Jobmonitor. Search results for Others, Specialist medical practitioners

43 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  09.12.2018 Updated on: 12.12.2018

  Ledig vikariat for lege i spesialisering ved Nyremedisinsk avdeling f.o.m. 01.01.19 til 31.08.19, med mulighet for forlengelse.Nyremedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus Ullevål er en av landets største og har et spennende fagmiljø i stadig vekst.Søkere må ha gjennomført og fått godkjent turnustjeneste i Norge. Unntatt fra dette er søkere som har tatt utdannelse og turnustjeneste i Danmark eller Sverige, samt søkere som i HPR-registeret () har godkjent turnustjeneste fra andre land og som kan dokumentere godkjent tjeneste i mer enn 1-2 år ved annet helseforetak i Norge. Søkere som har gjennomført gruppe 2-tjeneste prioriteres.Søknadsblankett for legestillinger, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon og attester, skal benyttes.Søknadsblankett finnes på legeforeningens internetts...

 • Company Helse Nord, Helgelandssykehuset HF in Other
  08.12.2018 Updated on: 12.12.2018

  Helgelandssykehuset Mo i Rana har til sammen ca 450 årsverk og gir et tilbud til ca 34 000 innbyggere. Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum på Helgeland med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir ett rikt og variert kulturliv.Generellkirurgisk seksjon har for tiden fem fast ansatte overleger med 4,5 årsverk og tre leger i spesialisering.Inngrep som utføres er colonkirurgi ved canser og benigne lidelser (80% laparoskopisk). Cholecystektomi. Brokkkirurgi for alle type brokk laparoskopisk og åpen...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge HF in Other
  08.12.2018 Updated on: 12.12.2018

  Universitetssykehuset i Nord-Norge søker nye spesialister innen psykiatri, som ønsker å være med på videreutviklingen av Senter for psykisk helse og rusbehandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik. Senteret er en del av Psykisk helse og rusklinikken ved UNN og består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant Akutteam, samt en psykiatrisk døgnenhet. Senteret er langt fremme med tanke på bruk av teknologiske løsninger når det gjelder utredning, behandling og samhandling. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er en velfungerende poliklinikk med 18 behandlerstillinger. Vi holder til i lyse, nyoppussede lokaler i UNN Narviks lokaler i Narvik sentrum. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt, med medarbeidere som har et bredt faglig tilfang. Vi driver ordinær individualterapeutisk virksomhet,...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  08.12.2018 Updated on: 12.12.2018

  Det er ledig et vikariat for overlege ved Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Øre-, nese- og halsavdelingen, primært knyttet til Rhino-laryngologisk seksjon. ØNH-avdelingen ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet er den største i Norge og eneste regionsavdeling i Helse Sør-Øst med nesten 3 mill. innbyggere. Avdelingen driver høyspesialisert behandling, forskning og utdanning innen hode-hals (kreft) kirurgi, øresykdommer og audiologi, rhinologiske og laryngologiske sykdommer. Avdelingens kliniske aktivitet er fokusert på region- og landsoppgaver, men har også noe områdefunksjon for Oslo. Avdelingen har landsfunksjon for cochleaimplantat (CI) hos barn, og delt landsfunksjon (med flere avdelinger) for øvre luftveislidelser hos pasienter med cystisk fibrose, og vaskulær...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  08.12.2018 Updated on: 10.12.2018

  Oslo universitetssykehus er Norges største barnesykehus med både lokale, regionale og landsfunksjoner ift. barn og unge, samt egne definerte nasjonale behandlings- og kompetansetjenester.Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP) har fra 2014 fått tillagt Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge. Den nasjonale kompetansetjenesten skal sikre den økende gruppen barn og unge med komplekse traumerelaterte tilstander med alvorlige og invalidiserende somatiske symptomer (smerter, lammelser, kramper, blindhet etc.), uten tilstrekkelige funn som kan forklare tilstandsbildet fysisk, og med en gjennomgripende innvirkning på barnets funksjon. Det er behov for oppbygging av en helhetlig tverrfaglig biopsykososial forståelse og ti...

 • Company Helse Fonna HF in Other
  08.12.2018 Updated on: 12.12.2018

  BUP Stord gir tenester på spesialistnivå til barn og unge (0-18 år). Opptaksområdet vårt består av 8 kommunar (Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes, Kvinnherad, Odda, Ullensvang og Jondal ). BUP Stord er organisert saman med Stord DPS under felles leiing, og er inndelt i 4 team. Vi har no ledig vikariat i LIS-stilling. Vi søkjer entusiastiske legar som vil vere med å utvikle og forme barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Fonna.ArbeidsoppgåverUtgreiing, diagnostisering og behandling av barn og ungdom 0-18 årKontakt med og rettleing av foreldre og instansar rundt barn og ungeKvalifikasjonarMå ha dokumentert autorisasjonMå kunne norsk skriftleg og munnlegErfaring frå BUP er ønskelegUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåProfesjonsstudiumPersonlege EigenskaparLikar å jobbe med barn, ungdom og føresetteI...

