Jobmonitor. Search results for Others, Specialist medical practitioners

181 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 181 results.
 • Company Lovisenberg Diakonale Sykehus in Other
  23.03.2019

  Org.nr.: Stillingsident: 2019-045 Presentasjon av stillingen :Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Vi ønsker nå å tiltrekke oss en dyktig, samarbeidsorientert og engasjert overlege som deler våre verdier og vil bli med på laget.I Seksjon ambulant virksomhet har vi ledig 100 prosent fast stilling for overlege fra 01.08.2019Lovisenberg (DPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, Raskere tilbake, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 145000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetan...

 • Company Oslo universitetssykehus, Ullevål in Other
  23.03.2019

  Vi har ledig korttidsvikariat for overlege i radiologi pga. overlegepermisjon ved Seksjon for onkologisk og abdominal radiologi, Avdeling for radiologi Ullevål/Aker i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin.ArbeidsoppgaverDiagnostisk radiologi og non-vaskulær intervensjon.KvalifikasjonerSpesialist i radiologi eller siste år i LIS utdanning.God kunnskap og erfaring innen abdominale MR, CT og ul diagnostikk samt erfaring innen abdominal intervensjon.Mye erfaring innen abdominal akuttradiologi og onkologisk radiologi.Undervisningsvillig.Personlige egenskaperNysgjerrig på faget og videreutvikling.Evne til å rask omstille seg til nye arbeidsoppgaver.Kommunikativ.God samarbeidsevne med kollegaer og klinikere.Vi tilbyrHyggelige kollegaer med høy kompetanse i abdominal radiologi.Mulighet for forsk...

 • Company Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus in Other
  23.03.2019

  ØNH Ålesund har har 5 overlegestillingar og fire stillingar for lege i spesialisering.ØNH Ålesund har heilkontinuerleg vaktfunksjon, og fire-delt plan for LIS.ØNH Ålesund har operasjonstilbod både for innlagde og dagkirurgiske pasientar, samt ein stor poliklinikk.ØNH Ålesund er tilknytta ein hørselssentral, og ei audiopedagogisk avdeling for førskuleborn medhørselshemmingArbeidsoppgåverØNH Ålesund, Ålesund sjukehus har ledig ei fast stilling som LEGE I SPESIALISERING frå 7.4.2019KvalifikasjonarErfaring innan ØNH vert vektlagtGod muntleg og skriftleg norsk kunnskapPersonlege eigenskaparPersonleg eignaheit vert vektlagtVi tilbyrLøn etter gjeldande overeinskomstMedlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring ogtjenestereiseforsikring.Ein arbeidsplas...

 • Company Sørlandet sykehus HF in Other
  23.03.2019

  Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 3 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet. Det er totalt 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord.Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning innen fagfeltet. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet. Avdelingen prioriterer de ansattes faglige ut...

 • Company Sykehuset i Vestfold HF in Other
  23.03.2019

  100 % fast stilling - Overlege i blodsykdommer.Stillingen er ledig fra 01.06.19 - annen tiltredelsesdato kan avtales.Blodsykdommer seksjon har fagansvar for Vestfold fylke med et opptaksområde på ca. 240 000 innbyggere. Det er ansatt 3 overleger ved seksjonen i tillegg til 2 leger i spesialisering i rotasjon. Enheten har 7 senger som er samlokalisert med infeksjonsmedisin og en stor poliklinisk aktivitetSøker med kort tid igjen til fullført, formell spesialistkompetanse vil også kunne vurderes. Siden stillingen er tilpliktet deltakelse i generell indremedisinsk overlegevaktordning, må søker kunne vise til aktuell erfaring innenfor hele det indremedisinske fagområdet."Søknadsblankett for legestillinger" må fylles ut som et vedlegg i søkerverktøyet.ArbeidsoppgaverStillingen omfatter deltagel...

 • Company Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus in Other
  23.03.2019

  Barne- og ungdomsklinikken (BUK) er ei av Norges største barneavdelingar. Klinikken har 76 senger, ca. 5500 innleggingar og 25000 polikliniske konsultasjonar årleg. Klinikken er organisert i 9 fagseksjonar inklusive barnekirurgi. God pasientbehandling, opplæring, utdanning og forsking er prioriterte oppgåver ved klinikken.Vi har no ledig stilling som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus, tilknytta NyfødtintensivavdelingaArbeidsoppgåverTil stillinga søkjer vi godjent spesialist i barnesjukdomar med fordjupning i nyfødtmedisinTil stillinga høyrer også dagleg drift av barneovervakinga. Interesse for og erfaring med behandling av kritisk sjuke barn utanom nyfødde, vil også bli tillagt vektDet kan vere aktuelt at ein del av arbeidstida blir brukt på ein eller...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL in Other
  23.03.2019

  Ved Avdeling for Barnemedisin Ullevål er det ledig fast stilling i 100% som Seksjonsleder/overlege ved seksjon for Infeksjon, Gastro og endokrinologi. Den kliniske virksomheten er tilknyttet fagfeltet endokrinologi. Arbeidstakere som skal jobbe med barn eller personer med utviklingshemming skal fremlegge politiattest ved tiltredelse iht. helsepersonelloven § 20a. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.ArbeidsoppgaverSom seksjonsleder vil den ansatte være leder for alle overlegene i seksjonen, og ha både ansvar for fag, drift og personal. Seksjonsleder rapporterer til Avdelingsleder og er med i avdelingens ledergruppe. Seksjonsleder er også medisinskfaglig rådgiver for Avdelingsleder. Den kliniske virksomheten som...

