student innenfor fagområde geomatikk, landmåling, arealplanlegging eller tilsvarende.Aktuelle arbeidsoppgaverAjourhold av planregister, lage rutiner for planregisterKartlegging av friluftsområder og innfallsporterLage digitalt arkiv for målebrevKontroll av SEFRAK bygg, herunder oppdatering av dataBistå med oppmålingsarbeidVi søker etter en person somer løsningsorientert og iniativtakerhar evne til å jobbe selvstendighar gode kommunikasjonsevnerVi kan tilbyEn spennende og utfordrende jobbPensjonsordning i KLPGode forsikringsordningerAnsettelsesvilkårAnsettelsen skjer på de villkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale for Saud...

 • Company Bydelsadministrasjonen Bydel Gamle Oslo in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Avdeling for lokalsamfunn og mestring er en av tre fagavdelinger i Bydel Gamle og har bl.a. ansvar for NAV, kommunale boliger, mottak og integrering av flyktninger, lokalsamfunnsutvikling, folkehelse, lokale parker og nærmiljøanlegg, høringsinstans i byutviklingssaker og ved søknad om salg- og skjenkebevilling samt søknad om utvidet åpningstid. Ansvaret for Oslo indre-øst satsingen er også tillagt avdelingen. Vi søker nå etter en spesialkonsulent i avdelingsdirektørens stab. Som spesialkonsulent vil du ha følgendeArbeidsoppgaverBistå avdelingsdirektør og underliggende enheter med daglige og periodevise oppgaver av ulik karakter bl.a. innen økonomi, HR, rapportering og saksbehandlingVære superbruker av administrative støttesystemerKoordinere tverrgående oppdrag, herunder rapporteringer og ...

 • Company NAV RANA in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  NAV Rana er tillagt lokalt ansvar for gjennomføring av arbeids- og velferdspolitikken i kommunen. Vi har i dag 49 faste årsverk fordelt på 33 statlige og 16 kommunale stillinger. Kontoret er organisert i 4 avdelinger. Markedsavdelingen og Oppfølgingsavdelingen har særlig ansvar for å gi oppfølging og bistand til sykmeldte arbeidstakere, til brukere med behov for langvarig bistand fra Nav og til arbeidsgivere som ber om bistand ved sykefraværsoppfølging.Vi har ledig èn og muligens to faste stillinger som rådgiver (veileder), stillingskode 1434. Ved intern tilsetting kan det bli ledig vikariat med mulighet for forlengelse. Vikariatet vil være ledig fra og med 01.06.19 til 31.12.19 og avlønnes som førstekonsulent i kode 1408. Hvis du også er søker på vikariatet ber vi om at det framkommer i ...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE TEKNISK DRIFT in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Parkering og transport er en virksomhet i seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune. Virksomhet Parkering og transport har 44 ansatte, fordelt på stab og fagområdene parkering, ferge og vakt og sikring. Virksomheten skal nå tilsette en saksbehandler med juridisk kompetanse. Arbeidssted er i Ferjestedsveien 2 med kort vei til offentlig kommunikasjon, inkludert ferga.HovedoppgaverHovedoppgave som saksbehandler er å ivareta virksomhetens juridiske forhold knyttet til offentlige vedtak og vilkår for virksomhetens salg av varer og tjenester. Klargjøre klagesaker for Parkeringsklagenemda og Tingretten. Saksbehandle innkomne saker primært i forbindelse med parkeringsforvaltningen, og generelt saksbehandle søknader og klager fra publikum som retter seg mot virksomhetens prosessområder.Kvalif...

 • Company NAV Ålesund in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  NAV Ålesund lyser ut to faste og en midlertidig stilling (med mulighet for fast) som veileder i NAV Ålesund. NAV Ålesund søker veiledere som vil jobbe for å gi flere mennesker mulighet for å komme i arbeid. Du følger opp personer med behov for NAV Ålesunds tjenester, og jobbe for å inkludere flere personer i det ordinære arbeidslivet. Arbeidsoppgavene innebærer blant annet kartlegging av behov, vurdering av ulike hjelpetiltak på veien mot arbeid, samarbeide med inkluderende arbeidsgivere og følge opp de avtalene som lages i samarbeid mellom NAV og den enkelte. Du vil også anvende regelverk og vurdere rettigheter knyttet til oppfølging av brukeren. Du vil møte engasjerte og inkluderende kolleger i et spennende arbeidsmiljø. Vi rekrutteres til ulike avdelinger ved NAV Ålesund, og det kan inn...

 • Company Møre og Romsdal Fylkeskommune in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Vi søker etter ein dyktig pådrivar som kan hjelpe fleire ungdommar til å finne gode lærebedrifter!Du får jobbe med å· bistå dei vidaregåande skolane i arbeidet med å rekruttere fleire bedrifter til yrkesfagleg fordjuping (YFF)· bidra til å auke kunnskapen om fagopplæring ved den enkelte vidaregåande skole· delta i arbeidet med å formidle lærlingar til læreplass· bidra til å vidareutvikle nettverk og samarbeid mellom vidaregåande skole, opplæringskontor og arbeidslivet· bidra til å utvikle læreplassrekneskap ved skolane· delta i dei yrkesfaglege nettverka· samarbeide med rådgivarar/karriererettleiarar i ungdomsskolar og vidaregåande skolarVi søker deg som· har relevant høgare utdanning og relevant erfaring· har god kjennskap til vidaregåande opplæring og lokalt og regionalt arbeidsliv· bren...

 • Company NAV Moss in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Jobbnorge ID: 169172ArbeidsoppgaverVi har ledig fast stilling som veileder med arbeidsoppgaver som jobbspesialist ved NAV Moss, som en del av tiltaket Utvidet oppfølging (UT). Stillingen er ledig fra 15.06.19Stillingen består i hovedsak av arbeidsrettet og tett oppfølging av brukere, og mye av tiden er ute hos arbeidsgivere. Utvidet oppfølging jobber etter Supportet Employment-metodikk evt. Individuell jobbstøtte (IPS)Vi ønsker en ny medarbeider som vil jobbe i et engasjert og nyskapende miljø. Har du gode kommunikasjonsevner og er en nettverksbygger som vil jobbe med inkludering? Er du en menneskekjenner? Da kan du være den vi leter etter!Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:Identifisere jobbsøkernes interesser, sterke sider, ferdigheter og evner, samt matche med riktige jobber/arbeidsgivere...

 • Company Miljøverndepartementet in Other
  16.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Jobbnorge ID: 168163Hva gjør vi?Samfunnsøkonomi- og virkemiddelseksjonen arbeider med sammenhengene mellom økonomisk utvikling og utviklingen i miljøet. Vi ser på hva som påvirker naturen negativt, og hvilke virkemidler det er lurt å bruke. Avgifter, arealforvaltning og konsekvensutredninger er viktige verktøy vi vurderer. Seksjonen har et variert, godt og spennende arbeidsmiljø.Dine arbeidsoppgaver vil være:Hovedoppgaven vil være å koordinere arbeid med uttalelser til enkeltsaker og forslag til regelendringer etter plan- og bygningsloven.Arbeid med koordinering av uttalelser til enkeltsaker knyttet til fornybar energi.Delta i seksjonens arbeid med virkemiddelutvikling.Forefallende annen saksbehandling på seksjonens ansvarsområde.Ved behov bistå andre seksjoner i avdelingen.Vi søker deg so...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Policy administration professionals Edit filters