 • Company Nordlandssykehuset in Other
  06.12.2018 Updated on: 12.12.2018

  Diagnostisk klinikk omfatter fagområdene immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, nukleærmedisin, patologi og radiologi samt smittevern. Klinikken yter service for sykehus og primærhelsetjenesten i nedslagsfeltet for Nordlandssykehuset HF og delvis også for nabohelseforetakene. Faglig rådgivertjeneste står i sentralt i profilen.I 2007 flyttet laboratoriespesialitetene inn i nytt bygg med modernisert og strømlinjeformet utstyr. Samarbeid mellom laboratoriespesialitetene blir tillagt stor vekt. Gjennom ny organisasjonsstruktur har klinikken ønsket å bygge opp en laboratorieorganisasjon som prioriterer utvikling, kvalitetssikring og kompetansebygging. For fagområdet medisinsk biokjemi er virksomheten omfattende og dekker de aller fleste deler av fage...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge HF in Other
  06.12.2018 Updated on: 12.12.2018

  Det er ledig fast stilling som onkolog ved Lungeavdelingen, UNN Tromsø. Avdelingen har 8 overleger, og i tillegg utdanningskandidater innen lungesykdommer og generell indremedisin. Avdelingen har 16 heldøgns sengeplasser, samt poliklinikk, utredningslaboratorium og dagenhet for kreftbehandling. Avdelingen samarbeider nært med det thoraxkirurgiske fagmiljøet, som er organisert i samme klinikk, og med UiT, Norges arktiske universitet. Stillingen kan kombineres med vitenskapelig bistilling ved Universitetet.ArbeidsoppgaverKlinisk arbeid med avdelingens kreftpasienter i dagenheten og i sengepostenOnkologen skal bidra innen forskning, undervisning og veiledning av spesialistkandidater.Være pådriver for faglig utvikling innen lungeonkologiKvalifikasjonerSpesialist i onkologiUtdanningsretningMedi...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  06.12.2018 Updated on: 09.12.2018

  Følgende stilling er ledige ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetetssykehus:Vikariat lege i spesialisering 25.02.19 - 24.02.2021 Vi har 44 stillingshjemler for LIS hvorav 23 er faste LIS-stillinger og antall faste LIS-stillinger vil øke etterhvert som midlertidige stillinger blir ledige og omgjort. De øvrige er gjennomstrømningsstillinger og 4-års stillinger.En av våre faste LIS er innvilget 2 års permisjon. Vi søker en vikar som kan fylle stillingen som er knyttet til Avdeling for barnemedisin og transplantasjon, fagområde immunologi og lokalisert til Rikshospitalet. Den som ansettes i stillingen forventes å fordype seg innen immunologi gjennom tett samarbeid med avdelingens overleger på sengepost og poliklinikk. Det er ønskelig at vedkommende har interesse for forskning og vi...

 • Company Corridor Search & Consulting AS in Other
  05.12.2018 Updated on: 12.12.2018

  Har du noen uker til overs i løpet av året? Eller ser du kanskje etter en mer fleksibel hverdag? Randstad Care søker nå flere dyktige pediatere til oppdrag over hele landet. Sammen med oss kan vi finne en turnus som passer din livssituasjon. Gjennom Randstad Care får du en unik mulighet til å påta deg oppdrag ved andre sykehus, og du kan selv bestemme hvilke oppdrag du ønsker å ta.Gjennom Randstad Care får du:Gode inntjeningsmuligheterEn fleksibel hverdagFast kontaktpersonHjelp med reise og boligUlike ansettelsesmuligheterFor å jobbe som spesialistlege gjennom Randstad Care trenger du:Norsk autorisasjonGod kunnskap til et av de skandinaviske språkeneHar du ytterligere spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre muligheter, ta kontakt med Kaja van der Schoor +47 47293974 / Apply NowSe ann...

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  05.12.2018 Updated on: 11.12.2018

  Har du spesialistgodkjennelse i indremedisin? Da ønsker vi kontakt med deg! Vi ser etter deg som kunne tenkte seg å ta noen uker i løpet av året ved et annet sykehus/avdeling. Du kan stå på vår kontaktliste for å motta tilbud om oppdrag, og du står fritt til å velge oppdrag som passer best for deg og din faste arbeidshverdag.Vi ser etter deg som har kompetanse innen:Fordøyelsessykdommer/ gastroenterologiHjertesykdommer/ kardiologiInfeksjonssykdommerEndokrinologiGenerell indremedisin uten subspesialitetKrav til kompetanse:Norsk autorisasjonGod kunnskap til et av de skandinaviske språkeneHar du ytterligere spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre muligheter, ta kontakt med Kaja van der Schoor +47 47293974 / Apply NowIkke indremedisiner? Ta kontakt for å høre hvilke andre spesialiteter/ ...