 • Company Norsk Polarinstitutt in Other
  23.03.2019

  Jobbnorge ID: 165222Norsk Polarinstituttsøker lege for overvintring i Antarktis. Stillingen er en del av overvintringsteamet på seks personer, som ivaretar driften av Troll forskningsstasjon. Overvintringsteamet er organisert under instituttets operasjons- og logistikkavdeling.ArbeidsoppgaverLegens hovedoppgaver ved stasjonen er å ivareta den fysiske og psykiske helsen til stasjonsbesetningen, samt foreta medisinsk behandling av sykdom og skader under oppholdet. I tillegg vil legen bistå den øvrige besetningen i daglige gjøremål på stasjonen.En av stillingene i overvintringsteamet vil bli gitt ansvaret som teamleder. Dette vil innebære operativ samordning, administrative oppgaver, samt rapportering/oppfølging mot operasjons- og logistikkavdelingen i Tromsø.KvalifikasjonerFor stillingen kre...

 • Company Barn-unge Leger DS, Vestre Viken in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus er en av landets største barneavdelinger, og tar i mot barnepasienter fra 4 sykehus i Vestre Viken. Vestre Viken har et befolkningsgrunnlag på omtrent 500.000 pasienter og ca. 5000 fødsler per år. Barne- og ungdomsavdelingen har behandlingsansvar for barn bosatt i Asker og Bærum, Buskerud og noen kommuner i Vestfold og Oppland. Drammen sykehus ligger ca. 40 minutters kjøring fra Oslo og har enkel tilgang til kollektivtransport.Vi har ledig 1 fast overlege stilling i 100 % og 2 vikariater i 100% med en varighet fra 6-12 måneder med mulighet for forlengelse. ArbeidsoppgaverOverleger ved barne- og ungdomsavdelingen driver primært med pediatrisk behandling ved Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus. Man må påregne ambulering i Vestre V...

 • Company DPS søre sunnmøre døgnseksjon/, Helse Møre og Romsdal HF in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Det er ledig 100% fast stilling for overlege/psykiater frå 01.09.2019DPS Volda er en del av DPS Sunnmøre. Vi har ambulant seksjon, poliklinikk og døgnseksjon. Opptaksområdet vårt er kommunane Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Vanylven, Volda og Ørsta.DPS Volda har om lag 80 medarbeidarar. Vi har eit tverrfagleg sammensatt behandlingsteam bestående av m.a. psykiatere, LIs legar og psykologar. Vi har fokus på å bygge eit godt og robust fagmiljø med felles strategi.DPS Volda tilbyr utredning og  behandling av menneske som har moderate til alvorlege psykiske lidingar.  ArbeidsoppgåverDiagnostiskutredning Veiledning av anna personell Internt og eksternt samarbeid Delta i utdanning av LIS legar og bistå i undervisning internt og eksternt UtdanningsretningHelsefag, andreUtdanningsnivåHøgskule/univer...

 • Company Helse Stavanger HF in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Avdeling for unge voksne og flyktninger(AUVF) er en del av klinikk for psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige(PHBURA), og består av tre enheter: Engelsvoll, Gausel og Transkulturelt senter. AUVF gir spesialisert utredning, behandling og rehabilitering til personer i alderen (16)18-30 år . Avdelingen gir et differensiert behandlingstilbud med poliklinisk og ambulante tjenester, døgnbehandling og aktiv rehabilitering. For mer informasjon se Engelsvoll har 14 døgnplasser og har integrert poliklinikk i døgnenhet. Målgruppe er unge voksne mellom 18-30 år som har psykoselidelser og ROP-lidelse, og som krever langvarig spesialisert behandling og rehabilitering. Enheten gir tilbud om brukerstyrte innleggelser til kjente pasienter.Fem av de 14 døgnplassene er for brukere som i tillegg ti...

 • Company Ålesund behandlingssenter in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4048731267 Presentasjon av stillingen:Klinikk for psykisk helse og rus - Tverfagleg Spesialisert rusbehandling (TSB)Vi har ledig 100% vikariat for lege i spesialisering frå 01.04.2019 tom 31.10.2019. Kan være mulighet til forlengelse av vikariatet.Legeteamet ved avdeling for TSB består av 4 overlegeheimlar. Pr i dag har vi 3 overlegar med spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Det er 5 LIS stillingar ved institusjonen.Arbeidstid 0800-1600, med fem-delt vaktordning. Heimevakt 1600-2200 med utrykning ved behov.ArbeidsoppgåverMottakAbstinensbehandlingDiagnostikkMedikamentvurderingarBehandlermøterUtredningsarbeidTverrfagleg samarbeidUndervisningKvalifikasjonarSøkjar må ha norsk autorisasjon, gode norskkunnskapar og må legge ved utfylt søknadsskjema for legestilli...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca 83 000 innbyggere. Senteret har to allmennpsykiatriske døgnenheter (Enhet B og Enhet D). Senterets polikliniske virksomhet består av to allmennpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam for tidlig intervensjon og ambulant akutteam. Senteret er i utvikling, da DPS -et skal være veien inn og ut av psykisk helsevernSalten DPS har ledig stilling som overlege tilknyttet Ambulant akutteam. Ambulant akutteam er et tverrfaglig sammensatt poliklinisk team som skal gjøre akutte vurderinger og kortvarige intervensjoner. De ansatte her går i turnusordning. Ny overlege skal ha dagtidsarbeid. Du kan lese mer om Salten DPS sin organisasjon og enheter HERHar du lyst til å bli en del av et spennende...

