Jobmonitor. Search results for Others, Specialist medical practitioners

168 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 168 results.
 • Company BERGEN HELSEHUS AS in Other
  19.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4108472425 Presentasjon av stillingen:Etat for helsetjenester har et bredt fagfelt av tjenester lokalisert i Bergen Helsehus i Solheimsviken. I tillegg til etatsadministrasjonen er Bergen Legevakt, Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) og Helsevernenheten lokalisert på Bergen Helsehus. Dette innebærer at kommuneoverlegene, Miljørettet helsevern, Senter for migrasjonshelse og Smittevernkontoret er samlokalisert. I tillegg drifter Helse Bergen Skadepoliklinikken og Akuttmottak for ruspasienter på Helsehuset.ØHD er en kommunal helseinstitusjon, organisert som en egen enhet. Enheten har 34 senger og undersøker, observerer og behandler pasienter etter allmennmedisinske prinsipper. Gjennomsnittlig liggetid er 3 døgn og aldersgruppen er pasienter over 18 år. Enheten har ru...

 • Company HELSE BERGEN HF in Other
  19.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4109136219 Presentasjon av stillingen:Nevrologisk avdeling har ansvar for behandling og oppfølging av pasientar med nevrologiske lidingar. Avdelinga har over 30 legestillingar og dekkjer både akutt- og rehabiliterande nevrologi, samt klinisk nevrofysiologi. Haukeland universitetssjukehus er eit av Noregs største og mest spesialiserte sjukehus. I tillegg til pasientbehandling driv sjukehuset med omfattande forskingsaktivitet. Sjukehuset har fleire kompetansesenter og spesialfunksjonar både på nasjonalt og regionalt plan. Nevrologisk avdeling har ca 250 årsverk.Nevrologisk avdeling har 2 akuttpostar, døgnpost for spinalskadde, dagpost, poliklinikk, kompetansesenter for MS og Seksjon for klinisk nevrofysiologi.Seksjon for klinisk nevrofysiologi består i dag av 3,5 o...

 • Company Sykehuset i Vestfold HF in Other
  19.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4109401115 Presentasjon av stillingen:Barnemedisinsk seksjon består pr. i dag av tre enheter:Nyfødtintensiv har knapt 500 innleggelser i året og her behandles premature og nyfødte inntil 3 måneders alder. Enheten haregen seksjonsoverlege og totalt 5 overleger med særlig kompetanse i neonatologisom inngår i eget nyfødtvaktsjikte.Barneposten har snaut 2000 innleggelser i året av barn opp til 18 år. Det er egen seksjonsoverlege og alle pediatriskesubspesialiteter er dekket av seksjonens overleger. Barneposten er organisertsom et barnesenter som også tar seg av barn med kirurgiske-, ortopediske- ogØNH-sykdommer.Barnepoliklinikken gir tilbud til barn opp til 18 år. Det utføres ca. 11000 konsultasjoner årlig innen hele det pediatriskesykdomspanorama. Arbeidet organiser...

 • Company Sandefjord DPS in Other
  19.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: 973754793 Stillingsident: 4109644384 Presentasjon av stillingen:DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og rusbehandling (KPR) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/ Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv ca. 24 overleger og 15 leger i spesialisering, samt 30 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering.DPS Vestfold har fra 01.09.19 to allmennpsykiatriske døgnposter (hvor av en BET-post), en psykose døgnpost og åtte poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste. Vi har nå ledig fast 100 % stilling som overlege.Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å sk...

 • Company Helse Fonna HF in Other
  19.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4109081210 Presentasjon av stillingen:BUP Haugesund ligg i Haugesund sentrum. Ein by med over 40 000 innbyggjarar, internasjonal lufthavn, vakker natur og fleire store kulturfestivalar. Nærregionen har rundt 180.000 innbyggarar. Norges nest største by, Bergen, når du med bil eller offentleg transport på under 3 timar, medan Stavanger, Norges tredje største by, bare er 90 minuttar unna.BUP Haugesund gir tenester på spesialistnivå til barn og unge (0-18 år). Opptaksområdet for poliklinikken dekkjer 10 kommunar (Karmøy, Haugesund, Utsira, Sveio, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal).BUP har to poliklinikkar som ha kvar sine geografiske område.BUP Haugesund har poliklinikk, ungdomspsykiatrisk post og barnepsykiatrisk post. Døgnpostane har akuttfunksjonar o...

 • Company Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus in Other
  19.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4109667887 Presentasjon av stillingen:Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig vikariat i 6 månader for lege i spesialisering i Hjartesjukdommar. Den som vert tilsett tar del i primævaktordning for Hjarteavdelinga. Hjarteavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus er ei spesialavdeling der all utgreiing og behandling av hjartesjukdommar er samla. Avdelinga driv høgspesialisert utgreiing og behandling innan følgjande område: Ikkje-invasiv biletdiagnostikk, invasiv koronardiagnostikk/terapi og perkutane ventilimplantasjonar, toraks-kirurgi, intensiv- og overvakingsmedisin, pacemaker-, ICD- og CRT behandling, hjartesviktpoliklinikk, tachyarytmi, preventiv kardiologi og kongenitt kardiologi. Medisinsk utvikling er framtredande, og forskingsaktiviteten ...