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  05.12.2018 Updated on: 11.12.2018

  Randstad Care søker etter dyktige nevrologer som ønsker å påta seg korte eller lange oppdrag ved ulike sykehus rundt om i landet. Gjennom oss står du fritt til å velge hvilke oppdrag som passer best for deg. Vi tilbyr stor grad av fleksibilitet, og vi får gode tilbakemeldinger fra leger som har arbeidet gjennom oss i mange år at de trives godt med friheten til å velge. Vi har rammeavtale med alle helseforetak i Norge inkl. Helse Nord, Midt, Vest og Sør-Øst, og kan derfor tilby oppdrag over hele landet.Gjennom Randstad Care får du:Gode inntjeningsmuligheterEn fleksibel hverdagFast kontaktpersonHjelp med reise og boligUlike ansettelsesmuligheterFor å jobbe som spesialistlege gjennom Randstad Care trenger du:Norsk autorisasjonGod kunnskap til et av de skandinaviske språkeneØnsker du mer infor...

 • Company Helse Fonna HF in Other
  02.12.2018 Updated on: 08.12.2018

  Folgefonn DPS lyser ut eit vikariat for overlege i psykiatri i inntil 2 år. Dette er i påvente av at fast tilsette LIS ferdigstiller sine spesialiseringsløp og mottek autorisasjon som spesialist i psykiatri. Det kan vere mogeleg med forlenging av vikariat eventuelt overgang til fast stillng. Folgefonn DPS (FDPS) har ansvar for å yte allmennpsykiatrisk spesialisthelseteneste til innbyggjarane i kommunane Kvinnherad, Odda, Ullensvang og Jondal , ca. 22.000 vaksne innbyggjarar.Psykiatrisk poliklinikk er lokalisert på Valen og i Odda og har ansvar for integrert behandlling i TSB og allmennpsykiatrifeltet. Det er lokal vurderingseining for rett til TSB på kvar poliklinikkeining. Det er eit tverrfagleg samansett behandlarteam med sosionom, psyk sjukepleiar, psykologar; lege i psykiatrispesial...

 • Company Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF in Other
  02.12.2018 Updated on: 08.12.2018

  Ved enhet Anestesileger, Klinikk Hammerfest, er det ledig stilling som enhetsleder.Stillingen som enhetsleder utgjør 40% av en 100% stilling.Enhetsleder deltar i vaktordning og jobber de resterende 60% som overlege i enheten.Enhetsleder for Anestesileger har faglig og økonomisk ansvar for enheten, samtpersonalansvar.Fra høsten 2017 begynte Finnmarkssykehuset et samarbeid med UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø, om å undervise 6.års legestudenter i Finnmark. Derfor kan leger som blir ansatt hos oss også ha mulighet for en bistilling ved universitet og et akademisk karriereløp i Finnmark.Enheten har ansvar for virksomheten i Akuttavdelingen som består av en operasjonsavdeling med 5 operasjonsstuer, intensiv avdeling med DK og akuttmottak, samt ambulering ved spesialisthelsetjenesten ve...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  02.12.2018 Updated on: 08.12.2018

  Stillingen er knyttet til prosjektet NanoVax finansiert av ERA-NET Euronanomed III programmet. Prosjektet tar sikte på å utvikle nanopartikler til terapeutisk vaksinering mot melanomer og bruk av fotokjemisk behandling for å forsterke den vaksinerende effekten. Postdok-stillingen vil være knyttet til studier av den fotokjemiske behandingen for å oppnå optimal vaksinerende effekt. Stillingen vil primært fokusere på cellulære og immunologiske responser av behandlingen.ArbeidsoppgaverUndersøke immunrespons på fotokjemisk behandling in vivoIsolasjon og behandling av lymfeknuter In vitro assays relatert til vaksinering mot kreftKvalifikasjonerBakgrunn i immunologi primært relatert til kreftvaksinerFELASA C sertifikat og betydeling erfaring med musemodellerErfaring med forskning på celler i kult...