 • Company Forsvaret in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Saniteten i Sjøforsvaret (SAN SJØ) søker overlege kirurgi til Framskutt traumeteam/Forward surgival team for beredskapsperioden 1. mai 2019-30.april.2022. Sanitet er det militære helsevesen og har som formål å støtte og styrke Sjøforsvarets operative evne. Vi trenger deg som har stor interesse for traumefaget og eller krigskirurgi, og som kan levere gode operasjonskapasiteter.ArbeidsoppgaverLevere kirurgiske kapasitet i Framskutt traumeteam/Forward Surgical Team, jf. offentlige bestemmelser og direktiv fra Forsvarets Sanitet. Delta på inntil seks uker trening og øving i året. Delta på utkalling og trening til internasjonal operasjoner (INTOPS) ved behov.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon for offentlig godkjent lege, samt autorisert spesialitet som generell kirurgi og/eller gastrokirurg/kark...

 • Company Helse Bergen in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Ledig overlegestilling for spesialist i fordøyingssjukdommar ved Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling.Seksjonen diagnostiserer og behandlar pasientar med ulike fordøyingssjukdommar. Seksjonen har det medisinske ansvaret for ein sengepost med 16 senger og driv ei stor endoskopiverksemd og poliklinikk i tillegg til spesialisert vaktteneste. Saman med Klinisk Institutt I, Universitetet i Bergen har seksjonen ei stor forskingsverksemd. Gastroenterologisk seksjon har i alt 10 overlegar, 4 overlegar/professorar i bistilling, samt 6 legar i spesialisering.ArbeidsoppgåverDen som blir tilsett skal arbeide i arbeidsområdet indremedisin og gastroenterologi og delta i seksjonert vaktordning, som inkluderer endoskopivakt med blødingsberedskap. For øvrig er det krav om deltaking i undervising...

 • Company Helse Bergen in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Avdeling for rusmedisin søkjer etter spesialist i rusmedisin, psykiatri eller anna relevant spesialitet til fast overlegestilling. Stillinga er for tida fordelt mellom 50% stilling ved Seksjon Askøy og 50% stilling i ein annan seksjon, i fyrste omgang LAR, men poliklinikk eller ambulant seksjon kan seinare også vere aktuelt. Spesialiteten i rusmedisin vart oppretta 01.12.2014. Haukeland universitetssjukehus, avdeling for rusmedisin er godkjend for heile utdanningsløpet i rusmedisin. Avdelinga har sju godkjende spesialistar i rusmedisin og 11 LIS. I tillegg har vi 3 overlegar med anna spesialitet.Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus har ansvar for behandling og oppfølging av menneske med avhengigheitslidingar. Avdeling for rusmedisin (AFR) har om lag 340 tilsette. I tille...

 • Company Helse Førde in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Psykiatrisk klinikk har ledig vikariat i 100% stilling som lege i spesialisering i tida 01.09.2019 - 31.08.2020 med arbeidsplass i Førde. Søkjarar som treng sideutdanning på sjukehus er også velkomne til å søkje på stillinga. Psykiatrisk klinikk er eit distriktspsykiatrisk senter for 13 kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn og har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost, vaksenhabilitering og tverrfagleg spesialisert ruseining. Avdelinga har 16 faste legestillingar, LIS1 og medisinstudentar vår og haust.ArbeidsoppgåverHovudoppgåva er å vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasientarDen som vert tilsett må ventast å ta del i utvikling av fagtilbodet ved avdelingaDelta i vaktordning på Psykiatrisk klinikk sine einingar og sengepost for barn og ungdom (UPH). Ein må pårekne å gjere tene...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF, har 226 årsverk og spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget.Vi ønsker å være en viktig aktør for utvikling av øyefaget både regionalt og nasjonalt, og har som målsetning å være i front både når det gjelder klinikk, forskning og opplæring/undervisning. Øyeavdelingen har tre nasjonale behandlingstjenester (retinoblastom, medfødt glaukom og rekonstruksjon av medfødte misdannelser i øyeregionen), 1 flerregional (episkleral brachyterapi) og flere ulike regionale funksjoner. De fleste operasjoner gjøres dagkirurgisk og det er totalt ti operasjonsstuer og egen PO-enhet. Sengeposten har 19 senger. Hovedmålet for forskning ved avdelingen er å forbedre forebygging og behandling av øyesykdommer. Vi...

 • Company Sykehuset i Vestfold HF in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4047645358 Presentasjon av stillingen:LEGE I SPESIALISERING 2 - 3.Vi har ledig:Vikariat - 100% stilling. 01.05.19. - 31.10.19. - med mulighet for forlengelse.Spesialitet: HjertesykdomVikariat - 100 % stilling. 01.05.19. - 31.10.19. - med mulighet for forlengelse.Spesialitet: LungesykdomVi ber om at det skrives i søknaden hvilken av stillingene det søkes på.På grunn av ny struktur i spesialistutdanningen for LIS-leger tas det forbehold om at stillingen kan bli endret til annen indremedisinsk spesialitet. Klinikken har alle grenspesialiteter og den som tilsettes vil tjenestegjøre ved de forskjellige seksjonene. Det forventes deltagelse i klinikkens vaktordning som p. t. er 24-delt tilstedevakt, sekundærvakt. Opptaksområdet er ca. 230 000 innbyggere.Medisins...