 • Company Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus in Other
  19.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4109132002 Presentasjon av stillingen:Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig 6 månaders vikariat for lege i spesialisering i nevrologi frå 09.09.2019.Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus driv utgreiing og behandling av nevrologiske lidingar. Avdelinga har over 30 legestillingar og dekkjer både akutt- og rehabiliterande nevrologi, samt klinisk nevrofysiologi. I tillegg til pasientbehandling driv sjukehuset med omfattande forskingsaktivitet.ArbeidsoppgåverLIS legar deltar i postarbeid og i arbeid ved poliklinikk med utgreiing og behandling av ulike nevrologiske lidingar, og deltar i rotasjon med 12-delt tilstadesvakt.KvalifikasjonarDen som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjent turnusteneste/LIS 1 eller teneste ...

 • Company Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus in Other
  19.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4109124132 Presentasjon av stillingen:Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig 6 månaders vikariat for lege i spesialisering i nevrologi frå 26.08.2019.Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus driv utgreiing og behandling av nevrologiske lidingar. Avdelinga har over 30 legestillingar og dekkjer både akutt- og rehabiliterande nevrologi, samt klinisk nevrofysiologi. I tillegg til pasientbehandling driv sjukehuset med omfattande forskingsaktivitet.ArbeidsoppgåverLIS legar deltar i postarbeid og i arbeid ved poliklinikk med utgreiing og behandling av ulike nevrologiske lidingar, og deltar i rotasjon med 12-delt tilstadesvakt.KvalifikasjonarDen som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjent turnusteneste/LIS 1 eller teneste ...

 • Company WIOSS WITRON On Site Services GmbH in Other
  19.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Er du opptatt av en sterk servicefilosofi , akkurat som vi er? Hvis ja, så er det deg vi er på jakt etter deg å fullføre vårt team i Vestby. Stillingen er skift basert, en uke tidlig og en uke sent, samt en lørdag i mnd.StillingsbeskrivelseOvervåkning av produksjonen.FeilrettingBistå ved reprasjoner, inspeksjoner og vedlikehold.Bistå kunden ved behov.Arbeid med HMS.Ønskede kvalifikasjonerInteresse for automatiserte systemer, teknisk forståelse og bruk av PCErfaring fra produksjonsmiljø er en fordelEkspreience from similair industri is an advantageTruckførerbevis (fordel)Personlige egenskaperFleksibilitet og tilpasningPunktligEffektivGode komunikasjons evner på Norsk og EngelskGoderSikkerhet - ved omfattende arbeidstrening, langsiktige arbeidsforhold i et internasjonalt miljø og raskt vokse...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  19.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4107377211 Presentasjon av stillingen:Avdelingen har et sengeavsnitt og en omfattende poliklinisk virksomhet organisert innenfor nakke-rygg poliklinikken, en generell fysikalsk medisinsk poliklinikk og en rehabiliteringspoliklinikk. Avdelingen har pt. 13 overleger og 5 LIS stillinger. Avdelingen har en 13-delt vakt ordning. Avdelingen har en egen universitetsseksjon med omfattende forskningsvirksomhet.Vikariat for lege i spesialisering i almen medisin med behov for tjeneste i Fysikalsk medisin og rehabilitering ledig fra 1/10-19 til 31/12-19 med mulighet til forlengelse.ArbeidsoppgaverDen som tilsettes, vil inngå i avdelingens ordinære virksomhet på poliklinikken og delta i vaktordningen.KvalifikasjonerStillingen er forbeholdt lege som trenger tjeneste i fysikals...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF in Other
  19.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: 979848498 Stillingsident: 4100623391 Presentasjon av stillingen:Finnmarkssykehuset HF, BUP Alta, har ledig vikariat for lege i spesialisering- LIS3- i barne- og ungdomspsykiatri, med mulighet for forlengelse.Vi planlegger intervju av aktuelle søkere i uke 35ArbeidsoppgaverPoliklinisk barnepsykiatrisk utredning og - behandling av barn og ungdom i alderen 0-18 år i flerfaglig team fra vårt opptaksområde tellende ca 5500 barn og unge.Deltakelse og bidrag til inntaksmøter, diagnosemøter og behandlingsmøterBidra til samhandling og veiledning til eksterne samarbeidspartnere rundt pasientene: fastleger, helsestasjon, barnevern, PPT, skoler og andre i spesialisthelsetjenestenReisevirksomhet vil evt. være svært begrenset og kun innenfor vårt opptaksområde.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon ...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF in Other
  19.07.2019

  Randstad Care søker psykiater til oppdrag ved Nordlandssykehuset. Enheten du vil være tilknyttet har 8 sengeplasser for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse (dobbeltdiagnose-pasienter), og tilbyr observasjon, kartlegging, utredning, avrusning og behandling. Enheten har 1 overlege og 50% psykologspesialist + 1 LIS i Stab, samt en overlegestilling som vi håper du fyller.Periode: 01.09.19-16.08.20 er ønskelig men kan diskuteres. Arbeidstid: Man--fre, kl. 08--16Du kjenner deg igjen i dette: Du trives med en større frihet og fleksibilitet i hverdagen, ønsker å tilegne deg og dele faglig kompetanse og nysgjerrig på å oppleve nye arbeidssteder. For å lykkes og trives i rollen så tror vi at du har evne og interesse for tverrfaglig samarbeid men kan også arbeide selvstendig...