 • Company Akershus universitetssykehus HF in Other
  02.12.2018 Updated on: 08.12.2018

  Vi har ledig fast 50 % stilling som overlege/psykiater ved Alderspsykiatrisk avdeling. Stillingen er knyttet til en døgnpost der vi i dag har 14 senger.Alderspsykiatri er et spesialisert fagfelt på sykehusnivå som har til oppgave å utrede, diagnostisere og behandle pasienter med kompliserte aldersrelaterte psykiske lidelser. Avdelingen ligger på Skytta i Nittedal, og det er 2 sengeposter med henholdsvis 14 og 9 senger, samt 1 stor poliklinikk. Vi samarbeider tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov. Alderspsykiatrisk avdeling har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til pasienter i vårt opptaksområde. Vi ønsker å ha en resultatorientert organisasjon med særlig vekt på et godt arbeids...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge HF in Other
  01.12.2018 Updated on: 06.12.2018

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre! BUPA har ledig tre ettårs-vikariater for lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri fra 01.01.19. Tjenestested UNN Tromsø.Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er en avdeling i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen har to døgnseksjoner og seks polikliniske seksjoner, henholdsvis; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Tromsø, Harstad, Narvik, Storseltt, Silsand og Sjøvegan. Profes...

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  30.11.2018 Updated on: 05.12.2018

  Vi ser etter deg som er legespesialist innen hudsykdommer, og som kunne tenkte seg å motta tilbud om oppdrag ved ulike sykehus i Norge. Behovet for hudleger er stort rundt om i landet, og vi ønsker derfor å utvide vår database for fremtidige oppdrag i 2019. Ved å stå på vår kontaktliste vil du være en av de første som mottar tilbud om oppdrag, og du velger selv hvilke oppdrag du ønsker å ta.Gjennom Randstad Care får du:Gode inntjeningsmuligheterEn fleksibel hverdagFast kontaktpersonHjelp med reise og boligUlike ansettelsesmuligheterFor å kunne jobbe som spesialistlege gjennom Randstad trenger du:Norsk autorisasjonGod kunnskap til et av de skandinaviske språkeneOm du ønsker mer informasjon eller har ytterligere spørsmål, ta kontakt for en uforpliktende samtale!Kaja van der Schoor+47 472 93 ...

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  30.11.2018 Updated on: 06.12.2018

  Randstad Care søker radiologer til vikaroppdrag over hele landet.Hos oss får du:Høy fleksibilitet -- jobb når det passer degVarierte og utfordrende vikariater over hele landetMeget konkurransedyktige betingelserHjelp med praktiske spørsmålDu kjenner deg igjen i dette:Ønsker en større frihet i din hverdagSnakker og skriver et skandinavisk språkDu har spesialkompetanse i en eller flere modaliteter, og vil fokusere på detteKvalifikasjoner:Spesialist i radiologiGod, generell kompetanse i konvensjonell røntgen, CT og ultralyd.Ved vaktarbeid er det ønskelig med kompetanse innen enkle intervensjonerBred MR kompetanse etterspørres ogsåTa kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat.Anne Didriksen, bemanningsansvarlig+4792068267Apply NowSe annonse...

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  30.11.2018 Updated on: 06.12.2018

  Vi i Randstad Care søker deg som er spesialist innen øye til spennende oppdrag i hele Norge. Vi kan tilby deg en fleksibel arbeidshverdag der du kan være med på å bestemme hvilke oppdrag du ønsker å ta.Randstad Care er en av Norges største selskap innen bemanning av helsepersonell. Vi har rammeavtale med alle helseforetak i Norge inkl. Helse Nord, Midt, Vest og Sør-Øst og kan tilby både korte og lange oppdrag rundt om i hele landet.Gjennom Randstad får du:Gode inntjeningsmuligheterEn fleksibel hverdagFast kontaktpersonHjelp med reise og boligUlike ansettelsesmuligheterFor å jobbe som spesialistlege gjennom Randstad trenger du:Norsk autorisasjonGod kunnskap til et av de skandinaviske språkeneØnsker du mer informasjon rundt våre oppdrag og muligheter? Ta kontakt for en uforpliktende samtaleK...

 • Company Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF in Other
  30.11.2018 Updated on: 05.12.2018

  Presentasjon av stillingen:Vi lyser ut to nyopprettede stillinger ved Klinikk Alta:- 100% stilling som spesialist i allmennmedisin, eventuelt lege som nesten er ferdig med spesialistutdanningen- 100% stilling som overlege i indremedisin, eventuelt spesialist i allmennmedisinKlinikk Alta er organisert under klinikk Hammerfest, og stillingene er organisatorisk lagt inn under medisinsk avdeling (enhet medisinske leger) i Hammerfest.Klinikk Alta åpner i nybygg høsten 2019 og vil gi en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark, som primært skal betjene pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa. Utvidelsen omfatter etablering av sengepost med 20 plasser, utvidelse av det radiologiske tilbudet med MR, CT og ultralyd og økning i dag- og poliklinikktilbudet. Tilbu...