 • Company Sykehuset i Vestfold HF in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4048372713 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling - Overlege i infeksjonssykdommer.Stillingen er ledig fra 01.06.19 - annen tiltredelsesdato kan avtales.Infeksjonsmedisinsk seksjon har fagansvar for Vestfolds befolkning med egen poliklinikk og 16 senger som er samlokalisert medhematologisk seksjon. Seksjonen har i tillegg 6 senger for pasienter med lavpleietyngde. Ansvar for diagnostisk pakkeforløp er lagt til seksjonen. Enhetenhar 6 overlegehjemler og 4 LiS stillinger.Dersom det ikke melder seg søkere med spesialistkompetanse i infeksjonsmedisin, kan det bli aktuelt å tilsette søker med kort tid igjen tilfullført spesialitet."Søknadsblankett for legestillinger" må fylles ut som et vedlegg i søkerverktøyet.ArbeidsoppgaverStillingen omfatter deltag...

 • Company Klinikk for hode- hals og rekonstruktiv kirurgi, Øre- nese- halsavdelingen in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Det er ledig et vikariat med mulighet for forlengelse, for lege i spesialisering til spesialiteten øre- nese- halssykdommer ved Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, ØNH avdelingen, Utdannelsesseksjonen Ved internt opprykk, kan andre vikariater bli ledigKun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.ArbeidsoppgaverDeltagelse i alle deler av avdelingens virksomhet, inkludert operasjoner, poliklinikk og avdelingsarbeidDen som ansettes må regne med å inngå i avdelingens eksisterende vaktturnus, samt delta i undervisning av medisinstudenterStillingen er egnet for en kandidat som ønsker spesialist utdanning i ØNHKvalifikasjonerFor stillingen kreves det norsk autorisasjonMå ha godkjent turnustjeneste. Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene ti...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge HF in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  UNN Narvik er et sykehus for pasienter i Ofoten og deler av Sør/Indre Troms. Sykehuset har seksjoner for indremedisin, anestesi, gynekologi, kirurgi og ortopedi. UNN Narvik er i gang med bygging av nytt sykehus hvor somatikk, rus og psykiatri skal lokaliseres i samme bygg.Kirurgisk avdeling er en del av Kirurgi,- kreft- og kvinnehelseklinikken. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN.Ledige faste stillinger for lege i spesialisering (LIS2) i generell kirurgi ved UNN HF.Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i kirurgi. Spesialistutdanningen vil foregå ved Kirurgisk avdeling, UNN Narvik og rotasjon til UNN Tromsø/Harstad må påberegnes. Etter fullført spesialisering, vil stillingen bli omgjort til stilling som legespesialist, arbeidssted UNN Narvik.UNN ...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge HF in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Lungemedisinsk avdeling UNN Tromsø har ledig to faste stillinger for lege i spesialisering i lungemedisin, og søker etter dyktige og kunnskapsrike medarbeidere med gode holdninger for å fylle disse. Lungemedisinsk avdeling har 16 senger, poliklinisk virksomhet med nesten 5000 konsultasjoner årlig, et velutstyrt laboratorium for utredning av lungesykdom, og en dagbehandlingsenhet for lungekreftpasienter som får stråleterapi og medikamentell kreftbehandling. UNN er universitetssykehus og underviser studenter innen flere helsefaglige retninger. Vi har et nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker, spesielt intensivavdelingen som har stedlig lungelege, radiologisk avdeling, kreftavdelingen og thoraxkirurgisk avdeling.Etter endt spesialisering, vil stillingene bli omgjort til lege...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge HF in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Avdelingen har ansvaret for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Vi har som mål og tilby tjenester av høy internasjonal kvalitet for våre pasienter og brukere innen et fagfelt i stadig utvikling, både innen artrittsykdom, systemiske vaskulitter og bindevevssykdommer.Vi har ledig to vikariater for lege i spesialisering med tiltredelse 3.6.19 - varighet i ett år og ett med varighet i 6 mndr.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost og poliklinikkDelta i vaktordningKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/Lis 1 tjenesteDu må beherske norsk skriftlig og muntligDet er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaringUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / Master...

 • Company Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Ved kirurgisk avdeling er det ledig vikariat i 100 % stilling som Lege i spesialisering innen generell kirurgi fra snarest tom 01.05.2020, med mulighet for forlengelse. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra viddelandskap via vakre fjorder til Pasviks dype furuskog.Arbeidsoppgaver5-delt vakt i hjemmevakts ordningDeltagelse i postarbeid, poliklinikk, i operasjonsstuen etc.Ordinært arbeid som underordnet legePostarbeid/poliklinikk/vakt som de resterende LIS-legeneKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som legeErfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordelHar grunnleggende IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)Har kunnsk...