 • Company Stavanger Universitetssjukehus in Other
  19.07.2019

  Hudavdelingen diagnostiserer og behandler pasienter med hudlidelser og veneriske sykdommer. Hudavdelingen bruker moderne laser og lysutstyr, sårbehandlingsavsnitt, badebehandlingsavsnitt, dermatokirurgi, monitorering av pasienter med føflekk-kreft. Vi har også Allergisenter og nyopprettet Sårdiagnostisk senter tilknyttet avdelingen. Hudavdelingen behandler årlig ca. 30.000 pasienter. Det arbeider 16 leger, 17 sykepleiere og 8 sekretærer.ArbeidsoppgaverOppfølging og behandling av pasienter med leggsår.KvalifikasjonerAutoriasjon som legeSpesialist innen ortopedkirurugi, karkirurgi, plastikkirurgi eller dermatologiRelevant erfaring innen behandling av leggsår vektleggesPersonlige egenskaperInteresse for sårbehandlingGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerEvne til å arbeide selvstendig og i te...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL in Other
  16.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4107911822 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig to faste overlegestillinger i 100%, og et 6 måneders vikariat som overlege i 20% stilling fra 01.10.19.Avdeling for nukleærmedisin hører til i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN). Avdelingen består av tre lokaliteter: Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Ved alle tre lokasjoner utføres nukleærmedisinske undersøkelser med gammakamera, SPECT/CT og PET/CT samt radionuklidebehandling. Forskning er en viktig del av vårt arbeid.Søkeren må være innstilt på tjeneste ved alle tre steder. Avdelingen har ingen vaktordning pr. i dag, men det jobbes med utvidet åpningstider og etablering av to arbeidstidsordninger innenfor tidsrommet 07 - 20.ArbeidsoppgaverOverlegene har ansvar for den daglige driften og det...

 • Company Førde Sentralsjukehus in Other
  16.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4105844905 Presentasjon av stillingen:Hudavdelinga i Helse Førde har frå omlag 1.9.2019 ledig stiling som legespesialist / overlege i hudog veneriske sjukdommar.Hudavdelinga består av 5 poliklinikkar fordelt på ulike lokalisasjonar i Sogn og Fjordane. Den største poliklinikkener på Førde Sentralsjukehus, og dette er hovudarbeidsstad. Avdelinga har ogeigen telemedisinsk poliklinikk i Audnedal.Avdelinga har 5 legestillingar; 3 overlegar og 2 LIS.ArbeidsoppgåverHudavdelinga i Helse Førde har spesialisthelsetenesteansvar for innbyggjarane i Sogn og Fjordane innan fagområdet.Arbeidsoppgåver er til dømes utgreiing og behandling av ulike maligne og premaligne tilstandar i huda, psoriasis, eksem, allergologiske utgreiingar, sårbehandling, mindre kirurgiske inngrep mm.Avd...

 • Company Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet in Other
  16.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4104426122 Presentasjon av stillingen:Seksjon for revmatologi består av to seksjoner, en enhet for voksenrevmatologi og en enhet for barne- og ungdomsrevmatologi. Seksjonen har høy forskningsaktivitet. og vi har en uttalt ambisjon om at forskningen skal være en integrert del av vår kliniske virksomhet. Vi ønsker derfor en kandidat som både har interesse for forskning, og erfaring med forskning, gjerne fra et PhD-prosjekt med klinisk relevans for våre pasientgrupper.ArbeidsoppgaverVaktgående stilling (6-delt primærvakt). Legearbeid fordelt på poliklinikk, dagenhet og sengepost. Kandidaten vil i løpet av ansettelsesperioden rotere mellom enhet for voksenrevmatologi og enhet for barne- og ungdomsrevmatologiKvalifikasjonerSøkere må beherske skandinaviske språk og til...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  16.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4109032556 Presentasjon av stillingen:Klinikk for psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå.Akuttpsykiatrisk avdeling gir øyeblikkelig-hjelp tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas i akuttpsykiatrisk mottaksenhet, og vil etter en kort observasjons-/utredningsfase bli vurdert videreført til én av seksjonens fire fagdifferensierte enheter. Etter innkomst vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling.Akuttpsykiatrisk avdeling lyser ut et vikariat til 31.12. 2020 som overlege i psykiatri med mulighet for forlengelse og/eller fast stilling.Kun elektroniske s...

 • Company Universitetet i Bergen in Other
  13.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Jobbnorge ID: 173117Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: ForskarVed Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei mellombels stilling som forskar (100 %) for ein periode på 5 månader. Stillinga er knytt til prosjekt , finansiert av Det medisinske fakultet.Om prosjektet/arbeidsoppgåver:Prosjektet fokuserer på utvikling av ein ny vaksinebasert terapi for behandling av akutt myelogen leukemi (AML). Søkjar vert forventa å utvikle og generere nye modellar av akutt myelogen leukemi, som ikkje berre vil behandle humane AML-celleliner og pasientledd materiale, men også komponentar i det humane i...

 • Company Sykehuset i Vestfold HF in Other
  13.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4108298589 Presentasjon av stillingen:Gastroseksjon medisin dekker hele Vestfold og har 9 overlegestillinger. Til seksjonen er det knyttet tre stillinger for lege ispesialisering i rotasjon innen medisinsk avdeling, og to i grenspesialitetenfordøyelsessykdommer. Det er stor endoskopiaktivitet hvor vi utfører de flestediagnostiske og terapeutiske prosedyrer. Seksjonen holder til i nye,tidsmessige lokaler hvor det er sengepost med 12 senger og en endoskopienhetmed moderne utstyr beliggende i samme etasje med kort avstand fra sengeposten.Seksjonen har seksjonert bakvaktsordning i gastroenterologi.Stillingen er fleksibel i forhold til stillingsstørrelse og inkluderer ikke nødvendigvis vaktarbeid. Ønsket tiltredelse er snarest.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon...