 • Company Helse Møre og Romsdal HF in Other
  30.11.2018 Updated on: 05.12.2018

  Klinikk for medisin og rehabilitering - Avdeling for rehabilitering, revmatologi og hud (RHH) - Seksjon for revmatologi og hudVi har ledig vikariat på seksjon for revmatologi ved Ålesund sjukehus for Lege i spesialisering i perioden 01.01.2019 - 31.12.2019Revmatologisk seksjon har fylkesdekkande funksjon i Møre og Romsdal. Seksjonen har sengepost, dageining og poliklinikk, og har tilknytta legar, sjukepleiarar, fysioterapeut, ergoterapeut og helsesekretærar.KvalifikasjonarDet er ønskjeleg at søker har erfaring innan revmatologiUtdanningsretningMedisinPersonlege EigenskaparEvne til å arbeide sjølvstendigPersonleg eignaheit vil bli vektlagdVi tilbyrLøn etter gjeldande overeinskomst, eit godt arbeidsmiljø og gode moglegheiter for fagleg utvikling.Opplæring i bruk av ultralyd ved artrittsjukdo...

 • Company UiT Norges arktiske universitet in Other
  29.11.2018 Updated on: 05.12.2018

  Jobbnorge ID: 160993Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin er det ledig 20 % fast stilling som seniorforsker fra 01.02.2019. Stillingen er tilknyttet Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til leder Helen Brandstorp, tlf. 991 52 115, e-post: Apply Now.Stillingens tilhørighet Ved Institutt for samfunnsmedisin er de vitenskapelige stillingene organisert i seks forskningsgrupper: Allmennmedisin, Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, og Arktisk helseforskning. Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin, Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenhet er også en del av institut...

 • Company UiT Norges arktiske universitet in Other
  29.11.2018 Updated on: 05.12.2018

  Jobbnorge ID: 160996Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag er det ledig fast 100 % stilling som daglig leder / forsker. Stillingen er tilknyttet Senter for omsorgsforskning, nord. Arbeidssted er Tromsø. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er ett av åtte institutter på Det helsevitenskapelige fakultet. For mer informasjon om fakultetet, se . IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere, og har studieprogrammer knyttet til grunn, videre og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet...

 • Company Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF in Other
  29.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  Presentasjon av stillingen:Vi har ledig to 20 % stillinger for allmennleger som vil arbeide som praksiskonsulenter ved Finnmarkssykehuset med oppstart snarest. Vi ønsker å kunne tilsette en praksiskonsulent i Øst-Finnmark og en i Vest-Finnmark. Hovedoppgave er å arbeide for å optimalisere samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker søkere med gode samarbeidsevner som ser etter gode løsninger i samarbeidsområdet mellom kommunene og Finnmarkssykehuset HF. Praksiskonsulentene vil tillegges oppgaver i gjennomføringen av møter i nyopprettet fastlegeråd i Finnmark med administrativ bistand fra rådgiver i senter for fag, forskning og samhandling.Søkere må påberegne å avvikle kontordager ved en av våre klinikker. Interesserte bes kontakte Medisinsk fagsjef Harald Sunde; tel...

 • Company Sykehuset Østfold HF in Other
  29.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  Overlege ved Sykehuset Østfold kombinert med professor II/førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, UiO En ny overlegestilling opprettes for å styrke den vitenskapelige aktiviteten og den forskningsbaserte undervisningen ved Sykehuset Østfold (SØ). Overlegestillingen er tilknyttet bistilling som professor II SKO 9301/8013/førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene. Stillingen har som mål å utvikle samarbeidet med Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. I universitetsstrukturen vil stillingen bli underlagt Institutt for klinisk medisin og universitetsoppgaver vil utføres i samarbeid med professor og forskningssjef i SØ. F...

 • Company Dedicare AS in Other
  29.11.2018 Updated on: 05.12.2018

  Vi søker etter en psykiater til døgnbemannet rusinstitusjon.Institusjonen tilbyr behandling av avhengighetslidelser knyttet til alkohol, medikamenter og illegale rusmidler. I hovedsak er det pasienter med rusavhengighet men samtidige med psykiatriske lidelser. Totalt er det er 30 plasser, hvor det gjerne benyttes en til to plasser til avgiftning.Det tilbys et godt tverrfaglig samarbeid hvor fokus er helhetlig behandling bestående av gruppeterapi, samtaleterapi, individuelle oppgaver og forelesninger.Institusjonen ligger ca en og en halv times kjøring fra Oslo, så det er mulig å pendle. For de som ønsker så tilbys overnatting.Stillingsbrøk er fleksibel, det vil si i utgangspunktet så er det ønskelig med en heltidsstilling, men det er også mulig å jobbe deltid. Varighet kan også diskuteres d...