 • Company Sykehuset Telemark, Skien in Other
  22.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Org. nr: 987582480 Stillingsident: 4048242390 Presentasjon av stillingen:Allmennpoliklinikken i Skien er organisert i DPS nedre Telemark. DPS nedre Telemark har kommunene Siljan, Skien, Kragerø, Porsgrunn, Drangedal, Nome og Bamble som sitt opptaksområde. Befolkningsgrunnlaget er på ca 125.000 innbyggere. DPS nedre Telemark er organisert i 8 seksjonerer og har per i dag 18 overleger. DPS'et satser på økt poliklinisk behandling, styrking av ambulante og akuttambulante tjenester og differensiering av døgnfunksjoner.Seksjon for poliklinisk behandling i Skien har 3 overleger, 5 psykologspesialister, 5 psykologer og 6 høyskoleutdannede med ulike videreutdanninger. Seksjonen har kommunene Skien, Siljan og Nome som sitt opptaksområde med tilsammen ca 75.000 innbyggere.Seksjonen har ansatte med vi...

 • Company Opptreningssenteret i Finnmark in Other
  21.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Sol ute, sol inneI Alta trenger vi en legespesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering som er opptatt av fleksible arbeidstider i et godt arbeidsmiljø. Opptreningsenteret i Finnmark (OiF) kan tilby en spennende dagjobb så du får mer tid til å nyte hverdagen, hver dag.Hvorfor jobbe hos oss?Hos oss skal du ha det godt på jobb, og du skal få faglige utfordringer i kvalitetsutvikling og forsknings-prosjekter. Vi er opptatt av at du skal utvikle deg videre. Vi har et godt samarbeid med Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Haukeland universitetssykehus, noe som gir deg muligheter for hospitering og nettverksbygging. Du får være med på ei ny reise. OiF er i en strategisk spennende tid. Vi er stolte over å ha blitt en del av Helsepartner Nord-Norge, noe som er viktig fo...

 • Company Gyn / Føde Namsos, Klinikk for kvinne, barn og familie in Other
  21.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Gyn/fødeavdelingen ved sykehuset Namsos er en del av Klinikk for Kvinne, Barn og Familie i HNT. Avdelingenbestår av sengepost med 7 føde/barsel senger og 4 gynekologiske senger,poliklinikk og gynekologisk poliklinikk. Fødeavdelingen har ca 400 fødsler prår. Gynekologisk avdeling utreder og behandler alle generelle gynekologisketilstander. Avdelingen har 5 stillinger for overleger og 2 LIS leger. ArbeidsoppgaverGenerell gynekologi med gynekologisk poliklinikk og operasjoner. Svangerskapspoliklinikk og fødsler ned til uke 35. Vaktarbeid. KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som lege, og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon. Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest...

 • Company Anestesileger Molde, Helse Møre og Romsdal HF in Other
  21.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Klinikk for akuttbehandling, Avdeling for anestesiologi, Anestesilegar MoldeAvdeling for anestesiologi er legeeininga for anestesilegar.Anestesi - og intensivavdelinga ved Molde sjukehus nyttar eit variert utvalg av moderne anestesimetodar og har ein godt oppdatert utstyrspark. Det vert gjennomført ca 4500 anestesiar i året fordelt på blautdelskirurgi, ortopedi, gynekologi/obstetrikk, ØNH, tann/kjeve og auge. I tillegg ytast også anestesitjenester til radiologisk avdeling (innkludert MR), medisinsk avd. og psykiatrisk avdeling. Vi har ei kombinert postoperativ og generell intensivavdeling med totalt 19 senger fordelt på recovery, tung overvåkning og intensiv. Vi yt eit fullverdig intensivmedisinsk tilbod på gruppe 2 sjukehusnivå, inkludert kontinuerleg nyreerstattande behandling.Eininga ha...

 • Company Gynekologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF in Other
  21.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Seksjonen har behandlingsansvaret for alle kvinner i Vestfold med underlivssykdommer.   Avdelingen er "Gruppe I - avdeling" etter gammel LiSordning. Vi har 20 legestillinger,2000 fødsler, 1300 innleggelser på gynekologisk seksjon og 15.000 polikliniskekonsultasjoner per år. Spesialitet: Fødsel- og kvinnesykdommer Vaktordningen er fortiden 8-delt primærvakt. Avtjening av kirurgisk tjeneste foregår ved eget sykehus ettersøknad til Gastrokirurgisk seksjon, Kirurgisk klinikk, SiV HF. Dersom stillingen besettes av intern søker, blir øvrige søkerevurdert for ledig ferievikariat i tidsperioden 01.06.19 - 31.08.19 uten nyutlysning.  Vil du vite mer om Vestfold? KvalifikasjonerKlinisk erfaring innenfor gynekologisk fagfelt.   Gode kommunikasjonsevner, både med pasienter og kollegaer.   Fo...

 • Company DPS øvre Telemark, Notodden in Other
  21.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Har du lyst på jobb i vakre Telemark? Voksenpsykiatrisk poliklinikk Notodden/Seljord utlyser nå nyopprettet fast stilling for overlege ved poliklinikken. Stillingen er for tiden lokalisert til Notodden. Vår poliklinikk har lokasjoner både i Seljord og på Notodden og gir tjenester for spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).Opptaksområdet er 11 kommuner i øvre Telemark med ca 45.000 innbyggere. Vi har tett samarbeid med de kommunale helsetjenestene.ArbeidsoppgaverOverlege i tverrfaglig team på Voksenpsykiatrisk poliklinikk Kartlegging, utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser Veiledning av LISVeiledning til 1. linjetjenesten Delta i DPSets vaktordning (hjemmevakt, pt. 9-delt)KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som l...