 • Company Vestre Viken Hf Kongsberg Dps Voksenpsykiatrisk Avdeling in Other
  13.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Org. nr: 975326179 Stillingsident: 4107346370 Presentasjon av stillingen:Fast stilling for lege i spesialisering i psykiatriUtdanningsstillingen inngår i rotasjonsordning, og er for tiden i seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk. Fast ansatte LIS inngår i rotasjonsordning i Vestre Viken, slik at det er mulig å ta hele spesialiseringen i foretaket eller i PHR-klinikken.Kongsberg DPS er godkjent for inntil 3 års tellende tjeneste:Poliklinikk allmennpsykiatri - for godkjent tellende tjeneste kreves minimum 12 mndr. 3 av 12 mndr kan være i spesialteam: FACT-team/ROP-team.Fordypningstjeneste i Akuttseksjonen (døgn og poliklinikk med konsultasjons/ liaisontjeneste) minimum 9 mndr)Rehabilitering av langtidssyke med alvorlige sinnslidelser (dag/døgnseksjon/FACT) minimum 9 måneder.Kongsberg DPS er ...

 • Company Statens legemiddelverk in Other
  12.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Org. nr: 974761122 Stillingsident: 4107608170 Presentasjon av stillingen:Vi søker seniorrådgiver/overlege til medisinsk utstyrLegemiddelverket bidrar til at medisinsk utstyr som brukes i Norge er sikkert og effektivt. EU-regelverket for medisinsk utstyr, som også Norge følger, er i endring, og laget som jobber med medisinsk utstyr skal styrkes, for å kunne ivareta nye og utvidede oppgaver.Vi vil ha deg som tar initiativ og ønsker å gjøre en innsats som betyr noe for samfunnet. Hos oss løser vi gjerne oppgaver på nye måter. Derfor har vi en fleksibel organisering og oppgaver løses i tverrfaglige lag. Alt for å gi gode råd og ta beslutninger alle kan stole på.ArbeidsoppgaverVi tilbyr varierte arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning av regelverket for medisinsk utstyr. I lys av det nye EU-reg...

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  12.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Randstad Care søker etter psykiater til Akutteam ved Ahus. Du vil være tilknyttet et dyktig tverrfaglig sammensatt team med psykolog/spesialist, psykiater, LIS og psykiatrisk sykepleier. De fleste pasientene møter i Akutteamets lokaler, men teamet ambulerer også ved behov. Teamet tilbyr oppfølging i inntil 6 uker og disponerer 4 plasser på DPS'ets korttids døgnseksjon.Arbeidsoppgaver:Du vil bidra med spesialistkompetanse og ivareta spesialistmedvirkning i behandling og vurdering av pasienter i Akutteamet. Differensialdiagnostisering av pasienter, kollegaveiledning og medisinvurderinger. Hjemmebesøk hos pasienter i akutte kriser.Periode: 01.09.2019 - 30.09.2019Arbeidstid: 80%Du kjenner deg igjen i dette:Du trives med en større frihet og fleksibilitet i hverdagen, ønsker å tilegne deg og del...

 • Company Haukeland sykehus, arkivavdelingen in Other
  12.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4107655959 Presentasjon av stillingen:Psykiatrisk Klinikk er ein av seks klinikkar i Divisjon psykisk helsevern. Klinikken er lokalisert på Sandviken sjukehus og Haukelandsområdet. Klinikken er delt inn i seks avdelingar; Stemningslidingar, Psykiatrisk akuttmottak (PAM), Spesialisert psykosebehandling (ASP), Alderspsykiatri, Spiseforstyrringar og Psykosomatikk. Avdeling Stemningslidingar er lokalisert ved Sandviken Sjukehus.Avdeling Stemningslidingar tilbyr spesialisert, tverrfagleg behandling til pasientar med stemningslidingar som har behov for utgreiing og behandling på sjukehusnivå. Dei fleste pasientane blir overførte til døgnseksjonane ved Avdeling Stemningslidingar frå Psykiatrisk akuttmottak (PAM). Døgnseksjonane er godkjende for tvungent psykisk helsever...

 • Company AHUS JESSHEIM in Other
  12.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Org. nr: 976248279 Stillingsident: 4107575854 Presentasjon av stillingen:Vi søker en faglig engasjert overlege med interesse for psykoseutredning, behandling og oppfølging. Vi har ledig 100% stilling som psykiater ved vårt psykoseteam.Seksjon psykose er en tverrfaglig sammensatt bestående av 3 overleger, 1 LIS lege, 4 psykologer, 3 psykiatriske sykepleiere, 1 klinisk sosionom og 1 sosionom.Seksjon psykose er stadig i endring og vi tilpasser oss de krav og føringer som er med på å gjøre oss til et faglig spennende psykoseteam. Vi utreder pasienter med mistanke om psykose og har fokus på tidlig intervensjon. Vi behandler pasienter med førstegangsspsykose, tilbakevennende psykose og pasienter med psykoselidelse som trenger de langvarige og koordinerende tjenestene. Vi har fokus på tidlig inte...

 • Company Ryen DPS in Other
  12.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4107671531 Presentasjon av stillingen:Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med tilsammen over 140 000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og ca. 140 faste stillinger. DPSet har følgende seksjoner: Døgnseksjon, seksjon for rus og psykose og allmenpsykiatrisk seksjon. Allmennpsykiatrisk seksjon har noen spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers behandling for angstlidelser B4DT og satsing på traumebehandling med innføring av behandlingsmetodene EMDR og CT-PTSD. Avdelingen har fordypningsområde i transkulturell psykiatri for LIS-l...