 • Company Helse Fonna HF in Other
  29.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  Stillingsbeskrivelse    Det er ledig 100 % fast stilling som overlege i urologi ved Helse Fonna Haugesund sjukehus. Urologisk seksjon er en del av kirurgisk klinikk.Arbeidsoppgaver-    Arbeid med poliklinikk, operasjonsvirksomhet og oppfølging av pasienter på sengepost. Urologisk seksjon har 10 sengeplasser i Haugesund.-    Veiledning av leger i spesialisering.Vi tilbyr-    Vi tilbyr et godt fag- og arbeidsmiljø med bred kompetanse og gode kollegaer. -    Sykehuset kan tilby bolig i en overgangsfase (leilighet med 1 eller 2 soverom ).-    Lønn i samsvar med overenskomst med DNLF, samt individuelt tillegg.Kompetansekrav:     Kvalifikasjoner-    Norsk autorisasjon som lege-    Godkjenning som spesialist i urologi.-    God i norsk språk skriftlig og munnlig, eventuelt svensk/dansk.Personlige ...

 • Company Helse Fonna HF in Other
  29.11.2018 Updated on: 05.12.2018

  Det er ledig 100 % fast stilling som overlege i urologi ved Haugesund sjukehus. Urologisk seksjon er ein del av kirurgisk klinikk. Haugesund sjukehus har klinikkar for medisin (inkl. barn og nyfødd), kirurgi (inkl. føde/gyn og fertilitet) psykiatri, og medisinsk service (inkl. akutt, radiologi, klinisk kjemi og patologi).Vi utfører vanleg ytre genitalia kirurgi, steinkirurgi med stivt og fleksibelt endoscopi, PCN, åpen steinkirurgi. Vi har lithoclast og laser for steinkirurgi. Nyrecancer laparoscopi. Open kirurgi for nyre, ureter, BPH. Vi gjer også inngrep på barn, i form av fimose og retentio testis-inngrepVi ønskjer å rekruttere ein spesialist som kan vere med å byggje opp eit bærekraftig fagmiljø innan urologi i helseforetaket. Ei spennande utfordring saman med gode kollegaer.Ei stor ut...

 • Company Akershus universitetssykehus HF in Other
  29.11.2018 Updated on: 05.12.2018

  Det er ledig fast stilling som lege i spesialisering ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi - Avdeling for nevrologi og nevrofysiologi.Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi består av seksjonene generell nevrologi, akutt slagbehandling, nevrorehabilitering, nevrologisk poliklinikk og klinisk nevrofysiologi. I tillegg har avdelingen egne enheter for nevropsykologi, forskning og utvikling. Vi har landets største opptaksområde for nevrologi, og gir avansert utredning, behandling, rehabilitering og helhetlig ivaretakelse av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet. Mer informasjon om avdelingen finner du på våre hjemmesider .Seksjon for klinisk nevrofysiologi yter tjenester og veiledning til alle avdelinger ved sykehuset og tilbyr også tilsvarende til primærhels...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  29.11.2018 Updated on: 01.12.2018

  Avdeling for patologi OUS er landets største patologiavdeling og har et meget stort og variert prøvemateriale. Vi utfører celle- og vevsdiagnostikk fra de aller fleste sykdomsfelt. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, obduksjon, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskopi. Avdelingen har ca 270 ansatte, derav 50 overleger og 20 LIS, og har et stort forskningsmiljø. Ca 150 vitenskapelige publikasjoner utgikk fra avdelingen i 2017. Avdelingen er lokalisert på tre steder (Ullevål sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet) i OUS. Legene er organisert i faggrupper.Vi har ledig en fast 100% stilling som overlege ved Rikshospitalet.Tiltredelse etter avtale Stillingen er tilknyttet faggruppe for hjerte-, lunge- nyre- og tra...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  29.11.2018 Updated on: 30.11.2018

  Avdeling for anestesiologi organiserer spesialister og utdanningskandidater innen anestesiologi, inhospital tjeneste. Vi dekker alle fagets disipliner og har en stor utdanningsfunksjon og forskningsaktivitet forankret i 8 professorater. Avdelingen har virksomhet ved Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål. Vi har ledig 1 fast stilling for lege i spesialisering (LIS) med hovedarbeidssted Rikshospitalet. Dersom flere LIS-stillinger blir ledige i rekrutteringsperioden, kan det være aktuelt å ansette også i disse ut fra denne utlysningen. Faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet vektlegges. Leger med godkjent spesialistutdanning, samt leger som har tilstrekkelig tjenestetid inklusive nødvendige prosedyrer og kurs for å kunne søke om spesialistgodkjenning, vil ikke være aktuelle ...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  29.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  Det er ved Seksjon for muskel-skjelettradiologi i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ledig vikariat som overlege i perioden 01.04.2019 - 31.12.2019.I tillegg kan det også bli annet vikariat ledig ved samme seksjon. Modaliteter: CT, MR, ultralyd, radiografi. Fagområder: Generell muskel-skjelettradiologi der ca. halvparten av pasientene er barn. Disse er henvist for syndromutredning, rekonstruktiv ortopedisk kirurgi, inkl skoliosekirurgi, overekstremitetsskader og generell barneortopedi. Enheten betjener også barnerevmatologene, spesielt med MR og en del ultralyd av ledd. I tillegg demonstrerer vi for voksenrevmatologer som kun behandler systemsykdommer med hovedvekt på bindevevs- og vaskulittsykdommer, ikke leddsykdommer.Arbeidstid: Daglig 07-16, ikke vakt. 10 dager avspasering pr år. ...