 • Company Divisjon Kongsvinger in Other
  21.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Anestesiavdelingen har 6,5 legeårsverk. Sykehuset har elektiv operasjonsvirksomhet fra mandag tom fredag og både dagkirurgiske og inneliggende pasienter. Intensivavdelingen har 6 sengeplasser inklusive en postoperativ enhet med 9 sengeplasser.Sykehuset har ledig 100% fast stilling for overlege anestesi med tiltredelse 01.06.2019.ArbeidsoppgaverAnestesi, intensivbehandling, traumatologi, smertebehandling/palliasjonVaktordning inkl. helgevakterKvalifikasjonerSpesialistutdanning anestesi Det forventes bred erfaring innen anestesi, intensivbehandling, traumatologi og gjerne erfaring fra smertebehandling/palliasjon Må beherske norsk skriftlig og muntlig - tilsvarende nivå B2Søker må ha norsk autorisasjonUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåUniversitetPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- o...

 • Company DPN døgn felles, Akershus universitetssykehus HF in Other
  21.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  DPS Nedre Romerike består av ulike polikliniske tjenester og to seksjoner for døgnbehandling. Opptaksområdet er kommunene på Nedre Romerike samt kommunene Rømskog og Enebakk. Vi er en hyggelig gjeng som søker etter en engasjert Overlege til Nedre Romerike DPS, seksjon døgnbehandling. Stillingen er tilknyttet Døgnenheten. Døgnenheten har totalt 14 sengeplasser. 9 plasser er elektive, med 2-4 uker liggetid. Vi har 1 brukerstyrt plass (BRI), og 4 korttidsplasser med en ukes liggetid. Vi samarbeider med Akutteamet om korttidsplassene, mens de elektive plassene henvises fra innad i DPS, fra andre sykehusavdelinger, og eksternt. BRI plassen benyttes til brukerstyrt innleggelse på 5 døgn. Vi tilbyr behandling med fokus på psykososiale behandlingsmetoder og frivillige planlagte innleggelser.  Enhe...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge HF in Other
  21.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Fast stilling - 50% - som overlege i NorVas (Norsk vaskulittregister).NorVas er et kvalitetsregister for vaskulittsykdommer, opprettet for å bedre kvaliteten på utdanning og behandling av vaskulitter. Det fikk i 2016 status som nasjonalt register.ArbeidsoppgaverAdministrering av NorVas-registeretKvalifikasjonerSpesialist i revmatologiUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Hovedfag / MastergradKontaktinformasjonHanne-Karen Aslaksen, SeksjonsoverlegeArbeidssted Tromsø Nøkkelinformasjon: Annonsør:Universitetssykehuset Nord-Norge HFRef. nr.:4046244111Stillingsbrøk: 50%FastStartdato: 01.05.2019Antall stillinger: 1Søknadsfrist: 01.04.2019For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]...

 • Company Helse Nord, Helgelandssykehuset HF in Other
  21.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig ett års vikariat for lege i spesialisering i generell kirurgi med oppstart 15. april.Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir ett rikt og variert kulturliv. Kirurgiske leger har 3 seksjoner: Generell kirurgi, ortopedi og gynekologi/føde med separate døgnkontinuerlige vaktsjikt på spesialistnivå. For hver spesialitet er det utnevnt seksjonsoverlege. Vi har akuttmedisinsk beredskap for akutte, livstruende tilstander h...

 • Company AVDELING FOR REHABILITERING, REVMATOLOGI OG HUD, Helse Møre og Romsdal HF in Other
  21.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Vi ved seksjon poliklinikk fysikalsk medisin og nevropsykologi søker seksjonsleiar der 50% av stillinga gjelder klinisk arbeid. Vi ønsker tilsetting snarast mogleg/etter avtale. I poliklinikk for fysikalsk medisin og nevropsykologi er heile legegruppa, nevropsykologar og fysioterapeutar i poliklinikken iavdelinga organisert. Til sammen 16 stillingar.Ein har organisert poliklinikken i 2 tverrfaglege team som arbeider med Arbeidsretta rehabilitering(ARR) og 1 tverrfagleg team som arbeider med muskel og skjelettlidelsar. Ein har no drøftingar om framtidig organisering og seksjonsleiar vil være ein sentral aktør i dette arbeidet. Avdelingen har for tida 5 overlegar (spes. I fysikalsk medisin) der 2 er knytta til arbeid på pol.klin samt 1 LIS.  ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåvene blir delt mellom å...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  21.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Det er ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN), Avdeling for radiologi Rikshospitalet, ledig fast stilling som overlege. Stillingen er tilknyttet Seksjon for nevroradiologi Rikshospitalet. Stillingen er ledig fra 01.07.19. Nevroradiologisk seksjon kan tilby en faglig spennende arbeidsplass som dekker alle aspekter av nevroradiologisk diagnostikk og intervensjon. Vi søker radiolog med erfaring innen diagnostisk og intervensjonell nevroradiologi. Kandidater uten erfaring med nevrointervensjon, men som ønsker seg en framtid som nevrointervensjonist oppfordres også til å søke. Arbeidsoppgaver vil være både nevrointervensjon og nevrodiagnostikk, men stillingen er tenkt som en opplæring for mestring av nevrointervensjonsprosedyrer. På sikt vil stillingen kvalifisere til deltakelse i ne...