 • Company Sykehuset i Vestfold HF in Other
  12.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: 975294714 Stillingsident: 4108169987 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling består av fem seksjoner; to allmenpoliklinikker lokalisert i Tønsberg og Larvik, en spesialisert poliklinikk for 0-6 år ognevroteam, døgnavdeling for ungdom og poliklinikk intensiv som er samlokalisertmed døgnavdelingen.Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har følgende ledige stillinger somLEGE I SPESIALISERING2 x 100% fast stilling som LiS 3 fra 1.10.20191 x 100% vikariat som LiS 3 i poliklinikk fra 1.1.20 t.o.m. 31.12.20Dersom en eller flere av stillingene besettes av intern søker, blir øvrige søkere vurdert for tilsvarende stilling uten ny utlysning.Tiltredelse etter avtale.Vi har en stor og solid legegruppe bestående av 16 overleger og 9 leger ispesialisering. De ulike overle...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge in Other
  12.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4098923232 Presentasjon av stillingen:UNN har ledig en fast stilling som overlege. Arbeidssted er ved Medisinsk genetisk avdeling/ Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Medisinsk genetisk avdeling er en del av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) og er lokalisert i Tromsø.Avdelingen tilbyr genetiske laboratorieanalyser, genetisk diagnostikk av arvelige tilstander, inkludert medfødte utviklingsavvik og sjeldne syndromer. I tillegg tilbyr avdelingen genetisk veiledning og utredning til individer og familier med kjent eller mulig arvelig tilstand, inkludert gravide som har tilbud om fosterdiagnostikk.Kompetansesenter for arvelig kreft er en integrert del av avdelingen.Avdelingen samarbeider tett med en rekke avdelinger ved UNN og UiT, i til...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge in Other
  12.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4106116547 Presentasjon av stillingen:Medisinsk klinikk inkluderer fagområdene gastroenterologi, infeksjonsmedisin, hematologi, endokrinologi, nyremedisin og geriatri. Avdeling for mikrobiologi og smittevern, samt Medisinsk avdeling i Harstad og Narvik, er også en del av klinikken. Medisinsk klinikk har ansvar for mottak av indremedisinske pasienter i akuttmottak. Vi søker enhetsleder i 100% stilling dagtid med ansvar for de indremedisinske vaktsjikt i akuttmottak. Erfaren LIS gis også mulighet for å søke, og ved ev. tiltredelse vil en etter nærmere avtale tilrettelegge for sluttføring av spesialistløp.Stillingen er nyopprettet. For den rette vil det være stor grad av påvirkningskraft i utforming og organisering. Rammene for akutt- og mottaksmedisin skal ...

 • Company Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus in Other
  12.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4107326284 Presentasjon av stillingen:Avd. for fødselshjelp og kvinnesjukdomar i Ålesund (AFK) er ei av 4 avdelingar innan gynekologi/obstetrikkfaget i Helse Møre og Romsdal.Vi er organisert i Klinikk for kvinner, barn og ungdom saman med Avdeling for barnemedisin og habilitering og Psykisk helsevern barn og ungdom, med felles klinikksjef.Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdomar er delt inn i 6 seksjonar fordelt på 4 sjukehus i foretaket, med ein felles avdelingssjef.Avdelinga i Ålesund behandlar dei fleste gynekologiske tilstandar , og vi har utstrakt bruk av laparoskopi. Gynekologiske kreftsjukdomar vert behandla i samarbeid med regionsjukehuset vårt, som er St.Olavs hospital i Trondheim. Den gynekologiske poliklinikken vår har ca 12000 konsultasjonar årleg...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  12.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4108263892 Presentasjon av stillingen:Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner. Klinikk psykisk helse og avhengighet består av 7 avdelinger. 2 distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Avdeling for psykisk helsevern døgnbehandling, Avdeling for psykisk helse nasjonale og regionale funksjoner og Forsknings- og utviklingsavdelingen. Klinikken har ca 3 300 ansatte og er lokalisert på Ullevål, Gaustad, Aker, Dikemark, Nydalen, Mortensrud, Oslo sentrum og Dikemark.Klinikken er godkjent for 5 års tel...

 • Company Helse Møre og Romsdal HF in Other
  12.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4107578388 Presentasjon av stillingen:Avdeling for rehabilitering, revmatologi og hud (RRH) inneheld fleire seksjonar i Helse Møre og Romsdal. Stillinga er eit vikariat for 6 måneder med høve til forlenging og er for tida knytt til poliklinikk for fysikalsk medisin og nevropsykologi ved Ålesund Sjukehus.ArbeidsoppgåverDiagnostikk og behandling av muskel-skjelett lidinger ved poliklinikken.Delta i avdelingens vaktordning på sengepost.KvalifikasjonarBehersker norsk munnleg og skriftleg.Personlege eigenskaparFleksibel, engasjert, løysningsorientert og initiativrikEvne og interesse for tverrfagleg samarbeid i det daglege aktivitets- og behandlingsmessige tilbodet til pasientaneGode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftlegVere i stand til å gi og ta imot rettleiingVi...

 • Company Kristiansund sykehus in Other
  12.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4108186624 Presentasjon av stillingen:Seksjon gyn.poliklinikk / leger Molde og Kristiansund, har ledig fast stilling for spesialist i fødselshjelp og kvinnesjukdommar frå 01.09.2019.Arbeidsstad: Kristiansund sjukehus.Tilsettinga inneber deltaking i gjeldande vaktordning.Seksjonen har til saman 10 overlege- og 2 LIS-stillingar. Vi har omlag 800 lav- til moderat risikofødslar i året. Seksjonen har eit godt arbeidsmiljø, og er godt drifta og utstyrt. Obstetriske risikopasientar selekterast etter nasjonale kvalitetskrav for fødselsomsorg til Ålesund, som har gynekologar i vakt i tillegg til nyfødt intensivavdeling.KvalifikasjonarSøkjar må ha norsk autorisasjon som lege, samt mestre norsk/skandinavisk språk for skriftleg og muntleg kommunikasjon.Personlege eigenskapar...