 • Company Helse Møre og Romsdal HF in Other
  29.11.2018 Updated on: 04.12.2018

  Klinikk for kirurgi - Avdeling auge, ØNH og kjevekirurgi - Auge ÅlesundAuge Ålesund har ledig fast stilling som overlege frå 1.2.2019Auge Ålesund greier ut og behandlar dei fleste augelidingar. Vi handterar problem som optikar, fastlege eller den privatpraktiserande augelegen ikkje kan ta seg av. Vi utfører planlagde konsultasjonar der nye pasientar vert vurderte, utgreidde og behandla medisinsk eller kirurgisk.KvalifikasjonarMå meistre nordisk språk skriftleg og munnlegGode samarbeidseigenskaparKirurgisk kompetansePersonlege EigenskaparAnsvarsbevisstBidra til eit godt arbeidsmiljøMå trivast i eit aktivt og travelt miljøVi tilbyrLøn i samsvar med gjeldande avtaleverkMedlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikringEin arb...

 • Company OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. HiOA) - Velferdsforskningsinstituttet NOVA in Other
  29.11.2018 Updated on: 01.12.2018

  Postdoktorstilling ved NOVA, tilknyttet Seksjon for helse- og velferdsforskning Velferdsforskningsinstituttet NOVA har ledig en stilling som postdoktor for en periode på to år. Stipendiaten skal være knyttet til prosjektet «Creating integrated person centered care in different settings» (CONTEXT), et prosjekt som retter søkelyset mot helse- og omsorgstjenestene i Norge og Danmark. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Postdoktoren vil være del av Seksjon for helse- og velferdsforskning ved NOVA og vil inngå i Context-prosjektets forskerteam sammen med norske og danske forskere.Arbeidsområde og om søknadenHelse- og omsorgssektoren i Norge og Danmark er underlagt likelydende reformideer, men er samtidig preget av velferds-  og utdanningspolitiske veivalg som er tatt på tidligere ...

 • Company Lovisenberg Diakonale Sykehus in Other
  29.11.2018 Updated on: 01.12.2018

  Ved klinikk for medisin har vi ledig en 100 % fast stilling for overlege på geriatrisk avdeling.Klinikk for medisin har 85 indremedisinske senger fordelt på 3 ulike akuttmedisinske sengeposter, obs-post og medisinsk overvåking / intensiv. I tillegg til medisinsk poliklinikk, dagmedisin, gastrolab og geriatrisk poliklinikk. Klinikken har spesialister innenfor de fleste fagområder samt spesialkompetanse innenfor demensutredning. Klinikken har også spesiell kompetanse på tverrkulturelle spørsmål og somatisk problematikk hos rusmisbrukere.Seksjon for geriatri har 3,5 overlegestillinger og 4 LIS hvorav én B-grenkandidat, som fordeler ansvaret for sengepost, poliklinikk og prosedyrer. Egenskaper:Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som faglig engasjement og gode samarbeidsevner. Du må ha...

 • Company St. Olavs hospital in Other
  24.11.2018 Updated on: 06.12.2018

  Det integrerte universitetssykehuset St. Olavs hospital er bygget med universitetsarealer integrert i den kliniske virksomheten. Målet er merverdi ved å se forskning, innovasjon og utdanning i sammenheng med pasientbehandling og helsetjeneste. I mai 2013 vedtok styret ved St. Olavs hospital og fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, NTNU (nåværende Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH), felles strategiske mål for det integrerte universitetssykehuset. I mai 2016 ble det vedtatt i begge styrer å etablere en felles enhet for infrastruktur og støttefunksjoner knyttet til utdanning, forskning og innovasjon ved det integrerte universitetssykehuset. 30. november 2016 leverte Husebekkutvalget sin rapport om mulig samordning mellom universiteter og helseforetak. Dette er fulgt opp i fo...

 • Company Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF in Other
  24.11.2018 Updated on: 12.12.2018

  Ved enhet Anestesileger, Klinikk Hammerfest er det ledig stilling som Lege i spesialisering i anestesiologi.Gruppe 1 tjeneste fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være på enhet for anestesileger, Klinikk Hammerfest.ArbeidsoppgaverSedvanlige anestesiologiske arbeidsoppgaver innom operasjonsavdelingen, anestesiavdelingen, intensivavdelingen og akuttmottaket.Utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderingerJournalarbeidSamarbeid internt og eksternt med andre faggrupperKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som legeFor leger hvor turnustjeneste er et krav må denne være fullført. Du må beherske nordisk språk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur.UtdanningsretningM...