 • Company Helse Fonna HF in Other
  21.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Ved Medisinsk avdeling, Stord sjukehus, er det ledig 1 vikariat for Lege i Spesialisering. Stord sjukehus er lokalsjukehus for Sunnhordland med omlag 50.000 innbyggjarar. Vi har årleg 3500 innleggingar, 5500 polikliniske konsultasjonar og omlag 1200 dagpasientar. Avdelinga har 7 overlegestillingar, 7 LIS og 5 turnuslegar. Vaktordning i 3-sjikt. Avdelinga har full gruppe 2-godkjenning som utdanningsinstitusjon i indremedisin. ArbeidsoppgåverArbeid på sengepostVakttenesteKvalifikasjonarFor stillinga krevst norsk autorisasjon som lege.Må beherske norsk munnleg og skriftleg (tilsvarande Bergenstesten)UtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåProfesjonsstudiumPersonlege EigenskaparSjølvstendigAnsvarsbevisstMå trivast i eit aktivt og travelt miljøEvne til samarbeidLike varierte utfordringarSpråkNors...

 • Company Klinikk for Anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital in Other
  20.03.2019 Updated on: 21.03.2019

  KontaktinformasjonSissel Brækken, Personalrådgiver, 72826994Arbeidssted7030 Søk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon: Arbeidsgiver:St. Olavs hospitalReferansenr.:4046170632Stillingsprosent: 100%Søknadsfrist: 01.04.2019...

 • Company Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital in Other
  20.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i St. Olavs Hospital HF. Klinikken består av fire avdelinger:Voksenavdeling døgn m/ RusakuttRusakutt - fire plasserUngdomsavdeling, døgnPoliklinikk og LARKompetansesenter rus Midt-NorgeKlinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til hele helseregionen. Klinikken har stort fokus på oppfølging av pårørende og barn.Klinikken har ledig vikariat som LIS-lege.Stillingen inngår i klinikkens legegruppe som i dag består av åtte legeårsverk. Klinikken har en vaktordning som innebærer hjemmevakt med utrykning ved behov, samt noe tilstedevakt på helg.Mangfold ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisinMedarbeiderne ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin skal represen...

 • Company Universitetet i Bergen in Other
  20.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Jobbnorge ID: 166928Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Forskar Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, er det ledig ei mellombels stilling som forskar utan doktorgrad (20 %) frå 1. august 2019 til 31. mars 2021.Stillinga er knytt til prosjektet "Brain-Gut  microbiota interaction in irritable bowel syndrome: a multidementional approach ", finansiert av Norges Forskingsråd (FRIMEDBIO 276010), forankra i Bergen Brain-Gut forskingsgruppe, Klinisk Institutt 1, (), Nasjonal Kompetanseteneste for Funksjonelle Mage-tarmsjukdommar () og Mohn Medical Imaning and Visualization Center (MMIV), Department...

 • Company Helse Stavanger HF in Other
  20.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Nevrosenteret er en del av hode/hals og rehabiliteringsklinikken og består av nevrologisk avdeling, nevrokirurgisk avdeling og nevrofysiologisk seksjon. Vi har ledig fast stilling for LIS ved klinisk nevrofysiologisk seksjon. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist. Helse Stavanger HF tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet innen klinisk nevrofysiologisk seksjon. En individuell utdanningsplan vil utarbeides før ansettelse.ArbeidsoppgaverNevrofysiologisk seksjon foretar de fleste undersøkelsesmetoder innenfor klinisk nevrofysiologi slik som EEG og langtids-EEG for barn og voksnePolysomnografi og MSLTNevrografi, EMGEvoked responerTermotestLegene ved seksjonen har 40 timers arbeidsuke. Ingen vakttjenesteKvalifikasjonerSøker må ha godkjent nors...

 • Company Helse Bergen in Other
  20.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Avdeling for patologi er ei stor og velutrusta avdeling som gjer eit breitt diagnostisk tilbod innan biopsi, cytologi, autopsi, elektronmikroskopi, nyrepatologi, nevropatologi, oralpatologi og molekylærpatologi.Vi har no ledige vikariat og ønskjer å tilsetje snarast til stilling som Lege i spesialisering i patologi. Avdelinga har pr. i dag 23 overlegestillingar og 11 LIS-stillingar. Vikariata er i 6 månader med stor moglegheit for forlenging.Patologi er ei kjerneverksemd innanfor diagnostikk av kreft og annan sjukdom. Faget er i rask utvikling og omfattar heile spekteret frå klassiske mikroskopiteknikkar til molekylære analysar. Avdelinga har omfattande diagnostiske funksjonar innanfor biopsi, cytologi, autopsi, nevropatologi og molekylærpatologi. Kandidaten vil få ein overlege som rettlei...

 • Company Barne- og ungdomsklinikken, Barneavdeling for legeutdanning in Other
  20.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Lege i spesialisering, tilknyttet sosialpediatri, vikariat i perioden 01.04.2019-15.9.2019 med mulighet for forlengelse. Sosialpediatrisk seksjon har tverrfaglig ansvar for pasientgruppene fysisk mishandling, seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse, overvekt/ fedme og anoreksi. Når det gjelder fysisk mishandling, seksuelle overgrep og kjønnslemlestelse mottar vi barn/familier fra Oslo og store deler av Region Sør-Øst. Vi bidrar også med vår kompetanse i Statens Barnehus Oslo. Henvendelsene kommer fra politi, barnevern, fastleger, helsestasjoner/skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatri, pårørende og andre. Overvekt og fedme er et økende helseproblem blant barn og unge og ca. 50 % av våre pasienter/deres familier i denne gruppen har ikke-vestlig bakgrunn. Dette gjør arbeidet ekstra kre...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge HF in Other
  20.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  UNN har ledige vikariater for lege i spesialisering i generell kirurgi ved Kirurgisk avdeling Harstad. Vikariatene er av varierende lengde, fra 3 mnd til 1 år, avhengig av dato for oppstart. Det er også mulighet for forlengelse av vikariatene. Tiltredelse etter avtale.Kirurgisk avdeling er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinneklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi, kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN.ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstueBidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teama...