 • Company Universitetssykehuset Harstad in Other
  09.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Org. nr: 974795639 Stillingsident: 4106146345 Presentasjon av stillingen:Velkommen til flotte Harstad!Det er ledig et 5 måneders vikariat for lege i spesialisering (del 2-3) i indremedisin i perioden 22.08.2019 - 31.01.2020. Mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale. Eventuell deltagelse i vaktordning etter avtale. Stillingen gir gode muligheter for å lære innen for ulike fagområder. Det er for tiden ingen ledig vaktturnus, men ved endringer i dagens bemanning kan det bli aktuelt å delta i vaktordning etter avtale.Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) Harstad er en del av Helse Nord, og har lokalsykehusfunksjon for ca 45 000 innbyggere, hvorav ca 25000 er hjemmehørende i Harstad kommune.Medisinsk avdeling er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger fordelt på...

 • Company Lovisenberg Diakonale Sykehus in Other
  09.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Org.nr.:965985166 Stillingsident: 2019-112 Presentasjon av stillingen :Klinikk for medisin har ledig fast stilling som spesialist i infeksjonsmedisinMedisinsk klinikk har faglig bredde med seksjoner for lunge, hjerte, gastro, infeksjon, hematologi/onkologi og geriatri. Samt poliklinikk for diabetes/endokrinologi. Medisinsk klinikk er i vekst og det forventes økning i oppgaver og sengeantall i løpet av 2020.Infeksjonsmedisinsk seksjon har 2.5 overlegestillinger og 1 lege i spesialisering (LIS) 3 som fordeler ansvaret for sengepost, poliklinikk og smittevern. Vi planlegger å øke til 3 hele overlegestillinger i 2019/2020.Egenskaper:Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som faglig engasjement og gode samarbeidsevner.Du må ha interesse for å arbeide i tverrfaglige team, og bred indremedi...

 • Company Kristiansund sykehus in Other
  09.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4106818260 Presentasjon av stillingen:Seksjon gyn.poliklinikk / leger Molde og Kristiansund, har ledig eit vikariat for lege i spesialisering i perioden 01.09.2019 - 01.03.2019Arbeidsstad: Kristiansund sjukehus.Seksjonen har til saman 10 overlege- og 2 LIS stillingar, derav 5 overlegar og 1 LIS i Kristiansund.Samla fødetal er omlag 800 lav- til moderat risikofødsler i året. Seksjonen har eit godt arbeidsmiljø, og er godt drifta og utstyrt.Obstetriske risikopasientar selekterast etter nasjonale kvalitetskrav for fødselsomsorg til Ålesund sjukehus, som har gynekologar i tilstedevakt og nyfødt intensivavdeling.ArbeidsoppgåverSykehuset er godkjent med 2,5 års spesialutdanning innen gynekologi og obstetrikk.For lege i spesialisering er det pr. i dag 4 delt primærvakt ...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF in Other
  09.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Vi ønsker å bygge et robust fagmiljø innen hud og veneriske sykdommer og vi trenger kvalifisert overlege til detteVi ønsker å bygge et robust fagmiljø innen hud og veneriske sykdommer i Nordlandssykehuset. Vi har et etablert samarbeid med fagmiljøet på Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) som innebærer fast ambulering av overlege fra UNN til Nordlandssykehuset. På bakgrunn av dette samarbeidet vil vi, når vi har fått ansatt overlege, lyse ut LIS stilling tilknyttet fagfeltet. Siden enheten over tid ikke har hatt fast overlege, har vi i denne perioden vært drevet ved hjelp av innleide vikarer.Når vi nå søker etter overlege vil denne få ansvaret for å videreutvikle fagområde i enheten for hud og veneriske sykdommer som består av 3 sykepleiere og helsesekretær, i tillegg til en overlegestil...

 • Company LEGESTASJONEN I TANA in Other
  09.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Tana og Nesseby er nabokommuner med felles legetjenester for de to kommunene. Legesenteret har for tiden 6 legestillinger hvorav en av disse er tilknyttet kontoret i Nesseby kommune, alle legene mottar fastlønn og bonus. I tillegg har kommunene 2 turnusleger. Listestørrelsen er p.t. ca. 650 pasienter. Kommunene har ansvaret for sine respektive sykestue- og KAD-plasser.Det er nå ledig stilling som kommunelege - spesialist i allmennmedisin.Dersom søker ikke er spesialist i allmennmedisin vil vedkommende få avtale om supervisjon og veiledning, samt tilbud om deltagelse i gruppeveiledning. Det utarbeides utdanningsplan frem til spesialistgodkjenning. Stillingen kan deles i deltidsstillinger dersom Tana kommune finner det hensiktsmessig, søker bes om å presisere ønske om dette i søknaden.Tana l...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF in Other
  06.07.2019 Updated on: 14.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4105794482 Presentasjon av stillingen:Klinikken jobber tverrfaglig for å dekke pasientens behov for rehabilitering.Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering består av 3 avdelinger:Avdeling for ryggmargsskadeAvdeling for ervervet hjerneskadeTverrfaglig poliklinikk rygg/nakke/skulderAvdelingene har følgende tilbud:Avdeling for ryggmargsskade: rehabilitering av pasienter med ryggmargsskader både traumatisk og ikke traumatisk.Avdelingen har poliklinisk virksomhet for pasienter med ryggmargsskaderelaterte problemstillinger.Avdeling for ervervet hjerneskade: rehabilitering av pasienter med ulike ervervede hjerneskader, med hovedtyngde på traumatiske skader og vaskulære skader. Spesialisert rehabilitering og kontrollopphold/vurderingsopphold i senere fase.Tverrfag...