 • Company Sykehuset Innlandet HF in Other
  24.11.2018 Updated on: 28.11.2018

  Medisinsk avdeling Hamar skal ivareta medisinske spesialisthelsetjenester for innbyggere i vårt lokalsykehusområde. Vi har ca. 4500 innleggelser årlig og 20000 polikliniske kontakter. Avdelingen legger stor vekt på å gi helsetjenester av høy faglig kvalitet.Avdelingen kan gi spesialistutdanning gruppe 2 for fagområdene generell indremedisin, hjertemedisin, fordøyelsessykdommer, endokrinolog og onkologi. Det er per nå sekundærvakt med 12-delt tilstedevakt og LIS1 i primærvakt. Overlege i tertiærvakt med passiv hjemmevakt på kveld og natt. Vi har følgende stilling ledig:Lege i spesialisering 100% vikariat. Ledig f.o.m. 28.01.2019 t.o.m. 31.10.2019.Vi ønsker primært å tilby vikariatet til allmennpraktiker med behov for sykehusår som en del av spesialiseringenArbeidsoppgaverUtredning og behand...

 • Company Nordlandssykehuset in Other
  24.11.2018 Updated on: 05.12.2018

  Presentasjon av stillingen:Bufetat, ved region nord, har fått i oppdrag å etablere en ny omsorgs- og behandlingsinstitusjon med til sammen 6 plasser. Bodø behandlingssenter skal være i drift i 2019. Målgruppen er barn og unge i alderen 13-18 år med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet, og samtidig stort behov for psykiskhelsehjelp. Institusjonen skal organiseres og reguleres i barnevernloven, hvor ansatte fra psykisk helsevern forpliktes til å yte helsehjelp i det omfang, og på den måten som er nødvendig for det enkelte barn.Institusjonstilbudet vil omfatte tverrfaglig helhetlig arbeid med kartlegging/utredning og behandling.I den forbindelse utlyses en nyopprettet stilling tilknyttet et helsefaglig team som skal være ansatt i spesialisthelsetjenesten (BUPA), men ha sitt arbeidsted v...

 • Company Akershus universitetssykehus HF in Other
  24.11.2018 Updated on: 27.11.2018

  Er du psykiater og ønsker å jobbe som overlege i et engasjert fagmiljø? Vi har ledig en fast fulltidsstilling som overlege/psykiater ved vår Allmennpoliklinikk.Allmennpoliklinikken har 22 behandlerstillinger og er tverrfaglig sammensatt av 3 overleger, 2 leger i spesialisering (LIS), 6 psykologspesialister, 8 psykologer, 2 psykiatriske sykepleiere og 1 sosionom. Det er et stort overlegemiljø ved vårt DPS med totalt 10 overleger. Det er ukentlig legemøter med faglig innhold. DPS Øvre Romerike består av de 4 polikliniske seksjonene Allmennpoliklinikken, Tidlig intervensjon og rehabilitering for psykosepasienter( TiRe), Enhet for gruppeterapi (EFG), Akutteam, samt en døgnenhet med 18 senger. Vi samarbeider med øvrige avdelinger i Divisjon psykisk helsevern og med fastlegene og kommunene i...

 • Company Arendal kommune in Other
  24.11.2018 Updated on: 28.11.2018

  Vi har ledig 50% stilling som administrativ overlege ved den interkommunale Legevakten i Arendal. Legevakten i Arendal omfatter åtte kommuner i Aust-Agder og to i Telemark, til sammen over 90 000 innbyggere. Ca 65 fastleger deltar i legevakten som også har daglegevakt i fast stilling. På kveld, natt og helg er tre leger på vakt samtidig, og har egen legevaktbil med sjåfør til disposisjon. Legevakten er lokalisert på Sykehuset i Arendal. Legevakten er godt utstyrt og har god sykepleierbemanning. Det er utarbeidet planer for flytting av legevakten til felles lokalisering med Kommunal Øyeblikkelig Hjelp sengeplasser. Ny overlege vil være sentral i den videre planleggingen av Legevakten i Arendal i tillegg til å forestå den daglige organisering av legetjenesten ved legevakten. - Stillingen vil...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge HF in Other
  24.11.2018 Updated on: 27.11.2018

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjonen om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre. Vi har ledige vikariater, med mulighet for forlengelse, for lege i spesialisering i psykiatri (voksen).Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikkens virksomhet består av 6 voksenpsykiatriske poliklinikker, 5 ambulante team og 15 døgnbaserte enheter. Innenfor rusbehandling omfatter virksomheten ruspoliklinikk og 5 døgnbaserte virksomheter. Klinikken har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fa...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Specialist medical practitioners Edit filters