 • Company Radiologi Molde og Kristiansund-legar, Helse Møre og Romsdal HF in Other
  20.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Klinikk for diagnostikk, Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund.Det er ledig eit vikariat i 100% stilling som Lege i spesialisering/LIS3 ved Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund. Stillinga er ledig frå snarast - t.o.m. 31.08.2019 med mulig forlenging.Arbeidsstad: MoldeLIS går i 8 delt primærvakt som dekker Molde og Kristiansund sjukehus. Vakt er lokalisert til Molde sjukehus med vaktrom på sjukehuset. KvalifikasjonarErfaring innan radiologi vil bli vektlagt.Blankett for søknad på legestilling må leverast.Den som vert tilsett må meistre norsk språk munnleg og skriftlegVi tilbyrLøn etter gjeldande overeinskomstMedlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.Triveleg arbeidsmiljøEin arbeidsplass som er ei inkl...

 • Company Opptreningssenteret i Finnmark in Other
  20.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Jobbnorge ID: 167002Sol ute, sol inneI Alta trenger vi en legespesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering som er opptatt av fleksible arbeidstider i et godt arbeidsmiljø. Opptreningsenteret i Finnmark (OiF) kan tilby en spennende dagjobb så du får mer tid til å nyte hverdagen, hver dag.Hvorfor jobbe hos oss?Hos oss skal du ha det godt på jobb, og du skal få faglige utfordringer i kvalitetsutvikling og forsknings-prosjekter. Vi er opptatt av at du skal utvikle deg videre. Vi har et godt samarbeid med Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Haukeland universitetssykehus, noe som gir deg muligheter for hospitering og nettverksbygging. Du får være med på ei ny reise. OiF er i en strategisk spennende tid. Vi er stolte over å ha blitt en del av Helsepartner Nord-Norge, n...

 • Company Kreftklinikken, Avdeling for blodsykdommer in Other
  20.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Avdeling for blodsykdommer har ca. 140 ansatte i forskjellige profesjoner på Ullevål og Rikshospitalet. Avdeling for blodsykdommer behandler pasienter med maligne blodsykdommer som leukemi, myelodysplastisk syndrom og myelomatose i tillegg til ikke-maligne cellulære blodsykdommer som aplastisk anemi, hemoglobinopatier og andre genetiske sykdommer. Avdelingen er Skandinavias største senter for allogen og autolog stamcelletransplantasjon. Avdelingen tilbyr også avansert trombose- og hemostasebehandling. Oslo universitetssykehus (Avdeling for blodsykdommer og Barneavdeling for kreft og blodsykdommer) er Norges eneste senter for blødersykdom, og sykehuset har nasjonalt behandlingsansvar for denne pasientgruppen.     Avdeling for blodsykdommer søker forsker/seniorforsker i 100 % fast stilling m...

 • Company Medisinske leger Notodden, Sykehuset Telemark HF in Other
  17.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  Presentasjon av stillingen: 2 vikariater LIS 2 ved Medisinsk avdeling Notodden. Vikariat 1: Oppstart etter avtale frem til 31.12.2019, med mulig for forlengelse.Vikariat 2: Oppstart etter avtale frem til 01.04.2020, med mulighet for forlengelse.Avdelingen har 26 senger i felles sengepost og i tillegg tekniske senger i felles overvåkingsavdeling. Velutstyrt medisinsk poliklinikk med cytostatikapoliklinikk og dialyseenhet. Sykehuset Telemark Notodden er lokalsykehus for kommunene i Midt-, og Vest- Telemark med et befolkningsgrunnlag på ca. 44.000. Sykehuset har 24/7 akuttberedskap i kirurgi, ortopedi, indremedisin, psykiatri, anestesi/intensiv, radiologi og laboratoriefag. Dagtilbud i gynekologi.ArbeidsoppgaverGenerell indremedisin: Vaktarbeid, sengepost, inklusiv intensiv/overvåkingsenhet. ...

 • Company Sinvent AS in Other
  17.03.2019 Updated on: 23.03.2019

  SINTEF Digital søkerForskningsleder "Biomedisinsk Teknologi"Som forskningsleder på Biomedisinsk Teknologi vil du lede en forskningsgruppe på 9 personer og samtidig utøve egen forskning .Avdeling Smarte sensorsystemer er en av 8 avdelinger i SINTEF Digital. Den er organisert i 4 forskningsgrupper som ledes av forskningsledere som sammen med forskningssjef utgjør avdelingens lederteam.Forskningsgruppen for Biomedisinsk teknologi består av 7 forskere og 2 forskningsingeniører. Vi opplever for tiden vekst i oppdragsmengden, og søker en forskningsleder som kan utvikle gruppen videre.Forskningsgruppen jobber med næringsliv, andre forskningsmiljøer og offentlige aktører. Et sentralt tema for oss er å utvikle nyskapende, brukernære (wearable) sensorer, og drive forskning på hvordan disse kan tas i...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Specialist medical practitioners Edit filters