 • Company Sykehuset Østfold HF in Other
  06.07.2019 Updated on: 12.07.2019

  100 % vikariatSykehuset Østfold har et opptaksområde på nærmere 300.000 innbyggere og har et av landets største akuttmottak. Øyeavdelingen er lokalisert på Sykehuset Østfold Moss, og ligger nær E6 med kort vei til Oslo.Avdelingen ligger i nyoppussede lokaler med moderne utstyr. Vi har høy poliklinisk og operativ aktivitet i egne lokaler.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.ArbeidsoppgaverDeltar i ordinær drift og hjemmevaktordning med vakttjeneste Sykehuset Østfold, KalnesKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som legeMå beherske norsk muntlig og skriftligUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåUniversitetPersonlige egenskaperGode samarbeidsevnerFaglig engasjertPunktligSelvstendigEndringsvi...

 • Company Folloklinikken in Other
  06.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Org. nr: 984075340 Stillingsident: 4105791606 Presentasjon av stillingen:Vi trenger en engasjert psykiater til!En av våre faste overleger får nye oppgaver som medisinskfaglig rådgiver og vi får derfor en ledig overlegestilling. Kanskje det er nettopp du som bør søke! Vi er en poliklinikk som er i stadig og god utvikling. Vi trenger en kollega med stor arbeidskapasitet, faglig engasjement og godt humør. En som har pågangsmot og optimisme på fagets vegne tross tøffe tider. Allmennpoliklinikken består i dag av 5 overleger, 9 psykologspesialister, 3 LIS leger, 6 psykologer og 3 sosionomer. For hele DPS`et har vi en medisinskfaglig rådgiver, psykologfaglig rådgiver og en ernæringsfysiolog. Allmennpoliklinikken, DPS Follo ligger sentralt i Ski kommune. Det er kun 20 minutters reise fra Oslo S me...

 • Company Helgelandssykehuset HF in Other
  06.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Org. nr: 975326551 Stillingsident: 4101741155 Presentasjon av stillingen:Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom å sette pasienten i sentrum, og med god samhandling med omgivelsene, skal helseforetaket sikre trygge og framtidsretta sykehustjenester basert på kvalitet, trygghet og respekt. De tre lokalsykehusene har tilsammen cirka 1350 årsverk, og foretaket gir lokalsykehustilbud til de cirka 78 000 innbyggere på Helgeland.Ved Helgelandssykhuset Mosjøen senter for psykisk helse, avdeling VOP m/ TSB og AAT har vi ledig vikariat for LIS 2(lege i spesialisering). Mulighet for fast stilling er tilstede.Mosjøen ligger midt på Helgeland, byen er omkranset av fjor og fjell, det er et stort potensiale for friluftsakt...

 • Company Sykehuset Telemark HF in Other
  06.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4104630726 Presentasjon av stillingen:Avdeling for habilitering yter spesialisthelsetjenester til barn, ungdom og voksne med medfødte eller tidlig erverva funksjonsnedsettelser. Avdelingen består av to seksjoner: Seksjon habilitering for barn og unge (HABU) og Seksjon habilitering for voksne (HAVO). Avdelingen har et tverrfaglig sammensatt personell og tilbyr utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging.Det er ledig 100% fast stilling som overlege i HABU fra 01.12.19. Seksjonen utreder og behandler pasienter i aktuelle målgrupper fra 0 -18 år, herunder pasienter med cerebral parese, muskelsykdommer, syndromer og forsinka utvikling.ArbeidsoppgaverUtredning og diagnostisering - med særlig fokus på barnevrologi og genetikkMedisinsk behandling og oppfølgingVurder...

 • Company Klinikk Hammerfest in Other
  06.07.2019 Updated on: 12.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4106171976 Presentasjon av stillingen:Ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig en kombinert stilling som onkolog tilknyttet undervisning på legestudiets 6. studieår ved Finnmarkssykehuset HF.Stillingen er en 90 % klinisk stilling tilknyttet Finnmarkssykehuset HF i kombinasjon med en 10 % stilling som professor/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor tilknyttet Institutt for klinisk medisin (IKM) ved UiT. Tilsetting i universitetsstillingen gjelder for 3 år med mulighet til å søke forlengelse. Tiltredelse snarest mulig.ArbeidsstedArbeidssted er hovedsakelig ved Klinikk Hammerfest og undervisningen skal foregå ved Hammerfest sykehus. Det kliniske arbeidet vil være på Hammerfest sykehus, med mulighet for am...

 • Company Sykehuset Telemark Hf Avd Notodden in Other
  06.07.2019 Updated on: 12.07.2019

  Org. nr: 974633159 Stillingsident: 4104880280 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 1 100% fast stilling og 1 100% vikariat ledig ved medisinsk avdeling Notodden.Vikariat ledig fra 1. september og ut 2019. Oppstart etter avtale med lederDersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.Avdelingen har 26 senger i felles sengepost og i tillegg tekniske senger i felles overvåkingsavdeling.Velutstyrt medisinsk poliklinikk med cytostatikapoliklinikk og dialyseenhet.Sykehuset Telemark Notodden er lokalsykehus for kommunene i Midt-, og Vest- Telemark med et befolkningsgrunnlag på ca. 44.000.Sykehuset har 24/7 akuttberedskap i kirurgi, ortopedi, indremedisin, psykiatri, anestesi/intensiv, radiologi og laborato...

 • Company Sørlandet sykehus HF in Other
  06.07.2019 Updated on: 12.07.2019

  Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4106023421 Presentasjon av stillingen:Kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus, Kristiansand er landsdelens største gyn/føde avdeling med ca 1800 fødsler, 5000 innleggelser og ca 19 000 polikliniske konsultasjoner.Kvinneklinikken er delt i en obstetrisk og en gynekologisk seksjon. Prenatale pasienter håndteres for tiden fra svangerskapsuke 28, risikofødsler fra begge Ager fylkene er selektert i Kristiansand.Vi har ledig følgende stillinger:2 x 100% vikariat i ett år fra 1. september 20191 x 100% vikariat i 1/2 år fra 1. september 2019For alle vikariatene er det mulighet for forlengelse.Spesialitet:Fødselshjelp og kvinnesykdommer.Kvinneklinikken har avtale med OUS om gruppe 1 tjeneste.Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.Sørlandet s...

 • Company Sykehuset Innlandet HF in Other
  06.07.2019 Updated on: 12.07.2019

  Org. nr: 993408735 Stillingsident: 4091227001 Presentasjon av stillingen:DPS Lillehammer har ansvaret for de allmenpsykiatriske spesialhelsetjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen, med om lag 80 000 innbyggere i opptaksområdet. DPS Lillehammer består av Poliklinikk Lillehammer og Poliklinikk Otta. Døgnenhet Lillehammer og Døgnenhet Otta (er under omorganisering). Det er eget rusmiddelteam og akuttambulant team.Poliklinikk Otta ligger sentralt i Otta sentrum, med kort avstand til tog/buss. Poliklinikk Otta har ansvaret for de 6 kommunene i Nord Gudbrandsdalen med om lag 19 000 innbyggere i opptaksområdet. Vi har for tiden 4 stillinger for psykologspesialist/ psykolog, 1,2 overlegestillinger og 1 stilling for lege i spesialisering. Det er 4 stillinger for spesialsykepleier...

 • Company Helse Møre og Romsdal HF in Other
  05.07.2019 Updated on: 12.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4102063371 Presentasjon av stillingen: Kristiansund sjukehus er eit av fire sjukehus i Helse Møre og Romsdal. Avdeling for barnemedisin og habilitering omfattar barne- og ungdomsavdelingane og barnehabiliteringstjenesta i føretaket. Ved Kristiansund sjukehus er det sengepost, dagbehandling og poliklinikk for barn og ungdom i alderen 0-18 år. Det er fødeavdeling med om lag 365 fødslar/år. Ein av barnelegane arbeider også i barnehabiliteringstjenesta.Avdeling for barnemedisin og habilitering har behov for å styrke bemanninga ved sjukehuset i Kristiansund:Vi søkjer etter 2 vaktkompetente barnelegar, med oppstart snarast.Vi søkjer også etter lege i spesialisering til 2 års vikariat frå 01.09.2019Dersom vi ikkje får kvalifiserte søkjarar til begge overlegestillingane...

 • Company HELSE BERGEN HF in Other
  05.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4105288252 Presentasjon av stillingen:Bjørgvin DPS er ein moderne og veldriven klinikk i Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssjukehus. Klinikken gjev spesialisthelsetenester til bydlane Åsane og Arna i Bergen, Osterøy kommune og kommunane i Nordhordland. Til saman 77000 vaksne. Bjørgvin DPS har til saman 150 årsverk og eit budsjett på 143 mill. kroner for 2019.Døgntilbodet er lokalisert på Tertnes, medan polikliniske tenester vert gitt både i Knarvik og på Tertnes. Bjørgvin har organisert tenestene sine i to fagområde. Fagområde psykose og fagområde allmennpsykiatri.Bjørgvin DPS sine kjerneoppgåver er:Spesialisert utgreiing og differensiert behandlingOpplæring av pasientar og pårørandeRettleiing til psykisk helsearbeid i kommunaneForsking, kvalitets...

 • Company Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet in Other
  05.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4104371432 Presentasjon av stillingen:Oslo universitetssykehus er Norges største barnesykehus med både lokale-, regionale- og landsfunksjoner. Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP) har et tverrfaglig team med barnepsykiatere, psykologer, kliniske sosionomer, spesialpedagoger, spesialsykepleiere og musikkterapeuter. Avdelingen har to enheter, en på Rikshospitalet og en på Ullevål, med totalt 34 fagstillinger og 4 merkantile. Avdelingen arbeider med utredning og behandling av inneliggende og polikliniske somatisk syke barn og unge opp til 18 år og deres foreldre, henvist fra helseforetakets ulike somatiske avdelinger og poliklinikker, samt konsultasjons-liason virksomhet. Avdelingen har også nasjonalt utrednings - og behandlingsansvar for pas...

 • Company UNN Restart Rus- og psykiatriklinikk in Other
  05.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Org. nr: 974795744 Stillingsident: 4101033060 Presentasjon av stillingen:Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre!Psykiatrisk avdeling, har ledig fast 80% stilling for overlege, med arbeidsplassering i Alderspsykiatrisk seksjon tom august 2022.Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også kunne bli vurdert.Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill.kr. Klinikken består av 5 a...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Specialist medical practitioners Edit filters